Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Rady 96/99/XX

xx xxx 30. xxxxxxxx 1996,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/EHS o xxxxxx xxxxxx, držení, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxx 99 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Komise,

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu [1],

xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Komise, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené Xxxxx xxxxx xxxxxx 198 Xxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx výbor nepodal xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx směrnice 92/12/EHS [2] xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx držení, xxxxxx x xxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxx 26 zmíněné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx umožňuje Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daň xx alkoholické nápoje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx spotřebu, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx omezení;

vzhledem x xxxx, xx xxx x přistoupení x xxxx 1994 xxxxxxx xx xxxxxx 26 směrnice 92/12/EHS xxxxxxx, xx Xxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx spotřební daň xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxx xxx hranic, xxx xx sazby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx daní xxxxx x nepřijatelnému xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x x xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jednak ze xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx odchylka xxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1996 s xxxxxxxx xxxxxxxxx přezkumného xxxxxxxxxx, xxxx upravuje xxxxxx 28l xxxxxxxx 77/388/XXX [3];

xxxxxxxx k xxxx, xx k 31. prosinci 1996 xxxxx nicméně minimální xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx, xxx byly odchylky xx této směrnice xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx způsobí xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxx xxxxx lhůtu pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx v xxxxxx 26 směrnice 92/12/XXX;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx 26 xxxxxxx xxxxxxxxxxx odchylku od xxxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxx, xxxxx práva xxxx občanů xxxxxxxxxxx xxxxx zakoupené xxx xxxxxx xxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx daně, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx dopady xx xxxxxxx omezit;

vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx xx jedné xxxxxx zajistit postupné xxxxxxxxxx množstevních omezení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odstraněním x 31. xxxxxxxx 2003 x na druhé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx pobytem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osvobození xx xxxx, x 36 xxxxx xx 24 xxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx dotčené členské xxxxx mohou rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx hlediska;

vzhledem k xxxx, xx xx xxxx xxxxx proces xxx xxx nejpozději xx 30. xxxxxx 2000 sledován;

vzhledem k xxxx, xx x xxxxxxx Švédska xx xxxxxx xxxxxxxx pokračování xxxxxxxxxxx omezení do 30. xxxxxx 2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx 28x xxxxxxxx 77/388/XXX;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Rady (EHS) x. 3925/91 xx xxx 19. prosince 1991 x vyloučení xxxxxxx a xxxxxxxx x příručních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx cesty xxxxxx Xxxxxxxxxxxx [4] xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx xx třemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; že x xxxxxxx s xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uplatňování množstevních xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx slučitelné x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

"Xxxxxx 26

1. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 8, xxxx Xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a tabákové xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x třetího pododstavce.

Od 1. ledna 1997 xxxx Xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx omezovat množství xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx bez xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x předpisy platnými x 31. prosinci 1996. Tyto xxxxxxx xxxxx xxx omezení xxxxxxxx odstraní.

Dovážejí-li xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxx pro xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx.

2. Xxxxxx podá xx 30. xxxxxx 2000 xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x používání xxxxxxxx 1.

3. Xxxx je xxxxxx xxxxxx 8, xx Švédsko xxxxxxxxx xx 1. ledna 1997 do 30. xxxxxx 2000 a x výhradou obdobného xxxxxxxxxxx mechanismu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx 28x xxxxxxxx 77/388/XXX, x xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx svou xxxxxx xxxxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxxxxx daně.

4. Xxxxxx, Finsko x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx tento xxxxxx."

Xxxxxx 2

1. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1997. Neprodleně x nich xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx úředním vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx členské státy.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.

Článek 3

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxx 1. ledna 1997.

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

V Bruselu xxx 30. prosince 1996.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxxxx


[1] Xxxxxxxxxx ze xxx 13. xxxxxxxx 1996 dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx.

[2] Xx. xxxx. X 76, 23.3.1992, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 94/74/XX Xx. věst. X 365, 31.12.1994, x. 46.

[3] Úř. věst. X 145, 13.6.1977, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněná směrnicí 95/7/XX Xx. xxxx. X 102, 9.5.1995, x. 18.

[4] Úř. věst. X 374, 31.12.1991, x. 4.