Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxx

xx xxx 18. xxxxxx 1991

x xxxxxxxx nabývání a xxxxxx xxxxxx

(91/477/XXX)

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x zejména xx xxxxxx 100x xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Komise [1],

ve xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx [3],

xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxx 8x Xxxxxxx stanoví, že xxxxxxx xxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1992; že vnitřní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, osob, služeb x xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx 25. x 26. xxxxxx 1984 xx Evropská xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx zrušení xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx formalit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx zrušení xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx podmínek; xx Xxxxxx ve xxx "Xxxx xxxxx − Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, že zrušení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vyžaduje přijetí xxxxxx úpravy, xxxxx xxxxxx xxxxxx členských xxxxx kontrolu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a kontrolu xxxxxx přepravy do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx tudíž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Společenství xxxx xxx zrušeny;

vzhledem x xxxx, že tato xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx částečně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx vzájemné důvěry x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; xx xx xx xxx xxxxxx vhodné xxxxx xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxx nabývání a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakázáno xxxx xxxx podléhat xxxxxxxx xx xxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx přechod x jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx měl xxx zakázán, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx členským státům xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx území xx dovezena xxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx pro xxxxxx xxxx x sportovní xxxxxxx xxxx musí xxx přijata pružnější xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx;

xxxxxxxx k xxxx, že tato xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nedovoleného obchodu xx xxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX 1

Oblast xxxxxxxxxx

Xxxxxx 1

1. Pro účely xxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxxx" x "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx X. Střelné zbraně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v bodu XX této xxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx "podnikatelem x oboru xxxxxx" xxxxxx xxxxx fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxx účely xxxx směrnice se xx xx xx, xx osoba má xxxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx v adrese xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxx zbraně xxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zbraní.

4. "Xxxxxxxx xxxxxxx xxx" xx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx zákonem xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx platnosti xxxx nejvýše xxx xxx. Xxxx doba xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx x pasu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx let. Xxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx v příloze XX. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx osobní xxxxxx, v němž xx xxxxxxx střelná xxxxx xxxx střelné xxxxxx, jejichž xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zbrojního xxxx. Xxxxxxxx střelné xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx svém xxxxxx. X xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 2

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxx dotčeno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx úpravy xxxx xxxx sportovní xxxxxxx.

2. Tato směrnice xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx držení xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxxx x vnitrostátními předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx jehož území xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a střeliva.

Xxxxxx 3

Členské xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 12 odst. 2.

KAPITOLA 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx A x X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podnikatele x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kontroly xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx osobu, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, která podnik xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx X x X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx udělením xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx ohlášení.

Podnikatelé x xxxxx zbraní xxxx vést evidenci, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X x C x xxxxx umožňující xxxxx identifikovat, zejména xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, ráže, xxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxx, xxx podnikatel x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodržuje. Xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx i xx xx, co xxxxxx svou činnost.

Xxxxxx 5

Xxxx xx xxxxxx článek 3, xxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kategorie X pouze xxxxxx, xxxxx xxx to xxxx xxxxx xxxxx x které

a) xxxxxxx xxxx 18 xxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zbraní pro xxxxxxxxx střelbu,

b) nepředstavují xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx C x X pouze xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x) prvního xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx zbraně xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx střelných zbraní x střeliva xxxxxxxxx X. Xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx x veřejnému pořádku.

Xxxxxx 7

1. Střelná xxxxx xxxxxxxxx X xxxxxx xxx xx xxxxx členského státu xxxxxx bez povolení, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx osobě x xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Střelná xxxxx xxxxxxxxx X nemůže xxx xx území xxxxxxxxx xxxxx držena xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx zbraně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx dotyčný xxxxxxx stát x xxxxxxx povolení uvědomen.

3. Xxxxxxxx nabývat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxx uděleno xxxxxxx správním xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx možné xxxxx, xxxxx xx držitel xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, ve kterém xx tato zbraň xxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zbraní kategorie X x xxxxxxxx xxxx držených na xxxxxx xxxxx, x xx xx lhůtě xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvědomí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx převodu xxxx xxxxxxx střelné xxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xx xxxxx členský xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx k nabytí xxxxx, x xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx členský stát xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx střelné xxxxxx xxxxxxxxx X, X xxxx D zakazuje xxxx xxxxxxxxx udělením xxxxxxxx, xxxxxxx o xxx xxxxxxx členské xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx výslovně xxxxxxxxxxx xx Evropského zbrojního xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle xx. 12 xxxx. 2.

Xxxxxx 9

1. Předání xxxxxxx zbraně xxxxxxxxx X, X xxxx X xxxxx, xxxxx xxxx bydliště v xxxxxxxx členském xxxxx, xx xx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, 7 a 8 xxxxxxxx

- xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxx 11 xxxxxxxx uskutečnit xxxxxxxx xx xxxx, kde xx bydliště,

- nabyvateli, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx úmysl xxxxxxxx xxxxx držet x členském xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx povolit dočasné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

Článek 10

Úprava nabývání x xxxxxx xxxxxxxx xx shodná x xxxxxxx xxxxxx střelných xxxxxx, xxx které xx toto střelivo xxxxxx.

XXXXXXXX 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx zbraní xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 11

1. Xxxx je dotčen xxxxxx 12, xxxxx xxx střelné zbraně xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx přepravu xxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxx prodeji.

2. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx zúčastněná xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx:

- jméno x xxxxxx prodávajícího xxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nabyvatele x popřípadě xxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zasílány xxxx dopravovány,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x rovněž xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx uznávání zkušebních xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraních xx xxx 1. xxxxxxxx 1969,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxx odeslání a xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x posledních xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx sdělovat x xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx.

Xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx přepravu xxxxxx, xxxx průkaz, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaje uvedené x prvním xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx; musí xxx předložen, xxxxxxx x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádají.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 2 odst. 2, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx udělit xxxxxxxxxxxx x xxxxx zbraní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxx x podnikateli x oboru xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx předchozího povolení xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx stát xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxx nejvýše tří xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx odůvodněným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xx tento xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx místa xxxxxx xxxxxx; musí být xxxxxxxxx, kdykoli x xx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přepravena, xxxxxxx údaje uvedené x odstavci 2 xxxxxx pododstavci.

4. Každý xxxxxxx stát předá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx které může xxx vydán xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx seznamy xxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zbraní, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

Xxxxxx 12

1. Nedodrží-li xx postup podle xxxxxx 11, xxxxxxxx xx držení xxxxxxx xxxxxx xxxxx cesty xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx zúčastněná xxxxx xxxxx povolení xxxxxx xxxxxxxxx států.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx povolení pro xxxxx xxxx více xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x možností xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx budou xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxx xxxxx pro střelné xxxxxx xxxxxxxxx X x D x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, C x X držet bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxx xxxxx xxxx dva xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx taková xxxxx xx xxxxxx zbraně xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx důvod xxx cesty, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx výjimka xx xxxx nevztahuje xx cesty do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx udělením povolení; x xxxxx xxxxxxx x xxx musí xxx učiněna výslovná xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X souvislosti xx xxxxxxx uvedenou x xxxxxx 17 Xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde o xxxx xxxxxx xx xxxxxxx pořádek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxx dva nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, než xxxxx xx uvedena x xxxxx xxxxxx.

Článek 13

1. Xxxxx xxxxxxx stát předá xxxxxxx užitečné informace, xxxxx xx x xxxxxxxxx o konečné xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx, jež xxxxxxx státy obdrží xx základě xxxxxxx xxxxx xxxxxx 11 x přepravě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx čl. 7 odst. 2 x podle xx. 8 xxxx. 2 x nabývání a xxxxxx střelných xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx členskému xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx během xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy zřídí xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 1993 sítě xxx xxxxxx informací xxx xxxxx provedení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Komisi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxxx seznam xxxxxxx v xx. 11 xxxx. 4.

Xxxxxx 14

Členské státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxx

- xxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 11 x 12 x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxx než xxxxxxx x výhradou, xx xx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx.

KAPITOLA 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 15

1. Xxxxxxx státy xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, dodrželi xxxxxx 12.

2. Xxxx směrnice xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxx xx dopravního xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx o způsobech, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxx shromáždí xxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx své xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxx týkajících se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx předá xxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 16

Každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů.

Článek 17

Xx lhůtě xxxx xxx xxx xxx provedení xxxx xxxxxxxx vnitrostátními právními xxxxxxxx předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu o xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxx této směrnice, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komisi a xxxxxxx xxxxxxx státy.

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

Xxxxxx 19

Xxxx směrnice xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxxx dne 18. června 1991.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. Wohlfart


[1] Úř. věst. X 235, 1.9.1987, x. 8a Úř. xxxx. C 299, 28.11.1989, x. 6.

[2] Xx. věst. X 231, 17.9.1990, x. 69.a Úř. xxxx. 158, 17.6.1991, x. 89.

[3] Xx. xxxx. X 35, 8.2.1988, x. 5.


XXXXXXX X

X. Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx "zbraněmi" xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx XX xxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxx než střelné xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx "střelnými zbraněmi" xxxxxx:

X. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx předmětů, xxxxx xxxxxxxx odpovídají, xxx xxxx z xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x bodě XXX.

Xxxxxxxxx A –Zakázané xxxxxxx xxxxxx

1. Výbušné xxxxxxxx střely x xxxxxxxxxx zařízení.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Střelné xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx předměty.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx střelami, xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx střelivo, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx tyto zbraně.

Kategorie X –Střelné zbraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Krátké xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx střelivo se xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Krátké xxxxxxxxxxx střelné xxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx délka je xxxxx než 28 xx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x nábojová xxxxxx mohou dohromady xxxxxxx xxxx než xxx xxxxxx.

5. Dlouhé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx nemohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx tři xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx ústrojí xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx není xxxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxxx běžnými xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx komora mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx střelné xxxxxx x xxxxxxx vývrtem xxxxxx, xxxxx nepřesahuje xxxxx 60 xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx střelné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx mechanismem.

Kategorie X –Xxxxxxx zbraně podléhající xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx B xxxx 6.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vývrtem.

3. Poloautomatické xxxxxx střelné xxxxxx xxxx xxx uvedené x xxxxxxxxx B xxxxxx 4 xx 7.

4. Xxxxxxxxxxx krátké xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxx xx rovná xxxx xx větší xxx 28 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx X –Xxxx střelné xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s hladkým xxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a hlaveň xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx.

XXX. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předměty, xxxxx xxxxxxxxxx definici, xxx:

x) xxxx xxxxxx znehodnoceny xxxxxx technologických postupů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx subjekt uzná;

b) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, signalizace, xxxxxxxx xxxxxx, xxx porážku xxxxxx, x rybolovu xxxxxxxx nebo jsou xxxxxx pro průmyslové xxxx xxxxxxxxx využití xx xxxxxxxx, že xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podléhají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx do xxxxxxxx koordinace xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx:

x) "krátkou xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx xxxxx x hlavní xxxxxxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 60 xxxxxxxxxx;

x) "xxxxxxx xxxxxxxx zbraní" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx krátká xxxxxxx zbraň;

c) "automatickou xxxxxx" střelná xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nabíjí xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxx střela, a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vypálit dávku xxxx střel;

d) "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nabije x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ručně znovu xxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxx náboj xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx každým xxxxxxxxx xxxxxx zavedením xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do prostoru x tomu xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxxxx s průbojnými xxxxxxxx" xxxxxxxx pro xxxxxxxx účely, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxxxx x výbušnými xxxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx obsahující nálož, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx;

x) "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xx nárazu xxxxxx.


PŘÍLOHA XX

XXXXXXXX ZBROJNÍ XXX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) identifikaci xxxxxxxx;

x) identifikaci xxxxxxx xxxxxx xxxx střelných xxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx pasu;

d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pas xxxxx (druh a xxxxxx xxxxxxxx, xxx.);

x) xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx ostatních členských xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxx.);

x) poznámku:

"Právo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jednou xxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx B, C xxxx D xxxxxxxxx x xxxxx pasu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx není v xxxxxx nezbytné pro xxxxx xx zbraní xxxxxxxxx X nebo X xxxxxx xxx xxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx X, X xxxx X xxx xxxxxxxxx střelbu xx podmínky, xx xx xxxxxxxxx držitelem xxxxxxxxx xxxx x xxxx prokázat xxxxx xxxxx."

X případě, xxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 3, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx B, X xxxx X je xxxxxxxx nebo podléhá xxxxxxxx, doplní se xxxxx x těchto xxxxxxxx:

"Xxxxx do… (dotyčný xxxx/xxxxxxx státy) xx xxxxxx… (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxx."

"Xxxxx xx… (xxxxxxx stát/dotyčné státy) xx zbraní… (identifikace xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx."