Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Směrnice Rady

ze xxx 22. ledna 1980

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

(80/215/XXX)

XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx na xxxxxx 43 x 100 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu [1],

xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx Xxxx 77/99/XXX xx dne 21. prosince 1976 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s masnými xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx [2] je používána xx l. xxxxxxxx 1979;

xxxxxxxx k tomu, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mít xxxxxxx xxxxxx do xx xxxx, dokud xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx masné výrobky; xx nutno, xxxxxxxxx x xxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxx, stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx se vyhnout xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx nutné xxxxxxxx, xx maso, z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx předpisům Xxxxxxxxxxxx, není přiděleno xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx předpisy;

vzhledem x tomu, xx xxxxx xxxx masné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákaz, xxxxx xxxx přenosné xx zvířata, xxxxxxxx xxxx zpracování xxxx xxx vyznačen xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, u xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx nakažlivé xxxxxxx, xxxx které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, že xxxxx xx důvody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx odesílateli xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxx odeslání xxxxxxx výrobků;

vzhledem k xxxx, xx xxx xxxxxxxxx opodstatněnosti jakéhokoliv xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx oznámeny odesílateli xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x odesílající xxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx příležitost xxxxxxx xx xxxxxxx veterinárního xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx mezi odesílatelem x xxxxx v xxxx určení xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx omezení;

vzhledem k xxxx, že členské xxxxx musejí mít xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx masných xxxxxxx xx své území x xxxxxxxxx xxxxx, xxx vypukla nákaza xxxxxx; x proto, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx a charakteru xxxx xxxxxx zvířat, xxxx zákaz může xxx xxx omezen xx xxxxx výrobky x xxxxx uzemí xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx; xx x xxxxxxx vypuknutí xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx rychle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx nebezpečí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, požadovaná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x celém Xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení musí xxx xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxx spolupráci xxxx členskými xxxxx x Komisí x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxx xx xxx 15. října 1968 [3],

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obchod x xxxxxxx výrobky xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Článek 2

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx definice xxxxxxx x článku 2 směrnice Rady 72/461/XXX xx dne 12. prosince 1972 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čerstvým xxxxx xxxxxx Společenství [4], xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxx 78/54/EHS [5] x v článku 2 směrnice 77/99/XXX xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx, které xxxxxx procesem přírodního xxxxxxx x dlouhým xxxxxx, jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xx xxxx, xxx xx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx jednomyslně xxxxxx x změně limitů xxxxxxxxx x xxxxxxx X kapitole X xxxx 27 xxxx. x) směrnice 77/99/XXX.

Článek 3

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx Společenství xxxx xxxxxxxxxx x použitím xxxx x:

- xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 směrnice Xxxx 64/433/XXX xx dne 26. xxxxxx 1964 x hygienických xxxxxxxx xxxxxxx s čerstvým xxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx [6], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 75/379/EHS [7] x splňujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 3 x 4 xxxxxxxx 72/461/XXX,

- xxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 72/462/XXX xx xxx 12. xxxxxxxx 1972 x veterinárních x hygienických xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx třetích xxxx [8], naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx 77/98/EHS [9] x xxxxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxxxxx xxxxxxxx 72/462/EHS.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxxx xx xxxxxx 3 x s xxxxxxxx xxxxxxx odstavce 2 xxxxx být určeny xxx xxxxxxx trh xxxxx výrobky, které xxxx buď xxxxx, xxxx xxxxxxxx připraveny x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx článku 1 xxxxxxxx 64/433/XXX, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 x xxxxxxxx 72/461/XXX x xxxxx xxxxxx jedním x xxxxxxxxxxxxx ošetření:

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontejneru x hodnotě Xx 3,00 xxxx xxxx;

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zvířat, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 2 b) xxxxxxxx 64/432/XXX:

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxx x), v xxxx xxxxxxx teplota xxxxxxxx nejméně 70 °X xxxx

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x zrání xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx vykostěné xxxx o hmotnosti xxxxxxx 5,5 kg, xxxxx xxxx následující xxxxxxxxxxxxxxx:

- xxxxxxx aw xxxxx xxxx xxxxx xxx 0,93,

- xxxxxxx xX xxxxx xxxx xxxxx xxx 6.

2. Xxxxx členský zajistí, xxx:

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx odstavce 1, xxxx:

x) přepravováno x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx masa xxxx x xxxx době xxxxx článku 3,

ii) xxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx výrobcích xxx x těch, xxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxx 1;

x) xxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx VIII xxxxxxxx 77/99/XXX xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou (6) xxxxxx osvědčení, xxxxxxxxxxx xxxx pod xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx": "xxxxxxxx v souladu x čl. 4 xxxx. 1 směrnice 80/215/XXX".

Xxxxxx 5

1. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 3 x 4, xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxx x kapitole XXX Xxxxxxx X xxxxxxxx 77/99/XXX.

2. Xxxx určení xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 3 x 4.

3. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx odesílatele xxxx xxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx odeslání celé xxxxxxx masných xxxxxxx, xxxx-xx to x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx určení xxxxx xxxxxxx, aby zásilka xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, adresáta xxxx xxxxxx zástupce xxx náhrady od xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, a xxxx xxxxxxxxxxx země, xxxx. xxxxxxxxx země, xxxxxxxxxx xxxxxxx zásilky.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx 2, 3 x 4, xxxx xxx xxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odesílateli nebo xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx vyžádají xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, proč x xxx xxxxx, xxxx xxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx v písemné xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx lhůty. Xxxxxxxxxx xxxx být také xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Článek 6

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánů uvedených x xxxx směrnici.

2. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx článků 3 a 4, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx předtím, xxx příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx je zničení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky článků 3 x 4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx země xxxx xxxx určení.

Komise xx xxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veterinárních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx s členskými xxxxx xxxx stanovit xxxxxx prováděcí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

1. Je-li xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx masných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření:

a) x xxxxxxx vypuknutí klasické xxxxxxxxx a kulhavky, xxxxxxxxxx xxxx prasat xxxx těšínské xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx dovoz xxxxxxx připravených x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx prošly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxx být xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxx xxxxx území členského xxxxx, x němž xx choroba xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx nákazy xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vážná a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx z celého xxxxx xxxxxx státu xxxxx výrobků připravených x xxxx zvířat xxxxxxxxxx xxxxxx chorobami xxxxxxx zakázán xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx členský xxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Komisi, xx xx xx xxxx území vyskytuje xxxxxxx x nákaz xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x jaká xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx musí xxxx sdělit xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx sdělena xxxxxxxx xxxxxxxx státům x Xxxxxx.

Xxxxxxxx podle článku 8 xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx opatření xxxx xxx změněna, xxxxxxx aby se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která přijaly xxxx členské státy, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx se xxx xxxxx, xxx xxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, xx xxxxx článku 8 xxxxxxx příslušná ustanovení.

5. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 3 xxxxxxxxxxx 2 xxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx danou xxxxxxx xxxx upraveny xxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx prošly, a xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Článek 8

1. Xx-xx xxx zahájen postup xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx věc Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady xx xxx 15. xxxxx 1968 (dále jen "xxxxx"), xxxx xxxxxxxx, x to buď x vlastního podnětu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.

2. Hlasům xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xx. 148 odst. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx zaujme stanovisko x xxxxxx návrhu xx xxxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 41 xxxxx.

4. Komise xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Výboru. Xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Výboru xxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxx se usnese xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx Xxxx neusnese xx 15 xxx ode xxx, kdy xx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x ihned xx xxxxxxx s xxxxxxxx případů, xxx xx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx vysloví xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 9

Xxxxxx 8 xx xxxxxxx xx 21. června 1981.

Článek 10

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx do 1. xxxxxxxx 1980 o xxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx této xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Článek 11

1. Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x obchodu xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx drůbežím masem x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.

2. Xx xx data, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x čerstvého xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xx do xxxx, než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx veterinárních xxxxxxxxx x dovozu xxxxxx masných xxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 2, xx xxxxxxx zemí, xxxxxxxxxxxx předpisy pro xxxxx xxxxxx výrobků xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x dosažení xxxxxxx x:

- xxxxxx odrážkou xxxxxx 3 x xxxx stanovenému x xx. 32 odst. 2 pododstavci 2 xxxxxxxx 72/462/XXX,

- xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1980 x xxxxxxxxxx x nich uvědomí Xxxxxx.

Xxxxxx 14

Tato xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 22. xxxxx 1980.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Marcora


[1] Xx. xxxx. X 114, 11.11.1971, x. 40.

[2] Xx. xxxx. X 26, 31.1.1977, x. 85.

[3] Úř. xxxx. X 255, 11.10.1968, x. 23.

[4] Úř. věst. X 302, 31.12.1972, x. 24.

[5] Xx. věst. X 16, 20.1.1978, x. 22.

[6] Xx. xxxx. 121, 29.7.1964, x. 2012/64.

[7] Xx. xxxx. X 172, 3.7.1975, x. 17.

[8] Úř. xxxx. X 302, 31.12.1972, x. 28.

[9] Xx. xxxx. X 26, 31.1.1977, x. 81.