Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/24/ES

ze xxx 4. xxxxx 2001

x reorganizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 47 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx [2],

x ohledem na xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxxxxxx [3],

x xxxxxxx x postupem stanoveným x xxxxxx 251 Xxxxxxx [4],

xxxxxxxx k xxxxx důvodům:

(1) X xxxxxxx x xxxx Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxxx překážek svobody xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx služeb xx Xxxxxxxxxxxx.

(2) Současně x xxxxxxxxxx těchto překážek xx třeba vzít x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, pokud by xx xxxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx součást právního xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a xxxxx výkonu [5] X xxxxxxx směrnice xxxxxxx, xx po xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pobočky xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx celé Xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pobočky xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx likvidační řízení.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 94/19/XX xx xxx 30. května 1994 x xxxxxxxxx pojištění xxxxxx [6], xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxx pojištění xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zřetelněji xxxxxxx xxxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx soudní orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx opatřeních stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x provádět xxxx xxxxxxxx. Vzhledem x obtížím xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzájemného uznávání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx daný xxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správními nebo xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx orgány, xxxxx xxxx orgány jmenují x řízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zahrnujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx plateb, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxx, byla xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx státech.

(8) Některá xxxxxxxx, xxxxxxx ta, xxxxx xxxxxxxxx fungování xxxxxxx struktury úvěrových xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx či akcionářů, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x otázce xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznávání podle xxxxxxxx 2000/12/XX, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x akcionáři xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx nepovažují za xxxxx xxxxx.

(11) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informovat xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx mohla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx správní xxxx xxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx x tomu, aby xxxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(13) X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Společenství, xxxxx xx jsou xxxxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx koordinace úlohy xxxxxxxxx xxxx soudních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx opatření xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxxxxxxxx. Xxx tyto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vzájemné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx účinků ve Xxxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx likvidace xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(16) Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx vyžaduje, aby xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx jednoty x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx správní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx výhradní xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxx řád xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(17) Výjimka týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a likvidačních xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx tyto xxxxxx x nezahrnuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx řízení, jako xxxx xxxxxxxxx uplatňování, xxxxxxxxx, uznávání a xxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x prodeje xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(18) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neschopná. Xxxxxxx xxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx mohou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(19) Odnětí povolení x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x nezbytných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx určité činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx nutné xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx pokračování x činnosti xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podléhat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(20) Poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxxxx. Xxxxx proces xx měl xxxxxxxxxx xxx diskriminace xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x důvodu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(21) Xxxxxxxx xxx účely použití xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx poboček xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ve Společenství, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx "domovský xxxxxxx xxxx", "xxxxxxxxx xxxxxx" a "xxxxxxx xxxx soudní xxxxxx" xxxx použít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(22) Xx-xx xxxxxxx instituce xx xxxxxx mimo Společenství xxxxxxx ve xxxx xxx jednom xxxxxxxx xxxxx, měla xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použití xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X tom xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a příslušné xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx činnosti.

(23) Xxxxxx xx důležité xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx domovského členského xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx reorganizačních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx procesní, xxx xxxxxx, xx rovněž xxxxx mít na xxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxx instituce x xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výjimku xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx.

(24) Tato výjimka xx xxxxxxx nutná xxx xxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úvěrovou xxxxxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx druhy xxxxxxx x xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxx.

(25) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci platebního x zúčtovacího systému xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 98/26/XX xx xxx 19. xxxxxx 1998 x neodvolatelnosti zúčtování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry [7].

(26) Xxxxxxx této směrnice xxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 98/26/XX, xxxxx kterých xxxx xxxxxxxxx řízením xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platně xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx.

(27) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xx xxxxx. Xxxxxx xxxx osoby x xxxxxx jmenování x xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx v domovském xxxxxxxx xxxxx. Je xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx tato xxxxx xxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxx domovský xxxxxxx xxxx.

(28) Věřitelé, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx likvidační xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx proti právním xxxxxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro napadení xxxxxxxxx xxxxx.

(29) Xxxxxx xxxxxxx xxxx-xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rejstřících xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přijato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx místa, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(30) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx likvidačního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravují xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx výjimky x xxxxxxxxx lex xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx opatření x postupů na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x obecnými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(31) Je xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx případně xxxxx xxxx.

(32) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxxxxxxx 2000/12/XX xx nezbytnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx orgány xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

HLAVA X

XXXXXX PŮSOBNOSTI X DEFINICE

Článek 1

Oblast xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pobočky xxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx sídla, xxxxx xxxxxxxx v xx. 1 xxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx 2000/12/XX, xx podmínek x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 uvedené xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx x pobočkách xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxxxxx státech Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Definice

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx:

- "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx členský xxxx xx smyslu xx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx 2000/12/ES,

- "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx 7 směrnice 2000/12/XX,

- "xxxxxxxx" xxxxxx pobočka xx smyslu xx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx 2000/12/XX,

- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx 4 směrnice 2000/12/XX,

- "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- "správními xxxx xxxxxxxx orgány" xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- "reorganizačními xxxxxxxxxx" xx rozumějí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx mít xxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxx třetích xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, odložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo krácení xxxxxxxxxx,

- "likvidátorem" xx xxxxxx každá osoba xxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo soudními xxxxxx, jehož xxxxxx xx řídit likvidační xxxxxx,

- "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahájené a xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením,

- "xxxxxxxxxxx trhem" xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx 13 xxxxxxxx 93/22/EHS,

- "nástroji" xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx 93/22/XXX.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXXX OPATŘENÍ

A. Xxxxxxx instituce se xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření — Xxxxxxxx xxxxx

1. X xxxxxxxxx jednoho xx xxxx reorganizačních xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx členském xxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx nestanoví jinak.

Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu x celém Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx i xxxx xxxxxx xxxxxx x ostatních členských xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx tato xxxxxxxx nestanoví nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xxx xxxx přijata.

Xxxxxx 4

Informace xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx dostupnými xxxxxxxxxx informují příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx poté. Xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx státu

V xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nutné xxxxxxx x xxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx reorganizačních xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx sdělují prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

Článek 6

Zveřejnění

1. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 3 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxx členském státě, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského státu, xxxxxxx xxxx kterákoli xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx proto, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na opravný xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xx nejdříve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřadu xxx úřední xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxx úřední tisky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.

4. Výtah x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx v úředním xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx účel x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x plnou xxxxxx orgánů nebo xxxxx příslušných pro xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx předepsaná x odstavcích 1 xx 3 x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 7

Povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pohledávky

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členského státu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými x článku 14 x xx. 17 xxxx. 1 zároveň x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bydliště, xxxxxxx místo pobytu xxxx sídlo x xxxxxx členských státech.

2. Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx členského státu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx pobytu xxxx sídlo v xxxxx státě, přihlásit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx mají xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx 16 x xx. 17 xxxx. 2.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 8

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetích xxxx

1. Xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx instituce xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx ostatních hostitelských xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 11 xxxxxxxx 2000/12/XX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, o xxxx rozhodnutí přijmout xxxxxxxx reorganizační xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx praktických xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx přijetím xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Správní nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

XXXXX III

LIKVIDAČNÍ XXXXXX

X. Xxxxxxx instituce se xxxxxx ve Společenství

Článek 9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení — Informace, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům

1. X xxxxxxxx likvidačního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně poboček x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx soudní orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx orgány domovského xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nabývá xxx xxxxxxxxx okamžikem xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx.

2. Správní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x svém rozhodnutí xxxxxxx likvidační xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx sdělují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 10

Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx domovském xxxxxxxx státě, pokud xxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určuje xxxxxxx:

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxx xxx uplatnit započtení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy, jichž xx úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vedená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxx 32,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx majetkem xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x pohledávkami, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení,

g) předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxx částečně uspokojení xx zahájení likvidačního xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx započtení,

i) xxxxxxxx xxx ukončení likvidačního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx likvidačního xxxxxx, xxxxxxx vyrovnáním,

j) xxxxx xxxxxxxx po ukončení xxxxxxxxxxxx řízení,

k) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx náklady x xxxxxx likvidačního xxxxxx,

x) xxxxxxxx týkající xx neplatnosti, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poškozujících xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 11

Konzultace x xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxx likvidací

1. Dříve xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx povolení, zejména x souladu x xxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 9 xxxxxxxx 2000/12/XX.

2. Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxx vhodném xxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx členský xxxx může xxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxx xxxxxxxxx státu.

Článek 13

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx orgán oznamují xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněním xxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství x nejméně ve xxxx celostátních xxxxxxxx x každém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 14

Informování známých xxxxxxxx

1. Xx zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx informuje xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx známého xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx, xxxxxxx místo xxxxxx nebo sídlo x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, kromě xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, sankce xxxxxxx s těmito xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxx uvede, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 15

Xxxxxxxx závazků

Je-li xxxxxxx závazek xxxxxxx xx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x likvidačním xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx splacen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se tento xxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx nevěděla. Xx-xx tento závazek xxxxxxx xxxx zveřejněním xxxxx článku 13, xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, o zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx nevěděla, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx; xx-xx závazek xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 13, předpokládá xx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x zahájení likvidačního xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx opak.

Článek 16

Xxxxx přihlásit xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx místo pobytu xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx připomínky x svých xxxxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx, obvyklé xxxxx xxxxxx xxxx sídlo x členském státě, xxxxx xxxx xxxxxxx x domovským xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxxxxx stejným xxxxxxxx jako u xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx bydliště, obvyklé xxxxx xxxxxx nebo xxxxx x domovském xxxxxxxx xxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předkládání xxxxxxxxxx x pohledávkách, xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pohledávky, xxxxx jejího xxxxxx, xxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, věcné zajištění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kryty xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Jazyky

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článcích 13 a 14 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x jednom z xxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx účelu xx xxxxxxx formulář x xxxxxxxx "Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" nebo, xxxxx xxxxx domovského členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pohledávkách, "Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" xx xxxxx úředních jazycích Xxxxxxxx unie.

2. Každý xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, obvyklé xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx státě, xxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx připomínky x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, označena xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx" x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx tohoto jazyka.

Článek 18

Pravidelné informování xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxx instituce xx xxxxxx mimo Společenství

Xxxxxx 19

Pobočky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetích xxxx

1. Správní nebo xxxxxx orgány hostitelského xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx instituce xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 11 xxxxxxxx 2000/12/XX zveřejňovaném každoročně x Úředním věstníku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx zahájit xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx praktických dopadů xxxxxx řízení, xxxxx xxxxx před jeho xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského státu.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodly x zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xx bylo zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx sdělují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 usilují x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx své xxxxxxxx.

XXXXX IV

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX XXX REORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ X XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 20

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx práva

Účinky reorganizačního xxxxxxxx nebo zahájení xxxxxxxxxxxx řízení xx

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodným xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx řídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx nemovitý xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, v xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

1. Přijetím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx likvidačního xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx věřitelů nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx — xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x souborům přesně xxxxxxxxxx majetkových hodnot, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx doby mění — patřícímu xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nachází xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nechat xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx hypotéky,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohledávku, xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako způsobu xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx užívá proti xxxx oprávněné osoby,

d) xxxxx požívací xxxxx x majetkové xxxxxxx.

3. Xxxxx zapsané xx xxxxxxxx registru a xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxx právo xx xxxxxx odstavce 1, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx na neplatnost, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 10 odst. 2 xxxx 1.

Xxxxxx 22

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx reorganizačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výhrady xxxxxxxxxxx, pokud xx x xxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx kterém bylo xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zahájení xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prodávající xxxxxxxxxx hodnotu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kupujícímu xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx x okamžiku přijetí xxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx xx kterém xxxx xxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx žaloby xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxx čl. 10 xxxx. 2 xxxx 1.

Článek 23

Započtení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pohledávku xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10 odst. 2 xxxx 1.

Xxxxxx 24

Xxx rei xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxx xxxx x nástrojům, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx vkladovém xxxxxxx, xxxxx xx veden xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx veden xxxx umístěn xxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxx xxxxx zapsána.

Xxxxxx 25

Ujednání x xxxxxxxx

Xxxxxxxx x nettingu xx xxxx výhradně xxxxxx rozhodným xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxxx x xxxx operacích

Aniž je xxxxxx xxxxxx 24, xxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jíž xx řídí xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xx xxxxxx článek 24, řídí xx xxxxxxxxx prováděné v xxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx právem xxxxxxxxx xxx smlouvu, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Článek 28

Xxxxxxxxx jmenování xxxxxxxxxxx

1. Jmenování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx správní nebo xxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

Je možné xxxxxxxxx překlad xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx podobné xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které jim xxxx nápomocny xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech, xxx překonali xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx věřitelé v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxx působit, xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxx právo xxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxx.

Článek 29

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx domovského členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx reorganizační xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, obchodního xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx registru xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx však může xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xx zápisem xx xxxxxxxx za xxxxxxx x výdaje xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxx 10 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx všechny věřitele, xxxxx osoba, x xxxxx prospěch xxxx xxxxx učiněny, xxxxxxx, xx

- xx xxxx, xxxxx poškozuje věřitele xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx jiného členského xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x

- toto xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, napadnutelnost xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxx přijetím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx. 3 xxxx. 2 na xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx.

Článek 31

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx reorganizačního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zcizí xx xxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxx xxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

- nástroje, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veden xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx nemovitý xxxxxxx xxxxxxx xxxx x jehož xxxxxxxxxx xx registr, xxxx xxxx xxxxxxxx systém xxxx.

Článek 32

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx soudní xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx instituce xxxxxxx, xx řídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Článek 33

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, 5, 8, 9, 11 a 19, xxxx vázány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 30 xxxxxxxx 2000/12/XX, s xxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx vztahují xxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy.

HLAVA X

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 34

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x účinnost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 5. května 2004. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx této směrnice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx nebo likvidační xxxxxx zahájená po xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx. Opatření xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xx xxxx xxxxxx, xxx se xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

2. Xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost dnem xxxxxxxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx 4. xxxxx 2001.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

X. Fontaine

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx


[1] Úř. xxxx. X 356, 31.12.1985, x. 55 xXx. xxxx. X 36, 8.2.1988, s. 1.

[2] Xx. xxxx. X 263, 20.10.1986, x. 13.

[3] Úř. xxxx. X 332, 30.10.1998, x. 13.

[4] Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 13. xxxxxx 1987 (Xx. věst. X 99, 13.4.1987, x. 211), xxxxxxxxx dne 2. xxxxxxxx 1993 (Xx. xxxx. X 342, 20.12.1993, x. 30), xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 2000 (Xx. xxxx. X 300, 20.10.2000, x. 13) x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 16. ledna 2001 (dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 12. xxxxxx 2001.

[5] Xx. věst. X 126, 26.5.2000, x. 1. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2000/28/XX (Xx. věst. X 275, 27.10.2000, x. 37).

[6] Xx. xxxx. X 135, 31.5.1994, x. 5.

[7] Xx. xxxx. X 166, 11.6.1998, x. 45.