Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1346

ze xxx 25. xxxx 2020,

kterým xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podpora xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 na xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx situaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Rady (EU) 2020/672 ze xxx 19. xxxxxx 2020 x zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro dočasnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 6. xxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxx Xxxx o xxxxxxxx xxxxx, která by xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19 a reagovala xx xxxxxxxxxxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné.

(2)

Předpokládá xx, xx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxx, budou xxx xxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx finance. Podle xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6,4% a xxxxxxx xxxx 196,4 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx předběžné xxxxxxxx Xxxxxx z xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx XXX Xxxxx v xxxx 2020 xxxxx x 9 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovní xxxx. Xx x Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x prudkému nárůstu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x soukromém xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxx pozastaveny, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příspěvky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odborníky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx 4. xx 8. bod xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxxx „xxxxxx xxx xx xxx 14. xxxxxx 2020“&xxxx;(2), xxx xxx xxxxx žádost Xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxxxx soukromého xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozastaveny. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx za cíl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx patří k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního příspěvku xx xxxx 534 XXX xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx xx poloviny xxxxxx 2020. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx(xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx dobu xxxxxxxxxxxx době, xx xxxxxx xxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou příjemci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 4. xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx podmínkou xxx xxxx podpory x xxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stav xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6)

„Xxxxxx xxx xx xxx 20. xxxxxx 2020“&xxxx;(3), jak xxx uvádí xxxxxx Xxxxx xx dne 6. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, lékaře, xxxxxxx x xxxxx). Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxx 600 XXX, xxxxx xxx x xxxxx, xxxx xxxxxx 2020 poskytnut xxxxx xxxxxxxxxx..

(7)

Xxxxx zkrácené xxxxxxxx xxxx, který xxxxx od 15. xxxxxx 2020 xx 15. xxxxx 2020 xx xxxxx společnostech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx prodloužit xx xxxxx xxxx 2020, xxx zaveden xx xxxxxxx „xxxxxx x. 4690/2020“&xxxx;(4), xxx xxx xxxxx žádost Řecka xx dne 6. xxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx pokles xxxxxx xxxxxxxxxxxx o 20 %, a xxxxxxxx xxxxxxxx snížit xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx o 50 % za xxxxxxxx zachování pracovního xxxxxx. Xx 15. xxxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020 xxxx x neodpracovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 60 % jejich xxxxxxx výdělku a 60 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx. Od 1. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x 100 % příspěvků xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8)

X xxxxxxx „xxxxx x. 4714/2020“&xxxx;(5), jak jej xxxxx xxxxxx Řecka xx xxx 6. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Opatření xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx, x nichž xx – xxx xxxxx x roku 2019 – 50 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx příspěvky xxxxxxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx července, xxxxx a xxxx 2020 za xxxxxxxx, xx společnosti xxxxxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x 30. xxxxxx 2020.

(9)

Řecko xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx příslušné xxxxxx, xx skutečné x plánované xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 2 728 000 000 XXX x xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x prudký xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx nová xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx značné části xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x Xxxxx.

(10)

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nárůst xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxx související x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx 6. xxxxx 2020, x xxxxxxx s xxxxxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/672.

(11)

Xxxx xx xxx tudíž poskytnuta xxxxxxxx pomoc x xxxxx pomoci Xxxxx xxxxx sociálně-ekonomické xxxxxx xxxxxxx narušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x uvolňování xxxxxx a dílčích xxxxxx v úzké xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx předjímat xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx na základě xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(13)

Xxxxx by xxxx Xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, xxx mohla Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx Řecko xxxx xxxxxx provedlo.

(14)

Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx byly xxxxx x úvahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx o finanční xxxxx podle nařízení (XX) 2020/672, xxxxx xxx podaly xxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxx státy, přičemž xxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxx zacházení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x transparentnosti,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.   Unie xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;728&xxxx;000&xxxx;000 XXX. Půjčka má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx xx nabytí xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

3.   Komise xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx více dílčích xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dílčích xxxxxx x xxxxx xxxxx tranše může xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx po vyplacení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx tranše xxxx xxxxxxxx v závislosti xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 za xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx poplatky, xxxxxxx x xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx rozhodne x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx tato opatření:

a)

zvláštní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx 13 „xxxxxxxx xxxx xx xxx 14. xxxxxx 2020“;

b)

sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxx, xxx xx uveden x xxxxxx 13 „xxxxxxxx xxxx xx xxx 14. března 2020“;

c)

zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborníkům, jak xx xxxxxx x xxxxxx 8 „xxxxxxxx xxxx ze xxx 20. března 2020“;

d)

režim xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxx je xxxxxx x článku 31 „xxxxxx x. 4690/2020“;

e)

příspěvky xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnicích xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxx v xxxxxx 123 „xxxxxx č. 4714/2020“.

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 a xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx výši xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Toto rozhodnutí xx určeno Řecké xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx.

Článek 6

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.

X Xxxxxxx dne 25. xxxx 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)  Právní xxx xx xxx 14. xxxxxx 2020 (Vládní xxxxxxx A’ 64) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx 4682/2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 76); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 12998/232 (Vládní xxxxxxx X’ 1078, 28. xxxxxx 2020, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 16073/287, 22. xxxxx 2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’1547, 22. dubna 2020), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 17788/346, 8. xxxxxx 2020 (Xxxxxx věstník X’ 1779, 10. xxxxxx 2020) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 23102/477/2020 (Vládní xxxxxxx X’ 2268, 13. xxxxxx. 2020).

(3)  Právní akt xx xxx 20. xxxxxx 2020 (Vládní xxxxxxx A’ 68) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x. 4683/2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 83).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxx x. 4690/2020 (Xxxxxx věstník X’ 104) xxxxxxxxxxxx xxxxxx 122 x 123 xxxxxx x. 4714/2020 (Xxxxxx věstník X’ 148), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 23103/478 (Vládní xxxxxxx X 2274, 14. června 2020) x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x. 32085/1771.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxx č. 4714/2020 (Xxxxxx xxxxxxx X’ 148) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 32085/1771.