Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X XXXX (ES) x. 924/2009

xx xxx 16. xxxx 2009

x xxxxxxxxxxxxxx platbách xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2560/2001

(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx 95 odst. 1 xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského a xxxxxxxxxx výboru (1),

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),

x xxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx x článku 251 Xxxxxxx (3),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x zájmu usnadnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxx poplatky xx xxxxxxxxxxxx platby x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx poplatky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvnitř xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2560/2001 xx xxx 19. xxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx (4), xxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x eurech x švédské koruně xx xx xxxx 50&xxxx;000 XXX nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2)

Xxxxxx Xxxxxx xx xxx 11. xxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx nařízení (ES) x. 2560/2001 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx snížilo poplatky xx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx úroveň vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby vynaložilo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Společenství.

(3)

Ve xxxxxx Xxxxxx byly xxxxxxxx praktické problémy xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 2560/2001. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx změn xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx narušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnostmi xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2560/2001 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, neexistence xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/64/ES xx dne 13. xxxxxxxxx 2007 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (5) xxxxxxxxx xxxxxxx právní základy xxx vytvoření xxxxxxxxx xxxx platebních služeb xxx celé Xxxxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx jednotnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vhodné změnit xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx (XX) x. 2560/2001, xxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 2560/2001 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X souladu x xxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nařízení (XX) č. 2560/2001. Xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx zásadu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx papírových xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx vzhledem x jejich xxxxxx xxxxx zpracovat stejně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx zahájeny xx xxxxxxxx x xxxxxxx podobě xx x hotovosti, pokud xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, x rovněž xx veškeré poplatky xxxxxxx přímo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně poplatků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx poplatky xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx, xxx xx měly xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(7)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx vhodné uplatňovat xxxxxx rovných xxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přeshraniční xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přeshraniční xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx mimo xxxx xxxx kritéria: xxxxxx, xxxxx xxx xxx x platbě xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx platby, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx platební xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 4 bodu 23 směrnice 2007/64/XX. Xxxx kritéria xx xxxxxx být považována xx úplná.

(8)

Příslušné xxxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Komise xx xxxx, xxxxxxxx x s pomocí Xxxxxxxxxx xxxxxx, poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx nápomocna.

(9)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu (IBAN) x identifikačního xxxx xxxxx (BIC). Je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX x XXX xxxxxxxx se xxxxxx xxxx.

(10)

Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx platební xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx (SEPA). Xx xxxxxx x souvislosti xx XXXX do 31. xxxxx 2011 xxxxxxxxxxx vhodnost xxxxxxx xxxxxx oznamovacích povinností xxxxxxxxxx na zúčtování xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx zaručeno xxxxxx, xxxxxx a účinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x platbách, xxxx xxxx XXXX, XXX x částka xxxxxxxxx, xxxx základní xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plateb a xxxx xxx plně xxxxxxxxxxxxx. Tímto nařízením xxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxx.

(11)

X xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx modely. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx SEPA xx xxxxxxxx zavést xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jistotu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx výjimečně xxx, že bude xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx maximální xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx dohodnout xx xxxxxxx vícestranném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx vnitrostátní XXXX xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce x plátce, které xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx před dnem xxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxx. Pokud xx měl být xxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx odsouhlasená xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxxxx pravidla. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx podmínky této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezibankovnímu xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx mezibankovní xxxxxx. Xxxxxxx platebních xxxxxx xxxx využít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení xxx xxxxxxxx model pro XXXX inkaso, xxxxx xxxx x xxxxxxx x právem XX x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. X rámci trvalého xxxxxxx x bankovním xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxx xx Komise x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx x měřitelných xxxxxxxx slučitelnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx mezibankovní úplaty, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx XX v xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x x xxxxxxxxxxxx rámcem Xxxxxxxxxxxx.

(12)

Xxx mohla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxx xx xxxx velmi xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxxx, xxx je xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inkas xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přeshraničních xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx, plátce (xxxxxxx) x příjemce (věřitel) xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx o inkasní xxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx důležité x xxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx platebních souborů, xxxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx účty, a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schopni xxxxxxxxx xx všechny xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ruční xxxxx, xxx pravděpodobně xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úplná x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx omezená. Xxxxxxxx xx specifickým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx by však xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx inkasním systému XXXX, a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx mezi podniky. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx neměla xxxxxx pro poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx bylo povoleno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx dosažitelnosti dostatek xxxx. Aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxx, xx poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx členy xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonat xxxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx maximálně x xxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxx nařízení začne xxxxxxxxxx. Od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx během xxxx xxx ode xxx, xxx se toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx tento členský xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxx orgány xx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(15)

Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxxx x účinné xxxxxxx pro vyřizování xxxxxxxxx a zjednávání xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjednávání nápravy, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxx, xxxx vytvořením nových xxxxxxxx.

(16)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyřizování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupracovaly v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, předávání nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx stížností a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(17)

Xx xxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovily xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jiné xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx přínos, xxxxxxx co se xxxx xxxxx dotčených xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxx euro, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx denominované x xxxxxx národní xxxx, xxx by xxx xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx být zajištěno, xxx xxxxxxx státy, xxxxx již tento xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemusely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(19)

Xx xxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o vhodnosti xxxxxxx vnitrostátních oznamovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxx xx posoudila xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x BIC xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x vývoje xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxx XXXX xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx posoudila xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 50&xxxx;000 EUR, xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(20)

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jasnosti xx xxxxxxxx (XX) x. 2560/2001 xxxx xxx xxxxxxx.

(21)

X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx souladu xxxx xxxxx nařízením x xxxxxxxx 2007/64/XX, xxxxxxx xx xx týká xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x x ohledem xx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2009. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2010.

(22)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni členských xxxxx, a xxxxx xxxx může xxx x důvodu xxxxxxx x účinků xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx. V xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Předmět x xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx platby ve Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx poplatky za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx stejné xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX xxxxxxxxxxxx v xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

3.   Xxxx nařízení xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx.

4.   Xxxxxx 6, 7 x 8 xxxxxxx xxxxxxxx pro inkasní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

1)

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební transakce x podnětu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských státech;

2)

„vnitrostátní xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx zpracovaná xxxxxxxx transakce x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx x poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxxx státě;

3)

„xxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx neexistence xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx;

4)

„příjemcem“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx příjemcem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

5)

„poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 směrnice 2007/64/ES x fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx 26 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx institucí uvedených x xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/48/XX xx xxx 14. xxxxxx 2006 o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx institucí a x xxxxx výkonu (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (6), xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx 2007/64/XX;

6)

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx;

7)

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ať xx z podnětu xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ohledu na xxxxxxxx související povinnosti xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx;

8)

„xxxxxxxxx xxxxxxxx“ pokyn xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx;

9)

„xxxxxxxxx“ poplatek účtovaný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx;

10)

„peněžními xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx peníze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/46/XX xx dne 18. xxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx (7);

11)

„xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, jež xxxxx xx xxxxx účelem xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, podnikatelské xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

12)

„mikropodnikem“ xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o platební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 1 x v xx. 2 odst. 1 x 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/XX xx dne 6. xxxxxx 2003 x xxxxxxxx mikropodniků, x xxxxxx x středních xxxxxxx (8);

13)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ poplatek xxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x příjemce za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

14)

„xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, při xxx podnět x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx, který plátce xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb příjemce xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb;

15)

„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx soubor xxxxxxxx, postupů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx účelem provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx 50 000 XXX jsou xxxxxx xxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty x xx stejné xxxx.

2.   Xxx xxxxxxxxx xxxx poplatků xx přeshraniční platbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platbu.

Považují-li xx příslušné orgány xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 85 xxxx. 1 xxxxxxxx 2007/64/XX xxxxxxxxxxxx příslušné orgány xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx 14 své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx platba xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx platbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

4.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx poplatky xx xxxxx xxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxx uživateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXXX) x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (XXX).

Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx výpisech x účtu nebo x příloze x xxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a XXX poskytovatele platebních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xx-xx xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

x xxxxxxxxx x xxxxxxx plátce xxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX příjemce x XXX poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce;

b)

x transakcí x xxxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxx x XXX poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xx. 3 xxxx. 1 x případě, xx tento xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx pokyn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by v xxxxxxx s odstavcem 2 tohoto xxxxxx xxxxxx IBAN x XXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nákladům. Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodnou. Xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tím, než xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

4.   Xx-xx to vhodné x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zboží x xxxxxx, který přijímá xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, svým xxxxxxxxxx xxxx XXXX x XXX svého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xxxxxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx souvisejí x xxxxxxxxxx transakcemi xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 50 000 EUR.

2.   Xxxx xx xxxxxx odstavec 1, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxx nemá xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plateb x xxxx xxx xx strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Mezibankovní xxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx inkasní transakci xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxxx 2012 vícestranný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 0,088 XXX, xxxxx platí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mezibankovním xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3, v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxxx transakce xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxxx 2009 vícestranný mezibankovní xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx úplata, xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxxx 2012.

2.   X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx mezibankovní poplatek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxxx 2012 snížena xxxx xxxxxxx, uplatní xx xxxx snížení xxxx xxxxxxx na xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxx xxxxxxxxx provedené xxxx xxxxx dnem.

3.   V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohoda xxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxxx 2012.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, který xxxxxxxx x platebního xxxx xxxxxx plátce provádět xxxxxxxxxxxx inkasní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x eurech, xxxxxx x tohoto xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inkasní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x eurech x xxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx transakce, jež xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx systémem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

3.   Poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb musí xxxxxx xxxxxxxxx stanovené x odstavcích 1 x 2 xx 1. xxxxxxxxx 2010.

4.   Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxx není xxxx, xxxx splnit xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 1 a 2 pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. listopadu 2014. Je-li xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zavedeno xxxx xxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxxxxx 2013, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nacházející se x xxxxx členském xxxxx xxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx jednoho xxxx xxx xxx, xxx se daný xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxx xxxxxx zajišťující dodržování xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 29. xxxxx 2010. Xxxxxxxxxx oznámí Komisi xxxxxxxx následné změny xxxxxxxx se těchto xxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxx, xx příslušnými xxxxxx budou xxxxxxxx, xxxxx xxx existují.

Xxxxxxx xxxxx xx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx,xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx stížností xx xxxxxx porušení tohoto xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx zúčastněným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx účelu xxxxxx xxxx xxxxxxxx stávající xxxxxxx.

2.   Xxx kde xx xx xxxxxx, a xxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stížností x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 11.

Xxxxxx 11

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjednávání xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx sporů xxxx uživateli xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx se týkají xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Za xxx xxxxxx členské xxxxx xxxx některý x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 29. xxxxx 2010. Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxxx xx xxxxxx subjektů.

3.   Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx se tento xxxxxx použije xxxxx xx ty uživatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx spotřebiteli nebo xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxxxx spolupráce

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stížností a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravy xxxxxxx x xxxxxxxx 9 a 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx průtahů při xxxxxx přeshraničních xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx uskutečňovala.

Xxxxxx 13

Xxxxxx

Xxxx je xxxxxx xxxxxx 17, xxxxxxx státy stanoví xx 1. xxxxxx 2010 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nařízení x přijmou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx uplatňování. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx stanovené xxxxxx Xxxxxx do 29. xxxxx 2010 x neprodleně xx xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xx xxxx měny xxx xxxx

1.   Xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx 6, 7 x 8, na xxxx národní xxxx, xxxxxx toto xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uplynutím 14 xxx xx xxxxxxxxx zveřejnění.

2.   Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx měnu euro x který se xxxxxxxx rozšířit xxxxxxxxxxx xxxxxx 6, 7 xxxx 8 či xxxxxx kombinace na xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx rozhodnutí Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx. Rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxx 6, 7 xxxx 8 nabývá xxxxxx uplynutím 14 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.   Xx xxxxxxxxx států, xxxxx x 29. xxxxx 2009 již xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 9 nařízení (XX) x. 2560/2001, xx nevyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxx

1.   Xx 31. xxxxx 2011 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxxxx centrální xxxxx zprávu o xxxxxxxxx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx.

2.   Xx 31. října 2012 Komise xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x připojením xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx XXXX x XXX x xxxxxxxxxxx x automatizací xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx. 1 a

c)

xxxxxx trhu x souvislosti s xxxxxxxxxxxx článků 6, 7 x 8.

Xxxxxx 16

Xxxxxxx

Xxxxxxxx (XX) x. 2560/2001 xx xxxxxxx s xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2009.

Odkazy na xxxxxxx nařízení se xxxxxxxx xx xxxxxx xx toto xxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2009.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

Xx Štrasburku 16. xxxx 2009.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. BUZEK

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXXXÖX


(1)  Stanovisko ze xxx 24. xxxxxx 2009

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 21, 28.1.2009, x. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 2009 (dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 27. července 2009.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 344, 28.12.2001, x. 13.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 319, 5.12.2007, s. 1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 177, 30.6.2006, s. 1.

(7)  Úř. xxxx. L 275, 27.10.2000, s. 39.

(8)  Úř. xxxx. L 124, 20.5.2003, x. 36.