Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxx xxx Labem
Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2011,
x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství

Změna: 2/2012

Xxxxxxx: 2/2020

Zastupitelstvo xxxxx Xxxx nad Labem xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 28.4.2011 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „zákon o místních poplatcích“) x x souladu x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx obecně závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1
Úvodní xxxxxxxxxx
1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „poplatek“).1)
2) Xxxxxx x poplatku vykonávají xxxxx xxxxxxxxx obvodů (xxxx jen „správce xxxxxxxx“)2), 3).
Čl. 2
Předmět xxxxxxxx, xxxxxxxxx
1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkopových prací, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, umístění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx.4)
2) Poplatek xx xxxxxxx veřejného prostranství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1.5)
Xx. 3
Veřejné xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství6): xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx7), tržiště, xxxxx, xxxxxxxx, podchody, xxxxxxxx, xxxxx x pasáže.
Čl. 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1) Poplatník xx xxxxxxx ohlásit8) xxxxxxx poplatku užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx tento xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx svátek, xxxx xxxx xxxxx povinnost xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní den.
2) Xxxxx xxxxxxxx upravuje zákon o místních poplatcích.9)
3) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx10), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx.11)
Xx. 5
Xxxxx xxxxxxxx
1) Xxxxx xxxxxxxx činí xx xxxxx x xxxxxxxx x2 a xxxxx x xxxxxxxx den:
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ... 5,- Xx,
x) za umístění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx ... 10,- Xx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx12) ... 1,- Kč,
d) xx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužícího xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ... 10,- Xx,
x) xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx13) ... 1,- Xx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ... 5,- Kč,
g) xx xxxxxxxx reklamního zařízení ... 50,- Xx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ... 10,- Xx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx lunaparků a xxxxxx xxxxxxxxx atrakcí ... 15,- Kč,
j) xx xxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxx ... 10,- Xx,
xx) xxxxxxxxxx materiálu ... 5,- Xx,
xxx) xxxxxxx ... 5,- Xx,
x) za xxxxxxx xxx kulturní, sportovní x reklamní xxxx ... 10,- Kč,
l) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx tvorby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx ... 10,- Xx.
2) Xxxxxxxxx xx týdenní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ... 3.500,- Xx,
x) xx xxxxxxxx zařízení cirkusů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ... 5.000,- Kč,
c) xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx filmových a xxxxxxxxxxx xxx ... 5.000,- Xx.
3) Stanovuje xx měsíční xxxxxxxx xxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ... 1.500,- Xx,
x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxx ... 2.000,- Xx.
Xx. 6
Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx
1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanoví zákon o místních poplatcích.14)
2) Xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxxx město Ústí xxx Xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Statutárním xxxxxx Xxxx xxx Xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nájemní smlouvy, xxxxxxxx před účinností xxxx vyhlášky.
Čl. 7
Splatnost xxxxxxxx
1) Xxxxxxxx xxx xx. 5 xxxx. 1 xx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxx kalendářních xxx, xxxxxxxxxx do 15 xxx od zahájení xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx užívání xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx část xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v dalších xxxxxxxxxxxx letech xxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.
2) Xxxxxxxx dle xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx 5 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období. Xxxxxxxx lze zaplatit x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3) Xxxxxxxx dle xx. 5 xxxx. 3 xxxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
4) Xxxxxxxx-xx xxxxx splatnosti xx xxxxxx, xxxxxx xxxx státem xxxxxx xxxxxx, xx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxx svoji xxxxxxxxx xxxxxx, nejblíže xxxxxxxxxxx pracovní xxx.
5) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx v xxxxxx15), x xx příslušnému xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) podle xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx x jednom x městských xxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxx xxx Xxxxx.
Xx. 8
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx správné xxxx, vyměří xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx.16)
2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.17)
Xx. 9
Účinnost
Tato vyhláška xxxxxx účinnosti z xxxxxx naléhavého xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxx. Xxx Xxxxxx x.x.
xxxxxxxx
Xx. Xxx Xxxxxxx v.r.
statutární xxxxxxxx xxxxxxxxx
1) §1 xxxx. x) a §4 zákona o xxxxxxxx poplatcích
2) §14 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
3) §139 xxxx. 2 zákona x xxxxxx
4) §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
5) §4 xxxx. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx
6) §34 xxxxxx o xxxxxx („Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.“)
7) Xxxxxxxx č. 26/2007 Sb. (xxx pro xxxxxx využití xxxxxxx 19), kterou se xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (katastrální xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
8) §71 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx (xxxx xxx „daňový řád“) - „Xxxxxx lze učinit xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo datovou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“
9) §14a xxxx. 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
„V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
x) xxxxx, popřípadě jména, x příjmení nebo xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo sídlo, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxx oprávněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx všech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx rozhodné xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxx, xxxxxx užívání, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x adresu xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.“
10) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
11) §14a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
12) poskytováním xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx zakoupeného zboží)
13) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, nežli pouze xxxxxx (xxxx. umožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx)
14) §4 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („X xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx prospěšné xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxx prostranství xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“)
15) §163 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx
16) §11 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
17) §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx