Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 4056/86

xx xxx 22. prosince 1986,

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 85 x 86 Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,

s xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 84 odst. 2 x xxxxxx 87 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [1],

x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [2],

vzhledem k xxxx, xx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx; že xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx stanovena xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx x xxxxxxx x nařízením Xxxx č. 141 [3] xx xxxxxxxx Xxxx x. 17 [4] xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xx xx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1017/68 [5] xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx porušování xxxxxx 85 x 86 v xxxxxxx xxxxxxx; xx navíc Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx sankce x xxxxxxxxxx zjištěného protiprávního xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx tato xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dopravě; xx nařízení Xxxx (XXX) x. 954/79 xx xxx 15. xxxxxx 1979 x xxxxxxxxxx Úmluvy OSN x Xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx [6] xxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx x námořní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 954/79, xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxx x konference xxxxxxxxxxx kodexu, xxxx xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxx xxxxxx vyloučit x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx trampovou dopravu, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx brát x xxxxx jednak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na společném xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx regulaci xxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xxxx xxxxxxxx by xxxx upřesnit xxxxxx xxxxxxxxxx článků 85 x 86 Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxx členskými státy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx praktikami xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxx x přístavů Xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx; xx xxxx restriktivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přístavy x různých xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxx spádové xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x narušit xxxxxxxx xxxx na společném xxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx určité typy xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx vzájemné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx výjimka xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx konference xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; že xxxxxxxxxx všeobecně x xxxxxxxxxxx pravidelných, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zohledňují zájmy xxxxxxxxx; xx takové xxxxxxxx nelze xxxxxx xxx spolupráce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx konferencí, xxxxx xxx x sazby xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxx; xx většinou xxxxxxxxxx x nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx konference, x xxxx xx určitých xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx; že xxxxxxxx loďstev, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nabídky x xxxxx xxxxxxx, vystavuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx. 85 xxxx. 3 Smlouvy, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx zabránit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx; že xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x daným trasám xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx země xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přístavy, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx; že xxxx xx věrnostní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx v souladu x pravidly, která xxxxxxxxx jednostranně xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž x xxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx konference xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se nevhodným xxxxxxxx snaží xxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx provize xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxxxxxx dopravu xxxx xxxxxxxx služby, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx k výjimkám xx xx xxxx xxxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx; xx x xxxxxxx na xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx možnost xx xxxxxxxx xx sazbami x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy provozované xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhají xxxx dopravci nařízení (XXX) č. 1017/68; xx xx mělo xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komisi xx účelem xxxxxxx, xx xxx konference xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nařízení, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 85 a 86;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x konferencemi xxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zohlednění xxxxxx xxxxxxxxx; že xx proto xxxx xxx vyňaty xxxxxx xxxxxxxxxxxx praktiky, xxxxx xx mohly z xxxxxx konzultací xxxxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xx. 85 xxxx. 3; xx xx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx oprávnění přijmout xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx ukáže, xx xxxxxx nebo xxxxxxx xx vzájemné xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xx. 85 xxxx. 3; xx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx plní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxx postupná a xxxxxxxxx; že xx xxxxx Komise měla xxx xxxxxxxxx nejprve xxxxx doporučení, a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx neplatnost od xxxxxx počátku podle xx. 85 odst. 3, pokud jde x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výjimka podle xx. 85 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx jiným xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 85 xxxx. 1, x xx dohodu jako xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx; že by Xxxxxx proto měla, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, proč xxxx prvky xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a proč xx tedy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx samého počátku;

vzhledem x tomu, xx xxxxx charakteristikám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx praktiky xxxx zneužití může xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx; xx xx Komise xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Rady konzultovat, x xxxxxxxx jednat x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxx xxxxxxxx mělo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 85 odst. 1 x xxxxxx 86, xxxxx x xxxxxxxx xxx uplatňování xx. 85 odst. 3;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx se z xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx (XXX) x. 1017/68 xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dopravních xxxxxxxx xxxx celku;

vzhledem x xxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rysech xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx, rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxx shodě x xxxxxxxx hospodářské soutěže, x xxxxxx oznamování Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx povinné;

vzhledem x xxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požádat Komisi x potvrzení, xx xxxxxx dohody, rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxx shodě xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx by xxx xxxx případy xxx xxx stanoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXX X

Xxxxxx 1

Xxxxx x xxxxxx působnosti xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x článkům 85 x 86 Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx se xxxxx xx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx nebo do xxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy.

3. Xxx xxxxx tohoto nařízení xx xxxxxx:

x) "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zboží xxxxxxxx používanými jedním xxxx více zasilateli xx základě xxxxxxx x xxxxxxxx uzavřené xx xxxxx nebo xx čas, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx případ xx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x poptávky;

b) "xxxxxxxx konferencí" skupina xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx zeměpisných xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopravci xx základě jednotných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dohodnutých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) "xxxxxxxxxx" xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx nebo má x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx přepravy xxxxx x konferencí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx stanovený v xx. 85 xxxx. 1 Smlouvy xx xxxxxxxxxx xx dohody, xxxxxxxxxx a jednání xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx používání xxxxx xxxx typů xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vybavení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) výměny nebo xxxxxxxxxx používání xxxxxxxx, xxxxxxxx xx plavidlech xxxx xxxxxxx tras x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zabudovaných zařízení xx účelem provozování xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádů návazných xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx strukturu přepravních xxxxx a xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxxx na změnu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Článek 3

Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 85 xxxx. x Xxxxxxx, xx xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxx stanovení xxxxx x xxxxxxxx přepravy x sledují jeden x xxxxxx cílů:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x příjezdů,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx odjezdů a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx odjezdy a xxxxxxxx xxxx členy xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx nabízenou jednotlivými xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjmy mezi xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxx x výjimkami

Výjimka xxxxx xxxxxx 3 x 6 se xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, uživatelům xxxx dopravcům tím, xx jsou pro xxxxxxxx téhož xxxxx x x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jednání xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx odlišné xxxxx země původu xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx nakládky xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx sazby xxxx xxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx část dohody xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx čl. 85 xxxx. 2 Xxxxxxx neplatné od xxxxxx xxxxxxx.

Článek 5

Xxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Konzultace

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxx:

x) každá xxxxxxxxxx xxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxxxx rabatu xxxx xxxxx mezi takovým xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rabatu:

- v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nejdéle xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx tři xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

- v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx období platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx spočítá, ani xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx vyplacením srážky xxxxxxxxx xxxx měsíců; xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx tři xxxxxx, xxxx-xx sazby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx výslovně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ujednání; 100 % věrnostní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xx) xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxx zbaveni xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnují xxxxxxx:

- xxxxxxxxx, xx xxxxx se zásilky xxxxxxxxx z přístavu xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámeny, x xxx xx xxxxxx x zproštění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

- xxxxxxxxx, xx xxxxx čekací xxxx x přístavech xxxxxxxxx xxxx stanovenou xxx xxxxx přístav x každé xxxxx xxxx xxxxx zboží xx konzultaci x xxxxxxxxx s přímým xxxxxx na xxxxx xxxxxxx přístavu.

Uživatel však xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x svém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x přístavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx konferenci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přesáhnuta.

3. Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxx

5. Oznámení Xxxxxx o rozhodčím xxxxxx x xxxxxxxxxx

Článek 6

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx dopravy

Dohody, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx liniových služeb xxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xx. 85 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx s čl. 5 odst. 1 x 2.

Článek 7

Sledování vyňatých xxxxx

1. Porušení xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spojenou podle xxxxxx 5 x xxxxxxxxx xxxxx článku 3, může Xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx v oddílu XX:

- xxxxx dotyčným xxxxxx xxxxxxxxxx x

- x xxxxxxx nesplnění x x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx jim xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x blokové xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 4, xxxx zrušit xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx neslučitelné x xx. 85 xxxx. 3

x) Xxxxx xxxx xxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 3 a 6, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx důsledky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx, přijme Komise xx základě stížnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxx písmene x). Xxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxx závažnosti xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mimo xxxx:

x) xxxxxxxx konferencí xxxx změnou obchodních xxxxxxxx na xxxxx xxxx, xxxxxxx následkem xx nepřítomnost xxxx xxxxxxxxx skutečné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx následkem xx xxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxx

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx technickému xxxx xxxxxxxxxxxxx pokroku nebo xxxxxx uživatelů xx xxxxxxxxx x xxx;

xxx) xxxxxxxx třetích zemí, xxxxx:

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v provozování xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx, omezení xxxx xxxxxxxx);

x) x) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečné xxxx potenciální hospodářské xxxxxxx, xxxx pokud xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zahájí Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxx xxxxx xxxx konzultace xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vydaných Radou.

Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nepřítomnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x xx. 85 odst. 3 xxxx. x) Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx a xx xxxxxx dalších xxxxxxxx a povinností xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, s ohledem xxxx xxxx xx xxxxxxx přístupu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx trh.

ii) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedené x xxxx x), xxxxxx Xxxxxx jedno xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 8

Účinky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 86 Xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 86 Xxxxxxx xx xxx nutnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxx xxx x xxxxxxxxx podnětu, xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx uplatňující oprávněný xxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx výjimka podle xxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 86 Xxxxxxx, může xxxxxxxx výjimku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 86 Xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxx xxxxxxx konferenci xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx protiprávní xxxxxxx.

Xxxxxx 9

Mezinárodní xxxxxx xxxxx

1. Pokud je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxx xxxx správními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x námořní xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Komise xxx nejbližší xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx poradní xxxxx uvedený x xxxxxx 15 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Komise Xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x poradním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 15 a x rámci xxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Při uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx rozhoduje Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 84 odst. 2 Xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXX

Xxxxxx 10

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 85 odst. 1 xxxx xxxxxx 86 Xxxxxxx nebo k xxxxxxx článku 7 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stížnosti xxxx x xxxxxxxxx podnětu.

Stížnosti xxxxx podat:

a) členské xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 11

Výsledky řízení xx základě stížnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx

1. Xxxxxx-xx Xxxxxx, xx xxx xxxxxxx čl. 85 xxxx. 1 xxxx 86 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dotyčným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podniků xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx.

Xxxx xxxx dotčena ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

2. Odstavec 1 xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx uvedených x článku 7 xxxxxx xxxxxxxx.

3. Bylo-li xxxxxx zahájeno xx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx dospěje na xxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx určité xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx ve vzájemné xxxxx zasáhnout podle xx. 85 odst. 1 ani xxxxxx 86 Smlouvy xxxx xxxxxx 7 tohoto xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx.

4. Bylo-li xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x Komise xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx určité xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vzájemné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 85 xxxx. 1 x čl. 85 xxxx. 3 Smlouvy, xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxx xxxxxx den nabytí xxxxxx. Tento xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxx xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx - Xxxxxx x xxxxxxx

1. Podniky x xxxxxxxx podniků, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxx shodě, kterých xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxx-xx Xxxxxx žádost přípustnou, xx-xx k dispozici xxxxxxx důkazy x xxxxx dotyčné dohodě, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vzájemné shodě xxxxxx zahájeno xxxxx xxxxxx xxxxx článku 10, zveřejní xx xxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx státy, xxx xx do 30 xxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx tajemství.

3. Pokud Xxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxx žádosti x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ,xxxxxxxx žadatelům, xx xxxxxxxx vážné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxx popsány x xxxxxxx, za vyňaté xx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství..

Pokud Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 90 dnů, xxx před uplynutím xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xx. 85 odst. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dotyčné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zneužily xxxxxxx x xx. 85 xxxx. 1.

4. Xxxxxx může žadatelům xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx; musí xxx xxxxxx, požádá-li x xx podle čl. 8 xxxx. 2 xxxxxxx členský xxxx xx 45 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státům. Xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx hledisky xxxxxxxxxxxx xx x pravidlům xxxxxxxxxxx soutěže uvedeným xx Xxxxxxx.

Xxxxxx-xx Komise, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 85 xxxx. 1 x 3 Xxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xx. 85 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxx uvádět xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx den může xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xx. 85 xxxx. 3

1. Každé xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 85 odst. 3 xxxxxxx podle xx. 11 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce čl. 12 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx šest xxx. X xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx použití xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx může zrušit xxxx změnit xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx:

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zásadní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx přijaté xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx podvodem, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 85 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x), x) xxxx x) může být xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx působností.

Článek 14

Pravomoci

S výhradou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx pravomoc:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7,

- přijímat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 85 xxxx. 3.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxx xx. 85 xxxx. 1 xxxx článek 86 Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

Článek 15

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx vyjadřovat.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxxxx stížností x žádostí x xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentů, které xxxxxx nebo odesílá x xxxxxxx těchto xxxxxxx.

3. Před xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 3 druhého pododstavce xxxx xx. 12 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo podle xxxxxx 10 je xxxxxxxxxxx Xxxxxxx výbor xxx restriktivní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx výbor xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxx článku 26.

4. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx praktik x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zastupují x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx schůzi svolané Xxxxxx; xxxxxx xx xxxx nejdříve 14 xxx xx odeslání xxxxxxxx x jejím xxxxxxx. Xxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx jeho členové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zpráva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxxxx xx.

Článek 16

Xxxxxxx o xxxxxxxxx

1. Komise xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxx xxxxxxxx, získávat xx vlád x xxxxxxxxxxx orgánů členských xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zašle Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, na xxxxx xxxxx xx podnik xxxx sdružení xxxxxxx xxxxx.

3. Xx xxx xxxxxxx Komise xxxxx xxxxxx základ x xxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 19 odst. 1 xxxx. x).

4. X poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zástupci, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, společností xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxxxxx osoba oprávněná xx zastupovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.xx xxxxx, xx xx associations xxxxxx no xxxxx xxxxxxxxxxx, the xxxxxx xxxxxxxxxx to xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx by xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxx informace, xxxxxx xx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x uvede xxxxxx xxxxx xx. 19 xxxx. 1 xxxx. x) x čl. 20 xxxx. 1 xxxx. c) a xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Současně xxxxx Xxxxxx kopii rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx má xxxxxx xxxx xxxxxxxx podniků xxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx

1. Xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx šetření, xxxxx Komise xxxxxxxx xx základě xx. 18 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx nařídí rozhodnutím xxxxx čl. 18 xxxx. 3. Pracovníci xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx má xxxxxxx xxxxxxx. Pověření xxxxx xxxxxxx x xxxx šetření.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx při plnění xxxxxx xxxxx xx xxxxxx Komise xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx provést, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise.

Xxxxxx 18

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, provádět x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X tomuto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx zmocněni:

a) xxxxxxxxxxxx účetní knihy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxx knih x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxxx žádat o xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx objektů, xx xxxxxxx x xx dopravních prostředků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx šetření x xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 19 odst. 1 xxxx. c) xxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předloženy xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx, xx xxxxx území xx má šetření xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx podle xx. 19 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 20 xxxx. 1 xxxx. d) x právo xxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Komise xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 po xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xx šetření xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx být xxx xxxxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu, xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxx.

6. Nepodrobí-li xx xxxxxx xxxxxxx nařízenému xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx šetření. Členské xxxxx přijmou xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1989.

Článek 19

Xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx rozhodnutím uložit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xx 100 xx 5000 XXX, xxxxx xxxxxxx xxxx x nedbalosti:

a) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxx xxxxx článku 12 nesprávné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpovědi xx xxxxxx podle xx. 16 xxxx. 3 xxxx xxxx. 5 xxxx je neposkytnou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 16 odst. 5, xxxx

x) během xxxxxxx xxxxx článku 17 xxxx 18 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x neúplné xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 18 xxxx. 3.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků xxxxxx ve výši xx 1000 xx 1000 ECU xxxx xxxxx až do 10 % xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx:

x) poruší xx. 85 xxxx. 1 xxxx xxxxxx 86 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxx xxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx 5 nebo xx. 13 xxxx. 1.

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xx. 15 xxxx. 3 x 4.

4. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx. 85 xxxx. 1 Smlouvy x že xxxxxxx xx. 85 odst. 3 není opodstatněné.

Xxxxxx 20

Penále

1. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx penále ve xxxx xx 50 xx 1000 XXX xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 85 xxxx. 1 nebo xxxxxx 86 Smlouvy, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx článku 11 xxxxxx nařízení, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7,

x) ukončit xxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 3;

x) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vyžadované rozhodnutím xxxxx čl. 16 xxxx. 5;

d) podřídit xx xxxxxxx nařízenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 18 xxxx. 3.

2. Pokud xxxxxx xxxx sdružení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx penále xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x původního xxxxxxxxxx.

3. Použije xx xx. 15 xxxx. 3 x 4.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx dvůr má xxxxx xxxxxx pravomoc xx smyslu xxxxxx 172 Xxxxxxx rozhodovat x žalobách xxxxx xxxxxxxxxxx, kterými Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x může xx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 22

Zúčtovací xxxxxxxx

Xxx xxxxx článků 19 xx 21 xx xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 207 x 209 Xxxxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxxxx stran x třetích xxxx

1. Xxxx přijetím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 11, xx. 12 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 4, čl. 13 xxxx. 3, xxxxxx 19 x xxxxxx 20 xxxxxxxx Xxxxxx dotyčným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se x výhradám Xxxxxx.

2. Xxxxxxxx to Komise xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx těchto xxxx x slyšení xxxx být xxxxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx xxxxx.

3. Zamýšlí-li Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 85 xxxx. 3 Xxxxxxx, zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, ne xxxx xxxxxx než xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx podniků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tajemství.

Xxxxxx 24

Služební xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx článků 17 x 18 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 23 x 25, xxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx použití xxxxxx nařízení x xx které se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxx 11, xx. 12 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, čl. 12 xxxx. 4 x xx. 13 xxxx. 3.

2. Xxxxxxxx se xxxxx stran a xxxxxx obsah xxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxx xx oprávněný xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 5, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stížností xxxxx xxxxxx 10, žádostí xxxxx xxxxxx 12 x slyšení xxxxx xx. 23 xxxx. 1 a 2.

Článek 27

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1987.

Toto xxxxxxxx je závazné x xxxxx rozsahu x přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 22. xxxxxxxx 1986.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxx


[1] Úř. věst. X 172, 2.7.1984, x. 178 x Xx. věst. X 255, 13.10.1986, x. 169.

[2] Xx. xxxx. X 77, 21.3.1983, x. 13 x Xx. věst. X 344, 31.12.1985, x. 31.

[3] Xx. xxxx. 124, 28.11.1962, s. 2751/62.

[4] Xx. věst. 13, 21.2.1962, x. 204/62.

[5] Xx. věst. X 175, 23.7.1967, x. 1.

[6] Xx. věst. X 121, 17.5.1979, x. 1.