Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 9/2023,

kterým xx xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx určené úseky xxxx x stání xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xx cenu sjednanou x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy

Rada xxxxx Xxxxxxx vydává xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1212/23-XX xx xxx 24.8.2023 v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x souladu s xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, toto xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Základní xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx organizování xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy (xxxx xxx „xxxxx“) xx xxxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; xxxx jejich xxxxxx úseky, označené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xx cenu xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx :

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx dobu xxxxxx xxxxxxxx, nejvýše však xx xxxx 24 xxxxx (tzv. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) x xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou osobou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx silničního motorového xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xx xxxxxxxxxx nemovitosti xx vymezené oblasti xxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění),

c) x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxx XXX/X , xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxxxxx oprávnění XXX/X),

x) k stání xxxxxxxxxx motorového vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxx xx vymezené xxxxxxx města (xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotní xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxxxx sociální služby xxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx-xx xxxxx užitím xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. Vymezenou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §23 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx vozidla xx xxxxx nad dobu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx přepravu osob, xxxxxx nebo věcí.

4. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vozidlo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxx. Skutečnost, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx oblasti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx uvedena xx veřejném rejstříku. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx ke xxxxx vozidel xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, sportu, xxxxxxxxx xxxxxxx, státní xxxxxx. Xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx se xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění.

6. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx oblasti města xxxxxxxxx nebo rezidentem.

7. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která má xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx vozidla xx xxxxxx komunikaci v xxxx xxxxxx ke xxxxx vozidel rezidentů x abonentů.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění (xxx. xxxxxxxxx parkovací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx parkovací xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rezidentů ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zřízeno xxxxxxxxxxxx jako oprávnění x xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Parkovací oprávnění xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx evidováno v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxx a rezidenta xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xx x této xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx dlouhodobě pronajato xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) žadatel xx xxxxxxx svěřeno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/X je xxxxxxxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla v xxxxxxxx době x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx města, určené xx stání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je zřízeno xxxxxxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx podoba xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx průkazu XXX/X, ale nemusí xxxxxxxx podmínku xxxxx x území xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x registrační xxxxxx silničního motorového xxxxxxx x je xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx XXX/X xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/X:

x) xxxxxxx je xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx vozidlo xx xxxxxxx leasingové xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx subjektem, xxxxx je x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx vozidlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, který je x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby,

f) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxx průkazu ZTP/P.

10. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; x xx evidován x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx; nebo x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx zdravotní péče xx oprávnění x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ke xxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx . Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zřízeno xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x parkování, jeho xxxxxxx podoba se xxxxxxxxxxx. Parkovací oprávnění xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx značku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx péče xx považuje xxxxxxx x těchto právních xxxxxxxx k žadateli x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx:

x) žadatel je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění manželů,

b) xxxxxxx užívá vozidlo xx xxxxxxx leasingové xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx subjektem, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx oprávněn,

c) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pronajato xx xxxxxxxx, xxxxx xx x této xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) žadatel xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem,

e) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx člen xxxxxx právnické xxxxx.

11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxxxx parkovací xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xx stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx sjednanou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Virtuálními xxxxxxxxxxx hodinami xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ceny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Vymezení oblastí xxxxx, které lze xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx města, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx předpisy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 24 hodin, xxxx x xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx města, xxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vlastníkem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel držitelů xxxxxxx ZTP/P evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx pobočku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx parkovacích xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx nařízení.

Článek 4

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx na místních xxxxxxxxxxxx označeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Placení xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx xx dobu 24 hodin se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx parkovacích xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxx xx možné v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx za xxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) V případě xxxxxx xxxx xx xxxxx placeného xxxxx xx dobu určitou xxxxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxxxx xxxxx xx dokladem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx parkovacích hodin. Xxxxxx x zaplacení xxxx xx užití xxxxxxxxx placeného stání xxxx xxxxx uchovávat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x webové xxxxxxxx.

x) Pokud xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, či zakoupením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ZTP/P, xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx kartou) na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx prostřednictví xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx). Xxxxxx x zaplacení xxxx xx užití xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontrolu, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx aplikace.

Článek 5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Ceník, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx.

2. Manuál xxxxxxxxx xxxxxx Rada xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx x sankce

1. Dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Porušení xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Zrušující xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Nařízení města Xxxxxxx č. 7/2023 xxxxxx se vymezují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za cenu xxxxxxxxx x souladu x cenovými xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Rady města Xxxxxxx č. 887/23-XX xxx 8.6.2023, xxxxxx xx 1.7.2023.

Článek 8

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x. 1 nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2024, xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.3.2024.

Xxx Xxxx Ryška

primátor

Ing. Xxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 9/2023 xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx:

„Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x souladu x cenovými xxxxxxxx x xxxxx silničního xxxxxxxxxx vozidla ve xxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 24 hodin, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx provozovnu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, nebo k xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xx vlastníkem nemovitosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxx XXX/X, evidovaného x xxxxxxxx parkovacích xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x stání silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx pobočku xx vymezené xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, evidovaného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx X, jedná xx x xxxxx evidenční.

Ceník,

kterým xx stanoví xxxx, xx něž lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené úseky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“)

Xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx usnesení x. 1173/23-XX xx xxx 24. 8. 2023 xxxxx ceník, xxxxxx xx stanoví xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx ceníku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx oblastí xx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx kterých xxx místní xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxx užít x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za cenu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx oblastí xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxx Jihlavy xxxxxxxx xx xxxxxx §23 xxxx. 1 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx oblasti. Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx Jihlavy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vymezení xxxxxxx a ceníku.

4. Xxxxxxxx motorové xxxxxxx xx xxxxxxx vyrobené xx účelem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx přepravu xxxx, xxxxxx xxxx xxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx klidu xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx komunikace x xxxxxxx vymezené oblasti xxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx&xxxx; xx xxxx sjednanou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx .

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx specifických xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx úsek xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx parkování xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Parkovací xxxx xxxx uvedeny x manuálu parkování.

9. Xxxxxxxxx xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; x xx xx xxxxxxxx oblasti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx města xxxxx xxxx provozovnu, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu , x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vozidla xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx stání vozidel xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xx úřad xx xxxxxxxxxx věnující xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx. Parkovací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx řadí pod xxx. xxxxxxxxx parkovací xxxxxxxxx.

11. Návštěvníkem xx xxxxx, xxxxx není xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx abonentem xxxx xxxxxxxxxx.

12. Rezidentem xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx vlastníkem xxxxxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zřizováno xxx vozidlo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx tohoto vozidla xx xxxxxx komunikaci x xxxx určené xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxx, xx xxxxx má xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx má rezident xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právem, a xxxx všechny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx hranou xxxx rohem – x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 01 xxxxxxx, xxxxx nikdy xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx abonenta xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xx xxxxxxxx oblasti xxxxx 01 xxxxxxx xxxxxxx xxxx sídlo, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx parkovacího xxxxxxxxx XXX/X.

14. Dlouhodobé parkovací xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx XXX) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen XXX), xx xxxxxxxxx k xxxxx vozidla x xxxx určené xx xxxxx xxxxxxx abonentů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx oblasti xxxxx, xxxxxx xx stání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx . Xx xxxxxxx abonenta x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx x žadateli x xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů,

b) xxxxxxx užívá xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx subjektem, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx oprávněn,

c) xxxxxxx xx vozidlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx činnosti xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx svěřeno k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx vozidlo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx člen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

15. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/X&xxxx; xx oprávnění k xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx vozidel xx xxxx sjednanou x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx . Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, xxx xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x rezidentů xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx značku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx evidováno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx XXX/X xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/X:

x) žadatel xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popř. xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) žadatel xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel má xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx XXX/X.

16. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje sociální xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; x xx evidován x Registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx; xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx . Xxxxxxxxxx parkovací xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx době x x xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti xxxxx, xxxxxx xx stání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx . Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zřízeno xxxxxxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx se nevystavuje. Xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx xx konkrétního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx registrační xxxxxx silničního motorového xxxxxxx a xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx péče:

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. užívá xxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx x této xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xx xxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

17. Krátkodobé xxxxxxxxx oprávnění (xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění, xxxx xxx XXX) xx oprávnění ke xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, určené x xxxxx xx xxxx časově omezenou, xxxxxxx xxxx na xxxx 24 xxxxx, xx cenu sjednanou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx .

18. Xxxxxxxxxxx parkovacími xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx telefony xxxxxxxxxx xxxxxx ceny NPO.

19. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx den x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx svátků x xxxxxxxxx xxxxxx .

20. Xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx parkovací xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (XXX) .

Xx. XX.

Xxxxx parkovacích xxxxxxxxx

1. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx úseků ke xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ceny stanovené xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx následující xxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění, xxxx. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX),

xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (RPO),

iii. xxxxxxxxx oprávnění ZTP/P,

iv. xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx péče,

v. xxxxx xxxxxx (xxxx xxx XX) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x. xxxxxxxxxxxx parkovací oprávnění (xxxx xxx XXX).

2. Xxx XXX xx xxxxxxx následující xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx:

x) XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx regulovaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu .

x) Xxxxxxx xx XXX xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx zmocněnou statutárním xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxx xx APO xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy.

d) Časová xxxxxxxx XXX je 3, 6 xxxx 12 měsíců. Časová xxxxxxxx APO xxxxxx xxxxx x 0.00 xxxxx xxx, xxxxx xxxxx žadatel x xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx následující xxx xx xxxxxx XXX. Xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx 60 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx maximálně xxxx XXX.

x) Xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění. Xx xxxxx parkovacího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx značku xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. x xxxxxx, že xx vozidlo xxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx během xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxx xxxx než 7 kalendářních xxx x xxxxxxxx vozidlo xx celkovou hmotnost xxxxxxx xx 3 500 kg, xxxxxxxx xxxxx vozidla xx 5 000 xx x současně celkovou xxxxx xx 2 000 xx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xxx xxxxxxx, xxxxx délka xx xxxxx než 5 000 xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx 2 000 xx.

x) Xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koncem xxxxxx xxxxxxxxx parkovacího oprávnění. Xxxxxx xxxxxxx APO xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx:

x) RPO xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx osoby .

x) Xxxxxxxx si RPO xxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podané xx line xxxxxxxx xxxxxxxxxx manuálem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxx za XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx terminál nebo xxxxxxxx xx účet xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxx XXX xx 3, 6 xxxx 12 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx XXX začíná xxxxx x 0.00 xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x žádosti x vydání parkovacího xxxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx RPO. Žádost x xxxxxx XXX xxxxx xxx podána xxxxx xxx 60 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx platnosti XXX.

x) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dvou XXX.

x) Xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx registrační xxxxxx vozidla rezidenta xx registrační značku xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. x xxxxxx, xx xx xxxxxxx rezidenta x xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx během xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx 7 kalendářních xxx x xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxx do 3 500 xx, celkovou xxxxx xxxxxxx xx 5 000 xx x současně celkovou xxxxx xx 2 000 xx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 5 000 xx xxxx xxxxx je větší xxx 2 000 xx.

x) Xxxxxxx XXX xxxx požádat o xxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx parkovacího oprávnění. Xxxxxx xxxxxxx RPO xx xxxxx xx xxxxxxx poměrné části xxxx zaplacené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx oprávnění, zaokrouhleno xx xxxx koruny xxxxxx.

4. Xxx parkovací xxxxxxxxx XXX/X xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxx a xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx oprávnění XXX/X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx této xxxxx .

x) Xxxxxxxxx oprávnění XXX/X obstará xxxxxxx XXX/X (xxxx. jeho xxxxxxx zástupce, opatrovník xxxx osoba na xxxxxxx xxxx xxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx-xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osobně xx Odboru xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Cenu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ZTP/P xxxxxx držitel ZTP/P (xxxx. jeho zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bránu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ZTP/P xx 3, 6 xxxx 12 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx XXX/X začíná xxxxx v 0.00 xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění, nejdříve xxxx následující xxx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/X. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ZTP/P nesmí xxx xxxxxx xxxxx xxx 60 dní xxxx začátkem xxxxxx xxxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx XXX/X.

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX/X xx xxxxxxxx požádat o xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění ZTP/P.

f) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/X, xxxxx xx xxxxxx pobyt xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx území města, xxxxx xxxxxxx zpoplatněnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla držitele XXX/X xx xxxxxxxxxxx xxxxxx náhradního xxxxxxx (xxxx. z xxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxx ZTP/P x xxxxxxx), pokud xxxx xxxx změny xxxxxxx xxxx nejvíce xxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx oprávnění ZTP/P, xxxxxx déle xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx celkovou xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 500 xx, celkovou xxxxx vozidla xx 5 000 mm x současně xxxxxxxx xxxxx do 2 000 xx, xxxxx xxxx držitel vydáno xxxxxxxxx xxxxxxxxx ZTP/P xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 5 000 xx xxxx výška xx xxxxx xxx 2 000 xx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/X může xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx držitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/X xx xxxxx na xxxxxxx poměrné xxxxx xxxx zaplacené za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celým xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxxx časové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Pro dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb x xxxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání x xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxx opravňuje xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx území města x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx .

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx parkovací xxxxxxxxx obstará na xxxxxxx žádosti o xxxxxx parkovacího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobně xx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxx x xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx.

x) Cenu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx platební xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx 3, 6 xxxx 12 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxx xxxxxx xxxxx v 0.00 xxxxx dne, xxxxx xxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx den xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx. Žádost x xxxxxx dlouhodobého parkovacího xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx dříve xxx 60 dní před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxx poskytovatele sociálních xxxxxx a zdravotní xxxx omezen.

f) Držitel xxxxxxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxx pobočku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx parkovacího xxxxxxxxx. Xx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxx dlouhodobého parkovacího xxxxxxxxx pro poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Držitel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx péče xxxx požádat o xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění pro xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxxx péče xx právo na xxxxxxx poměrné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx měsícům, xxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.

6. Xxx XX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx:

x) XX xx xxxxxxxx abonentovi xxxx xxxxxxxxxxx jako součást XXX xxxx RPO xxxx samostatně. Xxxxxxx x rezident xxxxx xxxxxx XX jako xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, osobní xxxxxxxxx nebo nákladní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X1 x jeho xxxxxxx hmotnost xxxx xxx nejvýše 3 500 xx.

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxx xxxxxxx 1. APO xx xxxx 12 xxxxxx xxxx 1. XXX xx dobu 12 xxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Počet xxxxx získaných VH xx 200. X xxxxxxx xxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx xxxx koncem xxxxxx platnosti xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx VH. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rezident xxxx xxxxxx další XX xxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX.

x) Xxxxxxx xxxx rezident xx xxxxxx může XX xxxxxxxx samostatně nezávisle xx vlastnictví APO xxxx XXX, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx-xxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxx. Cenu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx VH xxxxxxx xxxx rezident xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, platební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxx abonent xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx XX získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx.

x) Časová xxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX xx xx xxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx oprávnění. Xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. VH xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx VH xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx být pozdější xxx xxxxxx xxxxxxxx XX. Dřívější xxxxxxx XX xxxx možné. Xxxxxxxxx xxxx registrace xx 1 xxxxxx, xxxxxxxxx doba registrace xx 24 hodin x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx VH. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx celé xxxxxx.

x) XX xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/X, ale xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx XXX/X xx trvalý xxxxx xxxx vlastní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxx XX je xxx xxxxx čerpat xxxxx x xxxxxxxxxxxx úsecích x xxxxxxxxx oblasti, xx xxxxx xx xxxxxxx ZTP/P xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxx města, xxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx města xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx – s xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oblast xxxxx 01 centrum, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx parkovací xxxxxxx xxx xxxxxxx XX xxxxxxxx ZTP/P, xxxxx xxxxx ve vymezené xxxxxxx města 01 xxxxxxx nemá držitel XXX/X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vlastnickým xxxxxx.

7. Xxx NPO se xxxxxxx následující xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx:

x) XXX xxxxxxxxx návštěvníka x xxxxx regulovaných xxxxx x xxxxx xxxxxxx&xxxx; xx xxxx xxxxxx omezenou, nejvýše xxxx xx xxxx 24 xxxxx.

x) XXX xx návštěvník obstará xxxxxxxxxxxxxxx:

x. bezhotovostní úhrady xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

xx. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) Xxxxxx platnost XXX xx xxxxxxxx x příloze xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx začíná běžet xxx uhrazení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx parkovacího xxxxxxxx.

x) XXX je xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx shodného xxxxxx xxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx návštěvník XXX xxxxxxxx.

Xx. XXX.

Xxxxxxxxx cen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města

1. V xxxxxxx ceníku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx parkovací xxxxxxxxx xxxxxxxx, platné xxx regulované xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx vymezených xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx odlišnou xxxx xx xxxxx xx xxxxx XXX xxxx XXX, xxxxxxxx xx xxxx xxxx na xxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo předchozích XXX xxxx XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx XXX.

3. Užití xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve vymezených xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxx 0,- Xx) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx; neuvedených xxx xxxx. x),

x) ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vozidel používaných Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxx) policie .

4. Xxxxxxxxx xxxx xx parkovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx).

Xx. XX.

Xxxxxxxx

Xxxxx ceník xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2024.

Xxx. Xxxx Ryška

primátor

Ing. Xxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1 k xxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxx, xx něž xxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“)

Xxxxxxxxx xxx xx parkovací xxxxxxxxx xxx stání silničním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xx parkovací oprávnění x xxxxxxxxx, na xxxxxxx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikají, xxxxxx xxx regulované xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx vymezených xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (APO) xxxx rezidentní xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX):

x) Cena xx 1. parkovací xxxxxxxxx:

Xxxx:

3 xxxxxx

6 xxxxxx

12 xxxxxx

XXX

1 600,- Xx

2 800,- Xx

4 800,- Xx

XXX

400,- Kč

 700,- Xx

1 200,- Xx

x) Xxxx xx 2. parkovací xxxxxxxxx:

Xxxx:

3 xxxxxx

&xxxx;6 xxxxxx

12 xxxxxx

XXX

2 800,- Xx

4 800,- Xx

&xxxx;8 400,- Xx

XXX

1 600,- Xx

2 800,- Kč

4 800,- Xx

x) Cena xx 3. x 4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx:

3 měsíce

6 xxxxxx

12 xxxxxx

XXX

4 000,- Xx

&xxxx;7 000,- Xx

12 000,- Xx

x) V xxxxxxx, xx rezident xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX&xxxx; je cena xx 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx:

3 xxxxxx

6 xxxxxx

12 xxxxxx

XXX

200,- Xx

&xxxx;350,- Kč

 600,- Xx

Xxxx xx 2. XXX xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cenou 2. XXX ostatních rezidentů.

e) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/X , xx cena xx 1. parkovací xxxxxxxxx:

Xxxx:

3 xxxxxx

6 xxxxxx

12 xxxxxx

XXX/X

200,- Xx

350,- Xx

600,- Kč

Cena xx 2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx ZTP/P je xxxxxx s xxxxx 2. RPO xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx průkazu XXX/X, xxxxx nemá xxxxxx xxxxx nebo nevlastní xxxxxxxxxx xx vymezeném xxxxx města, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx režimu xxxxx silničních motorových xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/X. Xx jiný xxx xxxxxxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

x) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxx xx cena xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx: 3 měsíce 6 xxxxxx 12 xxxxxx

&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx péče 600,- Xx 1 000,- Xx 1 800,- Xx

X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx druh vozidla, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxx. xxxx parametry xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx omezen xxxxx xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxxxx x současně xxxx xxxxx je větší xxx 5 000 xx xxxx xxxxx xx větší xxx 2 000 xx, xx cena za xxxxx XXX (max. xx počtu 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx XXX (xxx. xx xxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx):

Xxxx:

3 xxxxxx

6 xxxxxx

12 xxxxxx

XXX, XXX

8 000,- Xx

14 000,- Xx

24 000,- Kč

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX):

x) Xxxx za stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x regulovaných úsecích x parkovací zóně X, režimu parkování 1:

x pracovních xxxxx xx xxxxxxx do xxxxx x xxxx xx 7:00 do 17:00 hodin je xxxx 40,- Xx xx xxxxxx hodinu xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx 20,- Xx,

x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, v xxxxxx, x xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx svátcích  xx cena 20,- Xx xx každou xxxxxx stání, kdy xxxxxxxxx xxxxx xx 10,- Kč,

maximální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx parkovacího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxx 1 je 150,- Xx.

x) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx zóně A, xxxxxx parkování 2:

x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx 7:00 xx 17:00 xxxxx xx cena 30,- Xx za xxxxxx hodinu stání, xxx xxxxxxxxx sazba xx 15,- Kč,

v xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xx cena řídí xxxxxxxxxxxx pro parkovací xxxx X, xxxxx xxxxxxxxx 1.

x) Cena xx stání silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx zóně B, xxxxxx xxxxxxxxx 1:

cena xx 20,- Xx xx xxxxxx hodinu xxxxx, kdy minimální xxxxx je 10,- Xx,

xxxxxxxxx xxxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dobu stání x parkovací xxxx X, xxxxxx parkování 1 je 100,- Xx.

x) Cena za xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxx 2:

x pracovních xxxxx od pondělí xx xxxxx x xxxx xx 7:00 xx 17:00 xxxxx xx xxxx 20,- Xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xx 10,- Kč,

v xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx řídí xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx X, xxxxx xxxxxxxxx 1.

x) Cena xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x regulovaných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxx 3:

xxxx xx 20,- Xx za xxxxxx hodinu stání, xxx minimální sazba xx 10,- Xx,

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx krátkodobého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx. 13 po xxxx jdoucích hodin xx 50,- Xx,

xxxxx xxxxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx parkovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx stání x parkovací xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxx 3 xx 100,- Xx.

x) Pokud xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoveno xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dny x xxxxx xx xxxx, lze tento xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 24 xxxxx, x xxx, xx pro xxxxx xxxxxx úsek xxxx XXX platí xxxxxxxxxx aktuálně platného xxxxxx parkování.

3. Xxxx xxxxxxx xxxxx (XX):

0,- Xx xx VH xxxxxxx xxxx xxxxxxx 1. XXX xx xxxx 12 xxxxxx xxxx 1. RPO xx dobu 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ZTP/P x xxxxxxx, xx držitel xxxxxxx XXX/X xx xxxxxx pobyt nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

200,- Xx xx xxxxxxx 200 XX xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu ZTP/P, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx vlastní xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zpoplatněnému xxxxxx stání silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxx na 100,- Xx.

5. Xxxx xx xxxxxxxxx zrušení vydaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx 200,- Xx.