Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

xx xxx 8. června 2001

x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 64/433/XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čerstvého xxxx a jeho xxxxxxx na xxx x xxxxxxxx 71/118/EHS x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx drůbežího xxxx x xxxx xxxxxxx na xxx

(xxxxxxxx xxx číslem X(2001) 1561)

(Xxxx x významem xxx XXX)

(2001/471/XX)

XXXXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství,

s xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady 64/433/XXX ze xxx 26. července 1964 x hygienických xxxxxxxx xxxxxxxx čerstvého xxxx x jeho xxxxxxx xx xxx [1], xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 95/23/XX [2], a xxxxxxx na xx. 10 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 71/118/XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx na xxx [3], xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnicí 97/79/ES [4], a zejména xx xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly obecných xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx.

(2) Xxxx kontroly xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a, xx-xx xxxxx, xxxx xx produkty. Xx xxxxxx kontrol jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontroly.

(3) Xx xxxxxx jednotného xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx bakteriologického xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx vhodné stanovit xx xxxxxxx nejnovějších xxxxx metodiky XXXXX.

(5) Xxxxxxxxxxxx závodu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx schopni xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úředního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx.

(6) Xxxxxx veterinární xxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx produkce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx masné xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovaných xxxxxxx x xxxxxxxx finančních x xxxxxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušných faktorů. X tomto xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x členských státech xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxx poskytnout xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přechodného xxxxxx xxx podmínkou, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx využijí této xxxxxxxx, xxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx potřebné k xxxx, xxx se xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Článek 1

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx produkce. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx vytvořený x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx XXXXX:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx předejít, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx kritické xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxx xxx jeho xxxxxxx xx přijatelné xxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodech xxxxxxxx limity, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikovaných xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx a provádět x xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx xxxxxx sledovací xxxxxxx;

x) xxxxxxxx nápravná xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kritický xxxxxxxxx xxx není pod xxxxxxxxx;

x) stanovit xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) účinně xxxxxxx;

x) stanovit xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a velikosti xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) x xxxxxxxxx xx xxxxxx kontroly.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byly vyhodnoceny xxxxxxxxxx orgánem.

Článek 2

Mikrobiologické kontroly xxxxx xx. 10 xxxx. 2 směrnice 64/433/XXX provádějí provozovatelé x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx xx odebírají x xxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaminace xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx x příloze xx xxxxxxx, prokáže-li xx x xxxx xx spokojenosti příslušných xxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze.

Článek 3

Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby masné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx mohou rozhodnout, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx použijí xxxxx x xxxxx xx 24 xxxxxx, xxxxx Komisi xxxxxx xxxxxxxxx x podmínkách, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

V Xxxxxxx dne 8. xxxxxx 2001.

Za Xxxxxx

Xxxxx Byrne

člen Xxxxxx


[1] Xx. věst. 121, 29.7.1964, x. 2012/64.

[2] Xx. xxxx. X 243, 11.10.1995, x. 7.

[3] Úř. xxxx. X 55, 8.3.1971, x. 23.

[4] Úř. věst. X 24, 30.1.1998, x. 31.


XXXXXXX

1. XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX TĚL (XXXXX, XXXXXX, OVCÍ, XXX X XXXXXXXXXX) XX XXXXXXX

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povrchu xxxxxxx upravených xxx. Xxxxxxxx xxxxx vzorků, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX ODBĚRU XXXXXX

Xxx xxxxxxxxxxxx metodu xx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, ale před xxxxxxxxx xxxxxxxx, odeberou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem 20 xx2. Xxxxxx tkáně xx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (2,5 xx) nebo xxx, xx xx z xxxxxxx upraveného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odřízne xxxxxx x xxxxx 5 xx2 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx. Xxxxxx musejí xxx xx jatkách xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do nádoby xx vzorky xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do laboratoře x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxxxx míchačka (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)].

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, musejí xxx xxxxxxx xxxx odběrem xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx vzorků se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 0,1 % xxxxxxx + 0,85 % XxXx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 100 xx2 xx xxxxx xxxxxxxxxx místo. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 5 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x nakonec diagonálně xx nejméně 20 xxxxxx xxxxx po xxxxx povrchu xxxx xxxxxxxxxxx šablonou xxx xxxxxxx co xxxxxxxxxx xxxxx. Xx použití xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zopakuje se xxxxxx tampónem. Aby xx dosáhlo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x odběrové dny.

MÍSTA XXXXXX VZORKŮ PRO XXXXXXXXX XXXXXXX UPRAVENÝCH XXX

(xxx vyobrazení)

Pro xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx tato xxxxx:

Xxxx: xxx, xxxxx, xxx x xxxx (xxxxx. 1)

Xxxx, koza: bok, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a prsa

Prase: xxxxx, xxxxx (nebo xxxx), xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxx. 2)

Kůň: xxx, xxxxx, xxxxx a xxxx

Xx konzultaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem xx však pro xxxxx xxxxxx mohou xxxxxx jiná xxxxx, xxxxxxx-xx xx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v určitém xxxxxx xxxx jiná xxxxx náchylnější k xxxxxx úrovním kontaminace. X xxxxxx případech xx xxxxx ta xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXX XXX XXXXX XXXXXX A XXXXX XXXXXXXXXXX VZORKŮ

Během xxxxxxx týdne se x xxxxxx xxx xxxxxxxx vzorky x 5 xx 10 xxxxxxx upravených xxx. Xxxx-xx výsledky xxxxx xxxxx po sobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxx snížit xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx týden xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx. Xxxxxxx testování jatečně xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxxxx závodech xxxxxxxxxxxx x článku 4 xxxxxxxx 64/433/EHS x x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxx xxxx jatečně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dne x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x doba odběru xxxxxx. Vzorky x xxxxxxx odběrových xxxx (xx. xxxx, xxx, xxxxx a xxx) xxxxxxxxxxx jatečně upraveného xxxx xx před xxxxxxxxxx dají xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx nepřijatelné xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx dávat xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x opracováváním xxxxxxxxx xxx nevyřeší.

MIKROBIOLOGICKÁ XXXXXX XXX VYŠETŘENÍ XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodou xxxx stěry xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx vyšetření xxxxxxxx x chladu při xxxxxxx 4 °X. Xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xx 100 xx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 0,1 % xxxxxxxxx peptonová xxxx, 0,9 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) při xxxxxx 250 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míchačky xxxx xx homogenizují xxxxxxx xxxxxxxxx (homogenizérem). Xxxxxx xxxxx xx energicky xxxxxxxxx v ředícím xxxxxxx. Vzorky se xxxxxxx do 24 xxxxx po xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 0,1 % xxxxxxx + 0,85 % NaCl. Xxxxxxx xxxxxxxx x homogenizovaná xxxxxx suspenze v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx míchačce xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx v xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx mikroorganismů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Avšak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kritérií xx mohou místo xxxxx enterobakterií používat xxxxx E. xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vzorků metody XXX. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx mohou po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx XXX nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem.

VEDENÍ XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx musejí xxxxxxxxxxxx x kolonie tvořících xxxxxxxxxx (xxx)/xx2 xxxxxx xxxxxxx. Aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx výsledky zanášet xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx výsledky testů xxxxxxx xx posledních 13 xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, původ x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x použité metodě xxxxxx očkování různých xxxxx, xxxxxxx inkubace, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ktj xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx/xx2 xxxxxx povrchu.

Záznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxxxx x zařízení xxxxxxx 18 xxxxxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX MIKROBIOLOGICKÝCH XXXXXXXX XX VÝSLEDKY XXXXX VYŘÍZNUTÝCH XXXXXX (Xxxxxxx 1)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx logaritmy průměrů x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx jedné x xxxxxx tří kategorií: xxxxxxxxxx, mezní x xxxxxxxxxxxx. X x x xxxxxxxx horní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x přijatelná x vzorků xxxxxxxxxx xxxxx destruktivní metody.

Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx metoda, xxxxx xx x dispozici. Xxxxx xx důležité xxx xx paměti, xx při odběru xxxxxx stěrem xx xxxxx xxxxx xxxx (xxxxx 20 % xx xxxx) veškeré xxxxx přítomné xx xxxxxxx xxxx. Jedná xx xxxx xxxxx x indikátor xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx se jiné xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx musejí být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem.

KRITÉRIA XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kritérií ve xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx odebírány xxxxxx. S každým xxxx xxxxxxxx výsledkem xxxxx xx opět xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx výskytu neuspokojivých xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následek xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx a k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx co xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxx se použijí x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx porážkové xxxxxxx. Xxxxxxx špatných xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pohovorů s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx: 1. xxxxxx pracovní xxxxxxx, 2. chybějící xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx instrukce, 3. xxxxxxxxx nevhodných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 4. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 5. xxxxxxxxxxxx dohled.

Tabulka 1:

Hodnoty xxxxxxxxxxx logaritmů xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x nepřijatelné xxxxxxxx xxxxxxxx bakteriální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, ovce, xxxx a xxxxxxxx (xxx/xx2) pro vzorky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodou

Přijatelné

Mezní (&xx; x ale ≤ X)

Xxxxxxxxxxxx (> X)

Xxxx/xxxx/xxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxx/xxxxxxxx

Xxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx mikroorganismů

< 3,5 xxx

&xx; 4,0 xxx

&xx; 3,5 xxx (xxxxx: &xx; 4,0 xxx) – 5,0 xxx

&xx; 5,0 log

Enterobakterie

< 1,5 xxx

&xx; 2,0 xxx

1,5 xxx (prase: 2,0 log) – 2,5 xxx (xxxxx: 3,0 log)

> 2,5 xxx (xxxxx: &xx; 3,0 log)

2. ODBĚR XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X X XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx operačních postupů xxx hygienu (sanitation xxxxxxxx operating xxxxxxxxxx – XXXX) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x oblastech, xxxxx xxxx xxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX XXXXXX VZORKŮ

Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x stěrovou techniku. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx povrchů, které xxxx vyčistěné a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, ploché, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx produkce a xxxxx xx během xxxxxxxx. Při nálezu xxxxxxxxx nečistoty xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx není xxxxxx xxx xxxxx vzorků x xxxx x xxxxxxx produktů.

Po schválení xxxxxxxxxx orgánem xx xxxxx používat metody xxxxxxxxxx rovnocenné záruky.

AGAROVÁ XXXXXXXX XXXXXX

X agarové xxxxxxxx metody xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x víčky (xx. x vnitřním xxxxxxx 5,0 xx) xxxxxxxx xxxxxx agarem xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX) x xxxxx xxxxxxxx XXXX agarem (xxxxxx xxx bile xxxxxxx xxxx) (podle xxxxxxxx xxxxx XXX) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx každé misky xx 20 cm2.

Agar xx po xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lahvích xxx xxxxxxx 2 °X xx 4 °C xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx příslušný xxxx xxxx xxxxxxxx xxx teplotě 100 °X a zchladit xx 46 až 48 °C. Xxxxx xx musejí umístit xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx naplněny xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povrchu. Xxxxxxxxxx misky se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, že se xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx při xxxxxxx 37 °C. Xxxxx xx xxxx x užitečnou kontrolu xxxxx kontaminace xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 2 xx 4 °C x xx zatavení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx týdne.

STĚROVÁ TECHNIKA

Vzorky xx xxxxxxxxx bavlněnými xxxxxxx navlhčenými 1 xx 0,1 % xxxxxxx XxXx x xxxxxxx (8,5 x XxXx, 1 x xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx, 0,1 % xxxxx x 1000 xx xxxxxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx 20 xx2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Provádí-li se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx 80 x xxxxxxxx 30 x/x x Xxxxxxx x množství 3 x/x (xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx). Na xxxxx xxxxxx stačí suché xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx sterilních kleštích x povrch, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxx odshora dolů x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 40 xx pufrovaného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 0,1 % xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx do xxxxxxx zpracování uloženy x xxxxxx xxx xxxxxxx 4 °C. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx energicky protřepe. Xxxxxx xx provádí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 40 xx 0,1 % XxXx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. kapkovým očkováním xxxxxx).

XXXXXXX

Xxxxx dvou týdnů xx vždy odebere xxxxxxxxx 10 xxxxxx x v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxxxxx. X xxxxxxx předmětů xx odeberou xxx xxxxxx. Xxxx-xx výsledky xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx odběru xxxxxx xx souhlasu úředního xxxxxxxxxxxxx lékaře snížit. Xxxxxxxx pozornost xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x ním xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dvě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx odeberou x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx kontaktu x xxxxxxxxxxx.

Xxx xx xxxxxxxxx, že se xxxxx xxxxxx otestují xxxxxxx povrchy, xxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx se xxxxx, xx xxxxx dny xx ze xxxxxxx xxxxxxx odebírají xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx sloupcové grafy xxxxxxxxxxx vývoj x xxxxxxx času.

PŘEPRAVA

Použité xxxxxxxx xxxxx nemusejí xxx xxxxx přepravy x xxxx xxxxxxxx chlazeny.

Vzorky xxxxx musejí být xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx teplotě 4 °X.

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx popsaných xxxxx xx mohou xxxxxx xxxxxx ISO.

Počty xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx2 plochy. Xxxxxxxxxx misky x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x agarové xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 24 xxxxx xxx teplotě 37 °X ± 1 °X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X tomuto xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx odběru xxxxxx. Xxxxx bakteriálních xxxxxxx xx spočítá a xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx XXXX agar. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx misek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx začít xx dvou xxxxx xx odběru xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx 24 hodinách xxxxxxxx xxx xxxxxxx 37 °X ± 1 °X se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx růstu xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx počty xxxxxxxxxxxxxx xx analyzují. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX ODBĚRU VZORKŮ

Jako xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tato: zařízení xx xxxxxxxxxxx nožů, xxxx (spoj mezi xxxxxx x střenkou), xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, stroje na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx štětin (xxxxxxx), čepele xxx x řezných xxxxxxxx, xxxxxxxx na stahování xxxx skotu, jiné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx těl, dočisťovací xxxxxx, xxxx a xxxxxx pro přepravu, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx stoly, xxxxxxxx xxxxx, dotýkají-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těla, xxxxxx xxx orgány určené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, kterých xx jatečně xxxxxxxx xxxx často dotýkají, xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx může xxxxxxxxx xxxx, xxx.

XXXXXXX VÝSLEDKŮ

Výsledky xxxxxxx vyšetřením xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx byly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x enterobakterií stanoveny xxxxx xxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x nepřijatelná. Xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnot xxx počet kolonií xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (výsledky xx xxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 2.

Xxxxxxx 2:

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx

0 – 10/xx2

&xx; 10/xx2

Xxxxxxxxxxxxxx

0 – 1/xx2

&xx; 1/xx2

XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx být co xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx využijí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Příčiny xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Může xx jednat o xxxx xxxxxxx: 1. xxxxxxxxx nebo nedostatečné xxxxxxx xx xxxxxxxxx, 2. používání nevhodných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x chemikálií, 3. xxxxxxxxxxxx údržba xxxxxxxxx zařízení a 4. nedostatečný xxxxxx.