Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX 2008/6/ES

ze xxx 20. xxxxx 2008,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/67/XX x xxxxxxx xx úplné xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xx. 47 xxxx. 2 a xxxxxx 55 x 95 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx výboru (1),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx (2),

v xxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx v článku 251 Smlouvy (3),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1) Xxxx x xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 1994 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (4) určila xxxx jeden z xxxxxxxx xxxx poštovní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx sladění xxxxxxxxxx x řízeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soutěži x xxxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/67/XX xx xxx 15. xxxxxxxx 1997 o společných xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx trhu poštovních xxxxxx Společenství x xxxxxxxxx kvality služby (5) stanovila xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxx xxxxxxxx služby, které xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx soutěži xx xxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx 16 Smlouvy xxxxxxxxxx místo, které xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx podpoře xxxxxxxx x xxxxxx soudržnosti. Xxxxx xxxxxx článku xx třeba zajistit, xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx fungování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx úlohu xxxxxx obecného hospodářského xxxxx zdůraznil zvláštní xxxxxxx veřejného xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 219 x xxxxx xxxx 2005, xxxx xxxxxx, xx xxxxx uživatelů x xxxx EU jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx 77 % xxxxxxxx osob.

(5) Poštovní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, hospodářské x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, aby Společenství xxxxxxx cílů xxxxxxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx xxxxxx 2 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxx a sociální xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx růstu, vysokého xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx úrovně x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Evropské poštovní xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx letech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x intenzivnější xxxxxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvoj, xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxx prospěchu xxxxxxxxxx x uvedených xxxx.

(8) Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxx xx xxxxx 22. x 23. xxxxxx 2005 znovu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx strategie x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovních xxxx x důležitou úlohu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) V xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 2. xxxxx 2006 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (6) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odvětví, xx xxxxxxx kvality x xxxxxxxxx x x lepší xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx zřetelně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament xx xxxx xxxxxxxx Komisi, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poskytovaných všeobecných xxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x aby x rámci xxxx xxxxxx navrhla definici xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) V xxxxxxx xx xxxxxxxx 97/67/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx posuzuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxx 2009 na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členském státě. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvětví Xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hospodářského, sociálního x xxxxxxxxxxxxxxx pokroku x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx základní xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx definovaným xxxxxxxxx státy x xxxxxxx xx xxxxxxxx 97/67/XX lze zajistit x celém Xxxxxxxxxxxx xx xxxx 2009, xxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx otevírání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dostatek xxxx xxx zavedení nezbytných xxxxxxxx x modernizaci x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nutná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx možnosti, kterou xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx doba xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx hospodářské xxxxxxx, x případné xxxxx xxxxxxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(13) X výhledové studie xxxxxxx, xx by xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím vyhrazené xxxxxxx. Xxxx posouzení xxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx států xx dosažení xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zaměstnanosti x z hlediska xxxxxxxxx dostupnosti účinné xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxx potvrdit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxx xxxx podnětů x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxxxxx a zavádění xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x otvírání xxxx. Xxx mohli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hospodářské xxxxxxx, xxxxxxxx na nové xxxxxxxxx zákazníků x xxxxxxxxxx xxxx zdroje xxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx určených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xx od xxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(16) Xxxxx xxxxxxxx xxxx pomůže xxxxxx xxxxxxx xxxxx poštovních xxxx; xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx udržitelné x kvalitní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, subjektů xxxx vstupujících xx xxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxx. Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx, xxx xx však xxxxxx vést x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktorům by xxx xxxxxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx věnována xxxxx xxxxxxxxx.

(17) Samotná xxxxxxx xx xx poštovní xxxxxx považována být xxxxxx. Adresné reklamní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx materiály, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx zásilky.

(18) Větší xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx x poštovním xxxxxxx uplatnily alternativní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů.

(19) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, mimo jiné x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx soudržnosti, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přístupová xxxxx x odlehlých venkovských xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důležitou xxx infrastruktury xxx xxxxxxx k novým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(20) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx odlišný xxxxx x různých xxxxxxxxx Společenství a xx různé xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x ohledem xx skutečnost, xx xxxxxxx státy mohou xxxxxxxx flexibility stanovené xxxxxxxx 97/67/XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx charakteristiky xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx místní poptávku, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx jsou xx xxxxxxxx 97/67/XX xxxxxxxxx. Je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a dodávání xxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxxxx dnech xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x dohlížet xx něj, aby xxxx zajištěno, xx xxxxxxxx trhu xxxx x nadále xxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx by xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx směrnice 97/67/ES x dispozici, x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxx, xxxxxx případného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x zejména aby xx venkovských x xxxxxxxxx oblastech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dostatečně xxxxx.

(21) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx výběr x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx každé xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxx, x xx i x xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(22) Xxxxxxxxxxx vysoce kvalitních xxxxxxxxxx xxxxxx významně xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx oblastem xxxx xxxxxxxxxxxx účastnit se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(23) Xxxxxxxx 97/67/XX xxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx daného xxxxx. X ohledem xx xxxxxx hospodářskou xxxxxx x rozšiřující xx xxxxxxxx by měla xxx xxxxxxxx státům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx určování xxxxxxxxxxxxxx x nejvhodnějšího xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, transparentnosti, nediskriminace, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx trhu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedených opatření xxxx jejich xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx silami, určení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx k poskytování xxxxxxx xxxxx všeobecných xxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx všeobecných služeb xxxx stanoveny transparentním x xxxxxxxxxx způsobem. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx než jeden xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxxxxxxxx x překrývání.

(24) Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx byli informováni x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx byli i xxxxxx plně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly zajistit xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souladu x xxxxx flexibilitou xxxxx xxxxxxxx státům xxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx určením xxxxxxxxxxxxx či poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx flexibilita při xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti.

(25) X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxx využít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(26) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čistých xxxxxxx xx všeobecné xxxxxx. Xx xxxxx vhodné xxxxxxxxxxx objasnit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x dostatečně odůvodněné, x xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxx. Xxxx alternativy zahrnují xxxxxxx xxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx dialogu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx i xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x xxxxxxx náklady xx tyto xxxxxx x představují xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nespravedlivou zátěž, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx rozhodnout, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oblast všeobecných xxxxxx mají xxx x xxxxx xxxx xxxxxx přiděleny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx služby, xx-xx xx x xxxxxxx se Smlouvou. Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx pravidla Xxxxxxx xxx xxxxxx podporu, xxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x mechanismech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxx xxx zohledněno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxx 97/67/XX předkládané Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27) Xx-xx stanoveno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadovat, xxx x financování xxxxxxxxxxx služeb přispívali. X xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vyrovnávacího xxxxx, by xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniky xxxxx xxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(28) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto podniků xx náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx náležitě xxxxxxxx xxxx.

(29) Xxx jakýkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx x nadále xxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x současné xxxx xx xxxxxxxx 97/67/XX a xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx by mělo xxx založeno xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx třeba xxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx čisté xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx vykonává povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx faktory, xxxxxx xxxxxxxxxx tržních xxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(30) Pokud xx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx území xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyrovnávacím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniků. Xxxxxxx xxxxx mohou ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx další xx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx Smlouvy. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(31) Xxxxxxxx státům, jež xxxxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/39/XX xx xxx 10. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/67/ES x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (7), x xxxxxxxx a v xxxxxxx případě je xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plynulým přizpůsobením xxxxx poštovních xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x procesu poštovní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x určitým xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx členským xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx poskytnout xxxxxxx odložit provedení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dobu, aby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx možnosti xx xxxxxxxxxxx Komise. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx rovněž vhodné xx omezenou dobu x xxx xxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx zcela xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx udělit xxxxxxxxx x provozování xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx.

(32) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čistých xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při dalším xxxxxxxx kritérií a xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx měla xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx uplatňování této xxxxxxxx.

(33) Xxxxxxxx xxxxxx xx mělo být xxxxxxxx používat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x individuální xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 97/67/XX, je xxxxx dále harmonizovat xxxxxxxx, které mohou xxx xxxxxxxxx, xxx xx omezily xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na nákladech xx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx služeb, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xx xxxxxx být použitelná xx určené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(34) X xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx posoudily, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářskou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištěním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx několik xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxxxxxx státy rovněž xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vzhledem x xxxx, že xxxxxx a xxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxx státy xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, xxxxxx a volbu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(35) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 97/67/XX xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ustanovení xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. xxxxx 1995 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a x volném pohybu xxxxxx údajů (8).

(36) Xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(37) X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nevidomé x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodními xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx všeobecných služeb.

(38) X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxx x hlediska xxxxxxxx vyrovnanosti všeobecných xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx od xxxxxx, xx xxxx musí xxxxxxx xxxxxxx tržní xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx by xxxx xxx dosaženo xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx nadále oprávněny xxxxxxxxxx jednotné xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx za xxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxx využívaná spotřebiteli, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sazby x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zásilek, xxxx. x xxxxx x xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (svoboda xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(39) Xxx xxxxx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx náklady, kterým xx lze vyhnout xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a dodání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(40) X ohledem na xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxx regulaci xxxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx ponechat xxxxxxxx xxxxxx volnost při xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(41) Xxxxxxxx x xxxxxxxx x plně xxxxxxxxxxxxx trhu a xxx xx předešlo xxxx, že by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářskou soutěž, xx xxxxxx nadále xxxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx měly získat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx sledování xxxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hospodářské soutěže. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při dalším xxxxxxxx kritérií x xxxxxx x této xxxxxxx by xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx účtů x xxxxxx transparentnost xx xxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx:

— xxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xx všeobecnými xxxxxxxx,

— xxx budou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx spojeny xx xxxxxxx xxxxxxx nákladů x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nespravedlivou finanční xxxxx,

— pro xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx směrnici,

— xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenými x xxxx xxxxxxxx x

— xxx xxxxx sledování xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dosaženo účinné xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(42) X xxxxxxx x platnými xxxxxxxx upravujícími jiné xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx postupů pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx jiné xxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxxxxxx reklamací xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx mimosoudní xxxxxxxxxx xxxxx stanovených x doporučení Komise 98/257/XX xx xxx 30. xxxxxx 1998 x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx urovnávání spotřebitelských xxxxx (9) x x xxxxxxxxxx Xxxxxx 2001/310/XX ze dne 4. dubna 2001 x zásadách xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xxxxxxx (10). Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx byly xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx a prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx národními regulačními xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxx státy xxxx xxxxxx x oprávněných xxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(43) Xxxxxxxx 97/67/XX xxxxxxx, xx mají xxx xxxxxxx některá xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (11).

(44) Rozhodnutí 1999/468/XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2006/512/XX, xxxxxx xxx zaveden xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významu, xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxx xxxxx článku 251 Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx prvky.

(45) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sledování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx význam x jejich účelem xx xxxxxx xxxx xxx podstatné xxxxx xxxxxxxx 97/67XX, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5x rozhodnutí 1999/468/XX.

(46) Xxxxx, který je xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx 97/67/XX, xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxxxx státech.

(47) Xxxxxxx regulační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nadále xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx přechod xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx funkcí by xxxxxxx státy xxxx xxxxxxx nezávislost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx tak nestrannost xxxxxx rozhodování. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx neutrality x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatňovanou x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx 295 Xxxxxxx. Xxxxxxxx regulačním xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx personálního xxxxxxxxx, odbornosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx nezbytné k xxxxxx xxxxxx úkolů.

(48) Xxxxxxxx x xxxx, xx xx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx subjektů, xx xxxxxx zavést transparentní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovědné za xxxxxxxx xxxxxx odvětví, xxxxxxxxxxx pravidel hospodářské xxxxxxx x projednávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx svých xxxxx.

(49) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémů ani xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(50) Xxxxxxx regulační xxxxxx xx xxxx xxx plnění xxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxx 97/67/XX v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jinými regulačními xxxxxxxx xxxxxxxxx států x s Xxxxxx. Xx xx xxxxxxxx x rozvoji vnitřního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Společenství, poskytují xxxxxxxx regulačním orgánům xxx uplatňování příslušných xxxxxxxx značnou xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x touto xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(51) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx své xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx a neměly xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxx tak xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Příjemce xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx xxxxxx důvěrnost x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(52) X xxxxx informovanosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxx xx xxxxxxxx trhu poštovních xxxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předkládat zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 97/67/XX.

(53) Touto směrnicí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci x xxxxxx xxxx zaměstnavateli x xxxxxxxxxx, která xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je v xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx směrnicí xxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(54) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupových xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx osídlených xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx vhodnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx bylo vyhověno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(55) X cílem xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 97/67/XX. Xxxxxxxxxx, xxx nejsou xxxxx xxxxxxxx pozměněna, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nadále xxxxxxxxxx xxxxx období provádění, xxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx 97/67/ES.

(56) Jelikož xxxx xxxx směrnice, xxxxx dotvoření xxxxxxxxx xxxx poštovních služeb Xxxxxxxxxxxx, zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxx uživatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx regulace xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxx dosaženo na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Společenství, xxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx článku tato xxxxxxxx nepřekračuje xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx cílů.

(57) Xxxxxxxx 97/67/XX xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněna.

(58) Tato xxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkajícími xx služeb. X xxxxxxx rozporu ustanovení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/ES xx xxx 12. prosince 2006 o xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu (12), xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(59) Xxxxx směrnicí není xxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx uvedených ve Xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovanou členským xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx podpory x jakékoli xxxxxx xx xxxxxx čl. 87 xxxx. 1 Xxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxx.

(60) Xxxxx bodu 34 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (13) xxxx členské státy xxxxxxxx x tomu, xxx xxx xxx xxxx, xxx x x zájmu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xx nejvíce patrné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x prováděcími xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx zveřejnily,

PŘIJALY XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx 97/67/XX xx xxxx takto:

1) Xxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 1

Tato xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x:

— xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx,

— xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx,

— financování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

— xxxxxx xxxxxx sazeb x xxxxxxxxxxxxxxxx účtů xxx poskytování všeobecných xxxxxx,

— stanovení xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

— xxxxxxxxxxx technických xxxxx,

— xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

2) Článek 2 xx xxxx xxxxx:

x) xxx 1 xx nahrazuje tímto:

„1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx, třídění, přepravu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;“;

x) xxxxxx se xxxx xxx 1a:

„1a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx poštovních xxxxxx;“;

x) x bodu 2 xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „poštovní xxxx“;

x) xxx 3 se xxxxxxxxx xxxxx:

„3) xxxxxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx schránek pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x budově, na xxxxxx nebo xx xxxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásilky xx poštovní xxxx;“;

x) xxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4) výběrem xx rozumí sběr xxxxxxxxxx zásilek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;“;

x) xxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„6) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx poštovních služeb xxxxxx. Xxxxx listovních xxxxxxx jsou to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx hodnoty;“;

g) xxx 8 se xxxxxxx;

x) xxx 12 xx xxxxxxx;

x) bod 13 xx xxxxxxxxx xxxxx;

„13) xxxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx totožnost xxxx xxxxxxx Xxxxxx x souladu x xxxxxxx 4;“;

x) bod 14 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„14) xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ nebo „xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podnikům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx vytvářet nebo xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx:

— „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxxxxxx „hromadnou licencí“ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx regulace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxx danému poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výslovné rozhodnutí xxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx uplatněním xxxx x xxxxxxxxx plynoucích,

— „xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx regulačním orgánem, xxxxx dává poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx provoz tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx povinnostem xxxxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění, pokud xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxx xxxxx uplatňovat xxxx xxxxx, dokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu;“;

k) bod 17 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„17) uživatelem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;“;

x) xxx 19 xx nahrazuje xxxxx:

„19) xxxxxxxxxx požadavky se xxxxxx xxxxxx neekonomické xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x zavedení xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx. Těmito xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sítě s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek a xxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kolektivními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Společenství a x vnitrostátním xxxxxx x x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxx plánování. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochranu soukromí;“;

m) xxxxxxxx se nový xxx, xxxxx zní:

„20) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx, x xx xxx jednotlivé poštovní xxxxxxx.“

3) Xxxxxx 3 xx mění takto:

a) x xxxxxxxx 3 xx xxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxx:

„3. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmínek považovaných xx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

— xxxxx xxxxx,

— xxxxx xxxxxx xx domu xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx národním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x) xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5. Xxxxxxx xxxxxxxxx orgány mohou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 20 xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx balíků xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx 20 xx xx xxxxxxxx xxxxx.“;

x) xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx tímto:

„6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poštovních zásilek xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx unií.“

4) Xxxxxx 4 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 4

1. Xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Komisi xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povinnosti. Xxxxx xxxxxxx v článku 21 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, aby byly xxxxxxxxx služby poskytovány xx xxxxx xxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxx xxxxx mohou určit xxxxx podniky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Přitom xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx. Členské xxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx podmínky, xx nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx svěřovány, xxxx založeny xx xxxxxxxx transparentnosti, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx a územní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxx Xxxxxx totožnost xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx základě xxxxxxxx x zásad xxxxxxxxx x tomto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovala dostatečně xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

5) Xxxxxx 5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx 30 x 46 této xxxxxxx, xxxx jiné x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x veřejného xxxxxxx.“

6) Xxxxxx 6 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x aktuální xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxx službám, x xxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.“

7) Nadpis xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

„Xxxxxxxxxxx všeobecných služeb“.

8) Xxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 7

1. Xxxxxxx xxxxx neudělí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výlučná xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxx mohou financovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x souladu x xxxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 nebo xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxx je x xxxxxxx se Xxxxxxxx x XX.

2. Členské xxxxx xxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx x xxx něho xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/17/XX xx xxx 31. xxxxxx 2004 o xxxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx zakázek subjekty xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x poštovních xxxxxx (14).

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx povinnosti všeobecných xxxxxx stanovené x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx přílohu I x představují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx čistých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxx.

4. Jestliže xxxx xxxxx xxxxxxx rozděleny xxxxx odst. 3 xxxx. x), mohou xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx využívajících. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx povinností přispívat xx xxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3.

5.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x přiměřenosti xxx xxxxxxxxx vyrovnávacího xxxxx a při xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 3 a 4 jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx.

9) Xxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx“.

10) Xxxxxx 9 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 9

1. Xxx služby, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx zaručení xxxxxxx xx základními xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, mohou xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

— xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

— xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, dostupnost x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

— xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 7, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čistými xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx článku 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

— xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 22,

— xx vhodných případech xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tuto povinnost xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx 3 xxx xxxxxxxx pouze určeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

S xxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 4, oprávnění xxxxx:

— xxx omezena, xxxxx xxx o xxxxx,

— xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx mechanismu xxxxxxxxx xxxxxxx,

— xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odvětví,

— xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Postupy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx zveřejňovány a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx odmítnutí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxx žadateli, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.“

11) X článku 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx a na xxxxxxx xx. 47 xxxx. 2, článků 55 a 95 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 9, xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.“

12) Xxxxxx 11 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 11

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijmou na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxx čl. 47 xxxx. 2, xxxxxx 55 a 95 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx přístupu uživatelů x poskytovatele xx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

13) Xxxxxx xx článek 11a, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 11x

Xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx uživatelů xxxx xxx podporu xxxxxx hospodářské xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dostupnost xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx prvky poštovní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecných služeb, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx poštovních směrovacích xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádky, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, služba xxxxxxx, služba vrácení xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

14) Článek 12 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 12

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x těmito xxxxxxxx:

— xxxx musí xxx přijatelné a xxxx být xxxxxx, xxx nezávisle xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxxx vnitrostátní podmínky xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxx ponechat x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatné poštovní xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

— xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xx by u xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx kus x pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uplatňována xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx,

— xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb uzavírat x uživateli xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx,

— xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx a nediskriminační,

— xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxx pro podniky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pocházející od xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx, tak x x souvisejících xxxxxxxx. Xxxx sazby se xxxxx xx souvisejícími xxxxxxxxxx xxxxxxx stejně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x dispozici uživatelům, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx podnikům, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

15) Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

a) xxxxxxxx 1, 2 x 3 se xxxxxxxxx xxxxx:

„1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účetnictví poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx zřetelně xxxxxxxxxx xxxx veškerými xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podklad při xxxxxxx čistých xxxxxxx xx všeobecné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vnitřní účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx:

x) náklady, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx službě xxxx produktu, se xxxxx přiřazují;

b) xxxxxxxx xxxxxxx, xx. náklady, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx přiřazují xxxxx:

x) xxxxx lze, přiřazují xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx společných xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; nepřímá xxxxx xx zakládá na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxx) xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiřazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všeobecným xxxxxxx xx jedné xxxxxx x xxxxxxxx službám xx xxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx jiných xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx stejné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“;

x) odstavec 8 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„8. Xxxxx daný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 7, x xxxxx xx národní xxxxxxxxx orgán přesvědčí, xx xxxxx x xxxxxxxx poskytovatelů všeobecných xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx anebo xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx trhu xx plně xxxxxx, xxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.“;

x) xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx:

„9. Tento xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxx úplného xxxxxxxx xxxx, nebyl-li xxxxx žádný jiný xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx státy xxxxx vyžadovat od xxxx poskytovatelů poštovních xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx vyrovnávacího xxxxx, aby xxx xxxxxxxxx fungování fondu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.“

16) Xxxxxx 16 xx xxxx takto:

a) xx xxxxxx pododstavci xx xxxxx odrážka xxxxxxxxx tímto:

„— Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx (xxx příloha II). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxx technickému xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolou xxxxx xxxxxx 21 xxxx. 2.“;

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxxxxx sledování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou stanoveny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 21 xxxx. 2, x je xxxxxxxxx xxxxx uveřejňovaných nejméně xxxxxx xxxxx.“

17) X xxxxxx 18 xx xxxxxxxx 1 x 2 nahrazují xxxxx:

„1. X xxxxxxx x xxxxxxx 16 jsou xxxxx kvality xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX.

2. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxx z norem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článku 21 pro informaci xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 12 xxxxxx.“

18) Xxxxxx 19 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 19

1. Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx náhrad, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx ztráty, úbytku, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x normami xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech.

Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

2. Xxxx jsou xxxxxxx xxxx opravné prostředky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo pokud xx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx nebo spotřebitelů, xxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uživatelů xx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx uspokojivě xxxxxxxx.

X xxxxxxx s xxxxxxx 16 členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zveřejnili xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx reklamací x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

19) Xxxxxx 21 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 21

1. Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xx. 5x odst. 1 xx 4 x xxxxxx 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxxxxx rozhodnutí.“

20) Xxxxxx 22 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 22

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx určí xxxxx nebo více xxxxxxxxx regulačních orgánů xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Členské xxxxx, xxxxx si xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poštovní služby xxxx kontrolu nad xxxx, zajistí xxxxxx xxxxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnictvím xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx regulační orgány xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x této směrnice. Xxxxxxxx snadno xxxxxxxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxx ty xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x práva xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Zvláštním xxxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxx xx zajišťovat xxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx, xxxxxxx zavedením xxxxxxx xxxxxxxxx x regulace xxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx xxx xxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovním xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů.

3. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx na vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x rámci xxxxxxx má každý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx o takovém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx regulačního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“

21) Xxxxxx xx nová xxxxxxxx, xxxxx zní:

„KAPITOLA 9a

Poskytování xxxxxxxxx

Xxxxxx 22x

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx účelem:

a) xxx národní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zajistit xxxxxx x touto xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx přijatými podle xxxx xxxxxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx regulační xxxxx uvede důvody, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx regulační xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx Xxxxxx potřebuje k xxxxxx svých úkolů xxxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informaci xx xxxxxxxx x xxxxxxx x obchodními pravidly xxxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, tak x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx důvěrnost xxxxxxxxx.“

22) Xxxxxx 23 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 23

Xxxxx xxxxx roky, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2013, Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxx x odvětví, xxxxxxx x hospodářských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o trendech x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x x kvalitě xxxxxx. Zpráva xx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.“

23) Xxxxxx se xxxx článek, který xxx:

„Xxxxxx 23x

Xxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.“

24) Xxxxxx 24, 25, 26 x 27 se xxxxxxx.

25) Xxxxxx se xxxxxxx I, xxxxx xxx:

„XXXXXXX I

Pokyny x xxxxxxx případných čistých xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx A: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

Povinnostmi xxxxxxxxxxx služeb se xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 3, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovateli poštovních xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx oblasti, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cen xx xxxxxxxxxxx dané xxxxxx v této xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určitých bezplatných xxxxxx xxx nevidomé x slabozraké osoby.

Tyto xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxx xxxx:

— počet xxx pro dodání, xxxxx xxx je xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

— xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

— xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

— xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb,

— xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezplatných xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx X: Xxxxxxx čistých xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx orgány zváží xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxx), aby xxxxxx xxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx spojenými x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx praktického xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb a xxxxx xxxx xxx xx nezbytné. Xxxxx xxxxxxx na všeobecné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx poskytovatele poštovních xxxxxx, který povinnosti xxxxxxxxxxx služeb nevykonává.

Při xxxxxxx se zohlední xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tržních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pozornost xx třeba věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by xx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Výpočet xxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nehmotných xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má.

Výpočet vychází x nákladů xxxxxxxxxxxxx xx:

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx služeb, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X,

xx) xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uložených xxxxxxxx xxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx obchodními xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx služba xxxxxxxxx provozovatelem, xxxxxxx xxxxxx uložena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojených x určitými xxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecných služeb xx xxxxxxx odděleně xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímých xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx se vypočítávají xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx veškerých nehmotných xxxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx je odpovědný xx ověření xxxxxxx xxxxxxx. Poskytovatel xx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ověřit.

Část X:&xxxx;&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx

Xxxxxx xxxx financování xxxxxxx nákladů na xxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxx určeným poskytovatelům xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx podmínek. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx převody, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, aby převody xxxxx možno co xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a uživatelskou xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založený xx xxxxx uvedeném x xx. 7 xxxx. 4 xx xxx využívat xxxxxxxxxxxxx x neutrální mechanismus xxxxxxxx xxxxxxxxx, jenž xxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx vztahují jak xx výstupy, tak xx vstupy xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx spravuje xxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx čistých nákladů xx xxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx převod xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx plateb x fondu.“

26) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx XX.

Xxxxxx 2

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí xx 31. xxxxxxxx 2010. Xxxxxxxxxx o xxxx uvědomí Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxx právních x správních předpisů, xxxxx přijmou s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Článek 3

1.   Xxxxxxxx xx článku 2 xxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xx 31. prosince 2012, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx poskytovatelům xxxxxxxxxxx služeb:

— Xxxxx xxxxxxxxx

— Xxxxx

— Kypr

— Xxxxxxxx

— Xxxxx

— Lucembursko

— Xxxxxxxx

— Xxxxx

— Polsko

— Xxxxxxxx

— Slovensko.

Tyto xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx.

2. Příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komisi, xx skutečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provádění xxxxx xxxxxxxx 1 xx 27. xxxxx 2008.

3. Xxxxxxx státy, xxxxx do 31. xxxxxxxx 2012 zruší xxx xxxxxxxxx oblasti, xxxxx x období xx 1. xxxxx 2011 do 31. xxxxxxxx 2012 u xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx 97/67/XX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblast x xxxxx xxxxxxxx státě.

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Článek 5

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Štrasburku xxx 20. února 2008.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X.-X. XÖXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXX


(1) Úř. xxxx. X 168, 20.7.2007, x. 74.

(2) Úř. xxxx. X 197, 24.8.2007, x. 37. Xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 11. července 2007 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx), společný xxxxxx Xxxx ze xxx 8. listopadu 2007 (Xx. věst. X 307 E, 18.12.2007, x. 22) x postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 31. ledna 2008.

(4) Úř. xxxx. X 48, 16.2.1994, x. 3.

(5) Xx. věst. X 15, 21.1.1998, x. 14. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 1882/2003 (Xx. věst. X 284, 31.10.2003, s. 1).

(6) Xx. xxxx. X 288 X, 25.11.2006, s. 77.

(7) Xx. xxxx. X 176, 5.7.2002, x. 21.

(8) Xx. xxxx. X 281, 23.11.1995, x. 31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1882/2003.

(9) Xx. xxxx. X 115, 17.4.1998, x. 31.

(10) Xx. xxxx. X 109, 19.4.2001, x. 56.

(11) Xx. věst. X 184, 17.7.1999, x. 23. Xxxxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx 2006/512/XX (Xx. věst. X 200, 22.7.2006, x. 11).

(12) Xx. věst. X 376, 27.12.2006, x. 36.

(13) Xx. xxxx. X 321, 31.12.2003, x. 1.

(14) Xx. xxxx. X 134, 30.4.2004, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněná xxxxxxxx Xxxx 2006/97/XX (Xx. xxxx. X 363, 20.12.2006, s. 107).“