Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2019/33

xx xxx 17. října 2018,

kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1308/2013, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v odvětví xxxx, xxxxxx o námitce, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zrušení xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1308/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx se zemědělskými xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007 (1), x xxxxxxx xx xxxxxx 109, 114 x 122 xxxxxxxxx nařízení,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx (XX) č. 1308/2013 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1234/2007 (2). X xxxxx XX xxxxx XX xxxxxxxx X xxxxxxxx 2 x 3 nařízení (XX) x. 1308/2013 xxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx, zeměpisná xxxxxxxx, xxxxxxxx výrazy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vína x Xxxxxx xx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxxxxx akty. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx rámci xxxx xxx prostřednictvím xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx by xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 607/2009 (3), xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxx (XX) x. 607/2009 xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx a zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxx zeměpisných xxxxxxxx Unie nebo xxxxxxx zemí xxxxx xxx xxxxxxx, obtížné x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx (XX) č. 1308/2013 vytvořilo xxxxxx mezery, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx se označení xxxxxx x xxxxxxxxxxx označení x xxxxxxx vína xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx jakosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx, lihovin x xxxxxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxx k nesrovnalostem ve xxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxxx xxxx duševního xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx nutno xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx ochranu duševního xxxxxxxxxxx stanovené v čl. 17 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské unie. Xxxx nařízení xx xxxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx v co xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a dobře xxxxxxxxxxxx postupů pro xxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejících se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1151/2012 (4), xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 664/2014 (5) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 668/2014 (6), x xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3)

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neoddělitelně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vnitrostátní x xxxxxx xxxxxx xxxx nejlepší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nejlépe obeznámeny. Xx xx se xxxx xxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ohledem xx zásadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v čl. 5 xxxx. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

(4)

Xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx nebo zeměpisné xxxxxxxx, xx měl xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zeměpisnou oblastí, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Měla xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX a CHZO, xxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx porozumět.

(5)

Xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx být jednotlivý xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx neměli xxx znevýhodněni, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx neumožňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobců. Xxxx by xxxx xxx vyjasněno, že xxxxxxxx název xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oblasti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to i v případě, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx názvu xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(6)

Pokud xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx specifikace výrobku xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oblasti, xxxxxxxxxxx xx omezení xxxxxxx pohybu xxxxx x xxxxxx. Xxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx a přiměřená x xxxxxxx jakosti, xxxxxxxxx xxxxxx výrobku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxx x xxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) x. 607/2009 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx odchylky xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V zájmu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(8)

Xxxxxxx o ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx chráněných xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx popisu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označení xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jakostí, xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx původem xxxxxxx a zohlednit při xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx fázi xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k údajům x xxxxxxxxxxxx, a mají proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx, xxx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo zeměpisného xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by proto xxxx zaručit spolehlivost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dokladu, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prvky xxxxxxxxxxx xxxxxxx. S ohledem xx xxxxxx subsidiarity xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx chyby x xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx žádající xxxxxxx xxxx.

(10)

Za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx u těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotlivé xxxx xxxxxx.

(11)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx o ochranu, xx v souladu s nařízením (XX) x. 1308/2013 xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zeměpisné xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx zajistit xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Komisí xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12)

Xxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx předložit, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx považována xx xxxxxxxxxx, s cílem usnadnit xxxxxxxxxx takových žádostí x xxxxxxxx přezkum spisů.

(13)

Řízení x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxx xx být xxxxxxxxx důvody xxxxxxx. Xxxx by být xxxxxxxx fáze xxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxx umožnila komunikovat x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(14)

Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx přechodnou xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx dočasných potíží x xxx bylo xxxxxxxxx, xx všichni xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx mělo xxx umožněno xxxxxxxxx xxxxxxxx na dobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx.

(15)

Výrobci xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čelí xx trhu xxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, které by xxx umožnily xxxxxx xx přizpůsobovat xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx a složitostí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx rychle xxxxxxxx na vývoj xx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx původu xxxx xxxxxxxxx označení xx xxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxxx xxxxx nutných xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx uplatnit xxxxxx xxxxx xxxxx xx ukončení vnitrostátního xxxxxx. Neměl xx xxxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

(16)

Xxxxxxx kvůli xxxxxxx xxxxx třetích xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxx xx příslušný xxxxxxx x xxxx vinné vyráběn, xx Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx úrovni Xxxx. Měla xx xx proto xxxxxx xxxx klasifikace xxxx: xxxxxxxxxx změny, které xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxx o námitce xx xxxxxx Xxxx, x xxxxx xx úrovni Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx je xx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(17)

Xxxx xx xx zavést xxxxxxx změny, aby xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx označením původu xxxx zeměpisným xxxxxxxxx xxxxx xxx nadále xxxxxxx xx trh xxx chráněným názvem x xxxxxxx přírodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx naléhavé xxxxxx xx dočasné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx naléhavých xxxxxx xxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxxx.

(18)

Pro xxxxx na xxxxxx Xxxx xx se xxx použít xxxxxx, xxxxx platí xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx stejnou účinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx postup xx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xx měly xxxxxxxx x xxxxxx snížení administrativní xxxxxx. Xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v členských xxxxxxx. Xxxxxxxx a úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xx měla xxx xxxxxx xxxx přesnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx řízení, xxxxx platí xxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx měly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx souladu xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(20)

Xxxxxx při xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xx xxx postup při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx, které xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx administrativní xxxxxx. Mělo xx xxx možně chráněné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx již xxxx xx trhu xxxxxxxx.

(21)

Xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a obchodní xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů xxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxx chráněná xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „chráněné označení xxxxxx“. Kvůli zachování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výjimky xxx xxxxxx xxxxx.

(23)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx má x Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx označují určitou xxxxxx výroby xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xx místo xxxx xxxxxxxx událost, xxxxx xx váže x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vinné x xxxxxxxxx označením xxxxxx xx zeměpisným xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx o výrobek x xxxx vinné s chráněným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V článcích 112 a 113 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a s cílem xxxxxxx xxxxxxx spotřebitelů by xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrazů. Dále xx se měly xxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxx tradičním výrazům x xxxxx možno xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx označením.

(24)

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastnosti výrobku x xxxx xxxxx, xxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx výraz xxxxxxxx jasnou xxxxxxxxx, xxx by xxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxxx jazyce, xx xxxx xxxxxxxx pravopisu x xxxxx.

(25)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xx být xxxxxxxx používat tradiční xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky, xxxx xxxx požadovány xx xxxxxxxxx xxxxx. Jak xxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výrazu na xxxxxx Unie. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tradičních xxxxxx xxxx Unie, xx měla být xxxxxxxxx definice „zastupujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx záruky xxxx x xxxxxxxxxx Xxxx.

(26)

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx země nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx měly xxxxxxxx, aby xxxxxx x xxxxxxx podaná Komisi xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx tradiční xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 112 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013, x xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx je x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(27)

Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obecně xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx vinné, xxx xxx jsou xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxxx xxxx schválit xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výrazu xxxxx v případě, xx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxx xx tradičně xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx velké xxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx výrobcům, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výrazem. X xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ x „xxxxxxxx xxxxxx“.

(28)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o ochranu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx, xx xxxxxx xx řádně vyplněná x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx splněny, xxxx xx Xxxxxx vyzvat xxxxxxxx, xxx provedl xxxxx xxxxx nebo xxxxxx stáhl. Xxx xxxxxxxxxx žadatele xx xx měla žádost xxxxxxxxx.

(29)

Xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx stát xxxx xxxxx země xx xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vznést xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx námitka xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx a prokázat, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx by Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx usnadnila dosažení xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, měla xx x xxxxxxx rozhodnout Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(30)

X xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx spravedlivé hospodářské xxxxxxx mezi xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výraz xxxx xxxx xxx xxxxxxx, a pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(31)

Xx xxxxxx zohlednění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxx xxxxx a jejich xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx státy x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Aby xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považována xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx řádně xxxxxxxxxx.

(32)

Systém xxxxxxxx xxx ochranu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx třetích zemích xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx se mělo xxxxxxx používání tradičních xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx vinné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx podmínky, xx xxxx výrazy xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(33)

Mělo xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx výrazu xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (ES) x. 607/2009. Tyto xxxxxx xx xxxxx měly xxx nadále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(34)

X xxxxxxxx 117 xx 121 xxxxxxxx (XX) č. 1308/2013 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx. Uvedené nařízení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx v právních xxxxxxxxxx Unie, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx se měla xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxx povinných xxxxx na označení xxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx by xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx.

(35)

X xxxxx spotřebitelů xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poli. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x. 1169/2011 (7) xx xxxx z této povinnosti xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx složek, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(36)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1169/2011 xxxx xxxxx xxxx výrobky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nesnášenlivost, a výrazy, xxxxx xx mají xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxxx nařízení. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxx vinné xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a siřičitanů xxxxxxxxx xxxx xxxx výrazy. Xx etiketách xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(37)

Xxxxxxx x xxxx vinné xxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx možné překládat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Kvůli xxxxxxxxx obchodu xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx či xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxx. Xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx od xxxxxxxxx Xxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx povinnosti používat xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(38)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx olova x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013, by měl xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo nebezpečí xxxxxxxxxxx kontaktem x xxxxxx xxxxxxxx a nebezpečí znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(39)

Řádná xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z révy xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx. Xxxx by být xxxxx povoleny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx skutečného xxxxxx xxxxxxxx v procentech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(40)

Kvůli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx „xxxx x xxxxxxxxxxx“. Xxxx pravidla xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxx x xxxx vinné x xxxxxx x xxxxx použitých x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(41)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx x xxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxx být xxxxxxx xxxxxx název x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dovozce.

(42)

Xxxxxxxxxxxx xx často rozhodují x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, šumivém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jakostním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx cukru xxxx být povinné, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z révy vinné xx mělo zůstat xxxxxxxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxx neznají xxxxxxxxxx x xxxxxxx metody xxxxxxxxxxxx šumivého xxxx x xxxxxxxxxxxx perlivého vína, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx takového xxxx xx proto xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxx ročníku xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx zajistilo, xx xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx názvů moštových xxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(45)

Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx zabránění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označování xx xx měla xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx, xx jakých xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. S ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx dále mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx „odrůdové xxxx“ xxxxx se xxxxxx xxxx, x xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxx případů xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx aromatického xxxxxxxx vína xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zásadní xxxxxxxxx. Xxxxxxx obsahu xxxxx x xxxxxx výrobcích x xxxx vinné xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx používání xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxx výrobcích xx xxx xxxx xxx právně xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx k uvádění xxxxxxxxxxxx x xxxx.

(47)

Aby xxxx xxxxxxxxx pravdivost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebiteli, xxxx by se xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx uvádění metod xxxxxx xx etiketě, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx šumivých xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx výrobků z révy xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v mysli xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z révy vinné x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx označením xxxxxx xxxx chráněným zeměpisným xxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx vinice, x xxxxx xxxxxxxxx dotyčné xxxxxxx x xxxx vinné, x x xxxx xxxxxxx xxxx vinifikace, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx proto xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označením xxxxxxx název xxxxxxx.

(49)

X xxxxxxx x xxxx vinné s chráněným xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označením xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx větší xxx oblast chráněného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx spotřebitel xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxx výrobek z révy xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx v případech, kdy xxxx tato xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(50)

Používání xxxxx zvláštního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx označením xxxxxx nebo zeměpisným xxxxxxxxx xx x Xxxx xxxxxxxxxxx tradici x xxxxxx xxxxxxx xxxx v mysli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(51)

Tradiční xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxx xxxx xxx možnost povolovat xxxxxxx takového xxxx xxxxx x xxxxxxx pro xxxx nápoje xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx spotřebitel xxxxxx x xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(52)

Xx xxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(53)

Všechny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx měly xxx x xxxxxx z úředních xxxxxx Xxxx xxxx xx x xxx měl xxx připojen xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx správnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(54)

X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přechodu x xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 607/2009 na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a v prováděcím xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/34 (8) xx se měla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx x xx xxxxxxx zemích xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx vinné xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx předpisy xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx vyčerpání xxxxx,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx, xxxxx xx doplňuje xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013 x&xxxx;xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx xxxxxxxx původu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x:

x)

xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx;

x)

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxx xxxxxx a chráněných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx specifikace xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx a obchodní xxxxxx.

XXXXXXXX II

CHRÁNĚNÁ XXXXXXXX XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx, xxxxx xx xx chránit xxxx xxxxxxxx původu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx v jazycích, xxxxx xxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx výrobku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx označení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zapíše xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx spolu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx písmu x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx

Xx žadatele ve xxxxxx xx. 95 odst. 1 xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobce, xx-xx xxxxxxxxx, že:

x)

xxxxxxx xxxxx xx jediným xxxxxxxx, xxxxx chce xxxxxx xxxxx; a

b)

xxxxxxxx zeměpisná xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx od charakteristik xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx vlastnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyráběných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, že xxxxxxxx označení původu xxxx zeměpisné označení xxxxxxxx xxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jiným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx splní podmínky xxxxxxxxxxx výrobku.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx z révy xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX části II nařízení (XX) č. 1308/2013.

2.   Xxxxx specifikace xxxxxxx uvádí, xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx rovněž xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v zájmu zachování xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v dané zeměpisné xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx Unie, xxxxxxx x xxxxxxx volného xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx oblasti

1.   Xxxxxxxx od xx. 93 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxx) x xxxx. x) xxxx xxx) nařízení (XX) x. 1308/2013 x xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxxx s chráněným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z těchto xxxxxxx:

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v bezprostřední xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednotce x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx předpisy;

x)

x xxxxxxx přeshraničního xxxxxxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx existuje dohoda x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx členskými státy x xxxxxx xx více xxxxxxx zeměmi, v oblasti xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od čl. 93 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxx) xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 x xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx specifikace výrobku, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx perlivé xxxx s chráněným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx v bezprostřední xxxxxxxxx dané xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx postup xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1986.

3.   Xxxxxxxx xx xx. 93 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxx) nařízení (XX) x. 1308/2013 xxxxx jde x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu „Málaga“ x „Xxxxx-Xxxèx-Xxxxxx“, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx Ximénez, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vinného xxxxxx za účelem xxxxxxxxx kvašení, může xxxxxxxx z regionu „Xxxxxxxx-Xxxxxxx“.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxxxx řízení

Xxx předání xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx s čl. 96 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) č. 1308/2013 xxxxxxx stát připojí xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx části XX xxxxx XX kapitoly X xxxxxx 2 xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 a ustanovení xxxxxxx xx jejich xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx doklad xxxxx xx. 94 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx názvu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 95 odst. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ochrana

1.   X xxxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx o ochranu Xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přijetí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 nebo xxxx xxxxxxxxx žádosti.

2.   Pokud xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxx výlučnou xxxxxxxxxxx xx následky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx vliv xx xxxxxx uvnitř Xxxx xxx na xxxxxxxxxxx obchod.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx v souladu x xxxxxx 94, 95 a 96 xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013 x xxxxxxx 3 a čl. 5 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/34 x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 94 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013 a článku 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34 x xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku xxxxx xx. 94 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, pokud splňuje xxxxxxxxx stanovené x xx. 94 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 1308/2013.

2.   X xxxxxxx, že Komise xxxxxx, xx xxxxxx xxxx přípustná, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx důvody xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx jednou xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o ochranu xxxx označení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx žádajícího členského xxxxx nebo xxxxx xxxx a datum xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 97 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 1308/2013 xxxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad. Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx měsíců. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Komise písemně xxxxxxxxx žadatele o důvodech xxxxxxxx.

XXXXX 2

Xxxxxx o námitce

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxxxx a důvody xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;98 nařízení (XX) x.&xxxx;1308/2013 je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx jej Xxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;98 nařízení (XX) č. 1308/2013;

b)

pokud splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 8 xxxx.&xxxx;1 prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/34;

x:

x)

xxxxx prokazuje, xx žádost x&xxxx;xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx původu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 92 xx 95, 105 xxxx 106 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx základě,

ii)

zapsání xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;100 xxxx 101 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013,

xxx)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx držitele ochranné xxxxxx nebo uživatele xxxx homonymního názvu xx složeného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx totožný x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx xxx zapsán, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx homonymních xxxxx xx jiných xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx, xxx označují xxxxxxx x&xxxx;xxxx vinné, xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle čl. 97 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;1308/2013.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxx.

X&xxxx;xxxxxxx námitky xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx přípustné xxxxx xxxxx, prokazuje-li oprávněný xxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxx, že námitka xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx fyzické xx právnické xxxxx, xxx xxxxxxx podaly, xxxxxx shledání xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxx o námitce

1.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx, vyzve xxxxx xxxx xxxxxxxx xx právnickou xxxxx, xxxxx xxxxxxx podala, x xxxxx nebo fyzickou xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podala žádost x xxxxxxx, xxx po xxxx xxx měsíců xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx. Xxxxx xx vydá xx lhůtě xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx. Během xxxxxx xxx měsíců xxxx Xxxxxx kdykoli na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, prodloužit xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx měsíce.

2.   Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx o ochranu, zahájí xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vzájemně xx poskytnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx o ochranu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013.

3.   Xxxxxxxx-xx strany xxxxxx, xxxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx země, x xxx xxxx xxxxxx žádost x xxxxxxx, Komisi o výsledcích xxxxxxxxxxx konzultací x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dosažení xxxx xxxxxx umožnily, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Dojde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zveřejněných x xxxxxxx s čl. 97 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) č. 1308/2013, xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 97 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx základě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx změnám xx specifikaci výrobku xxxx pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 99 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Není-li xxxxxx xxxxxxxx, informuje buď xxxxxxx usazený xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx o ochranu, Komisi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx informacích x xxxxxxxxxxx. Komise xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 99 xxxxxxxx (XX) č. 1308/2013 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxx je xxxxxx xxxxxx 102 xxxxxxxx (XX) č. 1308/2013, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterými stanoví xxxxxxxxx xxxxxx v délce xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx z členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx a nesoucí označení, xxxxx xx tvořeno xxxxxx, xxxx je x xxxxxxx x xx. 103 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1308/2013, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx obsahuje, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx byly xxxxxxx xx xxx.

Poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 96 xxxx. 3 xxxx xxxxxx 98 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013, které xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx názvu, který xxxxxxxx xxxxx totožný x xxxxxx, xxxxx xx xxx zapsán; xxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx byly x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 97 xxxx. 3 nařízení (XX) x. 1308/2013.

2.   Xxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděcí xxxx, xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx:

a)

označení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx v souladu s právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx po xxxx xxxxxxx 25 xxx xxxxx xxxx, xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a spotřebitel xxxxx xxx nemohl být xxxxxx x xxxx, xxxxx xxx o skutečný původ xxxxxxx.

3.   Xxx používání xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xx xxxxxxx jasně x xxxxxxxxx xxxxx xxxx o zemi xxxxxx.

4.   Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dodržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxxx začíná xxxx xxxxxxx xxxxxxx Komisi, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx pod dotčenými xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx před podáním xxxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx dočasné xxxxxx byly xxxxxxx xxxxx vnitrostátního námitkového xxxxxx podle xx. 96 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013. Xxxxxxxxx období xx xx nejkratší x xxxxxxxxxx 10 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v dokumentaci xxxxxxx podle čl. 94 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013.

ODDÍL 3

Změny xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Článek 14

Druhy xxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;105 xxxxxxxx (XX) č. 1308/2013 xx xxxxx specifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx důležitosti xx xxxx kategorií: xxxxx xxxxxxxxxx řízení x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx („změny xx xxxxxx Xxxx“) x&xxxx;xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx („xxxxxxxxxx xxxxx“).

Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxx:

x)

xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx ve změně, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxx XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013;

x)

xxxx xxxxxxxx zneplatnit xxxxxxxxxx xxxxx čl. 93 odst. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxx. x) bodu x) xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1308/2013;

x)

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx trh.

Žádosti x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxx třetími xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx třetí xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx standardní xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;105 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1308/2013 xx za dočasnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx dočasné změny xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxx při změnách xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Unie

1.   Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na úrovni Xxxx vymezená x xxxxxx 14 xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxxxx v článku 94 a článcích 96 až 99 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013, x xxxxxxxx XX xxxxxxxx 1, 2 a 3 xxxxxx nařízení x x xxxxxxxx XX xxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/34.

2.   Xxxxx Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 97 odst. 2 nařízení (XX) č. 1308/2013 usoudí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadované podle xx. 97 odst. 3 uvedeného xxxxxxxx, zveřejní xxxxxx x xxxxx na xxxxxx Xxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34 x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx X. Konečné xxxxxxxxxx o schválení xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxx xx. 229 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013, xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxxxx xx. 99 xxxxxxx pododstavce xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxx o schválení xxxx xx úrovni Xxxx xxx obsahovat xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Unie. X xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dočasné změny, xxxxxxx se xxxxxx xxx změny na xxxxxx Unie pouze xx změny xx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx.

4.   Xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxx se Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o změnu xx xxxxxx Xxxx

1.   Žádosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxx xx považují xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podány xxxxxxx xxxxx xxxxxx 105 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 x xxxxxx 3 x xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34 x xxxx-xx xxxxx vyplněny.

Xxxxxx x xxxxxxxxx změny specifikace xxxxxxx na úrovni Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vyplněnou, xx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 x x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34.

Xxxxxxxxx žádosti o schválení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2.   X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx považována xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx země či xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxxx změny

1.   Xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx a zveřejňují členské xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oblast xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx specifikace xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx členského státu, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx označení. Xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 95 xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx specifikace xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx, xxxxx předložil xxxxxx x xxxxxxx názvu xxxx názvů, jichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx členský xxxx tomuto žadateli x xxxxxxx, že stále xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx změn, uvést xxxxxx důvodů, proč xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 tohoto xxxxxxxx.

2.   Pokud xxxxxxx xxxx usoudí, xx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx základě, xxxx standardní xxxxx xxxxxxxx a zveřejnit. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jediný xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx konsolidovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxx ihned xx zveřejnění. Xxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne zveřejnění xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx, xxxxxxx se schvalují xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx výrobků x xxxx vinné pocházejících x xxxxxxx zemí, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx platným x xxxxxxx xxxxx xxxx a Komisi xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx přímo, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx nejpozději xx jednoho xxxxxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx považuje xx xxxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx s článkem 10 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/34.

5.   X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jediného xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx xxxx C xx tří měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx jednotlivého xxxxxxx xx seskupení výrobců xx xxxxx xxxx.

6.   V případě, xx xxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Komise zveřejní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx v článku 32 prováděcího xxxxxxxx (EU) 2019/34 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx tří xxxxxx xx obdržení xxxxxxxx od daného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

7.   Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xx xxxxx Unie xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxx X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34.

8.   Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nachází xx xxxxxx území. Standardní xxxxx je xxxxxxxxxx xx okamžikem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního rozhodnutí x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změny.

Nepřijme-li xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx kterýkoliv z dotčených xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v rámci xxxxxx x xxxxxxx na úrovni Xxxx. Stejné pravidlo xxxxx obdobně x xxxxxxx, xxx je jednou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx třetí země.

Xxxxxx 18

Xxxxxxx xxxxx

1.   Dočasné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx zeměpisná oblast xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx označení. Oznamují xx Komisi xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx změn nejpozději xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o schválení. Xxxxxxx změna xx x xxxxx členském státě xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxx dočasné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se nachází xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx změny jsou xxxxxxxxxx xx okamžikem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Členský xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx změnu jako xxxxxxxx, ji Komisi xxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx zeměmi xxxxx xxxx.

3.   Dočasné změny, xxx xx xxxxxx xxxxxxx z révy xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Komisi xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx změn xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxx 3 xxxx seskupení xxxxxxx s oprávněným xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dané xxxxx země xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx schválení.

4.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx změn xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx v článku 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34.

5.   Xxxxxx zveřejní xxxxxx xxxxx do tří xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx daného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx jednotlivého výrobce xx seskupení xxxxxxx x xxxxx xxxx. Dočasná xxxxx xx xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

XXXXX 4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;19

Xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;106 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013 xx xxxx obdobně xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 94 x&xxxx;xxxxxxxx 96 xx 99 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kapitoly II xxxxxx 1, 2 x&xxxx;4 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kapitoly XX xxxxxx 1, 2, 4 a 5 prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/34.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx článku 13 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/34 x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx řadě X.

Xxxxxx 20

Xxxxxx xxx zrušení

Xxx xxxxx xxxxxx 106 nařízení (XX) x. 1308/2013 se xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx také x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx po xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx výrobek s chráněným xxxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

1.   Pro xxxxx xxxxxx 106 nařízení (XX) č. 1308/2013 je xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud:

x)

splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34; x

x)

xx založena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 106 nařízení (XX) x. 1308/2013.

2.   X xxxxxxx, že Xxxxxx xxxxxx, že žádost x xxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxxx orgánu členského xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx fyzické xx právnické xxxxx, xxx žádost podaly, xxxxxx shledání nepřípustnosti.

3.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx zápisu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx prokazují, že xxxxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spoléhá.

XXXXX 5

Používání symbolů, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;22

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx úprava

Po xxxxxxx žádosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx označení Komisi xx výrobci mohou xxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a používat xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx předpisy Xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1169/2011.

Xxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxx označení xxxxxx xxxx chráněné zeměpisné xxxxxxxx, xxxxxxxx Unie „xxxxxxxx xxxxxxxx původu“ xxxx „chráněné xxxxxxxxx xxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxxx Xxxx „XXXX“ nebo „CHZO“ xx mohou xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxx zamítnuta, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx vinné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výraz „xxxxxxxx xxxxxxxx původu“

X xxxxxxx x xx. 119 odst. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 xxx xxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxx označení xxxxxx“ xxxxxxxx x xxxxxxx vín x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x)

Xxxxx:

Σάμος (Xxxxx);

x)

Španělsko:

Xxxx, Xxxxx, Xxxèx nebo Xxxxxx, Xxxxxxxxxx;

x)

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx;

x)

Xxxxxx:

Xxxx, Marsala, Franciacorta;

e)

Xxxx:

Κουμανδαρία (Xxxxxxxxxxx);

x)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx Xxxèxx, Xxxx xxxx Porto.

KAPITOLA XXX

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx o ochranu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;24

Xxxxx a způsob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx:

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx

x)

x&xxxx;xxxxxx používaném xxx xxxxx výraz x&xxxx;xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. Není-li původním xxxxxx latinka, zapíše xx spolu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx i přepis xx xxxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxxxx

1.   X xxxxxxx tradičního xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx třetích zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx zemích.

2.   „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxx organizace xxxxxxx xxxx sdružení organizací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pravidla x xxxxxx xx vinařské xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx označení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zeměpisného označení, x xxx xxxxxx, a pokud xx xxxxxxx dvěma xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedené oblasti. Xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx pouze pro xxxxxxx x xxxx vinné, xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxxxxxx žádosti

1.   Žádosti x xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx, pokud byly xxxxxx x xxxxxxx s článkem 25 xxxxxx nařízení x xxxxxxx 21 x xx. 30 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34 x xxxx-xx xxxxx vyplněny.

Xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x)

xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxx tradičního xxxxxx, xxx spadá pod xx. 112 písm. x) xxxx x) xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013;

x)

uvedení jazyka, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx nebo druhy xxxxxxx x xxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx označení.

2.   K žádosti xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo pravidla, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zemích, xxxxx xx používání daného xxxxxx řídí, x xxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxx se xxxxxxx poskytnuty dokumenty xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyplněnou xxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx název, xxxxx xx má xxxxxxx:

a)

xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v článku 112 xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx;

b)

skládá xx xxxxxxxx x:

i)

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx území Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výrobků x xxxx vinné uvedených x xx. 92 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013, nebo

xx)

proslaveného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxx třetí xxxx x xxxxxxxx zvláštních xxxxx xxxxxxx z révy xxxxx uvedených x xx. 92 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013;

x)

xxxxxx se obecným xxxxxxx; x

x)

xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xx něj xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx vína x xxxx xxxxx zemi, xxxxxx xxxxxxxx pocházejících od xxxxxxxxxxxxx profesních xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xx tradiční xxxxxx xxxxx xx. 112 xxxx. x) nařízení (XX) x. 1308/2013.

2.   Xxx účely odst. 1 xxxx. b) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx xxx v případě xxxxxx xxxxxxxxx v úředním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx;

b)

xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx zapsaných x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.   Pro účely xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxx, který xx stal „xxxxxxx“, xxxxxx xxxxx, který xx xxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxx, či x xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vinné xxxx, ale stal xx v Unii běžným xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxx xxxxxxxxx Komisí

1.   Dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

3.   Usoudí-li Xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 26 a 27, xxxxxx xxxxxxxxx akt xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v Úředním věstníku Xxxxxxxx unie.

4.   Pokud xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výrazu xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, Komise xxxxxxxxx xxxxxxxx o důvodech xxxxxxxxx a stanoví xxxxx xxx zpětvzetí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 4, Komise xxxxxx prováděcí xxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 115 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013.

XXXXX 2

Řízení x&xxxx;xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx podání xxxxxxx je xxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx námitky

1.   Odůvodněná xxxxxxx xx přípustná, xxxxxxxx:

x)

xx předloží xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xx Komise obdrží xx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/34;

x)

dokládá, xx žádost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výrazy, xxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxxx 27 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx zápis xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 32 xxxx 33 xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx považovaná za xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx třetí xxxx xx zastupující profesní xxxxxxxxxx x xxxx třetí xxxx.

Xxxxxx 31

Xxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx nezamítne xxxxx xx. 23 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx ho, aby xx x xx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/34. Xxxxxxx xxxxxxxxxx obdržené x xxxx lhůtě xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Komise strany xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx v čl. 24 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/34 případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx obdrženým xx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Pokud xxxxxxx xxxx strana, xxxxx xxxxxxx námitku, žádné xxxxxxxxxx nepředloží xxxx xxx nedodržení xxxxx xx sdělení vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34, Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx přijme xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxx 27, 32 xxxx 33 tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přezkum xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o ochranu. Xx xxxxxx okolností xxxx Komise xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx ostatní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o případných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx.

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o námitce, xxxxx xxxx pozastavena, se xxxxxxxx za ukončená x xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx vznesly, xxxx xxxxxxxx informovány.

XXXXX 3

Xxxxxxx

Článek 32

Vztah x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx výrazem, xxxx xx obsahuje x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx definici x&xxxx;xxxxxxxx xxx používání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;112 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013 x&xxxx;xxxxxxxx xx k výrobku, xxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx v příloze VII xxxxx XX uvedeného xxxxxxxx:

x)

xx xxxxxxx, xxxxx xxxx žádost o zápis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx o ochranu tradičního xxxxxx Xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx následně xxxxxxx; xxxx

x)

xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nesmí xxx chráněn xxxx xxxxxxxx výraz, pokud xx xxxxxxxx k pověsti xxxxxxxx známky x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx mohla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx skutečné identity, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je dotčen xxxxxxxx 2, ochranná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o niž xxxx xxxxxxxx nebo jež xx zapsána nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxx xxxx začátkem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrazu x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zrušení podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/95/XX&xxxx;(9), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/2436&xxxx;(10) xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/1001&xxxx;(11).

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx ochrannými xxxxxxxx.

Xxxxxx 33

Xxxxxxxx

1.   Xxxxx, xxx nějž xxxx podána xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 113 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx výraz, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx o povahu, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z révy xxxxx, xxxxx být xxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx, že je xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx výraz xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, existuje-li x xxxxx dostatečné xxxxxxxxx xxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, s ohledem xx xxxxxxx rovného xxxxxxxxx x xxxxxxx a neuvádění xxxxxxxxxxxx x xxxx.

2.   Xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx xx tradiční výrazy xxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2009, xxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx označením xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX.

XXXXX 4

Změny a zrušení

Xxxxxx&xxxx;34

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx&xxxx;25, může xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx změny zapsaného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx údajů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;26 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) x&xxxx;x).

Xx xxxxxxx o změnu xx použijí xxxxxxx xxxxxx 26 xx 31.

Xxxxxx 35

Xxxxxxx tradičního výrazu

X xxxxxxx x xx. 115 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, třetí xxxx xxxx fyzické xx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx zájmem xxxxxxxx xxxxxxxxx akty, xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx žádosti x xxxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxx 26 xx 31.

Xxxxxx 36

Xxxxxx xxx zrušení

Xxxxxxx xxxxxxxxxx výrazu xx xxxxx, xxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 27, 32 xxxx 33;

x)

není xxx xxxxxxxx soulad x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx používání.

Xxxxxx 37

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

1.   Odůvodněná xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx:

a)

ji Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx s oprávněným xxxxxx; x

x)

je xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 36.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx oprávněný xxxxx xxxxxxxx.

2.   X xxxxxxx, xx Xxxxxx usoudí, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx orgánu xxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nepřípustnosti.

3.   V souladu s čl. 30 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34 poskytne Xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxx.

4.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vůči xxxxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx trvale xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 38

Xxxxxxxx xxx tradiční xxxxxx používané ve xxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v článku 112 xxxxxxxx (EU) č. 1308/2013 xx xxxxxxx obdobně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxx vinné, xx xxx se vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů těchto xxxxxxx xxxx.

2.   Xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, jejichž etikety xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než tradiční xxxxxx xxxxxxxx v elektronické xxxxxxxx „E-Bacchus“ xxxxxxx x xx. 25 xxxx. 1 prováděcího xxxxxxxx (EU) 2019/34, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací.

XXXXX 5

Článek 39

Stávající chráněné xxxxxxxx výrazy

Tradiční xxxxx, xxxxx xx chráněn xxxxx nařízení (ES) x.&xxxx;607/2009, xx automaticky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX A OBCHODNÍ XXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx údaje

Xxxxxx&xxxx;40

Xxxxxxx xxxxxxxxx údajů

1.   Povinné xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;119 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013 xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxx současně, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx odlišitelné xx textů či xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;41 odst. 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pole uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1.

3.   Velikost xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 tohoto článku x&xxxx;xxxxx čl. 41 xxxx.&xxxx;1 xxxx xxx větší xxxx rovna 1,2&xxxx;xx xxx ohledu na xxxxxxx formát znaků.

Xxxxxx 41

Xxxxxxxxx určitých horizontálních xxxxxxxx

1.   Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx vyvolávají xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 21 xxxxxxxx (EU) x. 1169/2011, xxxx xxxxxx xxxxxxxx se siřičitanů, xxxxx x xxxxxxxxx produktů, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx X.

2.   Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx doplněny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v příloze I části X.

Xxxxxx 42

Xxxxxxx na xxx x xxxxx

1.   Xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx označení xxxx xxxxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným x xxxxx xxxxxxxx, se xxxxx v Unii xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx části XX hlavy II xxxxxxxx X xxxxxx 2 xxxxxxxxx 3 x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 mohou členské xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx vinné xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx údaje a obchodní xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s platnými xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx z révy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Tyto xxxxx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, než xxxx úřední jazyky Xxxx.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxx XX xxxxx II xxxxxxxx I oddílu 3 x xxxxxx 2 pododdílu 3 xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obchodní xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxx xxx obchodní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 až 11, 13, 15 x 16 xxxxx II xxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) č. 1308/2013 xxxxx xxx xxxxxxx kapslemi xxxx fóliemi xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 119 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotkách xxxxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxx.

Xx číselným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx symbol „% xxx.“ x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“, „skutečný xxxxxxx“ xxxx „xxx.“. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx v procesu kvašení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx údajem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxx „% xxx.“ x xxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxx obsah xxxxxxxx“ xxxx „celkový xxxxxxx“.

Aniž xxxx xxxxxxx přípustné xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx metodu xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx obsah xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx 0,5 % xxxxxxxxxx oproti xxxxxx xxxxxxxx stanovenému xxxxxxxx. X xxxxxxx z révy xxxxx x xxxxxxxxx označením xxxxxx xxxx zeměpisným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx, x xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx dosycovaných oxidem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vín, xxxxxxxxx vín dosycovaných xxxxxx xxxxxxxxx, likérových xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx však xxxxx xxx (xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx metodu xxxxxxx) xxxxx obsah alkoholu xxxxx nebo xxxxx x xxxx xxx 0,8 % xxxxxxxxxx oproti xxxxxx xxxxxxxx stanovenému xxxxxxxx.

Xxxxxx 45

Xxxx o provenienci

1.   Xxxx o provenienci xxxxx xx. 119 odst. 1 xxxx. d) nařízení (XX) x. 1308/2013 xx xxxxx xxxxx:

a)

u výrobků x xxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 1, 3 xx 9, 15 x 16 xxxxx XX xxxxxxx XXX xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013 slovy „víno x (…)“, „xxxxxxxx x (…)“, „xxxxxxx x (…)“ xxxx „xxxx z (…)“, xxxx rovnocenným výrazem, x xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx;

x)

xxxxx „vino x Xxxxxxxx xxxx“ xxxx „xxxx xxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie“, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx vzniklého smícháním xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxx „xxxx x Xxxxxxxx xxxx“ nebo „xxxx xxxxxxxx x (…) x xxxxxx sklizených v (…)“ x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxx „xxxx vín x (…)“, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s doplněním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx směsi xxx pocházejících z více xxxxxxx zemí;

x)

xxxxx „xxxx xxxxxxxx x (…) x xxxxxx xxxxxxxxxx x (…)“ x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx z hroznů xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi.

Xxxxxxxx xx písmene x) xxxxxxx pododstavce u výrobků x xxxx vinné xxxxxxxxx x xxxxxx 4, 5 x 6 xxxxx XX xxxxxxx VII nařízení (XX) x. 1308/2013 bez xxxxxxxxxx označení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx označení xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx písmeni x) nahrazen xxxxxx „xxxxxxxx v (…)“, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s doplněním xxxxx členského státu, x xxxx došlo k druhotnému xxxxxxx.

Xxxxxx a druhým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 47 a 56.

2.   Údaj x xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 xx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2, 10, 11 x 13 xxxxx XX xxxxxxx XXX nařízení (XX) x. 1308/2013 xxxxx takto:

x)

mošt x (…)“ xxxx „xxxx vyrobený x (….)“, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu;

x)

xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zemí Xxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx vinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

c)

xxxx xxxxxxxx v (…) x xxxxxx xxxxxxxxxx v (…)“ x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.   X xxxxxxx Xxxxxxxxx království xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a c) odstavce 1 x xxxxxxxxx a) x x) xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v níž xxxx xxxxxxxx hrozny použité x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx vinné.

Xxxxxx 46

Xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx

1.   Xxx xxxxx xxxxxxx xx. 119 xxxx. 1 xxxx. e) a f) xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 x xxxxxx xxxxxx se:

x)

xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxx v Evropské xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx provádět;

x)

xxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx produktů xx xxxxx x xxxxxx nejvýše 60 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx“ rozumí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob, které xx vlastní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxxxx hroznů xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oxidem xxxxxxxxx, xxxxxxxx šumivá vína xxxx xxxxxxxx aromatická xxxx xxxx nechávají xxxxxxxxxx provádět;

x)

xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxx x Xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, jež není xxxxxx Unie, xx xxxxxxx oběhu xx xxxxxx čl. 5 xxxx. 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 952/2013 (12);

x)

xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx těchto osob, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nakupují a posléze xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx šumivá xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx“ xxxxxx xxxx o obci x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ústředí xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx doplní:

x)

xxxxx „xxxxxxxx“ xxxx „xxxxxx v (…)“, xxxxx lze doplnit xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx výrobce; xxxx

x)

výrazy, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx, odkazujícími xx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

x xxxxxxx xxxxxxx; nebo

ii)

v provozovnách xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx

iii)

v podniku xxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxx za xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx stáčírny xxxxxxxx xxxxx „plněno xxx (…)“, xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, slovy „xxxxxx xxx (…) x (…)“.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx jiném místě xxx ve xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx doplněny xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxx k plnění xxxxx, a pokud je xxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě, názvem xxxxxx členského státu. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxx na místě, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx blízkosti xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx jiných nádob xxx láhví nahrazují xxxxx „xxxxxxx“ a „baleno x (…)“ xxxxx „xxxxxxxx“ x „xxxxxx x (…)“ xxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ xxxx „vyrobeno x“ x „xxxxxxxx“ xxxx „prodáváno“, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnout, xx:

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxx slova „xxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxx x“ výrazy xxxxxxxxx x xxxxxxx XX.

4.   Xxxx názvem a adresou xxxxxxx xx uvedou xxxxx „xxxxxxx“ nebo „xxxxxxxx (…)“. U výrobků x xxxx xxxxx dovážených xx velkokapacitních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx území Xxxx xx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx údajem x xxxxxxxx v souladu s odstavcem 2.

5.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 xx xxxxx seskupit, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby.

Jeden z těchto xxxxx xxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Kód se xxxxxx odkazem xx xxxxxxx členský xxxx. Xx etiketě xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx distribuci, xx-xx xxxx xxx xxxxxxxx, výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedený xxxxxx kódu.

6.   Xxxxx je xxxxx xxxx adresa xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx prodejce xxxxxx xxxxxxxxx označením původu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx obsahuje, xxxx na xxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx poloviční xxxxxxxxx xxxxxx použitého xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx označení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx dotyčného xxxxxxx x xxxx xxxxx; xxxx

x)

pomocí xxxx xxxxxxxxx v odst. 5 xxxxxx pododstavci.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxx vinné xxxxxxxx xx jejich xxxxx.

Xxxxxx 47

Xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx dosycovaných xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx jakostních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vín

1.   Xx xxxxxxx xxxxxxx z révy xxxxx xxxxxxxxx x xx. 119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013 xx uvedou výrazy xxxxxxxxx x xxxxx A přílohy XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cukru.

2.   Pokud xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx z révy vinné xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, glukózu a sacharózu xxxxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx uvedených x xxxxx X xxxxxxx XXX, xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx výrazů.

3.   Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx popsané xxxxx X xxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx 3 xxxxx xx xxxx xx xxxxx uvedeného xx xxxxxxx výrobku.

Xxxxxx 48

Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx vína xxxxxxxxxx xxxxxx uhličitým, xxxxxxx xxxx dosycovaná oxidem xxxxxxxxx x xxxxxxxx šumivá xxxx

1.   Xxxxxx „xxxxxx víno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ x „xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uhličitým“ xxxxxxx x xxxxx II přílohy XXX xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013 se xxxxxx xxxxx „získáno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx. 119 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 1308/2013.

2.   Odstavec 1 xx nepoužije, xxxxx xxxxxxx xxxxx sám xxxxx, že došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

3.   U jakostních xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx druh xxxxxxx x xxxx vinné x xxx, xxxxxxx xxxxxxx obsahují xxxxx „Xxxx“.

XXXXX 2

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;49

Xxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 xx 11, 13, 15 x&xxxx;16 části XX přílohy VII xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1308/2013 xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;120 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1308/2013, xxxx-xx xxxxxxx 85&xxxx;% hroznů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v dotyčném xxxx. Xx nezahrnuje:

a)

jakékoli množství xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, „expedičního xxxxxx“ nebo „xxxxxxxxx xxxxxx“, xxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3 xxxx. x) a f) xxxxx II xxxxxxx XXX xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1308/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ale s uvedením xxxxxxx sklizně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;12 prováděcího nařízení Xxxxxx (EU) 2018/274 (13).

3.   U výrobků x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nebo únoru xx xxxxxxxx sklizně xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx z révy vinné xxxxxxxxx kalendářní rok.

Xxxxxx 50

Xxxxx moštové odrůdy

1.   Názvy xxxxxxxxx odrůd nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 120 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 použitých xxx xxxxxx xxxxxxx z révy xxxxx uvedených x xxxxxx 1 xx 11, 13, 15 a 16 xxxxx XX přílohy XXX xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013 se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx x) x x), xxxx-xx xxxxxxxx x Xxxx, xxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx x) x x), xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zemích.

x)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo jejich xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx podmínek:

i)

xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx odrůdy xxxxxxxx xxxxxxx 85 % xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx:

xxxxxxxx množství xxxxxxx z révy vinné xxxxxxxxx x xxxxxxx, „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ nebo „xxxxxxxxx xxxxxx“, nebo

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx v bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxx XX xxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013;

xx)

xxxx-xx xxxxxxx dvě xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být x xxxxxx odrůd xxxxxxxx 100 % xxxxxxxxx výrobku, xx nezahrnuje:

jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx k slazení, „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ nebo „xxxxxxxxx xxxxxx“, xxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vinné xxxxxxxxx x xxxx 3 xxxx. e) a f) xxxxx XX xxxxxxx XXX xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013.

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx na etiketě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a v sestupném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

U výrobků x xxxx vinné xxxxxxxxxx x Xxxx jsou názvy xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx názvy xxxxxxx v zatřídění xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 81 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013.

Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 81 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) č. 1308/2013 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx synonymy xxxxx uvedené x „xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx révy x xxxxxx xxxxxxx“ spravovaném Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx.

x)

X xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx musí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odrůd xxxx xxxxxx synonym xxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx xx výrobce xxxx x xxxxxxx třetí zemi, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a názvy xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jedné x xxxxxx organizací:

x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx a víno;

xx)

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rostlin;

xxx)

Mezinárodního xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rostlin.

2.   Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx označení xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 12 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/274.

V případě xxxxxxxx vín x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx mohou xxx xxxxx moštových xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx popisu xxxxxxx, x xx „Pinot xxxxx“, „Xxxxx xxxx“, „Pinot xxxxxxx“ xxxx „Pinot xxxx“, x xxxxxxxxxxxx názvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „Pinot“.

3.   Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zeměpisným xxxxxxxxx nebo ho xxxxxxxx x xxxxx lze xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx s chráněným označením xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx uvedené x xxxxx X xxxxxxx IV xxxxxx xxxxxxxx.

Komise xxx xxxxx xxxx X xxxxxxx XX pouze x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx.

4.   Xxxxx xxxxxxxxx odrůd x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx B xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prvek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx označení, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx s chráněným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zeměpisným xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxx.

Xxxxxx 51

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx moštových odrůd x xxxxxxx z révy vinné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx x xxxx vinné xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 9 x 16 xxxxx XX xxxxxxx XXX xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xx. 120 xxxx. 2 uvedeného xxxxxxxx členské státy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx víno“ xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx údaje:

x)

název dotyčného xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx);

x)

xxxxx xxxxxxx odrůdy (xxxxxxxxx xxxxx).

U výrobků z révy xxxxx xxxxxxxxx v prvním xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx původu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, jejichž etikety xxxxxxx xxxxx jedné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx třetí xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxx (názvy) xxxxxxx xxxxx země (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx).

Xxxxxx 45 xxxxxx nařízení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx země (xxxxxxx xxxx).

X xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx země, která xx xxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx a ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxxxx 52

Xxxx o obsahu cukru x xxxxxxx z révy xxxxx xxxxxx než xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

1.   Xx xxxxxxx xxxxxxx z révy vinné xxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 119 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 lze xxxxxx obsah xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx v části X xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxx obsah xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx uvedených x xxxxx B přílohy XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pouze xxxxx x xxxxxx výrazů.

3.   Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxxx xxx xxxxxxx popsané x xxxxx B xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx obsah xxxxx xxxxx x xxxx xxx 1 xxxx na xxxx od xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

4.   Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3, 8 x 9 xxxxx XX xxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013, xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx vydávaných zastupujícími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 53

Xxxxxx odkazující xx xxxxxxx výrobní xxxxxx

1.   X xxxxxxx x xx. 120 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 xxxxx xxx u výrobků x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 11, 13, 15 x 16 xxxxx XX xxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) x. 1308/2013 uvedeny xxxxx xxxxxxxxxx xx určité xxxxxxx metody. Xxxx xxxxx xx mohou xxxxx výrobních metod xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jedinými xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx s chráněným označením xxxxxx nebo chráněným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxxxx, byl xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx x xxxxx země xxxx xxxxx pro tyto xxxxxxx z révy xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxx X.

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z révy xxxxx xxxx v nádobách xx xxxxx, xx xxxxxxxx použít xxxxx x xxxxx podle prvního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx zrání xxxx xxxxxxxxxx v nádobě jiného xxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vinné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kousků xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, že xx xxx procesu xxxxxxx xxxxxx ze xxxxx.

3.   Xxxxx „xxxxxxx x xxxxx“ xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vín x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx označením xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx:

x)

xxxxxxx výrobek získal xxxx uhličitý vlivem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx;

x)

xxxxx výrobního procesu xxxxxx xxxxx v podniku, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oxidu uhličitého x xxxxxx, nebyla kratší xxx xxxxx měsíců;

c)

doba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx neoddělení xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx 90 dnů;

d)

xxxxxxx xxx xxxxxxx od xxxx filtrací xxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (degoržáží).

4.   Xxxxxx „xxxxxxx v lahvi xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“ xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“ xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx šumivých xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx označením xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx:

x)

získal xxxx xxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx;

x)

zůstal xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v tomtéž xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxx oddělen xx xxxx xxxxxx odstřelením (xxxxxxxxx).

5.   Xxxxx „Crémant“ může xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxxxxx jakostní šumivá xxxx s chráněným označením xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx:

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxx hroznů nebo xxxxxx xxx stopek. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 150 xx hroznů xxxxx xxxxxxxxxx 100 xxxxx;

x)

maximální xxxxx xxxxx siřičitého xxxxxxxxxxx 150 mg/l;

x)

xxxxx xxxxx xx xx 50 x/x;

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 4.

Aniž xx xxxxxx xxxxxx 55, uvede xx xxxxx „Xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx jakostních xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepoužije xx xxxxxxx, kteří vlastní xxxxxxxx známky obsahující xxxxx „Crémant“, xxxxx xxxx zapsány přede xxxx 1. xxxxxx 1986.

6.   Odkazy na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nařízení Rady (XX) x. 834/2007 (14).

Xxxxxx 54

Xxxx x xxxxxxx

1.   Xxxxxx odkazující xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxx než xxxx o názvu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prodejce xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Tyto xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxx v případě, xx xxxxxxx z révy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celá xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX regulují xxxxxxx státy. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx profesních xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx z révy xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx a obchodní xxxxxx xxxxxxxxx výrobku x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 55

Xxxx o názvech menších xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx je xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zeměpisné xxxxxxxx

1.   Xxxxx xx. 120 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013 a aniž xxxx xxxxxxx články 45 x 46, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxx větší xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx s chráněným xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zeměpisným xxxxxxxxx třetí xxxx.

2.   Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx jednotek, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx oblast xxx xxxxxxxx původu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výrobku a jediném xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx vyrobené x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxx:

x)

x xxxxxxxx xxxxx zeměpisné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 85 % hroznů, x xxxxx xxx xxxx výrobek x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx:

i)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, „xxxxxxxxxxx likéru“ xxxx „xxxxxxxxx xxxxxx“;

ii)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx v bodě 3 xxxx. x) x x) xxxxx XX xxxxxxx XXX xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013;

x)

Xxxxxxxxx xxxxxx použité xxx xxxxxx pocházejí x xxxxxxxx xxxxxxxxx oblasti xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo zeměpisné xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 11. května 2002, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx označení, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členských států, xxxx jsou jím xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx x) a b) druhého xxxxxxxxxxx.

3.   Xxxxx zeměpisné jednotky, xxxxx xx menší xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx oblast pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx označení, xxxx xxxxxx na zeměpisnou xxxxxx odkazují xx:

a)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxx xxxx xxxx xxxx;

c)

vinařskou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx oblast.

ODDÍL 3

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx zvláštní tvary xxxxx x&xxxx;xxxxxxx

Článek 56

Podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lahví

Pro xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;XXX musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxx xxx xxxxxxxx výhradně, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 25 xxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx chráněným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x

x)

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s výrobkem x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uznávaných xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx v příloze VII.

Xxxxxx 57

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxx xxxxx

1.   Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyrobené x Xxxx xx xxxxx xx xxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx „xxxxxx víno“ xxxxxxxxxx:

x)

x xxxxx xx xxxxxxxxxx objemem xxxx xxx 0,20 xxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx materiálu, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx s potravinami, xxx xx xxxxxx xx xxxx místě xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx čepičkou x xxxxx xxxxxxx xx fólii, xxxxx pokrývá xxxxx xxxxx a celé hrdlo xxxxx nebo jeho xxxx;

x)

x xxxxx se jmenovitým xxxxxxx xxxxxxx 0,20 xxxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx vyrobené x Xxxx se na xxx neuvádějí ani xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určeného xxx „šumivé xxxx“ xx s uzávěrem popsaným x xxxxxxx x) prvního xxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxx na xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx typu určeného xxx „šumivé xxxx“ x/xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 1 druhém xxxxxxxxxxx xxxx. a) i jiné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx tradičně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a neuvádějí spotřebitele x xxxx, xx xx xxxx skutečné xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 58

Xxxxxxxxxx předpisy stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx označením xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx označením xxxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 49, 50, 52, 53 x 55 tohoto xxxxxxxx a článku 13 prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/34 xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx nebo xx xxxxxx, a to zavedením xxxxxxxxxxx podmínek, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku xxx xxxx xxxxxxx x xxxx vinné.

2.   Xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich území, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 52 x 53 xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xx xxxxxx xxxxxxxx xx členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx z révy vinné xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx stanovit a regulovat xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx. 119 xxxx. 1 a čl. 120 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) x. 1308/2013.

4.   Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxx, že pro xxxxxxx z révy xxxxx xxxxxx xx jejich xxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx použitelné xxxxxx 118, 119 x 120 xxxxxxxx (XX) č. 1308/2013.

XXXXXXXX X

XXXXXX, XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx&xxxx;59

Xxxxxxxxxxxx jazyk

Všechny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zasílané Xxxxxx xxxxxxx žádosti x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx 94 xx 98 a články 105 x&xxxx;106 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 25 xx 31 x&xxxx;xxxxxx 34 x&xxxx;35 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx Xxxx nebo x&xxxx;xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx překlad xx jednoho x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 60

Xxxxxxx

Xxxxxxxx (XX) x. 607/2009 xx zrušuje.

Xxxxxx 61

Xxxxxxxxx opatření

1.   Články 2 xx 12 a článek 72 xxxxxxxx (XX) x. 607/2009 xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx označování xx x xxxxxx xxxxxxx xx všechny xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx 13 xx 16 xxxxxxxx (XX) č. 607/2009 xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx bude x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie s výzvou x xxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxx 21, 22 x 23 xxxxxxxx (XX) x. 607/2009 xxxxxxxx xx xxxxxxx o zrušení xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyřízeny v den xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/34 xxxxxxxxxx námitky xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u nichž xxxx jediný doklad xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx použitelnosti xxxxxx xxxxxxxx.

5.   Xxxxxxxx 1, 2 x 3 se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxx, u nichž xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebudou vyřízeny x xxx xxxxxxx použitelnosti xxxxxx nařízení.

6.   Články 20 x 72 xxxxxxxx (XX) x. 607/2009 týkající xx xxxx xxxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx jak xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx uvedly, xx splňují xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx Xxxx.

Pokud xxx x xxxxxxxxxx žádosti o změnu, xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx 1, rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Komisi xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 17 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komisi xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxx:

x)

změny xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx Xxxx;

x)

xxxxx považované xx xxxxx splňující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx změnu.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx standardních xxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx C xx xxx xxxxxx ode xxx, xxx obdrží xxxxx xxxxxx od xxxxxxx členského xxxxx, x xxxxxxxx žádosti a jediné xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx změnám xxxxxxxx.

7.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 607/2009 se x xxxxxx xxxxxxx xx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx výrazu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx začátku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

8.   Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu 1. xxxxx 2009 nebo později x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx před 30. xxxxxxx 2014 x xxxxxxx s čl. 73 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 607/2009 xx xxxxxxxx xx schválené, xxxxx x xxxx Komise xxxx, xx xxxxxxx specifikaci xxxxxxx do souladu x xxxxxxx 118x xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

Xxxxx, u nichž Komise xxxxxx, xx uvádějí xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxx 118x nařízení (XX) x. 1234/2007, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a řídí xx přechodnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavci 6 xxxxxx xxxxxx.

9.   Xxxxxxx x xxxx xxxxx uváděné xx xxx nebo označené x xxxxxxx x xxxxxxxxx (ES) x. 607/2009 mohou být xxxxxxx xx xxx xx xx vyčerpání xxxxxxxxxxx xxxxx.

10.   Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 118x xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xx použije xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2009 nebo xxxxxxx a zaslána tímto xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx 31. prosincem 2011.

Xxxxxx 62

Xxxxx v platnost x xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 17. xxxxx 2018.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, s. 671.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;1234/2007 ze dne 22.&xxxx;xxxxx&xxxx;2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro některé xxxxxxxxxx xxxxxxxx („xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx organizaci xxxx“) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;299, 16.11.2007, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;607/2009 xx dne 14.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009, kterým se xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx k nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;479/2008, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx výrazy, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;193, 24.7.2009, x.&xxxx;60).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1151/2012 xx xxx 21. listopadu 2012 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) x.&xxxx;664/2014 xx dne 18.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2013, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1151/2012, xxxxx xxx o stanovení xxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx přechodná xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;179, 19.6.2014, s. 17).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 668/2014 xx xxx 13. června 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1151/2012 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x&xxxx;xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;179, 19.6.2014, x.&xxxx;36).

(7)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1169/2011 xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1924/2006 a (ES) x.&xxxx;1925/2006 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 87/250/EHS, xxxxxxxx Xxxx 90/496/XXX, xxxxxxxx Xxxxxx 1999/10/ES, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/13/XX, směrnic Komise 2002/67/XX a 2008/5/ES x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;608/2004 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;304, 22.11.2011, x.&xxxx;18).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/34 ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2018, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1308/2013, pokud xxx x xxxxxxx x ochranu označení xxxxxx, zeměpisných xxxxxxxx x tradičních xxxxxx x odvětví xxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, změny specifikace xxxxxxx, evidenci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x používání xxxxxxx, x k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 1306/2013, pokud jde x xxxxxx systém xxxxxxx (viz strana 46 x&xxxx;xxxxx čísle Xxxxxxxx xxxxxxxx).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/95/XX xx xxx 22.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008, xxxxxx xx sbližují právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;299, 8.11.2008, x.&xxxx;25).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/2436 xx xxx 16.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (Úř. věst. L 336, 23.12.2015, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/1001 xx xxx 14.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx (Úř. věst. L 154, 16.6.2017, x.&xxxx;1).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;952/2013 xx dne 9. října 2013, xxxxxx se stanoví xxxxx xxxxx Unie (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;269, 10.10.2013, s. 1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/274 xx xxx 11.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2017, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1308/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx révy, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx knihu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx prohlášení x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1306/2013, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, a zrušuje xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/561 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, x.&xxxx;60).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;834/2007 xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx produkci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení (XXX) x.&xxxx;2092/91 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;189, 20.7.2007, x.&xxxx;1).


PŘÍLOHA I

ČÁST X

Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;41 odst. 1

Jazyk

Výrazy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx produktů

Výrazy xxxxxxxx xx mléka x mléčných xxxxxxxx

xxxxxxxxx

„сулфити“xxxx „серен диоксид“

„яйце“„яйчен протеин“„яйчен продукт“„яйчен лизозим“nebo „яйчен албумин“

„мляко“„млечни продукти“„млечен казеин“xxxx „млечен протеин“

xxxxxxxxx

„xxxxxxxx“ nebo „xxxxxxx de xxxxxx“

„xxxxx“„xxxxxxxx xx xxxxx“„xxxxxxxxxxx“„xxxxxxxx de xxxxx“xxxx „xxxxxxxxxxx“

„xxxxx“„xxxxxxxxx xxxxxxx“„xxxxxxx xx xxxxx“xxxx „xxxxxxxx xx xxxxx“

xxxxx

„xxxxxxxxxx“ nebo „xxxx xxxxxxxx“

„xxxxx“„xxxxxxx xxxxxxxxx“„xxxxxxx x xxxxx“„xxxxxxx lysozym“nebo „xxxxxxx xxxxxxx“

„xxxxx“„xxxxxxx x xxxxx“„xxxxxx kasein“nebo „xxxxxx xxxxxxxxx“

xxxxxx

„xxxxxxxxx“ nebo „xxxxxxxxxxx“

„æx“„æxxxxxxxx“„æxxxxxxxx“„æxxxxxxxx“xxxx „æxxxxxxxx“

„xæxx“„xæxxxxxxxxxx“„xæxxxxxxxxx“ xxxx „xæxxxxxxxxxx“

xxxxxxx

„Xxxxxxx“ xxxx „Schwefeldioxid“

„Ei“„Eiprotein“„Eiprodukt“„Lysozym xxx Xx“xxxx „Xxxxxxx aus Xx“

„Xxxxx“„Xxxxxxxxxxxxxx“„Xxxxxx aus Xxxxx“xxxx „Xxxxxxxxxxxx“

xxxxxxxx

„xxxxxxxx“ nebo „vääveldioksiid“

„muna“„munaproteiin“„munatooted“„munalüsosüüm“nebo „xxxxxxxxxxxx“

„xxxx“„xxxxxxxxxxx“„xxxxxxxxxxxx“ nebo „xxxxxxxxxxxxx“

xxxxx

„θειώδη“„διοξείδιο του θείου“xxxx „ανυδρίτης του θειώδους οξέος“

„αυγό“„πρωτεΐνη αυγού“„προϊόν αυγού“„λυσοζύμη αυγού“xxxx „αλβουμίνη αυγού“

„γάλα“„προϊόντα γάλακτος“„καζεΐνη γάλακτος“xxxx „πρωτεΐνη γάλακτος“

anglicky

„sulphites“„sulfites“„sulphur xxxxxxx“xxxx „sulfur xxxxxxx“

„xxx“„xxx xxxxxxx“„xxx xxxxxxx“„xxx xxxxxxxx“xxxx „xxx albumin“

„milk“„milk products“„milk xxxxxx“ xxxx „milk xxxxxxx“

xxxxxxxxxxx

„xxxxxxxx“ nebo „anhydride xxxxxxxxx“

„œxx“„xxxxxxxx de x'œxx“„xxxxxxx xx x'œxx“„xxxxxxxx de x'œxx“xxxx „xxxxxxxx de x'œxx“

„xxxx“„xxxxxxxx xx lait“„caséine xx lait“nebo „protéine xx lait“

chorvatsky

„sulfiti“ nebo „xxxxxxxx xxxxxxx“

„xxxx“„xxxxxxxxxxxx iz xxxx“„xxxxxxxxx xx xxxx“„xxxxxxx xx xxxx“xxxx „albumin xx xxxx“

„xxxxxxx“„xxxxxxxx xxxxxxxxx“„xxxxxx xx xxxxxxx“xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“

xxxxxxx

„xxxxxxx“ nebo „xxxxxxxx xxxxxxxxx“

„xxxx“„xxxxxxxx dell'uovo“„derivati xxxx'xxxx“„xxxxxxxx xx uovo“nebo „xxxxxxxxxxx“

„xxxxx“„xxxxxxxx xxx latte“„caseina xxx xxxxx“xxxx „proteina xxx xxxxx“

xxxxxxxx

„xxxxīxx“ xxxx „xēxx xxxxxīxx“

„xxxx“„xxx olbaltumviela“„olu xxxxxxxx“„xxx xxxxxīxx“xxxx „xxx xxxxxīxx“

„xxxxx“„xxxxx xxxxxxxx“„xxxxx xxxxīxx“xxxx „piena xxxxxxxxxxxxx“

xxxxxxxx

„xxxxxxxx“ xxxx „xxxxxx xxxxxxxxx“

„xxxxxxxxxx“„xxxxxxxxų xxxxxxxx“„xxxxxxxxų produktai“„kiaušinių xxxxxxxxx“xxxx „xxxxxxxxų xxxxxxxxx“

„xxxxxx“„xxxxx xxxxxxxxx“„xxxxx kazeinas“nebo „xxxxx xxxxxxxx“

xxxxxxxx

„xxxxxxxxx“ xxxx „xxx-xxxxxx“

„xxxxx“„xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“„xxxxxxxxxxx“„xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“xxxx „xxxxxxxx származó xxxxxxx“

„xxx“„xxxxxxxxxxx“„xxxxxxxxx“xxxx „xxxxxxxxxx“

xxxxxxx

„xxxxxxxx“ nebo „xxxxxxxx tal-kubrit“

„bajd“„proteina xxx-xxxx“„xxxxxxx xxx-xxxx“„xxżxżxxx xxx-xxxx“xxxx „xxxxxxxx xxx-xxxx“

„ħxxxx“„xxxxxxxx tal-ħalib“„kaseina xxx-ħxxxx“xxxx „xxxxxxxx tal-ħalib“

nizozemsky

„sulfieten“ xxxx „xxxxxxxxxxxxx“

„xx“„xxxxxxxïxx“„xxxxxxxxxx“„xxxxxxxxx“xxxx „xxxxxxxxxx“

„xxxx“„xxxxxxxxxxxx“„xxxxxxxxïxx“ xxxx „xxxxxxxxxïxxx“

xxxxxx

„xxxxxxxxx“„xxxxxxxxx xxxxxx“xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“

„xxxx“„xxxłxx xxxx“„xxxxxxxx x xxx“„xxxxxxx z xxxx“xxxx „xxxxxxxę x xxxx“

„xxxxx“„xxxxxxxx xxxxxxx“„xxxxxxę z mleka“nebo „xxxłxx xxxxx“

xxxxxxxxxxx

„xxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxx xx xxxxxxx“

„xxx“„xxxxxxxx xx xxx“„xxxxxxx xx xxx“„xxxxxxxx xx xxx“xxxx „xxxxxxxx de xxx“

„xxxxx“„xxxxxxxx xx xxxxx“„xxxxxxx de xxxxx“xxxx „xxxxxxxx xx xxxxx“

xxxxxxxx

„xxxxxțx“ xxxx „xxxxxx xx xxxx“

„xxă“„xxxxxxxx din xxă“„xxxxxxx xxx xxă“„xxxxxxxă xxx xxă“xxxx „albumină xxx xxă“

„xxxxx“„xxxxxxx xxx xxxxx“„xxxxxxă din xxxxx“xxxx „xxxxxxxx xxx xxxxx“

xxxxxxxxx

„xxxxxxxxxx“xxxx „xxxx xxxxxxxx“

„xxxxx“„xxxxxxx xxxxxxxxxx“„xxxxxxx x xxxxx“„xxxxxxx xxxxxxx“xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“

„xxxxxx“„xxxxxxx z xxxxxx“„xxxxxxx xxxxxxx“„xxxxxxx xxxxxx“xxxx „xxxxxxx bielkovina“

slovinsky

„sulfiti“ xxxx „xxxxxxx dioksid“

„jajce“„jajčne xxxxxxxxxxx“„xxxxxxxx xx xxxx“„xxxxxx xxxxxxx“xxxx „xxxxxx albumin“

„mleko“„proizvod xx xxxxx“„xxxxxx xxxxxx“xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxx“

xxxxxx

„xxxxxxxxxx“„xxxxxxxxxxx“ nebo „xxxxxxxxxxxxxx“

„xxxxxxxxxx“„xxxxxxxxxxxxxxxxxxx“„xxxxxxxxxxxxxxxxx“„xxxxxxxxxxä (xxxxxxxxxxxx)“xxxx „xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx“

„xxxxxx“„xxxxxxxxxxxxxx“„xxxxxxxxx (xxxxxxxx)“xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“

xxxxxxx

„xxxxxxxx“ nebo „svaveldioxid“

„ägg“„äggprotein“„äggprodukt“„ägglysozym“nebo „äxxxxxxxxx“

„xxöxx“„xxöxxxxxxxxxxx“„xxöxxxxxxxx“ xxxx „xxöxxxxxxxxx“

XXXX X

Xxxxxxxxxx uvedené v čl. 41 xxxx.&xxxx;2


PŘÍLOHA II

Výrazy xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 odst. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. b)

Jazyk

Výrazy xxxxxxxx místo „xxxxxxx“

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx „vyrobeno x“

XX

„преработвател“

„преработено от“

XX

„xxxxxxxxxx“

„xxxxxxxxx por“

CS

„zpracovatel“ xxxx „xxxxx“

„xxxxxxxxxx x“ xxxx „xxxxxxxx x“

XX

„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxxxxxx“

„xxxxxxxxxxx af“

DE

„Verarbeiter“

„verarbeitet xxx“ xxxx „versektet xxxxx“

„Xxxxxxxxxxxx“

XX

„xööxxxxx“

„xööxxxxxx“

XX

„οινοποιός“

„οινοποιήθηκε από“

XX

„xxxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxxx“

„xxxxxxxxx xx“ xxxx „xxxx xx“

XX

„xxxxxxxxxxx“

„xxxxxxx xxx“

XX

„xxxxxxxxxxx“ xxxx „spumantizzatore“

„elaborato xx“ xxxx „spumantizzato xx“

XX

„xxxxxxxxxāxx“

„xīxxxxxx“ xxxx „xxxxxxx“

XX

„xxxxxxxėxxx“

„xxxxxxxx“

XX

„xxxxxxxxxx:“

„xxxxxxxxxxx:“

XX

„xxxċxxxxx“

„xxxxxċxxxxx xxxx“

XX

„xxxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxx“

„xxxxxxxx xxxx“ xxxx „xxxxxx xxxx“

XX

„xxxxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxx“

„xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx „wytworzone xxxxx“

XX

„xxxxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxxxx“

„xxxxxxxxx xxx“ xxxx „xxxxxxxxx por“

RO

„elaborator“

„elaborat xx“

XX

„xxxxxxxxxxxx“

„xxxxxxxxx“

XX

„xxxxxxxxxxľ“

„xxxxxxxx“

XX

„xxxxxxxxxx“

„xxxxxxxxxxx“

XX

„xxxxxxxxxxxxxöxxxxx“

„xxxxxxxxx xx“


XXXXXXX XXX

XXXX X

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;47 xxxx.&xxxx;1, xxxxx se xxxxxxx pro xxxxxx xxxx, šumivé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uhličitým, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jakostní xxxxxxxxxx xxxxxx víno.

Výrazy

Podmínky xxx xxxxxxx

xxxx nature, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, pas xxxx, xxxxxx zéro, xxxūxxxxxxx xxxxxxx, īxxx xxxxx, xxxxxxxx tvrdé, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, брют натюр, xxxx xxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 3 gramy xx xxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

xxxxx brut, xxxxx herb, xxxxxx xxxxxxx, ekstra xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, extra bruto, xxxxxxx xxxx, ekstra xxxxxxxx, екстра брют

Je-li xxxxx cukru xxxx 0 a 6 xxxxx na xxxx.

xxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx wytrawne, брют

Xx-xx obsah cukru xxxxx než 12 xxxxx xx xxxx.

xxxxx xxx, extra xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xüxöxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, suho, xxxxxxx suché, extra xxxxx, екстра сухо, xxxxx sec, xxxxxx xøx, xxxx xxxx

Xx-xx xxxxx xxxxx xxxx 12 x 17 xxxxx na xxxx.

xxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xøx, ξηρός, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, sausais, xxxxxx, xxłxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, сухо, xxxx

Xx-xx xxxxx xxxxx xxxx 17 x 32 xxxxx xx xxxx.

xxxx-xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxøx, ημίξηρος, xxxx seco, xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, félszáraz, xxłxłxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, полусухо, polusuho

Je-li xxxxx xxxxx xxxx 32 x 50 xxxxx xx litr.

doux, xxxx, xxxxx, xxxxx, sød, γλυκός, dulce, xxxx, xöx, makea, xxxxxx, xxxxx, xxxx, ħxxx, xłxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, сладко, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 50 xxxxx xx litr.

ČÁST X

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;1, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx X.

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx

сухо, xxxx, xxxxx, tør, xxxxxxx, xxxx, ξηρός, xxx, sec, xxxxx, xxxxxxxxx, sausais, xxxxxx, xxxxxx, droog, xxxxxxxx, xxxx, xxx, xxxx, xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:

4 gramy xx xxxx, nebo

9 xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyjádřená x gramech xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx nejvýše x 2 gramy xxxxx než xxxxx xxxxxxxxxx cukru.

полусухо, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, halvtør, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, ημίξηρος, medium xxx, xxxx-xxx, abboccato, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, półwytrawne, xxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, puolikuiva, xxxxxxxxx, xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nepřesahuje xxxx:

12 xxxxx na xxxx, xxxx

18 gramů xx xxxx, xxxxxxxx celková xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx litr xx nejvýše x 10 xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

полусладко, semidulce, xxxxxxxxxx, xxxxxøx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, ημίγλυκος, medium, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, amabile, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, halfzoet, półsłodkie, xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxöxx, xxxxxxxxxx

Xxxxx obsah xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx však 45 xxxxx xx litr.

сладко, xxxxx, xxxxxx, xøx, xüxx, xxxxx, γλυκός, xxxxx, doux, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxx, ħxxx, zoet, xłxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xöxx, xxxxxx.

Xx-xx xxxxx xxxxx nejméně 45 xxxxx xx xxxx.


PŘÍLOHA XX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX A JEJICH SYNONYM, XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX NA XXXXXXXXX XXX&xxxx;(1)

XXXX X

Xxxxxx moštových xxxxx a jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx na etiketách xxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;50 xxxx.&xxxx;3.

Xxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx odrůdy xxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxx, xxxxx xxxxx používat xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx synonym (2)

1

Alba (XX)

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

2

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx x, Xxxxxx o, Xxxxxxxxxxx x, Alžírsko o, Xxxxxxx o, Spojené xxxxx xxxxxxxx o, Xxxx o, Xxxxx Xxxxxx, Chorvatsko

Poznámka: K xxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx“ xxxxxxx.

3

Xxxxxxxx Branco

Portugalskoo

4

Alicante Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx Xxxx (6)

5

Xxxxxxxx

Xxxxxx x

6

Xxxxxxx Buse

Srbsko x Xxxxx Hora (4)

7

Xxxxx (IT)

Nero x'Xxxxx

Xxxxxx

8

Xxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxă de Bohotin

Rumunsko

9

Borba (XX)

Xxxxx

Xxxxxxxxx x

10

Xxxxxxxxx (FR)

Blauburgunder

Bývalá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (13–20–30), Xxxxxxxx (18–20), Xxxxxx (20–30), Xxxxx (20–30), Itálie (20–30), Xxxxxxxxx

11

Xxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx (10–13), Xxxxxx x Xxxxx Xxxx (17–30)

12

Xxxxxx Frühburgunder

Německo (24)

13

Xxxxxx Spätburgunder

Německo (30), Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (10–20–30), Xxxxxxxx (10–11), Bulharsko (30), Xxxxxx (10–30), Xxxxx (10–30), Rumunsko (30), Xxxxxx (10–30)

14

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxx (35, 27, 39, 41)

14x

Xxxxxxxx istarska

Chorvatsko

15

Burgundac xxxx

Xxxxxx x Xxxxx Xxxx (34)

15x

Xxxxxxxxx bijeli

Chorvatsko

17

Burgundac xxxx

Xxxxxx x Xxxxx Xxxx (11–30), Chorvatsko

18

Burgundac sivi

Chorvatskoo, Xxxxxx x Xxxxx Xxxx x

19

Xxxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x

20

Xxxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Makedonie (10–13–30)

21

Burgundec xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx republika Xxxxxxxxx x

22

Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

23

Xxxxx Xxxxxxxx, Burgundi

Maďarsko (31)

24

Xxüxxxxxxxxxx

Xxxxxxx (12), Xxxxxxxxxxx

25

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Maďarskoo, Rumunsko (26)

26

Xxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxx (25), Xxxxxxx, Xxxxxxxx

27

Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (37, 14, 40, 42)

28

Xxxxxxxxxxx kék

Maďarsko (30)

29

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

30

Xxäxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (10–13–20), Xxxxxx x Xxxxx Xxxx (11–17), Xxxxxxxxx (13), Xxxxxx (10–13), Xxxxx, Maďarsko (29), Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx (13), Xxxxxx (10–13), Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Německo (13)

31

Xxxßxxxxxxxxx

Xxxxx Afrika (33), Xxxxxx, Chile (32), Xxxxxxxx (23), Xxxxxxx (32, 33), Rakousko (32), Xxxxxxx královstvío, Xxxxxx

32

Xxxßxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx (31, 33), Rakousko (31), Xxxxx (31), Xxxxxxxxx, Xxxxxx

33

Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx (31), Xxxxxxx (31, 32), Xxxxxxx království, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx

34

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx x Xxxxx Hora (15)

35

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx

36

Xxxxxxx (RO)

Grasă xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx

37

Xxxxxxx (XX)

Xxxxxxäxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (39), Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Slovinsko (Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (14, 27, 39, 41)

38

Xxâxxxșă

Xxxxxxxx

39

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (37), Xxxxxxxxx (40), Xxxxxxxx (14, 27, 38, 41), Chorvatsko

40

Frankovka xxxxx

Xxxxxxxxx (39)

41

Kékfrankos

Maďarsko, Xxxxxxxx (37, 14, 27, 39)

42

Xxxxxx (XX)

Xxxxxxxx

Xxxxxx

43

Xxxxxxxx (PT)

Graciosa

Portugalsko x

44

Мелник (XX)

Xxxxxx

Мелник

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

45

Xxxxxxxxxxxxx (IT)

Montepulciano

Itálie x

46

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx o

47

Moravia xxxxx

Xxxxxxxxx x

48

Xxxxxxx agria

Španělsko o

49

Muškát xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx x, Xxxxxxxxx

50

Xxxxxșxx (XX)

Xxxxxxă de Xxxxxșxx

Xxxxxxxx

51

Xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx o

52

Rioja (XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx x

53

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx

54

Xxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

55

Xxxxx (XX)

Xxxxx

Xxxxxxxxxx&xxxx;(3)

XXXX X

Xxxxxx moštových xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;50 xxxx.&xxxx;4.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx název xxxxxx xxxx xxxxx xx synonym (4)

1

Mount Xxxxx – Xxxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx, Xxxxx

2

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

2x

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx x

4

Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX)

Xxxxxxxx xx Xxxxxx (XX)

Xxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx americké

5

Ansonica Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx

6

Xxxxx xx Barbera (ES)

Barbera Xxxxxx

Xxxxxx x

7

Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Slovinskoo, Uruguayo, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Maltao

8

Xxxxxxx Sarda

Itálie x

9

Xxxxxxxx xx Castelnuovo Don Xxxxx (XX)

Xxxxx Xxxxxx (XX)

Xxxxx

Xxxxxx x

10

Xxxxxxxxx x'Xxxxx (XX)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx

11

Xxxxx-Xxxx (XX)

Xxxxx

Xxxxxxxx x

12

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx (XX)

Xxxxxxxx xx Olevano Xxxxxx (IT)

Cesanese di Xxxxxx (XX)

Xxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx

13

Xxxxxxx xx Xxxx (IT)

Cortese xxxx'Xxxx Xxxxxxxxxx (IT)

Cortese

Itálie, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx státy xxxxxxxx

14

Xxxx (XX)

Xxxx gyöngye

Maďarsko

15

Dunajskostredský (XX)

Xxxxx

Xxxxxxxxx

16

Xôxx de Xxxxx (XX)

Xxxxxx

Xxxxxx

17

Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxx x

18

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx o

19

Fiano xx Xxxxxxxx (XX)

Xxxxx

Xxxxxx, Austrálie, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

20

Xxxxxxx xxx Xxxx (IT)

Fortana

Itálie, Xxxxxxxxx

21

Xxxxxx x'Xxxx (IT)

Freisa xx Chieri (XX)

Xxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx státy xxxxxxxx

22

Xxxxx xx Xxxxxx (XX)

Xxxxx xx Xxxx (XX)

Xxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx

23

Xxxxxxxxxx d'Asti (XX)

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx, Austrálie, Xxxxxxx státy americké

24

Izsáki Xxxxx Sárfehér (XX)

Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

25

Xxxxxxx xx Morro x'Xxxx (IT)

Lacrima

Itálie, Xxxxxxxxx

26

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx di Castelvetro

Lambrusco xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

27

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, Austrálie &xxxx;(5), Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

28

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX)

29

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (IT)

30

Lambrusco Xxxxxxxx xx Xxxxx Croce (XX)

31

Xxxxxxxxx Salamino

Itálie

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Itálie, Xxxxxxxxx

33

Xxxxxxxx d'Alba (IT)

Nebbiolo

Itálie, Xxxxxxxxx, Spojené xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx

34

Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx (XX)

Xxxxxxx

Xxxxxx

35

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

36

Xxxxx Xxxxxxxxx Classico Xxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx

37

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx americké, Xxxxxxxxxx

38

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx (41)

39

Xxxxxxxxxxx (DE)

Rajnski xxxxxxx

Xxxxxx x Černá Xxxx (40–41–46), Chorvatsko

40

Renski rizling

Srbsko x Černá Xxxx (39–43–46), Xxxxxxxxx o (45)

41

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Německo (43), Maďarsko (38), Xxxxx republika (49), Xxxxxx (43), Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Slovinsko

42

Rhine Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx, Austrálieo, Chile (44), Xxxxxxxxxx, Nový Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx x

43

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx (41), Xxxxxx a Xxxxx Xxxx (39–40–46), Itálie (41)

44

Xxxxxxxx Renano

Chile (42), Xxxxx x

45

Xxxxxxxxx ranina

Slovinsko, Xxxxxxxxxx

46

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx a Xxxxx Xxxx (39–40–43)

47

Rizling Xxxxxxx

Xxxxxx jugoslávská xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x, Chorvatsko x

48

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx x

49

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (41)

50

Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx

51

Xxxxxxxxxx di Romagna (XX)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Spojené xxxxx americké, Chorvatsko

52

Štajerska Xxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxx belina

Slovinsko, Xxxxxxxxxx

52x

Xxxxxxxxx Slovenija (XX)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

53

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx státy xxxxxxxx

54

Xxxxx Xxxxx (XX)

Xxxxxx

Xxxxxx o

55

Verdeca

Itálie

56

Verdese

Itálie x

57

Xxxxxxxxxx dei Xxxxxxxx xx Jesi (XX)

Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx

58

Xxxxxxxxxx xx Gallura (XX)

Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Spojené xxxxx xxxxxxxx, Chorvatsko

59

Vernaccia xx Xxx Gimignano (XX)

Xxxxxxxxx di Oristano (XX)

Xxxxxxxxx di Serrapetrona (XX)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxx

60

Xxxx (HU)

Zalagyöngye

Maďarsko


(1)  

VYSVĚTLIVKY:

:

výrazy xxxxx xxxxxxxx

:

xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odrůdu

:

o

:

žádné synonymum

:

tučně xxxxxxxxx výrazy

:

sloupec 3: xxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx 4: xxxx, x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx odrůdu

:

výrazy, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx

:

xxxxxxx 3: název xxxxxxxx xxxxxx xxxx

xxxxxxx 4: název xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx

(2)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx pouze x případě vín x xxxxxxxxx označením xxxxxx nebo zeměpisným xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx XXXX „Xxxxxxxx Istra“ (PDO-HR-A1652) xxx podmínkou, že „Xxxxxxxx Istra“ x „Xxxxx“ xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx „Xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx „Hrvatska Xxxxx“.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxx dotčené xxxx xxxx odchylky xxxxxxxxx x této příloze xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx označením, xxxxx xxxx xxxxxxxx x dotyčných odrůd.

(5)  Použití xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx. 22 xxxx. 4 Xxxxxx xx dne 1. xxxxxxxx 2008 xxxx Evropským xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;28, 30.1.2009, s. 3).


XXXXXXX X

Xxxxxx, které xx xxxxx použít xxx xxxxxxxxxx vín xxxxx xx.&xxxx;53 xxxx.&xxxx;2.

xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxx typu xxxxxxxx

[…]-xxxxxxx x sudu

[uveďte xxxx xxxxx]

[…]-xxxxxxx x sudu

[uveďte xxxx xxxxx]

[…]-xxxxx x xxxx

[xxxxxx xxxx dřeva]

kvašené x xxxx

xxxxxxx x xxxx

xxxxx v sudu

Výraz „x&xxxx;xxxx“ je xxxxx xxxxxxxx výrazem „x&xxxx;xxxx xxxx barrique“.


XXXXXXX XX

Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;54 xxxx.&xxxx;1

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx, Xxxäxx, Eigenbau, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Güterverwaltung, Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Landgut, Xxxxxxx, Stadtgut, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxäxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx republika

Sklep, xxxxxxxx xxx, vinařství

Německo

Burg, Xxxäxx, Kloster, Schloss, Xxxxx, Weinbau, Weingärtner, Xxxxxxx, Winzer

Francie

Abbaye, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Chapelle, Xxâxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxx, Xxxx, Monastère, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Prieuré, Tour

Řecko

Αγρέπαυλη (Xxxxxxxxxx), Αμπελι (Xxxxxx), Αμπελώνας(-ες) (Xxxxxxxxx-(xx)), Αρχοντικό (Xxxxxxxxxx), Κάστρο (Xxxxxx), Κτήμα (Κxxxx), Μετόχι (Xxxxxxx), Μοναστήρι (Xxxxxxxxx), Ορεινό Κτήμα (Xxxxx Xxxxx), Πύργος (Xxxxxx)

Xxxxxx

xxxxxxx, xxxxx, ansitz, burg, xxxxxxxx, xxxxxxx, rocca, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx

Xxxx

Αμπελώνας (-ες) (Xxxxxxxxx (-xx), Κτήμα (Xxxxx), Μοναστήρι (Xxxxxxxxx), Μονή (Xxxx)

Xxxxxxxxxxx

Xxxx, Herdade, Xxçx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxľ, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Usadlosť


XXXXXXX XXX

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lahví xxxxx článku 56

1.

„Xxûxx x'Xxxxxx“:

x)

typ: xxxxxxxx láhev xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, přibližně xxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxx výška/průměr xxx = 5:1,

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx = 1/3 celkové xxxxx;

x)

vína, xxx xxxxx xx xxxxx typ xxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxx vín xxxxxxxxxx z hroznů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx s těmito označeními xxxxxx:

„Xxxxxx“ nebo „xxx x'Xxxxxx“, „Xxxxxx Xxxxx Xxx“,

„Xxxxx“,

„Xxâxxxx-Xxxxxxx“,

„Xôxxx xx Xxxxxxxx“, xxxxxxx a růžové,

„Xxxxxx“,

„Jurançon“, „Xxxxxçxx xxx“,

„Xxxxx“, „Xxxxx-Xxxxxxx“, růžové,

„Xxxxx“, xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx z hroznů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.

„Xxxxxxxxxxx“ nebo „Xxxxxx“:

x)

xxx: xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxx a elipsovitým xxxxxxxx x xxxxx největšího xxxxxxxxx xxxxx:

xxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxx xxxx elipsovitého xxxxxxx = přibližně 2:1,

xxxxx mezi výškou xxxxxxxxx xxxx láhve x xxxxxx válcovitého xxxxx xxxxx = přibližně 2,5:1;

x)

xxxx, xxx která xx tento typ xxxxx vyhrazen:

x)

německá vína x xxxxxx chráněnými xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx,

Xxxxx:

xxxxxxxxxxx z Taubertalu xxxx Xxxüxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx částí xxxx Xxxxx-Xxxxx: Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx a Varnhalt;

xx)

xxxxxxx xxxx s těmito chráněnými xxxxxxxxxx xxxxxx:

Santa Maddalena (Xx. Xxxxxxxxxx),

Valle Xxxxxx (Xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx x Xüxxxx-Xxüxxxx,

Terlaner, xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx bianco,

Xxxxxx Xxxxxx,

Xxxx Xxxxx (Xüxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx, Xüxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx nero, Xxxxxxx giallo, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Pinot blanco (Xxxxxxxxxxxxxx) a Moscato xxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx),

Xxxxx xx Bianco,

Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx;

xxx)

xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx,

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx,

xxxx z ostrova Xxxxxxxxx,

xxxx z ostrova Xxxxx,

xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxx:

růžová xxxx x xxxxx vína s chráněným xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plněna xx xxxxx typu „Xxxxxx“ xxxxx předtím, než xxxx zařazena xxxx xxxx x xxxxxxxxx označením xxxxxx x xxxxxxxxxx označením.

3.

„Xxxxxxxx“:

x)

typ: xxxxxxxx xxxxx s krátkým xxxxxx o obsahu 0,62 xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx láhvi xxxxxxxx xxxxxx, přibližně xxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx/xxxxxx xxx = 2,75,

výška xxxxxxxxx části = xxxxxxx xxxxx/2;

b)

xxxx, pro xxxxx je tento xxx xxxxx vyhrazen:

xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx původu:

Xôxx xx Xxxx,

Xxxxxx,

X'Xxxxxx,

Xxâxxxx Xxxxxx.

4.

„Tokaj“:

x)

xxx: rovná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, s válcovitou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxx výška = 1:2,7,

celková výška/průměr xxx = 1:3,6,

xxxxx: 500 xx, 375 ml, 250 xx, 100 xx xxxx 187,5 xx (v případě xxxxxx xx třetí xxxx),

xx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx láhve, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výrobce;

x)

xxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx:

 

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx chráněnými xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx,

Xxxxxxxxxxxxx oblasť Xxxxx,

 

xxxxxxxxxx xxxxxx z těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxx/xxxxx,

aszúeszencia/výberová xxxxxxx,

xxxxxxxx/xxxxxxx,

xxxxxx/xxxxxx,

fordítás/forditáš,

szamorodni/samorodné.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx užívání xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx vína xxxxxxxx x xxxxxx sklizených xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.