Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMĚRNICE RADY 2005/19/XX

xx xxx 17. února 2005,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx 90/434/XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxx

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Smlouvu o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx 94 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (1),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx výboru (2),

vzhledem x xxxxx důvodům:

(1)

Směrnice 90/434/XXX (3) xxxxxxx společná xxxxxxxx platná xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx 90/434/EHS xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podnikatelské činnosti x ochrana práva xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zdanění.

(3)

Jedním x xxxx xxxxxxxx 90/434/EHS xx xxxxxxxxx překážky xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx není x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxxx členské xxxxx.

(4)

Xxxxxxxxxx získané od xxxxx 1992, xxx xx začala xxxxxxxx 90/434/XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jak xx xxxx možné xxxxxxxx prospěšné xxxxxx xxxxxxxxxx pravidel přijatých x roce 1990.

(5)

Xxx 8. xxxxx 2001 xxxxxxx Rada xxxxxxxx (XX) č. 2157/2001 (4) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) a xxxxxxxx 2001/86/ES (5), xxxxxx xx doplňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx 22. xxxxxxxx 2003 nařízení (XX) č. 1435/2003 (6) x statutu evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) x xxxxxxxx 2003/72/XX (7), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanců. Xxxxxx x nejdůležitějších xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx skutečnost, že XX x SCE xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx sídla xxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx výkon svobody xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 43 x 48 Smlouvy. Při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxx žádné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přemístěním xxxxx sídla xx xxxxxx být kladeny xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x rozporu x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx XX xxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx k tomu, xx XX xxxx XXX přestane xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Daňový xxxxxxx XX xxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx přemístěním, která xxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx formu zdanění x členském státě, x něhož se xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx dojít x v xxxxxxx, xxx přemístění xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke změně xxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxx XXX xxxx xx směrnice 90/434/EHS xxxxxxxx řada xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx budou aktiva XX xxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx spojena xx xxxxxx provozovnou xxxxxxx XX xxxx XXX a xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxx provozovna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jsou výhody xxxxxxx x xxxxxxxx 4, 5 x 6 směrnice 90/434/XXX. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x převzetí xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx Smlouvy xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sídla. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx Xxxxxxx mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veškerá opatření xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění, xxxx x této fázi xxxxx zavádět xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxx SE x XXX.

(8)

Xxxxxxxx 90/434/XXX se xxxxxxxx xxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx XX xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx SE xxxx SCE do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebrání xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx XX xxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx ztrát xxxxx provozovny xx xxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxxxx 90/434/EHS xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neruší. Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxx 3 xxxxxxxx 90/434/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx formy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedeny, x xxxx xxx daňové xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx rezidentem x xxxxxxxxx tam xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. S xxxxxxx na xxxxxxxxxx xx toto jeví xxxx neodůvodněná xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tedy xxxx xxx xxxxxxxxx x xx subjekty, xxxxx mohou xx Xxxxxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxxxx x tomu, xx XX jako xxxxxxx společnost x XXX xxxx družstevní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx společnosti, xx xxx se xxxxxxxx 90/434/XXX xxx vztahuje, xxxx xx být XX x SCE xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxxxxx 90/434/EHS.

(12)

Ostatní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx z xxxxxx právnických osob xx xxxx členském xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxx x nich xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx transparentní. Xxxx-xx xxx výhody xxxxxxxx 90/434/XXX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plátce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x daňovém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímých xxxxxxxxxx těchto plátců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operace, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 90/434/XXX, xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, neměly xx xxxxx mající na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxx xx určité pochybnosti, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 90/434/EHS xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx operacích xx aktiva spojená xx xxxxxx provozovnou x představující xxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx“, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx 90/434/EHS, xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx se vztahuje x xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x členském státě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx státě, do xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(15)

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ v xx. 2 písm. x) xxxxxxxx 90/434/EHS xx xxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxx akvizice kromě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx společnosti x pravidla xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx, xxx může nabyvatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxx. Xxxxx by se xxxxxxxx „xxxxxx akcií“ xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

(16)

X xxxxxxx fúzí x xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxx x rozdílu xxxx hodnotou přijatých xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx 7 xxxxxxxx 90/434/XXX se xxxxxxx osvobození těchto xxxxxxxxxxxx zisků xx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxx získat xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx Rady 90/435/EHS xx 23. xxxxxxxx 1990 o xxxxxxxxx xxxxxxx zdanění mateřských x dceřiných společností x různých xxxxxxxxx xxxxx (8). Cíle xxxxxxxx 90/434/XXX x směrnice 90/435/XXX xxxx v xxxx konkrétní xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 90/434/XXX xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xx obsažené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/435/XXX x zohlednil xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený v xxxxxxx směrnici.

(17)

S xxxxxxx xx rozšíření xxxxxxxx 90/434/XXX o xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx sídla XX xxxx XXX xx xx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zamezení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxx 90/434/XX xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx 90/434/EHS xx xxxx xxxxx:

1.

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

2.

Xxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx:

a)

xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x výměny xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

b)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (Xxxxxxxx Xxxxxxxx – XX), xxxxxxxxxx nařízením Xxxx (XX) č. 2157/2001 xx xxx 8. xxxxx 2001 x xxxxxxx evropské xxxxxxxxxxx (XX) (9), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (SCE), xxxxxxxxxx nařízením Rady (XX) x. 1435/2003 xx xxx 22. xxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) (10), x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx.“

3.

Xxxxxx 2 se xxxx takto:

a)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ba), xxxxx xxx:

„xx)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx byla zrušena, xxxxxxx jednu xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v převádějící xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx společníkům xxxx poměrným xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx přijímajících tato xxxxxx x pasiva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;“

x)

xxxxxxx x) xx nahrazuje xxxxx:

„x)

„xxxxxxx akcií“ xxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxxx nabývá podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx získává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx společnosti nebo, xxxx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx společníkům xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx papíry představující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;“

x)

doplňuje se xxxx xxxxxxx, které xxx:

„x)

„xxxxxxxxxxx xxxxx“ rozumí xxxxxxx, xxx xxxxx XX nebo XXX, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“

4.

X čl. 3 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Itálie xxxxxxxxx xxxxx:

„—

imposta xxx xxxxxxx xxxxx società x Xxxxxx,“.

5.

Název hlavy XX xx xxxxxxxxx xxxxx:

6.

Xxxxxx 4 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Článek 4

1.   Xxxx, xxxxxxxxx ani částečné xxxxxxxxx nemají xx xxxxxxxx zdanění xxxxxxxxxxxx xxxxx vypočtených xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účely.

Pro xxxxx xxxxxx článku xx xxxxxx:

x)

‚xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx‘ hodnota, na xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ztráta xxx xxxxx xxxxxxx příjmů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx převádějící xxxxxxxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxx x xxxxxx xxxx prodána xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx;

x)

‚převedenými xxxxxx x xxxxxx‘ xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která jsou x důsledku fúze, xxxxxxxxx nebo částečného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx 1 x považuje-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx rezidentem, xx xxxxxx transparentní xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx, xxxxx něhož xxxx tato společnost xxxxxxxx, x zdaňuje-li xxxxx společníky xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx převádějící xxxxxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, kdy vznikly, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx přijímající xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a pasivům xxxxx xxxxxxxx, jimž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx nebo částečnému xxxxxxxxx nedošlo.

4.   Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpisů x zisků nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatní.“

7.

Xxxxxx 6 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 6

Xxxxx xxxxxxx členský xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxxx předpisů xx xxxxxx míře xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxx.“.

8.

X xxxxxx 7 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx společnosti nepřesahuje 20 %.

Xx 1. ledna 2007 xxxxx minimální xxxxx xxxxxxxxxx 15 %. Xx 1. ledna 2009 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přesahovat 10 %.“.

9.

Xxxxxx 8 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 8

1.   Přidělení xxxxxxx xxxxxx představujících základní xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníku xxxxxxxxxxx nebo nabyté xxxxxxxxxxx výměnou za xxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společnosti xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x sobě xx následek xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zisků tohoto xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx základní kapitál xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxx x xxxx xx následek xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z práva, xxxxx něhož byl xxxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxx osoby mající xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podílu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zisky xxxxxxx a xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx stát xxxxxx, zisky xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx společníkovi.

4.   Odstavce 1 x 3 xx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenným papírům xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx hodnota vyměněných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, rozdělením xxxx xxxxxxx xxxxx.

5.   Odstavce 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nepřičte-li společník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x cenných xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, než byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxx státům xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x následného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxx zdaněn xxxx x převodu xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

7.   ‚Xxxxxxxx xxx xxxxxx účely‘ xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx částka, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx zisk xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8.   Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 a 5, xxxxxxxxx se xxxxxxxx 1, 2 x 3 xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

9.   Xxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx státy xxxxx xxx xxxxxxx společníků x xxxxx jakoukoliv xxxxxxx xxxxxxxxx provedenou xxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozdělení xxxx xxxxxx xxxxx.“.

10.

Xxxxxx 10 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxxx-xx aktiva xxxxxxxxx xxx xxxx, rozdělení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxxxxx převádějící společnosti, xxx xx nachází xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zdanění xxxx xxxxx provozovny.

Členský stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zahrnout xx xxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxxx x tomto xxxxx x dosud xxxxxx vyrovnány.

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použijí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, jako xx xxxxxxx xxxx, xxx se nachází xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx ustanovení xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odchylně od xxxxxxxx 1 zdanit xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx, částečného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, avšak xxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx, xxxxx xx, nebýt xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx státě, v xxxx xx stálá xxxxxxxxxx nachází, poskytne xxxxx xxxxxxx způsobem x o stejnou xxxxxx, xxxx by xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.“

11.

Xxxxxx se nová xxxxx, xxxxx xxx:

„HLAVA XXx

Xxxxxxxx případ xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 10a

1.   Považuje-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx transparentní xx xxxxxxx xxxxx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx založena, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, zdaňuje-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zisků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, která xx, xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx skutečně xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx přijímající xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx charakteristik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x práva, xxxxx něhož byla xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 1, 2 x 3.

4.   Považuje-li členský xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx daňově transparentní xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx společníkům xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

12.

Xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx:

„XXXXX IVb

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx SE xxxx XXX

Xxxxxx 10b

1.   Xxxxxxxx

a)

XX xxxx XXX xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x)

v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxx XX xxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxx přemístění xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx SE nebo XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx kapitálových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x aktiv x xxxxx XX xxxx XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojena xx xxxxxx provozovnou XX nebo XXX x xxxxxxxx xxxxx, x něhož xxxx xxxxx přemístěno, x xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx účely.

2.   Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx XX xxxx XXX xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fakticky xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, jako by xxxxxxx x přemístění xxxxx xxxx xxxx xx XX xxxx XXX nepřestala xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.   Je-li SE xxxx SCE xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výpočet xxxxxx xxxxxx x zisků xxxx ztrát vztahujících xx x aktivům x pasivům, která xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xx odstavec 1 xx xxxxxx a xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 10x

1.   Jestliže

x)

XX nebo XXX přemístí xxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxx

x)

x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx přestává xxx XX nebo SCE, xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx, xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx se rezidentem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

přijmou xxxxxxx xxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx položky nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX xxxx XXX xxxx přemístěním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx osvobozeny xx xxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozoven x xxxxxxxxx, mohly xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxx SCE, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx bylo xxxxx přemístěno.

2.   Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx sídlo v xxxxx území členského xxxxx umožněno xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx členský stát xxxxx provozovně, jež xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx XX xxxx XXX přemísťující své xxxxx, xxxxxxx xxxxxx XX nebo SCE, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx by xxxx xxxxxxxx xx srovnatelných xxxxxxxxx společnosti, která xx nadále v xxxxxxxx státě své xxxxx xxxx xxxxx xx x tomto xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 10x

1.   Xxxxxxxxxx xxxxx SE xxxx XXX xxxx xxxx x xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Použití odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx plynoucích x xxxxxxxxxx převodu obdržených xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál XX xxxx SCE, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.“

13.

X xxxxxx 11 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlav XX, XXX, IV x XXx nebo xxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxx výhody x xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xxxx, xxxxxxxxx, částečné rozdělení, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx přemístění xxxxx SE xxxx XXX

x)

xx xx svůj xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx daňový xxxx či xxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem; xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx této xxxxxxx, xxxx vést x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hlavních xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx se daňovým xxxxxxxxxxx;

x)

xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xx xx xx této xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx, přestane xxxxxxxx xxxxxxxx požadované pro xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx společnosti podle xxxxxxxx platných před xxxxx xxxxxxx.“.

14.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx zněním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x účinnost xxxxxx x správní xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sídla XX nebo SCE x x xxxxxxxx x) xxxxxxx této xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2006. Xxxxxxx xxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx být takový xxxxx učiněn xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx členské xxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x touto xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx 1. xxxxx 2007. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx.

3.   Xxxxxxx státy sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oblasti působnosti xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Bruselu xxx 17. xxxxx 2005.

Za Xxxx

X.-X. JUNCKER

xxxxxxxx


(1)  Stanovisko xx xxx 10. xxxxxx 2004 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 110, 30.4.2004, s. 30.

(3)  Úř. věst. L 225, 20.8.1990, x. 1. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx 2003.

(4)  Úř. xxxx. L 294, 10.11.2001, x. 1. Nařízení ve xxxxx nařízení (ES) x.&xxxx;885/2004 (Úř. xxxx. X 294, 10.11.2001, x. 1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 294, 10.11.2001, x. 22.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 207, 18.8.2003, x. 1. Xxxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxxx XXX x. 15/2004 (Xx. xxxx. X 207, 18.8.2003, x. 1).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 207, 18.8.2003, s. 25.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 225, 20.8.1990, s. 6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/123/XX (Xx. věst. X 225, 20.8.1990, s. 6).

(9)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 294, 10.11.2001, x. 1. Xxxxxxxx xx xxxxx nařízení (XX) x. 885/2004 (Úř. xxxx. X 294, 10.11.2001, x. 1).

(10)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 207, 18.8.2003, x. 1. Xxxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxxx EHP x. 15/2004 (Xx. xxxx. X 207, 18.8.2003, x. 1).


XXXXXXX

„XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX ZMÍNĚNÝCH X ČL. 3 XXXX. x)

a)

xxxxxxxxxxx založené xxxxx nařízení Rady (XX) x. 2157/2001 xx xxx 8. xxxxx 2001 o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) x xxxxxxxx Xxxx 2001/86/XX ze xxx 8. xxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zapojení xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1435/2003 ze xxx 22. července 2003 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (SCE) x xxxxxxxx Rady 2003/72/XX xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx xx doplňuje xxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ‚société anonyme‘/‚naamloze xxxxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxx en xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx‘/‚xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx‘, ‚xxxxxxx privée à xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx‘/‚xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx aansprakelijkheid‘, ‚xxxxxxx coopérative à xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx‘/‚xxöxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxx coopérative à xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘/‚xxöxxxxxxxxx vennootschap xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx‘/‚xxxxxxxxxxxx onder xxxxx‘, ‚xxxxxxx xx commandite xxxxxx‘/‚xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vennootschap‘, xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedených právních xxxxx, x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dani x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ‚xxxxxxx společnost‘, ‚xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx‘;

x)

xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxx‘ x ‚xxxxxxxxxxxxxx‘. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x příjmu xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platnými xxx ‚xxxxxxxxxxxxxx‘;

x)

xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx nazvané ‚Xxxxxxxxxxxxxxxxxx‘, ‚Kommanditgesellschaft xxx Xxxxxx‘, ‚Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxäxxxxx Haftung‘, ‚Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx‘, ‚Xxxxxxx- xxx Wirtschaftsgenossenschaft‘, ‚Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxx xxx xxxxxxxxxxxx Personen xxx öxxxxxxxxxxx Xxxxxx‘ x xxxx společnosti xxxxxxxx xxxxx německého práva xxxxxxxxxxx německé dani x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx nazvané ‚täisühing‘, ‚xxxxxxxüxxxx‘, ‚xxxüxxxx‘, ‚xxxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxxüxxxxx‘;

x)

xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ‚αxώxυμη εταιρεία‘, ‚εταιρεία περιoρισμέvης ευθύxης (Ε.Π.Ε.)‘;

h)

xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx práva xxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘, ‚xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx acciones‘, ‚xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx‘ x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva nazvané ‚xxxxxxx xxxxxxx‘, ‚xxxxxxx xx commandite xxx xxxxxxx‘, ‚société à xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx‘, ‚xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxx x’xxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxx d’épargne et xx xxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx, ‚xxxxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxx de xxxxxxxxxxxx‘, veřejnoprávní průmyslové x obchodní podniky x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx francouzské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx irského xxxxx, subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxx ‚Industrial xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx‘, xxxxxxxx xxxx ‚building xxxxxxxxx‘ registrované podle ‚Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Acts‘ x spořitelní banky xx xxxxxx ‚Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Act‘ x xxxx 1989;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx italského xxxxx xxxxxxx ‚società xxx xxxxxx‘, ‚xxxxxxà in xxxxxxxxxxx per xxxxxx‘, ‚xxxxxxà a responsabilità xxxxxxxx‘, ‚xxxxxxà cooperative‘, ‚xxxxxxà xx mutua xxxxxxxxxxxxx‘ x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážně xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx kyperského xxxxx ‚εταιρείες‘, xxx jsou xxxxxxxx x zákonech x dani x xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ‚akciju xxxxxxxīxx‘, ‚xxxxxxxīxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxīxx‘;

n)

společnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

společnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx ‚xxxxxxx anonyme‘, ‚xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx‘, ‚xxxxxxx à xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx‘, ‚xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘, ‚société xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx‘, ‚xxxxxxxxxxx x’xxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxxxxx x’xxxxxxx-xxxxxxx‘, ‚entreprise xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxèxx xx x’Xxxx, des xxxxxxxx, xxx syndicats xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx personnes xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx‘, x xxxx xxxxxxxxxxx založené podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických osob;

p)

xxxxxxxxxxx xxxxx maďarského xxxxx xxxxxxx ‚xöxxxxxxxxx xxxxxxxx‘, ‚xxxxxx társaság‘, ‚xöxöx xxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxxx xxxxxőxxxxű xxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxüxxx‘, ‚xöxxxxxxx xxxxxxxx‘, ‚szövetkezet‘;

q)

společnosti xxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx ‚Kumpaniji xx’ Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx‘, ‚Soċjetajiet xx xxxxxxxxxx xx x-xxxxxxx tagħhom xxxxxx x’xxxxxxxxxxx‘;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx‘, ‚Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx‘, ‚Xxöxxxxxxx‘, ‚onderlinge xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx‘, ‚Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxxxx op xxöxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘, ‚vereniging xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx als xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx‘ x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nizozemského xxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x)

společnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nazvané ‚Xxxxxxxxxxxxxxxxxx‘, ‚Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxäxxxxx Xxxxxxx‘, ‚Xxxxxxx- xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx‘;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ‚xxxłxx xxxxxxx‘, ‚spółka x xxxxxxxxxxą odpowiedzialnością‘;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo společnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx slovinského xxxxx xxxxxxx ‚delniška družba‘, ‚xxxxxxxxxx xxxxxx‘, ‚družba x omejeno xxxxxxxxxxxxx‘;

w)

společnosti xxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxx ‚xxxxxxx xxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxxxx spoločnosť‘;

x)

společnosti xxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxx ‚xxxxxxxxxö‘/‚xxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxxxx‘/‚xxxxxxxxx‘, ‚xääxxöxxxxxx‘/‚xxxxxxxx‘ xxx ‚xxxxxxxxxxxxö‘/‚xöxxäxxxxxxxxxxx‘;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx švédského práva xxxxxxx ‚xxxxxxxxxx‘, ‚xöxxäxxxxxxxxxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxxxx xöxxxxxxxx‘, ‚xxxxxxxxxx‘, ‚öxxxxxxxxx xöxxäxxxxxxxxxxx‘;

z)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx práva Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“