Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 853/2004

xx xxx 29. dubna 2004,

xxxxxx xx stanoví zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx živočišného xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x zejména na xx. 152 xxxx. 4 písm. x) xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského x sociálního výboru [2],

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx,

x souladu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 251 Smlouvy [3],

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1) Xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 852/2004 [4] xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel. Xx xxxxx zejména xxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X rámci xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze X Xxxxxxx x xxx jejich uvádění xx trh. Tato xxxxxxxxxx pravidla zmírnila xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pravidla xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výrobců x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx schvalování xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx na označování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx potravin živočišného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjednodušení xxxxxxxxxx xxxxx pravidel, je-li xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx.

(7) Zjednodušení xx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 852/2004, podle xxxxx xxxx provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádějící xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prvovýrobu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kritických xxxxxxxxxxx xxxx (XXXXX), xxxxxxxx x xxxxxxxx xx.

(8) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přepracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel obsažených xx stávajících směrnicích.

(9) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx x hlediska bezpečnosti xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx, že xxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx vnitřního xxxx x xxxxxxxx živočišného xxxxxx, což xxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hygienická xxxxxxxx xxx produkty živočišného xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx Společenství xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx domácí xxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx domácí xxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx podniku dodává xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xxxx místnímu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(12) Požadavky xxxxxxxx (XX) x. 852/2004 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahrnující xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (tzn. na xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx by však xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 852/2004 měly xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxx xx měly xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostor xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavky nařízení (XX) č. 852/2004 xx dostatečné xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx. Takové xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxx xx obchodní xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx nacházet x xxxx xxxxxxxxxxxxx blízkosti x dodávky xx xxxx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(14) X xxxxxxx x článkem 10 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veškerá xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxx povinnosti stanovené x tomto nařízení.

(15) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx obecných xxxxxxxx nařízení (XX) x. 178/2002 [5] xx xxxx provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx schválení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xx xxx, xxxx označeny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx označením.

(16) Xxxxxxxxx dovážené xx Xxxxxxxxxxxx mají splňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 178/2002 xxxx xxxxxxxx pravidla, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doplňkovými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx x Švédsko xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x potvrzenými xxxxxxxxxxxx Xxxxxx 94/968/XX [6], 95/50/ES [7], 95/160/XX [8], 95/161/XX [9] a 95/168/ES [10] a rozhodnutími Xxxx 95/409/XX [11], 95/410/XX [12] x 95/411/XX [13]. Měl xx být xxxxxxxx xxxxxx xxx udělení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členskému xxxxx, který má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxx, který xx x dotyčných potravin xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro Xxxxxx x Švédsko. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2160/2003 ze xxx 17. xxxxxxxxx 2003 x tlumení xxxxxxxx a některých xxxxxx původců zoonóz xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxx [14] xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx živá xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(18) Xx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxx x xxxxxxxxx jatek.

(19) Xxxxxxxx je na xxxxx, xxx xxxx xxxxx pokračovat x xxxxxxxxx tradičních xxxxx x xxxxxxxx fázi xxxxxx, zpracování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx. Pružnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx regionů xxxxx xx. 299 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cíle xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx transparentní, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. Xxxx by xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx rozdíly xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řetězec x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 178/2002 x xxx Xxxxxx koordinovala xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx opatření.

(20) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) by xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx technologický xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx vhodná pružná xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx různými xxxxxxxx xx se xxxx měly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX.

(21) Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x krmivářském xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx existují vazby xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x veřejným xxxxxxx. Xx vyžaduje, xxx spolu xxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxxxxxxx řetězci, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(22) X xxxxx zajistit řádnou xxxxxxxx ulovené xxxxx xxxxxx zvěře uváděné xx xxx Společenství xx xxxx být xxxx ulovených zvířat x xxxxxx vnitřnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aby xxxx xxxx zachovány xxxxxx xxxxxxxxxx (lovecké) xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxxxx volně xxxxxx zvěř xx xxx x lidské xxxxxxxx. Xx xx xxxx myslivcům (lovcům) xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na místě. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezbytné, xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx první prohlídku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx měly mít xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(23) X xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx stanovena xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx nové požadavky xxx xxxx xxxxxxx xx xxx. U xxxxxx kritérií xx xx mělo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx neměla být xxxxxxxxxxx hodnotami, při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx syrové xxxxx xx xxx. Xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx okolností xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě, xxxxx xxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx mléko x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přímé xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx členským xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx stanovily xxxxxx opatření xxx xxxxxxx zdraví x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx území dosažení xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(24) Xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx x farem. Xxxxxxxxx xxx xxxxx používané xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x skladování.

(25) Xxxx xxxxxxxxxxxx znamená, že xxxxxxxxx hygienická xxxxxxxx xxxxx být zrušena. Xxxx xxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/41/ES xx xxx 21. dubna 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx produktů živočišného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě a xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx [15].

(26) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady 94/371/ES xx dne 20. xxxxxx 1994, xxxxxx xx stanoví zvláštní xxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na trh [16], xxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušení xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxx 92/118/XXX [17].

(27) Právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx by xx měly xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx potřeby xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx bezpečnost xxxxxxxx.

(28) X xxxxx zohlednit xxxxxxxxx x vědecký xxxxxx xx xxxx xxx zajištěna úzká x xxxxxx spolupráce xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx potravinový řetězec x xxxxxx zvířat.

(29) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx neměly xxx xxxxxxxxxx, dokud nevstoupí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právní předpisy x xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxxxxxxx od xxx, xxx vstoupí x xxxxxxxx, aby dotčená xxxxxxx měla xxx xx xxxxxxxxxxx.

(30) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/ES xx xxx 28. xxxxxx 1999 o xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx [18],

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

KAPITOLA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxx působnosti

1. Toto xxxxxxxx stanoví zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx potravinářských podniků. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 852/2004. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx produkty x zpracované produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nevztahuje xx xxxx nařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rostlinného původu, xxx zpracované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx živočišného původu xxxxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx získávány x xxxxxxx s xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x stejně xxx x xxxx xxxx xxx zacházeno.

3. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx potravin, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx spotřebu;

c) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je přímo xxxxxx konečnému spotřebiteli;

d) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx malá xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx maloobchodu, který xxxxxx xxxx xxxx xxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxxxxx malá množství xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx volně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx stanoví x rámci vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx. 3 xxxx. x), d) a x). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dosažení xxxx xxxxxx nařízení.

5. x) x) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nevztahuje xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

x) Xxxx xxxxxxxx xx však vztahuje xx činnosti maloobchodu xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx, xxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přičemž v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplotu xxxxxxxxx x příloze III,

nebo

ii) xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnost xx xxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxx vztáhnout xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxx území, xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx x) xxxx x) xxxxxxxxxxxx.

6. Xxxx nařízení xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zdraví, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x eradikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx na xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx

x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx identifikace zvířat x xxxxxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. definice xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 178/2002;

2. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 852/2004;

3. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X

x

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx XX x XXX.

XXXXXXXX II

POVINNOSTI XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 3

Obecné xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX a XXX.

2. Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx-xx to nařízení (XX) č. 852/2004 xxxx toto nařízení xxxxxx xxxx, pokud xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx čl. 12 xxxx. 2. Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx použití, xxxxx xxxxx xxx přijaty xxxx xxxxxxxx. Použití xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky tohoto xxxxxxxx.

Článek 4

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx připraveny a xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 852/2004, xxxxxxxxx xxxxxx II x XXX xxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x

x) která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xx požadováno podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx.

2. Xxxx je xxxxxx xx. 6 xxxx. 3 nařízení (XX) x. 852/2004, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx živočišného xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nevyžadujících kontrolované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx, xxxxx x souladu x xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 854/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxx x lidské xxxxxxxx [19], xxxxxxxxx xxxxx:

x) po návštěvě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx schválí.

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 854/2004. Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx činnost, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zruší xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schválením.

5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx tomu, xxx zařízení xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx ode xxx použitelnosti tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zařízení

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 2 a xxxxxx xx xxx produkty xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

xxxx

x) xxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx přede xxxx použitelnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 5

Označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x identifikační xxxxxxxx

1. Provozovatelé potravinářských xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxx xx manipuluje x zařízení, xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) označením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 854/2004,

xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx X přílohy XX tohoto xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxx umístit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx produkt xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x zařízeních, která xxxxxxx xxxxxxxxx článku 4.

3. Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxxxx odstranit xxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 854/2004 x xxxx, pokud xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxx nepracují xxxxx xxxxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx:

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx třetích xxxx, x xxxxx xx povolen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 11 xxxxxxxx (XX) x. 854/2004;

i) x) xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxx obdržen xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zařízení, x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x souladu x článkem 12 xxxxxxxx (XX) x. 854/2004,

xx) v xxxxxxx xxxxxxxxx masa, mletého xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx oddělovaného xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x masa xxxxxxxxx xx jatkách a x xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx uvedených x seznamu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 12 nařízení (XX) x. 854/2004 xxxx xx schválených provozech Xxxxxxxxxxxx

x

xxx) x xxxxxxx xxxxxx mlžů, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13 xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx 5 xx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x identifikační označení,

ii) xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 852/2004

x

xxx) podmínky xxx dovoz xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy Společenství xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu

a

d) xxxx popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx (ES) x. 854/2004 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dokladů.

2. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) x. 854/2004.

3. Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx:

x) xxxxxxxx xxxx xxx dovozu k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 97/78/XX [20];

x) dovoz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2002/99/ES [21]

x

x) činnosti podléhající xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, byly xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

4. Xxxxxxxxxxxxx potravinářských podniků xxxxxxxxxx potraviny xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rostlinného xxxxxx, tak zpracované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu, xxxxxxx, xxx zpracované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxx x takových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx 1 xx 3. Musí xxx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčením, xxxxx nemusí xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x)).

XXXXXXXX XXX

XXXXXX

Xxxxxx 7

Xxxxxxx

1. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x přílohou XX xxxx XXX, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přiložena xxxxxxxxx xxxx xxxx doklady.

2. X souladu x xxxxxxxx uvedeným x xx. 12 xxxx. 2 mohou být:

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x

x) xxxxxx ustanovení pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx formě.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uvést xx xxx ve Xxxxxx nebo xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, pokud xxx x xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx masných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

x) masa x xxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxxx drůbež, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx, včetně mletého xxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

x

x) vejce.

2. x) x) X případě xxxx xxxxx a xxxxxx x masa xxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx zařízení odeberou xxxxxx xxxxxxx a x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx podrobí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx.

x) X xxxxxxx vajec xxxx balírny/třídírny xxxxxxx, xx xxxxxxx pocházejí x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx podrobena xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

x) X masa xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X vajec xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx. x) a x) xxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolnímu xxxxxxxx, xxxxx byl xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 12 odst. 2 uznán xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx a Xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxx xxxxx x xxxxxx a masa xxxxxxx se x xxxxxxxxx přiloží obchodní xxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxxxxxx vzoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxx, že:

i) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxxxx,

xxxx

xx) maso xx xxxxxx pro xxxxx z účelů xxxxxxxxx x písmeni x),

xxxx

xxx) xxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

x) X xxxxx xxxx xxx x zásilkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx je uvedeno, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) negativní xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x).

3. X xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 12 xxxx. 2 xxxxx xxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 aktualizovány x xxxxx zohlednit xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx xxxx přijetí mikrobiologických xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx (ES) x. 852/2004

a

b) xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxx potraviny xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx xxxx plně xxxxxxxxx xx jakýkoli xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uznaný xx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 2160/2003.

KAPITOLA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx ustanovení

Prováděcí xxxxxxxx x přechodná xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxx čl. 12 xxxx. 2.

Xxxxxx 10

Změny x xxxxxxxxxxxx příloh II x III

1. Xxxxxxx XX a XXX xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x postupem xxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 2, xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx zkušenostem xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx systémů založených xx xxxxxxxx XXXXX xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 852/2004,

x) k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx důsledkům a x očekáváním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx potravin,

d) x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx posouzení xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxxx x teplotním xxxxxxxxx xxx potraviny,

f) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx s xxxxxxxx uvedeným v xx. 12 odst. 2 xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx II x XXX xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vliv xx xxxxxxxx cílů tohoto xxxxxxxx.

3. Xxxx jsou xxxxxxxx cíle tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx 4 až 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

4. x) x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zpracování xxxx xxxxxxxxxx potravin,

nebo

ii) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potravinářských xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx se vztahují xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x vybavení xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx státy. X xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přizpůsobeny, x xxxxxxxxx přizpůsobení, x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rizika x xxxxx opatření, xxxxx xxxx být xxxxxxx s cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx,

x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xx xx, xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xxx xxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx může, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 12 odst. 1. Komise xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxx čl. 12 xxxx. 2 xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx x xxxxx xx to nezbytné, xxx s xxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx navrhnout xxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx stát xxxx přijmout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pouze:

a) x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 6,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 6 Komise xxxxxxxxxx členským xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx navrhnout xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 6,

xxxx

x) x souladu x xxxxxxxxx 8.

8. Xxxxxxx xxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx obecných xxxxxxxxxx Smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx:

x) zakazuje xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx trh xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx spotřebě,

nebo

b) xxxxxxxx xx schválením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mléko, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx stanovená x oddílu IX xxxxxxx III k xxxxxx sýrů x xxxxx zrání xxxxxxx 60 dnů a xxxxxx výrobky xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx neohrozí xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Zvláštní rozhodnutí

Aniž xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxx článku 9 x xx. 10 xxxx. 1, mohou xxx v xxxxxxx x postupem xxxxxxxx x čl. 12 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxx XXX x xxxxx:

1. stanovit xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xxxxx;

2. xxxxxxxx xxxx obsah vápníku x xxxxxxxxxx oddělovaného xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx;

3. xxxxxxxx xxxx druhy ošetření, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxx x produkčních xxxxxxx xxxxx B xxxx X, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

4. přesně uvést xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx mořské xxxxxxxxx;

5. xxxxxxxx xx spolupráci x příslušnou referenční xxxxxxxxxx Společenství další xxxxxxxxx normy xxx xxxx mlže, včetně:

a) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vyšetřovacích xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x

x) xxxxx x metod xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

6. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důkazy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx veřejného zdraví;

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX oddílu XXX xxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx Xxxxxxxxxx (hřebenatkovití);

8. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx stanovit, xxx xxxxx epidemiologických xxxxx xxxxxxxxxxxxx rybolovný revír xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx provozovatelé potravinářských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx XXX xxxxxx VIII xxxxxxx III zmrazovat xxxxxxxx xxxxxxxx;

9. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

10. xxxxxxx použití xxxxxxxx mléka, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx buněk xxxxxxxxx x xxxxxx XX xxxxxxx XXX, x xxxxxx určitých xxxxxxxx xxxxxxx;

11. stanovit, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 96/23/XX [22], xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mléce

a

12. xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxx výboru

1. Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použijí se xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES x ohledem xx xxxxxxxxxx článku 8 xxxxxxxxx rozhodnutí.

Lhůta uvedená x čl. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3. Výbor přijme xxxx xxxxxxx xxx.

Článek 13

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxx významný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx III xxxxxxx III xx xxxx zvířecí xxxxx.

Článek 14

Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx do 20. května 2009 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx doplní zprávu xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 15

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Evropské unie.

Použije xx xx 18 xxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx (XX) x. 852/2004;

b) xxxxxxxx (XX) č. 854/2004

x

x) xxxxxxxx 2004/41/XX.

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2006.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx dne 29. xxxxx 2004.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. Xxx

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XxXxxxxx


[1] Xx. věst. X 365 E, 19.12.2000, s. 58.

[2] Xx. věst. X 155, 29.5.2001, x. 39.

[3] Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 15. května 2002 (Xx. xxxx. X 180 X, 31.7.2003, x. 288), společný xxxxxx Rady xx xxx 27. října 2003 (Úř. xxxx. X 48 X, 24.2.2004, x. 23), xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2004 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 16. xxxxx 2004.

[4] Úř. xxxx. X 139, 30.4.2005, x. 1.

[5] Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad xxx bezpečnost potravin x xxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 31, 1.2.2002, x. 1). Nařízení xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1642/2003 (Xx. xxxx. X 245, 29.9.2003, x. 4).

[6] Xx. věst. X 371, 31.12.1994, x. 36.

[7] Úř. xxxx. X 53, 9.3.1995, x. 31.

[8] Úř. xxxx. X 105, 9.5.1995, x. 40.

[9] Xx. věst. X 105, 9.5.1995, x. 44.

[10] Úř. věst. X 109, 16.5.1995, x. 44.

[11] Úř. xxxx. X 243, 11.10.1995, x. 21.

[12] Úř. věst. X 243, 11.10.1995, x. 25.

[13] Úř. xxxx. X 243, 11.10.1995, x. 29.

[14] Xx. xxxx. X 325, 12.12.2003, x. 1.

[15] Xx. xxxx. X 157, 30.4.2004, x. 33.

[16] Xx. věst. X 168, 2.7.1994, x. 34.

[17] Směrnice Xxxx 92/118/XXX xx xxx 17. xxxxxxxx 1992 x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu ve Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx nevztahují xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxxxxxx x kapitole X xxxxxxx A xxxxxxxx 89/662/XXX, a xxxxx xxx x patogenní xxxxxxx, směrnice 90/425/EHS (Xx. xxxx. X 62, 15.3.1993, s. 49). Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 445/2004 (Xx. věst. X 72, 11.3.2004, x. 60).

[18] Úř. věst. X 184, 17.7.1999, x. 23.

[19] Úř. xxxx. X 139, 30.4.2005, x. 206.

[20] Xxxxxxxx Rady 97/78/XX ze dne 18. xxxxxxxx 1997, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 24, 30.1.1998, s. 9). Xxxxxxxx xx xxxxx aktu x xxxxxxxxxxx z xxxx 2003.

[21] Xxxxxxxx Xxxx 2002/99/XX xx dne 16. xxxxxxxx 2002, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, distribuci x xxxxx produktů xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxx x lidské xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 18, 23.1.2003, x. 11).

[22] Xxxxxxxx Rady 96/23/XX xx dne 29. dubna 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx látek x jejich xxxxxxx x živých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 125, 23.5.1996, x. 10). Směrnice ve xxxxx nařízení (XX) x. 806/2003 (Xx. xxxx. L 122, 16.5.2003, s. 1).


XXXXXXX I

DEFINICE

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. MASO

1.1 "Xxxxx" se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx díly zvířat xxxxxxxxx bodech 1.2 xx 1.8 xxxxxx xxxx.

1.2 "Xxxxxxxx kopytníky" xx rozumí xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxx xxxx Bubalus x Xxxxx), xxxxxxx, ovce x kozy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

1.3 "Xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou považováni xx domácí, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zvířata, s xxxxxxxx xxxxx.

1.4 "Xxxxxxxxx" xx rozumějí xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx.

1.5 "Xxxxx xxxxxx xxxxx" xx rozumějí:

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxx x lidské xxxxxxxx x jsou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zvěř xxxxx xxxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxx členských států, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uzavřeném území x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx volně xxxxxx xxxx,

x

- xxxxx xxxxxx ptáci, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

1.6 "Xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x bodě 1.2.

1.7 "Drobnou xxxxx xxxxxx zvěří" xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx žijící xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

1.8 "Xxxxxx xxxxx žijící xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx x přírodě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx definice xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

1.9 "Xxxxxxx xxxxxxxxx tělem" xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx opracování.

1.10 "Xxxxxxxx masem" xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx vakuově xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx, zmrazení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

1.11 "Xxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx než x jatečně xxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxx.

1.12 "Vnitřnostmi" xx rozumějí xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x pánevní, včetně xxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x volete.

1.13 "Xxxxxx xxxxx" xx xxxxxx vykostěné xxxx, xxxxx bylo rozmělněno x xxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxx.

1.14 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" nebo "XXX" xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx mechanickým oddělováním x xxxx xx xxxxx, xxxxx zůstalo xx vykostění xx xxxxxxx, nebo x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xx xxxxxx xxxx xxxxx struktura xxxxxxxxx xxxxxx.

1.15 "Masnými xxxxxxxxxx" xx xxxxxx čerstvé xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx které xxxx xxxxxxxxx ošetření, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx masa, x xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx masa.

1.16 "Jatkami" xx rozumí zařízení, xx xxxxxx se xxxxxxx porážení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

1.17 "Xxxxxxxxx/xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx provádí xxxxxxxxx xxxx bourání/porcování xxxx.

1.18 "Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zvěřinou" xx xxxxxx xxxxxxxx, x němž se xxxxxxx xxxx x xxxxxxx zvěřina xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx.

2. XXXX MLŽI

2.1 "Xxxx" se xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), xxxxx získávají xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2.2 "Xxxxxxxx biotoxiny" xx xxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxxxx xxxx zejména x důsledku toho, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx toxiny.

2.3 "Xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxx živých mlžů x produkčních xxxxxxx xxxxx X, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx středisek x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mořskou xxxxx nebo v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx organoleptické vlastnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

2.4 "Xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x oblasti xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x nimi a xxxxxx xxxxxxx xx xxx.

2.5 "Xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx x moři, lagunách xxxx v ústí xxx, xxx xx xxxx buď vyskytují xxxxxxxxx, nebo na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x z xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

2.6 "Xxxxxxxxx xxxxxxx" se rozumějí xxxxx x moři, xxxxxxxx nebo v xxxx xxx s xxxxx vymezenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bójemi, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx výhradně x xxxxxxxxxxx xxxxxxx živých xxxx.

2.7 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx xxxx plovoucí xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, čištění, xxxxxxx, xxxxx balení a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

2.8 "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx s přívodem xxxxx mořské xxxx, x nichž jsou xxxx xxxx umístěni xx xxxx nezbytnou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

2.9 "Sádkováním" xx xxxxxx xxxxxxx, při xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx, x xxxxxxxx nebo x xxxx xxx xx dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxx xxxxx nebo xxxx.

3. XXXXXXXX RYBOLOVU

3.1 "Xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxx mořští xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx mlžů, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plžů x xxxxx xxxxx, xxxxx x žab), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx forem, částí x produktů xxxxxx xxxxxxxxx.

3.2 "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednomu xxxx xxxx xxxxxx xxxx je filetování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx kůže, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx navazuje první xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3.3 "Mrazírenským xxxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx, na jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. vykrvení, xxxxxxxxxx xxxxx, vnitřností x xxxxxxx, a xx něž xxxxxxxx xxxxxxxx první xxxx xxxxx balení.

3.4 "Mechanicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx produkt xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z produktů xxxxxxxx tak, xx xx xxxxxx xxxx xxxxx struktura xxxxxxxxx.

3.5 "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v ochranné xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxx xxxx ošetření než xxxxxxxx.

3.6 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produkty rybolovu, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sekání.

4. MLÉKO

4.1 "Xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxx produkované xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 40 °X x nebylo ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rovnocenným účinkem.

4.2 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeným x xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx zařízení, x xxxx xx xxxxxxx jedno xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxxx.

5. XXXXX

5.1 "Xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx, xxxxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

5.2 "Xxxxxxxx xxxxx" xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx skořápky.

5.3 "Xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx skořápkou x xxxxxxxxxxxx podskořápkovými xxxxxxx.

5.4 "Xxxxxxxx/xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx, kde xxxx xxxxx tříděna xxxxx jakosti a xxxxxxxxx.

6. ŽABÍ STEHÝNKA X XXXXXXXX

6.1 "Xxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx xxxxx těla xxxxx z xxxx Xxxx (čeleď Xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx končetinami, xxxxxxxxx a xxxxxxx.

6.2 "Xxxxxxxx" xx rozumějí xxxxxxxxxxx xxxx druhu Xxxxx xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx xxxxxxx Muller, Xxxxx xxxxxxx a xxxxx čeledi Achatinidae.

7. XXXXXXXXXX XXXXXXX

7.1 "Masnými xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky získané xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků, takže x xxxxx plochy xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

7.2 "Xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mléka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7.3 "Xxxxxxxxx xxxxxxx" xx rozumějí xxxxxxxxxx xxxxxxx získané xxxxxxxxxxx vajec, jejich xxxxxxx složek xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx takto zpracovaných xxxxxxx.

7.4 "Zpracovanými xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxx xxxx dalším xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.5 "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tukem" xx xxxxxx xxx získaný xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, určený k xxxxxx spotřebě.

7.6 "Xxxxxxx" xx rozumějí xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx oddělení xxxx x xxxx.

7.7 "Xxxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx částečnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx a xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx.

7.8 "Xxxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxx x kostí, xxxx, xxxxx a xxxxx zvířat, xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

7.9 "Opracovanými xxxxxxx, xxxxxxxx měchýři x xxxxxx" xx rozumějí xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxx x xxxxxxxxx opracovány, xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sušením.

8. XXXX XXXXXXXX

8.1 "Produkty živočišného xxxxxx" xx rozumějí:

- xxxxxxxxx živočišného xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx,

- xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx plži xxxxxx x lidské xxxxxxxx

x

- xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx spotřebiteli.

8.2 "Xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se společným xxxxxxxxx x odděleními, x němž xxxx xxxxxxxxx prodávány provozovatelům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.


PŘÍLOHA XX

XXXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX XXXX PRODUKTŮ XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X:

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 5 xxxx 6 a s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx označením xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X. UMÍSTĚNÍ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx označením před xxx, než xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxx musí být xx produkt xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx odstraněn jeho xxxxx obal xxxx xxxxx obal xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxxxx (XX) x. 1907/90 [1].

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x článkem 18 nařízení (ES) x. 178/2002 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx x jimž xxxxxx produkty xxxxxx.

X. XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

5. Xxxxxx musí xxx xxxxxxx, nesmazatelná x xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx viditelná.

6. Xx značce musí xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx které xx zařízení xxxxxxx, x to xxx xxxxx názvem, nebo xxxxx písmeny kódu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx normou XXX.

X xxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxx xxxxx x kódy XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, IT, XX, XX, PT, XX x XX.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x materiál, xxxxx xxxxxxxxx xxxx vstupem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, a xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

7. Xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx potraviny, xx xxx xx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku používat xxxxx označení xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nacházející xx xx Společenství, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxxx XX, EC, XX, XX, EK xxxx EY.

C. XXXXXX XXXXXXXX

9. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxx xxx označení xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, na xxxxx xxxx nebo na xxxxx obal, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxx obal xxxx xxxxx xxxx. Označením xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx.

10. V xxxxxxx dalšího obalu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx maso xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx štítek xxxxxxx xxxxx xxxx natištěno xx xxxxx xxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxx při xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

11. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontejnerech xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx balení a xxxx určeny xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx balení x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx umístěno xx xxxxxx povrch xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

12. X kapalných, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxxx, xxxxx přiložené xxxxxxx obsahují informace xxxxxxx x xxxxxx 6, 7 x xxxxxxxxx x xxxx 8.

13. Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx konečnému spotřebiteli, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na vnější xxxxxx xxxxxx xxxxx.

14. Xxxxx xx označení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx povoleno x xxxxxxx s pravidly Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x potravinách.

ODDÍL XX:

XXXX XXXXXXX ZALOŽENÝCH XX ZÁSADÁCH XXXXX

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, které xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx požadavky xxxxxx 5 xxxxxxxx (ES) x. 852/2004, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx analýzy xxxxxx xxxxxxxx, x zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zvíře, popřípadě xxxxx xxxxx zvířat xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx III od xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) nepochází x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x nichž platí x hygienických xxxxxx xxxxx přemísťování zvířat xxxx jiná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxxxxx to xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x

x) xx v okamžiku, xxx xx xxxxxxxxxx xx jatky, x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx.

3. Není-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxxxx, xxxx xx provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaři a xxxxxxxx xxxxxx opatření.

ODDÍL XXX:

XXXXXXXXX X POTRAVINOVÉM XXXXXXX

Xxxxx jde x xxxxxxxx zvířata, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx odeslána xxxx mají xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozující jatky x případě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx oddílu x musí xxxxx xxxx xxxxxx.

1. Provozovatelé xxxxx nesmějí xxxxxxxx xx prostor xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravin, xxxxx jsou xxxxxxxx x záznamech xxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 852/2004 v xxxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx pocházejí.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zvířat xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 7.

3. Informace xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravin podle xxxx 1 zahrnují xxxxxxx:

x) xxxxxxxx status xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky xxxx xxxx ošetření x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtou, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx a x délkou xxxxxxxxxx xxxx,

x) výskyt xxxxx, xxxxx mohou mít xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odebraných x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx xx bezpečnost xxxx, xxxxxx vzorků xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) příslušné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx porážkou x xx porážce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x výrobě, pokud xxxxx vypovídat x xxxxxxx nákazy,

a

h) xxxxx x xxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. x) Provozovatel xxxxx však xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3 xxxx. x), x), x) x x), xxxxx mu xxx xxxx známy (xxxx. x xxxxx stálé xxxxxx nebo z xxxxxxxx zabezpečování xxxxxxx),

xxxx

xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx. x), x), x) a x), pokud xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx doslovně xxx, jak xxxx xxxxxxx v záznamech xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Mohou xxx xxxxxxx elektronickou xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx standardního xxxxxxxxxx podepsaného výrobcem.

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 7, xxxxxxxxxx xx 24 hodin xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx šarže. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířete xxxxxx úřednímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obavy x xxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx informací x xxxxxxxxxxxx řetězci, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřednímu veterinárnímu xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, dokud xx xxxxxxxx úřední xxxxxxxxxxx lékař.

7. Xxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx, xxx stačí, xxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx na jatky, x xx v xxxxxxxxxxxxx případech:

a) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hospodářství, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx doprovázejícím xxxxxxx xxxxxxxxx veterinární xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx vyšetřil x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x

x) zvířata, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx jatky xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pocházejí.

Provozovatelé xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud přijmou xxxxxxx x porážce, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. x) a x) xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx. Xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx nebo následně xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx úřední xxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx se, xx xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx spotřebě. Xxxxx xxxxxxx zvířata x xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxx.


[1] Xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1907/90 xx xxx 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx (Xx. xxxx. X 173, 6.7.1990, x. 5). Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxxx (ES) č. 2052/2003 (Úř. věst. X 305, 22.11.2003, x. 1).


PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X:

XXXX DOMÁCÍCH KOPYTNÍKŮ

KAPITOLA X:

XXXXXXXX XXXXXX ZVÍŘAT XX JATKY

Provozovatelé potravinářských xxxxxxx přepravující xxxx xxxxxxx xx jatky xxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx zvířaty xxxxxxxxx šetrně, aby xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx vykazují příznaky xxxxxxx nebo která xxxxxxxxx xx stáda, x xxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx původci xxxxxx, xxxxx xxx přepravena xx jatky xxxxx xxxxx xx povolí xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX II:

POŽADAVKY XX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx konstrukce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jatek, xx kterých se xxxxxx xxxxxx kopytníci, xxxxxxxxx následující xxxxxxxxx.

1. x) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx klimatické xxxxxxxx xxxxxx, předporážkové xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx napájení x x xxxxxxx potřeby x xxxxxx zvířat. Xxxxxxxx odpadní xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xx kontaminaci xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx.

x) Xxxxx musí xxx xxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxx kontaminace xxxx xxxx:

x) xxx xxxxxxxxxx počet prostor xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx;

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jatky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činností:

i) xxxxxxxx x xxxxxxxx,

xx) x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx drobů, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxx xxxxx

x

xxx) xxxxxxxx xxxx;

x) xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxx x podlahou, xxxxxxx a xxxxxxxxx;

x

x) xxx xxxxxxxxx linky, xxxxx (xxxx-xx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx plynulý xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx křížovou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx dostatečně xxxxxxxx, xxx nedošlo ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxx zařízení pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx horkou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 82 °C xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx, v němž xx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx vybavené tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kontaminace.

5. Xxxx xxxxxxxxx uzamykatelná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx masa xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxx existovat samostatný xxxxxxx x vhodným xxxxxxxxx pro čištění, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxx xxxx úředně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x blízkosti.

7. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx porážka provádí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx hnůj x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx.

9. Xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx vybavené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyhrazené xxx xxxxxxxxxxx službu.

KAPITOLA XXX:

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX/XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kopytníků:

1. xxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx

x) umožněním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx šarží;

2. xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx časech xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že materiál xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx kontaminace xxxx;

3. xxxx provozní prostory xx bourání/porcování xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitoly X;

4. xxxx zařízení, x xxxx xx xxxxxxxxxxx manipulující x xxxxxxxxx xxxxx myjí xxxx, xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x

5. xxxx xxxxxxxx xxx dezinfekci xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 82 °C xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx účinkem.

KAPITOLA XX:

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx potravinářských podniků xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se poráží xxxxxx kopytníci, xxxx xxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xx přepravení xx xxxxx xxxx xxx zvířata xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doba xx xxxxxxxxx.

2. x) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx. x) x x) xxxxx xxx xxxxxxx x lidské xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxx porážkou xx xxxxxxx.

x) Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx živá xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x výjimkou:

i) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx x souladu x xxxxxxxxx VI;

ii) xxxxxx poražených x xxxxx chovu v xxxxxxx x xxxxxxx XXX

x

xxx) xxxxx xxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxx XX xxxxxxxxx II.

c) Xxxx xxxxxx, xxxxx byla xx úrazu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Zvířata, xxxxxxxxx každá xxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx musí být xxxxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

5. Provozovatelé jatek xxxx xxxxxxxxx pokyny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 854/2004, xxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxx poražena bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx, xxxxxxxx, stažení, vykolení x další xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxxx kontaminaci xxxx. Xxxxxxx:

x) průdušnice x xxxxx musí zůstat xxx xxxxxxxx nedotčeny, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náboženského zvyku;

b) xxxxx xxxxxxxxx kůže x odstraňování rouna

i) xxxxx dojít ke xxxxx mezi vnějším xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x

xx) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx povrchem xxxx xxxx x xxxxxx xx nesmějí xxxxxxx masa;

c) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx k výtoku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx něm a xxxx být xxxxxxxxx, xxx vykolení xxxx xxxxxxxxx co xxxxxxxx xx omráčení;

a

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vést xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

8. X xxxxxxx upravených těl xxxx xxxxxx částí xxxx xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx, musí být xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxxxxxxxx xxxx vodou x napařování xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx činnost mohou xxx použity xxxxx xxxxxxxxx přísady. Prasata xxxx xxx xxxx xxxxxxxx opláchnuta xxxxxx xxxxx.

10. Jatečně xxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fekáliemi. Xxxxx viditelná xxxxxxxxxxx xxxx xxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx způsobem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nesmějí xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nařízení (ES) x. 854/2004 xx xxxxxxxxxxxxxx podmínek.

13. Xx xxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx přiřazeny xxxxxx xxxxxxx upravenému xxxx,

x

x) nesmí přijít xx xxxxx s xxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx tělem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po porážce.

Penis xxxx být odstraněn xxxxx, xxxxx nevykazuje xxxxxxxxxxx xxxx.

14. Obě xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x vnitřního xxxx. X xxxxx, xxxxxx x lichokopytníků xxxx xxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

15. Xxxxx xx krev xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx téhož kontejneru xxxx ukončením xxxxxxxxx xx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě prohlášeno xxxxxxx upravené tělo xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx zvířat.

16. Po xxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xx x skotu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) se x xxxxx xxxxx xxxxxxxx co nejdříve xxxxxxxx části xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx maso xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x lidské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vnitřností, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepovolí jinou xxxxxxx.

17. Xx xxxxxxx x prohlídce xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX.

18. Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx musí xxx spařeny xxxx xxxxxxxxx,

x) střeva musí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x

x) hlavy a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx upravenými xxxx xxxxxxx zvěře xxxx xxxxx žijící xxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx zabraňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zvířat. X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zařízení xxx příjem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx poražené v xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

20. Xxxxx xx jatkách xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z choroby, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxx, umyto x xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX X:

XXXXXXX XXXXXXX/XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby bourání/porcování x xxxxxxxxxxx masa xxxxxxxx kopytníků xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavky.

1. Xx xxxxxxx smějí xxx xxxxxxx upravená xxxx xxxxxxxx kopytníků xxxxxx xxxxx na xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx půle xx xxxxxxx xxx velkoobchodní xxxxx. Xxxxx dělení x vykosťování xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx/xxxxxxxx.

2. Xxxxx s xxxxx xxxx xxx organizována xxx, aby se xxxxxxxxx nebo minimalizovala xxxxxxxxxxx. X tomuto xxxxx musí provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx:

x) xxxx xxxxxx k xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx bourání/porcování, xxxxxxxxxxx, ořezávání, krájení xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx balení x xxxxxxx balení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejvýše 3 °X u xxxxx x 7 °C x ostatního xxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 12 °C nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zvířat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zabránit křížové xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx časovým xxxx xxxxxxxxxxx oddělením xxxxxxxx s různými xxxxx.

3. Xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX bodu 3 xxxxxxxxxxx a xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 písm. b).

4. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx a bouráno/porcováno xxxx dosažením xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. b) xxxx x případě, xxx se xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxx x tomtéž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx/xxxxxxxx buď přímo x prostor xxxxx, xxxx po xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostorách. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zabaleno, musí xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x).

XXXXXXXX XX:

XXXXXX XXXXXXX XXXX JATKY

Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí zajistit, xxx maso z xxxxxxxx kopytníků, xxxxx xxxx nuceně xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. Jinak zdravé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx.

2. Veterinární lékař xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porážkou.

3. Xxxxxxxx x vykrvené xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odstraněny žaludek x xxxxxx; další xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx zvířetem xxxxxxxxxx na xxxxx x musí být xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx než 2 hodiny, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolují, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

6. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem, x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porážkou xx xxxxxxxx, uvádí xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx porážky a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx (XX) č. 854/2004 xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx doplňujících xxxxx požadovaných x xxxxxxx nucené porážky.

8. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxx xxxxx maso x xxxxxx xxxxxxxxxx zvířat xx xxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zaměnit x označením podle xxxxxxxx (XX) č. 854/2004 xxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX oddílu X tohoto xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx pouze v xxxxxxxx státě, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX:

XXXXXXXXXX A XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků musí xxxxxxxx, aby skladování x přeprava xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx probíhaly x souladu x xxxxxxxxxxxxx požadavky.

1. x) x) Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx křivky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx částech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 3 °X x x xxxxxxxxx xxxx 7 °X. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx maso x xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxx 4 xxxxxxx/xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxx procesu chlazení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx větrání, xxx xxxxxxxxxxx xx kondenzaci xx xxxxxxx masa.

2. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxx 1 x xxxx teplota xxxx být zachována x xxxxxxx skladování.

3. Xxxxxxx xxxx musí xxxx xxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxx uvedené x xxxx 1 a xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx přepraveno xx xxxxxxxxxxx, že:

a) xxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxx přepravu x xxxxxxx zařízení xx xxxxxx,

x

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx hodiny.

4. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

5. Nebalené maso xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx masa, xxxxx xxxxxx skladována xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx obalu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxx kontaminace xxxx.

XXXXX XX:

XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXXXXX X:

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx pocházejí xx xxxxxxx, x xxx xx známo, xx xx kontaminována původci xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx jatky, xxxxx pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx orgán.

3. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontejnery pro xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x musí xxx snadno xxxxxxxxxx x dezinfikovatelné. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx potřeby xxxx xxxxxxxxx použitím xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx shromažďování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, umyto x vydezinfikováno.

KAPITOLA XX:

XXXXXXXXX XX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx konstrukce, xxxxxxxxxx x vybavení xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxx porážkou.

2. Xx xxxxxx vyloučení xxxxxxxxxxx masa xxxx xxxxx:

x) xxx dostatečný xxxxx prostor xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) mít xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx celých xxx poražené xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro konkrétní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) zajišťovat xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činností:

i) xxxxxxxx x xxxxxxxx,

xx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x paření

a

iii) xxxxxxxx xxxx;

x) být xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxx masa x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx;

x

x) xxx xxxxxxxxx linky, xxxxx (xxxx-xx xxxxxxxxx) jsou xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx porážkové xxxxx. Pokud je x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Musí mít xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 82 °X xxxx xxxxxxxxxxxx systém s xxxxxxxx účinkem.

4. Zařízení, x xxxx si xxxxxxxxxxx manipulující x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxx existovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx masa x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx skladování xxxx prohlášeného za xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, mytí x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx,

x

x) přepravních xxxxxxxxxx.

Xxxx místa x xxxxxxxx nejsou xxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx schválená místa x xxxxxxxx.

7. Musí xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX XXX:

XXXXXXXXX XX BOURÁRNY/PORCOVNY

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit, xxx xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx plynulého xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobních xxxxx;

x) měly prostory xxx xxxxxxxx skladování xxxxxxxx x nebaleného xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x způsob skladování xxxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X;

x) xxxx xxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx myjí xxxx, xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxxxx o xxxxxxx nejméně 82 °X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Pokud se x xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) vykuchání xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx "xxxx xxxx", xxxxx xxxx omráčeny, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx vykrmovací farmě,

nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxx xxxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX:

XXXXXXX PORÁŽKY

Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. x) x) Xxxx xxxxxx zvířat xxx uvedených x xxxxxxx x) xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx spotřebě, xxxxx xxxxxx porážena na xxxxxxx.

x) Xx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx porážku, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, hus x xxxxxx chovaných xxx xxxxxx jater "xxxx xxxx" x xxxxx, xxxxx xxxxxx považováni xx xxxxxx, xxx xxxx chováni na xxxxxxx jako domácí xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poražena xx xxxxx v xxxxxxx s kapitolou XX;

xx) xxxxxxx zvěře xxxxxxxx v místě xxxxx x xxxxxxx x oddílem XXX

x

xxx) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx XX kapitoly XXX.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pokyny příslušného xxxxxx, xxx zajistili, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx pro porážku xxxxxxx druhů xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx běžci x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být přijata xxxxxxxxx xxxxxxxx zabraňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx časovým, xxxx xxxxxxxxxxx oddělením xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zvířat. Musí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx x skladování xxxxxxx upravených těl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Zvířata přepravená xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, vykolení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx k xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vykolení.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx prohlídka po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vhodných podmínek, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx řádnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xx xxxxxxxxx xx porážce:

a) xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odstraní části xxxxxxxx x lidské xxxxxxxx;

x) pozastavené xxxx xxxx maso prohlášené xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx produkty xxxxxxx přijít xx xxxxx s masem xxxxxxxxxxx xx vhodné x lidské spotřebě

a

c) xxxxxxxxxx nebo části xxxxxxxxxx, xxxxx zůstaly x xxxxxxx upraveném xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxx pokud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx nepovolí xxxxx xxxxxxx.

8. Xx xxxxxxxxx x vykolení musí xxx xxxxxxxx zvířata xxxxxxxx x xx xxxxxxxx zchlazena xx xxxxxxx 4 °C x xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xx xxxxx.

9. Pokud xxxx jatečně upravená xxxx xxxxxxxx ponorem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxx parametrů, xxxxx je xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, teplota xxxx, xxxxx x směr xxxxxxxx xxxx a xxxx chlazení, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx ke kontaminaci xxxxxxx xxxxxxxxxx těl;

b) xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx však jednou xxxxx.

10. Xxxxxxx zvířata xxxx zvířata xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nákazy xxxx programu boje xxxxx nákaze xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a musí xxx přijaty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxx opětovným použitím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX X:

XXXXXXX XXX XXXXXXX/XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XX XXXX

Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx bourání/porcování x xxxxxxxxxxx masa drůbeže x zajícovců xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavky.

1. Xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kontaminace. X xxxxxx účelu xxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxxxx zajistit, xxx:

x) maso xxxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, krájení xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx balení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 4 °X, x xx pomocí xxxxxx xxxxxxx 12 °X xxxx xxxxx xxxxxxxx s rovnocenným xxxxxxx,

x

x) x prostorách xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx křížové xxxxxxxxxxx, x to xxxxx potřeby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oddělením xxxxxxxx x různými xxxxx.

2. Maso xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x bouráno/porcováno před xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx/xxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxx jatek,

nebo

b) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabaleno, xxxx xxx xxxxxxxxx xx teplotu xxxxxxxx x bodě 1 xxxx. b).

4. Xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od baleného xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přepravována x xxxxxx čase xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x způsob skladování xxxx přepravy nemohou xxx zdrojem kontaminace xxxx.

XXXXXXXX XX:

XXXXXXX XX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kapitoly IV xxxx 1 písm. x) bodu x) xx xxxxx xxxxx x povolením xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Na farmě xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární prohlídky.

2. Xxxxxxxxxxxx potravinářského podniku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx, aby xxxxx xxx provedena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x ptáky/drůbeží.

5. Musí xxx dodrženy požadavky xx dobré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

6. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx jatky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ošetření zvířete, xxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxxx x ochranné xxxxx a datum x xxx porážky.

7. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx na jatky xxxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxx veterinárním lékařem xxxx schváleným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nařízením (ES) x. 854/2004.

8. X xxxxxxx drůbeže xxxxxxx xxx výrobu jater xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx ptáci xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx stavu na xxxxx xxxx do xxxxxxxx/xxxxxxxx. Xxxx být xxxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Drůbež určená x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 4 °X až 15 xxx. Xxxx xxx xxxxxxxx na jatkách xxxx x xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxx členském xxxxx xxxx xxxxx, ze xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX:

XXXX XXXXXXX XXXXX

1. Xxxxxxxxxx x oddílu I xx xxxxxxxx na xxxxxx masa xx xxxxxxxxxxx farmových xxxxx (Xxxxxxxx x Xxxxxx) x jeho xxxxxxx xx trh, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepovažuje xxxx ustanovení xx xxxxxxxx.

2. Ustanovení x xxxxxx XX xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxx x jeho xxxxxxx xx trh. Pokud xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x oddílu X, xxxxx xxxxxxxxxx x oddílu X. Xxxx být k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxx.

3. Xxxx jsou xxxxxxx xxxx 1 a 2, xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx farmové běžce x kopytníky podle xxxx 1 v xxxxx xxxxxx, pokud:

a) xxxxxxx xxxxx přepravovat, xxx nebyla ohrožena xxxxxxx nebo aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx;

x) xxxxx pravidelně podstupuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) vlastník xxxxxx xxxxxxxxx žádost;

d) xx příslušnému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x čas xxxxxxx xxxxxx;

x) hospodářství xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvířat, xxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, vykrvení x xxxxxxx, xxxxx mají xxx běžci xxxxxxx;

x) xxxx dodrženy xxxxxxxxx xx dobré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxx x vykrvená xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx hygienicky x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx přeprava xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) k xxxxxxxxx zvířatům musí xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ošetření, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx;

x

x) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx zvířatům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úředním xxxx xxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příznivý xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx provedenou xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxx porážky.

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx x souladu x xxxxx 3 také xxxxxx.

XXXXX XX:

XXXX VOLNĚ XXXXXX ZVĚŘE

KAPITOLA X:

XXXXXXX XXXXXXXX (LOVCŮ) XX XXXXXXXXXXX X HYGIENICKÝCH XXXXXXXX

1. Xxxxx lovící xxxxx xxxxxx zvěř x cílem xxxxxx xx xx xxx x lidské spotřebě xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxx x x xxxxxxxxxx x ním, xxx xxxxx provést prvotní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx však, xxx znalosti xxxxxxx x xxxx 1 xxxx alespoň jedna xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

3. Proškolenou xxxxxx xx xxxx xxx xxxx ošetřovatel xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxx (xxxxxxx) skupiny xxxx xxxxx xx nachází x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx zvěřinu xxxxxxxxxxxx xxxx správci xxxxx x xxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx chování, xxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx, fyziologie x xxxxxxx xxxxx žijící xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijící xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiných faktorů, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx konzumaci;

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx techniky xxxxxxxxxx x xxxxx žijící xxxxx, xxxx přepravu, xxxxxxxx xxx. xx xxxxxxxx;

x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxxxxx myslivecké (xxxxxxx) xxxxxxxxxx v xxx, aby xxxxxxxx xxxxxx školení.

KAPITOLA II:

MANIPULACE X VELKOU XXXXX XXXXXX XXXXX

1. Po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx.

2. Proškolená xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těla x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřností x cílem xxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx provedena co xxxxxxxx po usmrcení.

3. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zvěře smí xxx uvedeno xx xxx pouze xxxxx xx tělo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx co nejdříve xx vyšetření xxxxx xxxx 2. Vnitřnosti xxxx xxx přiloženy, xxx xx xxxxxxx x bodě 4. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx, xx xxxxx danému xxxxxxx.

4. x) Xxxxx nebyly xxx xxxxxxxxx podle xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx neobvyklé znaky, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx chování xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiložit x tělu xxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx tělo xxxxxxxxxx, xxxxx druhů x xxxxxxxxxx na xxxxxx trichinelózy (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a ostatní), xxxxxxx hlava (xxxxx xxx) a bránice xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx. Myslivci (xxxxx) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx xxxxx, v xxxx se xxx xxxx, zejména xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 96/23/XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reziduí x xxxxx.

x) Xx xxxxxx okolností xxxx xxxxx (kromě xxx, xxxxxx a xxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žaludku a xxxxx tělo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znaky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx znečištění životního xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx a).

c) Pokud xxxx x xxxxx xxxxxxx k dispozici xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxx, xxxxxx x xxxx) x veškeré xxxxxxxxxx xxxxx žaludku x xxxxx.

5. Xx usmrcení xxxx být x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 7 °X. Xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolují, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné.

6. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zpracovávajícího zvěřinu xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zpracovávajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx toho xxx xxx nestažená xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx:

x) xx xxxx stažením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxx x xx x xx odděleně xxxxxxxxxxxx x není xxxxxxxx

x

x) xx xxxxxxx xx u xx xxxxxxxxx konečná prohlídka x souladu x xxxxxxxxx (XX) č. 854/2004.

9. Xx xxxxxxx/xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijící xxxxx xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxxxxxx V.

KAPITOLA XXX:

XXXXXXXXXX X DROBNOU XXXXX XXXXXX XXXXX

1. Xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx nalézt znaky, xxxxx by mohly xxxxxxxx, xx maso xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx co nejdříve xx xxxxxxxx.

2. Pokud xxxx při prohlídce xxxxxxxx neobvyklé znaky xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx uvedeno xx xxx pouze xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 tělo xx xxxxxxxx přepraveno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xx xxxxxxxx musí xxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chlazení, xxx bylo ve xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx teploty nepřekračující 4 °C. Xxxxx xx klimatické xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx být provedeno xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxx do zařízení xxxxxxxxxxxxxxxx zvěřinu, pokud xxxxxxxxx xxxxx nepovolí xxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxx žijící xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předložena x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Na xxxxxxx/xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zvěře xx vztahují pravidla xxxxxxxxx x xxxxxx XX xxxxxxxx X.

XXXXX X:

XXXXX MASO, XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XXX)

XXXXXXXX X:

XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, masné xxxxxxxxxx xxxx MOM xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx:

1. xxxx konstruována xxx, aby nevzniklo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx plynulého postupu xxxxxxxx,

xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobních xxxxx;

2. xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx skladování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx časech xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx nemohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx výrobků;

3. xxxx xxxxxxxx prostory xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxx stanovené v xxxxxxxx XXX;

4. xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx x nebaleným xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kontaminace;

a

5. xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 82 °C xxxx xxxxxxxxxxxx systém x xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX XX:

XXXXXXXXX XX SUROVINY

Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx polotovary xxxx MOM xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splňovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky:

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx maso;

b) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tkáně;

c) xxxxx xxxxxxxx

x) z xxxxxxx xxxx ořezu (xxxxxx xxx xxxxxxx celých xxxxx),

xx) x MOM,

iii) x masa obsahujícího xxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

xxxx

xx) x xxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx části xxxxx xxxx, xxxxxxx zápěstí x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx (pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx polotovarů:

a) xxxxxxx maso;

b) maso xxxxxxxxx xxxxxxxxx bodu 1

x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xx konzumaci xxx xxxxxxxxx tepelné xxxxxx,

x) maso získané xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 kromě xxxx 1 písm. x) xxxx i)

a

ii) XXX splňující xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx 3 xxxx. x).

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx MOM xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxxx materiál xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx XXX:

x) u xxxxxxx xxxxxx, xxxx x krku a xxxxx

x

xx) x xxxxxxxxx xxxxxx kosti xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, stehenní xxxx, holenní xxxx, xxxxxxx kost, xxxx xxxxx, kost vřetenní x xxxx loketní.

KAPITOLA XXX:

XXXXXXX PŘED XXXXXXX X XX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo XXX xxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxx xxxx minimalizovala xxxxxxxxxxx. X xxxxxx účelu xxxx provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx použité maso:

a) xxxx teplotu nejvýše 4 °X x xxxxxxx, 3 °C x xxxxx x 7 °X x xxxxxxxxx xxxx

x

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xx výrobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx neschválí xxxxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx použité xxx xxxxxxxx mletého xxxx xxxx masných xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx být xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) x xxxxxxx nejpozději xx 3 xxx xx porážky,

ii) u xxxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxx od xxxxxxx,

xxxx

xxx) nejpozději xx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vykostěného, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx masa.

c) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx maso x masné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx prvního xxxxx xxxx do xxxxxxx obalu a xxxx xxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx teplotu xxxxxxxxxxxxxx 2 °X x xxxxxxx xxxx x 4 °X x xxxxxxx polotovarů,

nebo

ii) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx -18 °X.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být během xxxxxxxxxx x přepravy xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx strukturu xxxxx xxxxxxxxx xxx výrobu XXX, x x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přilehlých xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 7 xxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 xxx. Celá xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx být xxxxxx xxx 3 xxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xx vykostění.

c) Pokud xx MOM ihned xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx prvního xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx a poté xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 2 °X xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx teplotu xxxxxxxxxxxxxx -18 °X. Xxxx xxxxxxxxx xx teplotu xxxx xxx během xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx XXX xxxxxxx mikrobiologická xxxxxxxx xxx mleté xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nařízením (XX) x. 852/2004, xxxx xxx MOM xxxxxxx x masných xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx.

x) XXX, x něhož xxxx prokázáno, xx xxxxxxx kritéria xxxxx xxxxxxx x), smí xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků x zařízeních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx.

4. Na xxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx xxx uvedenými x bodě 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Surovina k xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx nesmí být xxxxxx xxx 7 xxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 5 xxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx drůbeže xxxx xxxxxxx být xxxxxx xxx 3 xxx.

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vykostění xxxxx xx xxxxxx masa, xxxx xxx kosti xxxxxxxxxx a přepravovány xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 2 °X xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx -18 °X, xxxx-xx xxxxxxxx.

x) Kosti xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx upravených xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

x) Pokud xx XXX nepoužije xx xxxxx hodiny xx xxxxxxxx, xxxx xxx ihned xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 2 °C.

e) Xxxxx xx MOM po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 hodin, xxxx xxx xx 12 xxxxx od výroby xxxxxxxx a jeho xxxxxxx teplota xxxx xx 6 hodin xxxxxxxx xx xxxxxxx -18 °X.

x) Xxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxx skladováním xxxx xxxxxxxxx zabaleno xx xxxxxxx obalu xxxx xx dalšího xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx tři xxxxxx a během xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx -18 °C.

g) XXX xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx výrobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v zařízeních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx maso, xxxxx xxxxxxxxxx a XXX xxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx znovu zmrazeny.

KAPITOLA XX:

XXXXXXXXXX

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2000/13/ES [1] xxxx provozovatelé potravinářských xxxxxxx xxxxxxxx soulad x xxxxxxxxx xxxx 2, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx území je xxxxxxx xxxxxx na xxx, x v xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsahující MOM xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx měl xxx xxxx konzumací xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX VI:

MASNÉ VÝROBKY

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxx zajistit, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx, kromě xxxxxx,

x) xxxxxx orgány, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, průdušnice a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x oční xxxxx,

x) xxxxxx zvukovody,

f) xxxxxx xxxx

x

x) x drůbeže xxxxx - x xxxxxxxx hřebene a xxx, xxxxxx x xxxxxxxx - xxxxx, xxxx, střeva a xxxxxxxx xxxxxx.

2. Veškeré xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx masných xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx maso. Xxxxx maso x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X.

XXXXX XXX:

XXXX MLŽI

1. Tento xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx. X výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxx mořské xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx X xx VIII xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx (XX) č. 854/2004. Xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx na hřebenatkovité (Xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxx oblasti.

3. Kapitoly X, VI, VIII x IX a xxxxxxxx VII xxx 3 se vztahují xx xxxxxxxxxxxx prodej.

4. Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxx doplňují xxxxxxxxx stanovené nařízením (XX) x. 852/2004.

x) X činností, xxxxx xx provádějí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mlžů xx xxxxxxxxxxx střediska xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze XX xxxxxxxxx nařízení.

KAPITOLA X:

XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX MLŽŮ XX XXX

1. Xxxx xxxx xxxxxxx být xxxxxxx xx trh x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx živých xxxx, pouze pokud xxxx splněny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x bodech 3 xx 7.

3. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx střediska xxxx xx zpracovatelského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

4. Doklad x xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se nachází xxxxxxxxx zařízení, x xxxx obsahovat informace xxxxxxx níže.

a) X xxxxx živých xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

xx) xxxxx xxxxx,

xxx) xxxxxxxx produkční oblasti, xxxxxxx xx nejpodrobněji xxxx kódovým číslem,

iv) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) druhy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx množství

a

vi) místo xxxxxx xxxxx.

x) X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) umístění xxxxxxxxx xxxxxxx

x

xx) xxxxx xxxx sádkování.

c) X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx střediska xxx čištění xxxx xxxxxxxxxxx doklad xxxxxxxxx xxxxxxx informace podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) adresu xxxxxxxxx xxx čištění,

ii) xxxxx doby xxxxxxx

x

xxx) xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx, xxx xx opustily.

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zasílající xxxxx xxxxxx mlžů xxxx vyplnit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků přijímající xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx razítkem s xxxxx přijetí nebo xxxx datum přijetí xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxx odeslání nebo xxxxxxx (nebo xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušný orgán).

7. Xxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mlže xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro čištění, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímající xxxx xxxx

x

x) tentýž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX II:

HYGIENICKÉ XXXXXXXXX NA XXXXXXXX X XXXX ŽIVÝCH XXXX

X. XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx příslušný xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (ES) x. 854/2004 xxxxxxxxxxxx - x případě xxxxxxx ve spolupráci x provozovateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxxxxx xxxxx X, X nebo C.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx sebrané v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X xx xxx x xxxxx lidské xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx V.

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvést xxxx xxxx sebrané v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třídy X na xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ošetření xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo po xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx sebrané x xxxxxxxxxxx oblastech xxxxx X xx xxx x lidské xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx sádkování x xxxxxxx x xxxxx X této kapitoly.

5. Xx čištění xxxx xxxxxxxxx xxxx živí xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx X xxxx X xxxxxxxx xxxxxxx požadavky kapitoly X. Xxxx mlži x takových oblastí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sádkováním, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx zpracovatelského zařízení, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx ošetření x xxxxx xxxxxxxxx patogenní xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx, bahna xxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx). Povolenými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) sterilizace x hermeticky uzavřených xxxxxxxx

x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) ponoření do xxxxxx vody xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx svaloviny xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 90 °X, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 90 xxxxxx,

xx) vaření xx dobu xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx teplotě xx 120 do 160 °X x tlaku xx 2 xx 5 xx/xx2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx lastury x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřní xxxxxxx 20 °C

a

iii) xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx platí xxx dobu xxxxxx x vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxx mlžů, xxx xxxx uvedeny x xxxx x). Musí xxx použita xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ověřování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx XXXXX.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo sbírat xxxx xxxx v xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nevhodné x hygienických xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx potravinářských podniků xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x sběr, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X. XXXXXXXXX XX SBĚR A XXXXXXXXXX XX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx mlže xxxx s xxxx xxxxxxxxxx ihned po xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků.

1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx manipulace nesmějí xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx mlžů xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx významně ovlivňují xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) musí xxxxxxxxx chránit živé xxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxxx, otřesy,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx mlže xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx živé mlže xxxxx xx vody, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x

x) xxx úpravě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx třídy A.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx dostatečný xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nejoptimálnější xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X. XXXXXXXXX NA XXXXXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxxxxxx živé xxxx musí xxxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx schválil xxx xxxxxxxxx živých xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblastmi, xxxxx x mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a produkčními xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajišťovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxxxx:

x) musí používat xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx mlži xxxxxxxx x sádkování, xxxxx xxxxxxxx, xxx mlži xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxx xxxx mlže xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxx, přičemž tato xxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx kratší dobu xx základě analýzy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x

x) musí xxxxxxxx dostatečný odstup xxxxxxxxxxxx úseků sádkovacích xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx smíšení jednotlivých xxxxx mlžů; při xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx brání xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx mlžů xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oblasti xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx určení každé xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX XXX:

XXXXXXXXXXXX POŽADAVKY XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXX ČIŠTĚNÍ

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xx pevnině xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx běžným xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Nádrže xxx xxxxxxx xxxx x nádrže pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx možné xxxx xxxxx xxxxxxxx;

x) místo xxxxxx xxxx musí xxx umístěno na xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vody.

3. Xxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xx střediscích xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx čištěných produktů.

KAPITOLA XX:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

X. POŽADAVKY XX XXXXXXXXX PRO XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky:

1. Xxxx xxxxxxxxx čištění xxxx xxx živí xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx čisticího xxxxxxx xxxx umožňovat rychlé xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živých mlžů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx, aby xxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedením xx trh.

3. Množství xxxxxx xxxx xxxxxxxx x čištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx čištění. Xxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx X x x xxxxxxxxxxxxxxxxx kritérii přijatými xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 852/2004.

4. Xxxxx xx v xxxxxx xxx čištění xxxx xxxxx xxxxxx mlžů, xxxx se xxxxxx x xxxx x xxxxx druhu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx šarže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x držení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průtok xxxxxx xxxx. Tloušťka xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lastur xxxxx xxxxxxx.

6. Během xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx korýši, xxxx xxxx jiní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx vyčištěných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx byli xxxxxxxxx.

X. XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Manipulace x xxxxxx mlži, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx obalu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx omyty xxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxx oblastí třídy X,

x) xx sádkovacích xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

xxxx

x) z xxxxxx expedičních xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx plavidel. Xxxx zpracovávaní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx X xxxx xx sádkovací xxxxxxx.

XXXXXXXX X:

XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX MLŽE

Vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kritérií xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (ES) x. 852/2004 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x lidské xxxxxxxx splňovali xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.

1. Musí mít xxxxxxxxxxxxxx znaky čerstvosti x životaschopnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx reakce xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx obsahovat xxxxxx biotoxiny x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxx (xxxxxx v celém xxxx nebo v xxxxxxxxx jednotlivé jedlé xxxxx):

x) xxx paralytický xxxxx (XXX, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Poison) 800 μx/xx,

x) xxx amnesický xxxxx (XXX, Amnesic Xxxxxxxxx Poison) 20 xx xxxxxxx kyseliny xx xxxxxxxx,

x) pro xxxx xxxxxxxxx kyseliny, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 160 μx ekvivalentu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx 1 mg xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kilogram

a

e) xxx azaspiracidy 160 μx azaspiracidového ekvivalentu xx kilogram.

KAPITOLA VI:

PRVNÍ XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXX MLŽŮ

1. Xxxxxxx musí xxx xxxxxx xx prvního xxxxx nebo do xxxxxxx xxxxx konkávní xxxxxxx xxxx.

2. Jednotlivá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx a musí xxxxxx uzavřena xx xxxxx xxxx od xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx nabízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX:

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX ŠTÍTKEM

1. Xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx vůči xxxx.

2. Xxxxx všeobecných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx X xxxx být xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxx mlže (xxxxxx x vědecké xxxxx)

x

x) xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx den x xxxxx.

Xxxxxxxx xx směrnice 2000/13/XX xxxx xxx xxxx o době xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nahrazen xxxxxxxxx "tito xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx".

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx spotřebitelských xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 60 xxx xx rozdělení xxxxxx zásilky.

KAPITOLA XXXX:

XXXXX XXXXXXXXX

1. Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx udržováni x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx životaschopnost.

2. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx znovu xxxxxxxx xx vody nebo xxxxxxxx xxxxx poté, xx byli xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x opustili xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX:

XXXXXXXX XXXXXXXXX XX HŘEBENATKOVITÉ (XXXXXXXXXX) XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx být uváděni xx xxx, pokud xxxxxx sběr a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxx X x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx toho xxxxx z úředních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxxxxxxxx podniků - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx XX části X analogicky xx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xx xxx k xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxx III x XX.

4. Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx musí:

a) dodržovat, xxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x kapitole X xxxxxx 3 xx 7. X takovém xxxxxxx xxxx xxx x dokladu x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx hřebenatkovití xxxxxxx;

xxxx

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx identifikačního označení x štítkování.

ODDÍL XXXX:

XXXXXXXX XXXXXXXX

1. Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x mořské xxxx, xxxxx xxxx uváděni xx trh živí. X výjimkou xxxxxxx X x XX xx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx živí x x xxxxxxx případě xxxx xxx získáváni x xxxxxxx x xxxxxxx XXX.

2. Xxxxxxxx XXX xxxxx X, X a X, xxxxxxxx XX x xxxxxxxx V xx xxxxxxxx na maloobchod.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx doplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 852/2004.

x) X xxxxxxx zařízení, xxxxxx plavidel, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxx přílohy X xxxxxxxxx nařízení.

b) X ostatních zařízení, xxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze XX xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zahrnuje xxxxxxxxxx xxxx x lov xxx a xxxx xxxxxx produktů xxxxxxxx x cílem xxxxx xx xx trh

a

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxx, xxxxx xxxx prováděny xx palubě xxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx od xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podstatně xxxxxxx, xxxxxx živých xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x

2. xxxxxxxx produktů rybolovu, xxxxxxx povaha xxxxxx xxxxxxxxx změněna, xxxxxx xxxxxx produktů xxxxxxxx, x to x xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx.

XXXXXXXX X:

XXXXXXXXX XX PLAVIDLA

Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xxxx xxx manipulaci x xxxx xxxx xxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxx splňovala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v části X

x

2. činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxx plavidel xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XX.

X. XXXXXXXXXXXX POŽADAVKY X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

X. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

1. Plavidla xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx kontaminaci xxxxxxxx xxxxxxxx vodou xxxxxxxxx se xx xxx plavidla, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, palivem, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu xx xxxxx, xxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx čistitelné. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx odolná a xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízením pro xxxxx xxxx používaným xxx produkty xxxxxxxx, xxxx xxx zařízení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 24 xxxxx

1. Xxxxxxxx určená x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 24 xxxxx xxxx xxx vybavena skladišti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx skladování xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX.

2. Tato xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx určených xxx posádku xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x kontejnery xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx potřeby xxxxxxxx, xxx xxxx z xxxxxxxx ledu xxxxxxxxxxx xx styku s xxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu xx xxxxxxx xxxxx mořské xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx ryb x xxxxx mořské xxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 °X xxxxxxxxxx xxxx hodin po xxxxxxxxxxx x 0 °X xxxxxxxxxx xx 16 hodin, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Požadavky xx xxxxxxxxxxx plavidla

Mrazírenská xxxxxxxx xxxx:

1. xxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx dostatečným x xxxx, aby mohla xxx vnitřní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx -18 °X x xxxx;

2. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx -18 °X. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx dobře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx musí xxx xx skladišti xxxxxxxx x místě, xxx je teplota xxxxxxxx,

x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x části X xxxx 2, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 24 hodin.

D. Xxxxxxxxx xx zpracovatelská xxxxxxxx

1. Zpracovatelská plavidla xxxx xxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx úlovky xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxx xxxx xxx xxxxxx čistitelné x xxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kontaminace;

b) xxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx prostoru xx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx velké xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx x snadno xxxxxxxxxx xxxxx pro uskladnění xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na zpracování xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podpalubí;

e) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obalového xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx vybavení xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rybolovu xxxxxxxxxx x xxxxxx spotřebě xxx xxxxx do xxxx, nebo, vyžadují-li xx okolnosti, do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx tento xxxx. Pokud xxxx xxxxxx skladovány x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, musí být xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostory;

g) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na takovém xxxxx, xxx nedošlo xx kontaminaci dodávané xxxx;

x

x) xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx myjí xxxx, musí xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž se xxxxxxx vaření xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxx 1, pokud xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nemanipuluje xxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx produkty xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mrazírenská xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X bodech 1 x 2.

XX. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

1. Xxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxx technickém xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vodou xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xx nejdříve xx xxxxxxx xx palubu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx pitná xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být manipulováno x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mechanickému poškození. Xxxxxxxxx ostrých xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx přemísťování xxxxxxx xxx xxxx xxx, xxxxx xx mohly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, avšak xx xxxxxxxx, že xx nepoškodí svalovina xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx živé, musí xxx xx xxxxxxxx xx přijetí xx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxx zchlazení xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu musí xxx vyroben z xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx.

6. Xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx těla xxxx xxxxxxxxxx vnitřnosti na xxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pitnou xxxxx xxxx čistou xxxxx. V takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx nejdříve xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů xxxxxxxx k lidské xxxxxxxx. Játra, xxxxx x xxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxx xxxx být zchlazeny xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx teplotě tání xxxx xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx celých xxx x xxxx xxxxxxxx x výrobě xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx dosaženo teploty xxxxxxxxxxxxxx -9 °X. Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

XXXXXXXX XX:

XXXXXXXXX XXX VYKLÁDCE X XX VYKLÁDCE

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí:

a) xxxxxxxx, xxx zařízení xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx stavu x v čistotě;

a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

xx) neprodleným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranného prostředí xxx teplotě xxxxxxx x xxxxxxxx XXX

x

xxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky.

a) x) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx chladírenské xxxxxxxxxx pozastavených produktů xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

xx) Xxxxx to příslušný xxxxx požaduje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx a uzamykatelné xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) X xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu:

i) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

xxx) osoby xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx

x

xx) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx osvětleny, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úředních xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxx uchovávány xxxx, xx nejdříve xx xxxxxxxx zchlazeny x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx se teplotě xxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s nařízením (XX) č. 854/2004, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykládky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pod xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx příslušný xxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyloženy, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX:

XXXXXXXXX XX ZAŘÍZENÍ, XXXXXX PLAVIDEL, XXXXXXXXXXXX X PRODUKTY XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rybolovu byly, xxx xxx xxxx xxxxxx, dodrženy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. XXXXXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx nebalené produkty, xxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx pevnině xxxxxxxxxxxxx, expedovány, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxx xxxxx potřeby xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxx blízkou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxx xxxx po xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx potom xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx omyty xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx plavidla čistou xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na pracovních xxxxxxx déle, než xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úpravu. Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx prvního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zabaleny, xxxx být co xxxxxxxx po přípravě xxxxxxxxx.

4. Nádoby používané x xxxxxxxxxx xxxx x uskladnění čerstvých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxx.

5. Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rybolovu xxxxx být xxxxxxxxxxxx x skladovány x xxxxxxxx vodě xx xxxxxx plavidel. Xxxx xx vyložení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vodě x xxxxx xxx přepravovány xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přepraveny xx xxxxxxx zařízení xx pevnině, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

X. POŽADAVKY NA XXXXXXXX PRODUKTY

Zařízení xx xxxxxxx, které mrazí xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx plavidla xxxxxxxxx x kapitole X xxxxx I písm. X xxxxxx 1 x 2.

X. XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX ODDĚLOVANÉ XXXXXXXX RYBOLOVU

Provozovatelé potravinářských xxxxxxx xxxxxxxxxx mechanicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) K xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx xxxx ryby x xxxxx xx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx vnitřností.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky:

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proběhnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxx používány xxxx xxxx, musí být xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx po vyrobení xx xxxxxxxxxxx zmrazeny xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trvanlivost.

D. XXXXXXXXX TÝKAJÍCÍ SE XXXXXXXX

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xx xxxx xxxxxxx 24 hodin xxxxxxxx xx teplotu nepřekračující xx všech xxxxxxx xxxxxxxx -20 °C; xxxx xxxxxxxxxx musí xxx provedeno u xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) produkty xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx téměř xxxxxxx stavu;

b) produkty xxxxxxxx x níže xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx uzeny xx studena, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 °X:

x) sleď,

ii) xxxxxxx,

xxx) xxxxx,

xx) volně žijící xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud použité xxxxxxxx nepostačuje k xxxxxx larev hlístic.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxx:

x) xxxx x xxxxxxxxx epidemiologické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx produkty xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x

x) povolí xx xxxxxxxxx orgán.

3. Xxx xxxxxxx xx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx byly xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX:

XXXXXXXXX XX ZPRACOVANÉ XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx korýšů x xxxxxxx, xxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky.

1. Xx xxxxxxx xxxx následovat xxxxxx xxxxxxxxx. Ke xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx čistou xxxx. Xxxxx není xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pokračovat, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xx xxxxxxx ze skořápek x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx bezprostředně zmrazeny, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX.

XXXXXXXX V:

HYGIENICKÉ NORMY XXX XXXXXXXX RYBOLOVU

Kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 852/2004 musí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uváděné xx xxx k xxxxxx xxxxxxxx normy xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

X. ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI XXXXXXXX RYBOLOVU

Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxx zejména zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čerstvosti.

B. XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx překročeny xxxxxx xxx xxxxxxxx.

X. XXXXXXX XXXXX TĚKAVÝCH XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxx produkty xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx, pokud xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx limity xxx XXXX xxxx XXXX.

X. PARAZITI

Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uvedením xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření x xxxxx xxxxxx viditelné xxxxxxxx. Nesmějí uvést xx xxx x xxxxxx spotřebě produkty xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. XXXXXX XXXXXXXX TOXINY

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx vyrobené x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx čeledí xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx: Tetraodontidae, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Canthigasteridae.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx svaly, xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxx rybolovu xxxxxxxx z živých xxxx, ostnokožců, pláštěnců x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx trh, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxx stanoveným x xxxxxxxx V xxxx 2 uvedeného xxxxxx.

XXXXXXXX VI:

PRVNÍ XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaledovány, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx nezůstávala xx xxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx bloky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vhodně xxxxxxxx do prvního xxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxxx rybolovu balí xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontaminace,

c) xxxxxx xxx opakované xxxxxxx xxx xxxxxx čistitelný x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX VII:

SKLADOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxxxxxxx produkty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu a xxxxxx x chlazené xxxxxxx z korýšů x xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ledu.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx udržovány xxx teplotě xxxxxxxxxxxxxx -18 °X v xxxxx xxxxx; celé xxxxxxxx ryby v xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx potravin x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx -9 °X.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx udržovány xxx xxxxxx teplotě x xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx nepříznivý xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na jejich xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXX:

XXXXXXXX PRODUKTŮ XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx dodrženy následující xxxxxxxxx.

1. Xxx přepravě xxxx xxx produkty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx:

x) xxxxxxx produkty rybolovu, xxxxxxxxxx nezpracované xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx výrobky x korýšů x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) zmrazené produkty xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx zmrazených x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx teplotě nepřekračující -18 °C x xxxxx části, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkyvem xxx xxxxxxxx nejvýše x 3 °C xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemusí splnit xxxxxxxxx bodu 1 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxxxxx produkty xxxxxxxx přepravovány z xxxxxxxxx do schváleného xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx příjezdu xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgán xx xxxxxx.

3. Pokud jsou xxxxxxxx xxxxxxxx zaledovány, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx zůstávat xx xxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnost potravin x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX:

XXXXXX XXXXX X XXXXXX VÝROBKY

KAPITOLA I:

SYROVÉ XXXXX - XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX

1. Xxxxxx mléko xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příznak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx člověka;

b) xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx choroby, x xxxxxxx netrpí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx viditelným xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zranění xxxxxx, xxx xx mohlo xxx xxxx xx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx nepovolené látky xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx protiprávně xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 96/23/ES

a

e) u xxxxx xxxx x xxxxxxx podání povolených xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx.

2. x) Xxxxxxx xxxxx xxx o brucelózu, xxxx syrové xxxxx xxxxxxxx od:

i) xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, které xx xx xxxxxx směrnice 64/432/XXX [2] xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xx) xxxx nebo xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 91/68/XXX [3],

xxxx

xxx) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx stádu, x něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xx xxxx xxxxxx x rámci plánu xxxxxxx schváleného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxx jde x tuberkulózu, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx:

x) krav xxxx xxxxxx ze stáda, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx 64/432/XXX xxxxxx prosté xxxxxxxxxxx,

xxxx

xx) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx druhů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Pokud xxxx xxxx xxxxxxx x krávami, musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxx s povolením xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx reakci xx tuberkulózový xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx příznaky xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxxxx xxxxx nevykazuje negativní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx;

x) v případě xxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx eradikace x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx

x) pro výrobu xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

xxxx

xx) xx tepelném xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx;

x) xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje jeho xxxxxxxxxx, v případě xxxxx jiných xxxxx, xxxxx nevykazují xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxx brucelózový xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, avšak patří xx xxxxx, x xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2 xxxx. a) xxxx xxx) xxxx xxxx 2 xxxx. x) xxxx ii).

4. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 xx 3, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx stanoveno xx xxxxxxxx 64/432/XXX x xx směrnici 91/68/XXX, xxxxx být xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx v bodě 1 xxxx 2 xxxx být xxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XX. XXXXXXX ZEMĚDĚLSKÝCH XXXXXXX URČENÝCH X XXXXXXXX XXXXX

X. Xxxxxxxxx xx prostory a xxxxxxxx

1. Zařízení k xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx mléko xxxxxxxx, xxx se x xxx xxxxxxxxxx xxxx kde se xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxx prostorově xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx X, xxxx mít xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zařízení, které xx přijít xx xxxxx x xxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, cisterny xxx. xxxxxx x xxxxxx, xxxxx nebo x přepravě), xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případně dezinfikovatelný x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx materiálů.

4. Xx xxxxxxx xxxx xxx takové povrchy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nádoby a xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyčištěny a xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx transportů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx velmi xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx.

X. Xxxxxxx xxxxx dojení, xxxxx a přepravy

1. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx hygienicky, x xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx:

x) xxx byly xxxx zahájením dojení xxxxxx, vemeno x xxxxxxxx xxxxx čisté;

b) xxx x každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zkontrolovány xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx nebo metodou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx abnormality xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxx xxxxx zvířat, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx reziduí do xxxxx, a aby xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použito x xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxx x nepřijatelným xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx být xxxxx umístěno na xxxxxx místě, které xx xxxxxxxx a xxxxxxxx tak, xxx xx zamezilo jeho xxxxxxxxxxx. Musí být xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 8 °C xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx den, xxxx na xxxxxxx 6 °X xxxx xxxxx, xxxxx svoz xxxx prováděn každý xxx.

3. Během xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx řetězec a xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10 °X.

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx teplotu xxxxxxx x xxxxxx 2 x 3, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x části XXX a

a) xxxxx xx xxxxxxxxxx do 2 hodin po xxxxxxxx,

xxxx

x) xx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobků a xxxxxxxxx orgán ji xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx manipulující xx xxxxxxx mlékem xxxx xxx xxxxxx čistý xxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx stupeň xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx dojení xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx umožní omytí xxxxx x xxxx.

XXX. XXXXXXXX PRO XXXXXX XXXXX

1. Xx doby, xxx budou v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x mléčných xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx vztahují následující xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 3 x 4 musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx syrového xxxxx xxxxxxxxx xx zemědělského xxxxxxx určeného k xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx mohou xxx prováděny:

a) provozovatelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpracovávajícím mléko, xxxx xx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx jejich objednávku,

nebo

d) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. a) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx postupy x xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx mléko xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx mléko:

Obsah mikroorganismů xxx 30 °X (xx xx)

≤ 100&xxxx;000(*)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xx xx)

≤ 400&xxxx;000(**)

(*) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx měsíců xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx,

(**) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx vzorku za xxxxx, pokud příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v úrovni xxxxxx.

xx) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 30 °X (xx xx)

≤ 1&xxxx;500&xxxx;000(*)

(*)Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxx měsíců xxx xxxxxxx dvou xxxxxxxx za měsíc.

b) Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx krav xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx postupem, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx mléko xxxxxxxxx následující xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 30 °X (na xx)

≤ 500&xxxx;000(*)

(*)Xxxxxxxx geometrický xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx alespoň xxxx xxxxxxxx xx xxxxx

4. Aniž je xxxxxxx xxxxxxxx 96/23/XX, xxxx provozovatelé potravinářských xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx:

x) obsahuje rezidua xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedených x xxxxxxxxx X x III xxxxxxxx (XXX) x. 2377/90 [4] překračuje xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným nařízením,

nebo

b) xxxxxxx xxxxx reziduí xxxxx antibiotik překračuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxx syrové mléko xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 3 xxxx 4, xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx stavu.

KAPITOLA XX:

XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX

X. XXXXXXXXX NA XXXXXXX

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx přijetí x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 °X x xxx xxxx xxxxxxx xxxx udržena xx doby xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uchovávat xxxxx při xxxxx xxxxxxx, xxxxx:

x) ke xxxxxxxxxx dojde xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx 4 xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x technologických xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XX. XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX

1. Pokud xxxx syrové xxxxx xxxx mléčné výrobky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ošetření, xxxxxxxxxxxxx potravinářských podniků xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx zpracování splňovalo xxxxxxxxx přílohy XX xxxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 852/2004.

2. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx mléko xxxxxxxxx ošetření, musí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků:

a) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 854/2004

a

b) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxx ohledu xxxxxxxx xxx schvalování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 854/2004.

III. XXXXXXXX PRO XXXXXX XXXXXXX XXXXX

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků vyrábějící xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx postupy x xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx:

x) v syrovém xxxxxxxx xxxxx používaném xxx výrobu xxxxxxxx xxxxxxx obsah mikroorganismů xxx xxxxxxx 30 °X xxxxx xxx 300000 na xx

x

x) xx zpracovaném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mikroorganismů xxx xxxxxxx 30 °X xxxxx než 100000 xx ml.

2. Pokud xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX XXX:

XXXXX XXXXXX X XXXXX BALENÍ

Spotřebitelská balení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx x zařízení, v xxxx probíhá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx takovými zařízeními xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kontaminaci. Systém xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX:

XXXXXXXXXX

1. Xxxxx požadavků stanovených xx směrnici 2000/13/XX, x výjimkou případů xxxxxxxxx v xx. 13 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) v xxxxxxx xxxxxxxx mléka určeného x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx",

x) x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výrobní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, slova "xx xxxxxxxx xxxxx".

2. Xxxxxxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx maloobchod. Xxxxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, štítek, xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx vztahují.

KAPITOLA X:

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xx požadavků xxxxxxx XX xxxxxx X:

1. smí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahovat xxxx x tom, xxx je na xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení;

2. x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx být na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx iniciály země xxxxxxxx a číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X:

VEJCE X XXXXXXX VÝROBKY

KAPITOLA X:

XXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, suchá, xxx xxxxxxxxxx zápachu, účinně xxxxxxxx xxxxx otřesům x xxxxxxx slunečnímu xxxxxx.

2. Vejce xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx možno xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zaručuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Vejce xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 21 dnů xx xxxxxx.

XXXXXXXX II:

VAJEČNÉ XXXXXXX

X. XXXXXXXXX NA ZAŘÍZENÍ

Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx vajec, shromažďování xxxxxx obsahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx blan

a

3. xxxx činnosti než xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2.

II. XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit, xxx xxxxxxxx používané xxx výrobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxxx.

1. Vejce xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skořápku xxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx přímo x xxxxxxx/xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx vytloukány.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx schváleného pro xxxxx xxxx xxxxx xxx použita xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx vejce xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx 1, 2, 3, 4 x 7.

XXX. ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx výrobě xxxxxxxxx výrobků, při xxxxxxxxxx s nimi x xxx jejich xxxxxxxxxx nedošlo k xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Vytlučena xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx. Křapy xxxx xxx xxxxxxxxxx co xxxxxxxx.

3. Xxxx vejce xxx vejce xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x zpracována xxxxxxxx. Xxxx opětovným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, krůt x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vydezinfikováno.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx získáván xxxxxxxxxxxxx xxxx drcením xxxxx x odstřeďování xxxxx xxx používáno xxx x xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx získán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Po xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx složky vejce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx přijatelnou xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx ihned xxxx xxxxxxxxxx v tomtéž xxxxxxxx, xxxxx ji xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, xx xxxx xxxxx xxxx vhodná x xxxxxx spotřebě, xxxx xxx denaturována, xxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx spotřebě.

6. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx sušeného xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx tepelně upraven.

7. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nenásleduje xxxxxxxxxx, xxxx xxx tekutá xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx nejvýše 4 °X. Doba skladování xxx 4 °X xxxxx xxx před xxxxxxxxxxx xxxxx než 48 xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx cukru, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okolního xxxxxxxxx, xxxx být zchlazeny xx teplotu xxxxxxxxxxxxxx 4 °X. Xxxxxxx xxxxxx xxx zmrazení xxxx xxx zmrazeny xxxxx po xxxxxxxxxx.

XX. XXXXXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxxxxxxxx 3xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10 mg xx xxxxxxxx sušiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 1 x/xx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podskořápkových xxxx x ostatních částic xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 100 xx xx kilogram xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. ŠTÍTKOVÁNÍ X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx označení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxxx X, xxxx být xxxxxxx vaječných výrobků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx výrobků, xxxxxxxx štítkem s xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx mají xxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx je xxx xxxx teplotě xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxx vajec xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx: Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxx na místě xxxxxx a xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XI:

ŽABÍ XXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx stehýnka x xxxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

2. Zařízení, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx skladování x xxxx xxxxxx xxx x pro jejich xxxxxxxx x vykrvení. Xxxx xxxxxxxx musí xxx fyzicky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx.

3. Xxxx x xxxxxxxx, xxxxx uhynuli xxxxx než xxxxxxxxx x zařízení, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spotřebě.

4. X xxx x xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzorcích. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

5. Ihned xx xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx důkladně xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx teplotě xxxxxxxx ledu, xxxxxxxx xxxx zpracována.

6. Xx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxx hepatopankreas, xxxxx xx mohl xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx být xxxxxx x xxxxxx spotřebě.

ODDÍL XXX:

XXXXXX XXXXXXXXX TUKY X ŠKVARKY

KAPITOLA X:

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXX SVÁŽEJÍCÍ XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxx zajistit, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxx živočišných xxxx x škvarků byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxx další xxxxxxxx xx zpracovatelského xxxxxxxx xxxx xxx vybavena xxxxxxxxxx pro skladování xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 7 °C.

2. Xxxxx zpracovatelské zařízení xxxx mít:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx živočišný xxx xxxxx v xxxxxxxxxx,

x

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

3. Chladicí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 a xxxx 2 xxxx. x) však xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XX bodě 1 písm. x).

XXXXXXXX XX:

XXXXXXXXXX POŽADAVKY XX XXXXXXXX TAVENÉHO XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tuky x xxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxx:

x) pocházet xx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porážkou x xx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx x lidské xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx pokud xxxxx zbaveny krve x nečistot;

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 852/2003 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx za hygienických xxxxxxxx při dodržení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 7 °X. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a přepravována xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 12 hodin xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx.

2. Při xxxxxx xx zakázáno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. X xxxx x rafinaci, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 4, xxxxx být xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vytaveny v xxxxxxx x xxxx 1 x 2, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx fyzikálněchemických xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx následující xxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxx

Xxx prasat

Tuk xxxxxx zvířat

Jedlý lůj

Lůj xxx xxxxxxxx

Xxxxx tuk

Sádlo xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx

Xxxxx

Xxx rafinaci

Výběrový xxx (Xxxxxxx jus(1)

Jiný

Sádlo(2)

Jiný

Volné xxxxxx xxxxxxxx (XXX, xxxx olejová xxxxxxxx, % (hmot.)), xxxxxxx

0,75

1,25

3,0

0,75

1,25

2,0

1,25

3,0

Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx/xx), xxxxxxx

4

4

6

4

4

6

4

10

Xxxxxxx xxxxxxxxx nečistoty

maximum 0,15 %

xxxxxxx 0,5 %

Xxxx, xxxx, xxxxx

xxxxxxxx

(1) Tavený xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, obžaludkového, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx loje xxxxx a xxx x bouráren/porcoven.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x tukových xxxxx xxxxxx.

5. Škvarky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx skladovány x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

x) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx než 70 °X, xxxx xxx skladovány:

i) při xxxxxxx xxxxxxx 7 °X xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx 24 xxxxx, xxxx

xx) xxx xxxxxxx xxxxxxx -18 °C.

b) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx 70 °X a xxxxxx xxxxx xxxx xx 10 % (xxxx.) xxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx 7 °X xxx dobu xxxxxxxxxxxxxx 48 hodin, xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx zárukou,

nebo

ii) xxx teplotě xxxxxxx -18 °C.

c) Xxxxx xxxx xxxxxxx vyškvařeny xxx xxxxxxx xxxxx xxx 70 °C x xxxxxx xxxxx xxxx je nižší xxx 10 % (xxxx.), xxxxxx stanoveny xxxxx zvláštní xxxxxxxxx.

XXXXX XXXX:

XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků, kteří xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx dodrženy následující xxxxxxxxx.

1. Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xx trh, xxxxx pokud:

a) xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx poražena na xxxxxxx x která xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porážkou x po xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx,

x) byly xxxxxxxx, podrobeny xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx opětovné xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx žaludky, xxxxxx xxxxxxx x střeva, xxxxx xxxxx skladovat xxx teplotě xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xx expedice xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x tomu určených.

Zejména xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo usušené, xxxx xxx udržovaný xxx teplotě xxxxxxx 3 °C.

ODDÍL XIV:

ŽELATINA

1. Xxxxxxxxxxxxx potravinářských podniků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tvrzení kůží xxxxxx rostlinných xxxxxxxxx, xxxxxx chromu xxxx xxxxxx látkami, např. xxxxxx hliníku, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinými umělými xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX X:

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

1. Xxx xxxxxx potravinářské xxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) kosti,

b) xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxx drůbeže,

e) xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x

x) kůže a xxxxx ryb.

2. Použití xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx byl tento xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx. x) xx x) musí xxxxxxxx xx zvířat, xxxxx byla xxxxxxxx xx jatkách a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx byla xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, nebo v xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

4. Surovina xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 852/2004 nebo xxxxx xxxxxx nařízení.

5. Xxxxxx střediska x xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx želatiny xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx výslovně xxxxxxx xxx xxxxx účel x xxxxx splňují xxxxxxxxxxx požadavky.

a) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podlahami x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou snadno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx jsou vybaveny xxxxxxxxx zařízením.

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Pokud xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx surovina, která xxxxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxx, musí být xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracování x expedice xxxxxxxx xx xxxxxxxx splňující xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX:

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

1. Namísto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy XX oddílu I xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx do xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxx dokladem, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x dodatku xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx sušené xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX III:

POŽADAVKY XX VÝROBU XXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxx želatiny xxxx xxxxxxxxxx, xxx:

x) xxxxxxx xxxxxx materiál xx zvířat xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx poražených x zemích nebo xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxxxxxxx nízký xxxxxx xxxxxxx BSE, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx materiál xxxxx rozemele a xxxxx xx xxxxxx xxxxx vody xxxx, xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx zředěnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 4 % x xX &xx; 1,5) x xxxx se xxxxxxx 20 dnů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xX &xx; 12,5) x sterilizuje xxxxxxx xx 138-140 °X xx xxxx xxxx sekund nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Hodnota xX xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravena. Xxxxxxxx xxxx xxx extrahována xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx následovat čištění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx provozovatel potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxx želatinu xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx zařízení xxxxxxx x skladovat xxxxxxxx, xxxxx není určena x lidské xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX:

XXXXXXXXX XX HOTOVÉ XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx splňovala xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xx

1 xxx

Xx

5 xxx

Xx

0,5 xxx

Xx

0,15 ppm

Cr

10 xxx

Xx

30 ppm

Zn

50 xxx

XX2 (Xxxxx Xxxxxxxx)

50 xxx

X2X2 (Xxxxxxxx xxxxxxx 1986 (X2X2))

10 xxx

XXXXX XX:

XXXXXXX

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kolagen xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x tomto xxxxxx.

2. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kůží xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx látkami, xxxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx umělými xxxxxxxxx činidly.

KAPITOLA X:

XXXXXXXXX XX SUROVINY

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx x kožky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx drůbeže,

d) xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxx žijící xxxxx

x

x) kůže a xxxxx xxx.

2. Xxxxxxx xxxx x kožek xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Suroviny xxxxxxx v xxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx poražena xx jatkách x xxxxxxx jatečně xxxxxxxx xxxx byla na xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx x xx xxxxxxx shledána xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx kůží a xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx zvěře, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx spotřebě.

4. Surovina xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení (ES) x. 852/2004 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx kolagenu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx účel x xxxxx splňují xxxxxxxxxxx požadavky.

a) Xxxx xxx skladovací xxxxxxxx x pevnými xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx technickém xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx surovina, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx celou xxxx xxxxxx, skladování, xxxxxxxxxx x expedice xxxxxxxx xx suroviny xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX:

XXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx XX oddílu X xxxx být xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx střediska nebo xx xxxxxxxxx x xxx dodání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx pochází, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 24 hodin xx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx x skladována xxxxxxxx xxxx zmrazená. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx sušené xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx zpracované xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX:

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, úpravu xX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx, co xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1, může xxx xxxxxxxx sušení.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx určený x xxxxxx spotřebě x xxxxxxxxx kolagenu, xxxxx xxxxxx, může x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x lidské spotřebě.

KAPITOLA XX:

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tabulce.

Reziduum

Limit

As

1 ppm

Pb

5 xxx

Xx

0,5 xxx

Xx

0,15 xxx

Xx

10 xxx

Xx

30 xxx

Xx

50 xxx

XX2 (Xxxxx Xxxxxxxx)

50 xxx

X2X2 (Xxxxxxxx xxxxxxx 1986 (X2X2))

10 xxx

XXXXXXXX X:

XXXXXXXXXX

Xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxx slova xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx spotřebě x xxxxx výroby.


[1] Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/13/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx potravin, jejich xxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 109, 6.5.2000, s. 29). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/89/XX (Úř. xxxx. L 308, 25.11.2003, x. 15).

[2] Xxxxxxxx Xxxx 64/432/XXX xx xxx 26. xxxxxx 1964 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx (Xx. věst. 121, 29.7.1964, x. 1977/64). Xxxxxxxx naposledy pozměněná xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx 2003.

[3] Xxxxxxxx Xxxx 91/68/EHS xx dne 28. xxxxx 1991 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 46, 19.2.1991, s. 19). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (ES) x. 806/2003 (Xx. xxxx. X 122, 16.5.2003, x. 1).

[4] Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2377/90 xx xxx 26. xxxxxx 1990, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx stanovení maximálních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx živočišného xxxxxx (Xx. xxxx. X 224, 18.8.1990, x. 1). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 546/2004 (Xx. věst. X 87, 25.3.2004, s. 13).


Xxxxxxx x PŘÍLOZE XXX

XXXX DOKLADU PŘILOŽENÉHO X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXX PRO XXXXXX ŽELATINY XXXX XXXXXXXX