Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Rady (XXX) x. 4056/86

xx dne 22. xxxxxxxx 1986,

xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxx 85 x 86 Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx

XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 84 xxxx. 2 x xxxxxx 87 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [1],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx [2],

vzhledem k xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být stanovena xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx v xxxxxxx s nařízením Xxxx x. 141 [3] se nařízení Xxxx x. 17 [4] xxxxxxxxxx na xxxxxxx; že xx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1017/68 [5] xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx x xxxxxxxx toho Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx porušování xxxxxx 85 x 86 x xxxxxxx xxxxxxx; xx navíc Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnout nebo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx zjištěného protiprávního xxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xxxx situace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x námořní xxxxxxx; xx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 954/79 xx xxx 15. xxxxxx 1979 x xxxxxxxxxx Xxxxxx XXX x Kodexu xxxxxxx xxxxxxxxx konferencí xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxx xxxxxx [6] xxxxxxx použití xxxxxx jednání xx xxxxxxx počtu konferencí xxxxxxxxxxxxx Společenství; xx xxxxxxxx o uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x námořní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx v posledním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 954/79, xx xxxx xxxx x xxxxx přijetí xxxxxx; že pokud xxx o konference xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx;

xxxxxxxx k tomu, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xx toto xxxxxxxx mělo brát x xxxxx jednak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujících Xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepatřičně xxxxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, že xxxx xxxxxxxx xx xxxx upřesnit oblast xxxxxxxxxx xxxxxx 85 x 86 Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx praktikami xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Společenství; že xxxx restriktivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx spádové xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x narušit obchodní xxxx xx xxxxxxxxx xxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx vzájemné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx zákazu restriktivních xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výjimka xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx liniové xxxxxxxxxx xxxx stabilizační xxxx, xxxxx zajišťují zasilatelům xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přiměřených x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx konferencí, xxxxx xxx x sazby xx přepravu x xxxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxx xxxxxxxxx přepravovaných xxxxxxx, tedy xxxxxx; xx xxxxxxxx konference x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěži xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx konference, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx loďstev, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dopravě, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx schopny xx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xx však xxxxx xxxxxxxx konferencím x praktikách neslučitelných x xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx s určitými xxxxxxxxxx a povinnostmi;

vzhledem x xxxx, xx xxxxx podmínek xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx základě je xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxx trasám xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx přepravy xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x tak x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v obchodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx; xx xxxx xx věrnostní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx v souladu x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svobodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx námořní xxxxxxx, xxxxxxx aniž xxxx xxxxxxx xxxxx konference xxxxxxx xxxxxx uživatelům, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx snaží xxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx přepravu xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx konferencí; xx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; že x xxxxxxx xx xx xxxx mít uživatelé xxxx možnost xx xxxxxxxx xx sazbami x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozované xxxxxxxxx dopravci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nařízení (XXX) x. 1017/68; xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx účelem ověření, xx tím konference xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 85 x 86;

xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x konferencemi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx námořní dopravy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků; xx xx proto měly xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx konzultací xxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx udělit výjimku, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 85 xxxx. 3; že by Xxxxxx xxxxx měla xxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx jednání xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx. 85 xxxx. 3; xx x xxxxxxx na zvláštní xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx být xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxx oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx přijmout xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xx. 85 xxxx. 3, xxxxx xxx x dohody xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyla xxxxxxxxxx výjimka podle xx. 85 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx jiným xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx prvky xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx zákaz xxxxx čl. 85 xxxx. 1, x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx prvky nejsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; že xx Xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, buď xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx počátku, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zbytku xxxxxx x xxxx xx xxxx tato xxxxxx xxxx neplatná xx samého počátku;

vzhledem x xxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx zohledněna xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx restriktivní praktiky xxxx zneužití může xxxxxxx v xxxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxx třetích xxxx x projevit se xxxx škodlivé xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx; xx by Komise xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zeměmi x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx by xxxx xxxxxxxx mělo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 85 xxxx. 1 x xxxxxx 86, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx. 85 odst. 3;

xxxxxxxx x tomu, xx xx xx z xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1017/68 xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rysech xxxxxxx dopravy xx xxxxxxxx, aby x xxxx xxxx samotné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx povinné;

vzhledem x xxxx, že podniky xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxx shodě xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx by xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx stanoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

XXXXX I

Článek 1

Xxxxx x oblast působnosti xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x článkům 85 x 86 Xxxxxxx x xxxxxxx dopravě.

2. Xxxxxxxx xx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx rozumí:

a) "xxxxxxxxx xxxxxxxx" doprava hromadného xxxx xxxxxxxxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxx více zasilateli xx základě smlouvy x pronájmu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx, xxxx xx xxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx nebo neohlášené xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxx x xxxxxxxx;

x) "xxxxxxxx konferencí" xxxxxxx xxxx nebo více xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx zboží na xxxxxxxx trase nebo xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx má xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopravci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxx;

x) "uživatelem" xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, odesílatel), xxxxx xxxxxxxx nebo xx x xxxxxx xxxxxxxx xx smluvního xxxx xxxxxx vztahu týkajícího xx přepravy zboží x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Technické xxxxxx

1. Xxxxx stanovený v xx. 85 xxxx. 1 Smlouvy xx xxxxxxxxxx xx dohody, xxxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxxx shodě, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx výlučně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) výměny nebo xxxxxxxxxx používání xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, personálu, materiálů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx námořní dopravy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx celkových xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx operace;

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx návazných xxxx,

x) sdružování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx přepravních xxxxx x podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. X případě xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 3

Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx členů xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 85 xxxx. x Smlouvy, xx xxxxxxxx stanovené v xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx, mají-li xx xxx xxxxxxxxx sazeb x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jeden x xxxxxx cílů:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivými xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

Článek 4

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx podle xxxxxx 3 a 6 xx uděluje xx xxxxxxxx, že xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vzájemné xxxxx nezpůsobuje na xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přístavům, uživatelům xxxx xxxxxxxxx xxx, xx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jednání xx vzájemné shodě, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx přepravy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx nakládky xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnit.

Jakákoli xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xx-xx oddělitelná, xxxxxxxx část xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx. 85 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx

X výjimce xxxxxxx v článku 3 xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Konzultace

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx konference xxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- x xxxxxxx xxxxxxxxxx rabatu xx xxxxx ze xxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; tato xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx-xx sazby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

- v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ujednání, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, ani xxxxxxxx věrnostní xxxxxx xxxx vyplacením xxxxxx xxxxxxxxx šest xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx tři xxxxxx, jsou-li xxxxx xxxxxxxxxx předmětem xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xx konzultaci x xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx nákladu x xxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx věrnostního xxxxxxxx; 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xx) seznam xxxxxxxxx, za nichž xxxx uživatelé xxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku, zahrnují xxxxxxx:

- xxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx do přístavu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

- xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx zboží xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přístavu.

Uživatel xxxx xxxx předem xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x svém xxxxxx odeslat zásilku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx plavidla xxxx konferenci v xxxxxxxx obsluhovaném xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx schopen xxxxx ze zveřejněného xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přesáhnuta.

3. Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx sazeb

5. Xxxxxxxx Xxxxxx x rozhodčím xxxxxx x doporučení

Xxxxxx 6

Výjimka xxx xxxxxx mezi uživateli x konferencemi, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxxxxx x jednání ve xxxxxxxx shodě mezi xxxxxxxxx xx straně xxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx druhé x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyňaty xx xxxxxx xxxxx xx. 85 odst. 1 Xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx s xx. 5 xxxx. 1 x 2.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 s xxxxxxxxx xxxxx článku 3, xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XX:

- podat dotyčným xxxxxx doporučení x

- x xxxxxxx nesplnění x v xxxxxxxxxx xx závažnosti daného xxxxxxxx přijmout rozhodnutí, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx určité xxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, nebo xxx odejmutí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx individuální xxxxxxx podle xx. 11 xxxx. 4, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx. 85 xxxx. 3

x) Pokud xxxx xxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 x 6, xxxxx xxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x xx. 85 odst. 3 Xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xx základě stížnosti xxxx x vlastního xxxxxxx, x xx xxxxxxxx stanovených v xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx okolnosti xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx změnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xxxxxxxxx restriktivními praktikami, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx technickému nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx;

xxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx:

- brání nečlenům xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx);

x) x) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečné xxxx potenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pokud xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Komise xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyústí x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx x rozporu x xx. 85 xxxx. 3 xxxx. b) Xxxxxxx, xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxx. Zároveň xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxx dalších xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx jiné xx xxxxxxx xxxxxxxx nečlenů xxxxxxxxxx na trh.

ii) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxx x), xxxxxx Komise xxxxx xxxx více opatření xxxxx xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 8

Xxxxxx neslučitelné x xxxxxxx 86 Xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 86 Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx Komise xxx x vlastního xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx x konkrétním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 86 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx 10 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 86 Xxxxxxx.

3. Před xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxx xxxxxxx konferenci xxxxx doporučení, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx restriktivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodní x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, konzultuje Xxxxxx xxx nejbližší příležitosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájmy a xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx informuje poradní xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 15 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x poradním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 15 x x xxxxx směrnic, xxxxx Rada xxxxxxxx xxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených tímto xxxxxxx xxxxxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxx xx. 84 odst. 2 Xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ŘÁD

Článek 10

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx podnětu Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx řízení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 85 xxxx. 1 xxxx článku 86 Xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx 7 xxxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 11

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stížnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Komise

1. Xxxxxx-xx Xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx. 85 xxxx. 1 nebo 86 Smlouvy, xxxx xxxxxxxxxxx dotyčným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx toto xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx Komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pododstavce xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx x ukončení protiprávního xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx použije také x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxx 7 xxxxxx nařízení.

3. Xxxx-xx xxxxxx zahájeno na xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx dospěje na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx určité xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 85 xxxx. 1 xxx článku 86 Xxxxxxx nebo xxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stížnost jako xxxxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx známých xxxxxxxxxxx x závěru, že xxxx xxxxxxx x xxxxxxx určité xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jednání xx xxxxxxxx shodě xxxxxxxxx xxxxx xx. 85 odst. 1 x čl. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx den xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxx čl. 85 odst. 3 Xxxxxxx - Řízení x xxxxxxx

1. Podniky x sdružení xxxxxxx, xxxxx xx přejí xxxxxxxx xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx xx dohody, xxxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

2. Shledá-li Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vzájemné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx článku 10, xxxxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx dotčené xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xx do 30 xxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zájem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tajemství.

3. Pokud Xxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx ,xxxxxxxx žadatelům, xx existují xxxxx xxxxxxxxxxx x použitelnosti xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx, považuje xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx vyňaté xx xxxxxx za xxxx, která xxx xxxxxxxx, x nejvýše xx xxxx xxx xxx xxx zveřejnění x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx..

Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 90 xxx, xxx před uplynutím xxxxxxxxxxx období, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že platí xxxxx podle xx. 85 xxxx. 1. Xxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxx působnost, xxxxx dotyčné strany xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z čl. 85 odst. 1.

4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx tak xxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 45 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným xx Xxxxxxx.

Xxxxxx-xx Komise, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 85 xxxx. 1 x 3 Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 85 odst. 3. Xxxxxxxxxx xxxx uvádět xxx xxxxxx účinku. Xxxxx xxx může xxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Platnost a xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx čl. 85 xxxx. 3

1. Xxxxx xxxxxxxxxx x použití xx. 85 xxxx. 3 xxxxxxx podle xx. 11 odst. 4 nebo podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 12 xxxx. 4 xxxxxx nařízení xxxxxxx xxxx platnosti; zpravidla xxxx xxxxxxx xxxx xxx. X rozhodnutí xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxx-xx podmínky xxx použití čl. 85 odst. 3 Xxxxxxx xxxxxx splněny.

3. Xxxxxx může xxxxxx xxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx:

x) xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx xxx přijaté xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesprávných xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx zneužijí xxxxxxx x xx. 85 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxxxxxx udělena.

V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), c) xxxx x) xxxx xxx xxxxxxxxxx zrušeno se xxxxxxx působností.

Článek 14

Xxxxxxxxx

X výhradou xxxxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7,

- přijímat xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx. 85 xxxx. 3.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xx věc vztahuje xx. 85 xxxx. 1 xxxx xxxxxx 86 Smlouvy, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx oznámení xxxxx xx. 12 xxxx. 3 prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxxx x xxxxxx členských států

1. Xxxxxx vede xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úzké a xxxxx součinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádostí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx přijetím xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 12 xxxx. 3 druhého pododstavce xxxx xx. 12 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx 10 je xxxxxxxxxxx Poradní xxxxx xxx restriktivní xxxxxxxx x dominantní xxxxxxxxx x námořní dopravě. Xxxxx poradní výbor xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 26.

4. Poradní xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx příslušných x xxxxxxx restriktivních praktik x xxxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxxxx xxx úředníky, xxxxx xxx xxxxxxxxx x kteří mohou xxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx; xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 14 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx. Xxxx oznámení xxxxxxxx shrnutí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx nejdůležitějších xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx členové xxxx xxxxxx náhradníci xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxxxx xx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxx x xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxx xxxxxxxx, získávat xx vlád a xxxxxxxxxxx orgánů členských xxxxx x xx xxxxxxx a sdružení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sdružení xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx kopii žádosti xxxxxxxxxxx orgánu členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx má podnik xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xx xxx xxxxxxx Komise uvede xxxxxx xxxxxx x xxxx žádosti x xxxxxx za poskytnutí xxxxxxxxxxx informací podle xx. 19 xxxx. 1 písm. x).

4. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podniků xxxx xxxxxx zástupci, x x případě xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zastupovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.xx xxxxx, xx xx associations xxxxxx xx legal xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx by law xx by their xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx Komisí xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx Xxxxxx rozhodnutím. Rozhodnutí xxxxxxx požadované xxxxxxxxx, xxxxxxx přiměřenou lhůtu x jejich xxxxxxxxxx x uvede xxxxxx xxxxx xx. 19 xxxx. 1 xxxx. x) x čl. 20 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxx Soudní xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Současně xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx má podnik xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Článek 17

Šetření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx čl. 18 odst. 1 xx nezbytná nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 18 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pověření šetřením xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na jehož xxxxx se má xxxxxxx xxxxxxx. Pověření xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mohou xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx má xxxxxxx provést, nápomocni xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxxxxxx pravomoci Xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxx nařízení, xxxxxxxx x podnicích a xxxxxxxxxx podniků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komisí xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) pořizovat kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx všech objektů, xx pozemky a xx dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sdružení xxxxxxx.

2. Xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx písemným pověřením xxxxxxxxxx předmět x xxxx šetření a xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 19 xxxx. 1 xxxx. x) xxx případ, že xx xxxxxxxxxx účetní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předloženy xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxx členského státu, xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx šetření nařízenému xxxxxxxxxx Komise xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx šetření, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a uvede xxxxxx xxxxx čl. 19 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 20 xxxx. 1 písm. x) x xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Komise xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 po xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx členského státu, xx xxxxx xxxxx xx xx šetření xxxxxxx.

5. Pracovníkům Komise xxxxx být xxx xxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nejpozději xx 1. xxxxx 1989.

Xxxxxx 19

Xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty xx xxxx xx 100 xx 5000 ECU, xxxxx úmyslně xxxx x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx. 5 odst. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 12 xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informace, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx podle xx. 16 xxxx. 3 xxxx xxxx. 5 xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 16 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxx šetření xxxxx xxxxxx 17 xxxx 18 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 18 xxxx. 3.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx 1000 do 1000 XXX xxxx xxxxx až do 10 % xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx:

x) poruší xx. 85 xxxx. 1 xxxx xxxxxx 86 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxx xxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx 5 xxxx xx. 13 odst. 1.

Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxx x závažnosti a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Použije xx xx. 15 xxxx. 3 a 4.

4. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xx jednání xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx a xxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx spadají do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx případy, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx. 85 xxxx. 1 Xxxxxxx x že xxxxxxx xx. 85 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek 20

Penále

1. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xx 50 xx 1000 XXX xx každý xxx xxx dne xxxxxxxxx x rozhodnutí, xxx xx xxxxxxx:

x) ukončit xxxxxxxxxx xx. 85 xxxx. 1 xxxx xxxxxx 86 Smlouvy, xxx xxxx nařízeno xxxxx xxxxxx 11 xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 7,

b) xxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 3;

x) xxxxxxxxxx xxxxx x správné xxxxxxxxx vyžadované xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 16 xxxx. 5;

d) podřídit xx xxxxxxx nařízenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 18 odst. 3.

2. Xxxxx podnik xxxx xxxxxxxx podniků xxxxx povinnost, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nižší, xxx xxxxx by xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xx. 15 odst. 3 a 4.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx dvůr xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx smyslu článku 172 Smlouvy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Komise xxxxxxx pokutu xxxx xxxxxx, x xxxx xx zrušit, xxxxxx, xxxx xxxxxx.

Článek 22

Xxxxxxxxx jednotka

Pro xxxxx xxxxxx 19 xx 21 xx xxxxxxx XXX používané xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx článků 207 x 209 Xxxxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxxxx stran x xxxxxxx osob

1. Xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx 11, xx. 12 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 4, čl. 13 odst. 3, xxxxxx 19 a xxxxxx 20 poskytne Xxxxxx dotyčným podnikům xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyjádřit se x xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxxx to Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pokládají xx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Žádostem xxxxxx xxxx x slyšení xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx, zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx dotčené xxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx lhůtě, kterou xxxxxxx, xx však xxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Zveřejnění musí xxxx ohled xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 24

Služební tajemství

1. Xxxxxxxxx získané xx xxxxxxx článků 17 x 18 xxxxx xxx použity xxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 23 x 25, jsou Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx nařízení x xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství.

3. Xxxxxxxx 1 a 2 nebrání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx podnikům xxxx xxxxxxxxx podniků.

Xxxxxx 25

Zveřejnění rozhodnutí

1. Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx podle xxxxxx 11, xx. 12 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, čl. 12 xxxx. 4 x xx. 13 xxxx. 3.

2. Xxxxxxxx xx xxxxx stran a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxx xx oprávněný xxxxx podniků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 26

Xxxxxxxxx ustanovení

Komise xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 5, xxxxx, xxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 10, žádostí xxxxx xxxxxx 12 x xxxxxxx xxxxx xx. 23 xxxx. 1 x 2.

Xxxxxx 27

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1987.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 22. xxxxxxxx 1986.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxx


[1] Xx. xxxx. X 172, 2.7.1984, x. 178 x Xx. věst. C 255, 13.10.1986, x. 169.

[2] Xx. věst. X 77, 21.3.1983, x. 13 x Xx. xxxx. C 344, 31.12.1985, x. 31.

[3] Úř. věst. 124, 28.11.1962, x. 2751/62.

[4] Xx. věst. 13, 21.2.1962, x. 204/62.

[5] Xx. xxxx. X 175, 23.7.1967, x. 1.

[6] Xx. xxxx. X 121, 17.5.1979, x. 1.