Animace načítání

Stránka se připravuje...


Průvodce světem bytového hospodářství

Nevědět a neznat může znamenat problém.

Proto pojďte znát!

V naší nové aplikaci "Bytové hospodářství" řešíme oblast bydlení a hospodaření v něm.

Lidé již po desítky let žijí v různých, rozdílných domovech. Někteří v družstevních bytech, jiní v bytech nebo domech v osobním vlastnictví a pro každou tuto instituci platí jiná pravidla.

Pojďme si tímto průvodcem osvětlit pojmy a otázky, které jsou nám více či méně známé, aby si na závěr tohoto průvodce mohl každý říct, že tato oblast už pro něj není velkou neznámou.

ZÁKLADNÍ POJMY A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA – Část A

Rodinný dům

Bytové družstvo

Družstevní byt a družstevní nebytový prostor

Bytové spoluvlastnictví

Nemovitá věc

Jednotka

Společné části

Určování podílu na společné části

Vznik jednotky

- Výstavba

- Zápis do veřejného seznamu

- Rozhodnutí soudu

- Prohlášení

Odstranění případných vad prohlášení

Změna prohlášení

Smlouva o výstavbě

Základní práva a povinnosti vlastníka jednotky

Povinnosti vlastníka jednotky podle zákona o službách

Služby

Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše

Rozúčtování nákladů na služby

Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek

Paušální platba

Spoluvlastnictví jednotky

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky

Předkupní právo k jednotce při prvním převodu

Správa domu a pozemku

Odpovědná osoba za správu domu a pozemku

Byt dle zák. č. 89/2012 Sb.

Společné části nemovité věci

Společné části domu

Činnosti týkající se správy domu a pozemku

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK – Část B

Vymezení společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku

Blokační ustanovení

Založení společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku

Vznik společenství vlastníků

Orgány společenství vlastníků

Shromáždění

Působnost shromáždění vlastníků jednotek

Odměňování osoby, která dům spravuje a odměňování členů volených orgánů

Soudní ochrana přehlasovaného vlastníka jednotky

Rozhodování mimo zasedání shromáždění

Zrušení společenství vlastníků

Zrušení bytového spoluvlastnictví

BYTOVÁ DRUŽSTVA – Část C

Bytové družstvo

Použití obecných ustanovení zákona o obchodních korporacích o družstvu

Družstevní byt a družstevní nebytový prostor

Stanovy družstva

Členství v bytovém družstvu

Převod družstevního podílu v bytovém družstvu

Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu

Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu

Společné členství manželů v bytovém družstvu

Nájem družstevního bytu a družstevního nebytového prostoru

Práva člena bytového družstva

Vypořádací podíl člena bytového družstva

Omezení hospodaření bytového družstva (použití zisku BD, převod vlastnického práva, zastavení nebo zatížení BD)

Samospráva bytového družstva

Členská schůze bytového družstva

Zrušení a zánik bytového družstva

Převod bytů z vlastnictví bytového družstva do vlastnictví členů

ZÁVĚR – Část D

Rozdíly mezi SVJ a BD

ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK – Část E

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

Základní zásady

Specifika účetnictví společenství vlastníků jednotek

Účtová osnova SVJ a jednotlivé typy účtů

Účetní závěrka SVJ, její členění a obsah

- Rozvaha

- Výkaz zisku a ztráty

- Příloha účetní závěrky SVJ