Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 10/2010

x místním poplatku xx lázeňský xxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: 5/2019

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxx zasedání xxx 16.12.2010 xxxxxxxxx x. XX 10 10 04 04 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §14 odst. 2 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x v xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1
Úvodní xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“) zavádí xxxxxx xxxxxxxx xx lázeňský xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").
2. Xxxxxx x poplatku xxxxxxxx Xxxxxxxxx města Xxxxx1) (dále xxx „xxxxxxx poplatku“).
Článek 2
Předmět xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
1. Poplatek xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx x xx úplatu xxxxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxx Děčín xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx důvod svého xxxxxx2).
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výši xxxxxx x městu odvede xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx3).
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx povinnost
1. Xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „ubytovatel") xx xxxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytování osob xx xxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xx zahájení xxxx činnosti. Stejným xxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
2. X xxxxxxxx ubytovatel xxxxx5)
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx6), xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, místo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování; právnická xxxxx uvede též xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x poplatkových xxxxxx,
x) čísla xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v zahraničí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, že xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) případně xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro stanovení xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx zakládajících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx konfederace, uvede xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku pro xxxxxxxxxx7).
4. Xxxxx-xx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x ohlášení, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx, kdy xxxxxxx8).
5. Xxxxxxxxxx xx povinen xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx x počet xxx xxxxxx pobytu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí.
6. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxx x písemné xxxxxx evidenční knihu, xx xxxxx zapisuje xxxx xxxxxxxxx, účel xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x musí být xxxxxxxxxx postupně z xxxxxxxx xxxxxxxx9).
Xxxxxx 4
Xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 1. dubna xx 30. xxxx kalendářního xxxx 10 Kč x v xxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 5 Xx xx osobu x xx xxxxx x započatý xxx xxxxxx, xxxx-xx tento xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx, a xx xx 15 dnů xx uplynutí příslušného xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.
Článek 6
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x osoby x těžkým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxx III. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx padle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx 18 xxx a xxxxxx 70 xxx xxxx xxxxx, xx které xxxxxxxx přídavky na xxxx (xxxxxxxx).
Xxxxxx 7
Xxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx správné xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx výměrem x xxxxx xxxxxx11).
2. Včas xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxx až na xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku12).
Článek 8
Xxxxxxxxx ustanovení
Zrušují se:
1. xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxx Xxxxx č. 10/2003 x místním poplatku xx lázeňský xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín xxx 11.12.2003,
2. xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxx Xxxxx č. 13/2004, xxxxxx xx mění a xxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 10/2003 x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vydaná Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín xxx 18.11.2004.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011.
&xxxx;
Xxxxxxxxx Xxxxxx
xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx Sinko
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx
1) xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx
2) §3 xxxx. 1 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „zákon o místních poplatcích")
3) §3 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích
4) §71 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx - "Xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx odeslána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“
5) §14a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích
6) §127 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx
7) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
8) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
9) §3 xxxx. 4 xxxxxx x místních poplatcích
10) §86 xxxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
11) §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
12) §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx