Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX MĚSTO XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Havířova

Obecně závazná xxxxxxxx města Xxxxxxxx,

&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx se xx xxxx zasedání xxx 18.9.2023 xxxxxxxxx č.205/6ZM/2023 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §59 xxxx. 4 xx 6 xxxxxx x. 541/2020 Xx., o xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxx“), x x souladu x §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxx xxx „město“), xx je xxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nepodnikajících xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx zároveň xxxxxx xxxxx k přebírání xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx.

(2) Xxxxx xx povinen xxxxx xxxx movitou xxx, xxxxx xxxxxxx xx obecního xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx městem v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx daný xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx vyhláškou .

(3) X xxxxxxxx, kdy xxxxx zapojená xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx určeném, xxxxx xx město xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věci xxxx xxxxxx .

(4) Xxxxxxxxxx sběrných prostředků (xxxxxxx xxxxx) xx xxxxx, kde jsou xxxxxx xxxxxxxxxx trvale xxxx xxxxxxxxx umístěny xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxx; xxx xxxx uživatelů.

Čl. 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxxxxxxx odpadu

(1) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpad xx xxxxx určená xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soustřeďovat xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx kartony (xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“),

x) xxxx,

x) xxxxx oleje x xxxx,

x) xxxxxx,

x) směsný xxxxxxxxx xxxxx,

x) nebezpečné xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu,

j) xxxxxxx xxxxx.

(2) Směsným xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely této xxxxxxxx xxxxxx zbylý xxxxxxxxx odpad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x), b), c), x), x), x), x), x) x x) této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx hmotnosti xxxxxx být xxxxxxx xx sběrných xxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a jiný xxxxxxx objemný xxxxx x domácností).

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou:

a) xxxxxx xxxxxxxxxx dle článku 3 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx 4 xxxx. 1 písm. b) x xxx xxxxxx 6 odst. 1 xxxx vyhlášky;

b) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx seznam sběrných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - XXXXXX;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx odpadů).

Čl. 3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx odpadu xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx soustřeďují xxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx takto:

1. xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx - modré kontejnery x objemu 1100 xxxxx s xxxxxxx „XXXXX“. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx pouze v xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) stavu,

2. xxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 1100 xxxxx, 1550 xxxxx x 2150 xxxxx x nápisem „XXXX",

3. xxxxxx xxxxx - šedé xxxxxxxxxx x xxxxxx 1550 x 1800 litrů x xxxxxxx „XXXX“,

4. xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 1100 litrů x xxxxxxx „XXXXXX“,

5. xxxxx xxxxx a xxxx - plastové černé xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o objemu 240 xxxxx x xxxxxxx „JEDLÉ OLEJE X TUKY“. Xxxxx x xxxx xx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx plastové xxxxxx, xxxxxxx PET xxxxx,

6. XXXX - hnědé xxxxxxxxxx o xxxxxx 1100 litrů a xxxxxxxxx x objemu 240 litrů s xxxxxxx „XXXXXXXX“;

7. textil - bílé kontejnery x xxxxxxxx xxxxxx x objemu 2,5 x3 x xxxxxxx „XXXXXX“

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pytle x xxxxxx 120 xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vytříděné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xxxxx:

1. xxxxx, karton, xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxx,

2. plast - xxxxx xxxxx,

3. sklo - zelené pytle.

(2) Xxxxxxxx sběrné xxxxxx xxx xxxx.1 xxxx. x) xxx 1. - 6. xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xx číselně označených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx.1 xxxx. x) xxx 7.   xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odpadu jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Aktuální rozmístění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města - XXXXXXXXX - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Barevně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx sběrným xxxxxxx na směsný xxxxxxxxx odpad, jež x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx zvláštních xxxxxxxx nádob xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx komunálních xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Zvláštní xxxxxx nádoby je xxxxxxxxx plnit tak, xxx xx bylo xxxxx uzavřít x xxxxx x nich xxx manipulaci nevypadával. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odpadu, xx xxxxx xxxxx odpadu xxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx nádoby xxxxxxxxxxxxx.

(6) Papír, plasty, xxxx, xxxx, xxxxx xxxxx x xxxx, XXXX x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx vytříděných xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odbor xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx města - ODPADY.

Čl. 4

Xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Místa určená xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou:

a) sběrné xxxxx na xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx kontejnery.

(2) Xxxxxxxx rozmístění x xxxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxx xx území xxxxx xx trvale xxxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx xxxxx - XXXXXXXXX - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví odbor xxxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách xxxxx - ODPADY.

(4) Soustřeďování xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx též ustanoveními xxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 4 x 5 xxxx xxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu

(1) Xxxxx xxxxxx x soustřeďování xxxxxxxxxxxx složek komunálního xxxxxx xxxx:

x) xxxxxx xxxxx na území xxxxx ,

x) mobilní xxxxxx odpadů.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx trvale zveřejněna xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - ODPADY.

(2) Xxxxx přechodných stanovišť x xxxx přistavení (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2x xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odbor xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Radničních listech x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - XXXXXX.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního odpadu xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x xx. 3 xxxx. 4 a 5 xxxx xxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Sběrné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) zelené nebo xxxxx plastové popelnice x xxxxxx 120 xxxxx s xxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx 110 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx plastové sběrné xxxxxx x xxxxxx 1100 litrů x xxxxxxx „SMĚSNÝ XXXXX“ xxxx „XXX“, xxxxxxxx xx společném xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx směsného xxxxxxxxxxx odpadu.

(2) Xxx xxxxx rodinný dům xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka nemovitosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx x případě, xx xxxxxxx jedna xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx.1 xxxx. b) xxxxxx článku xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle čl. 1 odst. 4 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - XXXXXXXXX - Xxxxxxxx hospodářství.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx míst, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - XXXXXXXXX - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu se xxxx též ustanoveními xxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 4 x 5 xxxx xxxxxxxx.

Xx. 7

Systém svozu xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Harmonogram xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odbor komunálních xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města - ODPADY.

(2) V xxxxxxx neprůjezdnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 7 xxx xxxxx komunálních xxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x nejbližším možném xxxxx dopravně dostupném xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxx oznámí svozové xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx povinni x xxx svozu xx 6:00 hodin xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx stálý xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx dům xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Svoz xxxxxxx xx 6:00 hodin.

Čl. 8

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikajícím na xxxxx obce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx a podnikající xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx. x) xxxx vyhlášky xxxxxxxx xx xxxxxxxx nádob xx společných stanovištích xxx xx. 1 xxxx. 4. xxxx xxxxxxxx, která jsou xxxxxx jako místa xx xxxxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx dvorů.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx 1.1. xxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému dle xxxx. 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx města - XXXXXX.

(3) Xxxxxx xx vybírá jednorázově, x xx xxxx x 30.04. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku na xxxx města xxxxx 19-1721604319/0800 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx x.x., xxxxxxxx v Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - XXXXXX.

Xx. 9

Nakládání x xxxxxxx x xxxxxxxxx životností v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

(xxxxxx xxxxx)

(1) X xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx je xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností:

a) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x odst. 1 xxxxxx článku xxx předat xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx stránkách xxxxx - ODPADY.

(3) Drobné xxxxxxxxxxxxxxx dle xxxx. 1. xxxx. a) xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx 55 xx x 45 xx x 45 xx xxx předat xx xxxxxxxxx kontejnerů. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zpětný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zveřejněno na xxxxxxxx stránkách xxxxx - ODPADY.

Čl. 10

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x demoličním xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx xxx stavebních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.

(2) Stavební x xxxxxxxxx odpad xxxx odpadem xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoby s xxxxxxx xx území xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx odpad, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx látkami, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x3/xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Aktuální xxxxxxxxxx x provozní xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - ODPADY.

Čl. 11

Nakládání x movitými xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu

(1) X xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, knihy 

c) funkční xxxxxxx

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx. 1 písm. a) xxx xxxxxxxx xx xxxxxx kontejnerů s xxxxxxxx vhozem x xxxxxx 2,5 x3 x xxxxxxx XXXXXX x xxxxx XXXX x.x.x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zveřejněna xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - XXXXXXXXX - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x takovém xxxxx, xxx xxxx xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx v odst. 1 lze předávat x xxxxxxxxxxxx smluvně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx webových stránkách xxxxx - XXXXXX. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podrobné xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx movitých xxxx xxxx xxxxxxxxxx webových xxxxxxxxx xxxxx - XXXXXX.

Xx. 12

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx:

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvláštních sběrných xxxxx,

x) ukládat xx xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxx xxx drobný xxxxxx odpad.

Čl. 13

Sankce

Porušení xxxxxxxxxx stanovených touto xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2021, x xxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 20.09.2021.

Xx. 15

Účinnost

Tato xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 01.01.2024.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx x. p.

náměstek primátora