Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX KOMISE (XX) 2020/1107

xx dne 27. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX x veterinárních opatřeních xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxxx xxx X(2020) 5208)

(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské unie,

s xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 89/662/XXX ze xxx 11. prosince 1989 x veterinárních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 4 uvedené xxxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Rady 90/425/XXX xx dne 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxx x cílem dotvoření xxxxxxxxx xxxx&xxxx;(2), x xxxxxxx na čl. 10 odst. 4 xxxxxxx směrnice,

s xxxxxxx xx směrnici Xxxx 2002/99/XX ze xxx 16. xxxxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, zpracování, distribuci x xxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3), x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 3 uvedené xxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2014/709/XX&xxxx;(4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat v xxxxxxxxx členských xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx prasat (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxx xxxxx“). Příloha xxxxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx X xx XX xxxxxxxx x výčet xxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rizika na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx nákazu. Příloha xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx prasat, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/1053&xxxx;(5), x xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx epizootologické xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxx, Xxxxxx x xx Xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx Xxxx 2002/60/XX&xxxx;(6) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx 9 směrnice 2002/60/XX xxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx pásma x xxxxx dozoru x xxxxxxx úředního potvrzení xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx u prasat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x články 10 x 11 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho xxxxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxx 2002/60/XX xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx africký xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2002/60/XX jsou xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyčištění x xxxxxxxxxx infikovaných xxxxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nákazy x xxxxxxxxxx domácích x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/1053 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v Lotyšsku x Xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxx.

(4)

X červenci 2020 xxxx zaznamenána xxx xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx x domácích xxxxxx v xxxxxx Xxxxxxxx v Xxxxxxxx x xxxxxxx, která xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX. Tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx představují xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx zasažená xxxxxx xxxxxxxxx ohnisky xxxxxxxxx xxxx prasat xxxx xxx xxxx xxxxxxx v xxxxx XXX namísto x xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/EU.

(5)

V xxxxxxxx 2020 bylo xxxxxxxxxxx jedno ohnisko xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Biłgoraj x Xxxxxx v xxxxxxx, která je x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx II xxxxxxx prováděcího rozhodnutí 2014/709/XX. Toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx prasat xxxxxxxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxx, xxx xx xx xxxx odrazit x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ohniskem afrického xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx III xxxxxxx v části XX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/EU.

(6)

V xxxxxxxx 2020 xxx zaznamenán xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx žijícího xxxxxxx x okrese Xxxxxxx xx Slovensku v xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx uvedena x xxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX. Tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx žijícího xxxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx x uvedené xxxxxxx. Tato oblast Xxxxxxxxx, uvedená x xxxxxxxxxxx x xxxxx X přílohy prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX x xxxxxxxx xxxxx nedávným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, by proto xxxx být nyní xxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X xxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxxxxx na tato xxxxxxx ohniska xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx x Polsku x nedávný případ xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x volně žijícího xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx znovu xxxxxxxxx x aktualizována xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX.

(8)

Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx situace, xxxxx xxx x africký xxx xxxxxx v Xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx Xxxxxxxx, Polska x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oblasti x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx oblasti xx xxxx být náležitě xxxxxxx na seznamu x xxxxxxx II x III xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/EU. Xxxxxxxx k tomu, xx xxxx III xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx epizootologická situace xxxxx xxxxxx a xx xxxxx dynamická, xx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní pozornost xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx I, XX a XXX xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněny.

(9)

Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx co xxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, potraviny x krmiva,

PŘIJALA TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xx určeno xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 27. xxxxxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx KYRIAKIDES

členka Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 395, 30.12.1989, x. 13.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 18, 23.1.2003, x. 11.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2014/709/EU xx xxx 9. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxxx opatřeních pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/178/XX (Úř. xxxx. X 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1053 ze xxx 16. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. věst. X 230X, 17.7.2020, x. 1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2002/60/XX xx xxx 27. xxxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx ustanovení pro xxxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx x kterou xx xxxx směrnice 92/119/XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x africký xxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 192, 20.7.2002, x. 27).

XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xx xxxxxxxxx xxxxx:

„XXXXXXX

XXXX X

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx oblasti x Belgii:

dans xx xxxxxxxx xx Luxembourg:

la xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx d’une xxxxxx, xxx:

Xxxxxxèxx xxxx xx France,

Rue Xxxxxxxxx à Florenville,

La X818xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X83,

Xx X83 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X884,

Xx X884 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X824,

Xx N824 jusque xxx intersection xxxx Xx Xxxxxxx,

Xx Xxxxxxx,

Xxx x’Xxxxx,

Xxx xx la Xxxxxx,

Xxx du Xxxx-x’xx-Xxx,

Xxx Xxxx x’Xxxxxx,

Xxx Notre-Dame,

Rue xx Xxxxxx,

Xx X845 xxxxxx son intersection xxxx xx X85,

Xx X85 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx avec la X40,

Xx N40 jusque xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X802,

Xx X802 xxxxxx xxx intersection xxxx xx N825,

La X825 jusque son xxxxxxxxxxxx avec la X25-X411,

Xx X25-X411xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X40,

X40: Burnaimont, Xxx xx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Rue xx xx Chapelle,

Rue du Xxxxxxx,

Xxx Du Xxxxxxx,

Xxx Xxxxx-Xxxxx,

Xxx Xxxxx-Xxxxxx,

Xxx xxx Xxxxxxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xxx xx Rulune,

Route xx x’Xxxxxxxx,

X87: Route xx Xxxxx,

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx,

Xx Xxxxx,

Xxx Xxxxxxxxx,

Xxx xx xx Xxxxx,

Xxx du Xxxxxx,

Xxx xx x’Xxxxxx,

Xxx xx Xxxxxxxxx,

Xxx xx xx Carrière,

Rue xx xx Xxxxxxxx,

Xxx xx Xxxxxxx,

Xxxxxxxx,

Xxx du Tram,

Millewée,

N4: Xxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx de Xxxxxxxxxx,

Xxxxxxèxx xxxx le Xxxxx-Xxxxx xx Luxembourg,

Frontière avec xx Xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx Rue Xxxxxxxxx à Xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx oblasti x Estonsku:

Hiiu maakond.

3.   Maďarsko

Tyto xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 xx 956160 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxx megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 xx 603850 xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, vadgazdálkodási xxxxxxxxxxxxx xxx alkalmas xxxüxxxx,

Xxxxxxxx-Xxxxxx xxxxx 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 xx 406750 kódszámú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxxx-Xxxxxxx xxxxx 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 xx 755450 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes xxxüxxxx,

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx xxxxx 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 xx 252250, xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx xxxxx 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes területe.

4.   Lotyšsko

Tyto xxxxxxx x Lotyšsku:

Pāvilostas xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx xxļx, xxx atrodas xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx X36, P4 xx X5, Acones xxxxx, Xxxxxļxxxx ielas xx Xxxxxļxxīxxx,

Xxxxxxxxx novada Xūxxxxxxx xxxxxxx,

Xxxxxņxx xxxxxx,

Xxxxxxx novada Xxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxx:

Xxxxxėxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxėxų, Priekulės, Xxxxxxxėxų, Xxxxėxų, Xxxxxxxxxx xx Xėxxxxxų seniūnijos,

Kretingos xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxėxų, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxxxx sen. dalis xxx xxxxx 166 į pietryčius xx Xxxxų seniūnija,

Skuodo xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxų, Mosėdžio, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxūxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx oblasti v Xxxxxx:

x województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Xxxxxxxx x Rozogi x powiecie szczycieńskim,

gminy Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, Janowo x xxęść xxxxx Xxxłxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xąxxxx – Kownatki – Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxłxxxxxx,

xxxxx Dąbrówno, xxxxxx Xxxxxxx x xxęść gminy wiejskiej Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx X7 x xxxxxxxx ostródzkim,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxx, Xłxxx z xxxxxxx Xłxxx, Xxxxxx x miastem Lubawa, x powiecie iławskim,

gmina Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x województwie xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Czyżew x powiecie xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Nowogród, Śniadowo x Xxxxxx w xxxxxxxx łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxłęxxx,

xxxxxx xxxxxxx Ostrołęka,

gminy Bielsk, Xxxxxxń Xxżx, Xxxxxx, Xąxxx, Łąxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xłxxxx x Stara Xxxłx x xxxxxxxx xłxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xłxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxłxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxń, Xxxxxxxxx Wielkie, Xąxxxx, Xxxęxx Kościelne x Xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Ostrów Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, miasto Xłxxx, Xxxxxxxx, Xxxxńxx, Szydłowo x Xxxxxxxxx Xxśxxxxxx, x powiecie xłxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxx makowski,

gminy Gzy, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxłxxxx x xxęść gminy Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, Xxxxxxx x Pokrzywnica x xxxxxxxx xxłxxxxxx,

xxxxx Xxxńxxxxxx, Xłxxxxxxxłx, Xxąśxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 62 w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, xxęść xxxxx Wolanów xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 12 x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxłxxxxxxx,

xxxxxx gostyniński,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx Wielkie Oczy x xxxxxxxx lubaczowskim,

gminy Xxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx, część xxxxx Xxąxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę nr 867 x xxxxx xxxxxxx Xxxxxłxx x xxxxxxxx xxxxxłxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx z xxxxxxx Przeworsk, Xxć Xxxxxxxx Polski, Xxńxxxxx, Xxxńxxx i Zarzecze x xxxxxxxx przeworskim,

powiat łxńxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xłxxxx Xxłxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxłxx Xxłxxxxxxx xxłxżxxx xx południe xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx xx 875 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Kolbuszowa, Xxxxxxx x Raniżów x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Czermin, Gawłuszowice, Xxxxxx z xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxłxx, Tuszów Xxxxxxxx x xxxxxxxx mieleckim,

w xxxxxxxxxxxx śxxęxxxxxxxxxx:

xxxxxx opatowski,

powiat xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Łxxxxxx, Xxxśxxxx, Osiek, Xxłxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxżxxxx Xxśxxxxxx x xxxxxxxx xxxxżxxxxx,

xxxxx Wąchock, xxęść gminy Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 9 oraz na xxłxxxxxxx - zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: xx 0618X xxxxąxą od xxłxxxxxx granicy gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxxxxxxśxx Xxxxx, xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oraz xx xxłxxx od xxxxx nr 42 x część xxxxx Xxxxxx położona xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 744 xxxxxąxą xx południowej xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx x xxxxęxxxx xxxxx xxxxę xx 0566X xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx w kierunku xxłxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx starachowickim,

powiat xxxxxxxxxxx,

xxxxx Gowarczów, Końskie x Xxąxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x województwie łxxxxxx:

xxxxx Łxxxxxxxxx, Kocierzew Xxłxxxxxxx, Kiernozia, Xxąśxx, Xxxxxxxx, część xxxxx xxxxxxxxx Łxxxxx położona xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 92 xxxxxąxxx od granicy xxxxxx Łxxxxx xx xxxxxxxxxx granicy gminy xxxx xxęść xxxxx xxxxxxxxx Łxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxxxx xxxxxx Łxxxxx x xx xxłxxx xx granicy gminy Xxxxxxxx x xxxxxxxx łxxxxxxx,

xxxxx Biała Xxxxxx, Xxxxąxx, Xxxx Mazowiecka x miastem Rawa Xxxxxxxxxx x Xxxxxx x powiecie rawskim,

powiat xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx miejski Skierniewice,

gminy Xxxłxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxż, Xłxxxx x Żarnów x xxxxxxxx opoczyńskim,

gminy Xxxxxxxxxxx, Xxxxłxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx i Żxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxęść xxxxx Xxxx Dwór Xxxńxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx - zachód xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxę nr 55 xxxxxąxą xx południowej xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x drogą xx 7, xxxxęxxxx xxxxx xxxxx xxxxę xx 7 x X7 biegnącą do xxxxxxxxxx xxxxxxx gminygminy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxłxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx z xxxxxxx Malbork w xxxxxxxx malborskim,

gminy Xxxxłxxxx Xxxxxxxxx, Stary Targ x Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxńxxx,

Xxxxxx Xxxńxx,

xxxxxx tczewski,

powiat xxxxxxńxxx,

x xxxxxxxxxxxx lubuskim:

gminy Xxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx Gubin x xxxxxxxx xxxśxxxńxxxx,

xxxxx Międzyrzecz, Xxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx międzyrzeckim,

część xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą biegnącą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Łagów xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx linię kolejową xxxxxąxą od Świebodzina xx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxąxxxxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę kolejową xxxxxąxą xx Zbąszynia do Śxxxxxxxxxx xxxx xxęść xxłxżxxx na północ xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx xxxxxx Xxąxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx skrzyżowania z xxxxą xx 1210F, x xxxxęxxx xxxxx xxxxę 1210F xxxxxąxą xx xxxxxżxxxxxx z xxxxx xxxxxxxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść gminy Xxxxxxxxx xxłxżxxx na północ xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę kolejową, xxęść xxxxx Śxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx linię xxxxxxxą x xxxxxxxx śxxxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxx i Xxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxxx,

xxęść xxxxx Torzym xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxęxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxśxąxxxx:

xxxxx Xxxxxłxxxxx x xxxxxxx Xxxxxłxxxxx, Gromadka x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxłxxxxxxxx,

xxxxx Xęxxxxxxx x xxxxxxxx zgorzeleckim,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, część xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 12, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx i Xxxxx x xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, xxęść gminy Śxxęxxxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę xx 12x powiecie xxxxxxxńxxxx,

xxxxxx nowotomyski,

gminy Xxxxxxx, Xxxxxxxx Wielkopolski i xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 308 w xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxń, miasto Xxśxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xxśxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx – xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 5 oraz xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxł Xxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxń xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxł Obry w xxxxxxxx xxśxxxńxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxń,

xxxxx Rokietnica, Xxxxx Xxx, Xxxxxx, xxxxxx Xxxxń, xxxxxx Puszczykowo, xxęść gminy Xxxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx drogę nr 5, xxęść xxxxx Xxęxxxx położona na xxłxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nr 5 x 32 x xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxxx xxxxx drogi: xx X11 biegnacą xx xxłxxxxxx granicy xxxxx do skrzyżowania x xxxxą xx 434 x drogę xx 434 xxxxxxxą xx xxxx xxxxxżxxxxxx xx południowej granicy xxxxx w powiecie xxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxłx, xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 306 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 92 xxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx xx 92 biegnącą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 306, xxęść gminy Kaźmierz xxłxżxxx xx xxłxxx x xx zachód xx linii xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: xx 92 xxxxxąxą od xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx – Gorszewice – Xxźxxxxx (xxxłxż xxxx Czereśniowa, Dworcowa, Xxxxx Konopnickiej) – Xxxxxxxxx, xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy x powiecie szamotulskim.

7.   Slovensko

Tyto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx:

xxx xxxxx district xx Xxxxxx xxx Xxxľxx,

xxx xxxxx district of Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxx xx Snina,

the xxxxx xxxxxxxx xx Sobrance, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx XXX

xx xxx district xx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx of Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx pod Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Kusín, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Voľa, Xxxxx Xxxxxxx xxx Strážske,

in xxx district xx Xxxxxx - xxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xxx included xx Xxxx XX,

xx xxx xxxxxxxx of Gelnica, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxľxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Suchá xxxxxx, Janov, Xxxxxxxx, Ľxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Drienov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Bretejovce, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Varhaňovce, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx,

xx xxx district xx Rožňava, xxx xxxxx municipalities xx Xôxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Hrhov, Xxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxx, Kováčová, Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Lipovník, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Silická Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Vidová,

in xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx, the xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Ves, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Hucín, Xxxxxxx, Xxxxxx, Levkuška, Xxxxxxx, Xxxxxx, Otročok, Polina, Xxxxxxxxxxx, Rašice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kameňany, Višňové xxx Xxxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Bátka, Xxxxx, Xxxxxxx, Chrámec, Xxxx, Xxxxx, Dubovec, Dulovo, Xxxx, Xxxxxxxx Dechtáre, Xxxxxxxx Michalovce, Gemerský Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hostice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Janice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kaloša, Xxxxxxx, Xxxľ, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Martinová, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Petrovce, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Riečka, Xxxxxxxx Xxx, Rimavské Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Bašta, Xxxxxxxx, Studená, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Večelkov, Xxxxxx xxx Blhom, Vlkyňa, Xxxxx Xxxxxx, Včelince, Xxxxx, Xxx, Šimonovce, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxx,

xx the xxxxxxxx xx Lučenec, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, Veľká xxx Xxľxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Trebeľovce, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Fiľakovské Xxxxxx, Xxxxx, Xxľxxxxx, Xxxxxxxxx, Belina, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Šurice, Xxxxx, Xxxxxxx, Ľxxxxxx, Šíd xxx Prša,

in xxx xxxxxxxx xx Veľký Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Ipeľské Xxxxxxxxxx, Xxľxx Xxx xxx Xxľxx, Sečianky, Xxxxxxx, Xxxxxx, Vinica, Xxxxx xxx Ipľom, Xxxxxxx, Xxxxxx nad Xxľxx, Ďurkovce, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxľxxx, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Trebušovce, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Slovenské Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxx, Bátorová, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Sklabiná, Xxxx Ves, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Čeláre, Xxxxxxxxxx, Veľké Xxxxxxxx, Xxxx Straciny, Xxxx Xxxxx, Xxľxx Xxxxx, Xôxxx, Xxľxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxľx, Ľxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xľxxxxx, Horná Strehová, Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx xxxxxxx v Řecku:

in xxx xxxxxxxx unit xx Xxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx and Xxxxxxxxxxx (xx Drama xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Paranesti (in Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xx Xxxxxxxxxx municipality),

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Volakas, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx (xx Xxxx Nevrokopi municipality),

in xxx xxxxxxxx unit xx Xxxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Gerakas, Dafnonas, Xxxxxxx, Kariofyto xxx Xxxxxxxx (in Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Satres, Thermes, Xxxxxx, and the xxxxxxxxx departments of Xxxx, Echinos and Xxxxx xxx (xx Xxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx the xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx (xx Avdira xxxxxxxxxxxx),

xx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx:

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Komotini, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Thrylorio, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Meleti, Xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx (xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Ipio, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Archontika, Fillyra, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx xxx the Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Kehros xxx Xxxxxx (xx Arriana xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal departments xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (xx Iasmos xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx),

xx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Mikro Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Geriko, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Derio, Sidiro, Xxxxxxxxx, Agriani xxx Xxxxxxxxxx (xx Soufli xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Pentalofos, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Valtos, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx municipality),

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Asvestades, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Doksa, Elafoxori, Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx (in Didymoteixo xxxxxxxxxxxx),

xx xxx regional xxxx of Xxxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Livadia, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Gonimo, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Rodopoli, Xxx Poroia, Katw Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Strymonochori, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx the xxxxxxxxx departments xx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx and xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxx Xxxxxxx (xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx of Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lithotopos, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx (xx Irakleia municipality).

ČÁST XX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

xxxx xx xxxxxxxx xx Luxembourg:

la xxxx xxx xxxxxxxxx, dans xx xxxx xxx xxxxxxxxx x’xxx montre, xxx:

Xx Rue xx xx Station (X85) à Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx intersection xxxx xx N894,

La X894 xxxxxx xxx intersection xxxx xx rue Xxxxxx,

Xx xxx Grande xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la xxx xx Xxxxxxâxxxx,

Xx xxx xx Xxxxxxâxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx,

Xxxxxxxx,

Xx Xxxxxxxxxx,

Xxx Xxxxxxèxxx,

Xx Xxxxx xx Xxxx,

Xx Xxxx,

Xx X801 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx rue xx x’Xxxxxx,

Xx xxx xx x’Xxxxxx,

Xx xxx xx Xxx,

Xx X40 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X25-X411,

Xx E25-E411 xxxxxx xxx intersection xxxx xx N81 xx xxxxxx de Xxxxxx,

Xx N81 xxxxxx xxx intersection avec xx X883 au xxxxxx x’Xxxxxxx,

Xx X883 xxxxxx son intersection xxxx la X88 xx niveau x’Xxxxxxx,

Xx X88 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X811,

Xx X811 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx xxx Baillet Xxxxxx,

Xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X88,

Xx X88 (xxx Xxxxxxx Latour, xxx Xxxxxxxx xxx Dames, xxx Xxxx Xxxx, xxx xx Virton, xxx xx Gérouville, Xxxxx xx Xxxx) xxxxxx son intersection xxxx xx X981,

Xx X981 (xxx de Xxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X83,

Xx X83 (xxx xx Faing, rue xx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxx 1xx, xxx x’Xxxxx) jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X85 (Xxx xx xx Xxxxxxx) à Xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx:

xxx xxxxx region xx Haskovo,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Xxxxx Zagora,

the whole xxxxxx of Pernik,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Xxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Xxxxxxx,

xxx whole region xx Burgas excluding xxx xxxxx xx Xxxx III.

3.   Estonsko

Tyto xxxxxxx x Estonsku:

Eesti Xxxxxxxx (xäxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 xx 956750 kódszámú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes xxxüxxxx,

Xxxxxx-Xxxxx-Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teljes xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Hajdú-Bihar xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxx teljes xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxxx-Xxxxxxx xxxxx 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 xx 253550 xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxx xxxxx valamennyi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes xxxüxxxx,

Xxxx xxxxx 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 xx 580150 xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységének xxxxxx területe.

5.   Lotyšsko

Tyto xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Āxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xīxxxxx pagasts, Xxxxxxxx xxxxxxx daļa xx xxxxxxxxx xx xxļx xxx Vārtājas xxxx xīxx autoceļam X9, xx dienvidiem xx xxxxxxļx A9, uz xxxxxxxxx xx autoceļa X1200, Xxxxxxxxx pagasta xxļx xx xxxxxxxxx xx ceļa X1200, X115, P117, V1296un Xxxxx pagasta xxļx xx dienvidiem xx xxxxxxļx caur Miķelīšu xxxx xīxx autoceļam 1265, uz rietumiem xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1265 xxx Xxxxxļxxx xīxx xxxxxxx xx Rīvas xxx, Aizputes pilsēta,

Aglonas xxxxxx,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxīxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxūxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxīxxx novads,

Baldones xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxīxxx xxxxxx,

Xxxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xēxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx novads,

Dagdas novads,

Daugavpils xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Durbes xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Ēxxļx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx novads,

Ikšķiles xxxxxx,

Xxūxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xēxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Kandavas xxxxxx,

Xāxxxxxx xxxxxx,

Ķxxxxx xxxxxx,

Ķxxxxxx xxxxxx,

Xxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxāxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx novads,

Kuldīgas novada Ēxxxxx pagasta daļa xx xxxxxļxxx no xxxxxxļx 1269, 1271, xx austrumiem no xxxxxxļx 1288, xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X119, Īxxxxxx xxxxxxx xxļx xx ziemeļiem xx autoceļa X119, xx austrumiem no xxxxxxļx 1292, 1279, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx, kas savieno xxxxxxļx 1279 xx Xxīxēx līdz xxxxxxļxx 1290, Xxxxāxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx 1290, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1290 no Xxxxāx xīxx xxxxxxļxx 1283, xx xxxxxxxxxx xx autoceļa 1283 xx X112, Xxxxxxxx xxxxxxx xxļx uz xxxxxxxxxx no xxxxxxļx X112, Laidu xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X1296, Xxxxxxx, Rumbas, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xāxxxx, Pelču xx Snēpeles xxxxxxx, Xxxxīxxx pilsēta,

Lielvārdes xxxxxx,

Xīxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xīxāxx xxxxxx,

Xxxāxxx xxxxxx,

Xxxxxx novads,

Madonas xxxxxx,

Xāxxxxx xxxxxx,

Xāxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx novads,

Mērsraga xxxxxx,

Xxxxxēxx novads,

Neretas novads,

Ogres xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xāxxxxxxx xxxxxx,

Xļxxxņx xxxxxx,

Xxxxļx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxļx novads,

Raunas xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx pilsēta Xxxxxxx,

xxxxxxxxxx pilsēta Xēxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xūxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xēxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xxxxxxxx,

Xēxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxāxx xxxxxx,

Xxxxāxxx xxxxxx,

Xūxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxīxxx novads,

Salas xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xēxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxīxxxx novads,

Skrundas xxxxxx Xxņķx pagasta xxļx xx ziemeļiem xx xxxxxxļx X1272 xīxx xxxxxxx ar Xxxxxx upi, Xxxxxxxx xxxxxxx daļa xx Xxxxxxxx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X9 xx austrumiem xx Xxxxxx upes,

Smiltenes xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx xxļx, kas xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X36, X4 xx X5, Xxxxxx xxxxx, Xxxxxļxxxx xxxxx un Xxxxxļxxīxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxx novads,

Tērvetes xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxņxxxx xxxxxx Xxxņxxxx xxxxxxx un Embūtes xxxxxxx daļa uz xxxxxxxxxx autoceļa P116, X106,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxļāxx xxxxxx,

Xāxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx novads,

Vecumnieku xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx Ances, Xāxxxxxx, Xxxxx, Vārves, Užavas, Xxxxxxxx, Xxxxx, Ziru, Xxāxxx, Xxxxx un Xxēxx xxxxxxx, Piltenes xxxxēxx,

Xxxxīxxx novads,

Viļakas novads,

Viļānu xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx xxxxxx savivaldybė: Xxxxxxx, Xxxxėx, Butrimonių, Xxxxų, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxūxų, Xxxxxx, Xxxxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Akmenės xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx savivaldybė,

Biržų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxų xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėxų xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Domeikavos, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxų, Xxxxėxxxxx, Xxxxų, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxų, Xxxų, Xxxxxų, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx, Xxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxx xxx xxxxx X1, Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx dalis į rytus xxx xxxxx X1 xx Xxxxxxxx apylinkių xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxxxx xxx xxxxx Nr. 1907,

Xxxxų rūdos xxxxxxxxxxė: Xxxxų xūxxx seniūnija į xxxxxę xxx xxxxx Xx. 230, į xxxxx xxx xxxxx Kokė-Užbaliai-Čečetai xxx xxxxx Nr. 2610 xx į xxxxxx xxx kelio Xx. 2610,

Xxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xėxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxėx, Xūxxxėxų xx Xxxxxxxx seniūnijos,

Lazdijų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxėx savivaldybė: Xxxxxxų, Xxxxxxxxxxėx, Mokolų, Liudvinavo xx Xxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Molėtų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Alantos seniūnijos xxxxx į xxxxxxx xxx kelio 119 xx į xxxxxę xxx xxxxx Xx. 2828, Balninkų, Xxxxxxxų, Xxxxxxxxxų, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxėxxų xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx savivaldybė,

Panevėžio xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx savivaldybė,

Prienų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Stakliškių xx Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Alsėdžių, Xxxxxxų, Xxxxxėxų, Xxxxxxxxxų, Xxxxxxxų xx Xxxxxxxų Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx. xxxxx nuo kelio Xx. 166 į xxxxxėx vakarus, Plungės xxxxxx xx Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxx rajono xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxų, Xxxxxų, Notėnų ir Xxxxų seniūnijos,

Šakių rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxų rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Šiaulių xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėx xxxxxx savivaldybė,

Telšių xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxėxxx xxxxxx savivaldybė,

Vilniaus xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxų, Xxxxxxxxų, Xxxxxxxxxxxų, Xxxxxxų, Xxxxxxxxų, Pajevonio, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx seniūnijos,

Visagino xxxxxxxxxxė,

Xxxxxų xxxxxx savivaldybė.

7.   Polsko

Tyto xxxxxxx x Xxxxxx:

x xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Kalinowo, Xxxxxxx, Xxxxx Juchy x gmina xxxxxxx Xłx x xxxxxxxx xłxxxx,

xxxxx Xxxxąx, Gronowo Xxxxąxxxx, Xxxxxxxx, Xłxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxąxxxx,

xxxxxx miejski Elbląg,

powiat xxłxxxxxx,

xxxxxx xxxxx,

xxxxx Xxxxxx Xłxxxxxxx z xxxxxxx Xxxxxx Xłxxxxxxx x xxxxxxxx bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Xxxxxxxxłx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Stawiguda, Śxxąxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę kolejową w xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Łxxxx, Xxłxxxx, Xxłxxłxx, Xxłxxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr S7 x część gminy Xxxąx położona xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą biegnącą xx Xxxxxxxx xx Elbląga x powiecie xxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx i Xęxxxxx x powiecie xxżxxxxx,

xxxxx Braniewo i xxxxxx Braniewo, Frombork, Xxxxxxx, Xxxxxężxx, Xłxxxxxxx xxxx część gminy Xxxxxęxx położona xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 509 w xxxxxxxx braniewskim,

gmina Xxxxxx, xxęść xxxxx Xęxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxx łąxxąxxx miejscowości Xxżxxxx x Kętrzyn xxxxxąxxx xx granicy xxxxxx Xęxxxxx, xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 591 xxxxxąxą xx xxxxxx Xęxxxxx xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xx południe xx zachodniej i xxłxxxxxxxx xxxxxxx miasta Xęxxxxx, xxxxxx Xęxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxxxx x Sątoczno x xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xąxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxxxąxą xx xxxxxżxxxxxx x drogą xx 590 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, a xxxxęxxxx xx xxxxxx xx drogi xx 590 xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą nr 592 i na xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 592 biegnącą xx zachodniej granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x drogą xx 590 w xxxxxxxx xęxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx i Xxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx i xxęść xxxxx Xxxłxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę łączącą xxxxxxxxxśxx Xąxxxx – Xxxxxxxx – Gardyny x xxxxxxxx nidzickim,

gminy Xźxxxxxxxx, Jedwabno, Xxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx i Świętajno x xxxxxxxx xxxxxxxxńxxxx,

xxxxxx xxąxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxńxx z xxxxxxx Xxxńxx, Xxćxx w xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxńxxx,

xxxxx Łxxżx, Xxąxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxłx x Xxxxxx xxxxxxxx łxxżxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Łomża,

gminy Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mielnik, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Klukowo, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx x Xxxxłx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxńxxx z xxxxxxx Xxxxx,

xxxxx Xxxxxx Białostocka, Xxxxxxxxxxx Duże, Xxxxxx, Xxxxxłxxx, Supraśl, Tykocin, Xxxxxxxx, Xxxłxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxśxxęxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 681 x powiecie xxxłxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxśx, Xxxxxx, Xxxxx -Xxxxxx, Xxxxłxx, Szypliszki Xxżxxxx xxxx xxęść gminy Xxxxłxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx przez drogę 653 xxxxxąxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx skrzyżowania z xxxxą 1122X oraz xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 1122B xxxxxąxą xx xxxxx 653 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1124X x xxxxęxxxx xx xxłxxxxx - xxxxxx xx drogi xx 1124X xxxxxąxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1122X do xxxxxxx x xxxxą Xxxxxx x powiecie xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx Xxxxłxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxłxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kosów Xxxxx, Xxxxx x gmina xxxxxxx Xxxxłxx Xxxxxxxx x powiecie xxxxłxxxxxx,

xxxxxx xęxxxxxxx,

xxxxxx łosicki,

powiat xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx zwoleński,

gminy Xxxxxxxx – Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx lipski,

gminy Xxxx, Xłżx, Xxxxxxęxxx, Xxxxxxx Letnisko, Pionki x xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Jedlińsk, Przytyk, Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xx 12 x x xxxxxxxx radomskim,

gminy Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxźxxxx, Xłxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxłx Xxxś x xxxxxxxx płockim,

powiat nowodworski,

powiat xłxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Śxxxxxxx x część xxxxx Xxxxxxx położona na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę łąxxąxą miejscowości Xxxxxxx, Xxxxxxx i Xxxxxxxxxxx x powiecie pułtuskim,

powiat xxłxxxńxxx,

xxęść xxxxx Somianka xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 62 w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxx Garwolin, Xxxxxx, Xxxxxxxx Kościelny, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Żxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx na xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rzekę Xxxxx biegnącą xx xxxxxxxxxx granicy gminy xx ujścia xx xxxxx Xxxłx w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxx – Pianki x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Stupsk, Xxśxxxxx i Xxxxxxxxx x powiecie mławskim,

powiat xxńxxx,

xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx warszawski xxxxxxxx,

xxxxxx legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx grodziski,

powiat żxxxxxxxxxx,

xxxxx Białobrzegi, Promna, Xxxxxxxx, Stara Błotnica, Xxśxxxxxxxx w powiecie xxxłxxxxxxxxx,

xxxxxx przysuski,

powiat miejski Xxxxxxxx,

x województwie xxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Biała Xxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Biłgoraj x xxxxxxx Xxłxxxxx, Xxxxxxx, Józefów, Potok Xxxxx, Xxxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835, xxęść xxxxx Księżpol xxłxżxxx xx xxłxxxxx-xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę biegnącą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx z xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx Pierwszy, x xxxxęxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Xxxxxxx xx miejscowości Xxxxxń xxxx na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx wschodniej xxxxxxx gminy xxxxx xxxxxxxxxść Xxxxxń xx xxxxxżxxxxxx z xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 74, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835, xxęść xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 835 w xxxxxxxx xxłxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxłxxxxx,

xxxxxx xxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Łxxxxxxx x xxxxxxx Stoczek Łxxxxxxx, Xxxx Xxxłxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Łxxxx x xxxxxx Łxxxx x xxxxxxxx łxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xłxxx, Xxxłxxxx, Krzczonów, Xxxxxx Xxxxxżxxxxx, Wysokie, Xxłżxxx, Xxxxxxxxx, Niedrzwica Xxżx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xśxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxłxxxx, Xxxxxxxxxx, Piaski x xxxxxx Świdnik x xxxxxxxx świdnickim,

gmina Fajsławice, xxęść xxxxx Żółkiewka xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 842 i część xxxxx Łxxxxxxxx Górny xxłxżxxx na zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 17 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Łaszczów, Xxxxxxx, Tyszowce x Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Białopole, Xxxłx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kamień, Xxśxxxxxxx, Xxxx – Xxxx, Xxxxx, Xxxxłxxxxx, Żxxxź x xxxxxxxx xxxłxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxłx,

xxxxx Xxxxxx, Xxąxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Łxxxxxx, Xxxxść, Grabowiec, Zwierzyniec x xxęść xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 843 x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxść,

xxxxxx xxxśxxxxx,

xxxxxx opolski,

gminy Xęxxxx Xłxxx, Xxxłxń, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx Xxxx, Wola Xxxxxxx, xxęść xxxxx wiejskiej Xłxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx południowej xxxxxxx xxxxxx Xłxxxxx x część xxxxx Xxńxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xx drogi xx 819 x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxx Xąxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxx Majorat w xxxxxxxx radzyńskim,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxx stalowowolski,

gminy Xxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx i xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 865 xxxxxąxą od xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 863, x xxxxęxxxx xx xxxxxx xx drogi nr 863 xxxxxąxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx x xxxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxąxxx xxxxx Nowy Xxxxxxxxx xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, część xxxxx Adamówka xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835 x powiecie xxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxąxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 867 x powiecie jarosławskim,

gmina Xxxxxń, xxęść xxxxx Xxxxłxx Małopolski położona xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx nr 875 x xxxxxxxx rzeszowskim,

gminy Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxżxxxxx,

xxxxxx niżański,

powiat xxxxxxxxxxxx,

x województwie pomorskim:

gminy Xxxxxxxxń x Xxxxx Xxxxxxxxń w xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx Pole x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxx Xxxx Xxxńxxx położona xx północny - xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 55 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x drogą xx 7, następnie xxxxx xxxxx xxxxę nr 7 i X7 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x województwie świętokrzyskim:

gmina Xxxłxx i część xxxxx Xżxxxx xxxxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 74 x powiecie xxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 9 xxxx na xxłxxxxx - wschód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 0618X xxxxąxą od północnej xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx w xxxxxxxxxśxx Xxxxx oraz xxxxx xxxxę xxxxxąxą od xxxxxxxxxśxx Xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x część xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 744 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx miejscowości Xxxxxx Xxxxx x xxxxęxxxx xxxxx xxxxę xx 0566T biegnącą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxłxxxxx - xxxxxxxxx xx granicy gminy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xąxxx x Xxxxxx Xxxxxńxxxx x powiecie krośnieńskim,

część xxxxx Torzym położona xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxąxxx xx Świebodzina do Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxęxxńxxxx,

xxxxx, Kolsko, część xxxxx Xxżxxxxx położona xx xxłxxxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 283 xxxxxąxą xx wschodniej xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 290 x xx południe xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 290 xxxxxąxxx od xxxxxx Xxxxxxx Dolny do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx Bytom Xxxxxńxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xxxxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx xx 293 x 326, xxęść xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx drogi 293 x 328, xxęść xxxxx Siedlisko położona xx xxłxxxxx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxx Odry xxxx xxłxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 326 łąxxąxxx xxę x xxxxą xx 325 xxxxxąxą x xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą nr 321 xxxxxąxą xx xxxx xxxxxżxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxxłxżxxą xxxxx drogę przeciwpożarową xxxxxąxą xx xxxxx xx 321 w xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Babimost, Xxxxxxxńxx, Xxxxxxx, Nowogród Xxxxxxńxxx, Xxxxxxxx, Śxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx oraz część xxxxx Xxxxxłx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 278 xxxxxąxą xx wschodniej xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z drogą xx 282 i xx północ od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 282 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxłx do zachodniej xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zielonogórskim,

powiat żxxxxx,

xxxxx Xxxxźxxxx, Xłxxx, Małomice, Xxxxxxxxx, Wymiarki, Żagań, xxxxxx Żxxxń, miasto Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxłxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx od linii xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 328 x xxxxxxxx żxxxńxxxx,

xxxxx Xxąxx, xxęść gminy Lubrza xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę kolejową xxxxxąxą xx Świebodzina xx Xxxxxxx, część xxxxx Łxxxx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxąxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą biegnącą xx Xxąxxxxxx xx Śxxxxxxxxxx xxxx xxęść xxłxżxxx xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx xxxxxx Xxąxxxxxx x xxxxxxxx zachodniej xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 1210F, x xxxxęxxx xxxxx drogę 1210X xxxxxąxą od xxxxxżxxxxxx x linia xxxxxxxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx Szczaniec xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą, część xxxxx Śxxxxxxxxx xxłxżxxx xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą x xxxxxxxx świebodzińskim,

w województwie xxxxxśxąxxxx:

xxxxx Pęcław, część xxxxx Xxxxx położona xx xxłxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę Krzycki Xxx, xxęść xxxxx wiejskiej Xłxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 12, 319 xxxx 329, xxęść xxxxxx Xłxxxx xxłxżxxx xx wschód od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 12 x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxx Xxęxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx wielkopolskim:

powiat xxxxxxxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x część xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę xx 308 x xxxxxxxx grodziskim,

gminy Xxxxxx, xxęść xxxxx Włoszakowice xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 3903P xxxxxąxą xx północnej xxxxxxx gminy do xxxxxxxxxśxx Boguszyn, a xxxxęxxxx przez drogę łąxxąxą xxxxxxxxxść Xxxxxxxx x xxxxxxxxxśxxą Xxxxxxx xż xx południowej xxxxxxx xxxxx i xxęść xxxxx Śxxęxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12 x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Śmigiel xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nr 3903X xxxxxąxxx xx xxłxxxxxxxx granicy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxśxx Bronikowo x Xxxxxxxx xż xx miejscowości Śxxxxxx xx skrzyżowania x xxxxą 3820P i xxxxx xxxxą 3820X, xxxxx przechodzi w xx. Jagiellońską, xxxxęxxxx x Lipową x Xxxxxxxą, aż xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą X5, xxxxęxxxx przez xxxxą xx S5 xx północnej granicy xxxxx x powiecie xxśxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx łxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxx, Opoczno x Xxśxxęxxx w powiecie xxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx:

xx xxx xxxxxxxx of Xxxxxx – xxxxxx, xxx xxxxx municipalities xx Xxxxx, Xxxxxxx, Blažice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Ďurkov, Geča, Xxxxx, Haniska, Kalša, Xxxxxxx, Xxxxxx- Xxxxx, Xxxxxxx Polianka, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Nižná Xxxxx, Nižná Mysľa, Xxxxx Čaj, Nižný Xxxxxx, Nový Xxxxx, Xxxxxxxx, Rákoš, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxľxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Vyšná Xxxľx, Vyšný Xxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxľxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxľ, Trebejov, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxľxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Hýľov, Xxxxxxx, Baška,Nováčany, Xxxxxxxx, Xxxxx and Malá Xxx,

xxx xxxxx xxxx xx Košice,

the xxxxx xxxxxxxx xx Trebišov, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx included xx Xxxx III,

in xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx of xxx xxxxxxxx not included xx Xxxx I xxx Part XXX,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Tornaľa,

in xxx xxxxxxxx of Xxxxxxx, xxx xxxxx municipalities xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx Hôrka, Xxxxxxxx Panica, Kečovo, Xxxxxxx, Plešivec, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx,

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxţxx Xxxxxxțx-Xăxăxx,

Xxxxțxx Suceava.

ČÁST XXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx:

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Dobrich,

the whole xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxxxxx,

xxx xxxxx region xx Lovech,

the whole xxxxxx xx Montana,

the xxxxx xxxxxx of Xxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Xxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxx,

xxx whole xxxxxx of Xxxxx Xxxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Targovishte,

the whole xxxxxx xx Vidin,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx Tarnovo,

the xxxxx xxxxxx of Xxxxxx,

xx Xxxxxx xxxxxx:

xxx xxxxx municipality xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx of Malko Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Sozopol,

the xxxxx municipality xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx municipality xx Tsarevo,

the whole xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Aytos.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti x Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx novada Xxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx no xxxxxxļx xxxx Miķelīšu xxxx xīxx autoceļam 1265, xx xxxxxxxxxx xx autoceļa, kas xxxxxxx xxxxxxļx 1265 xxx Xxxxxļxxx līdz xxxxxxx xx Xīxxx xxx, Xxxxxxxx pagasta xxļx uz xxxxxxxxxx xx xxļx xxx Xāxxāxxx xxxx xīxx xxxxxxļxx X9, xx xxxxxļxxx no xxxxxxļx X9, xx xxxxxxxxxx xx autoceļa X1200, Xxxxxxxxx xxxxxxx daļa xx xxxxxxxxxx xx xxļx V1200, P115, X117, V1296,

Alsungas novads,

Kuldīgas xxxxxx Xxxxxxxxx pagasts, Ēxxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxxx no xxxxxxļx 1269, 1271, xx rietumiem xx xxxxxxļx 1288, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X119, Īvandes pagasta xxļx xx xxxxxxxxxx xx autoceļa X119, xx xxxxxxxxx no xxxxxxļx 1292, 1279, xx rietumiem xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1279 xx Xxīxēx xīxx autoceļam 1290, Kurmāles pagasta xxļx xx dienvidiem xx xxxxxxļx 1290, xx rietumiem xx xxxxxxļx, xxx savieno xxxxxxļx 1290 xx Xxxxāx līdz xxxxxxļxx 1283, uz xxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1283 xx X112, Xxxxxxxx xxxxxxx daļa xx xxxxxļxxx no xxxxxxļx X112, Xxxxx xxxxxxx xxļx uz xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx V1296,

Skrundas xxxxxx Xxxxāxxx, Xīxxāxxx xxxxxxx, Xxņķx xxxxxxx xxļx uz xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X1272 xīxx xxxxxxx ar Xxxxxx upi, Skrundas xxxxxxx (xxņxxxx pagasta xxļx xx Xxxxxxxx xx ziemeļiem no xxxxxxļx A9 xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx), Skrundas pilsēta,

Vaiņodes xxxxxx Embūtes pagasta xxļx xx xxxxxļxxx xxxxxxļx X116, X106.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx savivaldybė: Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx ir Miroslavo xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx rajono xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxxx, Alšėnų, Xxxxxxxxx, Xxxxxxėx, Xxxxėxxx, Xxxxxxxxėx, Kulautuvos, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxų xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx, Xxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į vakarus xxx kelio A1, Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx dalis į xxxxxxx xxx xxxxx X1 ir Xxxxxxxx apylinkių seniūnijos xxxxx į xxxxx xxx kelio Nr. 1907,

Xxxxų Rūdos xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Xxxxų, Xxxxų xūxxx seniūnijos xxxxx Xxxxų Rūdos xxxxūxxxx į pietus xxx xxxxx Xx. 230, į xxxxxxx xxx xxxxx Xxxė-Xxxxxxxx-Xxxxxxx xxx xxxxx Nr. 2610 xx į xxxxxę xxx xxxxx Xx. 2610, Plutiškių seniūnijos,

Marijampolės xxxxxxxxxxė: Xxxxxxų, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxėxų rajono xxxxxxxxxxė: Xxxxxxx xxxxūxxxxx dalis į rytus xxx xxxxx Nr. 119 xx į xxxxxx xxx xxxxx Nr. 2828, Xxxxėxų, Xxxxxxėx, Xxxxxxxx, Mindūnų xx Xxxxxxxų seniūnijos,

Prienų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Balbieriškio, Xxxxxxx, Jiezno, Xxxxxxxxx Ūxxx, Pakuonio, Xxxxxų xx Šilavotos seniūnijos,

Vilkaviškio xxxxxx savivaldybės: Gižų xx Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Polsku:

w xxxxxxxxxxxx warmińsko-mazurskim:

gminy Xxxxxxxxx, Xęxxxxx i Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx bartoszyckim,

gminy Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxńxxx z xxxxxxx Xxxxxxxx Warmiński x xxxxxxxx lidzbarskim,

gminy Xxxxxxx, Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Xęxxxxx położona na xxłxxx od linii xxxxxxxxx łąxxąxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx x Kętrzyn xxxxxąxxx do xxxxxxx xxxxxx Kętrzyn xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 591 xxxxxąxą xx xxxxxx Xęxxxxx do xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx wschodniej granicy łąxxąxą miejscowości Krelikiejmy x Sątoczno i xx zachód od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę łączącą xxxxxxxxxśxx Xąxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxxxąxą do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 590 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx 590 xx skrzyżowania z xxxxą nr 592 x xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 592 biegnącą od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania x xxxxą nr 590 x xxxxxxxx xęxxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Wilczęta położona xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 509 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxąx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Olsztyna xx Xxxxąxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx i Xxxłęx w xxxxxxxx xxxxąxxxx,

xxxxxx xxxxxx,

xxxxxx xęxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Miłki, Xxżxxxx x xxxxxxx Xxżxxxx i część xxxxx Xxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxx łąxxąxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx x Xęxxxxx x xxxxxxxx xxżxxxxx,

xxxxx Jeziorany, Xxxxxx, Xxxxx Miasto x xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx północ xx linii wyznaczonej xxxxx linię kolejową x xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Podlaski z xxxxxxx Xxxxxx Podlaski x xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx Łxxx, Xxxxxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxż, Turośń Kościelna, xxęść xxxxx Xxśxxęxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 681 w powiecie xxxłxxxxxxxx,

xxxxx Perlejewo x Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxłxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę 653 xxxxxąxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1122X xxxx xx zachód xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxę xx 1122B xxxxxąxą xx xxxxx 653 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x drogą 1124X x xxxxęxxxx xx xxłxxxxxxx- zachód od xxxxx xx 1124X xxxxxąxxx od xxxxxżxxxxxx x drogą 1122B xx xxxxxxx x xxxxą Xxxxxx x xxxxxxxx suwalskim

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxx Łxxxxxxxx x xxxxxxx Łaskarzew, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x część xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę Xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxśxxx xxxxxxx Xxxłx w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxłxxxx Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxń w xxxxxxxx xxxxłxxxxxx,

xxxxx Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxą, Xxxxxxxxx, Xłxxxxxxx, Kozienice x xxxxxxxx kozienickim,

gmina Xxxxxxxx x powiecie białobrzeskim,

w xxxxxxxxxxxx lubelskim:

gminy Bełżec, Xxxxxxx, Lubycza Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Rejowiec, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx Fabryczny, Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxłxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kraśniczyn, Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxżxxx x xxęść xxxxx Łxxxxxxxx Xxxxx położona xx xxxxxx od linii xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 17, część xxxxx Żxłxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 842 x powiecie xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx Xxxxść, Radecznica, Xxxxxxxxxxxxx, Xxłxx, Nielisz x część gminy Xxxxxxxxxxxx położona xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 843 xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Łukowa, Xxxxx, xxęść xxxxx Tarnogród xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 835, xxęść xxxxx Xxxężxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx-xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx przez drogę xxxxxąxą od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxśxx Korchów Pierwszy, x xxxxęxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Zawadka xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxń xxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę biegnącą od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Budzyń xx skrzyżowania z xxxxx xxxxxąxą do xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 74, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835, xxęść gminy Xxxxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 835 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Urszulin, xxęść xxxxx Xxńxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx xx 819 x xxęść gminy xxxxxxxxx Włodawa xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxłxxxxą granicę xxxxxx Xłxxxxx x xxxxxx Xłxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxxx łęxxxńxxx,

xxxxx Trawniki x powiecie śxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx i Wojcieszków x xxxxxxxx łxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxń x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxń Xxxxxxxx z miastem Xxxxxń Podlaski, Xxxxń x powiecie xxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x miastem Xxxxxxxx, Xxxxxx, Jeziorzany, Xxxx, Xxxxźxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Ostrówek, Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx w powiecie xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Lublin,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 865 biegnącą od xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 863, a xxxxęxxxx na xxxxxx xx drogi xx 863 biegnącej xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxąxxx xxxxx Xxxx Lubliniec xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Adamówka xxłxżxxx na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx lubuskim:

gminy Xxxx Xxx x xxxxxx Xxxx Sól, Xxxń xxxx xxęść xxxxx Kożuchów xxłxżxxx xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 283 xxxxxąxą xx wschodniej xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 290 i xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxę nr 290 xxxxxąxxx xx miasta Xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy, xxęść gminy Xxxxx Xxxxxńxxx położona na xxłxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 293 x 326, xxęść xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 293 x 328, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę biegnącą xx rzeki Xxxx xxxx południowe granicy xxxxx do xxxxx xx 326 łąxxąxxx xxę x xxxxą xx 325 xxxxxąxą x xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxxxx xx skrzyżowania x drogą xx 321 xxxxxąxą od xxxx skrzyżowania x xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxxłxżxxą xxxxx drogę xxxxxxxxxżxxxxą xxxxxąxą xx drogi xx 321 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx xxxx część gminy Xxxxxłx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od linii xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 278 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania x xxxxą xx 282 x xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 282 biegnącej xx miasta Xxxxxłx xx zachodniej xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Niegosławice xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 328 x powiecie żxxxńxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxxx Xxxx.

x województwie xxxxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxx, Dopiewo, Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 5, xxęść xxxxx Xxęxxxx położona xx xxłxxxxx – xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogi xx 5 x 32 w xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogę xx 306 xxxxxąxą od xxłxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx skrzyżowania x xxxxą nr 92 xxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx xx 92 biegnącą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx skrzyżowania z xxxxą nr 306, xxęść xxxxx Xxźxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx x xx wschód xx linii wyznaczonych xxxxx xxxxx: xx 92 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą łączącą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx – Xxxxxxxxxx – Xxźxxxxx (xxxłxż xxxx Xxxxxśxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx) – Xxxxxxxxx, xxxxxąxą do xxxxxxxxxx granicy xxxxx x xxxxxxxx szamotulskim,

gminy Xxxxx, Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Xłxxxxxxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx 3903X biegnącą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxść Xxxxxxxx x xxxxxxxxxśxxą Xxxxxxx aż xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x powiecie xxxxxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Leszno,

część xxxxx Śxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3903X xxxxxąxxx od xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xż xx xxxxxxxxxśxx Śxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx z drogą 3820X x xxxxx xxxxą 3820P, xxxxx xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxńxxą, xxxxęxxxx w Xxxxxą x Xxxxxxxą, xż xx skrzyżowania x xxxxą X5, xxxxęxxxx xxxxx xxxxą xx S5 xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx wiejskiej Xxśxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx – xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 5 xxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez kanał Xxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxń położona xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx kanał Xxxx x xxxxxxxx xxśxxxńxxxx.

x xxxxxxxxxxxx xxxxxśxąxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxxx, Żukowice, xxęść xxxxx Kotla xxłxżxxx xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę Krzycki Rów, xxęść gminy wiejskiej Xłxxxx xxłxżxxx na xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogi xx 12, 319 xxxx 329, xxęść xxxxxx Xłxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 12 x xxxxxxxx głogowskim,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx i xxęść xxxxx Przemków xxłxżxxx na xxłxxx xx linii wyznaczonej xxxx drogę xx 12 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx:

Xxxx xxxșxxxx Xxxxxxșxx,

Xxxxțxx Xxxxxxxțx,

Xxxxțxx Xxxx Mare,

Județul Xxxxxx,

Xxxxțxx Xxxăx,

Xxxxțxx Xxxxx,

Xxxxțxx Xxăxxx,

Xxxxțxx Xxxăx,

Xxxxțxx Xăxăxxșx,

Xxxxțxx Xâxxxxxțx,

Xxxxțxx Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Xxxxxxțx,

Xxxxțxx Ilfov,

Județul Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xăxxx,

Xxxxțxx Xxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxxxx,

Xxxxţxx Xxxxxxxţx,

Xxxxțxx Gorj,

Județul Xxxxș,

Xxxxţxx Olt,

Judeţul Xxxx,

Xxxxțxx Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxș,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxșxx,

Xxxxțxx Botoșani,

Județul Xâxxxx,

Xxxxțxx Xxșx,

Xxxxțxx Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Xxxxx,

Xxxxțxx Caraș-Severin,

Județul Xxxxț,

Xxxxțxx Xxxxxxxx,

Xxxxțxx Mureș,

Județul Cluj,

Judeţului Xxxxxxxxş.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxxx Trebišov – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Sliepkovce, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Zemplínske Xxxxxxx, Xxxx Raškovce, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Stretavka, Xxxxxxxx, Xxxxx, Senné, Pavlovce xxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Kľačany, Xxxxxxx, Veľké Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx;

Xxxxxx Xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx;

XXXX XX

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Sardegna.