Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Směrnice Xxxx 93/109/ES

ze xxx 6. prosince 1993,

xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxx volit x xxx volen xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx. 8x odst. 2 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [1],

vzhledem x tomu, xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx novou xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx užšího svazku xxxx xxxxxx Evropy; xx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobem vztahy xxxx xxxxxx členských xxxxx; xx xxxxxxxx xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx x zájmů státních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx XX Xxxxxxx o Evropské xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství zavádí xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx soubor xxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx občanů volit x být xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, v xxxx xxxx bydliště, xxxxxxxxx x xx. 8x xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x státními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x důsledek xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx uvedeného v xxxxxx 8x Xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx. 8b xxxx. 2 Xxxxxxx x XX xx xxxx xxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxx x xxx volen xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx. 138 xxxx. 3 Xxxxxxx x XX, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxx pro tyto xxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx; xx x podstatě usiluje x xxxxxxx podmínky xxxxxx příslušnosti, kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx práv;

vzhledem x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 8x xxxx. 2 Xxxxxxx x XX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3b xxxx. 3 Xxxxxxx nesmějí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, než xx xxxxxxxx x xxxxxxxx cíle xxxxxxxxx x xx. 8x xxxx. 2 Xxxxxxx x XX;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx. 8x odst. 2 Smlouvy x XX xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx občané Xxxx, ať xxxx xx xxxxxx státními xxxxxxxxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, mohli x xxxxx xxxxx vykonávat xxx právo xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; že xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx doby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx. 8x xxxx. 2 Xxxxxxx x XX xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx bydliště, xxxx by jím xxxx nahrazováno xxxxx xxxxx x být xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Unie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxx xxx respektována svoboda xxxxxx Unie zvolit xx xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, přičemž xx musí xxxx, xxx xxxx svoboda xxxxxx zneužívána xxxxxxx, xxxxx volí xxxx xxxx xxxxxx ve xxxx xxx v xxxxxx xxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že každá xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xx. 8x odst. 2 Smlouvy x XX odůvodněna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx; že xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy;

vzhledem x tomu, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx projevit xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx zde xxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a kteří xxxxxxx xxxx xxx xxxxx volit, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx 20 % xxxxxx občanů xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx občanů Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xx v xxxx xxxxxxxxxxx je x souladu xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxx xx zamezilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x kandidátů, xxxxx xxxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx rozlišování xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx věku xxx xxxxx xxxxx, přesahuje 20 % xxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx věku xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx mají xxxxxxxx, x xx xx proto xxxxxxxx, xxx xxxxx členský xxxx mohl v xxxxxxx x xxxxxxx 8x Smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx vzít x xxxxx, xx x některých členských xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zde xxxx xxxxxxxx, právo xxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x že xx tedy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxxx státech xxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

1. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxx ve xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxx xxxxx.

2. Xxxx směrnice xx nedotýká xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 2

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

1) "xxxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu" volby xx Evropského xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva, x xxxxxxx x xxxxx xx xxx 20. xxxx 1976 [2];

2) "volebním xxxxxxx" xxxxx členského xxxxx, x němž xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x výše uvedeným xxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx;

3) "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx Xxxx xx bydliště, xxx není xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

4) "členským xxxxxx původu" členský xxxx, jehož xx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

5) "xxxxxxx Společenství" xxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členském státě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx;

6) "xxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxx xxxxx Unie, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx;

7) "seznamem xxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněných xxxxx x daném volebním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu bydliště, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

8) "rozhodným xxxx" xxx xxxx xxx, x nimž xxxxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínky xxx výkon práva xxxxx nebo být xxxxx x xxxxx xxxxx;

9) "čestným prohlášením" xxxxxxxxxx dotyčné osoby, xx jehož xxxxxxxxxxx xxxxx sankce podle xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Článek 3

Xxxxx xxxxx, xxxxx x rozhodnému xxx

x) xx občanem Xxxx ve smyslu xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx a

a) není xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx xxxxx bydliště, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát bydliště xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, má právo xxxxx x xxx xxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx článků 6 a 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště, xxx xxxxx být voleni, xxx xxxx státními xxxxxxxxxxx xx určitou xxxxxxxxx dobu, je xxxxxxx Unie přiznáno xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxxx členského xxxxx.

Článek 4

1. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vykonávají xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx státě jejich xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx původu. Xxxxx nesmí xxxxx x týchž volbách xxxxxxxx xxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx být xxxxx x týchž xxxxxxx xx více xxx jednom xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx jsou xxxxxx příslušníci xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxx xxx xxxxx práva xxxxx xxxx xxx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx minimální dobu, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxx x xxxxx volebním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

1. Xxxxx xxxxx Unie, xxxxx xx bydliště x xxxxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestním nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx volen xxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx členského státu xxxxxx, xx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx x členském xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx Xxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx prohlášena xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 10 xxxx. 2.

Xxxxxx 7

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda občané Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonávat xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu tohoto xxxxx zbaveni individuálním xxxxxxxxxxx x trestním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx původu o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 9 odst. 2. Xx tímto xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informace; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx být xxxxxxx pouze k xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx stát xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx volit v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx vůli.

2. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxx xx volbách xxxxxxx, vztahuje xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Společenství, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

KAPITOLA XX

XXXXX XXXXX XXXXX X XXXXX XXX XXXXX

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx volit, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx voličů s xxxxxxxxxxx předstihem xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx. Dále xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx státní xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx naposledy xxxxxxx, a

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx své xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx.

3. Členský xxxx xxxxxxxx může dále xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx práva xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) předložil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) uvedl datum, xx xxxxxxx pobývá x tomto xxxxx xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx.

4. Voliči Xxxxxxxxxxxx zapsaní xx xxxxxxx voličů zde xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx podmínek xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx, xxx xxxxxxxx x vymazání, xxxx xx do xxxxxxxx výmazu z xxxxxx, že přestali xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Článek 10

1. Při xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx zvolen xxxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Dále xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, a

c) x xxxxxxx xxxxxxx volební xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxx jméno xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx státu původu xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx práva xxx volen xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx není těmto xxxxxxx známa.

3. Členský xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx Společenství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx totožnosti. Xxxx xx xxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 11

1. Členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx do xxxxxxx voličů, xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxx voličů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx členského státu xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x kandidátů, xxxxx jsou jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxx xxxxx volit x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tímto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení uvedeného x článcích 9 x 10 xxxxxxxxx xxxxx původu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx seznamů xxxxxx nebo podali xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se svými xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx než jednom xxxxxxxx xxxxx.

KAPITOLA XXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 14

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. lednu 1993 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Unie, kteří xxx xxxx bydliště, xxxx xx byli xxxx xxxxxxxx příslušníky, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, 20 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Unie, kteří xxxxxxx věku xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx mají xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx xx xxxxxx 3, 9 a 10

a) xxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx bydliště x xxxxx členském xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nesmí xxxxxxxxxx xxx xxx;

x) xxxxxxxx právo xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidovat, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xx xxxxxxx minimální xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx deset let.

Těmito xxxxxxxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxx opatření, která xxxx xxxxx členský xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x občané Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx, xx mají xxxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx délky xxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx nepodléhají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxx 1. xxxxx 1993 xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xx parlamentu xxxxxx státu x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, může první xxxxxxx stát xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 6 a 13 na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Ke xxx 31. xxxxxxxx 1997 x xxxx 18 měsíců před xxxxxxx volbami do Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Radě xxxxxx, x xxx xxxxx, xxx přetrvávají důvody xxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 8x odst. 2 Xxxxxxx o XX, x případně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odůvodnění.

Xxxxxx 15

Xxx čtvrté xxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxx:

x) občané Xxxx, xxxxx ke dni 15. xxxxx 1994 xxx xxxx xxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členském xxxxx bydliště a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx formalitám xxxxxxxx v článku 9;

x) xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx seznamy xxxxxxxx xxxx xxxx 15. xxxxx 1994, xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná k xxxx, xxx xxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxxx projeví xxxx xxxxxxx zde xxx xxxxx volit, xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx konání xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx není xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xx xxxx jednotlivě xxxxxxxxxxx x xxxxx právech, xxxxxxxxx vůli xxxxxx xxx právo volit xx xxxx členském xxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vůli xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, x nichž xx vnitrostátní xxxxxx xxx určování kandidátů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxx 1994 a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx zůstávají x platnosti.

XXXXXXXX IV

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 16

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xx dne 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1994. Xx základě xxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxx směrnici.

Xxxxxx 17

Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1994. Xxxxxxxxxx x xxxx uvědomí Komisi.

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

Xxxxxx 18

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 19

Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx dne 6. xxxxxxxx 1993.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxx


[1] Xx. xxxx. X 329, 6.12.1993.

[2] Xx. xxxx. X 278, 8.10.1976, x. 5