Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2019/1746

ze dne 1. října 2019,

kterým xx mění prováděcí xxxxxxxx (XX) 2017/1185, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1307/2013 x (XX) x. 1308/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Komisi

(Text s xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÁ XXXXXX,

x ohledem na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

s xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1308/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013, kterým xx stanoví společná xxxxxxxxxx trhů se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007 (1), x xxxxxxx na čl. 223 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2017/1185 (2) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 1307/2013 a (XX) x. 1308/2013, pokud xxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumenty.

(2) Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby zvýšily xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potravinářského xxxxxxxxxxxxxx řetězce, x xxxxxx x vyšší xxxxxxxxxxxxxxxx a větší xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x organizacím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx.

(3) Xxxx xx xxxxx závěrech xx xxx 12. prosince 2016 o xxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělců x xxxxx potravinového xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxx 2019 xxxx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/633 (4) x v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx x Komise xxx 22. xxxxxx 2019 společné xxxxxxxxxx (5), v němž xxxxxxx/xxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trhů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x potravinami xx xxxxxx Xxxx, a xx mimo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mechanismů xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánům xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx.

(5) Komise xxxxx xxxx x xxxxx 2016 zřídila pracovní xxxxxxx xxx zemědělské xxxx, nezávislou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx doporučení, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řetězci. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx transparentnost xxxx, x podpořit xxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx tím, xx xx xxxxxxx x odvětví masa, xxxxx a xxxxxxxx x x odvětví xxxxx x mléčných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo se xxxxxx xxx zavedené xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx shromážděné xxxxx xxxx šířeny xx vhodné souhrnné xxxxxx.

(6) X xxxx 2017 xxxxxxxx otevřená xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx 2018 xxxx členským státům, xxxxxxxxxxx stranám a xxxxxxxxxxxxx zaslány xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx 2018 x 2019 xxxx xxxxxxxxxx několik xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, produkci a x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx již xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/1185, xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x produkčními xxxxxx.

(8) Přestože xxxx Xxxx x současnosti xxxxxxxxx poměrně xxxxx xxxxxxxx veřejných informací x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx cenách, xxxxx xxxxxxxxx xx statistických xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx málo xxxxxxxxx x cenách x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řetězce. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx by xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxx složitých odvětvových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Sledování xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x šíření xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodavatelského xxxxxxx, a tím xxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxx x ekonomickou xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(9) X současnosti xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejní ceny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx fázi zemědělského x xxxxxxxxxxxxx řetězce. Xxxxxxxxx přenosu xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx shromažďování xxxxx x cenách xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řetězci (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a maloobchodníků), xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx fázemi x xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx (xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x od významných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx uplatňovat při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxx xxxx a střední xxxxxxx byla xx xxxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx reprezentativních xxx. Xxxx by xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx nejlepší xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx.

(11) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx efektivního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stávající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo Xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xx měly xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx povinností oznamovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x zúčastněnými xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ke společnému xxxxxxx dynamiky trhu x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx řetězci. Xxxxxx xx xxxxxx měla xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxx.

(13) Prováděcí xxxxxxxx (XX) 2017/1185 xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(14) Xx vhodné stanovit xxxxx použitelnosti tohoto xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

(15) Xxxxx xxx společnou xxxxxxxxxx zemědělských xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxx prováděcího xxxxxxxx (XX) 2017/1185

Prováděcí xxxxxxxx (XX) 2017/1185 xx xxxx xxxxx:

1)

X xx. 1 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„X xxxxxxx oznamování xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedeného xxxxxxxx xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx subjektům x xxxxxx zemím.“

2)

Článek 5 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x článku 1 xxxxx, xxxxx, xx xxxxx členské xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx neoznámily Komisi xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx („nulové oznámení“), xx se xx xx, že xxxxxxxx:

x)

x xxxxxxx kvantitativních informací: xxxxxxx hodnotu;

b)

v případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xx xxxxxx xxx, co xx xxxxxxxx.“

3)

Xxxxx xxxxxxxx XX se xxxxxxxxx xxxxx:

„XXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX A INFORMACE XXXXXXXXXX V RÁMCI XXXXXXXXXXXXX DOHOD“.

4)

V xxxxxx 7 se odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx změnit xxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 8 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 8

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx subjekty mohou Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx X, XX x XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému uvedeného x xxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx členské xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx formuláři, xxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx.“

6)

Xxxxxx 9 se xxxx xxxxx:

x)

Xxxxx článku 9 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xxx a množství“

b)

Odstavec 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx členské státy xxxxxx i xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx oznámení xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxxxxxx trzích určených xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

x)

Xxxxxx xx xxxx odstavec 1x, xxxxx zní:

„1a.   U xxxxxxx xxxxxxxx cen x množství požadovaného xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x množství xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 pověřit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxx hospodářských subjektů, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 10, 11 x 12 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx měně

Není-li x xxxxxxxxx X, XX x XXX uvedeno xxxxx, členské xxxxx x x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxx xxxxxx xxxx x xxx XXX.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

Xxxx-xx v xxxxxxx X xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenách xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx přílohy xxxxxxxxxx každou xxxxxx xx 12:00 hodin (xxxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxx 12

Oznamování xxxxxx než týdenních xxx x informací x produkci x x xxxx

Xxxxxxx státy x x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy XX;

x)

xxxxxxxxx x produkci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx III.“

8)

Přílohy X, XX x XXX xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

Článek 2

Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sedmým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 1. xxxxx 2021.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Bruselu xxx 1. xxxxx 2019.

Xx Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX


(1)  Úř. xxxx. L 347, 20.12.2013, x. 671.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2017/1185 ze xxx 20. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1307/2013 x (XX) č. 1308/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx Komisi, x xxxxxx se xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (Xx. xxxx. X 171, 4.7.2017, x. 113).

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 86, 6.3.2018, x. 49.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/633 ze xxx 17. dubna 2019 x nekalých obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 111, 25.4.2019, x. 59).

(5)&xxxx;&xxxx;XX 7607 2019 XXX 1 REV 1, 22.3.2019, x. 1.


XXXXXXX I

Požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxxxx členské xxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx více xxx 2 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v Xxxx.

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx: reprezentativní xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxx x jakostí obilovin xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxx Xxxx, xxxxxxxxx xx tunu xxxxxxxx.

Xxxxxxx členské státy: xxxxxxx členské xxxxx.

Xxxx: xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x fázi xxxxxx xxxxxxx xx trh.

2.   Rýže

Obsah xxxxxxxx: reprezentativní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx Xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx členské xxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobky.

Jiné: xxxx xxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxx fázi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx kotace x xxxx jejich xxxxxxx xx trh.

3.   Olejnatá xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx řepky xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sójových xxxx, xxxxxx x xxxxx olejky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx šrotu, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx řepkového xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx státy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plodinou o xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 xxxxxxx xx xxx. Xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x olejů, členské xxxxx zpracovávající xxxx xxx 200 000 tun xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx semen.

4.   Olivový xxxx

Xxxxx oznámení: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorií xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxx VIII xxxxxxx VII xxxxxxxx (XX) č. 1308/2013, xxxxxxxxx za 100 xx produktu.

Dotčené xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxxx více xxx 20 000 xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx 1. října xx 30. září.

Jiné: xxxxx xx xxxxxx xxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx z lisovny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx kategorií. Reprezentativní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

Obsah xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x extra panenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx VIII xxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013, xxxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxxx.

Xxxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxx odpovídají panenskému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx olivovému xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nákupů xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx; Ceny xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx oznámení: xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/891 (1), xxxxxxxxx za 100 xx čisté xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx členské státy: xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/891.

Xxxx: xxxxx xx rozumí xxxx produktů xxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx XX 0803 90 10, vyjádřené xx 100 xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx členské xxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx než 50&xxxx;000 xxx xxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx.

Xxxx: xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx skupin xxxx xxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx oznámení: xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx určených xxx xxx s xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxxx.

Xxxx: xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx: reprezentativní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxx xxxxxxxx: xxxx jatečně upravených xxx skotu, xxxxxx x xxxx x xxxxxx částí a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx x souladu x xxxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravených xxx skotu, xxxxxx x xxxx, vyjádřené xx 100 kg xxxxxxxx.

Xxxxxxx členské xxxxx: x xxxxxxx jatečně xxxxxxxxxx těl a xxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těl xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 % produkce Xxxx.

Xxxx: domnívá-li se xxxxxxxxx orgán dotčeného xxxxxxxxx státu, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jatečně xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx zaznamenávání xxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx pozastaví, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx. Xxxxx jde o xxxxx jatečně xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zadní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx čtvrtě, xxxxxxx xxxxxxxx masa, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx plece, xxxxxxx xxxxxxxxx masa x xxxxxxx šunky.

Nákupní xxxx

Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx maloobchodní a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vepřového x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx za 100 xx produktu.

7.   Mléko x xxxxxx výrobky

Obsah xxxxxxxx: xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, sušeného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx mléka a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxx Unie xxxx xx xxxxxxx (x xxxxxxx komoditních sýrů) xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 % celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxx: oznamují xx xxxx produktů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx dalších nákladů (xx dopravu, nakládku, xxxxxxxxxx, skladování, xxxxxx, xxxxxxxxx xxx.) xx xxxxxxx smluv o xxxxxxxxx xx xxxx xxx měsíců.

Nákupní ceny

Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákupní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyjádřené xx 100 kg xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx: velkoobchodní xxxx xxxxx xxxxx X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (průměr xxxxxxxxx X x X), xxxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx: xxxxxxxx xx xxxx produktů x xxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cena xxxxxx xxxxx třídy X („xxxxxx 65 %“) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (prsní xxxxx, xxxxxx), vyjádřená xx 100 xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx státy: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx: xxxxxxxx se ceny xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

Obsah xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx reprezentativní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx A x xxxxxxxx xxxxxxx řízků xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx 100 xx produktu.

10.   Jiné

Obsah xxxxxxxx: cena xxxxx xxxxxxxx mléka a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxxx.

Xxxx: oznamují xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxx, nakládku, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, palety, xxxxxxxxx xxx.) xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx dobu tří xxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/891 xx xxx 13. března 2017, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1308/2013, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxx x zeleniny x odvětví výrobků x xxxxx x xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 1306/2013, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 543/2011 (Úř. xxxx. X 138, 25.5.2017, x. 4).


XXXXXXX II

Požadavky týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 12 xxxx. a)

Není-li stanoveno xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx státy, na xxxxx připadají xxxx xxx 2 % xxxxxxx příslušné produkce xxxx použití x Xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 4 % xxxxxxxx.

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obecné, xxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx: xx 25. xxx xxxxxxx xxxxxx xx předchozí xxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oznámení: xxxxxxxxxxxxxxx prodejní xxxx xxxxxxxx mouky xxxxxxxxx xxxxxxxx mlýnských xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx pro xxxxxxxx: xx 25. dne xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mouky

Obsah xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx tunu xxxxxxxx.

Xxxxx xxx oznámení: xx 25. dne xxxxxxx xxxxxx za předchozí xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx: reprezentativní xxxxx ceny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx významné xxx xxx Unie, xxxxx x xxxxxxxxxx pěstovaných xxxxxxxx xxxx, organické xxxxxx xxxxxx, geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx státy: x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: členské státy x plochou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 xxxxxxx za xxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx: xx 25. dne každého xxxxxx xx předchozí xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxx oznámení:

a)

vážené xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx za tunu xxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx směrodatné xxxxxxxx:

x)

xx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx cena;

ii)

za xxxxxxxxx xxxxx: prodejní xxxx xx fakturách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx níže xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx;

x)

xxxxxx průměrná xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxx xxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx vyprodukuje xxxx než 10 000 xxx cukru z xxxxxxx řepy xxxx xx xxxxxxxx cukru;

b)

v xxxxxxx cen xxxxxxx xxxx: xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osázenou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000 xx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx:

x)

x xxxxxxx xxx xxxxx: xx 25. xxx xxxxxxx xxxxxx;

x)

x xxxxxxx xxx xxxxxxx řepy: xx 30. xxxxxx každého xxxx.

Xxxx: Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x metodikou xxxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxx ze xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx X.XX xxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 16 % xxxxx, placenou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobcům. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxx x ní xxxxxxx.

Xxxxxxx ceny

Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx maloobchodní xxxxxxx xxxx xxxxx x melasy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx potravinářským x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xx tunu xxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx: xx 25. xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx: xxxxxxxxxxxxxxx ceny xx stanoví x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisí.

4.   Lněná vlákna

Obsah xxxxxxxx: průměrné ceny xx xxxxxx xx xxxxxx lněná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vyjádřené xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: všechny xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plochy xxxxxxx xxxx setým xxxxxxx x rozloze xxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 xx.

Xxxxx pro xxxxxxxx: do 25. xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ekologicky pěstovaného xxxxxxxxx oleje pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x části XXXX přílohy VII xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013, xxxxxxxxx za 100 kg xxxxxxxx;

xxxxxxxxxxxxxxx xxxx surových xxxx xxx stolní olivy, xxxxxxxxx xx 100 xx produktu.

Dotčené členské xxxxx:

x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje: xxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxxx více xxx 5&xxxx;000 tun xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xx jedno xxxxx období xx 1. xxxxx xx 30. xxxx;

x případě xxxxxxxx xxxx: členské xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;000 xxx stolních xxxx xx xxxxx roční xxxxxx xx 1. xxxx do 31. xxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx:

x xxxxxxx stolních xxxx: xx 25. xxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx měsíc;

v případě xxxxxxxx xxxx: xx 15. xxxxx xxxxxxx xxxx za sklizeň x předchozího kalendářního xxxx (1. září – 31. xxxxxxxx).

Xxxx: xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx olivy určené xx výrobu xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxx oznámení: x souvislosti x xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1) xxxxx XX xxxxxxx VII xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013:

x)

xxxxxxx cen xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx hektolitr xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xx spolehlivé xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx xxxxxxx státy: xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx let x xxxxxxx přesáhla 5 % celkové xxxxxxxx vína x Xxxx.

Xxxxx pro xxxxxxxx: xx 15. xxx xxxxxxx měsíce za xxxxxxxxx měsíc.

Jiné: xxxxx xx xxxxxx cena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x prostor xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x) xxxxxxx členské xxxxx vyberou osm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx sledovat x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx s xxxxxxxxx označením xxxxxx xxxx s chráněným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx a xxxxxx výrobky

a)    Mléko

Xxxxx xxxxxxxx: cena xxxxxxxx mléka x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x odhadovaná xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měsíci, xxxxxxxxx za 100 xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx skutečný xxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx členské xxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx: xx 25. dne každého xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx: xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx první odběratelé xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx: xxxx jiných než xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxx 7 xxxxxxx I, xxxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx státy: xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxxxxxx x xxxxx sýrů, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx: do 15. xxx xxxxxxx xxxxxx xx předchozí měsíc.

Jiné: xxxxxx se rozumí xxxx xxxx zakoupených xx výrobce xxx xxxxxxx xxxxxxx (na xxxxxxx, nakládku, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, pojištění xxx.) xx xxxxxxx xxxxx x dodávkách xx dobu xxx xxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

Obsah xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jablek, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx za 100 xx xxxxx hmotnosti xxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx: xx 25. xxx xxxxxxx měsíce za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxx zelených banánů

Xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx prodejní xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xx trh x dané xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx za 100 xx produktu x xxxxxxxxxxx množství;

b)

průměrné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx mimo danou xxxxxx xxxxxxxx, vyjádřené xx 100 xx xxxxxxxx x související xxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx:

xx 15. června každého xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx xx 30. xxxxx,

xx 15. října xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxx do 31. xxxxx,

xx 15. xxxxx každého xxxx xx xxxxxxxxx období xx 1. xxxx xx 31. xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx státy: členské xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

Xxxxxxxxxx;

x)

Xxxxxxxx;

x)

Xxxxxxx x Xxxxx;

x)

Xxxxx x Xxxxxxx;

x)

Xxxx.

Xxxx: xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx v Xxxx xxxx oblast jejich xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx nevyložené zboží).

c)    Xxxxxxxx ceny

Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx určených ke xxxxxxxxxx. Xxxxxxx ceny xxxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx:

x)

x případě xxxxxx xx 31. ledna xxxxxxxxxxxxx roku;

b)

v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 25. xxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

Jiné: xxx o xxxxxxxx xxxx xx sklizeň.

9.   Maso

Obsah xxxxxxxx: reprezentativní xxxxxxxx xxxx jatečně upravených xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 6 xxxx. x) přílohy X, vyjádřená xx 100 kg xxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx: do 25. xxx xxxxxxx xxxxxx xx předchozí xxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxx z ekologického xxxxx třídy X („xxxxxx 65 %“), xxxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx: xx 25. xxx každého měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;


XXXXXXX XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx informací xxxxx xx. 12 písm. x)

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxx xxxxxxxx: v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 x 3 xxxxx X xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013:

x)

xxxxxxx xxxxxx, agronomický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x výnos xxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx použití xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xx zpracovaném xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx rýže (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rýže k 31. xxxxx každého xxxx x xxxxxxx xxxxx rýže xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x rýže xxxxxxxx.

Xxxxx xxx oznámení: do 15. xxxxx xxxxxxx xxxx xx předchozí xxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxx produkce xxxxxxxxx xxxx: všechny xxxxxxx xxxxx produkující xxxx;

x)

x xxxxxxx vnitrostátního xxxxxxx: xxxxxxx členské xxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxx xxxx: xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxxx rýži x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rýže.

2.   Cukr

A.   Produkční plochy xxxxxxx xxxx

Xxxxx oznámení: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx roce a xxxxx xxxx plochy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx: xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x plochou xxxxxxxx xxxxxxxx řepou x rozloze xxxxx xxx 1&xxxx;000 xx x xxxxx roce.

Jiné: xxxx údaje xx xxxxxxxxx x hektarech x jsou xxxxxxx xxxxx ploch xxxxxxxx x xxxxxxxx cukru x ploch xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxx oznámení:

a)

produkce: xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx produkce xxxxx x xxxxxx členském xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx běžný hospodářský xxx;

x)

xxxxxxx: cukr xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx pro xxxxxxxx: xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx hospodářský xxx; x xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx (xx 30. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Guadeloupe a Xxxxxxxx), xxxxx jde x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx rok.

Dotčené členské xxxxx: xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 10&xxxx;000 xxx xxxxx.

Xxxx:

x)

„xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx množství (xxxxxxxxx x tunách xxxxxx xxxxx):

x)

xxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx rozdíly x jakosti;

ii)

surového cukru xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx X.XXX xxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013;

xxx)

xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

xx)

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx z invertního xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxx 70 % a xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx xx sacharózy xxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxx 75 % x xxxx xxxxxxxx x cukrové xxxxxx, na základě xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styku;

c)

cukr xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx během xxxxxxxx hospodářského xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx hospodářského xxxx. Xxxx získaný z xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx tak xxxxxxxx x xxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx xx 1. října 2017;

x)

xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx uvádějí x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x s xxxxxxx xx běžný xxxxxxxxxxx xxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx a xxxxxxx xx zbývající xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku;

e)

produkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx;

x)

„xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx množství (xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cukru), prodaná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx maloobchodníkům x xxxxxxxxxx cukru v xxxxxxx hospodářského xxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivými xxxxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx měsíce.

Lhůta pro xxxxxxxx: xx 30. xxxxxxxxx každého roku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x do 25. dne xxxxxxx xxxxxx xx předchozí xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx státy: xxxxxxx xxxxxxx státy, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx:„xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x glukózy nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 41 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x sušině, vyjádřené x tunách sušiny xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prahovou hodnotu 41 %. Xxxxx x roční produkci xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx měsíců.

D.   Zásoby xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx produkce xxxxx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxx produkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx producenty xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx: do konce xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měsíc x xxxxxxx cukru x xx 30. xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx státy:

a)

v xxxxxxx xxxxx všechny xxxxxxx státy, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cukru a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10 000 xxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx: údaje xx xxxxxx produktů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Unie x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx X x X.

Xxxxx jde o xxxx:

xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxxx,

xxxxx x množstvích xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, srpna a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cukru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxx xx produkce xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx oznámení Komisi, xxxxxxxxxx členský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx x x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxx x isoglukózu, xxxxx xxxxxxxxx množství, xxxxx xxxxxxx producent.

E.   Mezioborové xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi pěstiteli x xxxxxxx a xxxxxxx x sdílení xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx, se stanoví x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx: xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx členské xxxxx, ve xxxxxxx xx nacházejí cukrovarnické xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx cukru xxxxxxxxx 10&xxxx;000 xxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx oznámení:

a)

plocha xxxxxxx xxxx setým xxxxxxx x předchozím hospodářském xxxx, vyjádřená v xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx hospodářský xxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vláken xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, vyjádřená x xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx hospodářský rok;

c)

plocha xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx sklizňovém xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx;

x)

xxxxxxxx nevyzrněné xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx;

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx tunu xxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx

x)

x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přadným: xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vláken: xx 31. xxxxx xxxxxxx roku;

c)

v xxxxxxx xxxxxx: do 15. xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x)

x případě xxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx dlouhá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx lnem xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 000 xx;

x)

x xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx členské státy, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx plocha x rozloze xxxxxxx 1&xxxx;000 ha.

4.   Chmel

Obsah xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxx x x xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b), x) x x) x členění podle xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx chmele:

a)

počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chmel;

b)

plocha osázená xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vyjádřená xx xxxxxxxx xxxxxx prodávaného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx obsah xxxx kyseliny (x xxxxxxxxxx).

Xxxxx xxx xxxxxxxx: xx 30. dubna xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx členské xxxxx: xxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x předchozím xxxx 200 xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx x konečné xxxxxxxx (včetně xxxxx x xxxxxxxxxx produkci), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx zpracovatelského xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx předchozí xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx do 30. září;

b)

odhad xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x průmyslu, jakož x odhady celkové xxxxxxxx, xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx xx 30. xxxx.

Xxxxx xxx oznámení:

a)

do 31. xxxxx každého roku x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x)

xx 31. října xxxxxxx roku a xx 15. xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx do června x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: členské státy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 20&xxxx;000 xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx 1. října xx 30. xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx: všechny členské xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxx x hektarech;

c)

dodané xxxxxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx a jiných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx produktu.

Lhůta xxx xxxxxxxx: do 31. xxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxx roce.

Dotčené xxxxxxx státy: členské xxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx 3 000 xxxxxxx.

Xxxx: xxxxxxx xxxxx surového xxxxxx xxxx:

Xxxxxxx X:

xxxxxx xxxxxx vzduchem (xxxx-xxxxx): xxxxx sušený teplým xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vzduchu, xxxxxxx Xxxxxxxx;

Xxxxxxx XX:

xxxxxx přirozenou xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx-xxxxx): xxxxx sušený xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, neponechaný x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx x Maryland;

Skupina XXX:

xxxxxx xxx xxxxxxx světla (xxxx xxx-xxxxx): tabák xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, před xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx Geudertheimer, Fermented Xxxxxx, Havana, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx x Pulawski;

Skupina XX:

xxxxxx otevřeným ohněm (xxxx-xxxxx): tabák xxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx x Salento;

Skupina X:

xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxx-xxxxx): xxxxx xxxxxx xx slunci, xxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx Xxxxxx, Katerini x Kaba-Koulak.

7.   Vinařské xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxx vinařských xxxxxxxx (xxxxxx vinifikovaného x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) x. 2018/273&xxxx;(1), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx prohlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 32 xxxxxxxx (XX) č. 2018/273 xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx rozvaha za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dostupných xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx), využití (xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vývoz x xxxxxx) a xxxxxxxx xxxxx zásob.

Lhůta xxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx produkce: xx 30. září xxxxxxx roku;

b)

konečný výsledek xxxxx prohlášení x xxxxxxxx: xx 15. xxxxxx xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx: xx 31. října xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx: xx 15. ledna xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 145 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxxx oznámení:

celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mléka, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x odkazem na xxxxxxxx xxxxx tuku;

celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx skutečný xxxxx xxxx;

xxxxx tuku x xxxxx bílkovin v xxxxxxx kravském xxxxx, xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xx hmotnosti xxxxxxxx.

Xxxxx xxx oznámení: xx 25. xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx měsíc.

Dotčené členské xxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx: x xxxxxxx xxxxx: množství xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx všichni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxx každý měsíc xxxxxx, xxxx x xxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx:

xxxxx míst produkce xxxxx x xxxxxxx xxxxx způsobů chovu xxxxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 589/2008&xxxx;(2) x xxxxx produkce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 834/2007&xxxx;(3), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyjádřené xxxxxx nosnic, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

xxxxx produkce xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx hmotnosti, včetně xxxxxxxxxxxx vajec.

Lhůta pro xxxxxxxx:

xxxxx míst xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx;

xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 25. dne x měsíci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: všechny xxxxxxx xxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx oznámení: xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x uvedením:

a)

produkce xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xx líh xxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx producenty nebo xxxxxxx xxxx zpracovatelům xxxx balírnám x xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx, paliva, xxxxxxxxxx/xxxx xxxxxxx).

Xxxxx xxx xxxxxxxx: xx 1. března xxxxxxx roku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx xxxxxxx státy: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxx: počet x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těl podle xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x tříd xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx: počet a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těl xxxxx xxxx xxxxxx libového xxxx;

x)

xxxxxx xxxx: počet x xxxxxxxx klasifikovaných xxxxxxx xxxxxxxxxx těl xxxxxx x ekologického xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podle xxxxxxxxx x tříd xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx: týdně, xxxxx xxx x písmena x) x b), xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx I xxxx. 6 xxxx. a); xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x), xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxx. 9.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx členské státy.

12.   Jiné

Obsah xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sušeného xxxxx x rostlinného tuku, xxxxxxxxx x tunách.

Lhůta xxx oznámení: xx 25. dne xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx státy: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/273 xx xxx 11. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1308/2013, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, registr xxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxxxxxxx, evidenční xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zveřejňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 1306/2013, pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 555/2008, (XX) x. 606/2009 x (XX) x. 607/2009 a xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 436/2009 x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/560 (Xx. xxxx. L 58, 28.2.2018, x. 24).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 589/2008 ze xxx 23. xxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x nařízení Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx (Xx. xxxx. X 163, 24.6.2008, x. 20).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 834/2007 xx xxx 28. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ekologických xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2092/91 (Úř. xxxx. X 189, 20.7.2007, x. 4).