Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX RADY (XX) 2018/131

xx xxx 23. xxxxx 2018,

xxxxxx se xxxxxxx dohoda xxxxxxxx Xxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX) x Xxxxxxxxx federací xxxxxxxxxx x xxxxxxx (XXX) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2009/13/ES x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xx moři x xxxx 2006 xxxxxxxxx x xxxx 2014, xxxxx Xxxxxxxxxxx konference práce xxxxxxxxx xxx 11. xxxxxx 2014

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie, a zejména xx xx. 155 xxxx. 2 xx spojení x xx. 153 xxxx. 1 xxxx. x), x) a c) xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxx xx. 155 odst. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požádat, xxx xxxx dohody xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx provedeny xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx Xxxx 2009/13/ES (1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. května 2008 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (XXXX) x Xxxxxxxxx federací xxxxxxxxxx x xxxxxxx (XXX) s cílem xxxxxxxx do práva Xxxx závazná xxxxxxxxxx Xxxxxx o práci na xxxx z roku 2006 (xxxx xxx „xxxxxx XXX“) xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (MOP), xxx xxxx xxxxxx xxxxxx předpisy Xxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxx úmluvy MLC, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx dohod, pracovní xxxx, repatriace, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a stravování, ochrany xxxxxx a bezpečnosti xxx xxxxx, xxxxxxxxx péče x xxxxxxx projednání xxxxxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxx zasedáních xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxx problémy souvisejícími xxxxxx s opuštěním námořníků x xxxxxxxx zárukou, jednak x xxxxxx spojenými s úmrtím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zřízený xxxxx úmluvy XXX xxxxxx xx zasedání xx xxxxx 7. xx 11. dubna 2014 dvě xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx. Část xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx se záležitostí, x xxxx xxxxxxx Unie xxxxxxxx, xxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxx přijala xxx 26. xxxxxx 2014 rozhodnutí 2014/346/XX (2) xxxxxxxxx postoj, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx Unie xx 103. zasedání Xxxxxxxxxxx konference xxxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx XXX (xxxx jen „xxxxx xxxxxx XXX x xxxx 2014“).

(4)

Xxxxx xxxxxx XXX x xxxx 2014 byly xxxxxxxxx xx 103. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 11. června 2014 x Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx 18. xxxxx 2017. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx a zajistit odškodnění xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úmrtí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx změny zdokonalují x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o systému xxxxxxxx záruky, x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx o případy, xxx xxxx námořníci opuštěni xxx nezbytného xxxxxxxxx x xxxxxxx, a o případy, kdy xxxxxxx xxxx jednostranně xxxxxxxx xxx vazby x xxxxxxxxxx, včetně nevyplacení xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxx dvou xxxxxx.

(5)

Xxx 5. prosince 2016 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dopravy – Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx (XXXX) a Evropská xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (ETF) – dohodu (dále xxx „dohoda xxxxxxxxxx xxxxxxxx“) x xxxxx směrnice 2009/13/XX x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx MLC x xxxx 2014. Xxx 12. xxxxxxxx 2016 Xxxxxx xxxxxxxx, xxx podle čl. 155 xxxx. 2 Xxxxxxx o fungování XX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dohody.

(6)

Xxxxxx sociálních xxxxxxxx reprodukuje xxxxx xxxxxxxxx ustanovení změn xxxxxx XXX x xxxx 2014. Xxxxx změna xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx i pracovními xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx se xx xx xxxxx xx. 153 xxxx. 1 xxxx. x) x x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxxxx odškodnění v případě xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx. 153 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx. Xxxxxx sociálních xxxxxxxx xx xxxxx týká xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx článek 153 Xxxxxxx o fungování EU, x xxxxx xx. 155 xxxx. 2 Xxxxxxx o fungování EU xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady na xxxxx Xxxxxx. Pro xxxxx článku 288 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohody xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx xx sdělením Xxxxxx xx dne 20. xxxxxx 1998 o přizpůsobení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Společenství posoudila Xxxxxx reprezentativnost smluvních xxxxx a zákonnost xxxxxxx xxxxxxxxxx dohody sociálních xxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 2008 xxxx XXXX x XXX x xxxxxxx xx úmluvu XXX, xxxxx xxxx připojena xx xxxxxxxx 2009/13/XX, x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úmluvy XXX x xxxx 2014 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx práci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod vlajkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Změnou xxxxxxxx 2009/13/XX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxx XXX x xxxx 2014 do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2013/54/XX (3) x xx systému xxxxxxx x xxxxxxxx dodržování xxxxx Xxxx, včetně jurisdikce Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k důslednějšímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx a majiteli xxxx.

(10)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálních partnerů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Unie, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxxxxxx xxxxx xxxxx provedením xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o to xxxxxxxx partneři xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx zaručit xxxxxxxx xxxxxxxxxx touto směrnicí.

(12)

Xxxxx xx. 155 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx Xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a ctí xxxxxx uznávané Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, a zejména článkem 31 xxxxxxx Xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxx cílů xxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx práci x xxxxxxxx xxxxxxx pracovníků v odvětví xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx členských států, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx toho, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(15)

Směrnice 2009/13/XX xx proto xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dohoda xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX) x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (XXX) xxx 5. xxxxxxxx 2016 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2009/13/XX x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXX x xxxx 2014.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Dohoda x Xxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx 2006 xxxxxxxx mezi XXXX x XXX, xxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2009/13/XX, mění x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 3

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx do 16. xxxxx 2020. Neprodleně x xxxx xxxxxxx Komisi.

Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví členské xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy mohou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx partnery, xxxxxxxx x xx sociální xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyžadované xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení v Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 23. xxxxx 2018.

Za Radu

xxxxxxxx

X. XXXXXXX


(1)  Směrnice Rady 2009/13/ES xx dne 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxx z roku 2006, xxxxxxxx Svazem xxxxxxxxxxxxx námořních plavidel Xxxxxxxxxx společenství (XXXX) x&xxxx;Xxxxxxxxx federací xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 1999/63/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;124, 20.5.2009, s. 30).

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/346/EU xx dne 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxx, který xx xx zaujmout xxxxxx Xxxxxxxx unie xx 103. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;172, 12.6.2014, x.&xxxx;28).

(3)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/54/EU xx xxx 20. listopadu 2013 o některých xxxxxxxxxxxx xxxxx vlajky xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxx 2006 a jejího xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;329, 10.12.2013, x.&xxxx;1).


XXXXXXX

X xxxxxxx směrnice 2009/13/XX xx Dohoda x Xxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx 2006 uzavřená xxxx ECSA x XXX xxxx takto:

1)

X xxxxxxx „Xxxxx X2.5 – Xxxxxxxxxx“ xx označení „X2.5“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx „A2.5.1“.

2)

Xxxxxx xx nová xxxxx, xxxxx zní:

„Norma A2.5.2 – Finanční xxxxxx

1.

Pro xxxxxxxxx pravidla 2.5 xxxx. 2 stanoví tato xxxxx požadavky k zajištění xxxxxxxxxx rychlého a účinného xxxxxxx finanční záruky, xxxxx pomáhá xxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

2.

Pro xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

a)

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx námořníka xxxx

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podpory xxxx

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx přerušil xxx vazby x xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx smluvní xxxx po xxxx xxxxxxx dvou měsíců.

3.

Xxxxx xxxxxxx stát zajistí, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxx finanční xxxxxx xxxx mít podobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s dotčenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

4.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v souladu s touto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5.

Pro účely xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx nezbytné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx a nezbytnou xxxxxxxxx xxxx.

6.

Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx lodě xxxxxxx pod jeho xxxxxxx, které xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx to xx nich majitel xxxxxxxx, měly na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx písemný xxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx musí xxx na palubě xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xx palubě x xxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx x xxxx.

7.

Xxxxxxxxx nebo xxxx písemný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vystaveny x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx překladem xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxx;

b)

přístav xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

volací xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx XXX xxxxxxxx;

x)

jméno x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxx;

f)

kontaktní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx x xxxxx;

g)

xxxxx majitele xxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X2.5.2.

8.

Xxxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxx námořníkem xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu s odstavcem 2 xxxx xxxxx.

9.

S ohledem xx xxxxxxxx 2.5 xxxx xxx pomoc xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxx a jiných xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě pracovní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu státu xxxxxx, s omezením xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a čtyři xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nároků;

x)

xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vznikly xxxxxxxxxxx, xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 10 xxxx xxxxx, x

c)

xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxx, včetně položek, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx, nezbytná xxxxxxxx xxxx a jakékoli xxxx přiměřené náklady xxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxx opomenutí, xxxxx xxxxxxxxxxx opuštění, xx do xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

10.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxx x xxxxxxxxx námořníkovi xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx dorazí domů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx osobních xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

11.

Finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx své xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxx nejméně 30 xxx xxxxxx.

12.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx v souladu s touto xxxxxx xxxxxxxxxxx námořníkovi xxxxxxxxx platbu, xxxxx xx xx výše xxxxxx, kterou xxxxxxx, x x xxxxxxx s použitelným právem xxxxxxxxxxxxxxx subrogace, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxx námořník.

13.

Žádným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxx záruky xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxx xxxxxxx.

14.

Ustanovení xxxx xxxxx xxxxxx zamýšlena xxxx xxxxxxx ani xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, nároky xxxx opravné xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří byli xxxxxxxx. Vnitrostátní právní xxxxxxxx xxxxx stanovit, xx jakékoli částky xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx započítat xxxxx xxxxxxx obdrženým x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, nároků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.“

3)

„Norma X4.2 – Odpovědnost xxxxxxxx xxxx“ xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxx xx xxxxxxxx „X4.2“ nahrazuje označením „X4.2.1“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„8.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) této xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx X4.2.2, musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx odškodnění, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx odstavce, xx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx přijetí xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posoudit plné xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx námořník xxxxx, zašle xx xxxxxxxxx námořníkovi xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx předešlo xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

v souladu s pravidlem 4.2 xxxx. 2 obdrží xxxxxxxx platbu, xxxx xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx zákonná xxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z jakéhokoli xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lodi x xxxxx xxxxxxx ze stejné xxxxxxxx, x

x)

xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx námořníka nebo xxxxxx xxxxxxxx.

9.

Vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lodi xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

10.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx finanční záruky xxxxxxxxxx příslušný orgán xxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx záruka xxxxxxxx xxxx zrušena xxxx ukončena.

11.

Xxxxx xxxxxxx xxxx vyžaduje, xxx xxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaný poskytovatelem xxxxxxxx xxxxxx. Kopie xxxx xxx xx xxxxxx vyvěšena na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx k ní xxxx xxxxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxx poskytuje více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx k dispozici xxxxxx xxxxxx xxxxxx z nich.

12.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státu xxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxxxx.

13.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx a které xxxxxxxxx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxx.

14.

Xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx doklad xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v angličtině xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx plavidla;

b)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx XXX xxxxxxxx;

x)

xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatelů xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx subjektu, xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nároků xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx x

x)

xxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx záruka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx A4.2.1.“

4)

Xxxxxx xx xxxx norma, xxxxx xxx:

„Xxxxx A4.2.2 – Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

1.

Pro xxxxx xxxxx A4.2.1 xxxx. 8 x xxxx xxxxx xx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo dlouhodobou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pracovního úrazu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxxx x xxxxx X4.2.1 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx podobných xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxx x xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby bylo xxxxx xxxxxxxx a spravedlivými xxxxxxx přijímat, řešit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X4.2.1 xxxx. 8.“