Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX KOMISE X XXXXXXXXX PRAVOMOCI (XX) 2021/95,

xx xxx 28. xxxxx 2021,

kterým xx xxxx nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/592 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1308/2013 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx ovoce x xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxx s xx xxxxxxxxx

XXXXXXXX KOMISE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1308/2013 xx xxx 17. prosince 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 922/72, (EHS) x. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007&xxxx;(1), x xxxxxxx na xx. 219 xxxx. 1 xx xxxxxxx s xxxxxxx 228 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/592&xxxx;(2) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stávajících xxxxxxxx, xxxx xxxx x x odvětví xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx úlevu x pomoci xxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx však xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pandemii xx xxxxxxxxx, xx xx xx x xxxxxxxxxxx xx střednědobém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pandemie COVID-19 xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx států x xx celém xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx týkající xx xxxxx účastníků xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou x xxxxxx ukládána xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rušením xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vína x Xxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vína xx xxxxxxx xxxx. Kromě xxxx nejistota xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx trvat x xx xxxxxxxx xxxx 2020, x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx vývozních trhů. Xxxx xxxxxxxxx faktorů xx xxxxxxxx negativní xxxxx xx xxxxxx xxx na xxxx x vínem x Xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 2019–2020 xx xxxxxxxx xxxxxx úrovni, se xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx ještě xxxxxx xxxxxxxxxxxx sklizeň x xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2020, která xx xxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x roce 2019 přibližně o 10 xxxxxxx hektolitrů xxxx.

(3)

Xxxxxxxx x dlouhé xxxx trvání omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx omezení xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxxx xxxxxxxx odbytišť xxxx x xxxxxxxx negativní xxxxxx xx xxxxxxxx xx víně.

(4)

S xxxxxxx xx xxxx mimořádně xxxxxxx narušení trhu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx okolností x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx svůj xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x Unie xx xxxxxx Spojených xxxxx x říjnu 2019 x které x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx pandemii XXXXX-19, xx xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v Xxxx x xxxxxx potýkají x xxxxxxxxxxx obtížemi. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5)

Xxx xx xxxxxxx xx trhu Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx pokračovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx maximální xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/592. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx to, xxx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxx množství xxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, a xxx xx snížením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx peněžní xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/592, ve znění xxxxxxx pozměněném nařízením x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/1275 (3), xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx 15. října 2020 xxxxxxxxx v xxxxxx 10 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/592 neumožňuje, xxx členské xxxxx x hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxx vína xxxxxx xxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx. Zejména x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx omezení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxx situace xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zavádět xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx podpory x xxxxxxx vína xxx, xxx hospodářské subjekty xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 15. xxxxx 2020. Xxxxxxxxxxx této xxxxx xx 15. října 2021 by xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxx řešit xxxxxxxx narušení trhu, xxx přispělo xx xxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxxxxx situace xxxxxxxx k tomu, xx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx pokračovat i xx xxxxxxxx roku 2020, a tedy x xxxxx značné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2021.

(6)

Xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článcích 2, 3 a 4 x x článcích 5x xx 9 xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/592 xx 15. října 2021.

(7)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/592 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xx xxxxxxxxx naléhavých xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x pokračujícímu xxxxxxxxxx xxxx, xxxx závažným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v Xxxx x xxxx trvání x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zajistit další xxxxxxxxx již zavedených xxxxxxxx, která jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx negativních účinků. Xxxxx nebudou xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, mohlo xx se narušení xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx by xxxx nařízení xxxx xxx přijato xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 228 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013.

(9)

Vzhledem k xxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx okamžitá xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xx přerušilo xxxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xx xx xxxxx xxxxx v odvětví xxxx x Xxxx x zajistit hladký xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx nařízení xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx a xxxx xx xx xxxxxx xx zpětnou xxxxxxxxx xxx dne 16. xxxxx 2020,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/592

Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/592 xx xxxx xxxxx:

1)

xxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xx článku 43 xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013

Xxxxxxxx xx xxxxxx 43 xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013 xxxxx xxx během xxxxxxxxxxxx xxx 2020 a 2021 x rámci xxxxxxxx podpory v xxxxxxx xxxx financována xxxxxxxx stanovená v xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxx nebo plateb.“;

2)

v xxxxxx 7 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx čl. 47 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) č. 1308/2013 xx v xxxxxxx rozpočtových xxx 2020 x 2021 „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celém xxxxxxxxxxx podniku xxxx x jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx probíhá xx xxxxxx xxxxxxxxx.“;

3)

xxxxxx 10 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 10

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxx 5x a 6, xx. 7 xxxx. 2 a články 8 a 9 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vybrané příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států xxx dne xxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx 15. října 2021.“

Xxxxxx 2

Xxxxx v xxxxxxxx x použitelnost

Toto xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 16. xxxxx 2020.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x celém xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx státech.

V Xxxxxxx xxx 28. xxxxx 2021.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 347, 20.12.2013, x. 671.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/592 ze xxx 30. xxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1308/2013 xx účelem řešení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx způsobeného xxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxx (Xx. věst. X 140, 4.5.2020, x. 6).

(3)  Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2020/1275 ze xxx 6. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/592 x dočasných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1308/2013 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxx způsobeného xxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 300, 14.9.2020, x. 26).