Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ KOMISE (XX) 2020/1107

xx xxx 27. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/EU x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech

(oznámeno xxx X(2020) 5208)

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx směrnici Xxxx 89/662/EHS ze xxx 11. xxxxxxxx 1989 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx&xxxx;(1), a xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 90/425/XXX xx dne 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x některými xxxxxx zvířaty x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxx dotvoření xxxxxxxxx trhu (2), x xxxxxxx na čl. 10 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxx 2002/99/XX ze xxx 16. xxxxxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxx, zpracování, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě (3), x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx 2014/709/EU (4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této nákazy x xxxxxxxx nebo xxxxx žijících xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxx xxxxx“). Příloha xxxxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx X xx XX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx oblastí dotčených xxxxxxxxx států, které xxxx rozlišeny xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx situace, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxx. Příloha xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX xxxx několikrát xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1053&xxxx;(5), x xxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, v Xxxxxxxx, Xxxxxx x xx Xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx Rady 2002/60/XX&xxxx;(6) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx. Článek 9 směrnice 2002/60/ES xxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 10 x 11 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx šíření uvedené xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxx 2002/60/XX xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx africký xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nedávné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2002/60/XX xxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx účinná, x xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx vyčištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/1053 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx afrického moru xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx x Polsku a x jednoho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

(4)

X červenci 2020 xxxx xxxxxxxxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x domácích xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxx, která xx v současnosti xxxxxxx v části XX xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/EU. Tato xxxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx x domácích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizika, xxx xx xx mělo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xx tato xxxxxx Xxxxxxxx zasažená xxxxxx xxxxxxxxx ohnisky xxxxxxxxx moru xxxxxx xxxx xxx nyní xxxxxxx x části XXX xxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/EU.

(5)

V xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxxxx jedno ohnisko xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxłxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx II xxxxxxx prováděcího rozhodnutí 2014/709/XX. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx by xx xxxx odrazit x xxxxxxx příloze. X xxxxxxxx toho xx tato xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx měla xxx nyní xxxxxxx x části III xxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/EU.

(6)

V xxxxxxxx 2020 byl xxxxxxxxxx xxxxx případ afrického xxxx prasat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x okrese Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x části I xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx žijícího xxxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, uvedená x xxxxxxxxxxx x části X přílohy prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX x xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx, xx proto xxxx být xxxx xxxxxxx v xxxxx XX uvedené xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X xxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx a Polsku x nedávný případ xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxx x s ohledem xx stávající epizootologickou xxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx toho xxxx znovu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx změny xx xxxxx zohlednit x příloze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/EU.

(8)

Má-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx vývoj xxxxxxxxxxxxxxx situace, pokud xxx x xxxxxxx xxx prasat x Xxxx, a proaktivně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx šířením xxxxxxx nákazy, měly xx být x xxxxxxx Lotyšska, Xxxxxx x Slovenska xxxxxxxx xxxx oblasti x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx rozloze x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx náležitě xxxxxxx xx xxxxxxx x částech XX x XXX přílohy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX uvádí xxxxxx xxxxxxx, x nichž xx epizootologická xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oblastí xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx X, XX x XXX xxxxxxx přílohy by xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx epizootologické xxxxxxx x Xxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx účinku co xxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xx stanoviskem Xxxxxxx výboru pro xxxxxxxx, zvířata, xxxxxxxxx x xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX se xxxxxxxxx zněním xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx rozhodnutí xx určeno xxxxxxxx xxxxxx.

V Xxxxxxx xxx 27. xxxxxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxx Komise


(1)  Úř. xxxx. X 395, 30.12.1989, x. 13.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 224, 18.8.1990, x. 29.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 18, 23.1.2003, x. 11.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2014/709/XX xx xxx 9. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxx opatřeních pro xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech a x xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/178/XX (Úř. xxxx. X 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1053 xx xxx 16. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat x xxxxxxxxx členských xxxxxxx (Úř. věst. X 230I, 17.7.2020, x. 1).

(6)  Směrnice Xxxx 2002/60/XX xx dne 27. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/119/XXX, xxxxx xxx x těšínskou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx (Xx. xxxx. L 192, 20.7.2002, x. 27).

PŘÍLOHA

Příloha xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xx xxxxxxxxx xxxxx:

„XXXXXXX

XXXX X

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

xxxx xx xxxxxxxx de Xxxxxxxxxx:

xx xxxx est xxxxxxxxx, xxxx le xxxx xxx xxxxxxxxx x’xxx xxxxxx, par:

Frontière avec xx Xxxxxx,

Xxx Mersinhat à Xxxxxxxxxxx,

Xx N818jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx N83,

La N83 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X884,

Xx X884 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec la X824,

Xx X824 jusque xxx xxxxxxxxxxxx avec Xx Xxxxxxx,

Xx Xxxxxxx,

Xxx x’Xxxxx,

Xxx xx xx Xxxxxx,

Xxx du Xxxx-x’xx-Xxx,

Xxx Xxxx l’Eglise,

Rue Xxxxx-Xxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xx N845 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx xx X85,

Xx X85 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X40,

Xx N40 jusque xxx intersection avec xx N802,

La X802 xxxxxx xxx intersection xxxx xx X825,

Xx X825 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx xx X25-X411,

Xx X25-X411xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X40,

X40: Xxxxxxxxxx, Rue xx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxx xx xx Xxxxxxxx,

Xxx xx Xxxxxxx,

Xxx Du Pierroy,

Rue Xxxxx-Xxxxx,

Xxx Saint-Aubain,

Rue des Xxxxxxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xxxxx xx x’Xxxxxxxx,

X87: Xxxxx de Xxxxx,

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx,

Xx Xxxxx,

Xxx Xxxxxxxxx,

Xxx de xx Xxxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xxx de l’Eglise,

Rue xx Xxxxxxxxx,

Xxx xx xx Xxxxxèxx,

Xxx xx xx Lorraine,

Rue xx Xxxxxxx,

Xxxxxxxx,

Xxx xx Xxxx,

Xxxxxxxx,

X4: Xxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxxxx,

Xxxxxxèxx xxxx le Xxxxx-Xxxxx xx Luxembourg,

Frontière xxxx xx Xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxx Mersinhat à Xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx oblasti x Estonsku:

Hiiu xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 xx 956160 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxx xxxxx 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 xx 603850 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Budapest 1 xxxxxxxx, vadgazdálkodási xxxxxxxxxxxxx xxx alkalmas területe,

Csongrád-Csanád xxxxx 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Fejér xxxxx 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxxx-Xxxxxxx xxxxx 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 xx 755450 kódszámú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx xxxxx 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 xx 252250, kódszámú vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx xxxxx 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 xx 580450 xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx területe.

4.   Lotyšsko

Tyto xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xāxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx xxļx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx no xxxxxxļx X36, X4 xx X5, Acones ielas, Xxxxxļxxxx xxxxx xx Xxxxxļxxīxxx,

Xxxxxxxxx novada Xūxxxxxxx xxxxxxx,

Xxxxxņxx novads,

Rucavas xxxxxx Xxxxxxx pagasts.

5.   Litva

Tyto xxxxxxx x Xxxxx:

Xxxxxėxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Agluonėnų, Priekulės, Xxxxxxxėxų, Judrėnų, Xxxxxxxxxx xx Xėxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxėxų, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxxxx xxx. xxxxx xxx xxxxx 166 į xxxxxxxxxx ir Xxxxų xxxxūxxxx,

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxų, Xxxėxxxx, Xxxxxx, Skuodo miesto xxxxūxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxxx:

x województwie xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxx x Rozogi x xxxxxxxx xxxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxxx x xxęść xxxxx Xxxłxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę łąxxąxą miejscowości Xąxxxx – Xxxxxxxx – Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxłxxxxxx,

xxxxx Xąxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx i xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx X7 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Kisielice, Xxxx, Iława x xxxxxxx Xłxxx, Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxxx iławskim,

gmina Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxx Xxśxxxxxx, Wysokie Xxxxxxxxxxx z miastem Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Czyżew x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Śxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w xxxxxxxxxxxx mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat xxxxxxx Ostrołęka,

gminy Xxxxxx, Xxxxxxń Xxżx, Drobin, Xąxxx, Łąxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Słupno x Xxxxx Xxxłx x xxxxxxxx xłxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xłxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxxńxxx,

xxxxx Andrzejewo, Brok, Xxłxxxxx Xxxxx, Stary Xxxxxxń, Xxxxxxxxx Wielkie, Xąxxxx, Xxxęxx Xxśxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx x miastem Ostrów Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Lipowiec Xxśxxxxxx, miasto Xłxxx, Xxxxxxxx, Xxxxńxx, Xxxxłxxx x Xxxxxxxxx Xxśxxxxxx, x xxxxxxxx xłxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx Gzy, Xxxxxx, Zatory, Xxłxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pułtuskim,

gminy Xxxńxxxxxx, Długosiodło, Rząśnik, Xxxxxxx, Zabrodzie x xxęść gminy Somianka xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 62 w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Kowala, Xxxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12 w powiecie xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Radom,

powiat xxxxłxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxńxxx,

x województwie xxxxxxxxxxxx:

xxxxx Wielkie Oczy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxx Radymno, xxęść xxxxx Xxąxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 867 x xxxxx wiejska Xxxxxłxx w xxxxxxxx xxxxxłxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxć Xxxxxxxx Polski, Xxńxxxxx, Xxxńxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx przeworskim,

powiat łxńxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Głogów Xxłxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxłxx Małopolski xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx droge nr 875 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx i Xxxxżxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Czermin, Xxxłxxxxxxxx, Xxxxxx z miastem Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxłxx, Tuszów Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx świętokrzyskim:

powiat xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Łubnice, Xxxśxxxx, Xxxxx, Połaniec, Xxxxxxxx i Staszów x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxżxxxx Xxśxxxxxx x xxxxxxxx xxxxżxxxxx,

xxxxx Xąxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 9 oraz na xxłxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx: xx 0618X biegącą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxxxxxxśxx Lipie, drogę xxxxxąxą xx miejscowości Xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xxxx xx xxłxxx od xxxxx xx 42 x xxęść gminy Xxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 744 xxxxxąxą xx południowej xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx x xxxxęxxxx xxxxx xxxxę xx 0566X biegnącą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxłxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Gowarczów, Xxńxxxx x Xxąxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x województwie łxxxxxx:

xxxxx Łxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxłxxxxxxx, Kiernozia, Xxąśxx, Xxxxxxxx, xxęść gminy xxxxxxxxx Łowicz xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 92 xxxxxąxxx xx xxxxxxx xxxxxx Łxxxxx xx xxxxxxxxxx granicy gminy xxxx xxęść gminy xxxxxxxxx Łowicz xxłxżxxx xx wschód od xxxxxxx xxxxxx Łowicz x na xxłxxx xx granicy gminy Xxxxxxxx x xxxxxxxx łxxxxxxx,

xxxxx Biała Rawska, Xxxxąxx, Xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx i Xxxxxx x powiecie rawskim,

powiat xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Skierniewice,

gminy Xxxłxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxż, Xłxxxx x Żarnów x xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Inowłódz, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Tomaszów Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx i Żxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx część xxxxx Xxxx Dwór Xxxńxxx xxłxżxxx na południowy - zachód od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 55 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z drogą xx 7, xxxxęxxxx xxxxx przez xxxxę xx 7 i X7 xxxxxąxą do xxxxxxxxxx xxxxxxx gminygminy x xxxxxxxx nowodworskim,

gminy Xxxxxxxx, Xxłxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx z xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx malborskim,

gminy Xxxxłxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx x Xxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxńxxx,

Xxxxxx Xxxńxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxńxxx,

x xxxxxxxxxxxx lubuskim:

gminy Maszewo x Xxxxx x xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxśxxxńxxxx,

xxxxx Międzyrzecz, Xxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx xxęxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez linię xxxxxxxą xxxxxąxą od Śxxxxxxxxxx xx Rzepina, xxęść xxxxx Łagów xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx xx Rzepina, część xxxxx Zbąszynek xxłxżxxx xx północ od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę kolejową xxxxxąxą xx Xxąxxxxxx xx Śxxxxxxxxxx xxxx xxęść xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę kolejową xxxxxąxą xx miasta Xxąxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 1210X, x xxxxęxxx xxxxx xxxxę 1210X xxxxxąxą xx xxxxxżxxxxxx z xxxxx xxxxxxxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy, xxęść gminy Szczaniec xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx linię xxxxxxxą, xxęść xxxxx Świebodzin xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą x xxxxxxxx świebodzińskim,

gminy Xxxxxxx x Rzepin x powiecie słubickim,

część xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx północ od xxxxx wyznaczonej przez xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxęxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx dolnośląskim:

gminy Xxxxxłxxxxx x miastem Xxxxxłxxxxx, Gromadka x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxłxxxxxxxx,

xxxxx Xęxxxxxxx x xxxxxxxx zgorzeleckim,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 12, w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx i Lubin x xxxxxxx Xxxxx x powiecie lubińskim,

w xxxxxxxxxxxx wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Xxxxxxx, xxęść xxxxx Śxxęxxxxxxxx położona xx xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Granowo, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxęść gminy Kamieniec xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 308 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxń, xxxxxx Xxśxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xxśxxxx xxłxżxxx xx północny – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę xx 5 xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxł Xxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxń xxłxżxxx xx wschód od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxł Xxxx x xxxxxxxx xxśxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxń,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Suchy Xxx, Mosina, xxxxxx Xxxxń, miasto Puszczykowo, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 5, część gminy Xxęxxxx położona xx xxłxxxxxxx – wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nr 5 x 32 x xxęść xxxxx Xxxxxx położona xx xxxxxx od linii xxxxxxxxxxxx przez drogi: xx X11 xxxxxxxą xx północnej xxxxxxx xxxxx do skrzyżowania x drogą nr 434 i xxxxę xx 434 xxxxxxxą xx tego xxxxxżxxxxxx xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx w xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxłx, xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 306 biegnącą od xxłxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 92 xxxx xx xxłxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxx nr 92 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy gminy xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą nr 306, xxęść gminy Xxźxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: xx 92 biegnącą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą łączącą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx – Xxxxxxxxxx – Kaźmierz (xxxłxż xxxx Xxxxxśxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx) – Xxxxxxxxx, xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx:

xxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxľxx,

xxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx,

xxx whole xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxx municipalities xxxxxxxx xx xxxx XXX

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Michalovce, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Jovsa, Kusín, Xxxxxxxx, Kaluža, Vinné, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Staré, Zbudza, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxx Ondavou, Xxxxxx Xxx, Xxľx, Pusté Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx,

xx xxx district xx Xxxxxx - okolie, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxx XX,

xx xxx xxxxxxxx of Gelnica, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Uhorná, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Huta, Mníšek xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Kojšov, Xxľxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Margecany,

in xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Ľxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Drienovská Xxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Drienov, Lemešany, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Varhaňovce, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Žehňa, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, the xxxxx municipalities xx Xôxxx, Xxxxxxx, Drnava, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Dlhá Xxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Kružná, Xxxxxx Teplica, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Rakovnica, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Vidová,

in xxx district xx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx Teplice, Xxxxxxxx Xxx, Hucín, Jelšava, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Sekerešovo, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Višňové xxx Xxxx,

xx the xxxxxxxx of Xxxxxxxx Xxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx of Xxxxxx, Xxxxx, Belín, Blhovce, Xxxxxxx, Xxxxx, Cakov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Dulovo, Xxxx, Gemerské Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Michalovce, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Gortva, Hajnáčka, Xxxxxxx, Hodejovec, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Janice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kaloša, Xxxxxxx, Kráľ, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Martinová, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Rimavské Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Bašta, Xxxxxxxx, Studená, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Panica, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Vieska xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxx, Šimonovce, Xxxxxxxx, Štrkovec and Xxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Lučenec, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxľxx xxx Xxľxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Kalonda, Xxxxxxx, Trebeľovce, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Fiľakovské Xxxxxx, Xxxxx, Xxľxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Bukovinka, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Ľxxxxxx, Šíd xxx Xxxx,

xx xxx xxxxxxxx of Veľký Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxľxxx Xxxxxxxxxx, Xxľxx Xxx xxx Ipľom, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxľxx, Xxxxxxx, Xxxxxx nad Xxľxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxľxxx, Xxľxx Čalomija, Xxxx Xxxxxxxx, Koláre, Trebušovce, Xxxxxxxxxx, Lesenice, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Opatovská Xxxx Xxx, Bátorová, Nenince, Xxxxxxx, Želovce, Xxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kiarov, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Veľký Xxxxx, Xôxxx, Xxľxx Xxxxxxx, Xxxx Zlievce, Xxxxxxx, Xxľx, Ľxxxxxxxxx, Dolná Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xľxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx and Xxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxx:

xx xxx xxxxxxxx unit xx Xxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Sidironero xxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx (xx Drama xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (in Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Pyrgoi (xx Xxxxxxxxxx municipality),

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx Nevrokopi, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Volakas, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lefkogeia, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ochyro, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx (xx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xx xxx regional xxxx xx Xxxxxx:

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Kimmerion, Xxxxxxxxxxx, Gerakas, Dafnonas, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx and Xxxxxxxx (in Xanthi xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Thermes, Xxxxxx, and the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxx, Echinos and Xxxxx xxx (xx Xxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Selero xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx (xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xx xxx xxxxxxxx unit xx Xxxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Komotini, Xxxxxxxxxxx, Gratini, Thrylorio, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Meleti, Neo Xxxxxxxxxxx and Xxxx Xxxxxxx (xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Xxxx, Arriana, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx xxx the Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx (in Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx and xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (in Iasmos xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (in Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx),

xx xxx xxxxxxxx unit xx Xxxxx:

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Mikro Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Roussa, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Derio, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (in Soufli xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Plati, Ptelea, Xxxxxxxx, Zoni, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nea Vyssa, Xxxxxx, Kastanies, Rizia, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Chandras (in Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Asvestades, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Sitochori, Xxxxxxxxxx, Asproneri, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Paliouri xxx Xxxxxxxxx (xx Didymoteixo xxxxxxxxxxxx),

xx xxx xxxxxxxx xxxx xx Serres:

the xxxxxxxxx departments xx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Makrynitsa, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Megalochori, Xxxxxxxx, Xxx Poroia, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vamvakophyto, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx departments xx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Elaionas xxx Xxxxxxxx and xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxx Xxxxxxx (in Xxxxxx municipality),

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Dasochoriou, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lithotopos, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx and Xxxxxxxxxxxxx (xx Irakleia xxxxxxxxxxxx).

XXXX XX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxx:

xxxx xx xxxxxxxx xx Luxembourg:

la xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx sens xxx xxxxxxxxx d’une xxxxxx, xxx:

Xx Rue de xx Xxxxxxx (X85) à Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx intersection xxxx xx X894,

Xx X894 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxx,

Xx xxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la xxx xx Xxxxxxâxxxx,

Xx rue xx Xxxxxxâxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx,

Xxxxxxxx,

Xx Roquignole,

Les Xxxxxxèxxx,

Xx Xxxxx du Xxxx,

Xx Xxxx,

Xx N801 jusque xxx xxxxxxxxxxxx avec xx xxx xx x’Xxxxxx,

Xx rue xx x’Xxxxxx,

Xx xxx xx Xxx,

Xx N40 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx E25-E411,

La X25-X411 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X81 xx xxxxxx xx Xxxxxx,

Xx X81 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx N883 xx xxxxxx x’Xxxxxxx,

Xx N883 xxxxxx xxx intersection xxxx xx X88 xx xxxxxx d’Aubange,

La X88 jusque xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X811,

Xx X811 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx Baillet Xxxxxx,

Xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec la X88,

Xx X88 (xxx Xxxxxxx Xxxxxx, rue Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx Yvan Xxxx, xxx xx Xxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxx de Meix) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X981,

Xx X981 (rue xx Xxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec la X83,

Xx X83 (xxx xx Xxxxx, xxx xx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxx 1xx, rue x’Xxxxx) xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx la X85 (Xxx de xx Station) à Xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx:

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx region of Xxxxx Xxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxx of Pazardzhik,

the xxxxx region xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx areas xx Xxxx XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxxxxx:

Xxxxx Xxxxxxxx (xäxxx xxxxxxx Hiiu xxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxx-Xxxxx-Xxxxxxx xxxxx valamennyi vadgazdálkodási xxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx-Xxxxx xxxxx valamennyi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Heves xxxxx xxxxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxxx-Xxxxxxx xxxxx 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx xxxxx: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Nógrád xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes területe,

Pest xxxxx 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 xx 580150 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg xxxxx xxxxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxxxxx:

Āxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx, Aizputes xx Xīxxxxx pagasts, Kalvenes xxxxxxx daļa xx xxxxxxxxx xx xxļx xxx Xāxxāxxx xxxx xīxx autoceļam A9, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X9, xx xxxxxxxxx xx autoceļa X1200, Kazdangas xxxxxxx xxļx uz xxxxxxxxx xx xxļx X1200, X115, X117, V1296un Xxxxx xxxxxxx xxļx xx dienvidiem xx xxxxxxļx xxxx Xxķxxīxx xxxx xīxx autoceļam 1265, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx autoceļu 1265 xxx Mežmaļiem xīxx xxxxxxx xx Xīxxx xxx, Xxxxxxxx xxxxēxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxīxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxūxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxx xxxxxx,

Xxxxx novads,

Babītes xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxīxxx xxxxxx,

Xxxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xēxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx novads,

Dagdas xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Ēxxļx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxķxxxx xxxxxx,

Xxūxxxxx novads,

Inčukalna xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Jēkabpils xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xāxxxxxx xxxxxx,

Ķxxxxx xxxxxx,

Ķxxxxxx xxxxxx,

Xxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Krāslavas xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx novads,

Kuldīgas xxxxxx Ēxxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx 1269, 1271, xx xxxxxxxxxx no xxxxxxļx 1288, uz xxxxxļxxx no xxxxxxļx X119, Īxxxxxx xxxxxxx xxļx uz ziemeļiem xx autoceļa X119, xx austrumiem xx xxxxxxļx 1292, 1279, xx xxxxxxxxxx no xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1279 no Xxīxēx xīxx autoceļam 1290, Kurmāles pagasta xxļx uz ziemeļiem xx xxxxxxļx 1290, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx, kas xxxxxxx xxxxxxļx 1290 xx Xxxxāx līdz xxxxxxļxx 1283, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1283 xx X112, Xxxxxxxx xxxxxxx daļa xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X112, Laidu pagasta xxļx uz xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X1296, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xāxxxx, Pelču xx Snēpeles pagasts, Xxxxīxxx pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xīxāxx novads,

Lubānas xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx novads,

Mālpils xxxxxx,

Xāxxxxx novads,

Mazsalacas xxxxxx,

Xēxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx novads,

Pārgaujas xxxxxx,

Xļxxxņx xxxxxx,

Xxxxļx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxļx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xxxxxxx,

xxxxxxxxxx pilsēta Xēxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Jūrmala,

republikas pilsēta Xēxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xxxxxxxx,

Xēxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx,

Xxxxx novads,

Ropažu xxxxxx,

Xxxāxx xxxxxx,

Xxxxāxxx novads,

Rūjienas xxxxxx,

Xxxxxxxīxxx xxxxxx,

Xxxxx novads,

Salaspils xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xēxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxīxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx Xxņķx pagasta xxļx xx xxxxxļxxx xx autoceļa X1272 xīxx xxxxxxx ar Xxxxxx upi, Xxxxxxxx xxxxxxx daļa no Xxxxxxxx uz xxxxxļxxx xx autoceļa X9 xx austrumiem no Xxxxxx upes,

Smiltenes novads,

Stopiņu xxxxxx xxļx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X36, X4 un X5, Xxxxxx xxxxx, Xxxxxļxxxx xxxxx xx Xxxxxļxxīxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xēxxxxxx novads,

Tukuma xxxxxx,

Xxxņxxxx xxxxxx Vaiņodes xxxxxxx xx Embūtes xxxxxxx xxļx uz xxxxxxxxxx autoceļa X116, X106,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxļāxx xxxxxx,

Xāxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xāxxxxxx, Xxxxx, Xāxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Puzes, Xxxx, Xxāxxx, Usmas xx Xxēxx xxxxxxx, Piltenes xxxxēxx,

Xxxxīxxx xxxxxx,

Xxļxxxx xxxxxx,

Xxļāxx xxxxxx,

Xxxxxxx novads.

6.   Litva

Tyto xxxxxxx x Litvě:

Alytaus xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx rajono savivaldybė: Xxxxxxx, Xxxxėx, Butrimonių, Xxxxų, Nemunaičio, Xxxxxxūxų, Xxxxxx, Raitininkų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Akmenės xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxų xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėxų xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxx xxxxxx savivaldybė,

Jonavos xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxų, Karmėlavos, Xxxxų, Xxxxxxxxxxxxx, Neveronių, Xxxų, Samylų, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx, Xxxxų seniūnijos xxxxx į xxxxx xxx kelio A1, Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į rytus xxx xxxxx X1 xx Xxxxxxxx apylinkių xxxxūxxxxx xxxxx į vakarus xxx xxxxx Xx. 1907,

Xxxxų xūxxx savivaldybė: Xxxxų xūxxx xxxxūxxxx į xxxxxę nuo xxxxx Xx. 230, į xxxxx nuo xxxxx Kokė-Užbaliai-Čečetai iki xxxxx Xx. 2610 xx į pietus xxx kelio Xx. 2610,

Xxxxėx xxxxxx savivaldybė,

Kėdainių xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxx rajono savivaldybė: Xxxxxėx, Kūlupėnų ir Xxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxėx xxxxxxxxxxė: Degučių, Xxxxxxxxxxėx, Xxxxxų, Xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxėxų rajono xxxxxxxxxxė: Xxxxxxx xxxxūxxxxx xxxxx į vakarus xxx xxxxx 119 xx į xxxxxę xxx xxxxx Xx. 2828, Balninkų, Xxxxxxxų, Xxxxxxxxxų, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxėxxų savivaldybė,

Pakruojo xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėxxx miesto xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx savivaldybė,

Radviliškio rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Stakliškių ir Xxxxxxxų seniūnijos,

Plungės xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Xxxėxxxų, Xxxxxxų, Xxxxxėxų, Paukštakių, Xxxxxxxų xx Xxxxxxxų Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx sen. xxxxx xxx xxxxx Xx. 166 į xxxxxėx xxxxxxx, Plungės xxxxxx xx Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Rokiškio xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxų, Xxxxxų, Notėnų xx Xxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxų rajono savivaldybė,

Šiaulių xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Tauragės xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėx xxxxxx savivaldybė,

Utenos rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxėxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxų, Gražiškių, Xxxxxxxxxxxų, Xxxxxxų, Xxxxxxxxų, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx seniūnijos,

Visagino xxxxxxxxxxė,

Xxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

x xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stare Juchy x xxxxx wiejska Xłx w powiecie xłxxxx,

xxxxx Xxxxąx, Gronowo Xxxxąxxxx, Milejewo, Xłxxxxx, Xxxxxxx, Rychliki x Xxxxxxxxx x powiecie xxxxąxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxąx,

xxxxxx xxłxxxxxx,

xxxxxx xxxxx,

xxxxx Górowo Xłxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx Iławeckie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Biskupiec, Xxxxxxxxłx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Śxxąxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxx część xxxxx Barczewo xxłxżxxx xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę kolejową x xxxxxxxx olsztyńskim,

gminy Grunwald, Łxxxx, Xxłxxxx, Xxłxxłxx, Xxłxxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Ostróda xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx X7 x xxęść xxxxx Xxxąx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx linię xxxxxxxą xxxxxąxą xx Xxxxxxxx xx Xxxxąxx x powiecie xxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Giżycko x Xęxxxxx x xxxxxxxx xxżxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Braniewo, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxężxx, Płoskinia xxxx część gminy Xxxxxęxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 509 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, xxęść gminy Xęxxxxx xxłxżxxx xx południe xx xxxxx kolejowej łąxxąxxx miejscowości Xxżxxxx x Kętrzyn xxxxxąxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xęxxxxx, xx zachód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogę nr 591 biegnącą xx xxxxxx Xęxxxxx xx xxłxxxxxx xxxxxxx gminy xxxx na zachód x xx xxłxxxxx xx zachodniej x xxłxxxxxxxx xxxxxxx miasta Xęxxxxx, xxxxxx Kętrzyn x xxęść xxxxx Xxxxxx położona xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx łączącą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxxxx x Xąxxxxxx x xx wschód xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xąxxxxxx, Sajna Xxxxxx xxxxxąxą do xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 590 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, a xxxxęxxxx xx xxxxxx xx drogi nr 590 xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą nr 592 x na xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 592 biegnącą xx zachodniej granicy xxxxx do skrzyżowania x xxxxą nr 590 x xxxxxxxx xęxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx i Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx x xxęść gminy Kozłowo xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xąxxxx – Xxxxxxxx – Xxxxxxx x xxxxxxxx nidzickim,

gminy Xźxxxxxxxx, Jedwabno, Xxxxx, Xxxxxxxx x miasto Xxxxxxxx x Śxxęxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxńxxxx,

xxxxxx xxąxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxńxx x miastem Xxxńxx, Xxćxx w xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx grajewski,

powiat xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxńxxx,

xxxxx Łomża, Xxąxxxxx, Xxxxxxxx, Przytuły x Xxxxxx xxxxxxxx łxxżxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Łxxżx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Grodzisk, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx i Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx i Xxxxłx x xxxxxxxx wysokomazowieckim,

powiat xxxxxńxxx x xxxxxxx Xxxxx,

xxxxx Xxxxxx Białostocka, Xxxxxxxxxxx Xxżx, Xxxxxx, Xxxxxłxxx, Supraśl, Tykocin, Xxxxxxxx, Zabłudów, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxśxxęxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 681 x xxxxxxxx białostockim,

gminy Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxśx, Xxxxxx, Xxxxx -Xxxxxx, Xxxxłxx, Xxxxxxxxxx Xxżxxxx xxxx xxęść xxxxx Xxxxłxxxxxx położona xx xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę 653 biegnącej xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1122X xxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 1122B xxxxxąxą xx drogi 653 x kierunku xxłxxxxxxxx do xxxxxżxxxxxx x drogą 1124X x xxxxęxxxx xx xxłxxxxx - xxxxxx xx drogi nr 1124X xxxxxąxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą 1122X do xxxxxxx x xxxxą Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx Xxxxłxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx miejski Białystok,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Siedlce,

gminy Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx x gmina xxxxxxx Sokołów Podlaski x powiecie xxxxłxxxxxx,

xxxxxx xęxxxxxxx,

xxxxxx łosicki,

powiat xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx zwoleński,

gminy Garbatka – Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxx,

xxxxx Xxxx, Xłżx, Xxxxxxęxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Pionki x miastem Pionki, Xxxxxxxxx, Xxxxxńxx, Przytyk, Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxx położona xx xxłxxx xx xxxxx xx 12 x x powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Bulkowo, Xxxxxźxxxx, Xłxxxxx, Xxxxxxxxx i Xxłx Xxxś w xxxxxxxx xłxxxxx,

xxxxxx nowodworski,

powiat xłxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Śxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x powiecie xxłxxxxxx,

xxxxxx xxłxxxńxxx,

xxęść gminy Somianka xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 62 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Borowie, Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Miastków Kościelny, Xxxxxxx, Xxxxxx, Trojanów, Żxxxxxxx, część gminy Xxxxx położona xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę Xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx ujścia xx xxxxx Xxxłx w xxxxxxxx garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxśxxxxx i Strzegowo x xxxxxxxx xłxxxxxx,

xxxxxx xxńxxx,

xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxńxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxxxxxxx,

xxxxx Białobrzegi, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Stara Błotnica, Xxśxxxxxxxx w powiecie xxxłxxxxxxxxx,

xxxxxx przysuski,

powiat xxxxxxx Xxxxxxxx,

x województwie xxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxłx Xxxxxxxx,

xxxxx Aleksandrów, Xxłxxxxx x xxxxxxx Xxłxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Potok Xxxxx, Tereszpol, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835, xxęść xxxxx Księżpol xxłxżxxx xx xxłxxxxx-xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Xxxxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxń xxxx na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx przez xxxxxxxxxść Xxxxxń xx xxxxxżxxxxxx x droga xxxxxąxą do xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 74, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835, xxęść xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 835 x powiecie xxłxxxxxxxxx,

xxxxxx janowski,

powiat xxłxxxxx,

xxxxxx xxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Łukowski z xxxxxxx Xxxxxxx Łukowski, Xxxx Mysłowska, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, gmina wiejska Łxxxx x xxxxxx Łxxxx x powiecie łxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xłxxx, Xxxłxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxżxxxxx, Xxxxxxx, Xxłżxxx, Xxxxxxxxx, Niedrzwica Xxżx, Xxxxxxxxx, Wojciechów x Xxxxxxx x powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xśxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxłxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx i xxxxxx Śxxxxxx x xxxxxxxx świdnickim,

gmina Fajsławice, xxęść xxxxx Żxłxxxxxx xxłxżxxx na północ xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 842 x xxęść xxxxx Łxxxxxxxx Górny xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 17 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx hrubieszowski,

gminy Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Tarnawatka, Łxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx i Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxłxxxxx, Xxxłx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kamień, Xxśxxxxxxx, Xxxx – Xxxx, Xxxxx, Xxxxłxxxxx, Żxxxź x xxxxxxxx xxxłxxxxx,

xxxxxx miejski Xxxłx,

xxxxx Xxxxxx, Xxąxxxx, Sitno, Xxxxxxx-Xxxxx, Krasnobród, Łabunie, Xxxxść, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x część xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 843 x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxść,

xxxxxx kraśnicki,

powiat xxxxxxx,

xxxxx Xęxxxx Kłoda, Xxxłxń, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxx parczewskim,

gminy Xxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xłxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx południowej xxxxxxx xxxxxx Włodawa x xxęść xxxxx Xxńxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 819 w xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxx Xąxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx z xxxxxxx Lubaczów x xxęść gminy Xxxxxxxxx xxłxżxxx na wschód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogę xx 865 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx skrzyżowania x xxxxą 863, a xxxxęxxxx xx zachód xx drogi nr 863 xxxxxąxxx xx xxxxxxxxxśxx Lubliniec x xxxxx xx xxxxxx xx drogi xxxxxąxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xx xxłxxxxxx granicy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Sieniawa, część xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835 x powiecie xxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Wiązownica położona xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 867 x xxxxxxxx jarosławskim,

gmina Xxxxxń, część xxxxx Xxxxłxx Małopolski xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx xx 875 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx i Xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxżxxxxx,

xxxxxx xxżxńxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxń x Xxxxx Xxxxxxxxń x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx Pole x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx i xxęść xxxxx Nowy Xxxx Xxxńxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx - xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 55 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą nr 7, xxxxęxxxx przez xxxxx xxxxę xx 7 x X7 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx powiecie xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx śxxęxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxxłxx x xxęść xxxxx Ożarów xxxxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 74 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 9 xxxx na północny - xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 0618T xxxxąxą xx północnej xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx w xxxxxxxxxśxx Xxxxx oraz xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Lipie xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx x część xxxxx Xxxxxx położona xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 744 biegnącą xx południowej granicy xxxxx xx miejscowości Xxxxxx Xxxxx x xxxxęxxxx xxxxx xxxxę xx 0566X biegnącą xx miejscowości Tychów Xxxxx x kierunku xxłxxxxx - xxxxxxxxx xx granicy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxx wschowski,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dąbie x Krosno Odrzańskie x powiecie xxxśxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx południe od xxxxx kolejowej xxxxxąxxx xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxęxxńxxxx,

xxxxx, Xxxxxx, część xxxxx Xxżxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 283 xxxxxąxą od wschodniej xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x drogą xx 290 i xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę nr 290 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx Xxxxx Xxxxxńxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xxxxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx nr 293 x 326, część xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxłxżxxx na zachód xx linii xxxxxxxxxxxx xxxxx drogi 293 x 328, część xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxx Xxxx xxxx xxłxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx drogi xx 326 łączącej xxę z drogą xx 325 xxxxxąxą x kierunku miejscowości Xxżxxxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 321 xxxxxąxą xx xxxx xxxxxżxxxxxx w xxxxxxxx miejscowości Xxxxxxx, x następnie xxxxxłxżxxą xxxxx drogę xxxxxxxxxżxxxxą xxxxxąxą od xxxxx xx 321 w xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxńxx, Kargowa, Nowogród Xxxxxxńxxx, Xxxxxxxx, Śxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx część xxxxx Bojadła położona xx północ od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 278 xxxxxąxą xx wschodniej xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x drogą xx 282 i xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 282 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxłx xx zachodniej xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxx,

xxxxx Xxxxźxxxx, Xłxxx, Xxłxxxxx, Xxxxxxxxx, Wymiarki, Żagań, xxxxxx Żxxxń, xxxxxx Xxxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxłxxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 328 x xxxxxxxx żagańskim,

gmina Xxąxx, xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx południe xx xxxxx wyznaczonej xxxxx linię xxxxxxxą xxxxxąxą od Świebodzina xx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Łagów położona xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, część xxxxx Xxąxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Xxąxxxxxx xx Świebodzina xxxx xxęść położona xx xxłxxxxx od xxxxx wyznaczonej przez xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx miasta Zbąszynek x kierunku xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 1210F, x xxxxęxxx xxxxx xxxxę 1210X biegnącą od xxxxxżxxxxxx x xxxxx xxxxxxxą do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą, xxęść xxxxx Śxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę kolejową w xxxxxxxx śxxxxxxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxśxąxxxx:

xxxxx Xęxłxx, część xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx od xxxxx wyznaczonej przez xxxxę Xxxxxxx Xxx, xxęść gminy xxxxxxxxx Xłxxxx położona na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 12, 319 xxxx 329, xxęść xxxxxx Xłxxxx położona xx wschód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 12 x powiecie xłxxxxxxxx,

xxxxx Xxęxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x województwie xxxxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę xx 308 w xxxxxxxx grodziskim,

gminy Xxxxxx, xxęść gminy Xłxxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 3903X xxxxxąxą od xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, a xxxxęxxxx przez drogę łąxxąxą miejscowość Xxxxxxxx x xxxxxxxxxśxxą Xxxxxxx xż do południowej xxxxxxx xxxxx x xxęść xxxxx Śxxęxxxxxxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogę xx 12 w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxęść gminy Śxxxxxx xxłxżxxx na zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3903X biegnącej xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx aż xx xxxxxxxxxśxx Śxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 3820P x xxxxx xxxxą 3820P, xxxxx xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxńxxą, xxxxęxxxx x Xxxxxą x Xxxxxxxą, xż do xxxxxżxxxxxx x drogą X5, następnie xxxxx xxxxą xx S5 xx północnej xxxxxxx xxxxx w xxxxxxxx xxśxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx łxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxx, Opoczno i Xxśxxęxxx w xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx w xxxxxxxx rawskim.

8.   Slovensko

Tyto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx:

xx the xxxxxxxx xx Xxxxxx – okolie, the xxxxx municipalities of Xxxxx, Xxxxxxx, Blažice, Xxxxxxxxxx, Byster, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Geča, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx- Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Milhosť, Nižná Xxxxx, Xxxxx Mysľa, Xxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Rákoš, Xxxxxx, Xxxx, Skároš, Xxxxľxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Slanská Xxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Hutka, Xxxxx Xxxľx, Vyšný Xxx, Xxxxx Xxxxxx, Zdoba, Xxxxx, Hrašovík, Beniakovce, Xxxxxxx, Družstevná pri Xxxxxxx, Xxxxxľxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxľ, Trebejov, Xxxxxxxx, Kysak, Xxľxx Xxxxxx, Košická Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx Klátov, Xxxxx Klátov, Hýľov, Xxxxxxx, Baška,Nováčany, Xxxxxxxx, Xxxxx and Malá Xxx,

xxx xxxxx xxxx xx Košice,

the xxxxx xxxxxxxx of Trebišov, xxxxxx municipalities xxxxxxxx xx Xxxx XXX,

xx xxx xxxxxxxx of Xxxxxxxxxx, the xxxxx xxxxxxxxxxxxxx of xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxx I xxx Part III,

in xxx district xx Xxxxxx, the xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Tornaľa,

in xxx xxxxxxxx of Rožňava, xxx whole municipalities xx Ardovo, Bohúňovo, Xxxxxx, Čoltovo, Dlhá Xxx, Xxxxxxxx Xôxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx,

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Rumunsku:

Judeţul Xxxxxxțx-Xăxăxx,

Xxxxțxx Xxxxxxx.

XXXX XXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx:

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Dobrich,

the whole xxxxxx of Xxxxxxx,

xxx xxxxx region of Xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Lovech,

the xxxxx xxxxxx of Montana,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Razgrad,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx,

xxx whole xxxxxx of Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Targovishte,

the whole xxxxxx xx Xxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxx Xxxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxx,

xx Xxxxxx xxxxxx:

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx of Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Sozopol,

the xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx municipality xx Tsarevo,

the whole xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx of Xxxx,

xxx xxxxx municipality xx Xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Lotyšsku:

Aizputes xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx xxxx Miķelīšu xxxx līdz xxxxxxļxx 1265, xx austrumiem xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1265 xxx Xxxxxļxxx līdz xxxxxxx xx Xīxxx xxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxļx xx austrumiem xx ceļa xxx Xāxxāxxx xxxx xīxx xxxxxxļxx X9, xx xxxxxļxxx no xxxxxxļx X9, xx austrumiem xx xxxxxxļx V1200, Xxxxxxxxx pagasta xxļx xx xxxxxxxxxx no xxļx V1200, P115, X117, X1296,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxīxxx xxxxxx Xxxxxxxxx pagasts, Ēxxxxx pagasta daļa xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1269, 1271, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1288, xx xxxxxxxxxx xx autoceļa X119, Īxxxxxx xxxxxxx xxļx uz xxxxxxxxxx xx autoceļa P119, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1292, 1279, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1279 xx Xxīxēx xīxx autoceļam 1290, Xxxxāxxx xxxxxxx xxļx uz xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1290, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1290 xx Xxxxāx xīxx autoceļam 1283, uz rietumiem xx xxxxxxļx 1283 xx P112, Turlavas xxxxxxx daļa xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X112, Xxxxx pagasta xxļx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X1296,

Xxxxxxxx xxxxxx Rudbāržu, Xīxxāxxx xxxxxxx, Raņķu xxxxxxx xxļx uz xxxxxxxxxx xx autoceļa X1272 xīxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxx, Xxxxxxxx xxxxxxx (xxņxxxx xxxxxxx xxļx xx Xxxxxxxx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx A9 xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx), Xxxxxxxx xxxxēxx,

Xxxņxxxx xxxxxx Embūtes pagasta xxļx xx ziemeļiem xxxxxxļx P116, P106.

3.   Litva

Tyto xxxxxxx v Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Simno, Xxxxxxxxxxxx ir Xxxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxxx, Xxxėxų, Xxxxxxxxx, Xxxxxxėx, Xxxxėxxx, Xxxxxxxxėx, Xxxxxxxxxx, Raudondvario, Xxxxxxxų xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx, Xxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxxxx xxx xxxxx X1, Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxxxx xxx xxxxx X1 xx Xxxxxxxx xxxxxxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxx xxx kelio Xx. 1907,

Xxxxų Xūxxx savivaldybė: Xxxxxxxx, Xxxxų, Xxxxų xūxxx xxxxūxxxxx xxxxx Xxxxų Xūxxx seniūnija į pietus nuo xxxxx Nr. 230, į xxxxxxx xxx xxxxx Kokė-Užbaliai-Čečetai iki xxxxx Xx. 2610 xx į šiaurę xxx kelio Xx. 2610, Plutiškių xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxxxxėx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxų, Igliaukos, Xxxxxxxx xx Xxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxėxų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxx seniūnijos xxxxx į xxxxx xxx xxxxx Xx. 119 xx į xxxxxx xxx xxxxx Xx. 2828, Čiulėnų, Xxxxxxėx, Xxxxxxxx, Xxxxūxų xx Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Ūxxx, Pakuonio, Prienų xx Xxxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Gižų xx Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

x xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Bisztynek, Xęxxxxx x Bartoszyce x xxxxxxx Xxxxxxxxxx x powiecie bartoszyckim,

gminy Xxxxxx i Xxxxxxxx Xxxxxńxxx z miastem Xxxxxxxx Xxxxxńxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Xęxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxx łąxxąxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx x Kętrzyn xxxxxąxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xęxxxxx xxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 591 xxxxxąxą xx miasta Xęxxxxx xx xxłxxxxxx xxxxxxx gminy x xxęść xxxxx Korsze xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę biegnącą xx wschodniej xxxxxxx łąxxąxą miejscowości Xxxxxxxxxxx x Sątoczno x xx zachód od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xąxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxxxąxą xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 590 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, a xxxxęxxxx xx xxxxxx od xxxxx xx 590 xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą nr 592 x xx północ xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 592 biegnącą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 590 x xxxxxxxx kętrzyńskim,

część xxxxx Xxxxxęxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 509 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxąx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Xxxxxxxx do Xxxxąxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Godkowo x Xxxłęx x powiecie xxxxąxxxx,

xxxxxx olecki,

powiat węgorzewski,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Miłki, Xxżxxxx z xxxxxxx Xxżxxxx x xxęść xxxxx Xxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxx łąxxąxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx x Xęxxxxx w xxxxxxxx xxżxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x xxęść gminy Barczewo xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą x xxxxxxxx olsztyńskim,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx bielskim,

gminy Łxxx, Xxxxxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxż, Xxxxśń Xxśxxxxxx, xxęść xxxxx Xxśxxęxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 681 w xxxxxxxx xxxłxxxxxxxx,

xxxxx Perlejewo x Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxłxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę 653 xxxxxąxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania x xxxxą 1122B oraz xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 1122X xxxxxąxą od drogi 653 x kierunku xxłxxxxxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1124X x xxxxęxxxx xx xxłxxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx nr 1124B xxxxxąxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1122X xx xxxxxxx x xxxxą Raczki w xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxx Łxxxxxxxx x xxxxxxx Łxxxxxxxx, Maciejowice, Xxxxxxx i xxęść xxxxx Wilga xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę Xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxśxxx xxxxxxx Wisły x xxxxxxxx garwolińskim,

gminy Jabłonna Xxxxx, Xxxxxx i Xxxxxxń w powiecie xxxxłxxxxxx,

xxxxx Nur w xxxxxxxx ostrowskim,

gminy Grabów xxx Pilicą, Xxxxxxxxx, Xłxxxxxxx, Kozienice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx białobrzeskim,

w xxxxxxxxxxxx lubelskim:

gminy Bełżec, Xxxxxxx, Lubycza Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Lubelski x xxxxxx Tomaszów Xxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxłxxxxx,

xxxxx Izbica, Gorzków, Xxxxxx, Xxxśxxxxxx, Xxxxxxxxxx x miastem Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxżxxx x xxęść xxxxx Łxxxxxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 17, xxęść xxxxx Żxłxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 842 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx Xxxxść, Radecznica, Xxxxxxxxxxxxx, Xxłxx, Xxxxxxx x xxęść gminy Xxxxxxxxxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 843 xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Łukowa, Xxxxx, xxęść gminy Tarnogród xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 835, xxęść xxxxx Xxxężxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx-xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx przez xxxxxxxxxść Xxxxxxx xx xxxxxxxxxśxx Budzyń xxxx xx xxłxxxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxąxą od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Xxxxxń xx xxxxxżxxxxxx x xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Frampol xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 74, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 835, część xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 835 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Hańsk xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx xx 819 x część gminy xxxxxxxxx Xłxxxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxłxxxxą xxxxxxę miasta Xłxxxxx x miasto Xłxxxxx w powiecie xłxxxxxxxx,

xxxxxx łęxxxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx świdnickim,

gminy Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx łukowskim,

gminy Xxxxxxx, Parczew, Xxxxxxń x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxń Xxxxxxxx z xxxxxxx Xxxxxń Podlaski, Wohyń x xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx z miastem Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Niedźwiada, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Niemce i Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx Narol, Xxxxx Dzików x xxęść gminy Cieszanów xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 865 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 863, x xxxxęxxxx xx zachód xx drogi xx 863 xxxxxąxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx x xxxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxąxxx xxxxx Xxxx Lubliniec xx xxłxxxxxx granicy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Adamówka xxłxżxxx na wschód xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 835 x powiecie xxxxxxxxxxx,

x województwie xxxxxxxx:

xxxxx Xxxx Sól x xxxxxx Nowa Xxx, Xxxń xxxx xxęść xxxxx Xxżxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 283 xxxxxąxą od wschodniej xxxxxxx gminy do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 290 x xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 290 xxxxxąxxx od miasta Xxxxxxx Dolny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy, xxęść xxxxx Xxxxx Xxxxxńxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 293 x 326, xxęść xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 293 x 328, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xxxxxąxą xx rzeki Odry xxxx xxłxxxxxxx granicy xxxxx do xxxxx xx 326 łąxxąxxx xxę x xxxxą xx 325 xxxxxąxą x xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 321 xxxxxąxą xx xxxx skrzyżowania x xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxxłxżxxą xxxxx drogę przeciwpożarową xxxxxąxą xx drogi xx 321 w xxxxxxxxxśxx Bielawy xx xxxxxxx xxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx xxxx xxęść xxxxx Xxxxxłx położona na xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 278 xxxxxąxą xx wschodniej granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x drogą xx 282 x na xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 282 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxłx xx zachodniej xxxxxxx xxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxxłxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 328 x xxxxxxxx żxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx.

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 5, część xxxxx Xxęxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx – xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 5 i 32 w powiecie xxxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 306 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 92 xxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 92 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania x xxxxą xx 306, xxęść xxxxx Kaźmierz xxłxżxxx na xxłxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: xx 92 biegnącą xx xxxxxxxxxx granicy gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą łączącą miejscowości Xxxxxxxxx – Xxxxxxxxxx – Xxźxxxxx (xxxłxż xxxx Xxxxxśxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx) – Xxxxxxxxx, xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx, Osieczna, część xxxxx Włoszakowice xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx 3903P xxxxxąxą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxx drogę łączącą xxxxxxxxxść Boguszyn x xxxxxxxxxśxxą Xxxxxxx xż xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxx,

xxęść xxxxx Śxxxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3903X xxxxxąxxx xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx i Xxxxxxxx xż do xxxxxxxxxśxx Śxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 3820X x dalej xxxxą 3820P, xxxxx xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxńxxą, xxxxęxxxx x Xxxxxą i Xxxxxxxą, xż do skrzyżowania x xxxxą S5, xxxxęxxxx xxxxx xxxxą xx S5 xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść gminy wiejskiej Xxśxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 5 xxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez kanał Xxxx, część gminy Xxxxxxń xxłxżxxx xx xxxxxx od linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxł Xxxx x xxxxxxxx xxśxxxńxxxx.

x xxxxxxxxxxxx dolnośląskim:

gminy Xxxxxxxxxx, Żxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę Krzycki Rów, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xłxxxx położona na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogi xx 12, 319 xxxx 329, xxęść xxxxxx Głogów położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12 x powiecie głogowskim,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x xxęść gminy Xxxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxę xx 12 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx:

Xxxx xxxșxxxx Xxxxxxșxx,

Xxxxțxx Xxxxxxxțx,

Xxxxțxx Satu Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxxx,

Xxxxțxx Bacău,

Județul Xxxxx,

Xxxxțxx Xxăxxx,

Xxxxțxx Buzău,

Județul Xăxăxxșx,

Xxxxțxx Xâxxxxxțx,

Xxxxțxx Galați,

Județul Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxțx,

Xxxxțxx Xxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xăxxx,

Xxxxțxx Xxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxxxx,

Xxxxţxx Xxxxxxxţx,

Xxxxțxx Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxș,

Xxxxţxx Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxș,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxșxx,

Xxxxțxx Xxxxșxxx,

Xxxxțxx Xâxxxx,

Xxxxțxx Xxșx,

Xxxxțxx Xxxxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxx,

Xxxxțxx Caraș-Severin,

Județul Xxxxț,

Xxxxțxx Xxxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxș,

Xxxxțxx Cluj,

Judeţului Xxxxxxxxş.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxxx Trebišov – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx east xx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Kopčany, Xxxx Raškovce, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Pavlovce xxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Kľačany, Xxxxxxx, Veľké Xxxxxxxx, Xxxxx, Budince, Maťovské Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vysoká xxx Xxxx;

Xxxxxx Xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx;

XXXX XX

Xxxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxxx:

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Sardegna.