Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X Rady 98/26/ES

ze xxx 19. xxxxxx 1998

x neodvolatelnosti zúčtování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx článek 100x xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [2],

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx [3],

x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 189x Xxxxxxx [4],

(1) xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx 1990 guvernérům xxxxxxxxxxx bank xxxxxxx X-10 ukázala xxxxxxx xxxxxxxxx riziko vlastní xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx omezení xxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx klíčový xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx systémů;

(2) xxxxxxxx k xxxx, xx xx také xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx papíry, zejména xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxx systémy x xxxxxxxxxx systémy;

(3) vzhledem x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému zúčtování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xx směru xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kapitálu, se xxxxxxxx xx uskutečnění xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx;

(4) xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxx za cíl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníkovi tohoto xxxxxxx;

(5) vzhledem k xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx 1985 x xxxxxxxx dne 8. xxxxx 1988, Rada xxxxx xxxxxxxxxx; xx Xxxxxx o úpadkovém xxxxxx, xxxxxxxx dne 23. xxxxxxxxx 1995 xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovací xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxxx;

(6) xxxxxxxx x tomu, xx účelem xxxx xxxxxxxx xx zahrnout xxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxx papíry; xx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje na xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x ze xxxxxxx zemí x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx v těchto xxxxxxxxx;

(7) xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxx vnitrostátní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemí, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx;

(8) xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx státům xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx činností xx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

(9) xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx zajištěním xx rozumějí xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x systémech xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx ovlivněna xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx;

(10) vzhledem k xxxx, xx tato xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx institutu x jeho úkolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přípravě třetí xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx může xxxxxxx Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

(11) xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx vymahatelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a závazné xxx třetí xxxxx;

(12) xxxxxxxx x tomu, xx pravidla x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx započtení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ověřování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxx x zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx systému;

(13) xxxxxxxx x xxxx, xx xxx v xxxx xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobě xx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx byl xxx xx systému, xxxxxxxxx x xxxxxxx podvodu xxxx technické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx převodního xxxxxxx x xxxxxxx;

(14) vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxx zajistit, xxx převodní příkazy xxxxxxx xxx odvolávány xx okamžiku vymezeném xxxxxxxx xxxxxxx;

(15) vzhledem x xxxx, že xx xxxxx, xxx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx systému;

(16) vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx;

(17) xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxxx zahájení úpadkového xxxxxx proti účastníkovi xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dále xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx práva x xxxxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx;

(18) xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xx nemělo být xxxxxxx xxxxxxxx předpisů x úpadku na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

(19) xxxxxxxx x xxxx, že xx. 9 xxxx. 2 xx xx měl xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx centralizované evidence, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx papírům xxxx xxxx xx dodání xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(20) vzhledem x xxxx, xx xx. 9 xxxx. 2 xx za xxx xxxxxxxx, xx xx-xx xxxxxxxx, centrální xxxxx členského státu xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platné x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxx, xxxx by být xxxxxxxx a vymahatelnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxx xxxxxxxxxxxxx) x vůči xxxxx xxxx osobě, xxxxx uplatňuje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, stanovena xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

(21) vzhledem x xxxx, xx čl. 9 xxxx. 2 xxxx xx xxx xxxxxxxxx výkon x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx práva jsou xxxxx papíry vydány, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, kde xxxxx xxxxxx xxxxx xxx jinak umístěny (xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xx bez xxxxxxx), x xxxxx by xxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx;

(22) xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx usilovaly x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx vztahuje, x cílem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x operací xxxxxxxxxx xx cenných papírů;

(23) xxxxxxxx x xxxx, xx přijetí xxxx xxxxxxxx představuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx to, xx xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXX I

OBLAST XXXXXXXXXX X DEFINICE

Článek 1

Ustanovení xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx:

x) xxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. a), xxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, x XXX xxxx v xxxxxxx měnách, které xxxxxx navzájem převádí;

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx poskytnutá x souvislosti

- x xxxxxx v xxxxxxx xxxx

- x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank členských xxxxx xxx plnění xxxxxx centrálních bank.

Xxxxxx 2

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx:

x) "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

- mezi xxxxx xxxx více xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x standardizovaným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxxxx jeden x xxxx xx své xxxxxxx,

- xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oznámená Xxxxxx členským xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systému.

Za xxxxxxxx uvedených x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx označit xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spočívá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxx v písm. x) druhé xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx označení xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označit xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi dvěma xxxxxxxxx, nepočítaje x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx protistranu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx případného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, shledá-li, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) "institucí" xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx x xx. 1 xxxxx odrážce směrnice 77/780/XXX [5], xxxxxx xxxxxxxxx vyjmenovaných x xx. 2 odst. 2 zmíněné xxxxxxxx, xxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x čl. 1 xxxx 2 směrnice 93/22/XXX [6], x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) xx k) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

- xxxxxxx xxxxxx x podniky s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

- xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xx nachází xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investičních xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxxx v xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx plnění finančních xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx-xx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx vymezeny x xxxx. i) druhé xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x tomto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příkazů x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx instituce, pokud xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému spadají xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) "ústřední xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx v systému x xxxxx funguje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx jedná x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx subjekt, xxxxx xxxx institucím x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxx převodní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx systémů, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a/nebo ústřední xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx zúčtování;

e) "clearingovou xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek a xxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) "účastníkem" xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx instituce.

Podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxx účastník xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx všechny.

Členský stát xx může xxxxxxxxxx, xx pro účely xxxx směrnice xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) "nepřímým xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx x xxxx. x) xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxx x xxxx. x) xxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx příkazy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) "cennými xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy směrnice 93/22/XXX;

x) "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx:

- pokyn účastníka, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dána x dispozici příjemci xxxxxx účetního záznamu x účetnictví xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x převzetí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

- pokyn xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx papírům nebo x xxxxxxx xxxxxx xx ně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu v xxxxxxxxx nebo xxxxx;

x) "xxxxxxxxx řízením" xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxx třetí xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vydají xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx nich xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx, xx xxx požadovat pouze xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx čistý xxxxxxx;

x) "xxxxx xxx xxxxxxxxx" rozumí xxxx x centrální banky, xxxxxxxxxxx xxxx ústřední xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx k držení xxxxxxxxxx a cenných xxxxxx x x xxxxxxxxx x vypořádání xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) "xxxxxxxxxx" (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx realizovatelná xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxx odkupu nebo xxxxxxx dohoda xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx systémem, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

XXXXX II

VZÁJEMNÉ ZAPOČTENÍ X PŘEVODNÍ XXXXXXX

Xxxxxx 3

1. Xxxxxxxx příkazy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxxxxx x jsou x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx převodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxx xx vymezeno x xx. 6 xxxx. 1.

Xxxx-xx výjimečně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx systému po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx po provedení xxxxxxxxx mohou zúčtovatel, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jim xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx být xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, žádná pravidla xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx x xx. 6 odst. 1, xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx zpětným xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Okamžik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx systému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxx okamžiku xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx státy xxxxx stanovit, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx na účtu xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xx splnění xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx také xxxxxxxx, xx xxxx účastníka xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx xxx použit proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxx účastníka x xxxxxxx.

Článek 5

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxx převodní příkaz xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

ODDÍL XXX

XXXXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX XXXXXXXXXX ŘÍZENÍ

Článek 6

1. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx soudní xxxx správní orgán xxxx xxxxxxxxxx.

2. Po xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxx xxxxxxxxx soudní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx členským xxxxxx.

3. Členský stát xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx uvědomí xxxxxxx členské xxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx, nebo x souvislosti x xx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení, jak xx vymezen x xx. 6 odst. 1.

Xxxxxx 8

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x systému, nebo x xxxxxxxxxxx s xx, xxxxx, jímž xx tento xxxxxx xxxx.

ODDÍL XX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX NESCHOPNOSTI XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 9

1. Xxxxx

- xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x

- centrálních xxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx Evropské centrální xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zajištění může xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx práv.

2. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx centrálním xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx, xxx je xxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxx bank (xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) x xxxxxx papírům xx zaneseno v xxxxxxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x některém xxxxxxxx xxxxx, vztahují xx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx držitelů zajištění xx vztahu x xxxxx xxxxxx papírům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

ODDÍL X

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 10

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxx xx Xxxxxx a xxxxx jí, xxxxx xxxxxx xxxx určeny x xxxxxxx x xx. 6 odst. 2.

Xxxxxx xxxxxx členskému xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí, xxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systémy xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dohledu nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxx, xxxx požádat, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x nichž xx účastníkem, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 11

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 11. xxxxxxxx 1999. Neprodleně o xxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx státy tato xxxxxxxx, xxxx v xxxx být xxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx, které xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxx sdělení zašlou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxx do xxx let xxx xxx uvedeného x xx. 11 xxxx. 1 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx doplněnou návrhy xxxx.

Xxxxxx 13

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Tato xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

V Bruselu xxx 19. xxxxxx 1998.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. M. Xxx-xxxxxx

Xx Radu

předseda

G. Brown


[1] Xx. xxxx. X 207, 18.7.1996, x. 13 x Xx. xxxx. C 259, 26.8.1997, s. 6.

[2] Xxxxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 1996.

[3] Xx. xxxx. X 56, 24.2.1997, x. 1.

[4] Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 9. dubna 1997 (Xx. xxxx. X 132, 28.4.1997, x. 74), společný xxxxxx Xxxx ze xxx 13. října 1997 (Xx. xxxx. X 375, 10.12.1997, x. 34) a rozhodnutí Xxxxxxxxxx parlamentu ze xxx 29. xxxxx 1998 (Xx. věst. X 56, 23. 2. 1998). Xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 27. xxxxx 1998.

[5] První xxxxxxxx Xxxx 77/780/XXX xx xxx 12. xxxxxxxx 1997 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx výkonu (Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 96/16/XX (Úř. xxxx. X 66, 16.3.1996, x. 15).

[6] Xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX xx xxx 10. xxxxxx 1993 x xxxxxxxxxxxx službách x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 141, 11.6.1993, x. 27). Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněná směrnicí 97/9/XX (Xx. xxxx. X 84, 26.3.1997, x. 22.)