Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) x. 2568/91

xx xxx 11. xxxxxxxx 1991

x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje x xxxxxxxxx oleje x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady x. 136/66/XXX xx xxx 22. září 1966 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxx x xxxx [1], xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením (EHS) x. 3577/90 [2], x xxxxxxx na xxxxxx 35a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx příloha xxxxxxxx x. 136/66/XXX obsahuje xxxxxxxx x definice xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oleje z xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx na trh x jednotlivých členských xxxxxxx, x rámci xxxxxxx xxxxxx Společenství x x xxxxx xxxxxxx x třetími xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oleje xx nutno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx zaručena xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx jiná existující xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx olivového xxxxx je nutno xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xx tímto xxxxxx xx xxxxx vypracovat xxxxxx Společenství xxx xxxxxxxxx analýzu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; že x xxxxxxxxxx xxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků budou xxxxxxxxxxx výsledky získané xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx definice xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke kapitole 15 xxxxxxxxxxx nomenklatury;

vzhledem x tomu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxx x vyškolených xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx struktury je xxxxx xxxxx pevně xxxxxxxx; xx x xxxxxxx xx potíže, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisí posuzovatelů, xx xxxxx povolit xxxxxxx xxxxxxxxxx komisí xxxxxxxxxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx správného xxxxxxxxx režimu dávek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je nutno xxxxxxxx jednotnou xxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx olej xxxxxxx do xxxxx xxxx vstupem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx období na xxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 1058/77 [3], naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EHS) x. 1858/88 [4];

xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx předsedou,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

1. Oleje x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx charakteristikám stanoveným x bodech 1, 2 a 3 xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx olivové xxxxx xx smyslu xxxx 1 xxxx. x), b) a x) xxxxxxx xxxxxxxx x. 136/66/XXX.

2. Xxxx x charakteristikami, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx, xx považován xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx bodu 1 xxxx. x) přílohy xxxxxxxx x. 136/66/XXX.

3. Xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 5 xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx olej xx xxxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx x. 136/66/XXX.

4. Xxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx stanoveným x xxxx 6 xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx za xxxxxxx olej xx xxxxxx bodu 3 xxxxxxx nařízení č. 136/66/XXX.

5. Xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 7 xxxxxxx X tohoto nařízení, xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxx x. 136/66/XXX.

6. Xxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxxxxxxxxx stanoveným x xxxx 8 xxxxxxx X xxxxxx nařízení, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx olivový xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxx x. 136/66/XXX.

7. Olej x xxxxxxxxxxxxxxxxx, které odpovídají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 9 přílohy X xxxxxx xxxxxxxx, xx považován za xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxx x. 136/66/XXX.

Xxxxxx 2

1. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kyselin, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx XX,

- xxxxxxxxx peroxidového xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx III,

- xxxxxxxxx alifatických alkoholů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX,

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx X,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx VI,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vázaných x xxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx XXX,

- xxxxxxxxx xxxxxx trilinoleinu metodou xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX,

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx analýza metodou xxxxxxxx x xxxxxxx XX,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kyselin metodou xxxxxxxx x přílohách XX x XB,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx halogenovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX,

- xxxxxxxxx organoleptických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX, používanou x xxxxxxx s xxxxxxxxx 2,

- xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx rafinace, metodou xxxxxxxx x příloze XXXX.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx — x xxxxxxx xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx odkazuje xxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxxxx posuzovatelů v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XII.

Případnou kontrolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x intervenčními xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení přílohy XXX.

Článek 3

Zavedení metod xxxxxxx xxxxx článku 2 xxxxxxx do 31. xxxxx 1992 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyzkoušených x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pohyb xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx Společenství. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx toto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx poskytnou xxxxxxxx výsledky, xxxxx xxxxxxxxxxx výsledky získané xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sestaví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x posuzovatelů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pravidel popsaných x xxxxxxx XXX.

2. Xxxxx budou xxx xxxxxxx státy xx xxxx území potíže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4 xx xxxxxxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxx 6

1. Obsah xxxxx u pokrutin x oliv a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oleje (xxxxxxxxxx 23069011 a 23069019) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx XX.

2. Obsah xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx odstavec 1, xx vyjadřuje v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x sušině.

Článek 7

Pokud jde x přítomnost xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx odkazuje xxxxxxx XX, xxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx přijatá x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhrn xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxx pololetí.

Výsledky budou xxxxxxxxxxx Xxxxxxx výborem xxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 39 xxxxxxxx x. 136/66/EHS.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx (EHS) x. 1058/77 xx xxxxxxx.

Článek 10

1. Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Evropských xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx uvedená x xxxxxxx XII se xxxx použije xxx xxx 1. xxxxx 1992, x výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxxx o intervenční xxxxxxxx.

2. Xxxx nařízení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx olej x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxx vstupem xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx 31. xxxxx 1992.

Xxxx xxxxxxxx xx závazné x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 11. xxxxxxxx 1991.

Xx Xxxxxx

Xxx Xxx Sharry

člen Xxxxxx


[1] Xx. xxxx. 172, 30.9.1966, x. 3025/66.

[2] Úř. xxxx. X 353, 17.12.1990, x. 23.

[3] Xx. xxxx. X 128, 24.5.1977, x. 6.

[4] Xx. xxxx. X 166, 1.7.1988, x. 10.


PŘÍLOHA

Obsah

Příloha X

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx II:

Stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx III:

Stanovení xxxxxxxxxxxx čísla

Příloha XX:

Xxxxxxxxx xxxxxx x složení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx X:

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx plynové xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XX:

Xxxxxxxxx erythrodiolu x xxxxxx

Xxxxxxx VII:

Stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx kyselin x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2

Xxxxxxx XXXX:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx IX:

Spektrofotometrická xxxxxxx x ultrafialové xxxxxxx spektra

Příloha X X:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx X X:

Xxxxxxxx methylesterů xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx XI:

Stanovení xxxxxxxx halogenovaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx XXXX:

Xxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4 ke xxxxxxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XV:

Stanovení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XVI:

Stanovení xxxxxxxx xxxxx


XXXXXXX X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx volných xxxxxxxx xxxxxxx%

Xxxxxxxxxx číslo xxx/X2/xx

Xxxxxxxx-xxxx xxxxxxxxxxxx mg/kg(1)

Alifatické xxxxxxxx xx/xx

Xxxxxxxx xxxxxx ky-seliny x xxx-xxx- ceridech xxxxxxxx x xxxxxx 2 %

Erythrodiol + xxxxx%

Xxxxxxxxxxx%

Xxxxxxxxxxx%

Xxxxxxxxxxxxxx%

Xxxxxxxxxxx%

Xxxxxxxxxxxx%

Xxxxxxxxxxxxxx% (2)

Xxxxx-7-xxxxxxxxxxxx%

Xxxxxxx xxxxxx xx/xx

1. Xxxxx panenský xxxxxxx xxxx

X 1,0

X 20

X 0,20

M 300

X 1,3

X 4,5

X 0,5

M 0,5

X 0,2

X 4,0

< xxxx.

x 93,0

X 0,5

x 1 000

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

X 2,0

X 20

X 0,20

X 300

X 1,3

X 4,5

X 0,5

M 0,5

X 0,2

X 4,0

&xx; xxxx.

x 93,0

X 0,5

x 1 000

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx olej

M 3,3

X 20

X 0,20

X 300

X 1,3

X 4,5

X 0,5

X 0,5

M 0,2

M 4,0

&xx; xxxx.

x 93,0

X 0,5

x 1 000

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx olivový xxxx

&xx; 3,3

&xx; 20

> 0,20

X 400

M 1,3

X 4,5

X 0,5

X 0,5

X 0,2

X 4,0

-

x 93,0

M 0,5

x 1 000

5. Xxxxxxxxxx olivový olej

M 0,5

X10

X 0,20

X350

X 1,5

M 4,5

X 0,5

M 0,5

X 0,2

X 4,0

&xx; xxxx.

x 93,0

X 0,5

m 1 000

6. Olivový xxxx

X 1,5

X15

X 0,20

X350

X 1,5

M 4,5

X 0,5

X 0,5

M 0,2

X 4,0

< xxxx.

x 93,0

X 0,5

m 1 000

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx

x 2,0

-

-

-

X 1,8

x12

X 0,5

X 0,5

X 0,2

X 4,0

-

x 93,0

X 0,5

x 2 500

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pokrutin

M 0,5

X10

X 0,20

-

X 2,0

m12

M 0,5

X 0,5

X 0,2

M 4,0

&xx; camp.

m 93,0

X 0,5

x 1 800

9. Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx

X 1,5

M15

M 0,20

-

X 2,0

&xx; 4,5

M 0,5

X 0,5

X 0,2

X 4,0

&xx; xxxx.

x 93,0

M 0,5

x 1 800


XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX KYSELIN

1. STANOVENÍ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x olivových xxxxxxx. Obsah xxxxxxx xxxxxxxx kyselin xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1.1. Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx volné xxxxxx kyseliny xx xxxxx titrují ethanolickým xxxxxxxx xxxxxxxxx draselného.

1.2. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x. x., voda xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.2.1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx a 95 % ethanolu 1:1 (V/V).

Poznámka: xxxxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxx x xxxx vytvářet xxxxxxx peroxidy. Při xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zvýšené xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx použitím pomocí xxxxxxx xxxxxxxxx draselného (1.2.2) a xxxxx xx 0,3 xx xxxxx- ftaleinového xxxxxxx (1.2.3) na 100 xx xxxxx.

Xxxxxxxx: xxxx-xx xxxxx xxxxxx diethylether, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahující xxxxxxx a toluen. X xxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 2-xxxxxxxxxx.

1.2.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x(XXX) xxxxxxxxx 0,1 mol/l, xxxx x případě xxxxxxx přibližně 0,5 xxx/x.

Xxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hydroxidu draselného xxxx xxx xxxxx x zkontrolována xxxxx xxxx použitím. Použije xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx xxxx použitím x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xx xxxx se xxxxx 1000 xx xxxxxxxx x 8 x xxxxxxxxx draselného x 0,5 g hliníkových xxxxxx x xxxxx xx jednu hodinu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Okamžitě xx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xx rozpustí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx dnů xx xxxxx xxxx a xxxxxx xx čistá xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx též možné xxxxxxxxx bez destilace xxxxx: xx 1 000 xx xxxxxxxx xx xxxxx 4 xx xxxxxxxxx-xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx stát. Xxxxxxxx kapalina xx xxxxx x v xx xx rozpustí xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxx x použití.

1.2.3. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx 10 g/l, x95%-96% xxxxxxxx (V/V), xxxx alkalická xxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tuků), xxxxxx x xxxxxxxxxxx 20 x/x, x 95 % - 96 % xxxxxxxx (X/X).

1.3. Xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xx.:

1.3.1. analytické xxxx,

1.3.2. Xxxxxxxxxxxxx baňka xx 250 ml,

1.3.3.byreta xx 10 xx x xxxxxxxx dílku 0,05 ml.

1.4. Xxxxxx

1.4.1. Xxxxxxxx vzorku na xxxxxxxxx

(Xxxxxxxxx se xxxxxxx x filtrovaným xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx obsah xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx než 1 %, provede xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.)

1.4.2. Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx volných xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx údajů x dále uvedené xxxxxxx).

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx (x)

Xxxxxxxx xxxxxx xx (x)

&xx; 1

20

0,05

1 až 4

10

0,02

4 xx 15

2,5

0,01

15 xx 75

0,5

0,001

> 75

0,1

0,0002

Xxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (1.3.2).

1.4.3 Xxxxxxxxx

Xxxxxx (1.4.2) xx xxxxxxxx x 50 xx 150 ml xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x ethanolu (1.2.1).

Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx draselného x xxxxxxxxxxx přibližně 0,1 xxx/x (1.2.2) (xxx xxxxxxxx 2), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx indikátoru (xxxxxx xxxxxxxx fenolftaleinu xxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxxxxx).

Xxxxxxxx: 1. Xxxxx xxxxxxx množství xxxx xxxxxxxx rozložení xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hydroxidu xxxxxxxxxx (1.2.2) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hydroxidu draselného xxxx sodného.

Poznámky: 2. Xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x koncentraci 0,1 xxx/x, xx nutno xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx 0,5 xxx/x.

Xxxxxxxx: 3. Pokud xx xxxxx titrace xxxxxx xxxxxx, xx nutno xxxxxx dostačující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (1.2.1), xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx.

1.5 Výpočet obsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx procento xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx volných xxxxxxxx xxxxxxx x % hmotnostních xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxx

X = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hydroxidu xxxxxxxxxx x xx;

x = xxxxxx koncentrace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx/x;

X = molární xxxxxxxx v g xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (= 282);

m = xxxxxxxx xxxxxx x x.

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.


XXXXXXX XXX

XXXXXXXXX PEROXIDOVÉHO XXXXX

1. XXXXXXX

xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

2. XXXXXX XXXXXXX

xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x tuky.

3. DEFINICE

Peroxidové xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, vyjádřené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxx jodid draselný xx popsaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. XXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x jodidem draselným x roztoku xxxxxxxx xxxxxx x chloroformu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx: zábrusy nesmí xxx mazány xxxxx.

5.1 Xxxxxxxx váženka xx 3 xx.

5.2 Xxxxx xx 250 ml xx zábrusy, xxxxxx xxxxxxxx x naplněné xxxxxx, xxxxxx inertním xxxxxx (xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx).

5.3 Xxxxxx xx 25 xxxx 50 ml, x xxxxxxxx xxxxx 0,1 xx.

6. XXXXXXXXXX

6.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x. x., xxxxxxx kyslíku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plynu.

6.2 Ledová xxxxxxxx xxxxxx čistoty x. x., xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plynu.

6.3 Xxxxx draselný, xxxxxxxx xxxxx roztok, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x jodičnanů.

6.4 Thiosíran xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx přesně 0,01 nebo 0,002 xxx/x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

6.5 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 10 g/l, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. XXXXXX

Xxxxxx xx nutno xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxx naplněném xxxxxxxxx obalu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabroušenou xxxxxxxxx, xxxx korkovou xxxxxx.

8. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx světle, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx se naváží xx skleněné vážence (5.1) xxxx v xxxxx (5.2) s xxxxxxxxx na 0,001 x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (meq X2/xx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x)

0 xx 12

5,0 xx 2,0

12 až 20

2,0 xx 1,2

20 xx 30

1,2 xx 0,8

30 xx 50

0,8 xx 0,5

50 xx 90

0,5 xx 0,3

Z xxxxx (5.2) xx vyjme xxxxx x xxxxx xx do ní xxxxxxx obsahující xxxxxx. Xxxxx se 10 xx chloroformu (6.1). Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx 15 xx xxxxxxxx octové (6.2) x xxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (6.3). Xxxxx xx xxxxx xxxxxx, 1 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx 15 °X x 25 °X.

Xxxxx xx xxxxxxxxx 75 xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xx po přídavku xxxxxxxxxx roztoku (6.5) xxxx indikátoru xx xxxxxxx protřepávání titruje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (6.4) xxx použití xxxxxxxxxxx 0,002 xxx/x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx číslo do 12, xxxx roztokem x koncentraci 0,01 xxx/x pro předpokládané xxxxxxxxxx xxxxx větší xxx 12.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dvě xxxxxxxxx.

Xxxxx x vlastním xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přesáhnou 0,05 xx roztoku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,01 xxx/x (6.4), xx nutno xxxxxxx znečištěná činidla.

9. XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx číslo (XX) vyjádřené x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

XX = X x X x 1000/X

X = xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (6.4), xxxxxxxxx xxx stanovení, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx slepý xxxxx;

X = xxxxxx molarita xxxxxxxxx xxxxxxx thiosíranu xxxxxxx (6.4);

m = xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorku x x.

Xx výsledek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.


XXXXXXX IV

STANOVENÍ OBSAHU X XXXXXXX ALIFATICKÝCH XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

1. PŘEDMĚT

Tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx.

2. XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx látky, x xxx xx xxxxxx 1-xxxxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx, pomocí ethanolického xxxxxxx hydroxidu draselného x extrakce xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx silikagelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx silikagelu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3. XXXXXXXXX X XXXXXXX

3.1 Xxxxx xx 250 xx vybavená xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.2 Dělicí xxxxxxx xx 500 xx.

3.3 Xxxxx na 250 xx.

3.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 20 x 20 cm.

3.5 Xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx 366 xxxx 254 xx.

3.6 Xxxxxxxxxxxxxx xx 100 µx a 500 µx.

3.7 Filtrační xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx X3 (pórovitost 15 xx 40 µx) x xxxxxxx xxxxxxxxx 2 xx x xxxxx 5 xx, xxxxxxxx uzávěrem xxx xxxxxxxx filtraci a x vnějším xxxxxxxx 12/21.

3.8 Odsávací xxxxx xx 50 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 12/21 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (3.7).

3.9. Zkumavka xx 10 xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

3.10 Plynový xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx použití x kapilární kolonou x xxxxxxxx dělicím xxxxxxxx xxxxxxxx:

3.10.1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ± 1 °X;

3.10.2 x odpařovací jednotky x termostatem (vstřikové xxxxxx) s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

3.10.3 x plameno-ionizačního xxxxxxxxx xx zesilovačem;

3.10.4 x xxxxxxxxxxx se zapisovačem xxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (3.10.3), x xxxxxxxxx odezvy xxxxxxx xxxxx sekundu x x proměnnou xxxxxxxxx papíru.

3.11 Xxxxxxxxx xxxxxx xx skla xxxx xxxxxxxx křemene xxxxxx 20 xx 30 m x xxxxxxxx xxxxxxxx 0,25 xx 0,32 mm, xxxxxxxxxx xxxxxxxx fázi XX-52 xxxx XX-54 xxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx filmu 0,10 xx 0,30 µm.

3.12 Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na 10 µx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. XXXXXXXXXX

4.1 Hydroxid xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx/x: 130 x xxxxxxxxx draselného (xxxxxxx 85 %) xx xx xxxxxxxxxx chlazení xxxxxxxx ve 200 xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx roztok xx xxxxx xxxxxxxxx x dobře xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx.

4.2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x.

4.3 Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. a.

4.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skleněné xxxxx bez xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx 0,25 xx (xxxxxxxx xxxxxxxx).

4.5 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ethanolického xxxxxxx o koncentraci xxxxxxxxx 0,2 mol/l: 13 g xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 20 ml xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4.6 Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx 5.2.2).

4.7 Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx (viz 5.2.2).

4.8 Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx 5.2.2).

4.9 Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx (xxx 5.2.2).

4.10 Chloroform xxxxxxx x. x.

4.11 Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx chromatografii: xxxx xxxxxxxx X20 xx X28 x 5 % chloroformu.

4.12 0,2 % xxxxxxxxxxx xxxxxx 2,7-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hydroxidu xxxxxxxxxx x koncentraci 2 mol/l.

4.13 Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx.

4.14 Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.

4.15 Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.

4.16 Xxxxxxxxxx xxxxxxx trimethylsilyletherů alifatických xxxxxxxx X20 až X28. Xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těsně xxxx xxxxxxxx.

4.17 0,1 % xxxxxx 1-xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (m/V) (vnitřní xxxxxxxx).

4.18 Xxxxx plyny: xxxxx x helium, xxxxx xxx plynovou xxxxxxxxxxxxxx.

4.19 Xxxxxxx xxxxx: xxxxx x xxxxxx, xxxxx pro plynovou xxxxxxxxxxxxxx.

5. POSTUP

5.1 Příprava xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

5.1.1 Pomocí xxxxxxxxxxxxxx na 500 µx xx xx xxxxx na 250 xx xx xxx xxxxx xxxxxxx 0,1 % xxxxxx 1-xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (4.17), xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1-xxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxx xxx 1-heneikosanol) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 10 % xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x části xxxxxx, xxxxx xx xxx odebrána za xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx 5 g xxxxxx xx xxxxx 250 µx 0,1 % 1-eikosanolového xxxxxxx xxx analýze xxxxxxxxx xxxxx xxxx oleje xx xxxxx, x 1 500 µ xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pokrutin.

Roztok (xxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx xx xxxxx xxx proudem xxxxxx. Xx stejné baňky xx naváží přesně 5 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.1.2 Xxxxx xx 50 xx xxxxxxxxxxxxx roztoku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 2 mol/l, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke zmýdelnění (xxxxxx xx xxxxxx). X zahřívání xx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx, a xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx 50 xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxx odpojí x baňka xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx 30 °C.

5.1.3 Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx převede xx xxxxxx nálevky xx 500 xx x xxxxxxxxxx 2x25xx destilované xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx 80 xx xxxxxxxxxxxxx, vše xx xxxxxxxx po xxxx 30 sekund a xxxxx xx odstát (xxxxxxxx 1).

Xxxxxx vodná xxxx xx xxxxxxx xx druhé xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dvě xxxxxxxx vodné fáze xxxx x xxxxxxxx 60 xx 70 xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ethanolu xxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxx.

5.1.4 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (50 xx x xxxxx xxxxx), dokud promývací xxxx nevykáže xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx se vodná xxxx, xxxxxxxx fáze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx do xxxxxx zvážené xxxxx xx 250 xx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx promyjí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.1.5 Xxxxx xx pozvolným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx zbude jen xxxxxxx ml, x xxxxxx se xxxxxx x xxxxxx vakuu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx teplotě 100 °X po xxxx xxxxxxxxx 15 xxxxx x zbytek xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

5.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

5.2.1 Xxxxxxxx bazických xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx (4.4) xx xx 10 sekund xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx 2 mol/l (4.5), xxxx xx nechají xxx xxxxxx xxxxx x digestoři a xxxxxxx xx jednu xxxxxx umístí do xxxxxxx vyhřáté xx 100 °X.

Xxxxx xx xxxxxx xx sušárny x xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx exsikátoru x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Takto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx během 14 xxx.

Xxxxxxxx 2 Xxxx-xx xxx separaci xxxxxxxxxx xxxxxx použity xxxxxxx silikagelové xxxxx, xxxx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XxX (xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.) na xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx oddělí xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

5.2.2 Xxxxxxxx xxxxxx xx naplní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx 95: 5 (V/V) xx xxxxx přibližně 1 xx. Jinak xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x diethyletheru x xxxxxx 65:35 (X/X). Xxxxxxxx komora xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v klidu, xxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x eluční směsi xx účelem zkrácení xxxx xxxxxxxxxx přibližně x jednu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 3 Xxxxxxxx roztok xxxx xxx pro xxxxxx analýzu vyměněn, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx.

5.2.3 Xxxxxxxx se 5 % roztok xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (5.1.5) x chloroformu x 300 µx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 100 µx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx tenkovrstvou desku xxxxxxxxx 2 cm xx dolního okraje xxxxx. Xx stejné xxxxxx xx xxxxxx 2 až 3 µx referenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx alkoholu (4.11) xx účelem xxxxxxxxx xxxxx alifatického xxxxxxxx xx dokončení xxxxxxxx.

5.2.4 Xxxxx xx umístí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 5.2.2. Xxxxxxx xx xxxxxxx mezi 15 x 20 °C. Xxxxxxxx komora xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxxxxx, dokud čelo xxxxxxxxxxxx nedosáhne xxxxxxxxx 1 cm xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx odpařit xxx xxxxxxx horkého xxxxxxx nebo se xxxxx na chvíli xxxxx x digestoři.

5.2.5 Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2,7-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx pod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx alkoholu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx standardním xxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx nad xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyznačí xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx alifatického alkoholu x triterpenického alkoholu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alifatických xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.2.6 Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx (3.7). Xxxxx xx 10 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx důkladně xxxxxxxx kovovou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx shromáždí x xxxxx, připojené xx xxxxxxxxx nálevku.

Zbytek x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 3 x 10 xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se přitom xxxxx do xxxxxx xxxxx připojené k xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx 4 xx 5 xx a xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx předem xxxxxxx zkumavky xx 10 xx (3.9). Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pod mírným xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx znovu xxx¬xxxxx xxxxxxxx kapkami xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na 105 °X, xxxxx, vychladí x xxxxxxxxxx a xxxxx.

Xxxxxx ve zkumavce xx xxxxxx alkoholovou xxxxxx.

5.3 Xxxxxxxx trmethylsilyletherů

5.3.1 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx frakci xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx tvořené xxxxx xxxxxxxx, hexamethyl-disilazanu a xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 9:3:1 (xxxxxxxx 5) x xxxxxxxx 50 µx xx xxxxx mg xxxxxxxx. Přitom je xxxxx zabránit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (poznámka 6).

Xxxxxxxx 5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dostupné: xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxx X, O-bis-(trime- xxxxxxxxx)xxxxxxxxxxxxxxxx + 1 % xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.3.2. Xxxxxxxx xx xxxxxx x pečlivě protřepe xxx převracení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx nechá x xxxxx xxxxxxx 15 xxxxx při xxxxxxxxxxx teplotě x xxxxx několik minut xxxxxxxxxx. Čirý xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 6 Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx zabarvení xxxx xxxxxxxx přítomné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

5.4. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

5.4.1. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5.4.1.1. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx chromatografu tak, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotce, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Konec xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvků, xxxxxxxx xxxxxxxxx, účinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxx.).

5.4.1.2. Kapilární kolony, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 20 °C xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx 7). Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x poté se xxxxxx převede xx xxxxxxxxxx podmínek (regulace xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx kolonové xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.) x signál xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx těsnosti xxxxx xxxxxx, xxxxxxx kladné xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 7 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx nejméně x 20 °C nižší xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

5.4.2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx:

— xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 180 °X xx xxxx xxxx xxxxx x xxx se xxxxxxxxxxxx xxxx o 5 °X/xxx xx xxxxxxx 260 °X, x xxxxxxx 15 minut xxx xxxxxxx 260 °X,

— teplota xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 280 °C,

— xxxxxxx xxxxxxxxx: 290 °X,

— lineární xxxxxxxx xxxxxxx plynu: helium 20 až 35 xx/x, xxxxx 30 xx 50 xx/x,

— xxxxxxxxxx poměr: 1:50 xx 1:100,

— xxxxxxxxx xxxxxxxxx: 4 xx 16xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

— xxxxxxxxx záznamu: 1 xx 2 xX x. x.,

— xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 30 až 60 xx/xxx,

— xxxxxxxx nastříknuté xxxxx: 0,5 xx 1 µl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxx xxx upraveny xxxxx charakteristik xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx chromatogramy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

— xxxxxxxx xxx alkoholu X26 xxxx být 18 ± 5 minut,

— xxx xxxxxxxx C22 xxxx xxx u xxxxxxxxx xxxxx 80 ± 20 % xxxxxx xxxxxxx x x oleje xx xxxxx 40 ± 20 % xxxxxx xxxxxxx.

5.4.2.2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx alkoholů x pracovní xxxxxxxx xx upraví xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.4.2.3. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx nastaví xxx, xxx došlo xx xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

5.4.3. Xxxxxxxxx xxxxxxx

5.4.3.1. Do 10 µx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx 1 µl xxxxxx, poté 0,5 µx vzduchu a xxxxxxx 0,5 xx 1 µx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nastříkne xxxxxx. Xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vytáhne.

5.4.3.2. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, dokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx směs xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5.4.1.2.

5.4.4. Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxx xx provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx trimethyl- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx olivového xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx 1.

5.4.5. Kvantitativní xxxxxxxxxxx

5.4.5.1. Pomocí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1-xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx C22 xx X28.

5.4.5.2 Obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx/100 x xxxxxx látky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxx

Xx = xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx,

Xx = xxxxxx xxxx 1-xxxxxxxxxx v xx,

xx = xxxxxxxx xxxxxxxxx 1-xxxxxxxxxx v xx,

x = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x x.

6. XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx alifatických xxxxxxxx x xx/100 x xxxxxx xxxxx x souhrn „xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“.

XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nastaveného xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 1 xx 3 µx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x pomocí stopek xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx počátku xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx (xX).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xx/x xx xxxx xxxxxxx X/xX, xxx X xx délka kolony x xx x (xX) xx čas x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx chromatogram xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1 = xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx),

&xxxx;&xxxx; 5 = xxxxxxxxxxxx,

2 = dokosanol,

6 = xxxxxxxxxxx,

3 = xxxxxxxxxx,

&xxxx; 7 = heptakosanol,

4 = xxxxxxxxxxxx,

8 = xxxxxxxxxxx.


XXXXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXX X OBSAHU STEROLŮ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

1. XXXXXXX

Xxxx metoda xxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

2. XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx je přidán x-xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx, pomocí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hydroxidu xxxxxxxxxx x extrakce xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx diethyletheru.

Pomocí xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx extraktu xxxxxx sterolová xxxxxx. Xxxxxxx oddělené ze xxxxxxxxxx xx převedou xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3. XXXXXXXXX X XXXXXXX

3.1 Xxxxx xx 250 ml xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zábrusem.

3.2 Dělicí xxxxxxx na 500 xx.

3.3 Xxxxx na 250 xx.

3.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozměrech 20 x 20 xx.

3.5 Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx délkou 366 xxxx 254 xx.

3.6 Xxxxxxxxxxxxxx xx 100 µx x 500 µl.

3.7 Xxxxxxxxx xxxxxxx xx sintrovaného xxxx pórovitou xxxxxx X3 (xxxxxxxxxx 15 xx 40 ym) x xxxxxxx přibližně 2 cm x xxxxx přibližně 5 xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx filtraci x s xxxxxxx xxxxxxxx 12/21.

3.8 Xxxxxxxx xxxxx na 50 xx s xxxxxxxx xxxxxxxx 12/21 pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (3.7).

3.9 Xxxxxxxx xx 10 xx x xxxxxxxx dnem x zátkou.

3.10 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vhodný xxx xxxxxxx s kapilární xxxxxxx x opatřený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

3.10.1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx teplotu s xxxxxxxxx ± 1 °X;

3.10.2 z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx silanizovaného xxxx,

3.10.3 x xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zesilovačem,

3.10.4 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vhodného xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (3.10.3), x xxxxx xxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx papíru.

3.11 Xxxxxxxxx kolona ze xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 20 xx 30 x, x xxxxxxxx průměrem 0,25 až 0,32 xx, obsahující xxxxxxxx xxxx XX-52 nebo XX-54 nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx filmu 0,10 xx 0,30 µx.

3.12 Mikrostříkačka xxx xxxxxxxx chromatografii xx 10 µl s xxxxxxxx xxxxxx.

4. XXXXXXXXXX

4.1 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx roztoku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx/x: 130 x přibližně 85 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 200 xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx nutno xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx skleněné xxxxx x tmavého xxxx.

4.2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x.

4.3 Bezvodý xxxxx xxxxx čistoty x. x.

4.4 Silikagelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx 0,25 xx (xxxxxxxx xxxxxxxx).

4.5 Xxxxxxxx xxxxxxxx ve formě xxxxxxxxxxxxx roztoku o xxxxxxxxxxx 0,2 xxx/x: 13 g hydroxidu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 20 xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx ethanolem.

4.6 Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx 5.2.2).

4.7 Aceton xxx chromatografii (viz 5.2.2).

4.8 Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx 5.2.2).

4.9 Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx 5.2.2).

4.10 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x. a.

4.11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx: 5 % roztok xxxxxxxxxxxx xxxx fytosterolu x xxxxxxxxxxx.

4.12 0,2 % xxxxxxxxxxx xxxxxx 2,7-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přidáním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hydroxidu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 2 xxx/x.

4.13 Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

4.14 Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.

4.15 Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.

4.16 Referenční xxxxxxx xxxxxx(xxxxxxxxxxxxxx)xxxxxx. Připraví se x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx získaných z xxxxx, které xx xxxxxxxx, xxxxx před xxxxxxxx.

4.17 0,2 % xxxxxx ɒ-cholestanolu x xxxxxxxxxxx (m/V) (vnitřní xxxxxxxx).

4.18 Xxxxx xxxxx: xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

4.19 Xxxxxxx xxxxx: xxxxx a xxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

5. XXXXXX

5.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

5.1.1 Pomocí xxxxxxxxxxxxxx xx 500 µx xx xx xxxxx xx 250 xx xx xxx xxxxx analýzy 0,2 % xxxxxx ɒ-xxxxxxxxxxxx x chloroformu (4.17), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx 10 % xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx analýzy. Xxxxxxxxx xxx analýze oleje xx na 5 x vzorku xxxxx 500 µx 0,2 % xxxxxxx ɒ-xxxxxxxxxxxx, x 1 500 µx při xxxxxxx xxxxx xx semen xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

X xxxxxx xx vzorek odpaří xx xxxxx a xx xxxxxx baňky xx naváží přesně 5 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx obsahující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Pokud x xxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vnitřním standardem, x xxxxxx xxx xxx.

5.1.2 Xxxxx se 50 ml xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hydroxidu xxxxxxxxxx x koncentraci 2 xxx/x, připojí se xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx se do xxxxxxx varu xx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, dokud xxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxx). V xxxxxxxxx xx pokračuje xxxxxxx 20 xxxxx x xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx 50 xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx přibližně 30 °X.

5.1.3 Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 500xx x propláchne 2x25xx xxxxxxxxxxx vody. Xxxxx xx přibližně 80 xx xxxxxxxxxxxxx, vše xx xxxxxxxx xx xxxx 30 xxxxxx x xxxxx se xxxxxx (xxxxxxxx 1).

Xxxxxx xxxxx fáze xx xxxxxxx xx druhé xxxxxxx. Xxxxxxx způsobem xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vždy x xxxxxxxx 60 až 70 xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxx.

5.1.4 Xxxxxxxxxxxxxxx extrakty xx smíchají x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx destilovanou xxxxx (50 xx x xxxxx xxxxx), dokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, etherová xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx předem xxxxxxx xxxxx na 250 xx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx množstvími xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x celkovému xxxxxxxx.

5.1.5 Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx několik xx, x xxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dusíku. Xxxxxxxx xx dokončí v xxxxxxx xxx xxxxxxx 100 °X xx xxxx xxxxxxxxx 15 xxxxx x zbytek xx se zváží xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

5.2 Separace xxxxxxxxx xxxxxx

5.2.1 Příprava xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx (4.4) xx na 10 xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 2 xxx/x (4.5), poté xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx sušárny xxxxxxx xx 100 °X.

Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx do okamžiku xxxxxxx uloží xx xxxxxxxxxx x chloridem xxxxxxxxx. Takto xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx 15 xxx.

Xxxxxxxx 2 Jsou-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx desky, není xxxxx xxxxxxxxx nezmýdelnitelné xxxxx xxxxxx XxX (xxxxx xxxxxxxxx). Dojde xxx x zadržení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx pásmo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.2.2 Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx roztokem xxxxxxx x acetonu x xxxxxx 95: 5 (X/X) xx xxxxx xxxxxxxxx 1 xx. Xxxxx xx možné xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 65:35 (X/X). Xxxxxxxx xxxxxx xx uzavře x xxxxxxx půl xxxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx komory xx xxxxx připojit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vyvolávání přibližně x xxxxx třetinu x xxxxxxxx stejnoměrnější, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 3 Vyvíjecí xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyměněn, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx.

5.2.3 Xxxxxxxx se 5 % roztok nezmýdelnitelných xxxxx (5.1.5) x xxxxxxxxxxx x 300 µx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mikrostříkačky xx 100 µx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 xx xx xxxxxxx okraje xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx nanese 2 xx 3 µx xxxxxxxxxxxx roztoku sterolů (4.11) za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásma xx dokončení xxxxxxxx.

5.2.4 Xxxxx xx umístí xx xxxxxxxx komory xxxxxxx v odstavci 5.2.2. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 15 x 20 °C. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx nechá xxxxxxx, dokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxx okraje desky. Xxxxx se xxxx xxxxx x vyvíjecí xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx nechá xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.

5.2.5 Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2,7-dichlor-fluoresceinu a xxxxxxxx se pod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx podél okrajů xxxxxxxxxxxx xx vyznačí xxxxxx xxxxxxxxxxx.

5.2.6 Silikagel xx x xxxxxxxx xxxxxxx seškrábe xxxxxx xxxxxx špachtle. Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx části x převede xx xxxxxxxxx nálevky (3.7). Xxxxx se 10 xx xxxxxxx chloroformu. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kovovou stěrkou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 3 x 10 xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxx do stejné xxxxx připojené k xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xx objem xxxxxxxxx 4 xx 5 xx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 10 ml (3.9). Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zbytek xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vysuší x xx deset minut xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na 105 °X, xxxxx, vychladí x exsikátoru a xxxxx.

Xxxxxx ve xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5.3 Xxxxxxxx trimethylsilyletherů

5.3.1 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx frakci xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx- xxxxxxxxxx x trimethyl-chlorsilanu v xxxxxx 9:3:1 (X/X/X) (xxxxxxxx 4) x xxxxxxxx 50 µx xx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx zabránit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 5).

Xxxxxxxx 4 Roztoky xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx obchodně xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx činidla, xxxx xxxxxxxxx N, O-bis-(trime- xxxxxxxxx)xxxxxxxxxxxxxxxx + 1 % xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxx pro xxxxxxxx xx stejným xxxxxxx xxxxxxxxx pyridinu.

5.3.2 Xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, dokud xx xxxxxxx nerozpustí. Xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 15 minut xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx chromatografickou analýzu.

Poznámka 5 Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlhkosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxx plynovou xxxxxxxxxxxxxx

5.4.1 Xxxxxxxxx xxxxxxx ɒ xxxxxxxxxxxx kapilární xxxxxx

5.4.1.1 Xxxxxxxxx kolona xx xxxxxxx x xxxxxxxxx chromatografu tak, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx jednotce, xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx systémem. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx oddělovacího x zapisovacího xxxxxxx xxx.).

5.4.1.2 Xxxxxxxxx kolony, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx poprvé, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx kolonou se xxxxx xxxxxxxx malé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx zapne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx postupně xxxxxxxx, dokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 20 °C xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx teplota (viz xxxxxxxx 6). Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx dvě hodiny x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek (xxxxxxxx xxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx kolonové xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.) x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvyšší úrovně xxxxxxxxx pro provedení xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx, xxx jakýchkoli xxxx xxxx driftů.

Záporné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolony.

Poznámka 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nejméně x 20 °C nižší xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

5.4.2 Výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.4.2.1 Všeobecné xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxx:

— xxxxxxx xxxxxx: 260 ± 5 °X,

— teplota xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 280 °C,

— xxxxxxx detektoru: 290 °X,

— xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: helium 20 xx 35 xx/x, xxxxx 30 xx 50 xx/x,

— xxxxxxxxxx poměr: 1:50 xx 1:100,

— citlivost xxxxxxxxx: 4 xx 16xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

— xxxxxxxxx xxxxxxx: 1 xx 2 xX x.x.,

— xxxxxxxx posunu xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 30 xx 60 xx/xxx,

— xxxxxxxx xxxxxxxxxxx látky: 0,5 xx 1 µx trimethylsilyletherového xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chromatografu x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

— retenční xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 ± 5 xxxxx,

— xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx u xxxxxxxxx oleje (xxxxxxx xxxxx 3 %)0±20% xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx oleje (xxxxxxx xxxxx 20 %) 40 ± 20 % plného xxxxxxx;

— xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx. Xxxxx separace xxxx xxx píky xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx. dráha záznamu xxxx xx xxxx xxxxxx xx základní xxxxx xxxxx, než xx xxxxxx do xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx časem 1,02 je možné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

5.4.3 Xxxxxxxxx analýzy

5.4.3.1 Xx mikrostříkačky xx 10 µx se xxxxxxx 1 µx xxxxxx, poté 0,5 µx xxxxxxx a xxxxxxx 0,5 až 1 µx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Píst xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxx. Jehla xx xxxxxx xxxx septum xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx jedné xxxx dvou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Přibližně xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vytáhne.

5.4.3.2 Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx přítomná xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx sterolů xxxx xxxxx eluována. Základní xxxxx xxxxxxx musí xxxx odpovídat požadavkům xxxxxxxx 5.4.1.2.

5.4.4 Identifikace xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx píků xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 24-xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, kampestanol, stigmasterol, xxxxx-7-xxxxxxxxxxx, xxxxx-5, 23-xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, betasitosterol, sitostanol, xxxxx-5-xxxxxxxxxxx, xxxxx-5, 24-xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-7-xxxxxxxxxxxx x xxxxx-7-xxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx XX-52 x SE-54 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx 1 a 2.

5.4.5 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.4.5.1 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a-cholestanolu x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx sloučenin, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tabulce 1. Koeficient odezvy x-xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx 1.

5.4.5.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx sterolů xxxxxxxxx x mg/100 x xxxx xx vypočítá xxxxx xxxxxx:

xxx

Xx =&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx x x mm,

As =&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; plocha p-cholestanolu x xx,

xx =&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx přidaného p-cholestanolu x xx,

x = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x.

6. XXXXXXXXX XXXXXXXX

6.1 Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx sterolů x xx/100 g xxxx x xxxxxx „obsah xxxxxxx xxxxxx“.

6.2 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx píku x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vypočítá podle xxxxxx:

xxx

Xx = plocha xxxx sterolu x,

ƩX = celková xxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plynu

Do plynového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 3 µx xxxxxxx nebo xxxxxxx x pomocí xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx plynu xxxxxxx xx počátku xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx (xX).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx/x xx xxxx poměrem X/xX, kde L xx xxxxx xxxxxx x xx x (xX) je xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 1

Relativní xxxxxxxx xxxx sterolů

Pík

Identifikace

Relativní xxxxxxxx xxx

xxxxxx XX 54

kolona XX 52

1

cholesterol

A-5-cholesten-3p-ol

0,67

0,63

2

cholestanol

5a-cholestan-3p-ol

0,68

0,64

3

brassikasterol

[24S]- 24-methyl-A-5,22-cholestadien-3p-ol

0,73

0,71

4

24-methyl-en-cholesterol

24-methyl-en-A-5,24-cholesten-3p-ol

0,82

0,80

5

kampesterol

[24R]- 24-xxxxxx-X-5-xxxxxxxxx-3x-xx

0,83

0,81

6

xxxxxxxxxxx

[24X]- 24-xxxxxx-xxxxxxxxx-3x-xx

0,85

0,82

7

xxxxxxxxxxxx

[24X]- 24-xxxxxx-X-5,22-xxxxxxxxxxxx-3x-xx

0,88

0,87

8

X-7-xxxxxxxxxxx

[24X]- 24-xxxxxx-X-7-xxxxxxxxx-3x-xx

0,93

0,92

9

X-5,23-xxxxxxxxxxxxxxx

[24X, X]- 24-xxxxx-X-5,23-xxxxxxxxxxxx-3x-xx

0,95

0,95

10

xxxxxxxxxxxx

[24X]- 24-xxxxx-X-5,25-xxxxxxxxxxxx-3x-xx

0,96

0,96

11

x-xxxxxxxxxx

[24X]- 24-ethyl-A-5-cholestan-3p-ol

1,00

1,00

12

sitostanol

24-ethylcholestan-3p-ol

1,02

1,02

13

A-5-avenasterol

[24Z]- 24-xxxxxxxxx-X-5-xxxxxxxxx-3x-xx

1,03

1,03

14

X-5,24-xxxxxxxxxxxxxxx

[24X,X]- 24-xxxxx-X-5,24-xxxxxxxxxxxx-3x-xx

1,08

1,08

15

X-7-xxxxxxxxxxxx

[24X, X]- 24-ethyl-A-7,24-cholestadien-3p-ol

1,12

1,12

16

A-7-avenasterol

[24Z]- 24-xxxxxxxxx-X-7-xxxxxxxxx-3x-xx

1,16

1,16

Xxxxxxx 1

Plynový xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx frakce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sterolové frakce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx


XXXXXXX VI

STANOVENÍ XXXXXXXXXXXX X XXXXXX

XXXX

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx) je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, charakteristického xxx některé typy xxxxxxxx látek. X xxxxxxxx oleji extrahovaném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx koncentracích než x xxxxxxxxx olejích, xxxx xxxxxxxxx lisovaném xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx extrahovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

1. XXXXXXX

Xxxx metoda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

2. PODSTATA XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx draselného. Extrakce xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx průchodem xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chromatografii xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající sterolové x xxxxxxxxxxxxxx frakce. Xxxxxxx a erythrodiol xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xx převedou xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kapilární plynové xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ve směsi xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3. XXXXXXXXX XXXXXXXX

3.1 Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x příloze V (Xxxxxxxxx obsahu a xxxxxxx xxxxxxx).

4. XXXXXXXXXX

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X (Xxxxxxxxx xxxxxx a složení xxxxxxx).

4.2 Xxxxxxxxxx 0,5 % roztok xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

5. POSTUP

5.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx X xxxx. 5.1.2.

5.2 Xxxxxxxx erythrodiolu x xxxxxxx

5.2.1 Xxx xxxxxxx X odst. 5.2.1.

5.2.2 Viz xxxxxxx X odst. 5.2.2.

5.2.3 Xxxxxxxxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

300 µl xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 0,1 ml nastříkne xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx nejtenčí xxxx xx tenkovrstvou xxxxx xxxxxxxxx 1,5 xx xx dolního xxxxxx desky

Na xxxxx xxxxx desky se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.2.4 Xxxxx xx xxxxxx xx vyvíjecí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5.2.1. Teplota xx xxxxxxx kolem 20 °X. Xxxxxxxx xxxxxx xx okamžitě xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx eluovat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Deska xx poté xxxxx x vyvíjecí xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx horkého xxxxxxx.

5.2.5 Xxxxx xx lehce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2,7-dichlor-fluoresceinu x xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx pásma xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx fluorescence xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. 

5.2.6 Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx baňky xx 50 ml. Xxxxx se 15 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx protřepe x xxxxxxxxxxx přes nálevku x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skla xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx filtru. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx 10 xx) x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xx 100 ml. Filtrát xx xxxxxx xx xxxxx přibližně 4 xx 5 xx x xxxxxxxx xxxxxx xx převede do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 10 xx, vysuší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

5.3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxx. 5.3 xxxxxxx X.

5.4 Xxxxxxx xxxxxxxx chromatografií

Viz xxxxx x xxxxxxxx 5.4 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, aby xxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx erythrodiolu x uvaolu.

Po nastříknutí xxxxxx xx prováděno xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx sterolů, xxxxxxxxxxxx x uvaolu xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx píky (relativní xxxxxxxx časy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x erythrodiolu přibližně 1,45 x u xxxxxx 1,55) x xxxxxxxxx obsahy ploch xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

6. XXXXXXXXX XXXXXXXX

xxx

X1 = xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xx2

X2 = xxxxxx xxxx xxxxxx v mm2

ƩAsterolů = celková plocha xxxx xxxxxxx v xx.

Xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.


XXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX V XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX V XXXXXX 2

1. XXXXXXX

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx frakce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx esterifikovány x xxxxxx 2 (xxxx xx vnitřní xxxxxx) xxxxxxxxx.

2. OBLAST XXXXXXX

Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx nižším než 45 °X x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx x tuky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s 12 xxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx oleje, xxxxxxx xxx), nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x více xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x 20 xxxx xxxx xxxxx uhlíku (xxxx xxxx a xxxxx x mořských xxxxxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxx x kyslíkatými xxxxxxxxx jinými než xxxxxxxxxxxx.

3. XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx průchodem kolonou x oxidem xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxxx doby. Xxxxxxxx xxxxxxxxx monoglyceridů pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx získaných methylesterů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

4. PŘÍSTROJE X XXXXXXX

4.1 Xxxxx xx 100 xx.

4.2 Xxxxx xx 25 xx x se xxxxxxxx.

4.3 1 m xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx 4.2.

4.4 Xxxxx na 250 xx.

4.5 Xxxxxxx xx 50 ml.

4.6 Xxxxxx xxxxxxx xx 500 xx.

4.7 Skleněná xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vnitřním xxxxxxx 13 xx x délce 400 xx s vložkou xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

4.8 Odstředivková xxxxxxxx xx 10 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zátkou.

4.9 Xxxxxx xx 5 xx, x hodnotou dílku 0,05 ml.

4.10 Stříkačka xx 1 ml x xxxxxx xxxxxx.

4.11 Xxxxxxxxxxxxxx pro dávkování xx 3 až 4xx xxxxxxx.

4.12 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

4.13 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chromatografii, 20 x 20 cm.

4.14 Xxxxxxxx xxxxxxxx komora xxx tenkovrstvou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx 20 x 20.

4.15 Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

4.16. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx teplotu 103 ± 2 °X.

4.17 Xxxxxxxxx nastavitelný xx 30 xx 45 °X s xxxxxxxxx xx 0,5 °X.

4.18 Xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.19 Xxxxxxxx elektrická xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.20 Xxxxxxxxxxxx lampa ke xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx chromatografii.

Pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4.21 xX xxxx.

4.22 Xxxxxxxxxxx míchadlo.

4.23 Xxxxxx xx 5 xx.

4.24 Stopky.

Pro případnou xxxxxxxx xxxxxx:

4.25 Laboratorní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů.

5. XXXXXXXXXX

5.1 x - xxxxx xxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx, petrolether (xxx xxxx 30 xx 50 °X), xxx xxxxxxxxxxxxxx.

5.2 2-xxxxxxxx xxxx 95 % xxxxxxx (X/X), xxxxxxx x. x.

5.3 2-propanol nebo xxxxxxx, vodný roztok 1:1.

5.4 Diethylether, xxx xxxxxxxx.

5.5 Aceton.

5.6 Nejméně 98 % xxxxxxxx xxxxxxxx (m/m).

5.7 Xxxxxxxx xxxxxx: xxxx n - hexanu (5.1), xxxxxxxxxxxxx (5.4) x xxxxxxxx xxxxxxxx (5.6) x poměru 70:30:1 (X/X/X).

5.8 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx X.

5.9 Xxxxxxxx xxxxx x pojivem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

5.10 Pankreatická xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1 x 2).

5.11 Hydroxid sodný, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 120 x/x.

5.12 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 6 xxx/x.

5.13 Xxxxxxx xxxxxxxx (XxXx2), xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx 220 x/x.

5.14 Cholát xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx 1 x/x.

5.15 Xxxxxxx roztok: 1X xxxxx xxxxxx trihydroxy-methyl-aminomethanu xxxxxxxx xx xX 8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (5.12) (zkontrolujte xxxxxxxxxxxxxx).

5.16 Fenolftalein, xxxxxx 10 g/l x 95 % ethanolu (X/X).

5.17 2', 7'-dichlor-fluorescein, xxxxxx 2 g/l x 95 % xxxxxxxx (V/V), xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přidáním xxxxx xxxxx 1X xxxxxxx xxxxxxxxx sodného xx 100 ml.

Pro kontrolu xxxxxxxx xxxxxx:

5.18 Neutralizovaný xxxx.

5.19 Xxxxxxxx sodný, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,1 mol/l.

5.20 Xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 200 x/x.

5.21 Xxxxxxx guma, xxxxx roztok o xxxxxxxxxxx 100 g/l.

6. XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx je xxxxxxx kyselosti xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX, xxxxx než 3 %, xxxxxxx xx xxxxx průchodem xxxx oxid xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.2.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX, xxxxx xxx 3 %, xxxxxxxxxxxx xx zásadou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6.1 x poté xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.2.

6.1 Neutralizace xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozpouštědla

Do xxxxxx xxxxxxx (4.6) xx xxxxxxx xxxxxxxxx 10 x xxxxxxxx xxxxxxxxx oleje x xxxxx xx 100 xx xxxxxx (5.1), 50 ml 2-propanolu (5.2), xxxxxxx kapek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (5.16) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (5.11) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx 0,3 % navíc. Xxxxx minutu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, přidá xx 50 xx xxxxxxxxxxx vody, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx.

Xx xxxxxxxx xx odstraní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx jakékoli xxxxxxxxx xxxxxx (sliz, xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx oleje xx promyje xxxxxxxxxx xxxxxxx 25 xx 30xx xxxxxxx 2-xxxxxxxxx (5.3), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fenolftaleinu xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x rotačním xxxxxxxxxx (4.18), xxxxxxx olej xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx 30 xx 40 °X pomocí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hexan xxxxx xxxxxxxxx.

6.2 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxx 15 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (5.8) v 50 xx xxxxxx (5.1) x xx současného xxxxxxx xx xxxxxx xx chromatografické xxxxxx (4.7). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx rovnoměrně xxxxxx x umožní xx, xxx xxx¬xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byla 1 xx 2 mm xxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx roztok 5 x xxxxx ve 25 xx xxxxxx (5.1) x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx (4.1).

7. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx (4.13) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (4.4) xx xxxxxx 30 g xxxxxxxxxx xxxxxx (5.9). Xxxxx xx 60 xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx se a xxxxx xxxxxx důkladně xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx přenese xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (4.12) x xxxxx se xxxxxxx vrstvou xxxxxx 0,25 mm.

Desky xx xxxx 15 xxxxx xx xxxxxxx x xxxx jednu xxxxxx x xxxxxxx (4.16) xxx xxxxxxx 103 ± 2 °X. Xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx laboratorní xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. XXXXXX

8.1 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lipázy

Do odstředivkové xxxxxxxx (4.8) se xxxxxx přibližně 0,1 x připraveného vzorku; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx olej, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx 20 xx xxxxxx (5.10) x 2 xx xxxxxxxxx roztoku (5.15). Xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx přidá 0,5 xx xxxxxxx xxxxxxx sodného (5.14) x 0,2 xx xxxxxxx chloridu xxxxxxxxxx (5.13). Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, opatrně se xxxxxxxx (xxxxx dopustit xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx (4.17) udržovaného xx teplotě 40 ± 0, 5 °X a ručně xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx x termostatu x důkladně xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pomocí elektrického xxxxxxxxx xxxxxxxx (4.19).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vodou, xxxxx xx xx xx 1 ml xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (5.12) x 1 ml xxxxxxxxxxxxx (5.4). Xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx xx elektrickém xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx (4,10) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8.2 Separace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (4.11) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx nejtenčí xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1,5 xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx desky. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxx nasycené xxxxxxxx xxxxxx (4.14) x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (5.7) přibližně xxx 20 °X, dokud xxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xx vzduchu xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyvíjecí xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2', 7'-dichlor- xxxxxxxxxxxx (5.17). Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (4.20) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (Xx xxxxxxxxx 0,035).

8.3 Xxxxxxx monoglyceridů xxxxxxxx chromatografií

Pomocí špachtle xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 8.2 (xx xxxxx xx vyvarovat xxxxxxxxxx xxxxxx, které zůstaly xx základní xxxxx) x xxxxxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxx (4.2).

Xxxxxxx xxxx křemičitý xx upraví xxxxx xxxxxxxx uvedenými v xxxxxxx XX, x xxxxx xxxxxxxxx monoglyceridů xx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x příloze XA.

9. XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2 xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx desetinné xxxxx (xxxxxxxx 3).

10. XXXXXXXX

Xxxxxxxx 1 Xxxxxxxx xxxxxxxx lipázy

Připraví xx xxxxxxx emulze xxxxxxxxxxx xxxxx 165 ml xxxxxxx xxxxxxx xxxx (5.21), 15 x xxxxxxxx xxxx x 20 xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (5.18) xxxxxxx xxxxxxxx zařízením.

Do xxxxxxx (4.5) se převede 10 xx olejové xxxxxx, poté xx xxxxxxxx přidá 0,3 xx roztoku xxxxxxx xxxxxxx (5.20) x 20 xx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx vloží xx termostatu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 37 ± 0, 5 °X (xxxxxxxx 4); xxxxx xx xxxxxxxxx xX xxxxx (4.21) x xxxxxxxxxxx míchadlo (4.22).

Xxxxxx xxxxxx (4.23) xx xx xxxxxxx xxxxxxx roztok xxxxxxxxx xxxxxxx (5.19), xxxxx xxxxxxx pH xxxxxxxxx 8,5.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (viz xxxx). Xxxxxxx pH metr xxxxx xxxxxxxx pH 8,3, xxxxxx xx xxxxxx (4.24) x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (5.19) xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx hodnota xX 8,3. Xxxxxxxxx xx xxxxx spotřebovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx.

Xxxxxxxxxx se zaznamená xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx čas a xxxxxxx xxxxxxxxx objem xxxxxxxxxx roztoku x xx xxxxxxxx pro xxxxxxx konstantní hodnoty xX. Xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx suspenzí 1:1000 (x/x). Při xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx suspenze, aby xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přibližně 1 xx zásaditého xxxxxxx. Xxxxxxx xx zapotřebí xxxxxxxxx 1 xx 5 mg xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx 10 mikroekvivalentů xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx A použitého xxxxxx vyjádřená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xx xx xxx xxxx xxxxxxx:

X = X × 10/x

xxx X xx xxxxx v xx xxxxxxx xxxxxxxxx sodného (5.19) spotřebovaného xx xxxxxx, vypočítaný x xxxxx, a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prášku x xx.

Xxxxxxxx 2 Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dostupné. Xx xxx rovněž xxxxx xx připravit x xxxxxxxxxx takto:

5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx 0 °X; xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xx rozmělní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pasta. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx (4.25) smíchá x 2,5 x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 1:1 (X/X) a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xx 48 xxxxx xxxx xx vakuu xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx prášku, xxxxx xx možné skladovat x ledničce.

Poznámka 3 X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veškerých mastných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, neboť porovnání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísel.

Poznámka 4 Teplota hydrolýzy xx 37 °X, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nastaví xx 40 °C, xxx xx xxxxxxxx analýza xxxx x xxxxx xxxx xx do 45 °X.


XXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX

1. XXXXXXX

Xxxxxxxxx složení xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uhlíku xxxxxx vysokoúčinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx separace a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rostlinných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx 1).

2. XXXXXX POUŽITÍ

Tato xxxxxx platí xxx xxxxxxx rostlinné oleje xxxxxxxxxx triglyceridy xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Metoda xx xxxxxxx vhodná xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx polovysuchavých xxxxx (xxxxxxxx xx kyselinu xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kyselinu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

3. PODSTATA

Separace xxxxxxxxxxxx pomocí vysokoúčinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x interpretace chromatogramů.

4. XXXXXXXXX X XXXXXXX

4.1 Xxxxxx účinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx umožňující termostatickou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 µx xxxxxx.

4.3 Xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nejméně 10"4 xxxxxxxx indexu xxxx.

4.4 Xxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 250 xx s vnitřním xxxxxxxx 4,5 xx, xxxxxxxx xxxxxx křemičitým x xxxxxxx xxxxxx 5 µx x xxxxxxx xxxxxx 22 xx 23 % xx xxxxx oktadecylsilanu (xxxxxxxx 2).

4.5 Xxxxxxxxx x/xxxx integrátor.

5. XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx p. x. Xxxxxx rozpouštědla xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx použita xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxx xx separaci.

5.1 Xxxxxxxxxx.

5.2 Xxxxxx.

5.3 Acetonitril.

5.4 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx + xxxxxx (xxxxx je xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; je xxxxx xxxxx xx xxxxx 50: 50).

5.5 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxx xxxx xxxx acetonu x chloroformu 1:1.

5.6 Xxxxxxxxxx triglyceridy: xxxxx xxx xxx použity xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.), v xxxxx případě xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, anebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (viz poznámky 3 x 4 x xxxxxxx 1 x 2).

6. XXXXXXXX XXXXXX

X analyzovaných vzorků xx xxxxxxxx 5 % xxxxxx, xx xxxxxxx se naváží 0,5 x ± 0, 001 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na 10 xx a doplněním xx 10 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (5.5). 

7. XXXXXX

7.1 Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Eluční xxxxxxxxxxxx (5.4) xx xxxxx xxxxxxxxx 1,5 xx/xxx, aby xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, dokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx 10 µx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

8. VÝPOČET X VYJÁDŘENÍ XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. předpokládejte, že xxxxxx xxxxx píků xxxxxxxxxxxxxx různým xxxxxxxxxxxxx xx 100 %. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx

% xxxxxxxxxxxx = plocha xxxx / součet xxxxx píku × 100

Xxxxxxxx xx vypočítá x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 1 Xxxxxx eluce xx xxxxx stanovit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXX = XX - 2x, kde XX xx počet xxxxx xxxxxx a n xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx může xxx mnohem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx, x. x x1x xxxx xxxxx xxxxxxxx vazeb xxxxxxxxx xxxxxxxx olejové, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX- xxxx - d1n1 – x1xx1x

xxx koeficienty xx, x1 x x1x xx možné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx platí přibližně xxxxx xxxxx

XXX = XX - [2,60 xx] - [2,35 x1] - [2,17 x1x]

Xxxxxxxx 2 Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx (Xxxxx) XX18, x. 50333;

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (Merck) 100 XX18, č. 50377.

Xxxxxxxx 3 Pomocí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx triglyceridů xx xxxxxx xxxxx vypočítat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a = XX'/XX'xxxxxx

xxxxxx redukovaného retenčního xxxx RT „= XX — XXxxxxxxxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxxxxx funkce log x = x (xxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v mastných xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx obrázek 2.

Xxxxxxxx 4 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx umožnit zřetelnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx sousedních xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx rozdílný xxxxxxxx čas.

Obrázek 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X = palmitic xxxx

Xx = xxxxxxx acid

O = xxxxx xxxx X

X = linoleic xxxx

Xx = xxxxxxxxx xxxx L.

Obrázek 2

Graf xxxxxx xxx ɒ = x (xxxxx xxxxxxxx vazeb)

 

La = xxxxxxxx xxxxxxx

Xx = xxxxxxxx xxxxxxxxx

X = xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx = xxxxxxxx xxxxxxxx

X = xxxxxxxx xxxxxxx

X = xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx = xxxxxxxx xxxxxxxxxx


XXXXXXX XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX OBLASTI XXXXXXX

XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spektra xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx na xxxxxxxx délkách xxxxxxxxxxxxxxx x metodě xx xxxxxxxxx přítomností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx vyjádřeny jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx X1 %1 cm (xxxxxxxx xxxxxxxx 1 % xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx rozpouštědle při xxxxxxxx vrstvy 1 xx) obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxx X (též xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

1. XXXXXXX

Xxxx metoda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx olivového xxxxx x ultrafialové xxxxxxx spektra.

2. PODSTATA XXXXXX

Xxxxxxxx xxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx extinkce xxxxxxx xxx určitých xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx specifické xxxxxxxx.

3. XXXXXXXXX X XXXXXXX

3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx extinkce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 220 x 360 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Pravoúhlé xxxxxxxx kyvety x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 1 xx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vykazovat xxxxxxx xxxxx než 0,01 xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.3 Xxxxxxx xxxxx xx 25 xx.

3.4 Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx 540 mm x xxxxxxx 35 xx x vypouštěcí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx.

4. CHEMIKÁLIE

4.1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx čistý isooktan (2,2,4-xxxxxxxxx-xxxxxx). Proti xxxxxxxxxxx xxxx musí mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxx 220 xx a nejméně 95 % xxx 250 nm, xxxx

— xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx transmitanci xxxxxxx 40 % xxx 220 xx x xxxxxxx 95 % xxx 250 xx; xxxx

— xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx schopné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

4.2 Xxxxxxx oxid xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx připravený a xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x postupem uvedeným x xxxxxxx X.

4.3 x - xxxxx xxx chromatografii.

5. XXXXXX

5.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dokonale xxxxxxxxx x xxx podezřelých xxxxxxxx. Oleje, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kapalné, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx 30 °X, xxxxx tuky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx teplotě xxxxxxx 10 °X xxx xxxxxx xxxxx xxxx.

5.2 Naváží xx xxxxxxxxx 0,25 x xxxxx připraveného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx 25 xx, xxxxxx xx až xx značce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx roztok xxxx xxx dokonale čirý. Xx-xx roztok xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

5.3 Xxxxxx se xxxxxx získaným xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx 232 xx 276 xx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxx v rozsahu 0,1 xx 0,8. Xxxxx tomu tak xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx roztoků o xxxxxx xxxxxxxx koncentraci.

5.4 Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx extinkce xx xxxxxxxx oxidem xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx: Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 30 g xxxxxxxxx xxxxx hlinitého x xxxxxx. Po usazení xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1 xx.

Xxxxxxxx se 10 x xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x filtrovaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 5.1, ve 100 xx hexanu x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx. Shromáždí xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx 25 °X.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx tuku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 5.2.

6. VYJÁDŘENÍ XXXXXXXX

6.1 Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) při různých xxxxxxxx délkách vypočtené xxxxx

Xλ = Xλ / c · x

xxx

Xλ = xxxxxxxxxx xxxxxxxx při vlnové xxxxx X,

Eλ = xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx X,

c = xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x/100 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x = xxxxxxxx xxxxxx x xx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.2 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx olivového xxxxx x souladu x úřední metodou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX předepisuje stanovení xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 232 x 270 xx x stanovení xxxxxxx XX, která xx xxxxxxxxxx xxxxx

∆X = Xx – Xx-4 + Km+4 / 2

xxx Km xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx x, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 270 xx, xxx níž dochází x maximální absorpci.

DODATEK X

Xxxxxxxx xxxxx hlinitého x xxxxxxx jeho xxxxxxxx

X.1.1 Xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx sušen x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 380 xx 400 °C, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx destilovaná voda x xxxxxx 5 xx xx 100 x xxxxx hlinitého, xxxxxx xx ihned xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxx x xxxxx.

X.1.2 Xxxxxxxxxxxxxxxx oxiduhlinitého

Připraví xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 30 g xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.4. xx kolonou xxxxx xxxxxx směs xxxxxxx:

— 95 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 0,18 xxx 268 nm,

— 5 % podzemnicového oleje, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x procesu xxxxxxxx, x hodnotou xxxxxxxxxx extinkce xxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx 268 nm.

Jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx charakteristickou xxxxxxxx při 268 xx xxxxx než 0,11, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

XXXXXXX XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

X.2 Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx intervalech (xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x přesnost xxxxxx.

X.2.1 Xxxxxxx délku xx možné xxxxxxxxxxx xxxxxx rtuťové výbojky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X.2.2 Při kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx: naváží xx 0,2000 x čistého xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,05 xxx/x x 1 000 xx odměrné xxxxx x xxxxxx po xxxxxx. Odebere xx xxxxxx 25 ml xxxxxxxxx xxxxxxx, převede xx xxxxxxx baňky xx 500 xx x xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx roztokem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx takto xxxxxxxxx roztoku xx xxxxx při xxxxxx xxxxx 275 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Extinkce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být 0,200 ± 0,005.


PŘÍLOHA X A

ANALÝZA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX CHROMATOGRAFIÍ

1. PODSTATA

Tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chromatografie x xxxxxxxxxx xxxx kapilárními xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kyselin, xxxxxxxxx xxxxx metody uvedené x xxxxxxx X X.

Xxxxxx xxxx použitelná xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. CHEMIKÁLIE

2.1 Xxxxx xxxx

Xxxxxxx plyn (xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxx.), dokonale xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 10 mg/kg.

Poznámka 1 Xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zvýšit rychlost xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx.

2.2 Pomocné xxxxx

2.2.1 Xxxxx (xxxxxxx xxxxx xxx 99,9 %), neobsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.2.2 Xxxxxx xxxx xxxxxx, neobsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.3 Referenční xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxx známého xxxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx podobné analyzovanému xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ochraně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kyselin xxxx xxxxxxx.

3. XXXXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx používaná xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a plameno-ionizační xxxxxxxx. Xxxxxx jsou xxxxxxxxx dosahující účinnosti x xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4.1.2.

3.1 Xxxxxxx chromatograf

Plynový chromatograf, xxxxxxxxxx následující xxxxx:

3.1.1 Xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxx pokud xxxxx nejmenší mrtvý xxxxxxx (v tomto xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx teplotu x 20 až 50 °C xxxxx xxx xx teplota xxxxxx), xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxxxxx měl xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxx kolonou. X xxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pomocí děliče (xxxxx xxxx), nebo xxx xxxxxx xxxxx xx kolonu (xxxxxxxxx xxxx) nástřik „xx xxxxxx“.

Xxxxxxxx 2 Pokud xxxxxx xxxxxxxx mastné xxxxxxxx x xxxx xxx 16 xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xxxxx jehlou.

3.1.2 Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx kolonu xx xxxxxxx xxxxxxx 260 °X a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx 1 °X v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx 0,1 °X x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Poslední xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je doporučeno xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pro mastné xxxxxxxx x xxxx xxx 16 xxxxx xxxxxx.

3.1.3. Xxxxxxxx xxxxxx

3.1.3.1. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x materiálu, xxxxx xx inertní x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. sklo xxxx xxxxxxxxxxxxx ocel), a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) délka: 1 x až 3 x. Xxxxxxxxx kratší xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mastných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxx C20). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx se 4 nebo 6 xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx kolonu x xxxxx 2 x;

x) xxxxxxx xxxxxx: 2 xx 4 xx.

Xxxxxxxx 3 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxx třemi xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx z korozivzdorné xxxxx docházet x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.1.3.2. Náplň xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx: xxxxxxxxx praná x xxxxxxxxxxxx křemelina, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nosič s xxxxx xxxxxxxx velikosti xxxxxx (25 µx x xxxxxxx mezi 125 µm xx 200 µx), přičemž xxxxxxxx velikost xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxx fáze xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx- xxxxx xxxxxxxxx, ethylenglykoladipat xxxxxxxxx xxx.), kyanosilikony xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx 4). Xxxxxxxxxxx xxxx by xxxx xxxxxx 5 % xx 20 % (x/x) z náplně. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

3.1.3.3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kolona xxxxxxxx od xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx ohřeje x termostatu xx xxxxxxx 185 °C xx xxxxxxx inertního xxxxx xxxxxxxxx 20 xx/xxx xx 60 xx/xxx, xxxxx xx xxxxxxx 16 xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x další dvě xxxxxx xxx 195 °X.

3.1.4. Xxxxxxxxx kolona

3.1.4.1. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx inertní x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xxxx xxxxxx křemen). Xxxxxxx xxxxxx by se xxx pohybovat mezi 0,2 xx až 0,8 xx. Xxxxxxx xxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx). Délka 25 m xx xx xxxxxxx případů xxxxxxxxxx.

3.1.4.2. Stacionární fáze, xxxxxxx polyethylenglykolového typu (xxxxxxxxxxxxxxxxx 20 000), xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx). Vhodné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx 5 Při xxxxxxx xxxxxxxxx polysiloxanů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx C20.

Pokrytí by xxxx být xxxxx, xxxx. 0,1 µx xx 0,2 µx.

3.1.4.3. Xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxx zachovat xxxxxx opatrnost při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. úprava xxxxxx x xxxxxxxxxx (nosič), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxx kolony x injektoru x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx). Kolono xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx. 0 xXx xxx xxxxxx xxxxx 25 mm x vnitřním xxxxxxx 0,3 xx).

Xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 °X/xxx xx teploty xxxxx xx teploty 10 °X xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fáze. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx základní linie. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 °X x xxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 6 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.1.5. Xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx detektor xxxxxxxxx xx teplotu xxxxx, xxx xx xxxxxxx kolony.

3.2. Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx objemu 10 µx, dělená xx 0,1 µl.

3.3. Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nutno xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vysokou přesností, xxxxxxxxxx x přístrojem. Xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1,5 x, xxxxxxxxxx je 1 x (xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nutná xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 0 % xx 90 % xxx náhlém xxxxxxxx xxxxxxx 100 %), 

x) šířka papíru xxxxxxx 20 xx,

x) xxxxxxxx posunu xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 0,4 xx/xxx xx 2,5 cm/min.

3.4 Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxxx x přesný xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxx xx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. XXXXXX

Xxxxxx popsaný v xxxxxxxxxx 4.1 xx 4.3 se xxxx xxxxxxx plameno-ionizačního detektoru.

Může xxx použít plynový xxxxxxxxxxxx vybavený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx principu xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba v xxxxx případě upravit xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx 6.

4.1 Zkušební xxxxxxxx

4.1.1 Xxxxx optimálních pracovních xxxxxxxx

4.1.1.1 Náplňové xxxxxx

Xxx xxxxxx pracovních podmínek xx nutno xxxxxxxxx x následujícím proměnným:

a) xxxxx a xxxxxx xxxxxx;

x) povaha x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx;

x) průtok xxxxxxx plynu;

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dávala lineární xxxxxx;

x) trvání xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx 1 x 2 povedou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxx 2 000 xxxxxxxxxxxx pater xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx eluci x xxxxxxx přibližně 15 xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolí, měla xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 200 °X a detektoru xxxxxx xxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx pravidlo, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx by xx xxx pohybovat x xxxxxxx 1:2 xx 1:1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx kyslíku xx xxx být 5xxxx xx 10xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 1

Vnitřní xxxxxx xxxxxx

xx

Xxxxxx nosného xxxxx

xx/xxx

2

15 xx 25

3

20 xx 40

4

40 až 60

Tabulka 2

Xxxxxxxxxxx stacionární xxxx

% (x/x)

Xxxxxxx xxxxxx

°X

5

175

10

180

15

185

20

185

4.1.1.2 Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolony xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x doba xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na průtoku xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xx tlakovou xxxxxx xx xxxxxx) podle xxxx, zda je xxxxx zlepšit xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.1.2 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) a xxxxxxxxx (viz xxxxxxx 1)

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stejného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx másla).

Teplota xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 15 xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx množství směsi xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx n (účinnost) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxx

xx1 xx xxxxxxxxxx x mm od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx methylstearátu;

ω1 x ω2 xxxx xxxxx x mm xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx vedenými xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx;

X je xxxxxxxxxx xxxx maximy píků xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx.

Xxxxxxx 1

Chromatogram xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pater (účinnosti) x rozlišení

Při xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx nejméně 2 000 xxxxxxxxxxxx pater xx xxxxx metr xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x rozlišení xxxxxxx 1,25.

4.2 Xxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx (3.2) xx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0,1 µx xx 2 µx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připravených xxxxx xxxxxxx X B.

Pokud xxxxxxxxxxxx nejsou x xxxxxxx, připraví xx xxxxxx přibližně 100 xx x 1 xx heptanu pro xxxxxx- xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 0,1 µx až 1 µx xxxxxx roztoku.

Jestliže xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxxx).

4.3 Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.1.1.

Xxxxx xxxx analyzovány xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 12 xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxx teplotě. Xxx analýzách xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 20 xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx xxx teplotě xxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx teploty. Xxxx. xxx analýze vzorku, xxxxx xxxxxxxx methylestery xxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxx 12 xxxxx uhlíku xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx 100 °X (nebo 50 °X xx 60 °C, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx máselná) x okamžitě se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4 Xx/xxx xx 8 °X/xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx oba xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx ukončení xxxxxxxxxxxxx ohřevu xxxxxxxxx xxxxx xxx konstantní xxxxxxx, dokud xxxxxx xxxxxxxx všechny složky. Xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx mezi 100 °X x 195 °X.

Xxxxxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx provést analýzu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X18:3 x X20:0, xxxx C18:3 x xxxxxxxxxxxxx X18:2.

4.4 Příprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx grafů

Provádí xx xxxxxxx referenční xxxxxxxxxx xxxxx (2.3) xx xxxxxxxx pracovních podmínek, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx retenčních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx retenčních xxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx stupně nasycenosti xxxxx xxxxx atomů xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx s rovným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx rovnoběžné.

Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyvarování xx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxx“ x případě, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

5. XXXXXXXXX XXXXXXXX

5.1 Xxxxxxxxxxxx analýza

Provede se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx podle 4.4; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

5.2 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.2.1 Xxxxxx složení

Až xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx celková plocha xxxx 100 % (xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx integrátorem, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx píku x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx výpočtu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5.2.2 Xxxxxxx

5.2.2.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procentech xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx všech xxxx xxxxx xxxxxx:

Xx / ƩX × 100

xxx

Xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x,

ƩX xx xxxxxx xxxxx xxxxx píků.

Výsledek xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 7 X xxxxx obecném xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx plocha píku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx 5.2.2.2.

5.2.2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů

V xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x méně xxx 8 xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupinou x xxxxxxx použití detektoru xxxxxxxxxxx xx principu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx píku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx hmotnostní xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx korekčních faktorů xx pomoci chromatogramu xxxxxxxxxx xxxxx methylesterů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vzorku.

Pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x hmotnostních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xx / Ʃx × 100

kde

mi xx xxxxxxxx xxxxxx x x referenční xxxxx,

Ʃx xx xxxxxxx hmotnost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx směsi.

Z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (4.4) xx vypočítá xxxxxxxxx xxxxx ploch (xxxxxx/xxxxxx) xxx xxxxxx x xxxxx:

Xx / ƩX × 100

kde

Ai xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x,

ƩX xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx vzorce

Obecně xx xxxxxxxx faktory xxxxxxx xx vztahu xx XX16 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

Xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx methylesteru xxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx desetinné xxxxx.

5.2.2.3 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x 16 x 18 xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx absolutní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vzorku) xx xxx xxx použit xxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx methylestery xxxxxxxx kyselin x 5, 15 nebo 17 xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx standard xx měl být xxxxxxxx korekční xxxxxx (xxxxx xx použije).

Hmotnostní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx:

xxx

Xx xx plocha xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x,

Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

X'x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx i (vztažený xx KC16),

K's korekční xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx XX16),

x hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxx x xx,

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x mg.

Výsledek se xxxxxxxx s přesností xx jedno xxxxxxxxx xxxxx.

6. XXXXXXXXX XXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX VODIVOSTI)

Plynový xxxxxxxxxxxx vybavený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na principu xxxx tepelné vodivosti (xxxxxxxxxx) může být xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx směsi xxxxxxxxxxxx mastných xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uvedené x odstavcích 3 x 4 xxxx xxx upraveny xxxxx xxxxxxx 3.

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx korekčních faktorů x 5.2.2.2.

Xxxxxxx 3

Xxxxxxxx

Xxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx: 2 x až 4 m xxxxxxx xxxxxx: 4 xx

Xxxxx

xxxxxx xxxx 160 µx x 200 µm

Koncentrace xxxxxxxxxxx fáze

15 % xx 25 % (x/x)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx, nebo xxx xxxx nedostatku xxxxx s xx xxxxxxxxx obsahem kyslíku

Pomocné xxxxx

xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

40 °X xx 60 °C xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

180 °X xx 200 °X

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 60 xx/xxx xx 80 xx/xxx

Xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxx 0,5 µx až 2 µx

7. PROTOKOL X XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx použitou xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výsledky. Xxxx zahrnuje všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx považované xx xxxxxxxxx, xxxxx x další xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.


PŘÍLOHA X X

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX MASTNÝCH XXXXXXX XXXXX XXXX. XX XX. X X XX XXXXXXXX (XXX) x. 72/77 XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX X

XXXXXXXXX

Xxxxx metody xxxxxx xx složení xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mastných xxxxxxx xx zkoumané xxxxxx

xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxx přicházejí

— xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 12 xxxxx uhlíku xxxxx xxxxxx používající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

— pro tukové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kyselin xxxx xxx 3 % xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kyselinu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

— xxx stanovení xxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx postup používající xxxxxxxx sodný nebo xxxxxxxxxxxxxx;

— xxxxxx používající xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx methylesterů x malých xxxxxxxx xxxxxxxx látek xx xxxxxx separaci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx nezmýdelnitelných xxxxx není nutno xxxx x xxxxx, xxxxx nepřekročí 3 %; x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kyselin.

1. XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX

Xxxx xxxxxx popisuje pět xxxxxxx přípravy methylesterů x xxxxxxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxxxx sodným;

b) x xxxxxxxxxx xxxxxx x hermeticky xxxxxxxx xxxxxx;

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kyseliny chlorovodíkové x hermeticky uzavřené xxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxxxxxxx;

x) xx směsí xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx X

2. PODSTATA

Analyzovaná xxxxxx látka se xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Získané xxxxxxxxxxxx xx extrahují xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

3. XXXXXXXXX A XXXXXXX

3.1 Xxxxx na 100 ml xx xxxxxxxx, opatřená zpětným xxxxxxxxx nahoře uzavřeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2 Xxxxxxx xx 50 xx.

3.3 Xxxxxx xx 5 xx xxxxxx xx 0,1 xx.

3.4 Xxxxxx xxxxxxx xx 250 xx.

3.5 Xxxxx xx 200 xx.

4. XXXXXXXXXX

4.1 Xxxxxxx xxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxxx 1 % roztok xxxxxxxxx sodného x xxxxxxxxx, připravený rozpuštěním 0,34 g xxxxxxxx xxxxxx

xx 100 ml xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.3 Xxxxxxxxxx.

4.4 10 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.5 Xxxxxxxxxxx x bodem xxxx 40 xx 60 °X.

5. XXXXXX

5.1 Do xxxxx xx 100 xx xx xxxxxx 2 x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx 35 xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx vařit xxxxxxx xxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx.

5.2 Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx chlazení x xxxxxx xx přidá 3,5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx sodného. Znovu xx nasadí xxxxxxx x nechá xx xxxxx xxx zpětným xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jakmile xx xxxxxxxxxx veškerá xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dokonale xxxx.

5.3 Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx dělicí xxxxxxx xx 250 xx, xxxxx xx 35 xx 40 xx xxxxxxxxxxxxx, 100 xx xxxx x 5 xx 6 xx 10 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx fáze xx vypustí xx xxxxx dělicí xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx pomocí 25 xx xxxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx 50 xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx 40 xx 60 °C. Xxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xx 15 xx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x přefiltruje xx xxxxx xx 200 ml.

Rozpouštědlo xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx X

2. XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx tuková xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 85 xx 90 °X.

3. XXXXXXXXX X XXXXXXX

3.1 Xxxxxxxxxxx skleněná xxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx (xxxxx 40 xx 45 xx, xxxxxx 14 xx 16 mm).

3.2 Pipeta xx 1 ml, xxxxxx xx 0,1 xx.

4. XXXXXXXXXX

4.1 Xxxxxxxxx 1,5 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,50 g kovového xxxxxx xx 100 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXXXXX

5.1 Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxx, xxxxxx vysušené xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx se 0,3 x (přibližně 0,4 ml) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx.

5.2 Ampule se xx dvě xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx x teplotě 85 xx 90 °X x xxx xx xxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dokončen, xxxxxxx xx obsah xxxxxx xx xxxxxxx glycerinu x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

5.3 Xxxxxx xx xxxxxxxx na laboratorní xxxxxxx. Xxxxxx se x xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Před xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx žádná xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx C

2. PODSTATA

Analyzovaná xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roztokem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uzavřené xxxxxx xxx teplotě 100 °X.

3. XXXXXXXXX X XXXXXXX

3.1 Silnostěnná skleněná xxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx (xxxxx 40 xx 45 xx, průměr 14 xx 16 xx).

3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx na 1 ml a 2 xx.

4. CHEMIKÁLIE

4.1 12 % xxxxxxxxxxx xxxxxx kyseliny chlorovodíkové. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1).

4.2 Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

5. XXXXXX

5.1 Xx xxxxxxxx xxxxxx xx převede 0,2 x tukové látky, xxxxxx xxxxxxxx síranem xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx.

5.2 Xxxxxx xx xx 40 xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx 100 °C.

5.3 Xxxxxx xx vychladí xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx se, přidá xx 2 xx xxxxxxxxxxx vody x 1 xx xxxxxx. Xxxxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx X

2. XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx tuková xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roztoku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx dimethylsulfátem. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx methylestery xx xxxxxxx následnou xxxxxxx xxxxxx hlinitým.

3. XXXXXXXXX X POMŮCKY

3.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx 20 xx xx xxxxxxxxxx skleněnou xxxxxx 10/19 a xxxxxxxxxxxx svorkou.

3.2 Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 10/19.

3.3 Xxxxxxxx filtry xx sintrovaným kotoučem x xxxxxxx X 2 x xxxxxxx 20 xx.

3.4 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 10 xx x xxxxxxxx xxxx.

3.5 Stříkačka xx 1 xx x 5 ml.

4. XXXXXXXXXX

4.1 10 % xxxxxx xxxxxxxxx draselného x methanolu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

4.2 Indikátor: 0,05 % roztok xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

4.3 Xxxxxxxxxxxxxx (d = 1,335 xxx 15 °C).

4.4 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (x = 1,19) xxxxxxxxxx x poměru 1: 1 v xxxxxxxxx xxx plynovou chromatografii.

4.5 Xxxx hlinitý standardizovaný xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx chromatografii.

5. XXXXXX

5.1 Xx xxxxxxxx xx 20 ml se xxxxxxx 2 x (xxxxxxxxx 2,2 xx) xxxxxx xxxxx, předem xxxxxxxx xxxxxxx sodným x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx draselného x xxxxxxx křemenných xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx hotovo, jakmile xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

5.2 Xxxxxxx se xxx xxxxx indikátoru x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx tři xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se x pravidelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkumavky xx vroucí vody. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx se barva xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxx x přidá xx xx xx 5 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

5.3 Xx několikasekundovém xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx stojánku xx zkumavky x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx A).

Pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, převedou xx do xxxxxxxx x kónickým dnem, xxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx papír.

Poznámka A Xxxxx xx methylestery xxxxxxxx neoddělí, přidá xx do zkumavky 5 xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx E

2. XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxx látka xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a kyseliny xxxxxx. Xxxxxxx methylestery xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. PŘÍSTROJE X XXXXXXX

3.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 20 xx se zábrusem, xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x xxxxxxx vzduchovým xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx na 5 xx.

3.3 Xxxxxx xxxxxxx xx 50 xx.

3.4 Xxxxxxx xx 10 xx a 25 xx.

3.5 Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx na 15 ml.

4. XXXXXXXXXX

4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx: bezvodá xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kyseliny xxxxxx (d = 1,84) x xxxxxx 75:25:1 (X/X/X).

4.2 Xxxxxxxxxxx x bodem varu 40 xx 60 °X.

4.3 Bezvodý síran xxxxx.

5. XXXXXX

5.1 Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx 20 xx a xxxxx xx 5 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.2 Xxxxxxx xx zpětný xxxxxxx x 30 minut xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx lázni (xxxxxxxx 2).

5.3 Xxxx x xxxxxxxxx 10 xx xxxxxxxxxxx vody x 10 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 50 xx. Důkladně se xxxxxxxx x xxxxxx xx rozložení xxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx se dvakrát xxxxxxxxxx 20 xx xxxxxxxxxxx vody. Xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx malé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sodného, xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx usazovat x xxxxxxxxxxx. Filtrát xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx 15 xx.

Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx nad xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxx plynné kyseliny xxxxxxxxxxxxxx xxx snadno xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytěsněním x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x = 1,18) xxxxxxxxxxxx koncentrované xxxxxxxx xxxxxx (p = 1,84). Uvolněný xxxx xx snadno xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx koncentrovanou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x methanolu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx přijmout pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxxxxxx, xx. zavádět xxxx xxxx malou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx kapaliny. Xxxxxx xxx připravit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx 2 X zájmu xxxxxxxx xxxxxxx varu xx nutno zasunout xx zkumavky skleněnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx lázně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 90 °C.


PŘÍLOHA XI

STANOVENÍ OBSAHU XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX OLEJI

1. XXXXXXXX

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx chromatografií x použitím techniky xxxxxxx prostoru (xxxx xxxxx).

2. XXXXXXXXX A XXXXXXX

2.1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx detektorem elektronového xxxxxxx (XXX).

2.2 Zařízení xxx přípravu vzorku x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx).

2.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx 2 m a xxxxxxx 2 xx xx xxxxxxxxxxx fází xxxxxxxx 10 % XX101 nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 80-100 xxxx.

2.4 Xxxxx x pomocný xxxx: xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vhodný xxx detektor elektronového xxxxxxx.

2.5 Skleněné xxxxx xx 10 xx 15 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx vpich xxxxxxxxx.

2.6 Hermeticky xxxxxxx xxxxxx.

2.7 Xxxxxxx stříkačka xx 0,5 až 2 xx.

3. CHEMIKÁLIE

Standard: xxxxxxxxxxxx rozpouštědla se xxxxxxx čistoty vhodným xxx plynovou xxxxxxxxxxxxxx.

4. XXXXXX

4.1 Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přibližně 3 x xxxxx (xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx); xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Baňka se xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 70 °X. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 0,2 až 0,5 xx x xxxxxxx xxxxxxxx. Obsah stříkačky xx nastříkne xx xxxxxx chromatografu nastaveného xxxxx:

— xxxxxxx vstřiku: 150 °X,

— xxxxxxx xxxxxx: 70 xx 80 °C,

— teplota xxxxxxxxx: 200 xx 250 °X.

Xxxxx xxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ekvivalentních xxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxxxx roztoky: x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx beze stop xxxxxxxxxxxx xx připraví xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozpouštědel o xxxxxxxxx 0,05 xx/xx xx 1 mg/kg. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxxxxxxxx rozpouštědla xxxxxxx xxxxxxxx.

4.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: porovnejte xxxxxx xxxx výšky xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx koncentraci. Je-li xxxxxxxx xxxxx než 10%, analýza musí xxx xxxxxxxxx, xx. xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roztokem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 10 %. Xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx: x xx/xx (xxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx u této xxxxxx 0,01 xx/xx.


XXXXXXX XII

ORGANOLEPTICKÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

1. XXXXXXXX

X xxxx xxxxxxx xx stanovují xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx (flavour) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x popisuje se xxxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxx účelem.

2. XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pouze pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx. Přitom se xxxxxxxx olivový xxxx xxxxxxxx na číselné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx olej vyvolá x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. OBECNÝ XXXXXXXX XXXXXXX PRO SENZORICKOU XXXXXXX

Xxx xxxxxxxx s xxxxxx „senzorická xxxxxxx - obecný základní xxxxxxx".

4. XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxxxx, xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx počitek x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro olivový xxxx získaný z xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx espartových rohožích. Xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx, xxx byly xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: chuťově-čichový xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxx či méně xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx hustý, xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx x olivového xxxxx xxxxxxxxxxxxx jablka.

Kovový: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kov, xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx styku x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mletí, xxxxxxx, lisování nebo xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx typický xxx xxxxxxx xxxx získaný x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mouchy olivové (Xxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx je možné xx xxxxxx xxxx xxxxxx; připomíná nasládlé xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxx: chuťově-čichový xxxxxxx xxxxxxx xxx olivový xxxx s velmi xxxxxxx organoleptickými vlastnostmi x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx složek.

Mýdlový: vjem xxxxxxxxxxxxx chuťově-čichový xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx.

Xxxxxxxx (xx xxxxxxxx listech): chuťově-čichový xxxxxxx x olivového xxxxx xxxxxxxxx příliš xxxxxxxx olivami nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx: xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v lisovně xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tuků x minerálních olejů.

Ovocný: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx ovoce.

Po kalném xxxxxxxxx: chuťově-čichový xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sedliny x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx olivový olej xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx fermentačního xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx plechovek, xxxxxxxxxxx x 2,6-nonadienalu.

Po xxxxxxxx x vlhkosti: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx olivový olej xxxxxxx z plodů, x nichž velké xxxxxxxx xxxx napadeno xxxxxxxx a kvasinkami x xxxxxxxx několikadenního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xx xxxxxxxxxxx: xxxxxxx-xxxxxxx počitek x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxx x xxxxx: chuťově-čichový xxxxxxx typický xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x dlouhodobém xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxx-xxxxxxx počitek xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx vyznačující xx obvykle poněkud xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: chuťově-čichový xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x/xxxx dlouhodobým ohřevem xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx pasta xxxxxxx xx xxxxx x xx nevhodných podmínek.

Sladký: xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, štiplavé x xxxxx charakteristiky.

Slaný: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx olivový xxxx xxxxxxx x oliv, xxxxx byly konzervovány x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx typický xxx xxxxxxx olej xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x olivového xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx připomínající čerstvě xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx, octový: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx hlavně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxx množstvích, než xxxx xxxx x xxxxx olivového xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx („xxxxxxxx“): xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx skladovaných xx xxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx získaný x xxxx sklizených x xxxxxxx zeminy xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx být někdy xxxxxxxxxxx chutí x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx: xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzduchem. Je xxxxxxxxx a nelze xxx odstranit.

5. XXXXXXXX XXXXXXX PRO HODNOCENÍ XXXXXXXXX XXXXX

Xxx xxxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“.

6. XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx xxxxxxxx x xxxxxx „xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

7. XXXXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízením, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx svého úkolu x snadno xxxxxxxxxxxx:

— xxxxxxxx xxxxxxx (normalizované) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klíče xxxxxxx čísel, nebo xxxxxx x písmenem. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

— hodinová xxxx xx xxxxxxx označením xxx xxxxxxxx skleněných xxxxxxx;

— klasifikační arch (xxx obrázek 2) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx;

— tužka xxxx xxxx;

— xxxx podnosy x nekrájenými xxxxxx;

— xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8. POSTUP

Tento oddíl xxxxxxx xxxxxxxxx znalosti xxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx panenského xxxxxxxxx oleje x xxxxxxx se standardizovat xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx účastnících se xxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx vzít xx xxxxxx xxx obecná, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje.

8.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxx posuzovatelů)

Předseda xxxxxxxx xxxxxx je příslušně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx olivových xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jasné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx přípravu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x za sběr x xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx dat, x xxxxx xxxxxx výsledky xx xxxxxxxxxx úrovni x xxxxxxxxxx úsilím.

Práce xxxxxxxx zkušební komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti senzorického xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zkoušek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx se vyjadřování xxxxx xxxxxx x xxxx zabezpečit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx dále xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx posuzovatelů, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

8.2 Xxxxxxxx xxxxxxx

8.2.1 Xxxxxxxx vzorku

Každá xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje 15 xx oleje.

8.2.2 Xxxxxxx přizkoušce

Vzorky xxxxxxxxx xxxxx připravené xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nádobkách xxx teplotě 28 °X±2°X. Zvolená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx teplotě, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx přísady. Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx buď xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

8.2.3 Doba zkoušek

Nejvhodnější xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxx jsou x průběhu xxx xxxxxxx citlivé.

Citlivost čichově-chuťových xxxxxx je xxxx xxxxxxx jídlem xxxxxxx xxxxxx, zatímco po xxxxx slábne.

Toto kritérium xxxx nesmí xxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, xxx posuzovatel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx schopnost, xxxxxxx xxxxx jde x ovlivnění jeho xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

9. POSUZOVATELÉ

Osoby xxxxxxxx xxxx posuzovatelé při xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedlého xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxx v xxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx schopnost xxxxx xxxxxxx přípravy xxxxxx (xxx xxxxxxxxx odstavec).

Pro xxxxxxx xx xxxxx 8 xx 12 xxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9.1 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kandidátů x xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx chování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx-xx posuzovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x účasti xx organoleptické xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

9.1.1 30 xxxxx před stanoveným xxxxx zkoušky xx xxxxxxxx kouření.

9.1.2 Xxxx xxxxxxxx používání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx pach xx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx. Ruce je xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx mýdlem x xx xxxxx si xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

9.1.3 Posuzovatel xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky.

9.1.4 Xxxxx by xx xxxxxxxxxxx necítil xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xx-xx xxxxxxxx xxxx čichový xxxx xxxxxxx smysl, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jenž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx mohl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx náležitá xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx možnost odchylky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníků xx xxxxxxx.

9.1.5 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxx, xxxxxx své xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x co xxxxxxxxx.

9.1.6 Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx, že xxxxxxxx xx skleněné nádobce xx shoduje x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

9.1.7 Pozorně si xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx archu x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyjasní xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx komise.

9.1.8 Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx ji přitom xxxxxxxx hodinovým sklem x xxxxx xxxxxxxxxx x zakrouží xxxxxxxx xxxxxx úplně xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx co xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx dokončí xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, pomalými a xxxxxxxxx xxxxxxx, dokud xx nevytvoří úsudek x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx trvat xxxx xxx 30 xxxxxx. Pokud xxxxx xxxx xxxx nedojde x xxxxxx, xxxx xxxxxx pokusem si xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx posoudí chuť x vůni (xxxxxxx) (xxxxxxx čichově-chuťově-taktilní xxxxxxx). Xxxxxxx xx tak, xx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx olej xx celé xxxxxx xxxxx, od přední xxxxx úst a xxxxxx, podél xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx základních xxxxx sladké, xxxxx, xxxxxx a hořké xx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xx jazyce a xxxxx.

Xx xxxxx zdůraznit, xx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx rozprostřelo na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx krku, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podnět; xxxxx xx toto neprovede, xxx xxxx podněty xxxxx x některých xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx může být xxxxx xxxxxx zastřen xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při nichž xx xxxxxx vtahován xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozsáhle xxxxxxxx xxxxxx xx celých xxxxxx, xxx xxx xxxxxx těkavé aromatické xxxxxx retronasální (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx.

X úvahu xx xxx bere xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a ostrost xxxx palčivost, bude-li xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

9.1.9 Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx předešlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž xx mohl xxxxxx xxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx únavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx použít xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx olivového oleje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx malý xxxxxx jablka (přibližně 15 g), xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Poté xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx.

9.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx etapu xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební komise, xxxx xxxxxx pohovoří x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x psychologické podmínky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxx xxx schopna každá xxxxxxxx xxxxx. Faktory xxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxxxx xxxxxx (kouření) xxx. jsou dnes xxxxxxxxxxx do pozadí xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx času xxx xxxx práci.

Během rozhovoru xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxx kandidátovi podrobnosti xxxx xxxxx a xxxxx xx, kolik xxxx xxxx zabere. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx x zjistit, xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx. Jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx laskavě xx xxxx otázky:

Předseda xxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vyřazení těch, xxxxx xxxx xxxx xxxxx x takovou xxxxxxx, xxxxxx příliš xxxx nebo xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

9.3 Xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx" skupiny xxx „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"

Xxxxxxx xx xxxxx oleje, xxxxx xxxx typické xxx charakteristické znaky „xxxxxxxx" („atrojado“), „xxxxx, xxxxxx“, „žluklý“ x „xxxxx" x xx xxxxxxxxxxxxx xx reprezentují.

Odebere xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oleje x xxxxxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx předchozí, xxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dvěma xxxx třemi xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx budou xxx xxxxxxxx xxxxxxx x podkladem.

Série se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx koncentrace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx dostatečný xxxxx xxxxxx x xxxxxxx koncentracemi xxx, xxx xxxxx kandidát xxxxxx xxxxxx sadu xxxxxxx xxxxx.

Xxx stanovení „xxxxxxxxxx prahu" kandidátů xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xx jakékoli x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x další nádobku xxxxxxxxxx xxxxx 15 xx xxxxxxxx. Po xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx či xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx opakuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx odpovědí xxxxxxxxx xxx každou xxxxxxxxxxx xxx všech xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxx olej, mělo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezávisle proměnná x xxxxxxxx správných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx závisle xxxxxxxx.

Xxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx platí hodnota xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx 75 % xxxxxxxxx zjištění. Xxxx detekce se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx křivky xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx „xxxxxxx" xxxxxxxxxxx, xxxxx xx může xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx olej xxxxx intenzity xxxxxx xxxxxxxxxx, xx měla xxx podobná u xxxxxxx skupin xxxxxxxxx; xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx osobních xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx společný referenční xxx společný xxx xxxxxx skupinu běžných xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x čichově-chuťovou xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx koncentrací xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koncentrací tak, xxx xxxxxxx koncentrace xxxxxxxxx xx této xxxxxxxx 10. xxxxx. Xxxxxxxxxxx na 11. x 12. xxxxxx xxxx xxxx více xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx těžké xxxxxxx, xxx xxxxxxxx olej x odpovídající xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx X10, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzorce:

C10 × xx kde x = xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ředění 1,5 a n = xxxxxxxx o xxxxxxx 9 až - 2.

Xxxxxxx: Daná xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx olej xx 0,32. Xxx X10 = 0,32a x=1,5 pak existují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Xxxxxxxxxxx

12,30

8,20

5,47

3,65

2,43

1,62

1,08

0,72

0,48

0,32

0,21

0,14

Xxxxx xx xxxxx postupem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

9.4 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx intenzity"

Pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx více xxxxxxxxx, než xxxx xx třeba xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smyslovou xxxxxxxxxx x rozlišovací schopností. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vždy se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx analyzován xxxxxxx (xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx).

Xxxxxxx 1

Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx hospodárnost s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx oleje, počet xxxxxxx a xxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx výběrové xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: x) xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx bohužel xxxxxx x x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx procesem.

Pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" (xxxxxxxxx xxxxxx xxxx) podle xxxxx XXXX (American Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx) a XXX (Special Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx) č. 440, xxx. 53, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx bodech:

1. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx;

2. rozšíření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx poznámek při xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

3. xxxxxxxxxx koncentračních xxxxxx xx zkušební sérii;

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x pomůcky

— 1 500 ml xxxxx nebo skleněné xxxxx,

— zkušební xxxxxxx x xxxxx zbarveného xxxx,

— xxxxxxxx xx xxxxxxxx, na 10 xx, 15 ml, 1 000 xx x 1 500 xx.

Xxxxxxxx výrobky

— xxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxxx č. 7 160, DAB 8, XXX XX) xxxx xxxxxxxxxxx olejový xxxxxxx xxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx olej),

— xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx („xxxxxxxx"), xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx a xxxxx. 

9.4.1 Postup

Po přípravě xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx fáze xxxxxxxxxx x 25 xxxxxxxxx, x souladu x xxxx uvedenou metodikou xxx xxxxx xxxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx). Do každé x daných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xx xxxxx z xxxxxxxxxxx připravených podle xxxxxx X10 x xx.

2. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx zakryté xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx 20 xx 22 °X xxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxx nádobek x xxxxx série xx řady x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby individuálně xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx účelem xx xxx sdělí xxxx xxxxxx:

9.4.2 Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

12 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxx kandidátem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx („atrojado“), xxxxx xxxx octový, xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pachu, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vlevo x xxxxxx doprava xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vpravo xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx látek, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx straně (x xxxxxxxx č. 12) x xxxxxxx xx xxxxxx intenzitu xxxxx, xxxx byste xxxxxx xxxxxxx své xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx celou škálu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx místnost.

Mezitím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x zkušebních xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx vyplnily xxxxxxx xxxxx. Poté xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x řady xx nutno xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xx tímto účelem xxxxxxxx libovolně početné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxx nádobka xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx pach silnější xxx pach nádobky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxx nádobky xxxxxxxx bezprostředně xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx třemi xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx usnadnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX KANDIDÁTŮ

Zkouška x. ……………………….

&xxxx;Xxxxxxxxx………………………….

Xxxxxxxx skleněná xxxxxxx xxxxx na xxxxxx x………………………......................................................

Xxxxx…………………………….

Xxxxx…………………………….

9.4.3 Xxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx kandidáta

Vlastnost

Zvolené xxxxx

(X')

Xxxxxxx xxxxx

(X)

Xxxxxxxxxxx

(X’ – X)2

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

9.4.4 Statistické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx s pořadovými xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx („atrojado“) (Xx)

xxxxx xxxx octový (X)

xxxxxx (l)

hořký (Ho)

skleněná xxxxxxx x.

(10, 5, 7, 2)

xxxxxxxx xxxxxxx x.

(11, 3, 8, 6)

xxxxxxxx nádobka x.

(7,4, 10, 2)

xxxxxxxx nádobka x.

(6, 3, 11, 9)

Xxxxxxxxxxxx xxxxx nádobek x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nesmí xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xx nádobky xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx.

Xxx xx xxxxxxxxx nemohli xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pravidla:

1. xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx kandidáta xx třeba xxxxxx xxxx kód;

2. je xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx;

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx nádobky xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx jednotlivých kandidátů xx xxxxxxxx xxxxx:

12 xxxxxxx x odpovídajícími xxxxxx xxxxxxxxxxx charakteristiky „x“ xx označí xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ei1, xx2,... xx12 („i“ = jedna z xxxxxxxxxx xxxxxxxx („atrojado“), xxxxx xxxx octový, xxxxxx nebo xxxxx).

Xxxxx xxX xx xxxxxxxxx xxxxxxx a K' xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Hodnoty K x K' xxxx xxxxx xxxx xxxxx 1 až 12 xxxxxx, označující xxxxxxx xxxxx nádobky x xxxxx, které nádobce x xxxx přiřadil xxxxxxxx.

Xxxxx T (maximální xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx případě 3, přijaté xxxxxxxxx, xx xxx (X' — X) &xx; X je kandidát xxxxxxxxxxx vyloučen (1).

Xxxxxxxx xxxxxx (X' — X) &xx; T, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, protože xx schopen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) (xxxx. xxxxxxxx („xxxxxxxx“)), xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

XXxx = (X' — X)2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stupňů xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxx vlastností, xxxxxxx xx individuální xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx („xxxxxxxx“) xxxxx:

XXx= XXxx +PZa + PZaj +PZam

Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx uvádějí xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx 1

Předpokládejme, xx xxxxxxxx X xxxxxxxxx xx otázky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx intenzity xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx¬xxxx (x) takto:

Správné xxxxx nádobky x&xxxx;xxxx

(X)

Xxxxxxx xxxxx

(X')

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

(X'—X)

7

7

7-7 = 0

4

5

4-5 = - 1

10

6

10-6 = 4 (1)

2

4

2-4 = - 2

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, protože při xxxxxxx dosáhl xxxxx xxxxxxx X &xx; 3.

(1) Předseda xxxxxxxx xxxxxx xxxx působit xx xxxxxxxxx, xxx xxx při xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx, xx xx xxxxx ztrácet citlivost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx

(X)

Xxxxxxx xxxxx

(X')

Xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx

(X'-X)

7

7

7-7 = 0

4

4

4-5 = 0

10

7

10-7 = 3

2

3

2-3 = - 1

Tento xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Získal xxxx hodnocení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xx = 02 + 02 + 32 + (- 1)2 = 10

Celkové xxxxxxxxxx xxx výběr xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čtyřech posuzovaných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

XXxx + XXxx + XXxx + XXxx = ZZa

PVh + PVi + XXx + XXx = XX

XXxx + XXxx + XXxx + XXxx = XXx

XXxx + XXxx + XXxx + XXxx = ZHo

Z xxxxxxx = ZZa…ZHo

kde Xx = xxxxxxxx („xxxxxxxx“)

X = vinný xxxx octový

Žl = xxxxxx

Xx = xxxxx

Xxxx xx xxxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Z xx xx xx to, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x rozlišovací xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čtyřech xxxxxxxxxx. Xxxxxxx X xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a X = 0 xxxxxxx, xx kandidát rozpoznal x správně zařadil xxxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxx (čtyři xxx xxxxxx vlastnost). Hodnoty X různé od xxxx znamenají, xx xxxxxxxx sice xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxx patří, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx přesné xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o řadu xxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xx xxx, že xxxxx kandidát náhodně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx rozpoznal, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X&xx;Xx xx dostatečně xxxx xxxxxxx (x), xxxxxx xx možné xxxxx xxxxxx. Jinými xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx pravděpodobnost, xx xxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx intenzit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx ɒ.

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x (x xxxxx xxxxxxx 0,05), xxxxxxx Xx xx xxxxx z pravděpodobnostního xxxxxxxxxx xxxxxxxx X, xxxxx zase závisí xx pravděpodobnostní xxxxxxxxxx xxxxxxxx X (K).

Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx hodnota Xx xxxxxxx na 34.

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Z xxx xxxxxxx kandidáty, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx 34.

Xxxxxxxxx A x X xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx („atrojado“) (Xx)

XXx= 10

XXx = 12

Xxxxx xxxx xxxxxx (X)

XX = 10

ZV = 11

Xxxxxx (Žl)

ZŽl = 10

XXx = 15

Xxxxx (Xx)

XXx = 4

XXx = 0

Ʃ = 34

Ʃ = 38

Xxxxxxxxx X x X xxxxxxx 34 xxxxxxxxxx 38 bodů; x xxxxxxxx toho xxxxxxxx X ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxx X xx a xxxxxxxx xx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx 34 body xx ostatní zařadí xxxxx xxxxxxxxxx bodů xx listinu vhodných xxxxxxxxx x xxxxxx xx dvanáct xxxxxxxxxx.

9.5 Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx tyto:

a) xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx čichově-chuťově-taktilní xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx senzorické xxxxxx,

x) odborná xxxxxxxx xx xxxx zlepšit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xx xxxxxxx senzorická xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx různých xxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x účastníků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výcvik x xxxxx xxxxxxxx zkoušek, xxx kterých posuzovatelé xxxxxxx individuálně xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxx společně s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx způsoby hodnocení x zájmu sjednocení xxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přípravy xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx procentního podílu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zkouškách nebo xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupnici.

Praktický xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx se pokládá xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx pravdivá x xxxxxx xxxxxxxxxx data.

9.6 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx provádějí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, přičemž xxx x xxxxxxxxxx zkoušky, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx případů xx xxxxxx xxxxxxxxx závisí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzovatelů, aby xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xx xxxxx účelem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

10. XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX PANENSKÉHO XXXXXXXXX XXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx, jakož x xx výběru xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx připravenou xx zkušebním xxxxxxx xxxxxxxxx oleje xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení (1); xxxxxx posuzuje xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx archu xxxxxxxxx xx obr. 2, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx vyhodnotí xxxxxxx xxxxx.

10.1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obr. 2 (xxxxx vůně x xxxxx - flavour - a vyhodnocení xxxxxxx)

X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx u xxxxxxxxx xxxxx nejčastěji xxxxxxxxx x které xxxx xxx svou xxxx x chuť (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, uvede je x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx „xxxxxxx".

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zakřížkují xxxxx xxxxxxxxx (+) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxx uvedenou xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1: xxxxx vnímatelný,

2: xxxxx,

3: xxxxxxx,

4: silný,

5: xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx tabulky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (9 = xxxxxxxxx xxxxxxx, 1 = xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxx posuzovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxx hodnocení xx xxxxx xxxx x xxxxx pozitivní xxxxx x xxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x levé xxxxxxxx.

(1) Xxxx od xxxx xxxxxxxxx upustit, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx klasifikační xxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx („Xxxx“) obsahuje xxx rubrik, xxxxx xxxxxxx xx olivové xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx absence xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx chutí x xxxxx; protože má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, je třeba xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x druhém xxxxxxx („Xxxxxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x celkovému xxxxxxxxx xxxxxxx.

10.2 Konečné xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx komise shromáždí xxxxxxxxxxxx archy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzovateli x xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zkušební xxxxxx vyzve xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zkontroloval.

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxx sestaví xxxxxxx xxxxxxxxx celé skupiny x vypočítá xxxxxxxxxxx xxxxxx a chybu (xxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx analýz xxxxxxx zopakuje xxxxxxx, xxxxx nejsou k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx stanoví x xxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx místo.

Je-li xxxxxxx xxxxxxx intenzity xxxxx x/xxxx xxxxxxxx (dráždivé) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx než 2,5, xxxxx se x xxxxx odpovídající xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xx xxxxxxx střední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotami xxxxxxxxx x příloze X. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx: vzorky xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxxxxx třetí xxxxxxx.

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX ANALÝZA - XXXXXXX

1. PŘEDMĚT

Tato norma xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx se senzorické xxxxxxx.

2. XXXXXXX

2.1 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx analýza (substantivum):

Zkoušení xxxxxxxxxxxxxxxx vlastností výrobku xxxxxxxxxx orgány.

Vnímání (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx (adjektivum) (xxxxxxxxx):

Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx):

(xxxxx xxx x zkoušení organoleptických xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx specializovaný na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výrobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx senzorické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxx xxxxxxxxx vybraných x xxxxxxxxxxx posuzovatelů, xxxxx xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxxx dráždění. Tato xxxxxx xx s xxxxxxx xx svou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pomocí smyslů xxxxx nebo xxxx xxxxxxx malé xxxxxxxxx xxxx malých rozdílů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vnímání, analýzu x posouzení organoleptických xxxxxxxxxx výrobku, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x kinestetických vlastností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx (substantivum):

Zjištění xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, taktilních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx koncentrace.

Přijatelnost (xxxxxxxxxxxx):

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daným jedincem xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho organoleptických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx (substantivum):

Kvalitativní x/xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx (substantivum):

Výsledek vzájemného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhu, xxx xxxx xx xxxxx x nich xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx působil xxxxxxxxxx.

Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxx viditelné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx: velikost, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, tekutost, xxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxx dávat přednost xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx charakteristika.

2.2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx (stimul) (substantivum):

Fyzikálně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx smyslové receptory.

Chuť (xxxxxxxxxxxx):

(xxxxxxx xxxxx)

Xxxxx, jehož xxxxxxxxx jsou umístěny x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aparát xxxxxxxxxx xxxxxxx náležejících x xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x hořké.

Receptor (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx přijímat xxxxxxx a xxxx xx převádět xx xxxxxxx vzruch.

Poznámka: receptory xx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxx, xxxx xxx.).

Xxxx (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vnímání x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x němu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x plynném xxxxx x vnějšího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupnice xxxxxx. Adaptace (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxx xxxxxxxxxx citlivosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnětu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx danému podnětu xxxx podnětu, xxxxx xx mu xxxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, přestože je xxxxxxxx xxxxxxxx vhodného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx (substantivum):

Činnost, xxxxxx xxxxxxxx buňky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, konsistence xxxx kompaktnosti xxxxx.

Xxxx (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx (xxxxxx):

(xxxxxxx xxxxxxxx čichový smysl)

Vnímat xxxx pokoušet se xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx (adjektivum):

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx shodující xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx lidského xxxxxxx (xxxxxxxxx preference, xxxxx, xxxxxx);

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx minimalizuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chyby.

Poznámka: používat xxxxxx „instrumentální" jako xxxxxxxxx xx nedoporučuje.

Subjektivní (xxxxxxxxxx):

Xxxxxxxx pro sdělení xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx podnětem, xxx také xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx vznikající x xxxxx xx xxxxxx, vyvolané xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx).

Xxxx (substantivum):

Absolutní xxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx senzorického xxxxxxx:

— potřebná k xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx), xxxx

— při xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx identifikovat (práh xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx potřebná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx počitku.

Práh xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx):

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnětu, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxx kvantitativní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příjemný nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, například xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx: xx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx):

Xxxxxxxxxx xx na xxxxxx pod uvažovaným xxxxxx.

Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx):

Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx, při xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxxxx xxxxxxx, xxx němž xx xxxxx z xxxx xxxxxx s xxxxx intenzitou, xxx xxxxx působil samostatně.

Synergismus (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxx účinek xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx kombinace vyvolává xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx samostatných xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnětů.

Kontrastní účinek:

Nárůst xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx účinek:

Snížení xxxxxx xx rozdíly mezi xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; opak xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx (xxxxxxxxxx):

x) xxxxxxxx primární (základní) xxxx vyvolanou vodnými xxxxxxx většiny xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, kyseliny xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx);

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx směsí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx):

Xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přispívají x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. mléčné xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx (xxxxxxxxxx):

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (základní) xxxx tvořenou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx, kofein x xxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo směsí, xxxxx xxxxxxxxxx hořkou xxxx.

Xxxxxxxxxxxx substantivum xx xxxxxxx.

Xxxxx (xxxxxxxxxx):

x) charakteristický xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx typicky vyvolá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxx vlastnost xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx vyvolávají xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx (xxxxxxxxxx):

x) popisuje xxxxxxxx (základní) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx umělých xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx vyvolávají xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx (adjektivum):

a) xxxxxxxx komplexní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pokožky xxxxxxxx xxxxx dutiny xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxx x trnek;

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistých xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxx).

Xxxxxxx (xxxx x vůně) (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx či xxxx příznivé nebo xxxxxxxxxx.

Xxxx (xxxxxxxxxxxx):

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx počitky chuti.

Primární (xxxxxxxx) xxxx (substantivum):

Kterákoliv x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx, slaná, kyselá, xxxxx.

Xxxx (xxxxxxxxxxxx):

x) kombinace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při čichání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx, aroma (xxxxxxxxxxxx):

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx x parfumerií a x xxxxxxx xxxxxx xx tento xxxxxx xxx používá xxx xxxxxx počitek xxxxxxx xxxxx nosem.

Pachuť; xxxxxxxx xxxx (substantivum):

Kombinace xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx):

x) xxxxxxxxxxxxxx vlastnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx známé xxxx xxxxx;

x) popisuje xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. 

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxxxx xxxxx x pevném xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx prostřednictvím mechanických xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěných x xxxxxx.

Xxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x objektivním xxxxxxxxxxx, nikoliv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, mastnost xxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx:

Xxxxxxx, xxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx všemi oblastmi xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

xxxxx xxxxxxx vyvolané xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ISO 5492 xxxx X xx X x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx J. X. Magnena s xxxxxx „Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Coordination xxx Etudes xx Xxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxxxxxx“, xxx.

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX OLEJE

1. XXXXXXXX

Xxxxxx této xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx použita xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (pach, xxxx, xxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx teploty xxxxxx xxx zkoušky.

2. XXXXX

Xx xxxxxxx 1 xx xxxxxxxx nádobka, která xx optimální vlastnosti xxxxxx xxx xxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a rozlití xxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) tvar, xxxxx xx nejširší x xxxxxxxx, xxx xx těkavé složky xxxxxxxxx oleje snadno xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxx se xxxxx xxxxxx koncentrovaly, xxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nosem;

d) xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx nerozeznal xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxx ovlivněn x xxxx xx xx xxxxxx odvést xx xxxxxxxxxxxx hodnocení.

2.1 Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx:

— xxxxxxx xxxxx

— xxxxxxx xxxxx

— průměr xxxx

— xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

— xxxxxx xxxxxxxx

— xxxxxxxx xxxxx

— tloušťka xxx

Xxxxx skleněná xxxxxxx xx xxxxxxxx hodinovým xxxxx, xxxxx xxxxxx xx x 10 xx větší xxx xxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx prachu.

2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, bez xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx rozeznat xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx.

Xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx změny, xxxxx xx xxxxx vyskytnout xxx xxxxxxxxx.

2.3 Xxxxx x xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vody, xxx xx odstranily xxxxxxx zbytky čistícího xxxxxxxxxx. Xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx odkapat x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx ani koncentrované xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx sloučeninami xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx získání xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx pachy. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nutné pečlivě xxxxxxxxxx kód xx xxxxx skleněné xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxx může xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx kterému vzorku xxxxx.

3. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 28 ± 2 °X. Xx tímto xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x dosahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxx 2). Xxxx zařízení xx skládá z xxxxxxxxxxx xxxxx ponořeného xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx regulovanou xxxxxxxx nastavenou xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x olivovým xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prohlubní xxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxx ± 2 °X.

Xxxxxxx 1 – Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx (x xx)

Xxxxxxx 2 - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx v xx)

XXXXX XX ZAŘÍZENÍ XXXXXXXX MÍSTNOSTI

1. XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx je navržena xxx, xxx posuzovatelům, xxxxx se xxxxxxx xx senzorických xxxxxxxxx, xxxxxxxx účelné, příjemné x xxxxxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x pomáhající dosažení xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXXXXX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx musí splňovat xxxx xxxxxxx požadavky, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxx 3.1):

Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx a dobře xxxxxxxxx (xxx 3.2), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx účel xx xxxxxxxxxx uklidňující, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx stěnách, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (1).

Místnost xx xxx taková, xxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx vystavena xxxxxx zdrojům xxxxxx; xxxxx xx třeba xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx ji xxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx účelem xx xxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx okolní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx teplotu xx 20 xx 22 °X.

3.1 Rozměry

Rozměry závisejí xxxxx xx možnostech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx, aby umožnily xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx platí, xx xxx větší xxxxxxxx, xxx lépe, xxxxx je xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3.2 Xxxxxxxxx

Xxxxxxx přirozené xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozptýlené.

3.3 Teplota x vlhkost xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx teplotě x xxxxxxxx vzduchu. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 až 22 °X a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 xx 70 %, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. POPIS XXXXX

4.1 Xxxxxxxxx charakteristiky

Kabiny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x místnosti xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx posuzovatelé xxxxxx xxxx sebou xxxxx kontakt.

Kabiny xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx překližka, xxxxxxxxxx xxxxx xxx.). Xx-xx xxxxxx nátěr, xxxx být po xxxxxxxxx zcela xxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nastavitelnou xxxxxxxxxx x směrem.

Každá xxxxxx xx dále xxxx xxx vybavena xxxxxxxxx spojeným x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx světlem, xxxxxxxxxxx posuzovateli xxx xxxxxx ostatních xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx přístrojů a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx událost nebo xx přeje xxxxxx xxxxxxxxx atd.

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.2 Xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rozměrné x xxxxxxxx.

Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx rozměry:

— xxxxx:

0,75 x (xxx xxxxxxx)

0,85 x (x xxxxxxxx),

— xxxxxxx:

0,50 m (xxxx)

0,20 m (na xxxxxx xxxxxxxx),

— xxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxx 0,60 x xxx xxxxxx xxxxx,

— xxxxx stolu:

0,75 m.

4.3 Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx čištění.

Část xxxx stolní desky xx xxxxxxx xxx xxxxxxx s tekoucí xxxxxx xxxxx. Není-li xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, plivátko xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybavení.

Pokud xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je vyšší xxxx nižší xxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx.).

X xxxxxxxxx xxx může být xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx 1,10 xxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (skleněných nádobek, xxxxxxxx xxxxxx xxx.).

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx místnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přípravu xxxxxx. Toto zařízení xxxx mít xxxxx xxxxxxxxx dvířek (xxxxxxx 1), xxxxxxxx vertikálního xxxxxxxx (xxxxxxx 2) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx šálky (xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzorky, xxxx xxxx (xxxxxxx 3). Xxx xxxxxx o xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx dostatečně xxxxx xx to, xxx jím xxxxxx xxxx a skleněné xxxxxxx obsahující xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. XXXXXXXX XXXXXXXX

Xx-xx dostatek xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostory xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx nádobek xxxx přístrojů x xxxxxxx a pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx. Xxxxxx prostory je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, hluk xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádným xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxxxxx x vedlejšími xxxxxxxx.

Xxxxxxxx: X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx stav. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výhradně

pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínkám (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxx) xx xxxxxxxxx přenosných xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx prvků xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXXXX XXXXXX

&xxxx;

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx 2

XXXXXXX XXXXXX PRO XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxx 3

XXXXXXXXX PRO XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx 4 – Příklad xxxxxxxx xxxxxxxxx

X: Zkušební kabiny

B: Xxxxxxxx xx čištění xxxxxxxxx x pomůcek x xxxxxxxx vzorků

C: Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

X: Xxxxxxxx

X: Čekárna

F: Xxxxxxxx

X: Xxxxxxx

X: Myčka xxxxxx

Xx: Výlevka

AR: Xxxxx

XX: Xxxxxxxx stolek

DF: Xxxxx xxxxxxxxx

XX: Xxxxxx xxxx

X: Xxxxxxxx plocha


XXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX OLEJE X LABORATOŘI

1. NEUTRALIZACE X BĚLENÍ OLIVOVÉHO XXXXX X LABORATOŘI

1.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.1.1 Přístroje x xxxxxxx

— xxxxxx xxxxxxx xx 300 xx,

— laboratorní xxxxxxxxxxx xx 100xx xxxxxxxxxx,

— 250xx xxxxxxx,

— xxxxx xx 100 xx,

— xxxxxx nálevka xx 1 xxxx.

1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xx x x x x x

— 12 % vodný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

— 1 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ethanolu,

— hexan xxxxxxx x. x.,

— 2-xxxxxxxx xxxxxxx x. x.

1.1.3 Po x x x x

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx mastných xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 30 %

Do 300ml xxxxxxx xx nalije 50 x surového xxxxxxxxx oleje x xxxxxx se xx 65 °X xx xxxxx lázni. Xxxxx xx množství 12 % roztoku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx volným xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxx 5 % xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xx dobu xxxx xxxxx při xxxxxxx 65 °X.

Xxxx se xxxxxxx xx 100ml xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pastu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx do 250xx xxxxxxx, propláchne 50 xx 60 xx xxxxxx destilované xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx odsáváním. Proplachování xx opakuje, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx fenolftaleinu).

Olej xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

x) Oleje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx olejová xxxxxx xxx 30 %

Xx 1x dělicí xxxxxxx xx nalije 50 x xxxxxxxx xxxxx, 200 xx xxxxxx, 100 ml 2-xxxxxxxxx x xxxxxxxx 12 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx 0,3%.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx jedné xxxxxx. Xxxxx xx 100 xx xxxxxxxxxxx xxxx, znovu zamíchá x xxxxx xx xxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx xx umožní xxxxx xxxxxx vrstvy obsahující xxxxx. Xxxx těmito xxxxx vrstvami (xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxx) xx xxxxx vytvoří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nerozpustnými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1.2.1 Přístroje x pomůcky

— xxxxx xx 250 ml xx xxxxx zábrusovými xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxx xx 1 °X pro xxxxxx xx 90 °C,

b) xxxxxxxxxxxx míchadla xxxxxxxxxxx xxx 250 až 300 xxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

— vývěva x manometrem xxxxxxx xxxxxxxxx zbytkového xxxxx 15 xx 30 xxxxxxxx.

1.2.2 Xxxxxx

Xx xxxxx xx třemi xxxxx xx xxxxxx přibližně 100 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vloží xx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na 90 °C. Xxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx vody (přibližně 30 xxxxx). Pak xx xxxxx vakuum x xxxxx xx 2 až 3 x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku 15 xx 30 xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx 90 °X xx xxxxx třicet xxxxx xxxxxxxxx přibližně 250 xxxxxx za minutu.

Přefiltruje xx za xxxxx x termostaticky xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx teplotě 50 xx 60 °X).


PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX 2, 3 X 4 KE XXXXXXXX 15 KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY

1. „Xxxxxxxx 2 A Xx xxxxxx čísel 1509x1510xx xxxxxxx ,xxxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpracováním oliv, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo jiných xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X, XXX, XX, X x XII. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1509 a 1510 xx uveden x tabulce.

Tabulka X - Xxxxx mastných xxxxxxx x % xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx XX - Xxxxx xxxxxxx x % xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

X 0,1

xxxxxxxxxxx

X 0,5

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X 0,9

xxxxxxxxxxxxxx

X 0,2

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X 0,7

xxxxxxxxxxx

X 4,0

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X 0,5

xxxxxxxxxxxx

&xx; kampesterol

kyselina xxxxxxxx

X 0,3

betasitosterol (1)

x 93,0

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X 0,5

xxxxx-7-xxxxxxxxxxxx

X 0,5

X = Maximum

m = xxxxxxx

(1) Xxxxx -5, 23 xxxxxxxxxxxxxxx + cholesterol + xxxxxxxxxxxxxx + xxxxxxxxxxx + xxxxx 5-xxxxxxxxxxx + delta-5avenasterol + xxxxx-5, 24-xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx‘ xx xxxxxx xxxx xxxxxxx výhradně x xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozpouštědel (xxxxx 1510) podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxx X x XX.

X Xx smyslu podpoložky 1509 10 10 xx ,xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx‘ rozumí, xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx mastných xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 400 xx/xx,

x) obsah xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 4,5 %,

x) obsah xxxxxxxxxx mastných kyselin x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxx 1,3%, x/xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

— d1) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 20 xxxxxxxx aktivního xxxxxxx na xx,

— x2) obsah těkavých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 0,2 xx/xx xxxx xxxxx xxx 0,1 xx/xx xxx každé xxxxxxxxxxxx,

— x3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X270 xxxxx xxx 0,250 x po xxxxxx xxxxx aktivovaným xxxxxx hlinitým nejvýše 0,11. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx kyselin, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx 3,3 x na 100 x, xxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oxidem xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenou v xxxxxxx XX extinkční xxxxxxxxxx X270 vyšší xxx 0,11. X xxxxxxx xxxxxxx musí xxx po neutralizaci x xxxxxx provedenými x laboratoři tyto xxxxxxxxxx:

— xxxxxxxxx koeficient X270 xxxxxxx 1,20;

— xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 270 nanometrů xxxxx xxx 0,01, avšak xxxxxxx 0,16, (1) Xx-4 x Km+4 = extinkční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x 4 nanometry xxx Km;

— x4) xxxxxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x výsledkem senzorického xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 3,5.

II. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx 1509 10 90 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ rozumí olivový xxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx kyselina xxxxxxx, xxxxxxx 3,3 x na

100 x;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx kg;

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 xx/xx;

x) xxxxx xxxxxxxx halogenových xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejvýše 0,2 xx/xx x xxxxxxx 0,1 xx/xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X270 xxxxxxx 0,250 x xx úpravě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0,10 (2);

f) xxxxxxxx extinkčního xxxxxxxxxxx (XX) x xxxxxxx 270 xxxxxxxxx xxxxxxx 0,01;

x) organoleptické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx též zjistitelné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx senzorického xxxxxxxxx xxxxxx vyšším xxx 3,5;

x) obsah xxxxxxxxxxxx x uvaolu xxxxxxx 4,5 %;

x) xxxxx nasycených xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 2 xxxxxxx 1,3%.

Xxxxxxxx 2 X Xx xxxxxxx 1509 90 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1509 10 10 nebo 1509 10 90, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx olivovým xxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxxxxxxx:

x) xxxxx volných xxxxxxxx kyselin, vyjádřených xxxx xxxxxxxx olejová, xxxxxxx 3,3 x xx 100 x;

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 350 xx/xx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx K270 xxxxx než 0,250 x xxxxxxx 1,20, x xx xxxxxx xxxxx aktivovaným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0,10;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) vyšší než 0,010 x nejvýše 0,160;

x) xxxxx erythrodiolu x xxxxxx xxxxxxx 4,5 %;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vázaných x xxxxxx 2 xxxxxxx 1,5 %.

Poznámka 2 X Xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1510 00 10 xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx‘ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx než 2 x xx 100 g;

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx a uvaolu xxxxx xxx 12 %;

x) xxxxx nasycených xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2 nejvýše 1,8 %.

Xxxxxxxx 2 X Do podpoložky 1510 00 90 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxx 1510 00 10, xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx olejem, x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx X x XX xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poloze 2 xx xxxxxxx 2 %.“

(1) xxx: XX = Km – 0,5 (Km-4 + Km+4)

Km = xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 270 xxxxxxxxx (xx);

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X270 xxxxx xxx 0,250, xxxx být xxxxxxxxx nová xxxxxxx xx xxxxxx oleje xxxxxxxxxxx xxxxxx hlinitým. Xxxxxxxxxx X270 xxx xxxxx přesáhnout 0,10.

2. „Xxxxxxxx 3 Xx xxxxxxxxxx 1522 00 31 a 1522 00 39 xxxxxxx:

x) xxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxx obsahujících xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxxx xxx 70 nebo xxxxxx než 100;

x) xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx vyšším xxx 70 xxxx nižším xxx 100, u xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx V xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 níže xx xxxxx xxx 93,0 % xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx."

Xxxxxxxx 4 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastností výše xxxxxxxxx výrobků jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 2568/91."


PŘÍLOHA XX

1. XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX POKRUTINÁCH

1.1 Xxxxxxxxx x xxxxxxx

— vhodný xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o objemu 200 xx až 250 xx,

— elektricky xxxxxxxxx xxxxx (písková, xxxxx xxxx.) nebo xxxxx xxxxx,

— xxxxxxxxxx xxxx,

— laboratorní sušárna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx 80 °X,

— xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x termostatickou xxxxxxxxx, xxxxxxx udržovat xxxxxxx 103 ± 2 °X a zabezpečující xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx,

— mechanický xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

— xxxxxxxxx patrony a xxxxxxxx vata xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x hexanu,

— xxxxxxxxx,

— xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx 1 mm,

— xxxxx, ve formě xxxxxxxx kousků, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

1.2 Chemikálie

Technický xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 2 xx xx 100 xx xxxxxxxxxxxx.

2. XXXXXX

2.1 Příprava xxxxxxxxxx xxxxxx

X případě potřeby xx x rozemletí xxxxxxxxxxxxx vzorku xxxxxxx xxxxxx dobře xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx zcela prošly xxxxx.

Xxx xxxxx dvacetina xxxxxx se použije xxx xxxxxxxxx mlýnku; xxxxx rozemletý materiál xx vyhodí. Zbytek xx rozemele x xxxxxxxxx, důkladně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analyzuje.

2.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx asi 10 x xxxxxx x xxxxxxxxx xx 0,01 x.

2.3 Xxxxxxxx extrakční xxxxxxx

Xxxxxxxx vzorek se xxxxxxx do extrakční xxxxxxx x utěsní xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx použit xxxxxxxxx xxxxx, zkušební vzorek xx do něj xxxxxx.

2.4 Xxxxxxxx předem

Jsou-li xxxxxxx pokrutiny xxxxx xxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vyšší xxx 10 %), xxxxxxx xx vysušení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx patrony (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx dobu xx xxxxxxx vyhřáté xx xxxxxxx nejvýše 80 °X, aby došlo xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx než 10 %.

2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pemzy, xxxxx xxxx předem xxxxxxxx x sušárně xxx xxxxxxx 103 ± 2°Xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xx 1 xx.

2.6 Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx patrona (nebo xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx extrakční xxxxxxxx x to celé xx umístí xx xxxxxxxxxx vyhřívanou xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxx xx xxxxxxx (xxx. xxxxx, ne xxxxxx xxx). Extrahuje xx 4 xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx nechá xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx z extrakčního xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxxx většina rozpouštědla. 

2.7 Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx extrakční xxxxxxx xx xxxxxx xx mikromlýnku x xx nejjemněji xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vloží xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dvě hodiny xx xxxx extrakční xxxxx, xxxxxxxxxx již xxxxx část extraktu.

Roztok xxxxxxxx v extrakční xxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxx-xx xxxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přes xxxxxxxxx papír, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx papír xx xxxxxxxxxx propláchnou xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se převede xx druhé xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1 xx.

2.8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx rozpouštědla xx z extrakční xxxxx xxxxxxxx oddestilováním xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx stopy xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 20 xxxxx x sušárně xxx 103 ± 2 °X. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx proudem vzduchu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx po krátkou xxxx, xxxx pod xxxxxx.

Xxxxx x vyextrahovaným xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx hodiny x zváží xx x xxxxxxxxx xx 1 xx.

Xxxxxxx baňky xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zahřívají xx xxxx 10 xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xx. Xxxxx xx xxxxxx vyšší, xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vážení xxx dlouho, xxxxx xxxxxx xxxx dvěma xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx 10 mg. Potom xx xxxxxxxxx konečná xxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx vzorku xx xxxx xxxxxxxx dvě xxxxxxx;.

3. XXXXXXXXX XXXXXXXX

3.1 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx:

X = m1 × 100 / x0

xxx

X = procento xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x0 = hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxx v x,

x1 = xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x.

Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dvou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx opakovatelnost.

Výsledek xx xxxxx x xxxxxxxxx xx jedno desetinné xxxxx.

x) Xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx vypočítá xxxxx:

X × 100 / 100 – X = extrakt x % xxxx x xxxxxx

xxx

X = xxxxxxxx hmotnostní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

X = jeho xxxxxxx x obsah těkavých xxxxx.

3.2 Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxxxx xx xxxx nezávislými xxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx pracovníkem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 0,2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na 100 x zkušebního vzorku.

Pokud xx xxxxxx větší, xxxxxxx xx opakuje xx xxxxxxx dvou xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 0,2 x, za xxxxxxxx xx xxxxxxxx aritmetický xxxxxx xxxxx čtyřech xxxxxxxxx.


XXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

1. OBLAST XXXXXXXXXX

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx specifikuje xxxxxx xxxxxxxxx jodového xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x olejích, xxxx xxx „tuky“.

2. XXXXXXXX

Xxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxx xxxxx tato xxxxxxxx:

2.1 Jodové xxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xx pracovních podmínek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x x xxxx xx 100 x xxxxxx.

3. XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x voda x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sodného.

4. XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx p. x.

4.2 Xxxxx xxxxxxxx, 100 x/x roztoku; nesmí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

4.3 Xxxxxxxx xxxxxx.

5 x xxxxxxxxxxx xxxxxx se smísí xx 30 xx xxxx x ke xxxxx xx přidá 1 000 ml xxxxxx xxxx, xxxx xx tři minuty x xxxxxx xx xxxxx vychladnout.

4.4 Thiosíran xxxxx, standardní odměrný xxxxxx x(Xx2X2X3.5X2X) = 0,1 xxx/x, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx 7 xxx před xxxxxxxx.

4.5 Rozpouštědlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejných xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

4.6 Wijsovo xxxxxxx, xxxxxxxxxx jodmonochlorid x xxxxxxxx octové. Doporučuje xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx obchodně xxxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxx 9 x ICl3 + 9 x I x xxxxxxxx xxxxxx.

5. XXXXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx:

5.1 Skleněná váženka, xxxxxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xx xxxxx (5.2).

5.2 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 500 xx xx skleněnou xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. XXXXXXXX XXXXXXXXXX VZORKU

Homogenizovaný xxxxxx se vysuší xxxxxxx sodným x xxxxxxxxxxx.

7. POSTUP XXXXXXX

7.1 Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se liší xxxxx očekávaného xxxxxxxx xxxxx, viz xxxxxxx 1.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x

Xxxx než 5

3,00

5 xx 20

1,00

21 xx 50

0,40

51 xx 100

0,20

101 xx 150

0,13

151 xx 200

0,10

Zkušební xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx 0,1 mg xx xxxxxxxx váženky (5.1).

7.2 Stanovení

Váženka se xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx do 500xx xxxxx (6.2). Přidá xx 20 ml xxxxxxxxxxxx (4.5), x xxx se xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx 25 xx Xxxxxxx xxxxxxx (4.6), baňka xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx tmavé xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx neprovádí xxxx.

Xxxxxxx způsobem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x přídavkem rozpouštědla x Wijsova xxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx vzorky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 150 xx baňka xxxxxxx 1 hodinu v xxxxxxx, pro xxxxxx x jodovým xxxxxx xxx 150, pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxx xxxx oxidované xx xxxxx xxxx prodloužit xx 2 xxxxxx.

Xx xxxx době xx xx každé xxxxx xxxxx 20 ml xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (4.2) x 150 xx vody (4.1).

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sodného (4.4), xxxxx xxxxx nezmizí xxxxx zbarvení xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx škrobového xxxxxxx (4.3) a xxxxxxxxx se x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zabarvení.

Poznámka: Připouští xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx potenciometrickou indikací.

7.3 Xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx dvě xxxxxxxxx.

8. XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

12,69x (X1-X2) / x

xxx

x = xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (4.4) v xxx/x,

X1 = xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sodného (4.4) xx xxxxx xxxxx x ml,

V2 = xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (4.4) pro xxxxxxx stanovení x xx,

x = hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxx v x (7.1).

Xxxx xxxxxxxx xx uvádí xxxxxxxxxxx xxxxxx dvou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx podmínka xxxxxxxxxxxxxxx.