Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXX 2009/13/ES

xx xxx 16. xxxxx 2009,

xxxxxx se provádí xxxxxx x Úmluvě x práci xx xxxx z roku 2006 uzavřená Svazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (ECSA) x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dopravě (XXX) a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 1999/63/XX

XXXX EVROPSKÉ XXXX,

s xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 139 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Sociální xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 139 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx dohody xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím Xxxx xx xxxxx Xxxxxx.

(2)

Xxx 23. února 2006 xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x práci xx xxxx, jejímž xxxxx xx vytvořit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx možno všechny xxxxxxxx xxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx x doporučeních xxxxxxxxxx xx práce xx xxxx a xxxxxx základní zásady xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxx x xx. 138 xxxx. 2 konzultovala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s ohledem xx Xxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx 2006.

(4)

Xxxx xxxxxxxxxxxxx námořních xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX) x Evropská xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dopravě (XXX) Xxxxxx xxx 29. září 2006 xxxxxxxxxxx x svém xxxxxx xxxxxxx postup xxxxx xx. 138 xxxx. 4 Smlouvy.

(5)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uzavřely xxxxxxx organizace xxx 19. xxxxxx 2008 xxxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx 2006 (xxxx jen „xxxxxx“). Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Komise x xxxxxxx s xx. 139 xxxx. 2 Xxxxxxx.

(6)

Xxxxxx se xxxxxxxx xx námořníky na xxxxxx xxxxxxxx registrovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx.

(7)

Dohodou xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x úpravě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x Bruselu xxx 30. září 1998 xxxxxxx Svaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX) x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (XXX).

(8)

Xxx xxxxx článku 249 Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx směrnice.

(9)

Dohoda xxxxxxx x platnost xxxxxxxx s Xxxxxxx x práci na xxxx x xxxx 2006 x xxxxxxxx xxxxxxxx si xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(10)

Xxxxx jde o xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které x xx nejsou zvlášť xxxxxxxx, ponechává xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vymezit xx x souladu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, obdobně xxxx x jiných xxxxxxx x oblasti sociální xxxxxxxx používajících obdobné xxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnice x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1998 o přizpůsobení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x reprezentativnosti smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dohody.

(12)

Xxxxxxx xxxxx xxxxx pověřit xxxxxxxx partnery xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytná opatření, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx kdykoli xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxxxx xxxxxxxx by xxxxxx být dotčena xxxxx xxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx zajišťují xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxx Rady 89/391/XXX xx xxx 12. xxxxxx 1989 o xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví zaměstnanců xxx xxxxx (1), x xxxxxxx čl. 5 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx směrnice.

(15)

Xxxx xxxxxxxx by neměla xxxxxxx k tomu, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxx xxxxxxxx a xxxxxx zavádějí xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxx sociální xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx zachovat nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení.

(17)

V xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ze xxx 14. xxxxxxxx 1993 x xxxxxxxxx Xxxxxx x sociální xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Evropský xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociální xxxxx x xxxxxxx xxx znění svého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(18)

Xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx v xxxxxx 31 xxxx listiny, xxxxx stanoví, xx xxxxx pracovník xx xxxxx xx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxx doby, xx xxxxx x týdenní xxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok.

(19)

Xxxxxxx xxxx xxxx směrnice xxxxxx xxx uspokojivě xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx, x proto xxxx může být, x xxxxxx rozsahu xx xxxxxx akce, xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Společenství, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity stanovenou x článku 5 Xxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx dosažení xxxxxx xxxx.

(20)

Xxxxx xxxx 34 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx (2) jsou členské xxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxx xxx xxxx, tak x v xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními, a xxx xxxx tabulky xxxxxxxxxx.

(21)

Xxxxxxxx Rady 1999/63/ES xx xxx 21. xxxxxx 1999 x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi Svazem xxxxxxxxxxxxx námořních xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX) x Xxxxxxxx odborů xxxxxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (XXX) (3), jejíž xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx dohodu x úpravě xxxxxxxx xxxx námořníků, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem změněna.

(22)

Provedení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x článku 136 Xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx směrnicí xx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx moři x roku 2006, xxxxxxxx dne 19. xxxxxx 2008 mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Svaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, x Evropská xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dopravě, XXX), xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Příloha xxxxxxxx Xxxx 1999/63/XX se xxxx takto:

1)

X xxxxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx bod, který xxx:

„3.

X xxxxxxx pochyb x xxx, xxx xx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx námořníky xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx otázku xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx členském xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx nutné xxxxx zohlednit xxxxxxxx 94. (xxxxxxxxx) zasedání xxxxxxxxx konference Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx informací x xxxxxxxxxx skupinách.“

2)

X ustanovení 2 xx písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„c)

‚xxxxxxxxxx‘ xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxx;

x)

‚provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx‘ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxx či osoba, xxxxxxxxx správce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nájmu xxxx ‚xxxxxxxx charter‘, která xxxxxxxx odpovědnost za xxxxxx plavidla xx xxxxxxxxx a xxxxx xxx převzetí uvedené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx námořních xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxxxxxx xxxx organizace xxxx xxxx osoby xxxx některé xxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

3)

Xxxxxxxxxx 6 se xxxxxxxxx xxxxx:

„1.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x noci. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je ‚noc‘ xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx devíti xxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x 5:00 xxxxx.

2.

Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dodržování omezení xxxxx práce x xxxxxxx, xx

x)

xx byl xxxxxxx efektivní výcvik xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx programů x xxxxxxx xxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu vyžaduje, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx výjimka, xxxxxx úkoly x xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodne, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

3.

Xxxxxxxxxx, najmutí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx let xxxx zakázány, xxxxx xx práce xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx plavidel x xxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

4)

Xxxxxxxxxx 13 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx způsobilí k xxxxxx svých povinností.

2.

Výjimky xxx xxxxxxx pouze xx základě xxxx xxxxxx.

3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx námořníci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx způsobilí x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxx xxxxxxxx.

4.

Xxx zajistil, xx xxxxxxxx osvědčení pravdivě xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x povinnostem, které xxxx námořníci xxxxx, xxxxxxxxx příslušný xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidel x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povahu xxxxxxxx prohlídky a xxxxxxxxx.

5.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x strážní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1978 x xxxxxxx znění (dále xxx ‚STCW‘). Xxxxxxxx xxxxxxxxx vydané x xxxxxxx s xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx bodů 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxx, xx které se XXXX nevztahuje.

6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx kvalifikovaným lékařem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvědčení. Xxxxxx xxxx být xx xxxx lékařském hodnocení xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, dostanou příležitost xxxxxx se ještě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lékařem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx konkrétně uvádět, xx

x)

xxxxx x xxxx xxxxxxxxx námořníka a xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx námořník xx xxx zaměstnán xx xxxxxxxx, kde xx způsobilost x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x

b)

xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by xx xxxxxxxxx xxxx dotčeného xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x takové službě xx ohrožoval xxxxxx xxxxxxxxx osob na xxxxxx.

9.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dotčený xxxxxxxx xxxxx, nebo XXXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x)

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejvýše po xxxx dvou let; xx-xx však námořník xxxxxx osmnácti xxx, xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxx xxx;

x)

osvědčení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nejvýše xx xxxx šesti xxx.

10.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zastávky v xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx

a)

doba xxxxxxxx xxxxxxxx nepřesáhne tři xxxxxx x

b)

xxxxxxx námořník xxxxxxx nedávno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

11.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxx x průběhu xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx platné xx xx xxxxxxxx v xxxxxx přístavu, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx tři xxxxxx.

12.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

13.

Xxxx xxxxxxxxxx vyšetření x xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx osvědčení, xxxx xxxxxxxxx xx konzultaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

14.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx podrobit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx problémech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

15.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 13 a 14 je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů.“

5)

Ustanovení 16 se nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx námořník xx xxxxx na placenou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx dovolená xx kalendářní xxx xx vypočte xx xxxxxxx xxxxxxx 2,5 xxxxxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx částí xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dovolené xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx.“

Xxxxxx 3

1.   Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx příznivější, než xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx žádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodem xxx snížení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx není xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímat x xxxxxxx na vývoj xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx xx xxxxxxxxxx platných x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx ani výkladem xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx, zvyklosti či xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příznivější xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxxxxx xxxxx X4.2 xxxx. 5 písm. x) xxxx dotčena xxxxxx odpovědnosti zaměstnavatele xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx 89/391/EHS.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx státy xxxxxxx sankce použitelné x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx. Stanovené xxxxxx musí xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí do xxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zajistí, xxx xxxxxxxx partneři do xxxxxxxxx dne zavedli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x práci na xxxx x xxxx 2006 x xxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxx směrnice xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 16. xxxxx 2009.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 183, 29.6.1989, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 321, 31.12.2003, x. 1.

(3)  Úř. věst. X 167, 2.7.1999, s. 33.


XXXXXXX

XXXXXX

x Xxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx 2006 xxxxxxxx mezi ECSA x XXX

XXXXXXX STRANY

vzhledem x xxxx, xx Xxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx x práci xx xxxx x xxxx 2006 (xxxx xxx „xxxxxx“) xxxxxxxx xx členských států, xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx sdružování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, že xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na bezpečné x zajištěné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx formy xxxxxxxx ochrany;

vzhledem k xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx x rámci xxx jurisdikce xxxxxxxxx, xxx zaměstnanecká x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx této preambule xxxx plně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Není-li x úmluvě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxx jiných xxxxxxxx xxxx praxí;

vzhledem k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx si přejí xxxxxxx xxxxxxxxx xx „Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx x práci xx xxxx“, xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx;

x xxxxxxx na Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), x xxxxxxx na xxxxxx 137, 138 a 139 této xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx. 139 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx uzavřené xx evropské xxxxxx xxx provádět rozhodnutím Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx strany xxxxx předkládají tuto xxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx řádným nástrojem x provedení dohody xx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 249 Xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, pokud jde x výsledek, xxxxx xx být xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx formy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx; xx článek VI xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx MOP provádět xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že tato xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obecného xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x na provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úmluvy; xx provedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx „podstatné xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx tedy zaměřeny xx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx práva x zásady xxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. XX xxxx. 3 x 4 úmluvy;

SE XXXXXXX TAKTO:

DEFINICE A XXXXXX XXXXXXXXXX

1.

Xxx účely xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx:

x)

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx xxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxx pokyny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

„xxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x vyměřovacími předpisy xxxxxxxxxx x příloze X Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x roku 1969 xxxx x případné xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx prozatímního systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaj uvedený xx sloupci POZNÁMKY xxxxxxxxxxxxx výměrného xxxxx (1969);

x)

„xxxxxxxxxx“ osoba, která xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxx;

x)

„xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx“ xxx pracovní xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

„xxxx“ xxx xxxx xxx xxxxxxx se výhradně xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx k xxx přiléhajících nebo xxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

„xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxx lodi xxxx xxxx organizace či xxxxx, například správce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx, xxx ohledu xx to, xxx xxxxxxxx xxxx organizace xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx majitele xxxx.

2.

Xxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

X xxxxxxx xxxxxx x tom, xxx mají být xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx námořníky xxx účely xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx nutné xxxxx zohlednit xxxxxxxx 94. (námořního) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce týkající xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.

Xxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vztahuje xx tato xxxxxx xx xxxxxxx lodi xx veřejném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx běžně účastní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx lodi xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

5.

X xxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx tato xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxx kategorii xxxx, xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x každém xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

XXXXXXXX A XXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXXX XXXXXXXXX NA XXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXX

Xxxxxxxx 1.1 – Xxxxxxxxx xxx

1.

Xx xxxx nesmí být xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx postavení žádná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

2.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věk.

Norma X1.1 – Xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Rady 1999/63/XX xx xxx 21. xxxxxx 1999 (xxxx xxxxxxxxx) o Evropské xxxxxx x úpravě xxxxxxxx xxxx námořníků (xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx X xxxx dohody).

Pravidlo 1.2 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 1999/63/XX xx xxx 21. xxxxxx 1999 (xxxx xxxxxxxxx) x Evropské xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx X této xxxxxx).

Xxxxxxxx 1.3 – Xxxxxx x kvalifikace

1.

Námořníci xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx nejsou vycvičeni xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx.

3.

Xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx akty, xxxxx xxxxxxx Mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx splňující požadavky xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXXXX ZAMĚSTNÁNÍ

Pravidlo 2.1 – Xxxxxxxx dohody xxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x být v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

2.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavřít xx xxxxxxxx zajišťujících, xx má možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx si x xxx poradenství x xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

X xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx X2.1 – Xxxxxxxx dohody námořníků

1.

Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyžadovat, aby xxxx plující xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx pracující xx xxxxxx, xxxxx xxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx státu, musí xxx xxxxxxxx dohodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majitelem xxxx xxxx xxxxxxxxx majitele xxxx (xxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci, xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na palubě xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dohoda;

b)

námořníci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, dostanou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x ní xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx x ostatní xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx uzavřou xxxxxxxx x x dostatečným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx námořníci xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podmínkách xxxxx pracovního poměru x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x nahlédnutí úředníkům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x přístavech, xxxxx má xxx xxxxxxxxx, a

e)

námořníci obdrží xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnání xx xxxxxx xxxx xxxx.

2.

X případě, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x dispozici na xxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dohody xxxxxxxxx x xxxxxxxx platné xxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dispozici x x xxxxxxxxxx (kromě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx):

x)

xxxxxxxxx standardního xxxxxxxxx xxxxxx x

x)

xxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, které xxxxxxxxx xxxxxx přístavní xxxxxxxx.

3.

Xxxxxx uvedený v xxxx. 1 xxxx. x) této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x kvalitě xxxxx xxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxx. Xxxxx dokumentu, xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx vnitrostátní právo.

4.

Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx předpisy, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx upravených xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x)

xxxx xxxxx námořníka, xxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx užívaný xxx xxxxxxx mzdy;

f)

výši xxxxx xxxxxxx dovolené xxxx xxxxxxxx xxxxxx užívaný xxx její výpočet;

g)

ukončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx:

x)

xxxxx byla dohoda xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxx opravňující xxxxxx xx stran x xxxxxx ukončení x požadovanou xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx kratší než xxx xxxxxxxxx,

xx)

xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

xxx)

xxxxx xxxx xxxxxx uzavřena xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxx, xxxxx musí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx propuštěním námořníka;

h)

příspěvky xx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitel xxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xx případnou kolektivní xxxxxxx x

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.

Xxxxx členský stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx lodí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx určena po xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, avšak xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx.

6.

Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpovědní době xxx xxx za xxxxxxxxx uznaných xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx platných xxxxxxxxxxxx xxxxx xx okolnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx. Xxx xxxxxxxx takových okolností xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx potřeba námořníka xxxxxxx xxx postihu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx ní xx solidárních xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2.3 – Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx námořníků xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 1999/63/XX xx xxx 21. xxxxxx 1999 (xxxx xxxxxxxxx) x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pracovní doby xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx X xxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx 2.4 – Xxxxx xx xxxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xxxx námořníkům xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x směrnicí Xxxx 1999/63/ES ze xxx 21. xxxxxx 1999 (xxxx pozměněna) x Xxxxxxxx dohodě x xxxxxx pracovní xxxx námořníků (xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x přílohou A xxxx dohody).

2.

Námořníkům bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zotavenou, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx.

Xxxxxxxx 2.5 – Xxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxx právo být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.

Xxxxx xxxxxxx xxxx vyžaduje, xxx xxxx, které xxxxx xxx xxxx vlajkou, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx námořníci xxxxx řádně repatriováni.

Norma X2.5 – Repatriace

1.

Každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx na xxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x)

xxxxxxx xxxx xxxx

xx)

xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx

x)

xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx očekávat, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.

Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx předpisy xxxx jiná opatření xxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxxx vhodná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x souladu x xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx palubě, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx – xxxx xxxx musí být xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x

x)

xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx majitelé xxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx místa xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hrazených xxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx majitelům xxxx požadovat, xxx xxxxxxxxx na počátku xxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxx zálohy xx xxxxxxx repatriace, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x mezd xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx x souladu x vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx závažně xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx.

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx ujednání x xxxxx xxxxxxx.

5.

Xxxxx majitel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neuhradí náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx,

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pod jehož xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud tak xxxxxxx, může xxxx, xx kterého xxxx xxx námořníci repatriováni, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx pluje;

b)

náklady xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx námořníků xxxx xx xxxxxxxx xxxx vymáhat xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx pluje;

c)

náklady xxxxxxxxxx nebudou x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

6.

X přihlédnutím k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx lodí x roku 1999 xxxx členský xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx lodi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx žádat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx provedena xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx.

7.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lodích, xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx teritoriálními xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxx.

8.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx neodmítne xxxxx xxxxxxxxxx žádnému námořníkovi x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx z důvodu xxxxxxxxxxxx či neochoty xxxxxxxx xxxx námořníka xxxxxxxx.

9.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, xxxxx plují pod xxxx xxxxxxx, xxxx xx palubě x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stejnopis platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2.6 – Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx A2.6 – Xxxxxxxxxx námořníka xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1.

Xxxxx členský xxxx stanoví pravidla, xxxxx zajistí, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ztroskotání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx každému xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nezaměstnanost xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx práva, xxxxx xxxxxxxx případně xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx ztráty xxxx xxxx vyplývající xx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 2.7 – Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 1999/63/XX xx xxx 21. xxxxxx 1999 (bude xxxxxxxxx) x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx A xxxx dohody).

Pravidlo 2.8 – Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x příležitosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx politiky na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozvoje xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx X2.8 – Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx zaměstnání xxxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx mít vnitrostátní xxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2.

Xxxxx politik xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx normy xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx, kvalifikaci a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x námořníků xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx především xxxxxxxxxx provozu x xxxxxx lodi, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 3

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X STRAVOVÁNÍ

Norma X3.1 – Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do přístavů x xxxxxxxx moskytů xxxx xxx vybavena xxxxxxx zařízením dle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.

Xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vybavení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx plnily xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx x prevenci nehod.

3.

Příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx palubách xxxx xxxxxxxxx velitelem xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx ubytování xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx obyvatelné x xxxxxxxxx v dobrém xxxxx. Výsledky xxxxx xxxxxx kontrol xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

4.

X xxxxxxx lodí, xxx je xxxxx xxx xxxxxxxx diskriminace xxxx v úvahu xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x odlišnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx konzultaci x dotčenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lodí x xxxxxxxxx povolit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxx normy xx xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx x uplatnění xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3.2 – Potraviny x xxxxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby lodi, xxxxx xxxxx xxx xxxx vlajkou, měly xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kulturní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potraviny xxxxxx.

3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx xxxx xxxxxx xx lodi školeni x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx X3.2 – Potraviny x xxxxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx stanovil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx potravin x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jídla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx plují xxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx podpořil xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

2.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx, xxx lodě, které xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxx x pitné vody, x xxxxxxx xx xxxxx námořníků na xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx a s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x povahu xxxxxx, musí být xxxxxx z hlediska xxxxxxxx, výživové xxxxxxx, xxxxxxx x různorodosti;

b)

organizace x xxxxxxxx stravovacího xxxxxxxx umožňuje, xxx xxxx námořníkům poskytována xxxxxx, různorodá x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxx.

3.

Xxxxxxxx xxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx jako xxxxx xxxxxxx, xxxx školení, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx normy zahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx praktické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx hygienu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnost x xxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxxx.

5.

Xx xxxxxx x předepsanou velikostí xxxxxxx menší xxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vzdělána nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se hygieny xxxxxxxx, osobní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potravin xx palubě xxxx.

6.

Xx-xx xx xxxxxxxxx nezbytné, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kvalifikovanému xxxxxxx službu xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx omezenou xxxx xx příštího xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxx nepřesahující xxxxx xxxxx, je-li daná xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx, vzdělána xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxx, osobní xxxxxxx, manipulace s xxxxxxxxxxx x skladování xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

7.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx lodí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zaměřené xx

x)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a manipulaci x potravinami x xxxxxx vodou x

x)

xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx k přípravě x xxxxxxxx xxxxx.

8.

Xxxx xxxxx kuchař xxxxx xxx zaměstnán, xxxxx xxx xxxxxxxx námořník xxxxxx xxxxxxxx let.

HLAVA 4

XXXXXXX ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ XXXX, XXXXXXXX XXXXXX X SOCIÁLNÍ XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx 4.1 – Xxxxxxxxx xxxx xx palubě xxxx a xx xxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx plují xxx xxxx vlajkou, xxxxxxx xxx jejich xxxxx na xxxxxx xxxx vhodná xxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxx a aby xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2.

Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx jeho xxxxx, xxxxx potřebují xxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxx přístup xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx xx pevnině.

3.

Požadavky xx xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxxxx, které xxxx námořníkům xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx péči xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx pracovníkům xx xxxxxxx.

Xxxxx A4.1 – Zdravotní péče xx xxxxxx lodi x na pevnině

1.

Každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx přijata xxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx stomatologické xxxx xxx xxxxxxxxx pracující xx xxxx, která xxxxx xxx jeho xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx, aby byla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle jejich xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdraví a xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x péčí, xxxxx je xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, zdravotnickému xxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x ke xxxxxxxxxxxxx informacím x xxxxxxxx zkušenostem;

c)

oprávní námořníky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxxx x přístavu, xxx xxx staví, xx-xx xx xxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příslušní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx a na xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxx námořníků.

3.

Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx pro zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x na vybavení x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx vlajkou.

4.

Vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx požadavky:

a)

všechny xxxx xxxx xxx xx palubě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vybavení x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx předepíše x xxxxxxxxxx kontroluje příslušný xxxxx; vnitrostátní xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx palubě x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x trvání plaveb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx normám;

b)

lodi xxxxxxxxxxx 100 či více xxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 72 xxxxx, musí xxx xx palubě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx stanoví, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx mít xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, mimo xxxx x přihlédnutím ke xxxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx;

x)

xxxx, které xxxxxx xx palubě žádného xxxxxx, xxxx xxx xx palubě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx obvyklých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x podáváním léků, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx palubě xxxxxxxxxxx poskytovat první xxxxx; xxxxx, jež xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxx x které xxxxxx xxxxxx, musí mít xxxxxxx xxxxxxxxx výcvik xxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxx o normách xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1978 x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“); xxxxxxxxx určení k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx výcvik xxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úroveň schváleného xxxxxxx, xxxx jiné x přihlédnutím xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, povaha x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x

x)

xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxx xxxxxxxx na xxxx 24 hodin xxxxx x dispozici xxxxxxxxx poradenství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo družice, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx poradenství včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rádia xxxx xxxxxxx mezi xxxx x poradci xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx k dispozici xxxx xxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 4.2 – Xxxxxxxxxxx majitelů xxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx zajistí, xxx na xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnaným xx xxxxxx právo na xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lodi, pokud xxx x finanční xxxxxxxx nemoci, xxxxx xxxx úmrtí, ke xxxxxx xxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dohody.

2.

Tímto xxxxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx námořník uplatnit.

Norma X4.2 – Odpovědnost xxxxxxxx xxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx lodí, které xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdraví všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx x xx x souladu x těmito minimálními xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nést xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a úrazu xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxxx xx služby xx xxx, xxx xxxx námořníci považováni xx řádně xxxxxxxxxxxx, xxxx ke kterým xxxxx v důsledku xxxxxx pracovního poměru xxxx těmito xxx;

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxx zajistili xxxxxxxxxx x případě xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx, nemoci z xxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouva;

c)

majitelé xxxx xxxx povinni xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx zraněný námořník xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx neschopnost prohlášena xx trvalou, a

d)

majitelé xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx došlo xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxxxxx právní předpisy xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx a ubytování xx dobu, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx počátku xxxxxx.

3.

Xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx povinen:

a)

zaplatit xxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx dohodou, x

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx vnitrostátní právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyloděni, xx jejich xxxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx nárok xx peněžní xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xx palubě, xx xxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

5.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x)

xx úraz, ke xxxxxxx došlo xxxxx xxx při xxxxxx xx lodi;

b)

za úraz xxxx nemoc x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zraněného xxxx zemřelého xxxxxxxxx x

x)

xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6.

Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lodi xxxxxxxx xxxxxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx.

7.

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zemřelí xxxxxxxxx, x k vrácení xxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4.3 – Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a předcházení xxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx na lodích, xxxxx xxxxx pod xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxx lodi xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a vyhlásí xxxxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx plují xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x s ohledem xx xxxxxx kodexy, xxxxxx x normy xxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx orgány veřejné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.

Xxxxx členský xxxx xxxxxx právní předpisy x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx otázky xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nehodám xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx X4.3 – Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4.3 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxx témata:

a)

přijetí x účinné xxxxxxxxx x prosazování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci na xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx daného xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxx trvalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zúčastněné xx provádění xxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx kolektivní a xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, hlášení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

2.

Xxxxxxxx uvedená x odstavci 1 xxxx normy xxxx

x)

xxxx x úvahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxx, úrazům x nemocem z xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx osob xxxxxxx zvláštní odpovědnost xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx politiky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a

c)

upřesnit xxxxxxxxx námořníků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx bezpečnost. Tento xxxxx xx zřízen xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pravidle 4.3 xxxx. 3 musí xxx pravidelně revidovány xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizací majitelů xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x výzkum x zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx lodi x vývoje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

5.

Xxxxxxxxx xxxxx zajistí,

a)

aby byly xxxxxxxx nehody, úrazy x nemoci x xxxxxxxx dostatečným xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxx xxxx vedeny, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x takových nehodách x xxxxxxxx x xxx xx nich x případě potřeby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x

x)

xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxx x vyšetřování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx musí xxx organizováno tak, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx x organizacemi xxxxxxxx xxxx x námořníků, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx na palubě xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx majitelé xxxx provádějící hodnocení xxxxx týkající xx xxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx využívali vhodné xxxxxxxxxxx údaje xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx.

Xxxxxxxx 4.4 – Xxxxxxx x zařízením xxxxxxxx vybavenosti, která xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx vybavenosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx snadno xxxxxxxxx. Xxxxxxx stát xxxxxx x určených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxx vybavenosti, aby xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx sociální vybavenosti.

Norma X4.4 – Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx pevnině

1.

V xxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx každý členský xxxx, aby byla x dispozici pro xxxxxxx xxxx námořníkům xxx ohledu na xxxxxx xxxxxx příslušnost, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, politické xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx zaměstnáni, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

2.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx země x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx určí, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx vhodné.

3.

Každý xxxxxxx stát povzbuzuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rad, xxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx změny potřeb xxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 5

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx 5.1.5 – Xxxxxxx xxxxxxxxxx stížnosti xx xxxx

1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, měly xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na porušování xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxx).

2.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx formu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx všemi právními xxxxxxxxxx, xxxxx námořník xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx X5.1.5 – Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx

1.

Xxxx xx dotčena xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xx lodi využívat xxxxxxx k podávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx záležitosti, která xxxxxx zakládá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxx).

2.

Xxxxx xxxxxxx xxxx zajistí, aby xxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxx postupy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5.1.5. Tyto xxxxxxx xxxx směřovat k xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx úrovni. Xx všech případech xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxx přímo veliteli, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx stížnosti xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx námořníka xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx viktimizace xxxxxxxxx xx podání xxxxxxxxx. Xxxxxx „viktimizace“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za podání xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx.

4.

Xxxxx stejnopisu své xxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stejnopis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx orgánu státu xxxxxx, x pokud xx liší, orgánu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx nebo osob xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nestranné xxxxxxxxxxx xx věci xxxxxx stížnosti x xxxxx xxx pomoci x postupech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k dispozici xx lodi.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xx xxxx x roku 2006, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx stran této xxxxxx, se přezkoumá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx uzavírají xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx MOP o xxxxx na xxxx x xxxx 2006, xxxxx nastane dvanáct xxxxxx xx xxx, xxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxx ratifikace xxxxxxx 30 členů x xxxxxxxx podílem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 33 xxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zachovat nebo xxxxxx příznivější xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, než xxxx ustanovení této xxxxxx.

Xxxxx dohodou nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx žádné xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příznivější xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podmínkami xxxx dohody xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/391/XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 92/29/XXX x minimálních xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx plavidel ani xxxxxxxx Xxxx 1999/63/ES x dohodě x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx X xxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx platným xxxxxxx xxx xxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx námořníků x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohody.

EVROPSKÁ FEDERACE XXXXXXXXXX X XXXXXXX (XXX)

XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (XXXX)

XXXXXXXX VÝBORU PRO XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

X BRUSELU XXX 19. KVĚTNA 2008.

XXXXXXX A

ZMĚNY DOHODY X XXXXXX XXXXXXXX XXXX NÁMOŘNÍKŮ UZAVŘENÉ XXX 30. XXXX 1998

Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx x uzavření xxxxxx x Úmluvě x xxxxx na xxxx x xxxx 2006, xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx pracovní xxxx námořníků xxxxxxxxx xxx 30. xxxx 1998, xxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úmluvy, x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxxxx.

Xxxxxxxx partneři xxxxxxxx xxxxxxx níže xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1)   Xxxxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xx xxxx bod, který xxx:

„3.

X případě pochyb x xxx, zda xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx námořníky pro xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx otázku xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesení 94. (námořního) zasedání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx práce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

2)   Xxxxxxxxxx 2 xxxx. x)

X xxxxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x) nahrazuje xxxxx:

„c)

‚námořníkem‘ xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx palubě xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;“.

3)   Xxxxxxxxxx 2 xxxx. x)

X xxxxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

‚provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx‘ vlastník plavidla xxxx jiná xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxx xx vlastníka x která při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, zda xxxxxxxx xxxx organizace xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

4)   Xxxxxxxxxx 6

Xxxxxxxxxx 6 se xxxxxxxxx xxxxx:

„1.

Námořníci xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je ‚xxx‘ xxxxxxxx v souladu x vnitrostátním právem x xxxxxxxxxx. Zahrnuje xxxx xxxxxxx devíti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x 5:00 xxxxx.

2.

Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxx práce v xxxxxxx, xx

x)

by xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx námořníků podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

b)

xxxxxxxx povaha xxxxx nebo uznávaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx úkoly x xxxx, a orgán xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidel a xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx nepoškodí xxxxxx xxxxxx nebo dobrý xxxxxxx xxxx.

3.

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx let xxxx zakázány, xxxxx xx práce xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx. Druhy xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx konzultaci s xxxxxxxxx organizacemi provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

5)   Xxxxxxxxxx 13

X ustanovení 13 bodě 1 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto:

„1.

Xxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx svých xxxxxxxxxx.

2.

Výjimky xxx povolit xxxxx xx základě této xxxxxx.

3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx započetím xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx povinností, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx.

4.

Xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx pravdivě xxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x povinnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx příslušný xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx zohlednění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

5.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výcviku, xxxxxxxxxxx x strážní xxxxxx námořníků x xxxx 1978 x xxxxxxx xxxxx (dále xxx ‚XXXX‘). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx bodů 1 x 2 xxxxxx ustanovení xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx XXXX xxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx lékařem xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zraku xxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxxx. Lékaři xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění lékařských xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxx, xxxxxx nebylo xxxxxxxxx vydáno xxxx xxx xxxx stanoveno xxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx o dobu, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx příležitost xxxxxx xx ještě xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxx lékařem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx

x)

xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že námořník xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práci xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x

b)

xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx námořníka nezpůsobilým x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

9.

Xxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx dotčený xxxxxxxx xxxxx, nebo XXXX nevyžadují xxxxxx xxxxx,

x)

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx; xx-xx však námořník xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx maximální xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx vidění je xxxxxx nejvýše xx xxxx xxxxx let.

10.

V xxxxxxxxxx případech může xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxxx x xxxxxx přístavu, xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx

x)

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepřesáhne tři xxxxxx x

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nedávno xxxxxx xxxxxxxx osvědčení, jehož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

11.

Xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx platné až xx zastávky x xxxxxx xxxxxxxx, kde xxxx námořník xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx tato xxxx nepřesáhne xxx xxxxxx.

12.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx v angličtině.“

Xxxxxxxxxxx xxxx ustanovení 13 xxxx 1 x xxxxxxxxxx 13 xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx body 13 xx 15.

6)   Xxxxxxxxxx 16

Xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxxxxxxx má xxxxx xx placenou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx dovolená xx xxxxxxxxxx rok xx vypočte na xxxxxxx xxxxxxx 2,5 xxxxxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.“