Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1346

xx dne 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podpora xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 xx zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2020/672 xx xxx 19. května 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx situaci (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s xxxxxxx xx návrh Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 6. xxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx socioekonomické důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, budou mít xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx finance. Xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxx 2020 mělo Xxxxx ke xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6,4% x xxxxxxx xxxx 196,4 % xxxxxxx xxxxxxxx produktu (XXX). Xxxxx předběžné xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx se XXX Řecka v xxxx 2020 xxxxx x 9 %.

(3)

Rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19 x Xxxxx imobilizovalo značnou xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx x Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x prudkému xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, který xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pracovní smlouvy xxxx z důvodu xxxxx xxxxxxxxxxx, náklady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příspěvky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sektoru, xxx xxxxx 4. xx 8. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxxx „xxxxxx xxx xx dne 14. xxxxxx 2020“ (2), xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx ze xxx 6. xxxxx 2020, xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pracovní xxxxxxx byly pozastaveny. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx cíl xxxxxxx pracovní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx vážně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 534 XXX zaměstnancům, jejichž xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx 2020. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx je, xx xxxxxxxxxxxxx zachová xxxxxx xxxx zaměstnanců(tedy totožné xxxxxxxxxxx) xx dobu xxxxxxxxxxxx době, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozastavena.

(5)

Orgány xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xx 4. xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zisk xxxxxxx x rámci programu xx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx stav xxxxxxxxxxx (tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxxxxxx době, po xxxxxx xxxx pracovní xxxxxxx pozastavena.

(6)

„Právní akt xx dne 20. xxxxxx 2020“ (3), jak xxx xxxxx žádost Xxxxx ze xxx 6. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx). Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 600 XXX, xxxxx byl x xxxxx, xxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx..

(7)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, který xxxxx xx 15. xxxxxx 2020 do 15. xxxxx 2020 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx 2020, xxx xxxxxxx na xxxxxxx „zákona č. 4690/2020“&xxxx;(4), jak xxx xxxxx xxxxxx Řecka xx xxx 6. xxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx zaznamenaly xxxxxx xxxxxx přinejmenším x 20 %, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx o 50 % xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 15. xxxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020 xxxx x neodpracovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 60 % jejich xxxxxxx výdělku x 60 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx 1. xxxxxxxx 2020 stát xxxxx 60 % xxxxxxx výdělku zaměstnanců x neodpracovaných xxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx i 100 % příspěvků xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8)

X xxxxxxx „zákon č. 4714/2020“&xxxx;(5), jak jej xxxxx xxxxxx Řecka xx xxx 6. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Opatření se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, konkrétně xx xxxxxxx, x xxxxx xx – xxx xxxxx x xxxx 2019 – 50 % jejich obratu xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, a klade xx za xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x září 2020 za podmínky, xx společnosti xxxxxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxxx, xxx měly x 30. xxxxxx 2020.

(9)

Řecko xxxxxxx podmínky pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že skutečné x plánované xxxxxxx xxxxxx od 1. xxxxx 2020 vzrostly x 2 728 000 000 XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. To představuje xxxxx a prudký xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v Xxxxx.

(10)

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx skutečných x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxx související x režimy zkrácené xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx žádost xx dne 6. xxxxx 2020, x xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/672.

(11)

Měla xx xxx xxxxx poskytnuta xxxxxxxx xxxxx s xxxxx pomoci Řecku xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19. Komise xx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a uvolňování xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x úzké xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12)

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx fungování vnitřního xxxx, která mohou xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Smlouvy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx oznamovat Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(13)

Xxxxx xx xxxx Xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxx mohla Xxxxxx xxxxxxxx rozsah, x xxxx Řecko tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(14)

Xxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byly xxxxx x xxxxx stávající x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy, přičemž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, solidarity, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Řecko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxx půjčku v xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;728&xxxx;000&xxxx;000 XXX. Půjčka xx xxxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Řecku finanční xxxxx Unie x xxxxxxx xxxx tranších. Xxxxxx může xxx xxxxxxxxx v jedné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx tranše xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x odstavci 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx se splatnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xx vyplacení xxxxx xxxxxx dodržena xxxxxxxxx průměrná splatnost xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vstupu dohody x půjčce podle xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x platnost.

5.   Řecko xxxxxx náklady financování Xxxx xxxxx článku 4 xxxxxxxx (EU) 2020/672 xx každou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx poplatky, xxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícího s xxxxxxx poskytnutou podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx rozhodne x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxx dílčích xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx pro zaměstnance, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxx 13 „xxxxxxxx xxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020“;

b)

sociální xxxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxx, xxx xx uveden x xxxxxx 13 „právního xxxx xx xxx 14. března 2020“;

c)

zvláštní xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx 8 „xxxxxxxx xxxx ze xxx 20. xxxxxx 2020“;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x článku 31 „xxxxxx x. 4690/2020“;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxx 123 „zákona x. 4714/2020“.

Článek 4

Řecko informuje Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx až xx xxxx, kdy xxxxx xxxx plánované xxxxxxx výdaje x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Toto xxxxxxxxxx xx určeno Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx dnem oznámení xxxxxxxx.

Článek 6

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.

X Xxxxxxx xxx 25. září 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx akt xx dne 14. xxxxxx 2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 64) xxxxxxxxxxxx článkem 3 xxxxxx 4682/2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 76); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 12998/232 (Vládní xxxxxxx X’ 1078, 28. xxxxxx 2020, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 16073/287, 22. dubna 2020 (Xxxxxx věstník X’1547, 22. dubna 2020), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 17788/346, 8. xxxxxx 2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 1779, 10. xxxxxx 2020) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 23102/477/2020 (Vládní xxxxxxx X’ 2268, 13. xxxxxx. 2020).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx akt xx xxx 20. xxxxxx 2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 68) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx č. 4683/2020 (Xxxxxx věstník X’ 83).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxx x. 4690/2020 (Xxxxxx věstník X’ 104) xxxxxxxxxxxx xxxxxx 122 a 123 xxxxxx x. 4714/2020 (Xxxxxx xxxxxxx A’ 148), ministerské xxxxxxxxxx x. 23103/478 (Xxxxxx xxxxxxx B 2274, 14. xxxxxx 2020) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 32085/1771.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxx x. 4714/2020 (Xxxxxx věstník X’ 148) ratifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 32085/1771.