Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X RADY (EU) 2019/1936

xx xxx 23. xxxxx 2019,

kterou xx xxxx xxxxxxxx 2008/96/ES x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xx xx. 91 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx aktu vnitrostátním xxxxxxxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx regionů (2),

x xxxxxxx x řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx regionů ze xxx 20. xxxxxxxx 2010 xxxxxxxx „Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2011–2020“ xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 2020 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx 2010 a do xxxx 2050 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Postup xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cílů však x posledních xxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxx xxxxxxxx xx xxx 8. června 2017 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x března 2017, Xxxx xxxxxxxxx xxxx prozatímní cíl xxxxxx do xxxx 2030 počet xxxxxxx xxxxxxx na polovinu xx xxxxxxxx s xxxxx 2020. X xxxxxxxx obou xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úsilí.

(2)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dá xx xxxxx xxxx zabránit. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úrovních, xxx xxxxxxxx nehody nevedly x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx snížit xxxxxxx xxxxx navržené, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x dopravními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx silnice“ (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vážné xxxx xxxxxxx následky) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Komise xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx „odpouštějících xxxxxxx“ na základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravní xxxx (xxxx xxx „xxx XXX-X“) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1315/2013 (4) xxxx xxxxxxx xxxxxx x podpoře evropské xxxxxxxxx. Proto xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti silniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx XXX-X xxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx zranění. Z xxxxxxxxx účinků xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/96/ES (5) jasně xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dobrovolně xxxxxxxxx zásady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xx své xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxx XXX-X, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx členské xxxxx, které xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx zásady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sítě.

(5)

Xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vztahovala xxxxxx xx xxxxx silnic xxxxxxxxx xx xxxxxxx x úseky xxxxxx, xxxxx procházejí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/54/XX (6).

(6)

Z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx parkovacích xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx x nich, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Sezónní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx značně liší. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zohledněny xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

K xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nehod xxxxxxx na malé xxxxx xxxxxx x xxxxxx intenzitou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx spektrum dopravy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/96/ES na xxxxxxx x jiné xxxxxx silnice xxxx xxx XXX-X mělo xxxxxxxx přispět xx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxx.

(9)

X xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxx silnice než xxxxxxx zahrnovaly xxxxxxx xxxxxxx patřící xx xxxxxxxx xxxxxxxxx silnic xxxxx pod kategorií „xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silnic. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxx podněcovány x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx silnice, xx xxx se xxxx xxxxxxx této xxxxxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/96/XX, x xx x xx xxxxxxxxxx bázi.

(10)

Xxxxxxx uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2008/96/ES xx xxxxx projekt x xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, by xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxx používat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11)

Xxxxxxxx 2008/96/XX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Touto xxxxxxxx xxxxx není dotčeno xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx o právo x xxxxxxx silničního xxxxxxx. Úmluvy XXX, xx. Xxxxxxxx úmluva x silničním provozu xx xxx 19. xxxx 1949 x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 8. xxxxxxxxx 1968, jakož x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx 8. listopadu 1968, xx měly být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx účinný x xxxxxx nástroj x identifikaci úseků xxxx, xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx podrobnější bezpečnostní xxxxxxxx, a k xxxxxxxxxxxxxxx investic xxxxx xxxxxx potenciálu přinést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxx xx xx xxxx celá xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronickými x xxxxxxxxxxx prostředky, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxx Xxxx.

(13)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě x xxxxxxx“ xx xxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx celku xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx silnic, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kde xx xxxx xxxxxx xxxxxx vést x xxxxxxxxx zlepšením.

(14)

Xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx užitečné xxxxxxx členských xxxxxx, xxx xx vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx technologií xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(15)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx v Xxxx. X toho důvodu xx xxxx akční xxxxx odstupňované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nejdříve. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(16)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úseků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx snížení xxxxx xxxxx.

(17)

Xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Unie jako xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(18)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxx 2004/54/XX, xxxxxxxxxxx obzvlášť xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxx silnic xxxx xxx za xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxx silnic x xxxxxx zavedeny xxxxxxxx inspekce bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx.

(19)

X xxxx 2017 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx 47 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehod x Xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a rozvojem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měla xxxxxxx.

(20)

X xxxxx xxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívání jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx značek by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx značek xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxx.

(21)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. signalizace, zlepšení xxxxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx železnic v XX xx xxx 2018 Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice xxxx x xxxx 2016 na 108 000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx zaznamenáno 433 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx 255 xxxxx x 217 xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxxxx úrovňové xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx riziko, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Společné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx by xx xxxx stát xxxxxxxx, xxxxx připraví xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyspělých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémů. Přednostně xx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x silničních xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx 1968.

(23)

Xxx posílení xxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxx mělo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a zejména xx xxxxxxxxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxx usnadnit xxxxxxxxxx xxxx svými xxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx za xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1313/2013/XX (7).

(24)

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/XX (8), xxxx by xxx xxxxxxxxx specifikace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxx x odvětví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xxx dosažení transparentnosti x ke zlepšení xxxxxxxxxxxx by se xxxx oznamovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx infrastruktury x xxx xx xxxxxx zvýšila jejich xxxxxxxxxxxxx.

(26)

Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx odborníky x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mezi auditory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

(27)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx mělo xxxxxxx porovnávání úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxx Xxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx xxxx směrnice, totiž xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx v xxxx XXX-X a xxxx xxxxxx x hlavních xxxxxx x celé Xxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxx dosaženo xxxxxxxxx xxxxx, xxx spíše xxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x celé Xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx EU xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Evropské xxxx. X souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx nezbytné xxx xxxxxxxx tohoto xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x to xx xxxx mělo xxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxx soudržnosti.

(29)

X xxxxx zajistit, xxx xxxxx postupů řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxx přijímat xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxx pokroku. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace, a xx i xx xxxxxxx xxxxxx, a xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx (9). Pro zajištění xxxxx účasti xx xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx parlament a Xxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx automaticky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komise, jež xx věnují přípravě xxxx x přenesené xxxxxxxxx.

(30)

Xxx xxxxxxxx zlepšování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vybavenými xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxx xxxx vyššími úrovněmi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx by xxxx xxx Xxxxxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 (10).

(31)

Xxxxxxxx 2008/96/ES xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx 2008/96/XX

Xxxxxxxx 2008/96/XX se xxxx xxxxx:

1)

Článek 1 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 1

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxxx požaduje xxxxxxxx a provedení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx silničního provozu, xxxxxx bezpečnosti silničního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx celku, xxxxx xxxxxxxxx členské xxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx projektování, xxxxxxxx xx xxxxxxx.

3.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx projekty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx něž xx nevztahuje xxxxxxxx 2, které se xxxxxxxxx xxxx městské xxxxxxx, neslouží x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí x jsou xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx všeobecnému xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stezky, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx určeny pro xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

4.   Členské xxxxx mohou z xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxx hlavní silnice, xxxxx xxxxxxxx nízké xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zahrnout silnice, xxxxx nejsou uvedeny x odstavcích 2 x 3.

Každý xxxxxxx xxxx do 17. xxxxxxxx 2021 oznámí Xxxxxx seznam xxxxxx x xxxxxxxx silnic xx svém území x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx změny. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx členský xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxx odstavcem x xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx do xx xxxxxxxxxx, a xxxx veškeré xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx.

5.   Xxxx směrnice se xxxxxxxxx xx silnice x tunelech, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 2004/54/ES.“

2)

Xxxxxx 2 xx xxxx takto:

a)

xxx 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1)

„xxxxxxxxxxxxxx silniční sítí“ xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1315/2013 (*1);

(*1)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1315/2013 ze xxx 11. xxxxxxxx 2013 x hlavních xxxxxxx Xxxx xxx rozvoj xxxxxxxxxxxxx dopravní xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 661/2010/XX (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).“;"

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx:

„1a)

„dálnicí“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vybudovaná pro xxxxxx motorových xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

má, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx;

x)

xx konkrétně xxxxxxxx xxxx dálnice;

1x)

„xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, patřící do xxxxxxxx xxxxxxxxx silnic xxxxx xxx kategorií „xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silnic, xxxxx xx x platnosti xx xxx 26. xxxxxxxxx 2019;“;

c)

xxx 5 xx xxxxxxx;

d)

xxxx 6 x 7 se xxxxxxxxx xxxxx:

„6)

„klasifikací bezpečnosti“ xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

7)

„xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx prováděné x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stávající xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx;“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxx, který zní:

„7x)

„pravidelnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx“ řádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, které x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;“;

x)

doplňuje se xxxx xxx, xxxxx xxx:

„10)

„xxxxxxxxxxx účastníkem silničního xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx jednostopých motorových xxxxxxx.“

3)

X xxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„6.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ x „xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx silnic“ x xxxxxxxx xxxxxxxxx fáze xxxxxx, jakož x xxxx pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx vztahu xx zranitelným účastníkům xxxxxxxxxx provozu. Xxxx xxxxxx vypracuje Komise x xxxx spolupráci x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států.“

4)

Xxxxxx 5 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxx jako xxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xx posouzení bezpečnosti xxxxxxxx xxxx jako xxxxx provádělo x xxxx xxxxxxxx xxxx x provozu, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice.

2.   Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x)

xxxxxxx úseků xxxxxxxx xxxx, které jsou x xxxxxxx xxxx xxx tři roky x na xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx závažných xxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx posouzení bezpečnosti xxxxxxxx sítě jako xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2024. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx dostatečně častá, xxx xx zajistila xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx v každém xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx.

4.   Xxx xxxxxxxxx posouzení bezpečnosti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

5.   Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6.   Na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytných opatření xxxxxxxxxxx členské státy xxxxxxx xxxxx silniční xxxx nejméně xx xxx kategorií xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu“;

b)

xxxxxxxx 1 se nahrazuje xxxxx:

„1.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury.“;

x)

odstavec 2 xx zrušuje;

d)

xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„3.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2004/54/XX, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapojených xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2004/54/XX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx alespoň xxxxxx xx šest xxx.“

6)

Vkládají xx nové xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 6x

Návaznost xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby v xxxxxxxxxx xx zjištění, xx xxxxxx xx xxxxxxx při posouzení xxxxxxxxxxx silniční xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 5, byly xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxx.

2.   Při provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx XXx.

3.   Cílené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx. Alespoň xxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 odst. 4 xxxx. x).

4.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx inspekcí bezpečnosti xxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxx, xxx xx nezbytné xxxxxxxx x nápravě. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úseky silnic, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx priorit odstupňovaná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úseků xxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx nízkou úrovní xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx příležitost xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pravidelně aktualizují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx plán xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 6x

Xxxxxxx zranitelných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu

Členské státy xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx 6x xxxx xxxxxxxxxx potřeby zranitelných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 6x

Xxxxxxxx značení a xxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx značení x xxxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxx řidiče x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx postupy zohlední xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3.

2.   Xxxxxxx odborníků xxxxxxx Xxxxxx posoudí nejpozději xx června 2021 xxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně různých xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx značení x dopravních značek, xxxxxxxxxxxxx účinnou čitelnost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx řidiče x pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise OSN.

Xxx xxxxxxxxx xx přihlédne xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx;

b)

xxxx počasí x xxxxxxxxxxxxxx jevů, xxxxx x dopravního xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxx;

x)

xxxx x četnost xxxxxxxxxx prací, které xxxx pro různé xxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů.

3.   X přihlédnutím x posouzení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx specifikace xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx cílem je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx čitelnost a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx značek xxx řidiče x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx. Xxxx prováděcí xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 13 xxxx. 2.

Xxxxxxxxxxx akty xxxxxxxxx x prvním pododstavci xxxx xxxxxxx pravomoc Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x normy pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6x

Xxxxxxxxxxx x transparentnost

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx online, x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xx. 5 xxxx. 6.

Článek 6x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Členské xxxxx zavedou vnitrostátní xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x událostech, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu a xxxxxxx informují, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx vnímá xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.“

7)

X xxxxxx 7 xx vkládá xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„1x.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 2.“

8)

X xxxxxx 9 xx xxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„1x.

Xxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 17. xxxxxxxx 2024, xxxxxxx členské xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 10 xx xxxxxxxxx tímto:

„Xxxxxx 10

Xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů

Aby xx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx x Unii, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx systém xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx učební plány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxxx silniční xxxxxxxxxxxxxx x ověřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.“

10)

V xxxxxx 11 xx xxxxxxx odstavec 2.

11)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Článek 11x

Předkládání xxxxx

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx 31. října 2025 Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx silniční sítě xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 5. Xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx na společné xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pokynů, xxxxxxxxxx xxxxxxx zlepšení, xxxxx xxx x technologický xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Od 31. xxxxx 2025 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx let.

2.   Xx xxxxxxx xxxxxxx vnitrostátních xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xx 31. xxxxx 2027 x xxxx xxxxxxx xxx xxx, Komise xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x prvky uvedené x odstavci 1, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku.“

12)

Článek 12 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Článek 12

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 12x, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 12x

Xxxxx přenesené xxxxxxxxx

1.   Pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci je xxxxxxx Komisi xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx článku.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxx let xx 16. xxxxxxxx 2019. Komise xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Přenesení pravomoci xx xxxxxxxxxxx prodlužuje x xxxxxx dlouhá xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Rada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx námitku nejpozději xxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 12 xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxx blíže xxxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx, který xx x xxx xxxxxxxx. Nedotýká se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodě xx xxx 13. dubna 2016 o xxxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx (*2).

5.   Přijetí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

6.   Xxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxxx xxxxxx 12 xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx námitky xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx byl xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Rada před xxxxxxxxx této lhůty xxxxxxxxx Xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx měsíce.

(*2)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

14)

Xxxxxx 13 xx nahrazuje tímto:

„Xxxxxx 13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

1.   Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (*3).

2.   Odkazuje-li xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 nařízení (XX) x. 182/2011.

(*3)  Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. února 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

15)

Xxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x přílohou xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu

1.   Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 17. xxxxxxxx 2021. Xxxxxxxxxx x nich xxxxxxx Xxxxxx.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx členskými státy xxxx xxxxxxxxx odkaz xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx odkaz učiněn xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx znění hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 23. xxxxx 2019.

Xx Xxxxxxxx parlament

xxxxxxxx

D. X. XXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXXXXXXX


(1)  Úř. věst. C 62, 15.2.2019, x. 261.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 168, 16.5.2019, x. 81.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 4. xxxxx 2019 (dosud xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 7. xxxxx 2019.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1315/2013 ze xxx 11. prosince 2013 x hlavních xxxxxxx Unie xxx xxxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx rozhodnutí x. 661/2010/XX (Xx. xxxx. X 348, 20.12.2013, x. 1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/96/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 319, 29.11.2008, x. 59).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/54/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 167, 30.4.2004, x. 39).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1313/2013/XX xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx civilní xxxxxxx Xxxx (Xx. xxxx. X 347, 20.12.2013, x. 924).

(8)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/25/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/XX (Xx. věst. X 94, 28.3.2014, x. 243).

(9)  Úř. xxxx. L 123, 12.5.2016, x. 1.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx pravidla a xxxxxx xxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí (Xx. xxxx. L 55, 28.2.2011, x. 13).


XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx 2008/96/XX xx xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxxx X xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

XXXXXXX I

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX DOPADŮ NA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX“;

b)

x xxxxxx 2 xx xxxxxxx e) nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxx provoz (např. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx chodců x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přilehlé xxxx;“.

2)

Příloha XX xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx:

XXXXXXX XX

INDIKATIVNÍ XXXXX XXXXXX BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO XXXXXXX“;

x)

x oddíle 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxx:

„x)

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

i)

xxxxxxxx xxx xxxxxx;

xx)

xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

iv)

hustota x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx chodce x xxx xxxxxxxx,

x)

xxxxxxxx xxx xxxxxx a cyklisty xx příslušných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx;

xx)

oddělení xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx;“;

x)

x xxxxxx 2 xx písmeno x) xxxxxxxxx tímto:

„h)

xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxx chodce;

xx)

opatření xxx cyklisty;

xxx)

xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;“.

3)

Vkládá xx nová příloha, xxxxx xxx:

XXXXXXX XXx

INDIKATIVNÍ XXXXX XXXXXXXX INSPEKCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

1.

Vytýčení xxxxx x příčný xxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx limit a xxxx omezení xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tj. „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx);

x)

xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

f)

xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx;

g)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx).

2.

Xxxxxxxxxx x mimoúrovňové křižovatky:

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx křižovatky;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (vnímání) xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xx křižovatce;

x)

uspořádání xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx provozu xx xxxxxxxxxx (např. značky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxxxxxx signály xxx.);

g)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x cyklisty.

3.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx pro xxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxx cyklisty;

x)

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx;

e)

xxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x s informací x přítomnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ručním xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

4.

Xxxxxxxxx, xxxxxx x značení:

a)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx značky, xxxxx xxxxxxxxxx viditelnost;

b)

xxxxxxxxx dopravních xxxxxx (umístění, xxxxxxxx, xxxxx);

x)

xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx navazující dopravní xxxxxxx x vymezení;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx značení (umístění, xxxxxxx x retroreflexe xx xxxxx x xxxxx);

x)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx opatření v xxxxx xxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

a)

xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx;

x)

nebezpečí x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx vozovky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

uživatelsky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx silničních zábran (xxxxxxx dělící pásy x xxxxxxx proti xxxxxxx určené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx);

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)

vhodné xxxxxxx xxxxxxxxxx zábran x xxxxx a xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx (x silnic x xxxxxxxx xxxxxxxxx).

7.

Xxxxxxx:

a)

xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

c)

uvolněný xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxx, odvodnění.

8.

Mosty x tunely:

x)

xxxxxx x xxxxx mostů;

x)

xxxxxx x xxxxx xxxxxx;

c)

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

9.

Xxxxx otázky:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx;

x)

oslnění;

d)

xxxxx xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx informace x xxxxxxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx);

x)

zvěř x xxxxxxx;

h)

varování xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx).“

4)

Příloha XXX xx xxxxxxxxx xxxxx:

XXXXXXX XXX

XXXXXXXXXXX PRVKY XXXXXXXXX BEZPEČNOSTI XXXXXXXX XXXX JAKO XXXXX

1.

Obecně:

a)

xxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx regionů/měst;

x)

délka xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxx oblasti (xxxxxxxxx, xxxxxxx);

x)

xxxxxxx půdy (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, zemědělská, xxxxxxxxxxx);

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxx);

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xx silnici;

h)

přítomnost xxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxx xxxxxxx:

x)

objemy xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx motocyklů;

x)

xxxxxxxxxx množství xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“;

x)

pozorované xxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx se podél xxxxxxx“ nebo „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx těžkých xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxx chodců xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxx jízdních xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3.

Údaje x xxxxxxxx:

x)

xxxxx, xxxxx a xxxxxxx smrtelných nehod xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu;

x)

xxxxx x xxxxx xxxxxxx zranění xxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu;

4.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx);

x)

xxxxxxxx rychlost (85. xxxxxxxxx);

x)

xxxxxx rychlosti x/xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému: xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

varování xxxx školními xxxxxx;

x)

přítomnost xxxxxx xx přechodech x škol v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

vlastnosti xxxxxxxx xxxxxxx (počet, xxx a xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx stezky, xxxxxx xxx xxxx xxx.), xxxxxx jejich variability;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x systémy xxxxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxx silnice x xxxxxxxx zóny;

x)

xxxxx xxxxxxxx x xxxxx silnice (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx atd.);

x)

xxxxxxxxxx překážek xx xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx pruhy;

f)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

7.

Xxxxx a xxxxxx:

a)

výskyt xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx;

x)

xxxxxx tunelů x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx týkající xx jich;

x)

vizuální xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

8.

Xxxxxxxxxx:

x)

typ křižovatky x xxxxx xxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx);

b)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx;

d)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xx silnic;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx přejezdu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

9.

Xxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smyku;

c)

xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx);

x)

xxxx xxxxxx, xxxxxxx x vymezení;

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

10.

Opatření xxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx:

a)

přechody xxx xxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxxx přechody x xxxxxxxx oddělení);

b)

xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx);

x)

oplocení xxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx chodníku xxxx odděleného xxxxx;

e)

stezky xxx cyklisty x xxxxxx typ (cyklostezky, xxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxx);

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx zřetelnost x xxxxxxx;

x)

přechody pro xxxxxx x cyklisty xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx silnice xxxxxxxxxxx xx k síti.

x)

existence xxxxxxxxxxxxxx tras pro xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx samostatné xxxxx.

11.

Xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x prvky xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

a)

xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx x jízdních xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

5)

Xxxxxxx XX xx xxxx xxxxx:

x)

xxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.

xxxxxx místa xxxxxx (co xxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx XXXX;“;

x)

xxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.

xxxxxxxxx nehody.“