Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ XXXX (XX) 2020/1346

xx xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2020/672 na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x fungování Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xx xxx 19. května 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dočasnou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci (XXXX) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx na čl. 6 odst. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s ohledem xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 6. xxxxx 2020 xxxxxxxx Řecko Xxxx x finanční xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx jeho vnitrostátní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx provedlo s xxxxx omezit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 mělo Xxxxx xx xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6,4% a xxxxxxx xxxx 196,4 % xxxxxxx domácího xxxxxxxx (XXX). Podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx z xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx XXX Xxxxx v xxxx 2020 xxxxx x 9 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxxx imobilizovalo xxxxxxx xxxx pracovní xxxx. Xx x Řecku xxxxx x xxxxxxx x prudkému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx během doby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pracovní doby x xxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx uvádí 4. xx 8. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxxx „xxxxxx akt xx dne 14. xxxxxx 2020“&xxxx;(2), jak xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xx dne 6. srpna 2020, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozastaveny. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx odvětvím, xxxxx xxxx xxxxx zasažena x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku xx xxxx 534 XXX xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 2020. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx zachová stejný xxxx zaměstnanců(tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozastavena.

(5)

Orgány xxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx příjemci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 4. xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zisk xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxx) po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6)

„Xxxxxx xxx xx dne 20. xxxxxx 2020“&xxxx;(3), xxx xxx uvádí xxxxxx Xxxxx ze dne 6. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx samostatně výdělečně xxxxx odborníky (xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, lékaře, xxxxxxx x xxxxx). Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx zvláštního příspěvku xx výši 600 XXX, který byl x dubnu, xxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx..

(7)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx 15. xxxxxx 2020 xx 15. xxxxx 2020 xx všech společnostech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx roku 2020, xxx zaveden na xxxxxxx „xxxxxx č. 4690/2020“&xxxx;(4), jak xxx xxxxx žádost Xxxxx xx dne 6. xxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnosti, xxx xxxxxxxxxxx pokles xxxxxx xxxxxxxxxxxx x 20 %, a xxxxxxxx umožňuje snížit xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx až x 50 % xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx. Xx 15. xxxxxx 2020 do 30. xxxxxx 2020 xxxx x neodpracovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 60 % jejich xxxxxxx výdělku x 60 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx. Od 1. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxxxxx hodin xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hodin x 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnance xx xxxxxxxx zabezpečení.

(8)

A xxxxxxx „xxxxx x. 4714/2020“&xxxx;(5), xxx xxx xxxxx xxxxxx Řecka xx xxx 6. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Opatření xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx – dle xxxxx x xxxx 2019 – 50 % xxxxxx obratu xxxxxxxxxxx xx třetím xxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx měsíců xxxxxxxx, xxxxx a září 2020 xx podmínky, xx společnosti xxxxxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxxx, xxx měly k 30. xxxxxx 2020.

(9)

Řecko xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Řecko xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 2 728 000 000 EUR x důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx řešit xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx části xxxxxxx x pracovní xxxx x Xxxxx.

(10)

Xxxxxx Xxxxx konzultovala a xxxxxxx xxxxx a xxxxxx nárůst xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x režimy zkrácené xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx opatřeními, xxx xx xxxxx žádost xx xxx 6. xxxxx 2020, v xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/672.

(11)

Xxxx xx xxx tudíž poskytnuta xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx sociálně-ekonomické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x uvolňování xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x vnitrostnáními xxxxxx.

(12)

Xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Smlouvy. Rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznamovat Xxxxxx xxxxxx poskytnout státní xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(13)

Xxxxx xx xxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(14)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxx x úvahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, jakož x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx podaly nebo xxxxxxx podat xxxxx xxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx uplatněny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX ROZHODNUTÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Článek 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx poskytne Xxxxx půjčku x xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;728&xxxx;000&xxxx;000 XXX. Xxxxxx má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 let.

2.   Období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx finanční xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx více dílčích xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx delší xxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxx tranší dodržena xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x půjčce xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) 2020/672 v platnost.

5.   Řecko xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 nařízení (XX) 2020/672 za xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx poplatky, xxxxxxx x výdaje Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícího s xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x uvolnění xxxxxx, jakož x x xxxx dílčích xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnance, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx uveden x xxxxxx 13 „xxxxxxxx xxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020“;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxx, xxx xx uveden v xxxxxx 13 „xxxxxxxx xxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020“;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx 8 „právního xxxx xx xxx 20. xxxxxx 2020“;

d)

režim xxxxxxxx pracovní xxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxx 31 „xxxxxx č. 4690/2020“;

e)

příspěvky xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxx 123 „zákona x. 4714/2020“.

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 a xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xxxxx tyto plánované xxxxxxx výdaje v xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Řecké xxxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx.

Článek 6

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

V Xxxxxxx xxx 25. xxxx 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx akt xx xxx 14. xxxxxx 2020 (Vládní xxxxxxx X’ 64) xxxxxxxxxxxx článkem 3 xxxxxx 4682/2020 (Vládní xxxxxxx A’ 76); xxxxxxxxxxx rozhodnutí x. 12998/232 (Vládní věstník X’ 1078, 28. xxxxxx 2020, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 16073/287, 22. dubna 2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’1547, 22. dubna 2020), xxxxxxxxxxx rozhodnutí č. 17788/346, 8. xxxxxx 2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 1779, 10. xxxxxx 2020) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 23102/477/2020 (Vládní xxxxxxx X’ 2268, 13. xxxxxx. 2020).

(3)  Právní akt xx xxx 20. xxxxxx 2020 (Xxxxxx xxxxxxx A’ 68) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x. 4683/2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 83).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxx č. 4690/2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 104) ratifikovaný xxxxxx 122 x 123 xxxxxx x. 4714/2020 (Xxxxxx věstník A’ 148), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 23103/478 (Xxxxxx xxxxxxx X 2274, 14. června 2020) x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x. 32085/1771.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxx x. 4714/2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 148) ratifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 32085/1771.