Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx,

xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx ceny xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx odstavné xxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla

Rada xxxxx Xxxxxxxx xx xx své xxxxxx xxx 15.5.2023 xxxxxxxxx x. 690/13XX/2023 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx&xxxx; x xxxxxxxxxxx§4a, xxxx. 1, xxxx. x) xxxxxx x. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx cen, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx x Výměrem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR x. 01/2023, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x regulovanými xxxxxx, xxxx nabyl účinnosti xxx m1.1.2023, v xxxxxxx s ustanovením §11, xxxx. 1 x §102, xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx. o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1, xxxx. 6 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx :

Xx. 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dále xx odtah vozidla, x kterého nebylo xx 30 xxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx odjezdu vozidla, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dobu xxxx xxx 6 xxxxxx nesmí být xxxxxxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx vraku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) (xxxx xxx „nucený xxxxx“) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plochy xxx xxxxxxxx vozidla.

Čl. 2

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx vozidla xxx Xx. 1 tohoto xxxxxxxx xxxx:

x) Za xxxxx xxxxx xxxxxxx x celkové xxxxxxxxx xx 2,5 x xxxxxx - xxxxx&xxxx;- 2 500,- Kč

b) Xx jeden xxxxx xxxxxxx o celkové xxxxxxxxx xx 2,5 x včetně - xxxxxxx - 1 500,- Kč

c) Xx xxxxx odtah xxxxxxx x xxxxxxx hmotnosti xx 2,5 t xxxxxx - xxxxxx - 2 500,- Xx

x) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 2,5 - 3,5 x xxxxxx - xxxxx - 2 900,- Kč

e) Za xxxxx xxxxx xxxxxxx x celkové xxxxxxxxx xxx 2,5 - 3,5 t včetně - neúplný  -&xxxx;1 500,- Kč

f) Xx xxxxx odtah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 2,5 - 3,5 x xxxxxx - xxxxxx&xxxx;- 2 900,- Kč   

g) Za xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 - 12 t včetně - úplný - 7 800,- Xx

x) Xx xxxxx xxxxx vozidla x celkové hmotnosti xxx 3,5 - 12 t xxxxxx - neúplný - &xxxx;4 700,- Xx

x) Za xxxxx odtah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 - 12 x včetně - xxxxxx - 7 800,- Xx

x) Xx jeden xxxxx xxxxxxx x celkové xxxxxxxxx nad 12 - 40 t xxxxxx - úplný - 11 800,- Xx

x) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12 - 40 x xxxxxx - neúplný - 4 700,- Xx

x) Xx xxxxx odtah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nad 12 - 40 t xxxxxx - xxxxxx&xxxx;- 11 800,- Xx

x) Xxxxxx xxxxxxxx plochy xx xxxxx započatý xxx&xxxx;&xxxx;- 300,- Xx

(2) Xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx typ x druh xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx:

x) Xxxxx úplný - xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamu x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx odstavnou xxxxxx a složení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx videozáznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (naložení), xxxxxxx silničního xxxxxxx xxxx xx místo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x potvrzením x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxxx písemného xxxxxxx x výkonu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx odkud xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x pořízení xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx - přejímka, xxxxxxx x xxxxx vozidla x x tím xxxxxxxxxxx administrativní xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx započatý xxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx platí xxx xxxxx vozidel porušujících xxxxxx závazné právní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Ceny jsou xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odtah xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxx2).

Xx. 4

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2023.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx x. p.

náměstek xxxxxxxxx xxx ekonomiku x xxxxxx xxxxxxx