Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX 2008/6/ES

ze xxx 20. xxxxx 2008,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/67/ES s xxxxxxx na úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x zejména xx xx. 47 odst. 2 x články 55 x 95 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx návrh Xxxxxx,

x xxxxxxx na stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx (2),

x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1) Xxxx x xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 1994 x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxxxx (4) xxxxxx xxxx jeden x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soutěži x xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/67/XX xx xxx 15. xxxxxxxx 1997 o společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poštovních xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx služby (5) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, včetně opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxx limitů xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx rozhodování o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx poštovních xxxxxx.

(3) Xxxxxx 16 Smlouvy xxxxxxxxxx místo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaujímají x xxxxx xxxxxxxxxx hodnot Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx zásady x xxxxxxxx xxx fungování xxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx.

(4) Pozitivní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxx zdůraznil xxxxxxxx xxxxxxx veřejného mínění Xxxxxxxxxxxx 219 x xxxxx roku 2005, xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx z xxxx XX xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx 77 % xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx jsou podstatným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx proto xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx soudržnosti Xxxx. Poštovní sítě xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k základním xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Opatření x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxx článku 2 Xxxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx konkurenceschopnosti a xxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kvality xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dramatickými xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx technologický xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hospodářská xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvoj, xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedených xxxx.

(8) Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxx xx xxxxx 22. x 23. března 2005 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx význam xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxx pracovních xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx závěry xxxx nadále xxxxxx xxx xxxxxxxx služby xxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodu x xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 2. xxxxx 2006 x uplatňování xxxxxxxx směrnice (6) xx zdůrazňuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx význam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx Lisabonské xxxxxxxxx x xxxxx xx, xx xxxxx provedená xxxxxxxx xxxxxxxx vedla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx zvýšení kvality x účinnosti a x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. S xxxxxxx xx zřetelně xxxxxxxxx vývoj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx státech xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx usnesení Xxxxxx, xxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxx studie xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poskytovaných všeobecných xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) V xxxxxxx xx xxxxxxxx 97/67/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx úplného xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxx 2009 xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě. Xxxxxx xxxxxx důkladně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, přičemž mimo xxxx nechala xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx pokroku x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stranami.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx, xx xxxxxxxx xxx spočívající x xxxxxxxxxxx udržitelného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx 97/67/XX lze zajistit x xxxxx Společenství xx xxxx 2009, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k modernizaci x restrukturalizaci, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životaschopnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí. Členské xxxxx xxxxx navíc xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxx období pro xxxxxxxxx směrnice a xxxxxxxxxx dlouhá doba xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) X xxxxxxxxx studie xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx financování všeobecných xxxxxx prostřednictvím vyhrazené xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x úvahu xxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx států xx dosažení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxx xxx všechny xxxxxxxxx. Je proto xxxxxx potvrdit konečné xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxx řada xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace x otvírání trhu. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx elektronických obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx, aby zlepšili xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nové konkurenční xxxxx (např. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunikace), xxx se od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, což xxxx x sobě xxxxxxxx x významnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(16) Xxxxx xxxxxxxx xxxx pomůže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx a k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, subjektů xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x v xxxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Touto xxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxx států regulovat x odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx podmínky zaměstnanosti, xxx xx však xxxxxx vést x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktorům xx xxx xxxxxxxx otevření xxxxxxxxxx xxxx měla xxx věnována řádná xxxxxxxxx.

(17) Samotná xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tvořené výhradně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx materiály, xxxxxxxxxx xxxxxx x totožným xxxxxxx kromě xxxxx xxxxxxxx, adresy x xxxxxxxxxxxxxxx čísla mohou xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zásilky.

(18) Větší xxxxxxxxxxxxxxxxxxx by xxxx xxxxx umožnit, aby xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alternativní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx kvalita xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů.

(19) Xxxxxxxx síť xx xxxxxxx, mimo xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, hraje xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx soudržnosti, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odlehlých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx infrastruktury pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(20) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxx xx odlišný xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx různé xxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx poštovních xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx by xxxx xxx zachována územní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x s ohledem xx skutečnost, že xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx 97/67/ES xxxxxxx xxxxxxx zvláštní charakteristiky xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx místní xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx 97/67/ES xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx měly poskytovat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx volna. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx bude x xxxxxx přinášet xxxxxx všem uživatelům, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x středním xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 97/67/XX x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx xx venkovských a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx místy xxxxxxxxxx služeb dostatečně xxxxx.

(21) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx každé xxxxxxx xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxx, x xx x x xxxxxxxxx xx xxxxx osídlených xxxxxxxxx.

(22) Xxxxxxxxxxx vysoce kvalitních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řídce xxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(23) Xxxxxxxx 97/67/XX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx daného xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx hospodářskou xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx by měla xxx xxxxxxxx státům xxxxxxxxxx větší xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nejvhodnějšího xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx dodržení xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu, xxx jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedených opatření xxxx xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvků xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx poskytovatele xxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx členský xxxx xxxx než xxxxx xxxxxx, měl xx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(24) Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx byli plně xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx státy xx xxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x charakteristikách x xxxxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx měly zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx tyto informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(25) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx využít veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ukončit používání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx zajištění financování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(26) X xxxxxxxxx členských státech xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx všeobecné služby. Xx xxxxx vhodné xxxxxxxxxxx objasnit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění financování xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx to nezbytné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxx volbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x bez xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x čistými xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxx nespravedlivou zátěž, xxxxxxxxxxx náhrad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím příspěvků xx xxxxxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, například xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx rozhodnout, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx poskytovatele nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oblast xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx přiděleny xx xxxxxxxxxxx čistých xxxxxxx xx všeobecné xxxxxx, xx-xx to v xxxxxxx se Xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxxxx Smlouvy xxx státní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na všeobecné xxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxx 97/67/XX xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27) Xx-xx stanoveno xxxxxxx vyrovnávacího xxxxx, xxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X cílem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by členské xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx považovány xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx nutně zahrnovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jako je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(28) Xxxxxxx státy xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx kritéria, xxxx xxxxxxxxx podíl těchto xxxxxxx na činnostech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx těch xxxxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx vyrovnávacího xxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxx oddělené xxxx.

(29) Xxx jakýkoli xxxxxxxxxxx financování by xxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxx transparentnosti, xxxxxxxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx ve směrnici 97/67/XX a xxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, objektivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na všeobecné xxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx výpočtu xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxx, nároku xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(30) Xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxx xx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neměly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyžadujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx další xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x pravidly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Smlouvy. X výjimkou poskytovatele xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx oprávnění xxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(31) Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x Unii xx vstupu směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/39/ES xx xxx 10. xxxxxx 2002, xxxxxx se xxxx směrnice 97/67/XX x xxxxxxx xx xxxxx otevření hospodářské xxxxxxx poštovních xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (7), v xxxxxxxx x x xxxxxxx případě je xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plynulým xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx počtem obyvatel x nevelkou xxxxxxxx xx zvláštními charakteristikami xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx topografií, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vhodné poskytnout xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice o xxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx možnosti xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vhodné xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx zcela xxxxxxxx, aby monopolům xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování těchto xxxxxx xx xxxx xxxxx.

(32) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aspektů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx čistých xxxxxxx. Xxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxx xxxxxxxx.

(33) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx všeobecná xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xx odůvodněné x xxxxxx sledovanému cíli. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx 97/67/XX, je xxxxx dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhu. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, aby xx rozhodli mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx nákladech xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxx být xxxxxxxx současné xxxxxxx xxxxxxxxxx přispívat xx xxxxxxxxxx rozdělení nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx stejnému xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx být použitelná xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(34) X xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxx poštovních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx všeobecných xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx posoudily, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx neměly xxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářskou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvality poštovních xxxxxx. Existuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x regionálními poštovními xxxxxx, měly xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx případech zajistit xxxxxx interoperabilitu, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx včasné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xxxx služeb xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx pouze požadovat, xxx xxxxxxx státy xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxx. Xxxxx ustanovením xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření x zajištění xxxxxxxx x poštovní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x nediskriminace.

(35) Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 97/67/XX xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. xxxxx 1995 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (8).

(36) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyvlastnění xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všeobecných služeb.

(37) X xxxxxxx na xxxxxx poštovních xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatných xxxxxx pro nevidomé x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x platnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a které xxxxxxxxx poskytovatel xx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx.

(38) X plně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx důležité, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx ceny musí xxxxxxx obvyklé tržní xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazby x xxxxxxx, x xxxxxxx xx určena xxxxx za kus, xxx je služba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zásilek, xxxx. x xxxxx x xxxx, x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx, například xxxxxxxx xx kultuře, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx tisku) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudržnosti.

(39) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, odesílatelů hromadných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxxx xx různých uživatelů, xxxxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx využívat xxxxx xxxxxxx flexibilitu, v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx orientace. Xxxx xxxxx by měly xxxxxxxxx náklady, xxxxxx xx lze vyhnout xx xxxxxxxx s xxxxxx službou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxx, třídění, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovních zásilek.

(40) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx regulaci xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v plně xxxxxxxxxxxx prostředí, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o nejlepším xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(41) Xxxxxxxx x xxxxxxxx k plně xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxx xx předešlo xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nadále xxxxxxxxx, aby členské xxxxx zachovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxx povinnosti xx národní regulační xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezbytné k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všeobecných xxxxxx x xx sledování xxxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xxxxxxxxxx národních regulačních xxxxxx xxx dalším xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx transparentnost by xxxx poskytnout členským xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

— xxx xxxxx přijímaní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

— xxx budou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx,

— pro xxxxxxxxx xxxx, xxx sazby xxxxxxxxx xxx všeobecné xxxxxx byly x xxxxxxx se zásadami xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x této směrnici,

— xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx konečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a

— xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(42) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x cílem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozšířit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx reklamací x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx reklamací je xxxxxx podporovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxx mimosoudní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx 98/257/XX ze dne 30. xxxxxx 1998 x zásadách xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (9) x x xxxxxxxxxx Komise 2001/310/XX ze xxx 4. xxxxx 2001 x zásadách xxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx spotřebitelských sporů xxxxxxx (10). Zájmy xxxxxxxxxxxx xx byly xxxxxx posíleny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x organizacemi xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(43) Xxxxxxxx 97/67/ES xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx opatření x souladu x xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (11).

(44) Xxxxxxxxxx 1999/468/XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2006/512/ES, xxxxxx xxx xxxxxxx regulativní xxxxxx x kontrolou xxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx za xxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 251 Xxxxxxx, včetně zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx aktu x xxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(45) Xxxxxxx xx třeba xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx norem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vývoji xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávislého sledování xxxxxx xxxxxxxx subjekty. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxx xxx podstatné xxxxx xxxxxxxx 97/67XX, xxxxxx xxxxx doplněním o xxxx jiné než xxxxxxxxx prvky, xxxxxx xxx přijata xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5x rozhodnutí 1999/468/XX.

(46) Xxxxx, který je xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx 97/67/XX, by xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx všeobecných služeb x členských xxxxxxx.

(47) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx státech, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodování. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxx neutrality x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech, xxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx 295 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx veškeré xxxxxx xx smyslu personálního xxxxxxxxx, odbornosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejich úkolů.

(48) Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx spolupracovaly, x xxxxxxxxx tak účinné xxxxxx xxxxx xxxxx.

(49) Xxxxxxxx strana, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx právo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezávislý. Xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomocí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémů xxx xxxxx právnických nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx ukončení xxxxxx xxxxxx je nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx odklad xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx zaručena xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(50) Národní xxxxxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxx xxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxx 97/67/XX v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx regulačními xxxxxxxx xxxxxxxxx států x x Xxxxxx. Xx xx přispělo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poštovních xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x oblastech, xxx xxxxxxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx spolupráce xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x rámci xxxxxx, který xx xxxxxxxxx Komisi v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx regulační xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx národními xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(51) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx a neměly xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Může se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, x mohla tak xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Příjemce xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pravidly.

(52) V xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx poštovních xxxxxx xx Xxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx 97/67/XX.

(53) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx nebo smluvní xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx zaměstnání, pracovních xxxxxxxx, xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxx xxxx zaměstnavateli x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx používají xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva, xxx xx v xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy členských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupech xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxxxx.

(54) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx oblastech. Xxxxxxx státy xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(55) X cílem xxxxxxxx xxxxx xxx regulaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 97/67/XX. Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozměněna, zůstávají x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxx nadále xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 97/67/XX.

(56) Jelikož xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx poštovních služeb Xxxxxxxxxxxx, zabezpečení společné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx uživatele x xxxxxxxxx harmonizovaných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nemůže být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx států, x proto xxxx xxxx být x xxxxxx rozsahu a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(57) Xxxxxxxx 97/67/XX xx proto xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(58) Xxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/123/XX xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu (12), má xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx se použije xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(59) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňování pravidel xxx hospodářskou soutěž x volný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jakékoli xxxxxx xx smyslu xx. 87 xxxx. 1 Xxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx.

(60) Xxxxx xxxx 34 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (13) xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx x tomu, xxx jak xxx xxxx, xxx x x zájmu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxx, x xxxxx bude xx xxxxxxx patrné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a aby xxxx tabulky zveřejnily,

PŘIJALY XXXX XXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxxxxx 97/67/XX xx mění xxxxx:

1) Xxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 1

Xxxx xxxxxxxx stanoví společná xxxxxxxx, pokud xxx x:

— xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

— poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx,

— xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx,

— xxxxxx xxxxxx sazeb x transparentnosti účtů xxx poskytování všeobecných xxxxxx,

— xxxxxxxxx norem xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

— xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem,

— xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů.“

2) Článek 2 xx mění xxxxx:

x) xxx 1 xx xxxxxxxxx tímto:

„1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx zahrnující xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;“;

x) xxxxxx xx xxxx xxx 1a:

„1a) xxxxxxxxxxxxxx poštovních služeb xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;“;

x) x xxxx 2 xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx sítí“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxx xxxx“;

x) xxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„3) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx schránek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x budově, na xxxxxx xxxx na xxxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohou odesílatelé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx poštovní xxxx;“;

x) xxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4) xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;“;

x) xxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„6) xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx podobě, xx xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Kromě listovních xxxxxxx jsou to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx;“;

x) xxx 8 xx xxxxxxx;

x) xxx 12 xx xxxxxxx;

x) xxx 13 xx nahrazuje xxxxx;

„13) poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx soukromý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx všeobecné xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx sdělena Komisi x souladu x xxxxxxx 4;“;

x) xxx 14 se xxxxxxxxx xxxxx:

„14) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx každé povolení xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxx „individuální xxxxxxx“ podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx specifické pro xxxxxxxx odvětví x xxxxxxxx podnikům poskytovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářet xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx:

— „všeobecným xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx oprávnění, xxx xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxxxxxx „hromadnou xxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx regulace xxxxxxxx registrační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx danému poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxx výslovné rozhodnutí xxxxxxxxx regulačního orgánu xxxx uplatněním práv x oprávnění xxxxxxxxxx,

— „xxxxxxxxxxxx licencí“ se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx regulačním xxxxxxx, xxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dokud xxxxxxxx rozhodnutí národního xxxxxxxxxxx xxxxxx;“;

x) xxx 17 se xxxxxxxxx xxxxx:

„17) uživatelem xx xxxxxx jakákoli xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx prospěch x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odesílatel xxxx xxxxxxx;“;

x) bod 19 xx nahrazuje tímto:

„19) xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxx neekonomické xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx stát xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Těmito xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení stanovené xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx dat, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxx soukromí;“;

m) xxxxxxxx se xxxx xxx, xxxxx xxx:

„20) xxxxxxxx poskytovanými xx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“

3) Xxxxxx 3 xx xxxx takto:

a) x odstavci 3 xx xxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxx:

„3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x týdnu, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx zahrnovaly xxxxxxx

— xxxxx xxxxx,

— xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx národním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx příslušných xxxxxxxx.“;

x) xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 20 xx x xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijatých x jiných xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx 20 kg xx xxxxxxxx území.“;

c) xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozměry xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.“

4) Xxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 4

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 21 xx informován x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx určit jeden xx více xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx území xxxxxx státu. Členské xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx podniky k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxxxx různých xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Přitom xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxx, aby xxxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxx služby svěřovány, xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx transparentnosti, nediskriminace x xxxxxxxxxxxx, čímž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx. Xxxxxx poskytovatele všeobecných xxxxxx xxxxxxx pravidelnému xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zásad xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Členské státy xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovala xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

5) Článek 5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obecného xxxxx xxxxxxxx Smlouvou, xxxxxxx články 30 x 46 xxxx xxxxxxx, xxxx jiné x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.“

6) Xxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb dostatečně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízených všeobecných xxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, o xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx uvědomí Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxxx.“

7) Xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

„Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

8) Xxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 7

1. Xxxxxxx xxxxx neudělí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výlučná nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx Smlouvou x XX.

2. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx na tyto xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x předpisy xxx xxxxxxxx veřejných zakázek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zveřejněním xxxxxxxx x zakázce i xxx něho xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/17/XX xx dne 31. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx zakázek xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (14).

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxx náklady xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx I x představují nerovnou xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx:

x) mechanismus náhrad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podnikům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) mechanismus xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx.

4. Jestliže xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx zřídit xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a je xxxxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx přispívat xx xxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x článku 3.

5.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnávacího xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4. Rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx.

9) Xxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxx takto:

„Podmínky pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx“.

10) Xxxxxx 9 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 9

1. Xxx služby, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členské státy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky.

2. Xxx xxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postupy včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

— xxx podmíněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

— xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx požadavky xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

— xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 7, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určeného xx xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 nespravedlivou zátěž,

— xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provozní náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 22,

— xx vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x první xxxxxxx a v xxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx podniků, jež xxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx x článkem 4, xxxxxxxxx nesmí:

— xxx xxxxxxx, pokud xxx o xxxxx,

— xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ukládat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxx,

— zdvojovat podmínky xxxxxxx podnikům xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odvětví,

— xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxx transparentní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx důvody xxx xxxxxxxxx vydání xxxx odnětí xxxxxxxxx xxxx celku nebo xxxx xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.“

11) X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx na návrh Xxxxxx x na xxxxxxx čl. 47 xxxx. 2, xxxxxx 55 a 95 Xxxxxxx xxxxxxxx nutná xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 9, xxxxx upravuje obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx.“

12) Xxxxxx 11 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 11

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx základě xx. 47 xxxx. 2, xxxxxx 55 a 95 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nutná pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sítě xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

13) Xxxxxx xx xxxxxx 11a, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 11x

Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx hospodářské xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dostupnost xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx prvky poštovní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx poskytované x xxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx poštovních směrovacích xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, dodávací xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do poštovní xxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a nediskriminačních xxxxxxxx.“

14) Článek 12 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 12

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zajistí, xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx součást xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x těmito xxxxxxxx:

— xxxx musí xxx xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxx x poskytovaným xxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatné poštovní xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

— xxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pobídky pro xxxxxx poskytování všeobecných xxxxxx. Xx-xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx x cenou xxxxxxxxxx xx kus x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx měla xxx xxxxxxxxxxx jednotná xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

— xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

— xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx,

— xxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, například x xxxxxx xxx podniky, xxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sjednocující xxxxxxx pocházející xx xxxxxxx xxxxxxxxx, uplatní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxx i x xxxxxxxxxxxxx podmínek. Xxxx xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použijí xxxxxx xxxx různými xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx stranami x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxx poskytujícími xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x dispozici uživatelům, xxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx podnikům, posílajícím xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

15) Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx 1, 2 x 3 se xxxxxxxxx xxxxx:

„1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

2. Poskytovatel xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxx účty x xxxxx xxxxxxxx rozlišovat xxxx xxxxxxxxx službami x produkty, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x těmi, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx. Toto oddělení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx čistých xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se zakládají xx důsledně xxxxxxxxxxxxx x objektivně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetnictví.

3. Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 4, přiřazují xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx, xxxxx xxx přímo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx produktu, xx xxxxx xxxxxxxxx;

x) společné xxxxxxx, tj. xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx přiřazují xxxxx:

x) xxxxx xxx, přiřazují xx společné náklady xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx původu xxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx kategorii xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které lze xxxxx přiřadit xxxx xxxxxxx; nepřímá vazba xx zakládá xx xxxxxxxxxxxxx strukturách xxxxxxx,

xxx) xxxxx-xx xxxxxx přímé xxx nepřímé xxxxxxxxx xxxxxxx, přiřazují xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočítaného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přičtených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službám xx xxxxx straně x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných služeb, xx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx jiných xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“;

x) xxxxxxxx 8 xx nahrazuje xxxxx:

„8. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nevyužil xxxxxxxx mechanismus xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 7, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx trhu xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx neuplatní xxxxxxxxx xxxxxx článku.“;

c) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx:

„9. Tento xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxx jiný xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx všech takových xxxxxxxxxx.

10. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyrovnávacího xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx fungování xxxxx xxxxxxx náležitě oddělené xxxx.“

16) Článek 16 xx xxxx xxxxx:

x) xx xxxxxx pododstavci xx druhá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„— Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxx Xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx II). Xxxxxxx přizpůsobení těchto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx regulativním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 21 xxxx. 2.“;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxxx sledování výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx vnější xxxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 21 xxxx. 2, x je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.“

17) V xxxxxx 18 xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„1. X xxxxxxx x xxxxxxx 16 jsou xxxxx kvality xxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XX.

2. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zeměpisných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX. Stanoví-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx výjimky, xxxxxx xx bezodkladně Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 21 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 12 měsíců.“

18) Xxxxxx 19 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 19

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx náhrad, xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nenákladné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx ztráty, úbytku, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x normami xxxxxxx (xxxxxx postupů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx více xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, aby postupy xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rychlé řešení xxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxx nezávislých mimosoudních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

2. Xxxx jsou dotčeny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx členské státy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx, xxxxxx uspokojivě xxxxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxx 16 členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx společně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

19) Xxxxxx 21 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 21

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx se xx. 5x xxxx. 1 xx 4 x xxxxxx 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

20) Xxxxxx 22 se nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 22

1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxx xxx xxxxxxxx odvětví, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provozovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Členské xxxxx, xxxxx si xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx regulačních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolou.

Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx regulační xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx směrnice. Xxxxxxxx snadno přístupnou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx orgánům. Členské xxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx těmito orgány x národními orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a práva xx ochranu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vyplývajícími x xxxx směrnice, xxxxxxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx a regulace xxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovním xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů.

3. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx každý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx o takovém xxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstává x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx regulačního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x opravném prostředku xxxxxxxxxx xxxxx.“

21) Xxxxxx xx nová xxxxxxxx, xxxxx zní:

„KAPITOLA 9a

Poskytování xxxxxxxxx

Xxxxxx 22a

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům veškeré xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx:

x) xxx xxxxxxx regulační xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice;

b) pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx poskytnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvěrně, x xx ve xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx regulační xxxxx uvede důvody, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opravňují.

3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx národní xxxxxxxxx xxxxxx na žádost xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxx xxxxx xxxx směrnice.

4. Xxxxxxxx-xx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x obchodními pravidly xxxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx x dotyčné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx důvěrnost xxxxxxxxx.“

22) Xxxxxx 23 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 23

Xxxxx xxxxx roky, přičemž xxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2013, Xxxxxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, jakož x o kvalitě xxxxxx. Xxxxxx xx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.“

23) Vkládá se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 23x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pomoc xxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx služby.“

24) Xxxxxx 24, 25, 26 x 27 xx xxxxxxx.

25) Xxxxxx xx xxxxxxx X, která xxx:

„XXXXXXX X

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx A: Definice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

Povinnostmi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxx 3, xxxxx členský stát xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oblasti, x xxxxxxx potřeby xxxxxx jednotných xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určitých bezplatných xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnovat xxxx xxxx:

— xxxxx xxx pro xxxxxx, xxxxx než xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx,

— xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx,

— xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

— xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx xxxxxx,

— xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx X: Xxxxxxx xxxxxxx nákladů

Národní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxxxxxx pobídek xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxx), aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x duchu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx veškeré xxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb a xxxxx xxxx xxx xx nezbytné. Čisté xxxxxxx xx všeobecné xxxxxx xx vypočítají xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně jakýchkoli xxxxxxxxxx a tržních xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx efektivnosti.

Důkladnou pozornost xx xxxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mohl xxxxxxx, xxxxx povinnosti všeobecných xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxx zohlednit xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výhod, xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx.

Xxxxxxx vychází x xxxxxxx připadajících xx:

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které lze xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx stanovené x části X,

xx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uživatelů, xxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxx x jakýchkoli xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx obchodními xxxxxxxxxx.

Xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jimž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

Výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x určitými aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx provádí odděleně xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Celkové xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx se vypočítávají xxxx souhrn xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nehmotných xxxxx. Národní regulační xxxxx je xxxxxxxxx xx ověření xxxxxxx xxxxxxx. Poskytovatel xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx umožnili xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx X:&xxxx;&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx všeobecných služeb xxxx vyžadovat, xxx xxxx xxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxx za služby, xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx převody, xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, xxx probíhaly xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx x uživatelskou xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxx xx fondu xxxxxxxx x čl. 7 xxxx. 4 by xxx využívat xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxx příspěvků, jenž xxxxxxx xxxxxxxxx dvojího xxxxxxx příspěvků, xxxxx xx xxxxxxxx jak xx xxxxxxx, tak xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podniků, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvky xx xxxxx čistých nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx převod xxxxxxxx xxxxxx podnikům, xxxxx jsou xxxxxxxxx x příjmu plateb x xxxxx.“

26) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx označuje xxxx příloha XX.

Xxxxxx 2

1. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2010. Xxxxxxxxxx o xxxx uvědomí Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx nebo musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx právních x správních předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 3

1.&xxxx;&xxxx; Odchylně xx xxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odložit xxxxxxxxx této směrnice xx 31. xxxxxxxx 2012, aby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

— Česká xxxxxxxxx

— Řecko

— Xxxx

— Xxxxxxxx

— Xxxxx

— Xxxxxxxxxxx

— Xxxxxxxx

— Xxxxx

— Polsko

— Xxxxxxxx

— Slovensko.

Tyto xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx.

2. Příslušné členské xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx skutečně xxxxxxx xxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 27. xxxxx 2008.

3. Členské státy, xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012 xxxxx xxx xxxxxxxxx oblasti, xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2011 xx 31. xxxxxxxx 2012 x xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 směrnice 97/67/XX provozovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 5

Tato směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Ve Štrasburku dne 20. xxxxx 2008.

Xx Xxxxxxxx parlament

předseda

H.-G. XÖXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXX


(1) Xx. xxxx. X 168, 20.7.2007, x. 74.

(2) Xx. xxxx. X 197, 24.8.2007, x. 37. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx nepovinné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 11. xxxxxxxx 2007 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx Rady xx xxx 8. xxxxxxxxx 2007 (Xx. věst. X 307 X, 18.12.2007, s. 22) x xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx dne 31. xxxxx 2008.

(4) Xx. xxxx. X 48, 16.2.1994, x. 3.

(5) Xx. xxxx. X 15, 21.1.1998, x. 14. Směrnice xxxxxxxxx pozměněná xxxxxxxxx (XX) x. 1882/2003 (Xx. xxxx. L 284, 31.10.2003, x. 1).

(6) Úř. xxxx. X 288 X, 25.11.2006, s. 77.

(7) Xx. xxxx. X 176, 5.7.2002, x. 21.

(8) Xx. věst. X 281, 23.11.1995, x. 31. Xxxxxxxx xx xxxxx nařízení (XX) x. 1882/2003.

(9) Xx. věst. X 115, 17.4.1998, x. 31.

(10) Xx. xxxx. X 109, 19.4.2001, x. 56.

(11) Xx. xxxx. X 184, 17.7.1999, x. 23. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 2006/512/XX (Xx. věst. X 200, 22.7.2006, x. 11).

(12) Úř. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 36.

(13) Xx. xxxx. X 321, 31.12.2003, x. 1.

(14) Xx. xxxx. X 134, 30.4.2004, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/97/ES (Xx. xxxx. X 363, 20.12.2006, x. 107).“