Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXXX (EU) 2020/491

xx xxx 3. xxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx xxxx 2020, xx xxxxxxxxx xxx a xx XXX xxx xxxxxx

(xxxxxxxx xxx xxxxxx X(2020) 2146)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 2009/132/ES xx xxx 19. xxxxx 2009, kterou xx vymezuje xxxxxx xxxxxxxxxx čl. 143 xxxx. x) a x) xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx od xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx konečném xxxxxx (1), a zejména xx xx. 53 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve spojení x xxxxxxx 131 Xxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady (XX) x. 1186/2009 ze xxx 16. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxx (2), x xxxxxxx na xx. 76 první pododstavec xxxxxxxxx nařízení, xx xxxxxxx x xxxxxxx 131 Xxxxxx o xxxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Světová zdravotnická xxxxxxxxxx (WHO) xxxxxxxxxx xxx 30. xxxxx 2020 rozšíření onemocnění XXXXX-19 za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dne 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 za pandemii. Xxxxxx xxxxx XXXXX-19 xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stav.

(2)

S cílem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx 19. xxxxxx 2020, Xxxxxxx dne 21. xxxxxx 2020, Xxxxxxx x Španělsko dne 23. března 2020, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx 24. xxxxxx 2020, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Irsko, Lotyšsko, Xxxxxxxxxxx, Maďarsko, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Finsko x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 25. března 2020 x Xxxxx a Xxxxxxx xxx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXX“).

(3)

Xxxxxxxx COVID-19 a xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx, představují katastrofu xx smyslu xxxxxxxx XXXX xxxxx C xxxxxxxx (XX) x. 1186/2009 x hlavy XXXX kapitoly 4 xxxxxxxx 2009/132/XX. Xx xxxxx vhodné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 74 xxxxxxxx (XX) x. 1186/2009 x xx daně x přidané xxxxxxx (XXX) zboží xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 51 xxxxxxxx 2009/132/ES.

(4)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx x množství jednotlivých xxxxx xxxxx osvobozených xx dovozního xxx x XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19, x organizacích, xxx schválily xx xxxxxx rozdělování nebo xxxxxxxxxxxx tohoto zboží, x x xxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx, xxx se zabránilo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění.

(5)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, by xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx DPH mělo xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx od 30. xxxxx 2020. Osvobození xx mělo platit xx 31. července 2020. Xxxx koncem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx situace x x případě xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx být toto xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6)

Členské xxxxx xxxx xxx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 76 xxxxxxxx (XX) x. 1186/2009 x xxxxxxx 53 xxxxxxxx 2009/132/ES,

PŘIJALA TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

1.   Xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 1186/2009 a od xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (XXX) při xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/132/XX, xxxx-xx xxxxxxx tyto podmínky:

x)

xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x těchto xxxxxxx:

x)

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dotčeným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxx osobám xxxxxxxxx xx boje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x);

xx)

xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dotčeným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdarma, přičemž xxxxx zůstává ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x);

b)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 75, 78, 79 x 80 nařízení (XX) x. 1186/2009 x xxxxxx 52, 55, 56 x 57 xxxxxxxx 2009/132/XX;

x)

zboží xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jejich jménem xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx jménem.

2.   Zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, které xx určeno x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx xx dobu, kdy xxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxx osobám zapojeným xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx xxxxxx osvobozeno xx xxxxxxxxx cla xx xxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1186/2009 x xx XXX xxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/132/XX.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx nejpozději xx 30. xxxxxxxxx 2020 xxxx informace:

a)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx členských xxxxx xxxxx xx. 1 xxxx. 1 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x XXX podle xxxxxx 1;

x)

opatření xxxxxxx x zajištění xxxxxxx x xxxxxx 78, 79 a 80 xxxxxxxx (XX) x. 1186/2009 a s xxxxxx 55, 56 x 57 xxxxxxxx 2009/132/XX, xxxxx jde x zboží xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Článek 1 xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxxxxxx xx určeno xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx dne 3. xxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

Xxxxx XXXXXXXXX

člen Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 292, 10.11.2009, x. 5.

(2)  Úř. xxxx. X 324, 10.12.2009, x. 23.