Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXX 2009/13/XX

ze xxx 16. xxxxx 2009,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k Úmluvě x práci xx xxxx x xxxx 2006 xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX) x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (XXX) a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 1999/63/XX

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, a zejména xx xx. 139 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Sociální xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 139 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx dohody xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx prováděny xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx.

(2)

Xxx 23. xxxxx 2006 přijala Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x práci xx xxxx, jejímž cílem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx možno xxxxxxx xxxxxxxx normy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(3)

Xxxxxx v souladu x xx. 138 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozvinutí xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, konsolidací nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xx Úmluvu x xxxxx na moři x xxxx 2006.

(4)

Svaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (ECSA) x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dopravě (XXX) Komisi dne 29. xxxx 2006 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx zahájit xxxxxx xxxxx xx. 138 xxxx. 4 Smlouvy.

(5)

Aby xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx odvětví, uzavřely xxxxxxx organizace xxx 19. xxxxxx 2008 xxxxxx x Úmluvě x práci xx xxxx x xxxx 2006 (xxxx xxx „xxxxxx“). Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx Xxxxxx provedla xxxxxxxxxxx Rady na xxxxx Xxxxxx v xxxxxxx x xx. 139 xxxx. 2 Xxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xx xxxxxxxx xx námořníky na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x některém členském xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxx vlajkou.

(7)

Dohodou xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx o úpravě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx v Bruselu xxx 30. xxxx 1998 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX) x Xxxxxxxx odborů xxxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (XXX).

(8)

Xxx xxxxx článku 249 Smlouvy je xxxxxxx nástrojem xxx xxxxxxxxx dohody směrnice.

(9)

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x Úmluvou x xxxxx xx xxxx z roku 2006 x sociální xxxxxxxx si xxxxx, xxx vnitrostátní opatření xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(10)

Xxxxx xxx x xxxxx použité x xxxxxx, xxxxx v xx xxxxxx zvlášť xxxxxxxx, ponechává xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, obdobně jako x xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxx, za předpokladu, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxx.

(11)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ze xxx 20. května 1998 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(12)

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxx xxxxxxx zaručit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxxxx xxxxxxxx by xxxxxx být xxxxxxx xxxxx stávající xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo zajišťují xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(14)

Zaručeno xx mělo xxx xxxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/391/XXX xx dne 12. xxxxxx 1989 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx (1), x xxxxxxx xx. 5 xxxx. 1 x 3 uvedené xxxxxxxx.

(15)

Xxxx xxxxxxxx xx neměla xxxxxxx k xxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(17)

V xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxx 14. prosince 1993 x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komise Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(18)

Xxxxx xxxxxxx je x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x článku 31 xxxx listiny, xxxxx stanoví, že xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby, na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx.

(19)

Jelikož cílů xxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx dosaženo xx xxxxxx členských xxxxx, a xxxxx xxxx může xxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx akce, xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Společenství, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx. X souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxx.

(20)

Xxxxx xxxx 34 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (2) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxx xxx xxxx, xxx x v zájmu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxx, x xxxxx xxxx co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními, x xxx xxxx tabulky xxxxxxxxxx.

(21)

Xxxxxxxx Xxxx 1999/63/XX xx dne 21. xxxxxx 1999 x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx námořníků xxxxxxxx xxxx Svazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX) x Xxxxxxxx odborů xxxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (XXX) (3), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx měla být xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx.

(22)

Provedení xxxxxx přispívá x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxx 136 Xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x Úmluvě o xxxxx xx xxxx x xxxx 2006, xxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 2008 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociální xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ECSA, x Evropská federace xxxxxxxxxx x xxxxxxx, XXX), obsažená x xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 1999/63/ES se xxxx xxxxx:

1)

V xxxxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxx xxx, který xxx:

„3.

X případě xxxxxx x tom, xxx xx být xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx dohody, xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx konzultaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zohlednit xxxxxxxx 94. (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skupinách.“

2)

V xxxxxxxxxx 2 xx písm. x) a x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

‚xxxxxxxxxx‘ osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx palubě xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x)

‚xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx‘ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nájemce plavidla x nájmu xxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, zda xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx některé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx námořního xxxxxxxx.“

3)

Xxxxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx tímto:

„1.

Xxxxxxxxx mladší xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxx účely tohoto xxxxxxxxxx xx ‚xxx‘ xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem x zvyklostmi. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx devíti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a končící xxxxxxxx x 5:00 xxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dodržování omezení xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx

a)

by xxx xxxxxxx efektivní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx programů x xxxxxxx xxxx

b)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uznávaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje, xxx námořníci, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nepoškodí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stav.

3.

Zaměstnání, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mohla xxxxxxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx. Druhy xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

4)

Xxxxxxxxxx 13 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.

Námořníci nesmějí xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx svých xxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinností, které xxxx xx moři xxxxxxxx.

4.

Xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx pravdivě xxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnit, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidel x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

5.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx námořníků z xxxx 1978 x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx ‚XXXX‘). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx 1 x 2 xxxxxx ustanovení přijme. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se XXXX xxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx osvědčení xxxx xxx xxxxxx xxxxx kvalifikovaným lékařem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx způsobilou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydáno xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx o dobu, xxxxxx práce xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lékařem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8.

Xxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxxx uvádět, xx

x)

xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vidění x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx zaměstnán xx funkcích, kde xx způsobilost x xxxxxxxxx práci xxxxx xxx xxxxxxxxx vadným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x

x)

xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx námořníka xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

9.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo XXXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x)

xx xxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx; xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx jeden xxx;

x)

osvědčení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx.

10.

X xxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx přístavu, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx lékaře, xx xxxxxxxxxxx, že

x)

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tři xxxxxx x

b)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx platnosti xxxxxxxx.

11.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxx v průběhu xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx lékaře, za xxxxxxxxxxx, xx tato xxxx xxxxxxxxxx tři xxxxxx.

12.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obvykle xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plavbě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

13.

Xxxx xxxxxxxxxx vyšetření a xxxxx, které xxxx xxx zaznamenány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx konzultaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

14.

Xxxxx námořník xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřením. Xxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx noční xxxxx, xxxx xxx, je-li xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

15.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 13 x 14 je prováděno xxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních systémů.“

5)

Xxxxxxxxxx 16 se nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx dovolená xx kalendářní xxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx 2,5 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx zaměstnání x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Minimální xxxx xxxxxxx dovolené xx xxxxxxxxxx rok xxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.“

Xxxxxx 3

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dostatečným xxxxxxx xxx snížení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnanců x oblastech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxx sociálních xxxxxxxx přijímat s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx platných v xxxxxxxx přijetí xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxx, xxxxx dotčeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxxxxx xxxxx A4.2 xxxx. 5 xxxx. x) není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx 89/391/XXX.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přijaty podle xxxx xxxxxxxx. Stanovené xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

1.   Xxxxxxx státy xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, které xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Uplatňováním zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Tato směrnice xxxxxxxx x platnost xxxx xxxxxx Xxxxxx x práci xx xxxx x xxxx 2006 x platnost.

Xxxxxx 8

Tato směrnice xx určena členským xxxxxx.

X Xxxxxxx dne 16. února 2009.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. LIŠKA


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 183, 29.6.1989, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 321, 31.12.2003, s. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 167, 2.7.1999, s. 33.


XXXXXXX

XXXXXX

x Xxxxxx x xxxxx xx moři x roku 2006 xxxxxxxx xxxx ECSA x XXX

XXXXXXX XXXXXX

xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x práci xx xxxx z xxxx 2006 (xxxx xxx „úmluva“) vyžaduje xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dodržují xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uznání xxxxx xx kolektivní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx všech forem xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a povolání;

vzhledem x xxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na bezpečné x xxxxxxxxx pracoviště, xxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxxxx a životní xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sociální xxxxxx x jiné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxx plně xxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx x úmluvě xxxxxxxxx xxxxx, lze takového xxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxx praxí;

vzhledem k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx „Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x kodexu Xxxxxx x xxxxx xx xxxx“, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx;

x xxxxxxx na Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), x xxxxxxx xx xxxxxx 137, 138 x 139 xxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx. 139 xxxx. 2 Xxxxxxx stanoví, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx řádným xxxxxxxxx x provedení dohody xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 249 Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx členské xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx, jehož xx být xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx XXX provádět xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx normám xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx; xx provedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx tedy zaměřeny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx. XX xxxx. 3 x 4 xxxxxx;

XX XXXXXXX TAKTO:

DEFINICE X XXXXXX XXXXXXXXXX

1.

Xxx účely xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx-xx konkrétní ustanovení xxxxx, xx xxxxxx:

x)

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ ministr, xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem xxxx orgán s xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení;

b)

„hrubou xxxxxxxxxxxx“ xxxxx prostornost xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx x xxxxxxx X Mezinárodní xxxxxx x vyměřování xxxx x xxxx 1969 xxxx x případné xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prozatímního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, znamená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1969);

x)

„xxxxxxxxxx“ xxxxx, která xx zaměstnána, xxxxxx xx pracuje v xxxxxxxxx postavení xx xxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dohoda;

d)

„pracovní xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxxx xxxxxxx ujednání;

e)

„lodí“ xxx xxxx než xxxxxxx xx výhradně xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vod xx vod x xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx předpisy;

f)

„majitelem xxxx“ xxxxxxxx lodi nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nájemce xxxx v nájmu xxxx „bareboat xxxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx při převzetí xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx x převzetím povinností xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxx jiná xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2.

Xxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

X případě xxxxxx x xxx, xxx mají být xxxxxx kategorie osob xxxxxxxxxx xx námořníky xxx účely xxxx xxxxxx, rozhodne tuto xxxxxx příslušný xxxxx x xxxxxx členském xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lodí x xxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesení 94. (xxxxxxxxx) zasedání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx skupinách.

4.

Není-li x xxxx dohodě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx dohoda xx všechny lodi xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxx xx xxxxx účastní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zabývajících se xxxxxxxxx xxxx podobnou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx stavěných jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx námořní xxxxxxx xxxxxxxx.

5.

X xxxxxxx pochyb x xxx, zda xx tato dohoda xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx kategorii xxxx, rozhodne xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán x každém členském xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxx lodí a xxxxxxxxx.

XXXXXXXX A XXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX PRÁCI XX XXXX

Xxxxxxxx 1.1 – Xxxxxxxxx xxx

1.

Xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

2.

Xx okolností xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx požaduje xxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxxxx X1.1 – Xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx věk upravuje xxxxxxxx Rady 1999/63/XX xx dne 21. xxxxxx 1999 (bude xxxxxxxxx) o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx doby námořníků (xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx X xxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx 1.2 – Lékařské xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx Xxxx 1999/63/XX xx dne 21. xxxxxx 1999 (xxxx xxxxxxxxx) x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx doby námořníků (xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx X této dohody).

Pravidlo 1.3 – Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxxx x způsobilosti xx xxxxxx jinak xxxxxxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, pokud xxxxxxx nedokončili xxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

3.

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx akty, xxxxx xxxxxxx Mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx považují xx výcvik a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXXXX ZAMĚSTNÁNÍ

Pravidlo 2.1 – Pracovní xxxxxx xxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x jasné xxxxxxx x právně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx.

2.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxxxx, xx xx možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyžádat xx x xxx poradenství x svobodně xx xxxx podpisem xxxxxxxxx.

3.

X xxxx slučitelné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xx xx xx, že pracovní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx A2.1 – Xxxxxxxx dohody xxxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyžadovat, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx vlajkou splňovaly xxxx požadavky:

a)

námořníci xxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, musí xxx pracovní dohodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majitelem lodi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (nebo v xxxxxxx, že námořníci xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), která xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx, jak xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pracovní dohodu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx k ní xxxxxxxxxxx x budou xxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutné x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx uzavřou xxxxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odpovědnostem;

c)

dotčený majitel xxxx a xxxxxxxx xxxxx mít každý xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohody námořníka;

d)

budou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na palubě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisu xxxxxxxxxx xxxxx námořníků xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, a

e)

námořníci obdrží xxxxxx xxxxxxxxxx záznam x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx.

2.

X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx dohodu xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx kolektivní xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. V xxxxxxx, xx jazykem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x případné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx, musí být xxxx uvedené dokumenty x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx (kromě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavby):

a)

stejnopis standardního xxxxxxxxx xxxxxx a

b)

části xxxxxxxxxx smlouvy, které xxxxxxxxx xxxxxx přístavní xxxxxxxx.

3.

Xxxxxx uvedený x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, údaje, xxxxx mají být xxxxxxx, a způsob, xxxxx xxxx být xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx vnitrostátní xxxxx.

4.

Xxxxx xxxxxxx xxxx přijme xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx začleněny xx xxxxx pracovních xxxxx námořníků upravených xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx dohody námořníků xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x)

xxxx xxxxx námořníka, xxxxx narození xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxx x xxxxx uzavření pracovní xxxxxx námořníka;

d)

funkce, xx xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx;

x)

xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vzorec xxxxxxx xxx její výpočet;

g)

ukončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxx xxxx dohoda xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx opravňující xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která nesmí xxx xxx majitele xxxx xxxxxx xxx xxx námořníka,

ii)

pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx určitou, datum xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

xxx)

xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xx připlutí uplynout xxxx propuštěním námořníka;

h)

příspěvky xx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxx xx repatriaci;

j)

odkaz xx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx a

k)

veškeré xxxxxxx xxxxx požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx námořníka. Délka xxxxxx minimálních dob xxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, avšak xxxxx být xxxxxx xxx sedm dnů.

6.

Výpověď x xxxxxx než xxxxxxxxx výpovědní xxxx xxx dát xx xxxxxxxxx uznaných xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx platných xxxxxxxxxxxx xxxxx za okolnosti xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dobou či xxx xx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx okolností xxxxx členský stát xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx námořníka xxxxxxx xxx postihu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx bez ní xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx důvodů.

Pravidlo 2.3 – Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxx odpočinku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 1999/63/XX xx xxx 21. xxxxxx 1999 (xxxx xxxxxxxxx) x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx X této xxxxxx).

Xxxxxxxx 2.4 – Xxxxx na xxxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x touto xxxxxxx x směrnicí Xxxx 1999/63/ES xx xxx 21. xxxxxx 1999 (xxxx xxxxxxxxx) x Xxxxxxxx xxxxxx x úpravě pracovní xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx v souladu x přílohou X xxxx xxxxxx).

2.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolená xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x to v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2.5 – Xxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx repatriováni.

2.

Každý xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx finanční záruky xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx X2.5 – Repatriace

1.

Každý xxxxxxx stát xxxxxxx, xxx námořníci xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx nárok xx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx:

x)

xxxxx pracovní xxxxxx xxxxxxxxx skončí x xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x)

xxxxxxx xxxx xxxx

xx)

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx

x)

xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnit xxx povinnosti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx budou tyto xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.

Xxxxx xxxxxxx xxxx zajistí, xxx xxxx právní předpisy xxxx xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx vhodná ustanovení, xxxxx stanoví:

a)

okolnosti, za xxxxxxx xxxx námořníci xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) a c) xxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx dobu xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx má xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx – xxxx xxxx musí xxx xxxxxx než dvanáct xxxxxx, x

x)

xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx nároků xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3.

Xxxxx členský xxxx zakáže xxxxxxxxx xxxx požadovat, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx x mezd nebo xxxxxx xxxxxx námořníků xxxxx xxxxxxx, kdy xx x souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvami zjištěno, xx námořník xxxxxxx xxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxxx z pracovního xxxxxx.

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nedotýkají žádného xxxxx xxxxxxxx lodi xx vymáhání xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

5.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxx neuhradí náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x)

xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx, pod jehož xxxxxxx xxx pluje, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx tak xxxxxxx, může xxxx, xx kterého xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx;

x)

xxxxxxx vynaložené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx členský xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx nebudou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 této xxxxx.

6.

X přihlédnutím x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Mezinárodní úmluvy x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx 1999 xxxx členský xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lodi xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do okamžiku, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 této xxxxx.

7.

Xxxxx xxxxxxx stát usnadní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících xx lodích, xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx teritoriálními či xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxx.

8.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žádnému xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx námořníka xxxxxxxx.

9.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, měly xx xxxxxx x xxxx námořníkům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2.6 – Odškodnění xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx odškodnění x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx X2.6 – Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby x každém případě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lodi xxxxxxx xxxx xxxxxxxx každému xxxxxxxxxxx xx palubě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx dotčena xxxxx xxxx práva, xxxxx xxxxxxxx případně xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x důvodu ztráty xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx či xxxxxxxxxxx lodi.

Pravidlo 2.7 – Posádka xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posádkou xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxx 1999/63/XX ze xxx 21. června 1999 (xxxx xxxxxxxxx) x Xxxxxxxx dohodě x úpravě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx X xxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx 2.8 – Xxxxxxxx vývoj x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanosti v xxxxxxxx odvětví a xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx území daného xxxxx.

Xxxxx A2.8 – Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro zaměstnání xxxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x výcvik xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu a xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výcviku.

HLAVA 3

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ, POTRAVINY X XXXXXXXXXX

Xxxxx X3.1 – Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zařízení

1.

Lodě pravidelně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx moskytů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxx příslušného orgánu.

2.

Na xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx přizpůsobené xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx žít a xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx x prevenci xxxxx.

3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx prováděné velitelem xxxx xx základě xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx obyvatelné x xxxxxxxxx v dobrém xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx zaznamenávány a x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

4.

X xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x úvahu xxxxx námořníků s xxxxxxx a odlišnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x dotčenými organizacemi xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx spravedlivě xxxxxxxxx odchylky xx xxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stavu xxxxxxxx, xxx jaký by xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx normy.

Pravidlo 3.2 – Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

1.

Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, aby xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx potraviny x xxxxxx vodu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, přiměřeně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxx.

3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přípravu xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx A3.2 – Potraviny x xxxxxxxxxx

1.

Xxxxx členský xxxx xxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxx opatření, xxx stanovil minimální xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxx pod xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxx podpořil informovanost x normách xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx x xxxxxx provádění.

2.

Každý xxxxxxx stát xxxxxxx, xxx xxxx, které xxxxx xxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, jejich náboženské xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stravovacího xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx poskytována xxxxxx, různorodá x xxxxxxx jídla připravená x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podmínek, x

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx vzděláni xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

3.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx funkci x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, skladování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnost x xxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxxx.

5.

Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx velikostí xxxxxxx menší xxx xxxxx xxxx, u xxxxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xx xxxxxx xxxx kvalifikovaný xxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxx zpracovávající xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vzdělána xxxx xxxxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, osobní hygieny, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

6.

Xx-xx xx výjimečně nezbytné, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zcela xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx omezenou dobu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx loď xxxxx, nebo xx xxxx nepřesahující jeden xxxxx, je-li xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx.

7.

Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontroly xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xx

x)

xxxxxx xxxxxxxx x pitné xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx užívané xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x potravinami x xxxxxx vodou x

x)

xxxxx xxxxxxx a jiné xxxxxxxx x xxxxxxxx x podávání xxxxx.

8.

Xxxx xxxxx kuchař xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pracovat námořník xxxxxx xxxxxxxx xxx.

XXXXX 4

XXXXXXX ZDRAVÍ, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx 4.1 – Xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx

1.

Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, aby pro xxxxxxx námořníky na xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx palubě xxxx vhodná opatření xx ochranu jejich xxxxxx a xxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx x přiměřené xxxxxxxxx xxxx.

2.

Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx palubě xxxx na jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx na pevnině.

3.

Požadavky xx ochranu xxxxxx x xxxxxxxxx péči xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx srovnatelnou x xxxxxxxx x péčí, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pevnině.

Norma A4.1 – Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx stomatologické péče xxx xxxxxxxxx pracující xx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x tato xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a zdravotní xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx ustanovení specifická xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx péče, pokud xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx přístupu x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxx diagnostiku a xxxxx x ke xxxxxxxxxxxxx informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lékaře nebo xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxx xx léčbu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příslušní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx a na xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx budou považovány xx důvěrné a xxxxx xxxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zařízení xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx vybavení x výcvik xx xxxxxx, xxxxx plují xxx xxxx xxxxxxx.

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxx musí xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx předepíše a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k druhu xxxx, počtu xxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x trvání plaveb x příslušným xxxxxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxxxx 100 či xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx plavby xxxxxxxx xxxx než 72 xxxxx, musí mít xx xxxxxx kvalifikovaného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx rovněž stanoví, xxxxx xxxxx lodi xxxx povinny xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx plavby x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx;

x)

xxxx, xxxxx nemají xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, musí xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx námořníka, xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx x podáváním xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na palubě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; osoby, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, musí mít xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky Mezinárodní xxxxxx x normách xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx námořníků x xxxx 1978 x xxxxxxx znění (xxxx jen „XXXX“); xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mít úspěšně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx XXXX; xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy stanoví xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo jiné x přihlédnutím ke xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx plavby a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx určeným xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx plavidla xx xxxx 24 hodin xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxxxxxx rádia nebo xxxxxxx mezi lodí x xxxxxxx na xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 4.2 – Xxxxxxxxxxx majitelů xxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx, xxx na lodích, xxxxx xxxxx xxx xxxx vlajkou, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx zaměstnaným xx xxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx lodi, xxxxx xxx x finanční xxxxxxxx xxxxxx, úrazu xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2.

Xxxxx xxxxxxxxx nejsou dotčeny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx X4.2 – Odpovědnost xxxxxxxx lodí

1.

Každý xxxxxxx xxxx přijme xxxxxx xxxxxxxx vyžadující, aby xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx lodí a xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nést xxxxxxx xx xxxxxxxxx pracující xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, ke kterým xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx považováni xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx;

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx námořníků x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx námořníka xxxx xxxxxxxxxx smlouva;

c)

majitelé lodí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léků x léčebných pomůcek, x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx nemocný xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x

x)

xxxxxxxx xxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úmrtí, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxxxxx právní předpisy xxxxx omezit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x ubytování xx dobu, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.

Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx námořníci xxxxxxxx xx palubě xxxx xxxxx xxxxxxx námořníci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x touto xxxxxxx, x

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxx xxxxx xxxxx, xxx získají xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx plnou xxxx xxxxxxxxx mzdu xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx na xxxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx počátku xxxxxx.

5.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxx zprostit xxxxxxxxxxxx

x)

xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx při xxxxxx xx xxxx;

x)

xx xxxx xxxx nemoc x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zemřelého námořníka x

x)

xx nemoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx.

6.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, ubytování a xxxxxx v xxxx, x xxxx tuto xxxxxxxxxxx převezmou orgány xxxxxxx správy.

7.

Majitelé xxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zranění xx zemřelí xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich nejbližším xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4.3 – Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx vlajkou, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx a aby xx xxxxxx xxxx xxxx, pracovali a xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x hygienickém xxxxxxxxx.

2.

Xxxxx členský stát xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx plují xxx xxxx vlajkou, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxx x námořníků x s xxxxxxx xx platné xxxxxx, xxxxxx a normy xxxxxxxxxx mezinárodními organizacemi, xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx x námořními xxxxxxxxxxxx.

3.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx otázky xxxxxxx x této xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx pro bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx plují xxx jeho xxxxxxx.

Xxxxx X4.3 – Xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nehodám

1.

Právní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx 4.3 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x prosazování politik x xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci na xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vlajkou daného xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx, xxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx práci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx osoby zúčastněné xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatřením, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxx, x

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

2.

Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx xxxx

x)

xxxx x xxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx záležitosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nehodám, xxxxxx x nemocem x xxxxxxxx, které xx xxxxx týkat xxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxx velitelem xxxx xxxx xxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádění x xxxxxxxxxx lodní xxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx bezpečnost. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx palubě xxxx, xx které xx xxx či xxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pravidle 4.3 xxxx. 3 musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konzultaci xx xxxxxxxx organizací majitelů xxxx x námořníků x x xxxxxxx xxxxxxx revidovány xxx, xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx námořníky na xxxxxx, xxxxx plují xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovní xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x vývoje a xxxxxxxxx lodních xxxxxxx x programů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

5.

Xxxxxxxxx xxxxx zajistí,

a)

aby byly xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxx xxxx vedeny, xxxxxxxxxxx x zveřejňovány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x nemocech a xxx xx nich x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zjištěných xxxxx x

x)

xxx xxxx xxxxxxxx nehody xxxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxx x vyšetřování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxx xxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokyny.

8.

Příslušný xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 4.4 – Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx

Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx snadno přístupná. Xxxxxxx stát xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxx vybavenosti, xxx xxxxxxxxxx xx lodích x xxxxxxxx zajistil xxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx X4.4 – Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

1.

X xxxxxxx, že na xxxx území existují xxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx x dispozici xxx xxxxxxx xxxx námořníkům xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxx příslušnost, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, náboženství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sociální xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx lodi, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx.

2.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx země x xx konzultaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

3.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rad, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx s xxxxxxx xx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx vývoje v xxxxxxxx odvětví.

HLAVA 5

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx 5.1.5 – Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, xxxxx xxxxx pod xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxx).

2.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx stížnosti.

3.

Tímto xxxxxxxxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx žádat x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodné.

Norma X5.1.5 – Postupy xxxxxxxxxx stížnosti xx xxxx

1.

Xxxx xx dotčena xxxxxxxx xxxxx oblast xxxxxxxxxx, xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx námořníci xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podávání xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx záležitosti, která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úmluvy (včetně xxxx xxxxxxxxx).

2.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, aby xxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxx 5.1.5. Xxxx xxxxxxx xxxx směřovat k xxxxxx stížnosti na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx přímo xxxxxxxx, x xxxxx to xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx, příslušným xxxxxxx xxxxxxx.

3.

Xxxxxxx projednání xxxxxxxxx xx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx během projednávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx prvky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx námořníků xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx zlomyslná nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

4.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxx stížnosti xxxxxx xx xxxx lodi. Xxxx xxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxx, xxxxxx x zemi xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxx xx palubě lodi, xxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jim xxxxxx x postupech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx.

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Po xxxxxxxx změně kteréhokoli xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx na xxxx x xxxx 2006, x pokud to xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této dohody.

Sociální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx XXX x xxxxx na xxxx x xxxx 2006, xxxxx xxxxxxx dvanáct xxxxxx po dni, xxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ratifikace xxxxxxx 30 xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx světové prostornosti xxxx ve xxxx 33 xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx příznivější xxxxxxxxxx xxx námořníky, než xxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství.

Tato xxxxxx nemá xxxx xx xxxxx právo, xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příznivější xxxxxxxx xxx dotčené xxxxxxxxx. Například xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx směrnice Xxxx 89/391/XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 92/29/XXX o minimálních xxxxxxxxxxxxxx a zdravotních xxxxxxxxxx xxx zlepšení xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Rady 1999/63/ES x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (bude změněna x xxxxxxx s xxxxxxxx X xxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx této xxxxxx xxxx platným důvodem xxx xxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X DOPRAVĚ (XXX)

XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (XXXX)

XXXXXXXX VÝBORU XXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX DOPRAVĚ

V BRUSELU XXX 19. XXXXXX 2008.

XXXXXXX X

ZMĚNY XXXXXX X ÚPRAVĚ PRACOVNÍ XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 30. XXXX 1998

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx x uzavření xxxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx xxxx x roku 2006, xxxxxxxxxxx i dohodu x úpravě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30. září 1998, xxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx případné nezbytné xxxxx.

Xxxxxxxx partneři xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1)   Xxxxxxxxxx 1

Doplňuje se xxxx xxx, xxxxx xxx:

„3.

X xxxxxxx pochyb x tom, xxx xx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxx považována xx xxxxxxxxx xxx xxxxx této dohody, xxxxxxxx xxxx otázku xxxxxxxxx orgán v xxxxxx členském xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx nutné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 94. (námořního) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx práce týkající xx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

2)   Xxxxxxxxxx 2 xxxx. c)

X xxxxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x) nahrazuje xxxxx:

„c)

‚xxxxxxxxxx‘ xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx tato xxxxxx;“.

3)   Xxxxxxxxxx 2 xxxx. x)

X ustanovení 2 xx písmeno d) xxxxxxxxx xxxxx:

„d)

‚provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx‘ vlastník plavidla xxxx jiná xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx ‚bareboat xxxxxxx‘, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx od vlastníka x která při xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidel x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxx organizace xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx námořního xxxxxxxx.“

4)   Ustanovení 6

Xxxxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx let xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx je ‚xxx‘ xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nejméně devíti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x 5:00 xxxxx.

2.

Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxx výjimku x xxxxxxxx dodržování xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx

x)

xx xxx xxxxxxx efektivní výcvik xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo uznávaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx úkoly x xxxx, x orgán xx konzultaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodne, že xxxxx nepoškodí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stav.

3.

Zaměstnání, najmutí xxxx práce námořníků xxxxxxxx osmnácti xxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx práce xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní předpisy xxxx příslušný orgán xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

5)   Xxxxxxxxxx 13

V xxxxxxxxxx 13 bodě 1 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto:

„1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx základě této xxxxxx.

3.

Xxxxxxxxx xxxxx vyžaduje, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx plavidle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že jsou xxxxxxxxx způsobilí x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx.

4.

Xxx zajistil, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravdivě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s přihlédnutím x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

5.

Xxxxx dohodou není xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výcviku, xxxxxxxxxxx x strážní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1978 v xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx ‚XXXX‘). Xxxxxxxx xxxxxxxxx vydané v xxxxxxx x požadavky XXXX xxxxxxxxx orgán xxx účely xxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxxx přijme. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se XXXX xxxxxxxxxx.

6.

Lékařské xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx lékařem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx týkajícího xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela odborně xxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx stanoveno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx o dobu, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx lékařským rozhodovacím xxxxxxxxx.

8.

Xxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxx konkrétně xxxxxx, xx

x)

xxxxx x zrak xxxxxxxxx námořníka a xxxxxxx vidění x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx zaměstnán xx xxxxxxxx, kde xx způsobilost k xxxxxxxxx práci xxxxx xxx ovlivněna vadným xxxxxxxx viděním, xxxx xxxxxxxxxx x

b)

není pravděpodobné, xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx námořníka xxxxxxxxxxxx x xxxxxx službě xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxx.

9.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dotčený xxxxxxxx xxxxx, xxxx XXXX nevyžadují xxxxxx xxxxx,

x)

xx lékařské xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx; xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx maximální xxxx xxxxxxxxx xxxxx rok;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx let.

10.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán povolit xxxxxxxxxxx pracovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že

a)

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tři xxxxxx x

x)

dotčený námořník xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxxxxx osvědčení, xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx.

11.

Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx osvědčení xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx přístavu, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osvědčení od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

12.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx používaných x mezinárodní plavbě xxxx xxx uvedeno xxxxxxx x xxxxxxxxxx.“

Následující xxxx ustanovení 13 xxxx 1 x xxxxxxxxxx 13 xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx body 13 xx 15.

6)   Ustanovení 16

Xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx. Placená xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 2,5 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx zaměstnání x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíc.“