Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Směrnice Xxxx 2002/99/ES

ze xxx 16. xxxxxxxx 2002,

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx produktů xxxxxxxxxxx původu určených x xxxxxx xxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství, x xxxxxxx na xxxxxx 37 této xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxx [1],

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [2],

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1) Xxxxx xxx o obchod xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, distribuci x xxxxx produktů xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxx spotřebě x jsou xxxxxxx x příloze X Xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s dotčenými xxxxxxxx, čímž xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx cílem zmíněných xxxxxxxx je předcházet xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu na xxx. Xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zejména omezení, xxxxx jsou použitelná xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákazami na xxx, a povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zakázaných území xxxxxxx způsobem, aby xx zabránilo šíření xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nesrovnalosti xxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů. Taková xxxxxxxxxxx umožní xxxxxx xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx původu určených xxx xxxxxxx xx xxx musejí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 89/662/XXX xx xxx 11. xxxxxxxx 1989 x xxxxxxxxxxxxx kontroláchv xxxxxxx xxxxxx Společenství x cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu [4]. Xxxxxxxx 89/662/XXX xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xx Xxxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx obsahují také xxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemích.

(8) (8)Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx obecných xxxx xxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxx xx dovozu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx z tohoto xxxx připraveny xxxx xxxx maso xxxxxxxx, xxxx již zahrnuta xx xxxxxxxx Xxxx 72/462/XXX ze xxx 12. xxxxxxxx 1972 x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovozu xxxxx, prasat x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zemí [5].

(10) Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxx jako xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx původu dovážených xx Xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx zemí xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí Xxxx 97/78/XX xx xxx 18. xxxxxxxx 1997, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx dovážených do Xxxxxxxxxxxx [6]. Směrnice 97/78/XX obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(13) Xx xxxxx zorganizovat xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx I Xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx přijmou x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX ze xxx 28. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Komisi [7],

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxx působnosti

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xx řídí všechna xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x výrobků x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou určeny x lidské xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx 89/662/EHS x 97/78/XX x ve xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx I.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx potřeby použijí xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx a požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [8], a xxxxxxxx 97/78/XX. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. "xxxxx stádii xxxxxxxx, zpracování a xxxxxxxxxx" se rozumí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx produktu xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, dopravu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx, dopravy, prodeje xxxx xxxxxx;

2. "dovozem" xx xxxxxx dovoz xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx 97/78/XX pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimů xxxxxxxxx v čl. 4 xxxx. 16 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx Rady (XX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx vydává xxxxx xxxxx Společenství [9];

3. "xxxxxxx veterinárním lékařem" xx xxxxxx veterinární xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx a xx jmenován xxxxxxxxxx xxxxxxx;

4. "xxxxxxxx živočišného xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, včetně živých xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

KAPITOLA X

XXXXXXXXXXX POŽADAVKY XXXXXXXXXX PRO VŠECHNA XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX X DISTRIBUCE PRODUKTŮ XXXXXXXXXXX PŮVODU XX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Členské státy xxxxxxx x xxxxxxx x níže uvedenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx chorob xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

2. Produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx získávají xx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx území, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x dotčené produkty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze X;

x) xxxxx, xxxxx jde x xxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx se xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výrobního xxxxxxx nacházela infikovaná xxxxxxx xxxx zvířata xxxxxxxxx x nákazy xxxxxx z chorob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jatečně xxxxxxxxxx těl xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxx x xxxxxxx živočichů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí 91/67/XXX [10].

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx na xxxxxx 3 x při xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx I xxxxx členské xxxxx xxxxxxx produkci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx pocházejících x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud:

i) xxxxxxxx, dříve xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ošetření, xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx manipulováno, xxxx xxxxxxxxxx x skladovány xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx produkty, xxxxx splňují xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxx území, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

xx) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podrobeny xxxxxxxx, xxxx jasně xxxxxxxx;

xxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinární xxxxxxx, a

iv) ošetření xx provede x xxxxxxxx, které je xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx problém xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx XX a XXX nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 2.

2. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3, xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené ve xxxxxxxx 91/67/EHS x x případě potřeby x souladu s xxxxxxxxxxx podmínkami, xxxxx xx přijmou xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 2.

3. Je-li xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx postupem podle xx. 12 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 3. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zohlední zejména:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx druhů x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, jimž xx xxxxxxx musejí xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx, xxx se žádným xxxxxxxx nezhoršila xxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx. X toho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx postupem.

Článek 5

Xxxxxxxxxxx osvědčení

1. Xxxxxxx státy zajistí, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx:

- ustanovení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx 89/662/EHS stanoví, xx produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnosti, xxxx

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 4 odst. 3.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzor xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxx x obecným xxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze XX stanovena xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdraví xxxx x xxxxxx.

Článek 6

Úřední veterinární xxxxxxxx

1. Do xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx musejí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními směrnice 89/662/XXX.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxxx xx stanoví zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárních předpisů, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx směrnice 89/662/XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx Xxxxxx mohou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx používání xxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx, xx jejichž území xx xxxxxxxx provádějí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc. Komise xxxxxxxxx příslušný xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx během xxxxxx xxxx inspekce Xxxxxx zjištěno xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, dotčený xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytná opatření, xxx xxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, přijme Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 12 odst. 2 xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx zdraví xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx státy.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx článku, a xxxxxxx pravidla, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 12 xxxx. 2.

KAPITOLA XX

XXXXX ZE XXXXXXX XXXX

Xxxxxx 7

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, že se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx požadavkům xxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zpracování x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nabízejí rovnocenné xxxxxxxxxxx záruky.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx

Xx xxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 7, xxxxxxx se xxxxxxxx podle čl. 12 xxxx. 2 xxxx:

1. Xxxxxxx třetích xxxx xxxx regionů xxxxxxx xxxx, z xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x této xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx veterinární xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud jde x dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství.

Při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zohlední xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, pravomoci xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, xxxxxx početního xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x dispozici k xxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, manipulace, xxxxxxxxxx x odesílání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx, xxxxx může příslušný xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx na xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx inspekcí x/xxxx xxxxxx Společenství provedených xx xxxxx zemi, x xxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, pokud xx xx Komise xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx xxxx x inspekcích, které xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx choroby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zemi, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat xx Xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x pružnost, x xxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx chorob xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jsou uvedeny xx seznamu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, nebo, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x akvakultury, xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Mezinárodního úřadu xxx nákazy xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxx prevenci x xxxxxxx infekčních x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platné xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

2. Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx seznamů xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vypracovanými xxx xxxxx veřejného zdraví x zdraví xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Pravidla xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx produkty xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 12 xxxx. 2.

4. Xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dotčené xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 2.

5. Podle xxxxxxx xxxxx xxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxx zemí, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxx, x

- zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx případů xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx vzorků xxxxxxxx, stanovena xxxxxxxx xxxxx čl. 12 xxxx. 2.

Článek 9

Xxxxxxx

1. Veterinární xxxxxxxxx, které splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx IV, se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx osvědčením xx xxxxxxxxx, xx produkty xxxxxxxx:

x) požadavkům xxxxxxxxxx xxx xxxx produkty xx základě xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství, kterými xx stanoví veterinární xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx rovnocenná; x

x) xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxxx stanoveným postupem xxxxx xx. 12 xxxx. 2.

3. Doklady xxxxx uvádět xxxxx xxxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx čl. 12 xxxx. 2 je xxxxx:

x) xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxx dokladů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx x osvědčení xxx tranzit.

Xxxxxx 10

Inspekce x xxxxxx Společenství

1. Xxxxxx Xxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a/nebo xxxxxx Xxxxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje tato xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxxxx doprovázet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx inspekce x/xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Inspekce x/xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx provádějí jménem Xxxxxxxxxxxx x Komise xxxxx vzniklé náklady.

3. Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a/nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 2.

4. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro zdraví xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 22 směrnice 97/78/XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX III

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příloh

Přílohy xxxx směrnice xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 12 xxxx. 2, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxx posouzení xxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxxx vývoj x

xxx) xxxxxxxxx bezpečnostních xxxx xxx zdraví xxxxxx.

Článek 12

Xxxxxx projednávání xx xxxxxx

1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 58 nařízení (XX) x. 178/2002.

2. Xxxxxxxx-xx se na xxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX.

Xxxx stanovená x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxx 13

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxx xxxxxxxxx x xx. 14 xxxx. 1 nebudou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Prováděcí xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx těchto ustanovení xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je nenahradí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx opatření mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 12 xxxx. 2.

Článek 14

1. Členské xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 2005. Xxxxxxxxxx x nich xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské státy.

2. Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx přijmou x oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Článek 15

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

V Bruselu xxx 16. xxxxxxxx 2002.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Fischer Xxxx


[1] Úř. xxxx. X 365 X, 19.12.2000.

[2] Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 15. xxxxxx 2002.

[3] Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxxx 2001.

[4] Úř. věst. X 395, 30.12.1989, x. 13. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 92/118/XXX (Xx. xxxx. X 62, 15.3.1993, x. 49).

[5] Úř. xxxx. X 302, 31.12.1972, x. 28. Směrnice xxxxxxxxx pozměněná nařízením (XX) x. 1452/2001 (Xx. věst. X 198, 21.7.2001, x. 11).

[6] Xx. xxxx. X 24, 30.1.1998, x. 9.

[7] Xx. xxxx. X 184, 17.7.1999, x. 23.

[8] Úř. xxxx. X 31, 1.2.2002, x. 1.

[9] Úř. věst. X 302, 19.10.1992, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 2700/2000 (Xx. xxxx. L 311, 12.12.2000, x. 17).

[10] Xx. xxxx. X 46, 19.2.1991, x. 1.


XXXXXXX X

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx byla xx xxxxxxx právních předpisů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx

XXXXXXX

XXXXXXXX

Xxxxxxxx mor xxxxxx

Xxxxxxxx Rady 2001/89/XX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxxxx Rady 2002/60/ES, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxx 85/511/XXX, kterou xx xxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxx tlumení xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx Rady 92/40/EHS, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Rady 92/66/EHS, xxxxxx se zavádějí xxxxxxxx Společenství pro xxxxxxx newcastleské xxxxxxx

Xxx xxxxxx Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx Xxxx 92/119/EHS, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vezikulární xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx živočichů pocházejících x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxx 91/67/XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx Xxxxxxxx Xxxx 93/53/EHS, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxx 95/70/XX, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx


XXXXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx z území xxxx z části xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Označení zdravotní xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx složený xx xxxx přímých xxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx x zaručujících, xx xxxxxxx údaje xxxxxxx xx označení xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 6,5 xx délky x 4,5 cm xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

- x xxxxx xxxxx název nebo xxx XXX xxxxxxxxx xxxxx velkými písmeny: XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, GR, XX, XX, XX, XX, XX, SE x XX,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx schválení xxxxx,

- xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx skupin xxxxxxx xxxxxx: CE, XX, XX, EG, XX xxxx EY,

- xxx xxxxx čáry xxxxxxx se uprostřed xxxxxxx xxx, xxx xxxxx zůstaly xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 0,8 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 1 cm.

Razítko xxxx xxxxxx obsahovat xxxxx, xxxxx xxxxx xxx zjistit, xxxxx xxxxxx veterinární lékař xxxxxxxx masa xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxx dozoru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.


PŘÍLOHA XXX

1. Ošetření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxx x xxxxxx

+ : Xxxxxxxx metody xx xxxxxx.

0 : Xxxxxxxx metody není xxxxxx.

XXXX Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx mor xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx mor xxxxxx

Xxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxx malých xxxxxxxxxxx

x)Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádobě při xxxxxxx při xxxxxxx Xx = 3 xxxx xxxxx

+

+

+

+

+

+

+

+

x)Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx v xxxxx xxxx dosaženo nejméně 70 °C

+

+

+

0

+

+

+

+

c)Tepelné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 80 °X

+

+

+

+

+

+

+

+

x)Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx 60 °C xx nejméně 4 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 70 °X po xxxx 30 xxxxx

+

+

+

+

+

-

-

+

x)Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx dobu 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: Xx xxxxxxx xxxxxxx 0,93 xxxx xX xxxxxxx 6,0

+

+

+

+

+

0

0

0

x)Xxxxxxxx totožné s xxxxxxxxx popsaným x xxxxxxx x), maso xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

+

+

+

0

0

0

0

0

x)Xxxxxx: xxxxxxxx x xxxxxxx x kritérii, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 2 xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaujme xxxxxxxxxx

+

+

+

0

+

0

0

0

x)Xxxxx x bedra: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx po xxxx nejméně 190 xxx u šunky x 140 xxx x hřbetu

0

0

0

+

0

0

0

0

i)Tepelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx v jádře xxxx teplotu xxxxxxx 65 °X xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx pasterizační xxxxxxx (xx) xxxxxxx 40

+

0

0

0

0

0

0

+

XXXXX x mléčné výrobky (xxxxxx smetany) určené x xxxxxx xxxxxxxx

x)Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX)(XXX = xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 132 °X xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx)

+

0

0

0

0

0

0

0

x)Xx-xx mléko pH xxxxx xxx 7,0,– xxxxxxxxxx xxxxxxxx pasterizace xxx xxxxxx teplotě (XXXX)

+

0

0

0

0

0

0

0

x)Xx-xx xxxxx xX 7,0 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx zpracování XXXX

+

0

0

0

0

0

0

0


XXXXXXX XX

Xxxxxx zásady xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx osvědčení připojené x zásilce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxxx podepsat x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx razítkem. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx na každý xxxx osvědčení, pokud xxxxxxx více xxx x xxxxxxx listu.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo úředních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx členského státu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx k xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx překlad v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx však xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxx listu xxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx listu xxxxxx; xxxx

x) x xxxx po xxxx xxxxxxxx očíslovaných xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx, xx jde x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (například "xxxxxx 2 xx xxxx xxxxx").

5. Xxxxxxxxx xxxx xxx jednotné xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx skládá x několika po xxxx xxxxxxxx stran, xxxx xxx toto xxxxx xxxxxxx xx xxxxx straně.

6. Xxxxxxxxx xxxx xxx vydáno xxxxx, xxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx kontrolou xxxxxxxxxxx xxxxxx odesílající xxxx.


XXXXXXX V

1. Směrnice Xxxx 72/461/EHS xx xxx 12. xxxxxxxx 1972 x veterinárních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx [1], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Rakouska, Finska x Xxxxxxx.

2. Směrnice Xxxx 80/215/XXX ze xxx 22. xxxxx 1980 x veterinárních xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx [2], naposledy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Finska x Xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx Xxxx 91/494/XXX ze xxx 26. xxxxxx 1991 o veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x čerstvým xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Společenství x xxxx xxxxx xx xxxxxxx zemí [3], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 93/121/XX.

4. Směrnice Xxxx 91/495/XXX xx xxx 27. listopadu 1990 x hygienických x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx [4], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx.

5. Směrnice Xxxx 92/45/XXX xx xxx 16. xxxxxx 1992 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxxxxxxxx xxxxx žijící xxxxx x xxxxxxx xxxx volně xxxxxx xxxxx xx xxx [5], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 97/79/XX.

6. Xxxxxxxx Xxxx 92/46/EHS xx xxx 16. xxxxxx 1992 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro produkci xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxx [6].

7. Xxxxxxxx Xxxx 94/65/ES ze xxx 14. xxxxxxxx 1994, xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx [7].


[1] Xx. xxxx. X 302, 31.12.1972, x. 24.

[2] Xx. xxxx. X 47, 21.2.1980, x. 4.

[3] Xx. xxxx. X 268, 24.9.1991, x. 35.

[4] Úř. xxxx. L 268, 24.9.1991, x. 41.

[5] Xx. věst. X 268, 14.9.1992, x. 35.

[6] Xx. xxxx. X 268, 14.9.1992, x. 1.

[7] Úř. xxxx. L 368, 31.12.1994, x. 10.