Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX KOMISE (XX) 2020/1107

xx xxx 27. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX x veterinárních opatřeních xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxxx xxx X(2020) 5208)

(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX KOMISE,

s ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie,

s xxxxxxx xx směrnici Xxxx 89/662/EHS xx xxx 11. xxxxxxxx 1989 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxx 90/425/XXX xx xxx 26. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s některými xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu (2), x xxxxxxx na čl. 10 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 2002/99/XX ze dne 16. xxxxxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx předpisy pro xxxxxxxx, zpracování, distribuci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3), x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 3 uvedené xxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2014/709/XX&xxxx;(4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členských státech, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nákazy x xxxxxxxx nebo xxxxx žijících xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx xxxxx“). Xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx X xx XX xxxxxxxx x výčet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/EU xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx x souvislosti x xxxxxxxx morem prasat, xxxxx xx třeba x uvedené příloze xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxx xxxxxxxxx změněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komise (XX) 2020/1053&xxxx;(5), x xxxx x návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, v Xxxxxxxx, Polsku x xx Slovensku.

(2)

Směrnice Xxxx 2002/60/XX&xxxx;(6) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxx tlumení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx 9 směrnice 2002/60/XX xxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx u xxxxxx x určitém xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 10 x 11 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x ochranných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx šíření xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho xxxxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxx 2002/60/XX xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx se africký xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx žijících xxxxxx. Xxxxxxx zkušenosti xxxxxxx, xx opatření xxxxxxxxx xx směrnici 2002/60/XX xxxx xxx xxxxxxx šíření xxxxxxx xxxxxx účinná, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyčištění x xxxxxxxxxx infikovaných hospodářství x jiná xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx domácích x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/1053 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx afrického moru xxxxxx x domácích xxxxxx x Lotyšsku x Polsku a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

(4)

X červenci 2020 xxxx xxxxxxxxxxx dvě xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx x oblasti, xxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx u domácích xxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxx rizika, jež xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. V důsledku xxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohnisky xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxx x xxxxx XX přílohy xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX.

(5)

X xxxxxxxx 2020 bylo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Biłgoraj x Xxxxxx v xxxxxxx, která xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx II xxxxxxx prováděcího rozhodnutí 2014/709/XX. Xxxx ohnisko xxxxxxxxx moru xxxxxx x xxxxxxxx prasat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx by xx mělo xxxxxxx x xxxxxxx příloze. X důsledku xxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx nyní uvedena x části XXX xxxxxxx x části XX xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/EU.

(6)

V xxxxxxxx 2020 xxx zaznamenán xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxx žijícího xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx uvedena x xxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX. Tento xxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxx, xxx xx se mělo xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x části X xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX x xxxxxxxx tímto nedávným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, by proto xxxx být nyní xxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxx přílohy xxxxxxx v xxxxx X xxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxx ohniska xxxxxxxxx xxxx prasat x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxx x nedávný případ xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x volně žijícího xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x x ohledem xx stávající epizootologickou xxxxxxx x Unii xxxx regionalizace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx toho xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/EU.

(8)

Má-li se xxxxxxxxx xxxxxxx vývoj xxxxxxxxxxxxxxx situace, xxxxx xxx x africký xxx prasat x Xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nákazy, xxxx xx xxx x xxxxxxx Lotyšska, Xxxxxx x Slovenska xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx rizikem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx II x XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx III xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyvíjí x xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx provádění xxxxxxxxxx změn oblastí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxx. Xxxxx I, XX a XXX xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx epizootologické xxxxxxx x Xxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx, je xxxxxxxx, xxx xxxxx přílohy xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX xxxxxxxxxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxxx účinku xx xxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

Článek 2

Xxxx xxxxxxxxxx xx určeno xxxxxxxx xxxxxx.

V Bruselu xxx 27. xxxxxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx KYRIAKIDES

členka Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 395, 30.12.1989, x. 13.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 224, 18.8.1990, x. 29.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 18, 23.1.2003, x. 11.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2014/709/XX xx dne 9. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx v některých xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/178/EU (Xx. xxxx. L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1053 xx xxx 16. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro tlumení xxxxxxxxx xxxx prasat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 230I, 17.7.2020, x. 1).

(6)  Směrnice Xxxx 2002/60/XX ze xxx 27. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/119/XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx chorobu xxxxxx x africký xxx prasat (Xx. xxxx. X 192, 20.7.2002, x. 27).

XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xx nahrazuje xxxxx:

„XXXXXXX

XXXX X

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

xxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx:

xx xxxx est xxxxxxxxx, xxxx xx sens xxx xxxxxxxxx x’xxx xxxxxx, xxx:

Xxxxxxèxx xxxx xx France,

Rue Mersinhat à Xxxxxxxxxxx,

Xx X818xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X83,

Xx X83 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx la X884,

Xx X884 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X824,

Xx X824 jusque xxx intersection xxxx Xx Xxxxxxx,

Xx Routeux,

Rue x’Xxxxx,

Xxx de xx Xxxxxx,

Xxx du Bout-d’en-Bas,

Rue Xxxx x’Xxxxxx,

Xxx Xxxxx-Xxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xx X845 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X85,

Xx X85 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X40,

Xx X40 jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx N802,

La N802 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx xx X825,

Xx X825 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X25-X411,

Xx E25-E411jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X40,

X40: Xxxxxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxx de xx Chapelle,

Rue xx Xxxxxxx,

Xxx Xx Xxxxxxx,

Xxx Xxxxx-Xxxxx,

Xxx Xxxxx-Xxxxxx,

Xxx xxx Xxxxxxxx,

Xxx de Xxxxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xxxxx xx x’Xxxxxxxx,

X87: Xxxxx xx Xxxxx,

Xxxxxx des Xxxxxxxx,

Xx Xxxxx,

Xxx Xxxxxxxxx,

Xxx de xx Xxxxx,

Xxx du Xxxxxx,

Xxx xx x’Xxxxxx,

Xxx xx Xxxxxxxxx,

Xxx xx xx Xxxxxèxx,

Xxx xx xx Xxxxxxxx,

Xxx du Xxxxxxx,

Xxxxxxxx,

Xxx xx Tram,

Millewée,

N4: Xxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx de Luxembourg,

Frontière xxxx xx Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx,

Xxxxxxèxx xxxx xx France, jusque xxx xxxxxxxxxxxx avec xx Rue Xxxxxxxxx à Xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 xx 956160 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxx xxxxx 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 xx 603850 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxxx-Xxxxxx xxxxx 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 xx 802450 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 xx 406750 kódszámú vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxxx-Xxxxxxx xxxxx 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 xx 755450 kódszámú xxxxxxxxxxxxxxx egységeinek teljes xxxüxxxx,

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 xx 252250, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx xxxxx 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 xx 580450 xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx:

Xāxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx xxļx, xxx xxxxxxx uz xxxxxxxxx xx xxxxxxļx X36, X4 xx X5, Acones xxxxx, Xxxxxļxxxx xxxxx un Xxxxxļxxīxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx Xūxxxxxxx xxxxxxx,

Xxxxxņxx xxxxxx,

Xxxxxxx novada Xxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxx:

Xxxxxėxxx rajono xxxxxxxxxxėx: Agluonėnų, Xxxxxxxėx, Xxxxxxxėxų, Judrėnų, Xxxxxxxxxx xx Xėxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxėxų, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxėx xxxxxx savivaldybės: Xxxxxxxxx sen. xxxxx xxx xxxxx 166 į xxxxxxxxxx xx Xxxxų seniūnija,

Skuodo rajono xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxų, Xxxėxxxx, Xxxxxx, Skuodo xxxxxx xxxxūxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

x xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxxx x xxęść xxxxx Xxxłxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Rączki – Kownatki – Xxxxxxx w powiecie xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxłxxxxxx,

xxxxx Xąxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx x xxęść xxxxx wiejskiej Xxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx X7 x xxxxxxxx ostródzkim,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxx, Iława x xxxxxxx Iława, Lubawa x xxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxxx xłxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx,

x województwie podlaskim:

gminy Xxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx z xxxxxxx Xxxxxxx Mazowieckie, Czyżew x xxxxxxxx wysokomazowieckim,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Śniadowo x Zbójna w xxxxxxxx łxxżxńxxxx,

xxxxxx zambrowski,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxłęxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxłęxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxń Xxżx, Xxxxxx, Xąxxx, Łąxx, Nowy Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xłxxxx x Stara Xxxłx x xxxxxxxx płockim,

powiat xxxxxxx Xłxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxxńxxx,

xxxxx Andrzejewo, Brok, Xxłxxxxx Górna, Xxxxx Xxxxxxń, Szulborze Wielkie, Xąxxxx, Xxxęxx Xxśxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx x miastem Ostrów Xxxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, xxxxxx Xłxxx, Xxxxxxxx, Xxxxńxx, Xxxxłxxx x Xxxxxxxxx Xxśxxxxxx, x xxxxxxxx xłxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx Xxx, Xxxxxx, Zatory, Xxłxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx od linii xxxxxxxxxxx przez xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, Xxxxxxx x Pokrzywnica x powiecie xxłxxxxxx,

xxxxx Xxxńxxxxxx, Długosiodło, Rząśnik, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx i xxęść gminy Somianka xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 62 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Kowala, Xxxxxxxxx, xxęść xxxxx Wolanów xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 12 x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxłxxxxxxx,

xxxxxx gostyniński,

w województwie xxxxxxxxxxxx:

xxxxx Wielkie Xxxx x xxxxxxxx lubaczowskim,

gminy Xxxxxx, Xxxxxxx z xxxxxxx Radymno, xxęść xxxxx Xxąxxxxxxx położona xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 867 x xxxxx wiejska Xxxxxłxx x powiecie xxxxxłxxxxxx,

xxxxx Przeworsk x xxxxxxx Xxxxxxxxx, Gać Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxńxxxxx, Xxxńxxx x Zarzecze x xxxxxxxx przeworskim,

powiat łxńxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xłxxxx Xxłxxxxxxx x xxęść xxxxx Sokołów Xxłxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx xx 875 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx i Raniżów x powiecie kolbuszowskim,

gminy Xxxxxx, Czermin, Xxxłxxxxxxxx, Xxxxxx x miastem Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxłxx, Xxxxxx Narodowy x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx świętokrzyskim:

powiat xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Łubnice, Xxxśxxxx, Xxxxx, Xxłxxxxx, Xxxxxxxx i Staszów x xxxxxxxx staszowskim,

gmina Xxxxżxxxx Xxśxxxxxx x xxxxxxxx xxxxżxxxxx,

xxxxx Xąxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 9 oraz xx xxłxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogi: nr 0618X xxxxąxą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania x xxxxxxxxxśxx Xxxxx, xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxłxxx xx xxxxx nr 42 x xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx od linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 744 biegnącą xx południowej xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Stary x xxxxęxxxx przez xxxxę xx 0566T xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxłxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxx gminy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxńxxxx x Stąporków x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx łxxxxxx:

xxxxx Łxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxłxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chąśno, Xxxxxxxx, xxęść gminy xxxxxxxxx Łxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 92 xxxxxąxxx od xxxxxxx xxxxxx Łowicz do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxęść xxxxx xxxxxxxxx Łxxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxxxx miasta Łowicz x xx xxłxxx xx granicy gminy Xxxxxxxx x xxxxxxxx łxxxxxxx,

xxxxx Xxxłx Xxxxxx, Xxxxąxx, Rawa Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx x Regnów x xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxłxxxxx, Mniszków, Xxxxxxż, Xłxxxx x Żxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Inowłódz, Lubochnia, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x miastem Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Żxxxxxxxxxx x powiecie tomaszowskim,

w xxxxxxxxxxxx pomorskim:

gminy Ostaszewo, xxxxxx Krynica Morska xxxx xxęść gminy Xxxx Xxxx Gdański xxłxżxxx na xxłxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 55 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 7, xxxxęxxxx xxxxx przez xxxxę xx 7 x X7 biegnącą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nowodworskim,

gminy Xxxxxxxx, Xxłxxxxx, Xxxx Xxxx, Malbork x xxxxxxx Malbork x xxxxxxxx malborskim,

gminy Mikołajki Xxxxxxxxx, Xxxxx Targ x Sztum w xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx gdański,

Miasto Xxxńxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx kwidzyński,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxx x Gubin z xxxxxxx Gubin x xxxxxxxx xxxśxxxńxxxx,

xxxxx Międzyrzecz, Xxxxxxx, Trzciel w xxxxxxxx xxęxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez linię xxxxxxxą xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx xx Rzepina, xxęść xxxxx Łagów xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx linię xxxxxxxą xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, część xxxxx Xxąxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę kolejową xxxxxąxą xx Xxąxxxxxx xx Śxxxxxxxxxx xxxx część xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx xxxxxx Xxąxxxxxx w kierunku xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 1210X, x xxxxęxxx xxxxx xxxxę 1210F biegnącą xx skrzyżowania z xxxxx xxxxxxxą do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx linię xxxxxxxą, xxęść gminy Śxxxxxxxxx xxłxżxxx xx północ xx linii wyznaczonej xxxxx linię xxxxxxxą x powiecie śxxxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxx i Xxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę kolejową xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx do Xxxxxxx x powiecie xxxęxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxśxąxxxx:

xxxxx Xxxxxłxxxxx z xxxxxxx Xxxxxłxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxłxxxxxxxx,

xxxxx Xęxxxxxxx w xxxxxxxx zgorzeleckim,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxx położona xx xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx x Xxxxx x xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, xxęść gminy Śxxęxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12x powiecie xxxxxxxńxxxx,

xxxxxx nowotomyski,

gminy Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxęść xxxxx Kamieniec xxłxżxxx na xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 308 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Czempiń, xxxxxx Xxśxxxx, część gminy xxxxxxxxx Kościan xxłxżxxx xx xxłxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 5 xxxx xx xxxxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxł Xxxx, xxęść xxxxx Krzywiń xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxł Xxxx x xxxxxxxx xxśxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxń,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Suchy Xxx, Xxxxxx, miasto Xxxxń, xxxxxx Puszczykowo, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 5, xxęść xxxxx Xxęxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx – xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxx xx 5 x 32 x xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: xx X11 xxxxxxxą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x drogą nr 434 x xxxxę xx 434 biegnacą xx xxxx xxxxxżxxxxxx xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx w xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

xxxxx Pniewy, Szamotuły, xxęść xxxxx Duszniki xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 306 xxxxxąxą od xxłxxxxxxxx granicy gminy xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 92 xxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx droge nr 92 biegnącą od xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 306, xxęść xxxxx Xxźxxxxx xxłxżxxx na północ x xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: xx 92 xxxxxąxą od xxxxxxxxxx granicy gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą łączącą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx – Gorszewice – Kaźmierz (xxxłxż xxxx Xxxxxśxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx) – Xxxxxxxxx, biegnącą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx szamotulskim.

7.   Slovensko

Tyto xxxxxxx xx Slovensku:

the xxxxx district xx Xxxxxx nad Xxxľxx,

xxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx whole district xx Snina,

the xxxxx xxxxxxxx xx Sobrance, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx XXX

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, the whole xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lúčky, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Kaluža, Vinné, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Staré, Zbudza, Xxxxxxxx xxx Laborcom, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Nacina Xxx, Xxľx, Pusté Xxxxxxx xxx Strážske,

in xxx district xx Xxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxx II,

in xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Mníšek xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Gelnica, Xxxxxx, Xxľxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Margecany,

in xxx district xx Xxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Sedlice, Xxxxx xxxxxx, Janov, Xxxxxxxx, Ľxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Drienov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Bretejovce, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Varhaňovce, Xxxxxxx Mirkovce, Xxxxx, Xxxxxxx, Lúčina xxx Xxxxxxxxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx of Xôxxx, Brzotín, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Honce, Hrhov, Xxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxx, Kováčová, Xxxxxxxxxxxx Dlhá Lúka, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Teplica, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Rozložná, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Jablonica, Xxxxxxx xxx Vidová,

in xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx of Držkovce, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Hucín, Xxxxxxx, Xxxxxx, Levkuška, Licince, Xxxxxx, Xxxxxxx, Polina, Xxxxxxxxxxx, Rašice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kameňany, Xxxxxxx xxx Xxxx,

xx the xxxxxxxx xx Rimavská Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx of Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Hajnáčka, Xxxxxxx, Hodejovec, Hostice, Xxxxxx, Ivanice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Jestice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxľ, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Petrovce, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Rimavská Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Bašta, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Číž, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Lučenec, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxľxx nad Xxľxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Kalonda, Xxxxxxx, Xxxxxľxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Pleš, Fiľakovské Xxxxxx, Xxxxx, Fiľakovo, Xxxxxxxxx, Belina, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Šurice, Xxxxx, Xxxxxxx, Ľuboreč, Xxx xxx Xxxx,

xx the xxxxxxxx of Xxľxx Xxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxľxxx Xxxxxxxxxx, Veľká Ves xxx Xxľxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Hrušov, Xxxxxx, Xxxxx xxx Ipľom, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxľxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Seľany, Xxľxx Čalomija, Xxxx Xxxxxxxx, Koláre, Trebušovce, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Želovce, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Olováry, Čeláre, Xxxxxxxxxx, Veľké Xxxxxxxx, Xxxx Straciny, Xxxx Xxxxx, Xxľxx Xxxxx, Xôxxx, Xxľxx Zlievce, Xxxx Zlievce, Xxxxxxx, Xxľx, Ľuboriečka, Dolná Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xľxxxxx, Horná Strehová, Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxx:

xx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx:

xxx community xxxxxxxxxxx of Xxxxxxxxxx xxx Skaloti and xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx (xx Xxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx municipality),

the municipal xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Panorama, Pyrgoi (xx Xxxxxxxxxx municipality),

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxx Xxxxxxxxx, Chrysokefalo, Xxxxxxxx, Vathytopos, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Dasotos, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ochyro, Pagoneri, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx (in Xxxx Nevrokopi municipality),

in xxx xxxxxxxx unit xx Xanthi:

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kariofyto and Xxxxxxxx (in Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Thermes, Xxxxxx, xxx the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx xxx (xx Xxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx community xxxxxxxxxx xx Selero xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx of Xxxxxx (xx Xxxxxx municipality),

in xxx regional unit xx Rodopi:

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Komotini, Xxxxxxxxxxx, Gratini, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Pandrosos, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx xxx Mega Xxxxxxx (in Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal departments xx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Archontika, Xxxxxxx, Xxx Drosini, Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx and Xxxxxx (in Arriana xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Iasmos, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Polyanthos xxx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx department xx Xxxxxxxx (xx Xxxxxxxx Sapon xxxxxxxxxxxx),

xx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx:

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Kyriaki, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Roussa, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (xx Soufli xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Dikaia, Arzos, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Plati, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Fulakio, Xxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Rizia, Xxxxxx, Ampelakia, Valtos, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Asvestades, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Mani, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Elafoxori, Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Petritsi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Gonimo, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx Poroia, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vamvakophyto, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx and the xxxxxxxxx departments xx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Serres, Xxxxxxxx xxx Oinoussa xxx xxx community xxxxxxxxxxx xx Orini xxx Xxx Xxxxxxx (xx Xxxxxx municipality),

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lithotopos, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx (xx Irakleia xxxxxxxxxxxx).

XXXX XX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxx:

xxxx la xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx:

xx xxxx xxx xxxxxxxxx, dans xx sens xxx xxxxxxxxx x’xxx xxxxxx, xxx:

Xx Xxx de xx Xxxxxxx (X85) à Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx intersection xxxx xx X894,

Xx X894 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx rue Xxxxxx,

Xx xxx Grande xxxxxx son intersection xxxx la xxx xx Xxxxxxâxxxx,

Xx rue xx Xxxxxxâxxxx jusque xxx xxxxxxxxxxxx avec Xxxxxxxx,

Xxxxxxxx,

Xx Xxxxxxxxxx,

Xxx Chanvières,

La Xxxxx du Loup,

Le Xxxx,

Xx X801 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx de x’Xxxxxx,

Xx rue xx x’Xxxxxx,

Xx xxx xx Xxx,

Xx N40 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X25-X411,

Xx X25-X411 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X81 xx xxxxxx de Xxxxxx,

Xx N81 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X883 xx xxxxxx x’Xxxxxxx,

Xx X883 xxxxxx son intersection xxxx la X88 xx niveau x’Xxxxxxx,

Xx X88 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx avec xx X811,

Xx N811 xxxxxx xxx intersection xxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx,

Xx rue Baillet Xxxxxx jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X88,

Xx X88 (xxx Xxxxxxx Latour, xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx Xxxx Xxxx, xxx xx Xxxxxx, xxx de Xxxxxxxxxx, Xxxxx xx Meix) xxxxxx son intersection xxxx la N981,

La X981 (xxx de Xxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X83,

Xx N83 (xxx xx Xxxxx, xxx xx Bouillon, xxx Xxxxxx 1xx, xxx x’Xxxxx) jusque son xxxxxxxxxxxx avec la X85 (Rue xx xx Xxxxxxx) à Xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx:

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Xxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

xxx whole region xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Pazardzhik,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx areas in Xxxx XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxx Xxxxxxxx (xäxxx xxxxxxx Hiiu xxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 xx 956750 xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén xxxxx valamennyi vadgazdálkodási xxxxxxxxxx teljes területe,

Fejér xxxxx 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 xx 407050 kódszámú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx-Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx valamennyi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok xxxxx 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 xx 755750 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx xxxxx: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 xx 253550 kódszámú vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Nógrád xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes xxxüxxxx,

Xxxx xxxxx 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx megye xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységének xxxxxx xxxüxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Lotyšsku:

Ādažu xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xīxxxxx pagasts, Kalvenes xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxx xx xxļx xxx Xāxxāxxx upes xīxx xxxxxxļxx X9, xx xxxxxxxxxx no xxxxxxļx X9, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx X1200, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxļx uz xxxxxxxxx xx xxļx X1200, X115, X117, X1296xx Xxxxx pagasta daļa xx dienvidiem no xxxxxxļx xxxx Xxķxxīxx xxxx xīxx xxxxxxļxx 1265, uz rietumiem xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1265 xxx Xxxxxļxxx līdz xxxxxxx ar Xīxxx xxx, Xxxxxxxx pilsēta,

Aglonas xxxxxx,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxīxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxūxxxxx novads,

Amatas xxxxxx,

Xxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxīxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxx novads,

Bauskas xxxxxx,

Xxxxxīxxx xxxxxx,

Xxxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xēxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx novads,

Daugavpils xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Durbes xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Ēxxļx novads,

Garkalnes xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxķxxxx xxxxxx,

Xxūxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Jēkabpils xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Kandavas xxxxxx,

Xāxxxxxx xxxxxx,

Ķxxxxx novads,

Ķekavas xxxxxx,

Xxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxāxxxxxx novads,

Krimuldas xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxīxxx novada Ēxxxxx xxxxxxx daļa xx ziemeļiem no xxxxxxļx 1269, 1271, xx austrumiem xx xxxxxxļx 1288, uz xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X119, Īvandes pagasta xxļx uz ziemeļiem xx xxxxxxļx X119, xx xxxxxxxxxx no xxxxxxļx 1292, 1279, xx austrumiem xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1279 xx Xxīxēx xīxx xxxxxxļxx 1290, Xxxxāxxx pagasta xxļx uz xxxxxļxxx xx xxxxxxļx 1290, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx, kas xxxxxxx xxxxxxļx 1290 xx Xxxxāx xīxx xxxxxxļxx 1283, uz xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1283 xx P112, Xxxxxxxx xxxxxxx daļa uz xxxxxxxxxx no xxxxxxļx X112, Xxxxx pagasta xxļx uz xxxxxļxxx xx xxxxxxļx V1296, Xxxxxxx, Rumbas, Rendas, Xxxxxxx, Vārmes, Xxxxx xx Snēpeles xxxxxxx, Xxxxīxxx pilsēta,

Lielvārdes xxxxxx,

Xīxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xīxāxx novads,

Lubānas xxxxxx,

Xxxxxx novads,

Madonas novads,

Mālpils xxxxxx,

Xāxxxxx novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga xxxxxx,

Xxxxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxx novads,

Ogres xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx novads,

Pārgaujas xxxxxx,

Xļxxxņx novads,

Preiļu novads,

Priekules xxxxxx,

Xxxxxxļx novads,

Raunas xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Daugavpils,

republikas xxxxēxx Xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xēxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xūxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xēxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xxxxxxxx,

Xēxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxāxx xxxxxx,

Xxxxāxxx xxxxxx,

Xūxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxīxxx novads,

Salas xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx novads,

Sējas xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Skrīveru novads,

Skrundas xxxxxx Xxņķx pagasta xxļx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx V1272 xīxx xxxxxxx xx Xxxxxx upi, Skrundas xxxxxxx xxļx xx Xxxxxxxx xx ziemeļiem xx autoceļa X9 xx xxxxxxxxxx no Xxxxxx xxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx xxļx, kas xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X36, X4 xx X5, Xxxxxx ielas, Xxxxxļxxxx xxxxx un Xxxxxļxxīxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xēxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxņxxxx xxxxxx Vaiņodes xxxxxxx xx Xxxūxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxxx autoceļa P116, X106,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxļāxx novads,

Vārkavas xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx novads,

Ventspils xxxxxx Ances, Xāxxxxxx, Xxxxx, Vārves, Užavas, Xxxxxxxx, Xxxxx, Ziru, Xxāxxx, Xxxxx un Xxēxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxēxx,

Xxxxīxxx novads,

Viļakas novads,

Viļānu xxxxxx,

Xxxxxxx novads.

6.   Litva

Tyto xxxxxxx x Litvě:

Alytaus xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxx, Alovės, Xxxxxxxxxų, Xxxxų, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxūxų, Xxxxxx, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx savivaldybė,

Druskininkų xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėxų xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx savivaldybė,

Kaišiadorių xxxxxx savivaldybė,

Kalvarijos xxxxxxxxxxė,

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxų, Xxxxėxxxxx, Xxxxų, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxų, Xxxų, Xxxxxų, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx ir Xxxxxxxx xxxxūxxxxx, Babtų xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxx xxx xxxxx X1, Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx dalis į rytus xxx xxxxx X1 xx Xxxxxxxx apylinkių xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxxxx xxx xxxxx Xx. 1907,

Xxxxų rūdos xxxxxxxxxxė: Xxxxų rūdos xxxxūxxxx į xxxxxę nuo xxxxx Xx. 230, į rytus nuo xxxxx Xxxė-Xxxxxxxx-Xxxxxxx xxx xxxxx Xx. 2610 xx į pietus xxx xxxxx Xx. 2610,

Xxxxėx rajono xxxxxxxxxxė,

Xėxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxx rajono savivaldybė: Xxxxxėx, Xūxxxėxų xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxėx savivaldybė: Xxxxxxų, Xxxxxxxxxxėx, Mokolų, Liudvinavo xx Narto xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Molėtų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxx seniūnijos xxxxx į xxxxxxx xxx kelio 119 xx į šiaurę xxx xxxxx Xx. 2828, Xxxxxxxų, Xxxxxxxų, Xxxxxxxxxų, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxėxxų xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėxxx xxxxxx savivaldybė,

Pasvalio xxxxxx savivaldybė,

Radviliškio xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxų rajono xxxxxxxxxxė: Stakliškių xx Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Alsėdžių, Xxxxxxų, Xxxxxėxų, Xxxxxxxxxų, Xxxxxxxų ir Žemaičių Xxxxxxxxxx, Nausodžio xxx. xxxxx xxx xxxxx Xx. 166 į xxxxxėx vakarus, Plungės xxxxxx ir Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Rokiškio xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxx rajono xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxxxxxxxx, Barstyčių, Xxxxxų, Xxxėxų xx Xxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Šiaulių xxxxxx savivaldybė,

Šiaulių xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx rajono savivaldybė,

Širvintų xxxxxx savivaldybė,

Šilalės xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxų rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėx xxxxxx savivaldybė,

Telšių rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx savivaldybė,

Ukmergės xxxxxx savivaldybė,

Utenos xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxėxxx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxx rajono xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxų, Xxxxxxxxų, Xxxxxxxxxxxų, Xxxxxxų, Klausučių, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx miesto, Xxxxxxxx, Vištyčio seniūnijos,

Visagino xxxxxxxxxxė,

Xxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Polsku:

w xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxx Xłx x xxxxxxxx xłxxxx,

xxxxx Xxxxąx, Gronowo Xxxxąxxxx, Xxxxxxxx, Młynary, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxąxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxąx,

xxxxxx xxłxxxxxx,

xxxxxx xxxxx,

xxxxx Xxxxxx Xłxxxxxxx z miastem Xxxxxx Iławeckie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxłx, Xxxxx, Jonkowo, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Śxxąxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx oraz xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą w xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Łxxxx, Małdyty, Miłomłyn, Xxłxxxxx, xxęść gminy xxxxxxxxx Xxxxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx X7 x xxęść xxxxx Xxxąx położona na xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Xxxxxxxx xx Xxxxąxx x xxxxxxxx ostródzkim,

część xxxxx Xxx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Giżycko i Xęxxxxx x powiecie xxżxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Braniewo, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxężxx, Płoskinia xxxx xxęść xxxxx Xxxxxęxx położona xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 509 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, xxęść xxxxx Xęxxxxx xxłxżxxx xx południe xx linii kolejowej łąxxąxxx miejscowości Giżycko x Xęxxxxx biegnącej xx granicy xxxxxx Xęxxxxx, na xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 591 xxxxxąxą xx xxxxxx Kętrzyn xx xxłxxxxxx xxxxxxx gminy xxxx na xxxxxx x xx xxłxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xęxxxxx, xxxxxx Xęxxxxx x xxęść gminy Xxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx łąxxąxą miejscowości Xxxxxxxxxxx x Sątoczno x na xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogę łączącą xxxxxxxxxśxx Xąxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx biegnącą do xxxxxżxxxxxx z drogą xx 590 w xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, a xxxxęxxxx na xxxxxx xx xxxxx xx 590 xx xxxxxżxxxxxx x drogą nr 592 x xx xxłxxxxx od linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 592 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 590 w xxxxxxxx xęxxxxńxxxx,

xxxxx Lubomino x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Nidzica x xxęść gminy Xxxłxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę łączącą xxxxxxxxxśxx Xąxxxx – Xxxxxxxx – Xxxxxxx x xxxxxxxx nidzickim,

gminy Xźxxxxxxxx, Jedwabno, Pasym, Xxxxxxxx i miasto Xxxxxxxx i Świętajno x xxxxxxxx szczycieńskim,

powiat xxąxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx w xxxxxxxx xłxxxxxx,

x województwie xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxx, Rudka, Xxxńxx z xxxxxxx Xxxńxx, Xxćxx w xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx grajewski,

powiat xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxńxxx,

xxxxx Łxxżx, Xxąxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxłx x Xxxxxx xxxxxxxx łxxżxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Łxxżx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx i Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx x Xxxxłx x powiecie wysokomazowieckim,

powiat xxxxxńxxx x xxxxxxx Xxxxx,

xxxxx Xxxxxx Xxxłxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxżx, Gródek, Xxxxxłxxx, Xxxxxśx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxłxxxx, Zawady, Xxxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxśxxęxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 681 x xxxxxxxx białostockim,

gminy Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxśx, Xxxxxx, Xxxxx -Xxxxxx, Xxxxłxx, Szypliszki Wiżajny xxxx xxęść xxxxx Xxxxłxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx od linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę 653 xxxxxąxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania x xxxxą 1122X xxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę nr 1122X xxxxxąxą xx drogi 653 x kierunku xxłxxxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x drogą 1124B x xxxxęxxxx xx xxłxxxxx - xxxxxx xx xxxxx xx 1124X biegnącej od xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1122X xx xxxxxxx x gminą Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx Xxxxłxx,

xxxxxx augustowski,

powiat xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Białystok,

w xxxxxxxxxxxx mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat xxxxxxx Xxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kosów Lacki, Xxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxłxx Podlaski x xxxxxxxx xxxxłxxxxxx,

xxxxxx xęxxxxxxx,

xxxxxx łosicki,

powiat ciechanowskip,

powiat xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Sieciechów x xxxxxxxx kozienickim,

powiat lipski,

gminy Xxxx, Xłżx, Xxxxxxęxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Pionki x xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Jedlińsk, Xxxxxxx, Xxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx drogi xx 12 x x powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Staroźreby, Xłxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxłx Xxxś x xxxxxxxx xłxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xłxńxxx,

xxxxx Pokrzywnica, Śxxxxxxx x część gminy Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x powiecie pułtuskim,

powiat xxłxxxńxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx na południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 62 w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Borowie, Garwolin x xxxxxxx Garwolin, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Trojanów, Żxxxxxxx, xxęść gminy Xxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę Xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx ujścia xx xxxxx Xxxłx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxx Boguty – Xxxxxx w xxxxxxxx ostrowskim,

gminy Xxxxxx, Xxśxxxxx x Xxxxxxxxx x powiecie mławskim,

powiat xxńxxx,

xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx piaseczyński,

powiat xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxłxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xłxxxxxx, Xxśxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxłxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Biała Xxxxxxxx,

xxxxx Aleksandrów, Biłgoraj x xxxxxxx Xxłxxxxx, Xxxxxxx, Józefów, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 835, xxęść xxxxx Księżpol xxłxżxxx na północny-zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę biegnącą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx Pierwszy, x xxxxęxxxx przez xxxxxxxxxść Xxxxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxń xxxx na xxłxxx od linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Budzyń xx xxxxxżxxxxxx x droga xxxxxąxą xx miejscowości Xxxxxxx, część gminy Xxxxxxx położona xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 74, xxęść xxxxx Goraj położona xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 835, xxęść gminy Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 835 w xxxxxxxx xxłxxxxxxxxx,

xxxxxx janowski,

powiat xxłxxxxx,

xxxxxx xxxxx,

xxxxx Adamów, Xxxxxxx, Xxxxxxx Łxxxxxxx z xxxxxxx Xxxxxxx Łxxxxxxx, Xxxx Xxxłxxxxx, Trzebieszów, Xxxxxx, xxxxx wiejska Łxxxx i xxxxxx Łxxxx w powiecie łxxxxxxxx,

xxxxx Bychawa, Xłxxx, Xxxłxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxżxxxxx, Xxxxxxx, Bełżyce, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Duża, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xśxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Mełgiew, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx i xxxxxx Śxxxxxx x xxxxxxxx śxxxxxxxxx,

xxxxx Fajsławice, xxęść xxxxx Żxłxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 842 x część xxxxx Łopiennik Górny xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 17 x powiecie xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Łaszczów, Xxxxxxx, Xxxxxxxx i Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxłxxxxx, Xxxłx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxń, Xxśxxxxxxx, Xxxx – Xxxx, Xxxxx, Xxxxłxxxxx, Żxxxź x powiecie xxxłxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxłx,

xxxxx Xxxxxx, Xxąxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx, Krasnobród, Łxxxxxx, Xxxxść, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x xxęść gminy Xxxxxxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 843 w xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxść,

xxxxxx xxxśxxxxx,

xxxxxx opolski,

gminy Xęxxxx Xłxxx, Jabłoń, Xxxxxxxxxx, Sosnowica w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxx, xxęść gminy wiejskiej Xłxxxxx położona na xxłxxxxx xx południowej xxxxxxx xxxxxx Włodawa x xxęść xxxxx Xxńxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx drogi xx 819 x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxx Kąkolewnica, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx i Xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Horyniec-Zdrój, Xxxxxxxx, Lubaczów x xxxxxxx Xxxxxxxx i xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 865 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania x xxxxą 863, a xxxxęxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx 863 xxxxxąxxx xx xxxxxxxxxśxx Lubliniec x xxxxx xx xxxxxx xx drogi biegnącej xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, część xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 835 x powiecie xxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxąxxxxxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 867 x powiecie jarosławskim,

gmina Xxxxxń, część xxxxx Xxxxłxx Xxłxxxxxxx położona xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx xx 875 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx i Xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxżxxxxx,

xxxxxx xxżxńxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxń i Xxxxx Xxxxxxxxń w xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxx Xxxx Xxxńxxx xxłxżxxx xx północny - xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 55 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą nr 7, xxxxęxxxx przez xxxxx xxxxę nr 7 x X7 xxxxxąxą do zachodniej xxxxxxx xxxxxx powiecie xxxxxxxxxxxx,

x województwie świętokrzyskim:

gmina Xxxłxx x część xxxxx Ożarów polożona xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 74 x powiecie opatowskim,

część xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 9 xxxx na xxłxxxxx - wschód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 0618X xxxxąxą od północnej xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxxxxxxśxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x część gminy Xxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 744 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx x xxxxęxxxx xxxxx drogę xx 0566X xxxxxąxą xx miejscowości Xxxxxx Xxxxx w xxxxxxxx xxłxxxxx - xxxxxxxxx xx granicy gminy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xąxxx x Xxxxxx Odrzańskie x powiecie xxxśxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx kolejowej biegnącej xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxęxxńxxxx,

xxxxx, Xxxxxx, xxęść xxxxx Xxżxxxxx położona xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 283 xxxxxąxą od wschodniej xxxxxxx gminy do xxxxxżxxxxxx z drogą xx 290 x xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 290 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxxx Dolny xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx, xxęść xxxxx Xxxxx Xxxxxńxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx zachód xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxx xx 293 x 326, część xxxxx Nowe Xxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 293 x 328, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx zachód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogę biegnącą xx xxxxx Xxxx xxxx xxłxxxxxxx granicy xxxxx do drogi xx 326 łąxxąxxx xxę x drogą xx 325 xxxxxąxą x xxxxxxxx miejscowości Xxżxxxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 321 xxxxxąxą xx xxxx xxxxxżxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Bielawy, x xxxxęxxxx xxxxxłxżxxą xxxxx drogę xxxxxxxxxżxxxxą xxxxxąxą od xxxxx xx 321 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx do xxxxxxx gminy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Babimost, Xxxxxxxńxx, Kargowa, Xxxxxxxx Xxxxxxńxxx, Sulechów, Śxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx xxęść xxxxx Xxxxxłx położona xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 278 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 282 x xx północ od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 282 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxłx do zachodniej xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zielonogórskim,

powiat żarski,

gminy Xxxxźxxxx, Xłxxx, Xxłxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Żagań, xxxxxx Żxxxń, xxxxxx Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxłxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 328 x xxxxxxxx żxxxńxxxx,

xxxxx Xxąxx, xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx linię xxxxxxxą xxxxxąxą od Śxxxxxxxxxx xx Rzepina, część xxxxx Łxxxx xxłxżxxx xx południe od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę kolejową biegnącą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxąxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Xxąxxxxxx do Świebodzina xxxx xxęść położona xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx xxxxxx Xxąxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 1210X, x xxxxęxxx przez xxxxę 1210X xxxxxąxą od xxxxxżxxxxxx z xxxxx xxxxxxxą xx zachodniej xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę kolejową, część xxxxx Śxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą x xxxxxxxx śxxxxxxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxśxąxxxx:

xxxxx Xęxłxx, część xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę Xxxxxxx Xxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xłxxxx położona na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 12, 319 xxxx 329, xxęść xxxxxx Xłxxxx położona xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 12 x powiecie xłxxxxxxxx,

xxxxx Xxęxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx wielkopolskim:

powiat xxxxxxxńxxx,

xxxxx Rakoniewice, Xxxxxxxxxx x xxęść gminy Xxxxxxxxx położona xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 308 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Wijewo, xxęść xxxxx Xłxxxxxxxxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 3903P xxxxxąxą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxx drogę łąxxąxą miejscowość Boguszyn x xxxxxxxxxśxxą Krzycko xż xx południowej xxxxxxx xxxxx x xxęść gminy Święciechowa xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 12 w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Śmigiel xxłxżxxx xx zachód xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxx xx 3903X xxxxxąxxx od xxłxxxxxxxx granicy gminy xxxxx miejscowości Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx aż xx xxxxxxxxxśxx Śmigiel xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą 3820X x xxxxx xxxxą 3820X, xxxxx przechodzi x xx. Xxxxxxxxńxxą, xxxxęxxxx x Lipową x Xxxxxxxą, aż xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą X5, xxxxęxxxx xxxxx xxxxą xx X5 xx północnej granicy xxxxx x powiecie xxśxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx łódzkim:

gminy Xxxxxxxx, Xxxxxxx i Xxśxxęxxx w xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

xxxxx Sadkowice w xxxxxxxx rawskim.

8.   Slovensko

Tyto oblasti xx Xxxxxxxxx:

xx the xxxxxxxx of Košice – xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Čaňa, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Geča, Xxxxx, Xxxxxxx, Kalša, Xxxxxxx, Kokšov- Bakša, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Nižná Xxxxx, Xxxxx Xxxľx, Xxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Salaš, Xxxxxxxx, Xxxxx, Ruskov, Xxxx, Skároš, Xxxxľxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Slanská Xxxx, Slanské Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Valaliky, Xxxxx Xxxxx, Vyšná Xxxľx, Xxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Hrašovík, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Družstevná xxx Xxxxxxx, Kostoľany xxx Xxxxxxxx, Sokoľ, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxľxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Vyšný Klátov, Xxxxx Klátov, Xxľxx, Xxxxxxx, Baška,Nováčany, Hodkovce, Xxxxx xxx Xxxx Xxx,

xxx xxxxx city xx Košice,

the whole xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx III,

in xxx district xx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx the xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxx I xxx Part XXX,

xx xxx district xx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx of Xxxxx xxx Xxxxxľx,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Ardovo, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Čoltovo, Dlhá Xxx, Gemerská Xôxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Slavec,

9.   Rumunsko

Tyto xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxţxx Xxxxxxțx-Xăxăxx,

Xxxxțxx Xxxxxxx.

XXXX XXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx:

xxx xxxxx region xx Xxxxxxxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxx of Gabrovo,

the xxxxx xxxxxx of Xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Razgrad,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxx,

xxx xxxxx region of Xxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Sliven,

the xxxxx region xx Xxxxx xxxx,

xxx whole xxxxxx of Xxxxx Xxxxxxxx,

xxx whole region xx Xxxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Vidin,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Veliko Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Xxxxxx,

xx Burgas xxxxxx:

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx of Xxxxxx,

xxx xxxxx municipality xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx of Xxxxx Xxxxxxx,

xxx whole municipality xx Xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx of Sozopol,

the xxxxx municipality of Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Tsarevo,

the whole xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxx,

xxx whole municipality xx Xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx oblasti x Lotyšsku:

Aizputes novada Xxxxx pagasta xxļx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx xxxx Xxķxxīxx xxxx xīxx xxxxxxļxx 1265, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx, kas xxxxxxx autoceļu 1265 xxx Xxxxxļxxx līdz xxxxxxx xx Xīxxx xxx, Kalvenes xxxxxxx xxļx xx austrumiem xx xxļx xxx Xāxxāxxx xxxx līdz xxxxxxļxx X9, uz xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X9, uz xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X1200, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxxx no xxļx X1200, X115, X117, V1296,

Alsungas novads,

Kuldīgas xxxxxx Gudenieku xxxxxxx, Ēxxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1269, 1271, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1288, uz xxxxxxxxxx no xxxxxxļx X119, Īxxxxxx xxxxxxx xxļx xx dienvidiem xx xxxxxxļx X119, xx rietumiem xx xxxxxxļx 1292, 1279, xx rietumiem no xxxxxxļx, kas xxxxxxx xxxxxxļx 1279 xx Xxīxēx līdz autoceļam 1290, Xxxxāxxx pagasta xxļx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1290, xx xxxxxxxxx no xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1290 xx Xxxxāx xīxx xxxxxxļxx 1283, xx xxxxxxxxx xx autoceļa 1283 xx P112, Turlavas xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx no autoceļa X112, Xxxxx xxxxxxx xxļx uz dienvidiem xx xxxxxxļx X1296,

Xxxxxxxx xxxxxx Rudbāržu, Xīxxāxxx xxxxxxx, Raņķu xxxxxxx xxļx xx dienvidiem xx xxxxxxļx V1272 xīxx xxxxxxx xx Xxxxxx upi, Xxxxxxxx xxxxxxx (xxņxxxx pagasta xxļx no Xxxxxxxx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X9 xx xxxxxxxxxx no Ventas xxxx), Xxxxxxxx pilsēta,

Vaiņodes xxxxxx Embūtes xxxxxxx xxļx uz ziemeļiem xxxxxxļx X116, P106.

3.   Litva

Tyto xxxxxxx x Litvě:

Alytaus xxxxxx xxxxxxxxxxė: Simno, Xxxxxxxxxxxx ir Miroslavo xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxx savivaldybė,

Kauno rajono xxxxxxxxxxė: Akademijos, Xxxėxų, Xxxxxxxxx, Xxxxxxėx, Xxxxėxxx, Xxxxxxxxėx, Kulautuvos, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxų xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx, Xxxxų seniūnijos xxxxx į xxxxxxx xxx xxxxx A1, Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx dalis į xxxxxxx nuo xxxxx A1 ir Xxxxxxxx xxxxxxxxų seniūnijos xxxxx į xxxxx xxx xxxxx Xx. 1907,

Xxxxų Rūdos xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Jankų, Xxxxų xūxxx xxxxūxxxxx dalis Xxxxų Rūdos xxxxūxxxx į xxxxxx xxx xxxxx Xx. 230, į vakarus xxx xxxxx Kokė-Užbaliai-Čečetai xxx xxxxx Nr. 2610 xx į xxxxxę xxx kelio Xx. 2610, Xxxxxxxxų seniūnijos,

Marijampolės xxxxxxxxxxė: Gudelių, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx ir Xxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxėxų rajono xxxxxxxxxxė: Xxxxxxx xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxx nuo xxxxx Xx. 119 xx į xxxxxx xxx xxxxx Nr. 2828, Xxxxėxų, Xxxxxxėx, Xxxxxxxx, Mindūnų ir Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Ūxxx, Xxxxxxxx, Prienų xx Šilavotos xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx savivaldybės: Xxxų xx Xxxxxxxxų seniūnijos.

4.   Polsko

Tyto xxxxxxx v Xxxxxx:

x xxxxxxxxxxxx warmińsko-mazurskim:

gminy Xxxxxxxxx, Xęxxxxx i Xxxxxxxxxx x miastem Bartoszyce x powiecie xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxńxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxńxxx w xxxxxxxx lidzbarskim,

gminy Srokowo, Xxxxxxxx, xxęść gminy Xęxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx linii xxxxxxxxx łąxxąxxx miejscowości Xxżxxxx i Xęxxxxx xxxxxąxxx xx xxxxxxx xxxxxx Kętrzyn xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 591 xxxxxąxą xx miasta Xęxxxxx xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxęść xxxxx Korsze xxłxżxxx na xxłxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx wschodniej xxxxxxx łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxxxx x Xąxxxxxx i xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xąxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxxxąxą xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 590 x miejscowości Xxxxxxxx, a xxxxęxxxx xx zachód xx xxxxx nr 590 xx skrzyżowania x xxxxą nr 592 x na północ xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 592 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx skrzyżowania x xxxxą xx 590 x xxxxxxxx kętrzyńskim,

część xxxxx Xxxxxęxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 509 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxąx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę kolejową xxxxxąxą xx Xxxxxxxx do Xxxxąxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Godkowo i Xxxłęx x xxxxxxxx xxxxąxxxx,

xxxxxx olecki,

powiat xęxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxłxx, Xxżxxxx x xxxxxxx Xxżxxxx i xxęść xxxxx Ryn położona xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxx łączącej xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx i Xęxxxxx x powiecie xxżxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Dywity, Xxxxx Xxxxxx i xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą x xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx Łxxx, Juchnowiec Xxśxxxxxx, Xxxxż, Xxxxśń Xxśxxxxxx, xxęść xxxxx Xxśxxęxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 681 x xxxxxxxx xxxłxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Ciechanowiec x xxxxxxxx wysokomazowieckim,

część gminy Xxxxłxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę 653 biegnącej od xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1122B xxxx xx zachód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 1122B xxxxxąxą od xxxxx 653 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1124X x następnie xx xxłxxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx nr 1124X xxxxxąxxx od skrzyżowania x xxxxą 1122X xx xxxxxxx z xxxxą Xxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxx Łaskarzew x xxxxxxx Łxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxx położona xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę Xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxśxxx xxxxxxx Xxxłx w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxłxxxx Xxxxx, Xxxxxx i Xxxxxxń x xxxxxxxx xxxxłxxxxxx,

xxxxx Nur w xxxxxxxx ostrowskim,

gminy Xxxxxx xxx Pilicą, Magnuszew, Xłxxxxxxx, Kozienice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Stromiec x xxxxxxxx xxxłxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx lubelskim:

gminy Bełżec, Xxxxxxx, Lubycza Królewska, Xxxxxx, Xxxxxxxx Lubelski x xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Rejowiec, Xxxxxxxx Fabryczny z xxxxxxx Rejowiec Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x powiecie xxxłxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxśxxxxxx, Krasnystaw x xxxxxxx Krasnystaw, Xxxxxxxx Xxżxxx x xxęść xxxxx Łxxxxxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx przez drogę xx 17, część xxxxx Żółkiewka położona xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 842 x xxxxxxxx krasnostawskim,

gmina Xxxxx Xxxxść, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Sułów, Xxxxxxx x xxęść gminy Xxxxxxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 843 powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Łukowa, Xxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835, xxęść gminy Xxxężxxx położona na xxłxxxxxxx-xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą od xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx Pierwszy, x xxxxęxxxx przez xxxxxxxxxść Xxxxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxń xxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę biegnącą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Xxxxxń xx skrzyżowania z xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, część xxxxx Xxxxxxx położona xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 74, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 835, część xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę xx 835 x xxxxxxxx biłgorajskim,

gminy Xxxxx, Xxxxxx, Urszulin, xxęść xxxxx Xxńxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx xx 819 x xxęść xxxxx xxxxxxxxx Włodawa xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxłxxxxą granicę miasta Xłxxxxx x xxxxxx Xłxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxxx łęczyński,

gmina Xxxxxxxx x xxxxxxxx śxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx x Wojcieszków x powiecie łxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Siemień x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx, Czemierniki, Xxxxxń Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxń Podlaski, Xxxxń x powiecie xxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxźxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Ostrówek, Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Niemce i Xxxxx x powiecie xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Lublin,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx Narol, Xxxxx Xxxxxx i xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 865 biegnącą xx xxłxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 863, x xxxxęxxxx na xxxxxx xx drogi nr 863 xxxxxąxxx do xxxxxxxxxśxx Lubliniec x xxxxx xx xxxxxx xx drogi xxxxxąxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xx północnej xxxxxxx xxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Adamówka xxłxżxxx na wschód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogę nr 835 x powiecie xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx lubuskim:

gminy Xxxx Xxx i xxxxxx Xxxx Xxx, Xxxń oraz xxęść xxxxx Xxżxxxxx położona xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 283 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 290 x xx xxłxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 290 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść gminy Xxxxx Xxxxxńxxx położona xx xxłxxxxxxx wschód od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nr 293 x 326, część xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxłxżxxx na wschód xx xxxxx wyznaczonych xxxxx xxxxx 293 x 328, xxęść xxxxx Siedlisko xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę biegnącą xx xxxxx Xxxx xxxx xxłxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 326 łąxxąxxx xxę x xxxxą xx 325 xxxxxąxą x kierunku miejscowości Xxżxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 321 biegnącą xx xxxx xxxxxżxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Bielawy, x xxxxęxxxx xxxxxłxżxxą xxxxx drogę przeciwpożarową xxxxxąxą od xxxxx xx 321 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nowosolskim,

gminy Zabór xxxx xxęść xxxxx Xxxxxłx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 278 biegnącą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx do xxxxxżxxxxxx x drogą xx 282 i na xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę xx 282 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxłx xx zachodniej granicy xxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxęść gminy Xxxxxxłxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 328 w powiecie żxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Zielona Xxxx.

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxx, Xxxxxxx, Tarnowo Xxxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 5, xxęść xxxxx Xxęxxxx położona xx xxłxxxxx – xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx przez xxxxx xx 5 i 32 x xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

xxęść gminy Xxxxxxxx xxłxżxxx na wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 306 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą nr 92 xxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 92 xxxxxąxą od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 306, xxęść gminy Xxźxxxxx xxłxżxxx na południe x xx wschód xx linii xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: xx 92 xxxxxąxą od xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą łączącą miejscowości Xxxxxxxxx – Xxxxxxxxxx – Kaźmierz (wzdłuż xxxx Xxxxxśxxxxx, Dworcowa, Xxxxx Konopnickiej) – Xxxxxxxxx, xxxxxąxą do xxxxxxxxxx granicy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Włoszakowice xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx 3903X xxxxxąxą xx północnej xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x następnie xxxxx drogę łąxxąxą xxxxxxxxxść Xxxxxxxx z xxxxxxxxxśxxą Krzycko xż xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

xxęść xxxxx Śmigiel xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3903P xxxxxąxxx od południowej xxxxxxx gminy xxxxx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xż xx xxxxxxxxxśxx Śmigiel do xxxxxżxxxxxx x drogą 3820X x dalej xxxxą 3820X, xxxxx xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxńxxą, xxxxęxxxx x Xxxxxą x Glinkową, xż xx xxxxxżxxxxxx x drogą X5, xxxxęxxxx xxxxx drogą xx X5 xx xxłxxxxxx granicy xxxxx, xxęść xxxxx wiejskiej Xxśxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxxxx – wschód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 5 xxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxł Xxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxń xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez kanał Xxxx x xxxxxxxx xxśxxxńxxxx.

x xxxxxxxxxxxx xxxxxśxąxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxxx, Żxxxxxxx, część xxxxx Xxxxx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę Krzycki Xxx, xxęść xxxxx wiejskiej Xłxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx xx 12, 319 xxxx 329, xxęść xxxxxx Głogów xxłxżxxx xx zachód od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12 x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Radwanice x xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxę nr 12 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxx xxxșxxxx București,

Județul Xxxxxxxțx,

Xxxxțxx Xxxx Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxxx,

Xxxxțxx Xxxăx,

Xxxxțxx Xxxxx,

Xxxxțxx Xxăxxx,

Xxxxțxx Buzău,

Județul Xăxăxxșx,

Xxxxțxx Xâxxxxxțx,

Xxxxțxx Xxxxțx,

Xxxxțxx Giurgiu,

Județul Xxxxxxțx,

Xxxxțxx Xxxxx,

Xxxxțxx Prahova,

Județul Xăxxx,

Xxxxțxx Xxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxxxx,

Xxxxţxx Mehedinţi,

Județul Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxș,

Xxxxţxx Olt,

Judeţul Xxxx,

Xxxxțxx Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxș,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxșxx,

Xxxxțxx Xxxxșxxx,

Xxxxțxx Vâlcea,

Județul Xxșx,

Xxxxțxx Xxxxxxxxx,

Xxxxțxx Alba,

Județul Xxxxx,

Xxxxțxx Xxxxș-Xxxxxxx,

Xxxxțxx Neamț,

Județul Xxxxxxxx,

Xxxxțxx Mureș,

Județul Cluj,

Judeţului Xxxxxxxxş.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxxx Trebišov – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Bodrog

Region Xxxxxxxxxx – municipalities: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Budkovce, Xxxxxxxxx, Zemplínske Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Veľké Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Senné, Xxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Čičarovce, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Kľačany, Xxxxxxx, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Budince, Maťovské Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Uhom;

Region Xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Bežovce;

ČÁST XX

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

xxxxx xx territorio xxxxx Xxxxxxxx.