Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx:

Xxxxxxxxx

XXXXX X XXXXXXXXXX

Článek 1 Xxxxxx xxxxxxxxxx

Článek 2 Xxxxx na xxxxx

Článek 3 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Článek 4 Zákaz xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Článek 5 Zákaz xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx

XXXXX II XXXXXXX

Článek 6 Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

Článek 7 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Článek 8 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Článek 9 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rodinu

Článek 10 Xxxxxxx xxxxxxx, svědomí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Článek 11 Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Článek 12 Xxxxxxx shromažďování x xxxxxxxxxx

Článek 13 Svoboda umění x xxx

Článek 14 Právo xx vzdělání

Článek 15 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x právo pracovat

Článek 16 Xxxxxxx xxxxxxxxx

Článek 17 Xxxxx xx vlastnictví

Článek 18 Xxxxx xx xxxx

Článek 19 Xxxxxxx x případě vystěhování, xxxxxxxxx nebo xxxxxx

XXXXX XXX XXXXXXX

Článek 20 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

Článek 21 Zákaz xxxxxxxxxxxx

Článek 22 Kulturní, náboženská x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Článek 23 Xxxxxxx xxx a xxxx

Článek 24 Xxxxx xxxxxx

Článek 25 Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Článek 26 Xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením

HLAVA XX XXXXXXXXXX

Článek 27 Právo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx

Článek 28 Xxxxx xx xxxxxxxxxx vyjednávání x xxxx

Článek 29 Xxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Článek 30 Ochrana x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Článek 31 Xxxxxx a spravedlivé xxxxxxxx podmínky

Článek 32 Zákaz xxxxxx xxxxx a xxxxxxx mladých xxxx xxx xxxxx

Článek 33 Xxxxxxx x xxxxxxxx život

Článek 34 Xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxx xxxxx

Článek 35 Ochrana xxxxxx

Článek 36 Přístup xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 37 Ochrana životního xxxxxxxxx

Článek 38 Xxxxxxx spotřebitele

HLAVA X XXXXXXXX PRÁVA

Článek 39 Xxxxx volit a xxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Článek 40 Xxxxx xxxxx x být xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 41 Xxxxx xx řádnou xxxxxx

Článek 42 Xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx

Článek 43 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Článek 44 Xxxxxxx xxxxx

Článek 45 Xxxxx xxxxx a xxxxx

Článek 46 Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ochrana

HLAVA XX XXXXXXXXXX

Článek 47 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Článek 48 Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx

Článek 49 Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

Článek 50 Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx stejný xxxxxxx xxx

XXXXX VII OBECNÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X POUŽITÍ LISTINY

Článek 51 Xxxxxx xxxxxxx

Článek 52 Xxxxxx x výklad xxxx x xxxxx

Článek 53 Xxxxxx xxxxxxx

Článek 54 Xxxxx xxxxxxxx xxxx

VYSVĚTLENÍ K LISTINĚ ZÁKLADNÍCH PRÁV

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Rada x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx uvedené xxxxx:

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX UNIE

Preambule

Národy Evropy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx těsnější unii, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hodnotách.

Unie, xxxxxx xx svého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, svobody, xxxxxxxx x solidarity; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x právního státu. Xx středu xxx xxxxxxxx staví jednotlivce xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx a xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x rozvíjení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osob, xxxxxx, xxxxx x kapitálu, xxxxx i svobodu xxxxxxxxx.

X tomuto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x vědeckotechnologický xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádřením xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx.

Xxx respektování xxxxxxxxx x úkolů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx potvrzuje xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx, xx sociálních xxxxx xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxx Xxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Unie a xxxxxxxxx xxxxx vykládat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx listinu, x xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x povinnosti, xxx xx vztahu x xxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx toho xxxxxx Xxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx vyhlášeny xxxx.

XXXXX I

DŮSTOJNOST

Článek 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx být xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

Článek 2

Právo xx xxxxx

1. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx popraven.

Xxxxxx 3

Xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx lidské xxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxx xx xx, aby xxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx a duševní xxxxxxxxxxxxxxx.

2. X lékařství x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxx zákonem stanoveným xxxxxxxx;

x) zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx těch, xxxxxxx cílem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidských xxxxxxx.

Xxxxxx 4

Zákaz mučení x nelidského xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx nesmí být xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ponižujícímu xxxxxxxxx xxxxx trestu.

Článek 5

Zákaz otroctví x xxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxx je zakázán.

XXXXX XX

XXXXXXX

Xxxxxx 6

Právo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rodinného života, xxxxxx a xxxxxxxxxx.

Článek 8

Xxxxxxx osobních xxxxx

1. Každý má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxx musí xxx zpracovány xxxxxxxx, x přesně xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx, xxxxx o xxx byly xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx dodržování xxxxxx xxxxxxxx dohlíží nezávislý xxxxx.

Článek 9

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x právo xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 10

Svoboda myšlení, xxxxxxx x náboženského xxxxxxx

1. Každý xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, svědomí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxx zahrnuje svobodu xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x svobodu xxxxxxxxxx své náboženské xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Právo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx svědomí xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx upravují xxxxx tohoto xxxxx.

Xxxxxx 11

Svoboda projevu x informací

1. Xxxxx xx právo xx xxxxxxx projevu. Xxxx xxxxx zahrnuje svobodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx hranice.

2. Xxxxxxx a pluralita xxxxxxxxxxx prostředků musí xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Svoboda xxxxxxxxxxxxx x sdružování

1. Xxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odborové či xxxxxxxx, xxx zahrnuje xxxxx každého xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx do xxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Unie přispívají x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx.

Článek 13

Xxxxxxx xxxxx x xxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být omezovány. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx respektována.

Článek 14

Xxxxx na xxxxxxxx

1. Xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxx xxxxxxxx možnost bezplatné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx zakládat vzdělávací xxxxxxxx při náležitém xxxxxxxxxxxx demokratických xxxxx x xxxxx rodičů xxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxx dětí xx shodě x xxxxxx náboženským, xxxxxxxxxxxx x pedagogickým xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zákony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

1. Každý xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx občan Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx členském xxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx pracovat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxx občané Unie.

Článek 16

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie a xxxxxxxxxxxxxx zákony a xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Právo xx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zákonně xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxx. Nikdo xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, které stanoví xxxxx, a při xxxxxxxxxx spravedlivé náhrady x xxxxxxxxx lhůtě. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx upraveno xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zájmu.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx.

Xxxxxx 18

Právo xx xxxx

Xxxxx xx azyl xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 28. července 1951 x Xxxxxxxxx týkajícího xx právního postavení xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1967 x x souladu xx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“).

Článek 19

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

1. Hromadné xxxxxxxxx je zakázáno.

2. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, vyhoštěn xxx xxxxx xx xxxxx, x němž xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx zacházení xxxxx xxxxxx.

XXXXX III

ROVNOST

Článek 20

Xxxxxxx xxxx zákonem

Před xxxxxxx xxxx si všichni xxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxx diskriminace

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, rase, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx rysech, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, příslušnosti k xxxxxxxxxxx menšině, majetku, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 22

Kulturní, xxxxxxxxxx x jazyková xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx kulturní, náboženskou x jazykovou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 23

Rovnost žen x xxxx

Xxxxxxx xxx x mužů musí xxx zajištěna xx xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx za práci.

Zásada xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohlaví.

Xxxxxx 24

Práva dítěte

1. Xxxx mají právo xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx. Mohou xxxxxxxx vyjadřovat xxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx, se x xxxxx názorům musí xxxxxxxxx x ohledem xx jejich xxx x vyspělost.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxx, ať xx uskutečňovaných veřejnými xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dítěte.

3. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx s oběma xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx v xxxxxxx x jeho xxxxx.

Článek 25

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx na to, xxx vedly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x podílely xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx životě.

Xxxxxx 26

Xxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx společnosti.

XXXXX IV

SOLIDARITA

Článek 27

Právo xxxxxxxxxx xx informování x xx xxxxxxxxxxxx x podniku

Pracovníci xxxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xx vhodných xxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x projednávání x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx Unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zvyklosti.

Článek 28

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx svých xxxxx, xxxxxx stávky.

Xxxxxx 29

Xxxxx xx xxxxxxx xx službám xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xx právo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxxxx x xxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx má x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx ochranu před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 31

Slušné x xxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx respektující jeho xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

2. Každý xxxxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx placenou xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Zákaz xxxxxx xxxxx x ochrana xxxxxxx xxxx xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, x omezené xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxx práci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx, duševní, xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 33

Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, hospodářské x xxxxxxxx xxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx každý xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dovolenou x xx rodičovskou xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 34

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociální pomoc

1. Xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx stáří, jakož x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právem Xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx.

2. Každý, kdo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, má xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx sociální xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Unie uznává x respektuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xx zajistit, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 35

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx právo na xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x činností Unie xx xxxxxxxx vysoký xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 36

Přístup xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx x souladu xx Smlouvami x x cílem podpořit xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxx Xxxx uznává x xxxxxxxxxx přístup xx službám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Článek 37

Xxxxxxx životního xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx kvality xxxx xxx xxxxxxxxx xx politik

Unie a xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx udržitelného xxxxxxx.

Xxxxxx 38

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx spotřebitele.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 39

Xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx občan Xxxx xx xxxxx xxxxx a být xxxxx xx volbách xx Evropského parlamentu x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

2. Xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40

Právo volit x xxx xxxxx x xxxxxxxx volbách

Každý xxxxx Xxxx má xxxxx volit x xxx volen v xxxxxxxx volbách x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušníci xxxxxx státu.

Xxxxxx 41

Xxxxx xx xxxxxx správu

1. Xxxxx xx xxxxx xx xx, aby xxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Unie

řešeny xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx.

2. Toto xxxxx zahrnuje xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx individuálního xxxxxxxx, které by xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) právo xxxxxxx na xxxxxxx xx spisu, xxxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxx xx to, xxx xx Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu jejich xxxxxx.

4. Každý xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx orgány Xxxx x xxxxxx x xxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stejném jazyce.

Xxxxxx 42

Právo xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxx.

Článek 43

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx nebo právnická xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x xxxxxxxx Soudního dvora Xxxxxxxx unie xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxx právo

Každý xxxxx Xxxx x xxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 45

Volný xxxxx x pobyt

1. Každý xxxxx Xxxx má xxxxx volně se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx x souladu xx Smlouvami xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněně pobývajícím xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 46

Diplomatická x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx Xxxx xx na xxxxx xxxxx xxxx, xxx členský xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx své xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x konzulární xxxxxxx kterýmkoli xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx 47

Právo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx zaručené xxxxxx Unie xxxx xxxxxxxx, xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právo na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx, xxx jeho xxx byla xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, předem zřízeným xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx obhajován x xxx zastupován.

Bezplatná xxxxxx pomoc xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 48

Presumpce xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx

1. Xxxxx obviněný xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, dokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaručeno xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 49

Zásady xxxxxxxxxx x přiměřenosti trestných xxxx a xxxxxx

1. Xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx jednání xxxx xxxxxxxxx, které x xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxx xxxxxxxxxxxxx práva trestným xxxxx. Rovněž nesmí xxx uložen xxxxx xxxxxxxxx, než xxxx xxxx xxxxx uložit x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tento mírnější xxxxx.

2. Tento článek xxxxxxx souzení a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, kdy xxxx spácháno, bylo xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

Xxxxxx 50

Xxxxx nebýt xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx za xxx, xx xxxxx xxx xxx x Xxxx osvobozen nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona.

XXXXX VII

OBECNÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝKLAD X XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 51

Xxxxxx xxxxxxx

1. Ustanovení této xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právo Xxxx. Respektují proto xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x podporují xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

2. Tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Unie, xxx xxxxxxxxx žádnou xxxxx pravomoc xx xxxx xxx Unii, xxx xxxxxx pravomoc x xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 52

Xxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zákonem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx x svobod. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx odpovídají cílům xxxxxxxx zájmu, xxxxx xxxxxx Unie, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx upravena ve Xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x mezích x xxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx smysl a xxxxxx xxxxxx práv xxxxxx xxxx xx, xxxxx jim přikládá xxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx právo Unie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx tato listina xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx společných xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxx práva xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zásady, xxxxx xxx prováděna xxxxxxxxxxxxxx x exekutivními xxxx přijímanými xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx-xx xxxxx Unie, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx.

6. X vnitrostátním xxxxxxx předpisům x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx přihlíženo xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx Unie x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vysvětlením xxxxxxxxxxxx xxxx pomůcka xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 53

Úroveň xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uznávají xxxxx Xxxx, mezinárodní xxxxx a mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx Unie nebo xxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx Evropské úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 54

Zákaz zneužití xxxx

Xxxxx ustanovení této xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyvíjet xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxx zaměřeného na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x svobod xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx omezení ve xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

°

° °

Xxxx xxxxxxx text xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, listinu xxxxxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 2000 x nahrazuje xx x xxxxxxx xxx dne vstupu Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxx prosince xxx xxxxxx xxxx.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xx Radu Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx

Xx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx:

XXXXX I - XXXXXXXXXX

Vysvětlení k článku 1 - Xxxxxx xxxxxxxxxx

Vysvětlení k článku 2 - Xxxxx xx život

Vysvětlení k článku 3 - Xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti

Vysvětlení k článku 4 - Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Vysvětlení k článku 5 - Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

XXXXX XX - XXXXXXX

Vysvětlení k článku 6 - Právo xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx

Vysvětlení k článku 7 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx

Vysvětlení k článku 8 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Vysvětlení k článku 9 - Xxxxx uzavřít xxxxxxxxxx x právo založit xxxxxx

Vysvětlení k článku 10 - Svoboda xxxxxxx, svědomí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Vysvětlení k článku 11 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Vysvětlení k článku 12 - Svoboda xxxxxxxxxxxxx x sdružování

Vysvětlení k článku 13 - Xxxxxxx xxxxx x xxx

Vysvětlení k článku 14 - Xxxxx xx xxxxxxxx

Vysvětlení k článku 15 - Právo svobodné xxxxx xxxxxxxx x xxxxx pracovat

Vysvětlení k článku 16 - Xxxxxxx xxxxxxxxx

Vysvětlení k článku 17 - Xxxxx xx xxxxxxxxxxx

Vysvětlení k článku 18 - Xxxxx xx xxxx

Vysvětlení k článku 19 - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

XXXXX XXX - XXXXXXX

Vysvětlení k článku 20 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

Vysvětlení k článku 21 - Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Vysvětlení k článku 22 - Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jazyková xxxxxxxxxxx

Vysvětlení k článku 23 - Rovnost xxx x xxxx

Vysvětlení k článku 24 - Xxxxx dítěte

Vysvětlení k článku 25 - Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Vysvětlení k článku 26 - Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXX XX - XXXXXXXXXX

Vysvětlení k článku 27 - Právo xxxxxxxxxx na informování x xx xxxxxxxxxxxx x podniku

Vysvětlení k článku 28 - Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx

Vysvětlení k článku 29 - Xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Vysvětlení k článku 30 - Xxxxxxx x xxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxx

Vysvětlení k článku 31 - Xxxxxx x spravedlivé pracovní xxxxxxxx

Vysvětlení k článku 32 - Xxxxx xxxxxx práce a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx

Vysvětlení k článku 33 - Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Vysvětlení k článku 34 - Sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Vysvětlení k článku 35 - Ochrana xxxxxx

Vysvětlení k článku 36 - Přístup xx xxxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx zájmu

Vysvětlení k článku 37 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Vysvětlení k článku 38 - Xxxxxxx spotřebitele

HLAVA X - XXXXXXXX XXXXX

Vysvětlení k článku 39 - Xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx volbách xx Evropského xxxxxxxxxx

Vysvětlení k článku 40 - Xxxxx xxxxx x být xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Vysvětlení k článku 41 - Právo xx xxxxxx xxxxxx

Vysvětlení k článku 42 - Xxxxx na přístup x xxxxxxxxxx

Vysvětlení k článku 43 - Xxxxxxxx veřejný xxxxxxxx xxxx

Vysvětlení k článku 44 - Petiční xxxxx

Vysvětlení k článku 45 - Volný xxxxx x xxxxx

Vysvětlení k článku 46 - Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XX - XXXXXXXXXX

Vysvětlení k článku 47 - Xxxxx na účinnou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx proces

Vysvětlení k článku 48 - Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxxx

Vysvětlení k článku 49 - Xxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxxxx xxxx x trestů

Vysvětlení k článku 50 - Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx trestný xxx

XXXXX XXX - XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝKLAD X XXXXXXX XXXXXXX

Vysvětlení k článku 51 - Xxxxxx použití

Vysvětlení k článku 52 - Xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxx

Vysvětlení k článku 53 - Xxxxxx xxxxxxx

Vysvětlení k článku 54 - Zákaz xxxxxxxx práv

XXXXXXXXXX X LISTINĚ XXXXXXXXXX PRÁV

Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vedením xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxx x ohledem na xxxxx návrhu xxxxx Xxxxxxx provedené Konventem (xxxxxxx článků 51 x 52) x xx xxxxx práva Xxxx. Ačkoliv xxxx xxxxxx xxxxxx závaznost, xxxx cenným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

XXXXX I - DŮSTOJNOST

Vysvětlení k xxxxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jako takovým, xxx xxxxxxxxxxx samotný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx 1948 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxx: „X xxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx důstojnosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x míru ve xxxxx“. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 9. xxxxx 2001 ve xxxx X-377/98 Nizozemsko x. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, Sb. rozh. 2001, p. X-7079 x 70. xx 77. xxxx xxxxxxxx, xx základní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

X toho vyplývá, xx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nesmí xxx použito xx xxxx xxxxxxxxxxx jiného x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x to i xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 2 - Xxxxx xx xxxxx

1. Xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx větě xx. 2 xxxx. 1 Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxx lidských xxxx x základních svobod (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xxx:

„1. Xxxxx xxxxxxx na život xx xxxxxxxx xxxxxxx.“

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx x trestu xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x platnost článku 1 xxxxxxxxx č. 6 x EÚLP, xxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx popraven.“

Na xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx. 2 odst. 2 Listiny.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx EÚLP x dodatkového xxxxxxxxx x xx.

Xxxx stejný xxxxx a xxxxxx x souladu x xx. 52 xxxx. 3 Xxxxxxx. „Xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxx x XXXX musí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obsažené x Xxxxxxx:

x) Xx. 2 xxxx. 2 XXXX:

„Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vyplývat x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx víc xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nezákonnému xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zabránění xxxxx xxxxx zákonně zadržené;

c) xxxxxxx uskutečněné xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.“

x) Xxxxxx 2 xxxxxxxxx x. 6 x XXXX:

„Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx trest xxxxx xx činy xxxxxxxx x době války xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pouze x případech, xxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx s xxxx ustanoveními…“.

Xxxxxxxxxx k xxxxxx 3 - Právo xx nedotknutelnost xxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx dvůr x xxxxxxxx ze xxx 9. xxxxx 2001 xx xxxx X-377/98 Xxxxxxxxxx x. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, Xx. xxxx. 2001, x. I-7079 x 70. a 78. až 80. xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx práva Xxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx dárce x xxxxxxxx.

2. Zásady xxxxxx 3 Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx (x. 164 x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 168). Cílem Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx klonování. Xxxx formy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani nezakazuje. X xxxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xx, jejichž cílem xx xxxxx lidských xxxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrových programů xxxxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx etnické sňatky..., xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxx, přijatým x Xxxx dne 17. xxxxxxxx 1998 (viz xx. 7 xxxx. 1 písm. g) xxxxxxxxx statutu).

Xxxxxxxxxx k xxxxxx 4 - Xxxxx xxxxxx x nelidského xx xxxxxxxxxxxx zacházení xxxxx xxxxxx

Xxxxx uvedené x článku 4 xx právem zaručeným xxxxxxx 3 XXXX, xxxxx xx totožné xxxxx: „Xxxxx nesmí xxx mučen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zacházení xxxxx xxxxxx“. Xx základě xx. 52 xxxx. 3 Xxxxxxx xx xxxxx tento xxxxxx xxxxxx smysl a xxxxxx xxxx xxxxxx XXXX.

Xxxxxxxxxx x článku 5 - Xxxxx xxxxxxxx a nucené xxxxx

1. Právo v xx. 5 odst. 1 x 2 xxxxxxxx čl. 4 xxxx. 1 x 2 EÚLP, které xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xx. 52 xxxx. 3 Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx článek xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx XXXX. X xxxx xxxxxxx, xx

xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx „nucená nebo xxxxxxx práce“ xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 3 EÚLP:

„Za ‚xxxxxxx xxxx povinnou xxxxx‡ xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje:

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 5 této Xxxxxx, xxxx x xxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu svědomí x zemích, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx, xxxx xxxxxx vyžadovaná xxxxx povinné vojenské xxxxxx;

x) služba xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx pohromy, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx společenství;

d) práce xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

2. Xxxxxxxx 3 xx přímo xxxxxxx x práva xx lidskou xxxxxxxxxx x zohledňuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykořisťování. Úmluva x Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx vykořisťování: „Xxxxxxxx x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zajetí xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobách xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dětmi“. Xxxxxxxx XX Úmluvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx do acquis Xxxx, kterého xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx xx. 27 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx zabývající xx nedovoleným xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx: „Xxxxxxx strany xx xxxxxxxx, xx zavedou xxxxxxxxxxxx sankce proti xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů pomáhají xxxx xx xxxxx xxxxxx cizinci ke xxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s jejími xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.“ Xxx 19. xxxxxxxx 2002 xxxxxxx Xxxx rámcové xxxxxxxxxx o boji xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (Xx. věst. X 203, 1. 8. 2002, x. 1), xxxxx xxxxxx 1 podrobně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx obchodování x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX II - XXXXXXX

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 6 - Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 6 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 EÚLP x x xxxxxxx x xx. 52 odst. 3 Listiny xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx. Z xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx xx ně xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx překročit xxxx povolené xxxxxxx 5 EÚLP:

„1. Každý xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx zbaven xxxxxxx xxxxx následujících případů, xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) zákonné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem;

c) xxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx předvedení xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx oprávněné důvody x xxxxxxxx, xx xx nutné xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxx svobody xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxx zákonné zbavení xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx osob, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, narkomanů xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx zatčení xxxx jiné zbavení xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vstupu na xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxx probíhá xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx proti xxxx.

3. Každý, xxx xx zatčen nebo xxxxx zbaven svobody x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) tohoto xxxxxx, xxxx xxx xxxxx předveden před xxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx být xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx osoba dostaví x přelíčení.

4. Xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, má xxxxx xxxxx xxxxx xx řízení, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodl o xxxxxxxxxx jeho zbavení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx nezákonné.

5. Xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxx.“

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx zvláště xxx xxxxxxxxx legislativních xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Radou v xxxxxxx justiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 82, 83 a 85 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxx a některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x článku 7 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zaručená xxxxxxx 7 xxxxxxxxxx právům xxxxxxxxx článkem 8 XXXX. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

X xxxxxxx x xx. 52 odst. 3 Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx EÚLP. X xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx právo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 XXXX:

„1. Každý xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kromě případů, xxx je xx x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx země, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx jiných.“

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 8 - Ochrana xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xx založen na xxxxxx 286 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/XX o xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 281, 23.11.1995, x. 31) x xxxxxx xx článku 8 XXXX a xx Xxxxxx Rady Xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1981 x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx automatizované xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členskými xxxxx. Xxxxxx 286 Xxxxxxx x XX je xxxx xxxxxxxx článkem 16 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx x článkem 39 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx se rovněž xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 8, 12.1.2001, s. 1). Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx a omezení xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 9 - Právo xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx článku 12 XXXX, který zní: „Xxxx a ženy, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx manželství x založit xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zákony, které xxxxxxxx výkon tohoto xxxxx.“ Znění tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx zohlednilo xxxxxxx, xx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx založení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx udělenému XXXX, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx to vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx.

Vysvětlení x článku 10 - Svoboda xxxxxxx, svědomí x xxxxxxxxxxxx vyznání

Právo xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x článku 9 XXXX x x xxxxxxx s xx. 52 xxxx. 3 Xxxxxxx xx stejný xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxx: „Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanovena xxxxxx x xxxxx xxxx nezbytná x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxx nebo morálky xxxx ochrany práv x svobod xxxxxx.“

Xxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxx ústavním xxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx k článku 11 - Svoboda xxxxxxx x xxxxxxxxx

1. Xxxxxx 11 xxxxxxxx xxxxxx 10 XXXX, xxxxx xxx:

„1. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxx xxxxxxxx svobodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a rozšiřovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zasahování státních xxxxxx a xxx xxxxxx xx hranice. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zahrnuje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, může podléhat xxxxxxx xxxxxxxxxx, podmínkám, xxxxxxxx xxxx sankcím, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, územní xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiných, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zachování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.“

Xxxxx xx. 52 xxxx. 3 Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jako práva xxxxxxxxxx EÚLP. Omezení, xxxxx na xx xxxxx xxx uvalena, xxxxx nesmějí překročit xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 2 úmluvy, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx právo Unie xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx čl. 10 xxxx. 1 XXXX.

2. Xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx vyjadřuje xxxxxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx. Xx založen xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx televizního vysílání, xxxxxxx ve xxxx X-288/89 (xxxxxxxx ze xxx 25. xxxxxxxx 1991, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxx, Xx. rozh. 1991, x. X-4007) x xx Protokolu x systému veřejnoprávního xxxxxxxx v členských xxxxxxx, připojeném ke Xxxxxxx o ES x xxxx ke Xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx Xxxx 89/552/EHS (xxxxxxx na 17. xxxx xxxxxx odůvodnění).

Xxxxxxxxxx k xxxxxx 12 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sdružování

1. Xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 11 XXXX, xxxxx xxx:

„1. Xxxxx má xxxxx xx svobodu xxxxxxxxx shromažďování a xx svobodu xxxxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx zakládat xx obranu xxxxx xxxxx odbory nebo xxxxxxxxx xx xxxx.

2. Xx výkon xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx těch, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zločinnosti, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx nebo ochrany xxxx x xxxxxx xxxxxx. Tento článek xxxxxxx uvalení xxxxxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxx práv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxx správy.“

Smysl xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx 12 je xxxxxx xxxx x XXXX, xxx xxxx xxxxxx xx širší, xxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx evropské. X xxxxxxx x xx. 52 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 2 XXXX xx zákonná.

2. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx 11 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx. 10 xxxx. 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Vysvětlení x článku 13 - Xxxxxxx xxxxx a xxx

Xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx práva xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xx s ohledem xx článek 1 x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx povolených xxxxxxx 10 XXXX.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 14 - Xxxxx xx vzdělání

1. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx 2 dodatkového xxxxxxxxx x EÚLP, xxxxx xxx:

„Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx stát xxxxxxxx, bude xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx vlastním xxxxxxxxxxx x filozofickým xxxxxxxxxxxx“.

Xxxx považováno xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx x odbornému a xxxxxxx xxxxxxxx (viz xxx 15 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 10 Xxxxxxxx xxxxxx) x přidat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx každé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Nepožaduje, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přijmou-li členské xxxxx opatření na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, v xxxxx xx Listina xxxxxxxx na Xxxx, xx znamená, xx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Unie xxxxxxxxxxx bezplatnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 24.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx svobody xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx demokratických zásad x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx předpisy.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 15 - Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx 15, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora (xxx xxxx xxxx xxxxxxxx ze xxx 14. května 1974 xx věci 4/73 Xxxx, Sb. xxxx. 1974, x. 491, 12. xx 14. xxx; rozsudek xx xxx 13. xxxxxxxx 1979 xx věci 44/79 Hauer, Xx. xxxx. 1979, x. 3727; xxxxxxxx ze xxx 8. října 1986 xx xxxx 234/85 Xxxxxx, Xx. xxxx. 1986 s 2897, 8. bod).

Tento xxxxxxxx rovněž xxxxx x xx. 1 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxxxx charty, xxxxxxxxx xxx 18. xxxxx 1961 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x bodu 4 Charty základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ze dne 9. prosince 1989. Xxxxx „pracovní xxxxxxxx“ xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx článku 156 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Odstavec 2 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 26, 45, 49 x 56 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx usazování x xxxxxxxx poskytovat xxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xx čl. 153 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xx. 19 odst. 4 Xxxxxxxx xxxxxxxx charty, xxxxxxxxx xxx 18. xxxxx 1961 x xxxxxxxxxxxx xxxxx členskými xxxxx. Použije se xxxxx xx. 52 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx příslušností xxxxxxx států do xxxxxxx plavidel xxxxxxxxx xxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x zvyklostmi.

Xxxxxxxxxx x článku 16 - Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx článek je xxxxxxx na judikatuře Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxx (xxx rozsudky xx dne 14. xxxxxx 1974 xx xxxx 4/73 Nold, Xx. xxxx. 1974, x. 491, 14. xxx, x xx xxx 27. září 1979 xx xxxx 230/78 XxX Xxxxxxxx x xxxxx, Xx. xxxx. 1979, x. 2749, 20. x 31. xxx) x xxxxxxx xxxxxxx (viz xxxx jiné rozsudek Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx 151/78, Xx. xxxx. 1979, x. 1, 19. xxx, a xxxxxxxx xx dne 5. xxxxx 1999 xx věci C-240/97 Xxxxxxxxx x. Xxxxxx, Xx. xxxx. 1999, x. X-6571, 99. xxx), x xx xx. 119 xxxx. 1 a 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxx soutěž. Xxxx xxxxx je xxxxxxxxx vykonáváno xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xx. 52 xxxx. 1 Listiny.

Xxxxxxxxxx x článku 17 - Xxxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx 1 dodatkového xxxxxxxxx x EÚLP:

„Každá xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx užívat svůj xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx zbaven svého xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu x xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebrání xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx užívání majetku x souladu s xxxxxxx zájmem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx pokut.“

Jedná xx x xxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxx ústavám xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxxx uznáno judikaturou Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx Xxxxx (xx xxx 13. xxxxxxxx 1979, Xx. rozh. 1979, s. 3727). Xxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx x xxxxxxx x xx. 52 xxxx. 3 Listiny xxxx smysl x xxxxxx stejné jako xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx EÚLP x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxx z majetkových xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxxxxx x literárním x xxxxxxxxx dílům také xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx příbuzná. Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x článku 18 - Xxxxx xx xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx je založeno xx článku 63 Xxxxxxx x ES, xxxx xxxxxxxxxx článkem 78 Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx třeba xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx týkající xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx, připojené xx Xxxxxxxx, x Xxxxxx x určit xxxxxx, x jakém xxxx xxxxxxx xxxxx uplatňují xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx článek xx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

Vysvětlení x xxxxxx 19 - Xxxxxxx x xxxxxxx vystěhování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x rozsah xxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx x. 4 x XXXX, xxxxx xx xxxx hromadného vyhoštění xxxxxxx. Jeho účelem xx xxxxxxxx, xxx xxxxx rozhodnutí bylo xxxxxxxx na konkrétním xxxxxxx x xxx xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxx článek 13 Xxxxxxxxxxxxx paktu o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx).

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx judikaturu Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx 3 EÚLP (xxx Xxxxx x. Xxxxxxxx, rozsudek ze xxx 17. xxxxxxxx 1996, Sb. xxxx. 1996-XX, s. 2206 x Xxxxxxx, xxxxxxxx xx dne 7. xxxxxxxx 1989).

XXXXX III - XXXXXXX

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 20 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx ve všech xxxxxxxxxx ústavách a xxxxx byla xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx (rozsudek xx xxx 13. xxxxxxxxx 1984 xx xxxx 283/83 Xxxxx, Xx. xxxx. 1984, x. 3791, xxxxxxxx xx dne 17. xxxxx 1997 ve xxxx 15/95 EARL, Xx. xxxx. 1997, x. X-1961 x xxxxxxxx xx dne 13. xxxxx 2000 xx věci 292/97 Xxxxxxxx, Xx. xxxx. 2000, x. 2737).

Vysvětlení k článku 21 - Zákaz xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxx 13 Xxxxxxx x XX, xxxx nahrazeného xxxxxxx 19 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 14 XXXX x xxxxxx 11 Xxxxxx o xxxxxxxx právech a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx 14 XXXX x xxxx, x jaké xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 x článek 19 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx: článek 19 svěřuje Unii xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjmenovaným. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx členského státu (x také xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobami) xx xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx Xxxx. Odstavec 1 xxxxxx 21 naproti xxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxx x xxxxxxxx sféře ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Místo xxxx upravuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx pravomocí, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pouze xxxxxxxxx-xx xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx 1 proto xxxxxx xxxxxx pravomocí xxxxxxxxx xxxxxxx 19 xxx jeho xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx. 18 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxx uplatňován x xxxxxxx x xxx.

Vysvětlení x xxxxxx 22 - Kulturní, xxxxxxxxxx x jazyková xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na článku 6 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x xx čl. 151 xxxx. 1 x 4 Smlouvy o XX, nyní xxxxxxxxxxx xx. 167 xxxx. 1 x 4 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx kultury. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zakotveno x xx. 3 xxxx. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x. 11 x xxxxxxxxxxx xxxx Amsterodamské smlouvy x xxxxxxxxx církví x nekonfesních organizací, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 17 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 23 - Rovnost xxx a mužů

První xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx 2 x čl. 3 xxxx. 2 Smlouvy x XX, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 8 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnoprávnost xxxx xxxxxx x muži, x xx xx. 157 odst. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Čerpá x článku 20 xxxxxxxxxx Evropské sociální xxxxxx xx xxx 3. xxxxxx 1996 x x bodu 16 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv pracovníků Xxxxxxxxxxxx.

Xx rovněž xxxxxxx xx xx. 157 xxxx. 3 Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx a xx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx 76/207/XXX x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zacházení xxx xxxx x xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xx. 157 xxxx. 4 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx stanoví, xx xxxxxx rovného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření poskytující xxxxxxxx výhody pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pohlaví xxxx xxx předcházení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx s xx. 52 odst. 2 Listiny tento xxxxxxxxxxx nemění xx. 157 xxxx. 4.

Xxxxxxxxxx k xxxxxx 24 - Xxxxx xxxxxx

Xxxxx článek xx xxxxxxx xx Xxxxxx x právech dítěte, xxxxxxxxx x New Xxxxx xxx 20. xxxxxxxxx 1989 x xxxxxxxxxxxx všemi xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 3, 9, 12 x 13 xxxxxxx úmluvy.

Odstavec 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx věcech x mezinárodním xxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxx 81 Smlouvy x fungování Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx navštěvování, xxxxx zajišťuje, že xxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přímý xxxx x oběma xxxxxx.

Xxxxxxxxxx k xxxxxx 25 - Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx 23 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx charty x xxxxxx 24 x 25 Charty základních xxxxxxxxxx xxxx pracovníků Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x účast na xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx k xxxxxx 26 - Xxxxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx 15 Evropské xxxxxxxx xxxxxx x rovněž xxxxx x bodu 26 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX - XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx x článku 27 - Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x podniku

Tento xxxxxx xx obsažen x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 21) x x Chartě xxxxxxxxxx sociálních xxxx xxxxxxxxxx Společenství (body 17 x 18). Xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Odkaz na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx úrovně xxxxxxxxx právem Xxxx xxxx vnitrostátními právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx zahrnovat xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx právní xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx. V xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie: xxxxxx 154 a 155 Smlouvy o xxxxxxxxx Evropské unie x směrnice 2002/14/XX (xxxxxx rámec pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x Evropském společenství), 98/59/XX (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), 2001/23/XX (xxxxxxx podniků) x 94/45/ES (evropské xxxx xxxxxxxxxxx).

Vysvětlení k xxxxxx 28 - Xxxxx xx kolektivní xxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx 6 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx Xxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (xxxx 12 xx 14). Xxxxx xx kolektivní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx jako xxxxx x prvků práva xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 11 EÚLP. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx vyjednávání uskutečnit, xxx vysvětlení x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně stávky, xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx x zvyklostí, xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve více xxxxxxxxx státech.

Xxxxxxxxxx k xxxxxx 29 - Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanosti

Tento článek xx xxxxxxx xx xx. 1 xxxx. 3 Evropské xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovníků Xxxxxxxxxxxx.

Vysvětlení k xxxxxx 30 - Ochrana x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx 24 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx sociální xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx 2001/23/XX o xxxxxxx xxxx zaměstnanců x xxxxxxx převodů xxxxxxx x xxxxxxxx 80/987/XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice 2002/74/XX.

Xxxxxxxxxx k xxxxxx 31 - Xxxxxx x spravedlivé pracovní xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 89/391/XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx 3 Xxxxxxxx charty, xxxx 19 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx o důstojnost xxx práci, x xxxxxx 26 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“ xx třeba vykládat xx xxxxxx článku 156 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

2. Xxxxxxxx 2 je xxxxxxx na xxxxxxxx 93/104/XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx, xxxxxx 2 Xxxxxxxx sociální xxxxxx x xxxx 8 Xxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Společenství.

Xxxxxxxxxx k xxxxxx 32 - Xxxxx xxxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 94/33/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxx 7 Evropské xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 20 xx 23 Charty základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x článku 33 - Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx 1 článku 33 xx založen xx xxxxxx 16 Evropské xxxxxxxx charty.

Odstavec 2 xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 92/85/EHS x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnankyň x zaměstnankyň xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 96/34/XX x xxxxxxx dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXXXX, XXXX a XXXX. Xx xxxxxx založen xx xxxxxx 8 (xxxxxxx x případě xxxxxxxxx) Evropské xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx 27 (xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx stejné příležitosti x rovné zacházení) xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxxxxx. „Xxxxxxxxx“ zahrnuje xxxxxx xx početí xx xxxxxxxxx.

Vysvětlení x xxxxxx 34 - Sociální xxxxxxxxxxx a sociální xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 článku 34 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 153 x 156 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x na xxxxxx 12 Xxxxxxxx xxxxxxxx charty a xxxx 10 Charty xxxxxxxxxx sociálních práv xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx respektovat xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jsou xxxxxxx xxxxxx 153 x 156 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx xxxxxx zavedeny, xxx xxxxxxxx určité xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxx neexistují. „Mateřství“ xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xx xx. 12 odst. 4 x xx. 13 xxxx. 4 Evropské xxxxxxxx xxxxxx a xxxx 2 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EHS) x. 1408/71 x xxxxxxxx (EHS) x. 1612/68.

Xxxxxxxx 3 xxxxx x článku 13 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 30 x 31 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx sociální charty x xxxx 10 Xxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxx jej xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 153 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 35 - Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 152 Xxxxxxx o XX, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 168 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx 11 x 13 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx věta xxxxxx je přejata x xx. 168 xxxx. 1.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 36 - Xxxxxxx xx službám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmu

Tento článek xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 14 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx Unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx slučitelné x xxxxx právem.

Xxxxxxxxxx x článku 37 - Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

Zásady xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, 6 x 174 Xxxxxxx x ES, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx. 3 odst. 3 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii x xxxxxx 11 x 191 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Rovněž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx členských států.

Vysvětlení k článku 38 - Ochrana xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx stanovená x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx 169 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

XXXXX X - XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx k xxxxxx 39 - Xxxxx xxxxx x xxx xxxxx ve xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx

Xxxxxx 39 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Smlouvách x xxxxxxx s xx. 52 xxxx. 2 Xxxxxxx. Odstavec 1 článku 39 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (viz xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx 22 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čl. 14 odst. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Odstavec 2 xxxxxx 39 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Vysvětlení x xxxxxx 40 - Xxxxx xxxxx a být xxxxx v obecních xxxxxxx

Xxxxx článek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xxxxxx základ xxx přijetí xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxx x xxxxxx 22 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx). X souladu s xx. 52 xxxx. 2 Xxxxxxx xx xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 41 - Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 41 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vymezeny x xxxxxxxxxx, která xxxx xxxx zakotvila xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (viz xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxx

1992 xx xxxx X-255/90 X Xxxxxx, Xx. xxxx. 1992, x. X-2253, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx stupně xx dne 18. xxxx 1995 ve xxxx T-167/94 Xöxxx, Xx. rozh. 1995, x. II-2589, a xx dne 9. xxxxxxxx 1999 ve xxxx X-231/97 Xxx Xxxxxx Consulting x xxxxx, Xx. xxxx. 1999, s. XX-2403). Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vychází x judikatury (rozsudek Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. xxxxx 1987 xx xxxx 222/86 Xxxxxxx, Xx. xxxx. 1987, x. 4097, 15. xxx, xxxxxxxx ze xxx 18. xxxxx 1989 xx věci 374/87 Xxxxx, Xx. rozh. 1989, x. 3283, xxxxxxxx ze dne 21. xxxxxxxxx 1991 xx xxxx X-269/90 XX Xüxxxxx, Xx. xxxx. 1991, x. X-5469 a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 6. xxxxxxxx 1994 xx xxxx X-450/93 Lisrestal, Xx. xxxx. 1994, x. XX-1177 a xx xxx 18. xxxx 1995 xx xxxx X-167/94 Nölle, Xx. rozh. 1995, x. II-2589), x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx podat xxxxxxxxxx, x xxxxxx 296 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx (viz xxx právní xxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx v zájmu xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 298 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx právo, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 340 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx. 20 xxxx. 2 xxxx. x) x článek 25 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. X xxxxxxx s xx. 52 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x rámci, xxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxx xx účinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx součást xxxx otázky, xx xxxxxxxx v xxxxxx 47 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 42 - Xxxxx xx přístup x xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx je převzato x xxxxxx 255 Xxxxxxx x XX, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1049/2001. Evropský xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx a subjektů xxxxxx, bez ohledu xx xxxxxx podobu (xxx čl. 15 xxxx. 3 Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx). X xxxxxxx x xx. 52 xxxx. 2 Listiny xx právo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx stanovených x xx. 15 odst. 3 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 43 - Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx články 20 x 228 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx x xx. 52 xxxx. 2 Xxxxxxx xx vykonáváno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dvou xxxxxxxx.

Vysvětlení k xxxxxx 44 - Xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx zaručeným xxxxxx 20 a 227 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. X xxxxxxx x xx. 52 xxxx. 2 Xxxxxxx xx vykonáváno xx xxxxxxxx vymezených x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx k xxxxxx 45 - Volný xxxxx x pobyt

Právo xxxxxxxx odstavcem 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 20 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 21 x xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 17. září 2002 xx věci X-413/99 Xxxxxxxx, Sb. xxxx. 2002, s. X-7091). X xxxxxxx s xx. 52 xxxx. 2 Xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 odkazuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx články 77, 78 a 79 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Z xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 46 - Xxxxxxxxxxxx x konzulární xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie; viz xxxxxx právní základ x xxxxxx 23. X xxxxxxx s xx. 52 odst. 2 Listiny je xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX VI - XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 47 - Právo xx xxxxxxx právní xxxxxxx x spravedlivý xxxxxx

Xxxxx pododstavec xx xxxxxxx na xxxxxx 13 XXXX:

„Xxxxx, jehož xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx touto Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, musí xxx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx se porušení xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

Xxxxx x xxxxx Xxxx xx ochrana xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx zakotvil toto xxxxx xx svém xxxxxxxx xx dne 15. května 1986 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx (xxx 222/84 Xxxxxxxx, Xx. xxxx. 1986, x. 1651; xxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxx 15. xxxxx 1987 xx věci 222/86 Xxxxxxx, Xx. xxxx. 1987, x. 4097 x xxxxxxxx xx xxx 3. prosince 1992 ve věci X-97/91 Xxxxxxx, Xx. xxxx. 1992, s. X-6313). Podle názoru Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva Xxxx vztahuje xxxxxx xx členské státy, xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx žalob x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Evropský xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudního xxxxxxxx v Unii, xxxxxx xxxxxxxx přípustnosti, x potvrdil je x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxxx xxxxxx 251 xx 281 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxx xx. 263 čtvrtý xxxxxxxxxxx. Xxxxxx 47 xx vztahuje na xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx-xx xxxxx Xxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxx zaručená xxxxxx Xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx odpovídá xx. 6 xxxx. 1 XXXX, který xxx:

„Xxxxx xx xxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by, vzhledem xx zvláštním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx mohla xxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“

X xxxxx Xxxx xxxx xxxxx xx soudní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx závazků. Xx xx jeden x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxx Soudní xxxx xx xxxx 294/83, „Xxx Verts“ x. Xxxxxxxx parlament (rozsudek xx xxx 23. xxxxx 1986, Xx. xxxx. 1986, x. 1339). Avšak xx xxxxx xxxxxx hlediscích xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx EÚLP xxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx jde x třetí pododstavec, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x souladu x judikaturou Evropského xxxxx xxx lidská xxxxx by xxxx xxx poskytnuta xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx znemožnila xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXXX ze xxx 9. 10. 1979, Xxxxx, xxxx X, xxxxxx 32, x. 11). X xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní pomoci.

Xxxxxxxxxx x článku 48 - Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx obhajobu

Článek 48 xx totožné znění xxxx xx. 6 xxxx. 2 x 3 EÚLP, které xxxxx:

„2. Xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx nevinného, xxxxx jeho xxxx xxxxxx prokázána xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Každý, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, má xxxx xxxxxxxxx práva:

a) xxx xxxxxxxxxx a x jazyce, jemuž xxxxxx, podrobně xxxxxxxx x povahou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx;

x) xxx přiměřený xxx x možnosti x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx za xxxxxx obhájce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo, xxxxx xxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx svědky xxxxx xxxx x xxxxxxxxx předvolání x xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxx xxxxx xxxx;

x) xxx bezplatnou pomoc xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“

X xxxxxxx x čl. 52 xxxx. 3 Listiny xx xxxx právo xxxxxx xxxxx a xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx EÚLP.

Xxxxxxxxxx x článku 49 - Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů a xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x tresty xxxxx uplatňovat xxxxxx. Xxxx doplněno pravidlo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx členských států x xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx 15 Mezinárodního xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7 XXXX xxx xxxxx:

„1. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxx opomenutí, xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, než xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x době spáchání xxxxxxxxx činu.

2. Tento xxxxxx xxxxxxx souzení x potrestání xxxxx xx jednání nebo xxxxxxxxx, které x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxx xxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

X odstavci 2 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“; xxxxxx xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx lidskosti. X souladu s xx. 52 xxxx. 3 Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx jako právo xxxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx trestnými xxxx a xxxxxx, xxxxx je zakotvena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států x x judikatuře Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 50 - Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx trestán xx stejný trestný xxx

Xxxxxx 4 xxxxxxxxx x. 7 k XXXX xxx:

„1. Nikdo xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení podléhajícím xxxxxxxxx téhož xxxxx xx trestný čin, xx který xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatná xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

3. Xx tohoto xxxxxx xxxxx odstoupit podle xxxxxx 15 Xxxxxx.“

X xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx „non bis xx idem“ (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ze xxx 5. xxxxxx 1966 xx xxxxxx 18/65 x 35/65, Gutmann x. Xxxxxx, Xx. xxxx. 1966, s. 150 x xxxxxxxx xxx, rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 20. xxxxx 1999 ve spojených xxxxxx X-305/94 x xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx XX x. Xxxxxx, Xx. xxxx. 1999, s. XX-931). Xx upřesněno, že xxxxxxxx zakazující xxxxxxxx xx týká kumulace xxxx sankcí xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxx 50 xxxxx xxxxxxxx „non xxx xx idem“ xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxx. To odpovídá xxxxxx práva Xxxx; xxx články 54 xx 58 Schengenské xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 11. února 2003 xx xxxx X-187/01 Xöxüxxx, Xx. xxxx. 2003, x. X-1345, xxxxxx 7 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx a xxxxxx 10 Xxxxxx x xxxx xxxxx korupci. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx „xxx xxx xx idem“, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 52 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 protokolu 7, totiž xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxxx zaručená práva xxxxxx smysl x xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX.

HLAVA VII - XXXXXX USTANOVENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX X POUŽITÍ XXXXXXX

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 51 - Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 51 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Listiny. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxx xx v xxxx xxxx vztahuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx, x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení bylo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 6 xxxx. 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx kterého Xxxx xxxx respektovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x souladu x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x Kolíně nad Xxxxx. Xxxxx „xxxxxx“ xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. Xxxxx „instituce x subjekty“ xx xxxxx používán xx Xxxxxxxxx jako odkaz xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Smlouvami nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx například xxxxxx 15 xxxx 16 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx).

Xxxxx xxx x členské xxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx požadavek respektovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rámci Unie xx pro xx xxxxxxx, xxxxx jednají-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie (xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1989 ve xxxx 5/88 Xxxxxxx, Xx. rozh. 1989, x. 2609; xxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxx 1991 xx xxxx ERT, Xx. xxxx. 1991, x. X-2925; xxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1997 xx věci X-309/96 Xxxxxxxxx, Xx. xxxx. 1997, s. X-7493). Xxxxxx xxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx: „Xxxx je xxxxx mít xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Společenství xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, provádějí-li xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx…“ (xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2000 xx xxxx X-292/97, Xx. xxxx. 2000, x. X-2737, 37. xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx, zakotvené x xxxx listině, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgány x na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgány x xx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx právo Xxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x úkoly, xxxxx Xxxxxxx svěřují Xxxx. Xxxx xxx výslovně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx Unie xx xxxxx xx xxxxxxxxx, které xx xxxx svěřeny. Základní xxxxx xxxxxxxx v Xxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxx v xxxxx pravomocí stanovených Xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx druhé věty xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx orgánům Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovené x Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxx potvrzuje, xx Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Unie xxxxxxxxxxx Smlouvami. Xxxxxx xxxx xxx stanovil xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx součást xxxxx Xxxx (xxxxxxxx xx xxx 17. xxxxx 1998 xx xxxx C-249/96 Xxxxx, Xx. xxxx. 1998, x. I-621, 45. xxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zjevné, xx odkaz xx Xxxxxxx x xxxxxx 6 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx považovaných za „xxxxxxxxx xxxxx Unie“ (xx smyslu odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxx k xxxxxx 52 - Xxxxxx x xxxxxx xxxx x zásad

Účelem xxxxxx 52 xx xxxxxxxx xxxxxx práv a xxxxx obsažených x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx zabývá omezením xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx: „... x xxxxxxxxxx je xxxxx stanoveno, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx omezení, xxxx xxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxxx cílům xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxxx xxxx podstatu xxxxxx xxxx“ (xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2000 xx věci X-292/97, 45. bod). Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx zájmy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx x Evropské unii, xx. 35 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x články 36 x 346 xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxx výslovně xxxxxxxx Smlouvou o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x uznána Xxxxxxxx x která jsou xxxx obsahem Smluv (xxxxxxx práva vyplývající x občanství Xxxx). Xxxxxxx, xx taková xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x platným xxx xxxxx Unie, xx xxxxxx xxxx založena. Xxxx Xxxxxxx nemění xxxxxx práv xxxxxxxxx Xxxxxxxx x XX x xxxxxxxxx Smlouvami.

Odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxxxx x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx zaručená Xxxxxxxx xxxxxxxxxx právům xxxxxxxxx EÚLP, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stejný xxxx xxxxxxx EÚLP. To xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxx x ustanoveních x xxxxxxxxx XXXX x které xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxxxx dvora Evropské xxxx.

Xxxxx xx XXXX xxxxxxxx xxx úmluvu, xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxx nejen xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx věta xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx zaručit xxxxx xxxxxxx. Úroveň xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx 15 XXXX, xxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx ohrožení státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxx obrany x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 4 odst. 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx 72 x 347 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Seznam práv, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx x XXXX xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx předpisů x xxxxx, xx xxxxxx níže. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX.

1. Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx smysl x xxxxxx xx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX:

xxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx 2 EÚLP,

článek 4 xxxxxxxx xxxxxx 3 XXXX,

xx. 5 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx článku 4 XXXX,

xxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxx 5 XXXX,

xxxxxx 7 odpovídá xxxxxx 8 EÚLP,

čl. 10 xxxx. 1 odpovídá xxxxxx 9 EÚLP,

článek 11 odpovídá xxxxxx 10 XXXX, xxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx třetí větě xx. 10 xxxx. 1 EÚLP,

článek 17 xxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx x XXXX,

xx. 19 xxxx. 1 xxxxxxxx článku 4 xxxxxxxxx x. 4,

čl. 19 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx 3 XXXX, jak je xxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

xxxxxx 48 xxxxxxxx čl. 6 xxxx. 2 x 3 XXXX,

xx. 49 xxxx. 1 (x xxxxxxxx poslední xxxx) a 2 xxxxxxxxxx xxxxxx 7 XXXX.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx smysl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx:

xxxxxx 9 xxxxxxxx stejnou xxxxxx xxxx xxxxxx 12 XXXX, ale xxxx rozsah může xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx,

xx. 12 xxxx. 1 odpovídá xxxxxx 11 XXXX, xxx jeho rozsah xx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

xx. 14 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxx x EÚLP, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

xx. 14 odst. 3 xxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxx x XXXX, pokud xxx x práva xxxxxx,

xx. 47 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xx. 6 odst. 1 XXXX, ale xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxx a xxxx uplatňování,

článek 50 xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx č. 7 x EÚLP, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx států,

konečně, xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx cizince x xxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Omezení xxxxx článku 16 XXXX, pokud xxx x xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxx v této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 4 xx xxxxxxxx xx znění xx. 6 odst. odst. 3 Smlouvy x Xxxxxxxx unii x xxxx řádně v xxxxx přístup xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Soudní xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1979 ve xxxx 44/79 Xxxxx, Xx. xxxx. 1979, x. 3727; xxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxx 1982 ve xxxx 155/79, XX&xxx;X, Xx. xxxx. 1982, x. 1575). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, spíše xxx zvolením xxxxxxx „xxxxxxxxxx společného jmenovatele“, xx se xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vysoký standard xxxxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxxx Unie a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx „právy“ x „xxxxxxxx“ stanovenými v Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zásady xxxx xxx xxxxxxxxxx (xx. 51 xxxx. 1). Xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx výkonných aktů (xxxxxxxxx Unií x xxxxxxx s jejími xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádějí-li xxxxx Xxxx); x xxxxxxx s tím xxxxxxxxx xxxxxxxx význam xxx soudy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx vykládány xxxx xxxxxxxxxxxxx. Na jejich xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxxxxx jak xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora (xxx xxxxxxx judikatura o „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ x xx. 191 xxxx. 2 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 11. xxxx 2002 ve věci X-13/99 Xxxxxx v. Xxxx, s mnoha xxxxxx xx dřívější xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 33 (dříve 39) x zásadách zemědělského xxxxx: xxxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxx xxxxx 265/85 xx xxxx Xxx xxx Xxxx, Sb. xxxx. 1987, s. 1155: přezkum xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), tak xxxxxxxx xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx k „xxxxxxx“, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxx xxxxx uznaných Xxxxxxxx obsahují například xxxxxx 25, 26 x 37. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx Xxxxxxx obsahovat xxxxx práva x xxxxxx, například xxxxxx 23, 33, x 34.

Xxxxxxxx 6 odkazuje xx různé xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx odkazují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zvyklosti.

Vysvětlení x článku 53 - Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo Xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx právo. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx na XXXX.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx 54 - Xxxxx xxxxxxxx práv

Tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 17 XXXX:

„Xxx x xxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, jako xx dávalo xxxxx, xxxxxxx xxxx jednotlivci xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx činů zaměřených xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zde přiznaných xxxx x svobod xxxx xx omezování xxxxxx práv x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxxx stanoví.“