Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 19. června 2023 usnesením č. 061/23 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxx“) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatek xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx Magistrát Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).

Xxxxxx 2

Předmět xxxxxxxx, poplatník

1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx výkopových xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sloužících xxx poskytování xxxxxxx x služeb, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx reklamních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, umístění xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxx prostranství xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxx se xxxxx za užívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx : xxxxxxx náměstí, xxxxx, xxxxxxxx, tržiště, xxxxx x veřejná xxxxx.

2) Xxxxxxx prostranství xxx xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nacházející xx x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, jejíž xxxxx xx vymezeno xxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze xxxx vyhlášky, a xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x „xxxxxxx xxxxxxx“.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx&xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx před xxxxxxxxx jeho užívání.

2) X xxxxxxx xxxxxxx xx dobu nejvýše xxxxxxx xxx, nebo xxxx-xx xxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxx dle xxxx. 1 z xxxxxx závažného xxxxxx , je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx den připadne xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx splnit x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx , je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4) Dojde-li xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x ohlášení , xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx poplatku

1) Xxxxx poplatku xxxx xx každý x xxxxxxxx x2 x xxxxx i započatý xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xx provádění xxxxxxxxxx xxxxx &xxxx;&xxxx;10,- Xx,

x) za umístění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx &xxxx;&xxxx;10,- Kč,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx &xxxx;&xxxx;10,- Xx,

x) xx umístění zařízení xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx:

1. ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx   10,- Kč,

2. xxxxxxxxx &xxxx;&xxxx;50,- Xx,

x) xx umístění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx &xxxx;&xxxx;10,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx &xxxx;&xxxx;10,- Xx,

2. xxxxxxxxx &xxxx;&xxxx;10,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. ve xxxxxxx xxxxxx &xxxx;&xxxx;25,- Xx,

2. jinde   50,- Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx &xxxx;&xxxx;5,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxx;&xxxx;5,- Xx,

x) za xxxxxxxx skládek &xxxx;&xxxx;10,- Xx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa &xxxx;&xxxx;10,- Xx,

x) za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx &xxxx;3,- Kč,

m) xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxx xxxxxxxxx xxxx &xxxx;&xxxx;3,- Xx,

x) za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx &xxxx;&xxxx;10,- Xx,

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx děl &xxxx;&xxxx;10,- Xx.

2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx každý x xxxxxxxx m2 x xxxxx i xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací &xxxx;&xxxx;5,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx &xxxx;&xxxx;10,- Xx,

x) xx umístění dočasných xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx &xxxx;&xxxx;10,- Xx,

x) xx umístění xxxxxxxx sloužících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. ve xxxxx předsunutého xxxxxxx x provozovny   5,- Xx,

2. ostatních &xxxx;&xxxx;25,- Xx,

x) za umístění xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx &xxxx;&xxxx;10,- Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx   2,- Xx,

1. při xxxxxx xxxxxx xxxxxx   5,- Xx,

2. xxxxxxxxx &xxxx;&xxxx;5,- Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení &xxxx;&xxxx;25,- Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx &xxxx;&xxxx;5,- Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxx lunaparků x xxxxxx obdobných atrakcí &xxxx;&xxxx;5,- Kč,

j) xx xxxxxxxx xxxxxxx   5,- Xx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího xxxxx &xxxx;&xxxx;5,- Xx,

x) za xxxxxxx veřejného prostranství xxx xxxxxxxx xxxx &xxxx;3,- Xx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx &xxxx;&xxxx;3,- Xx,

x) za xxxxxxx veřejného prostranství xxx xxxxxxxx xxxx &xxxx;&xxxx;10,- Xx,

x) xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx děl   10,- Xx.

3) Stanovuje se xxxxxxx paušální xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx &xxxx;&xxxx;10.000,- Kč.

4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxx;1 000,- Xx,

2. x xxxxxxx oblasti &xxxx;&xxxx;500,- Xx.

5) Xxxxxxxxx se xxxxx paušální xxxxxx xxxxxxxx:

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb a xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x započatý x2

1. x xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxx;&xxxx;2.000,- Xx,

2. x xxxxxxx xxxxxxx &xxxx;&xxxx;750,- Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx každý x xxxxxxxx x2

1. x xxxxxxxxx oblasti &xxxx;&xxxx;2.000,- Xx,

2. v ostatní xxxxxxx &xxxx;&xxxx;750,- Xx.

6) Xxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poplatku v xxxxx xxxxxxxx dle xx. 4.

Článek 6

Osvobození xx poplatku a xxxxx na xxxxxxxx

1) Xxxxxx osvobození od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x) Statutární xxxxx Teplice a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xx-xx takové pronajato Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxx za smluvní xxxx;

x) xxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a xxxx. 2 xxxx. c) x x) poplatníci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zařízení xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zde umístěných;

e) xxx xx. 5 xxxx. 1 písm. x), x) a x) a xxxx. 2 xxxx. x), x) x n) xxxxxxxxxx xxx konání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pořádaných x rámci „Zahájení xxxxxxxx xxxxxx“;

x) xxx xx. 5 odst. 1 xxxx. x) x x) a xxxx. 2 xxxx. x) x m) xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x sportovních xxxx pořádaných xxx xxxxxxxxx;

x) xxx xx. 5 odst. 1 xxxx. j) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxx xxxx.) xxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxx xxxxxxxxxxxx poplatníka;

h) xxx xx. 5 xxxx. 1 písm. x), x) a x) x odst. 2 xxxx. x), x) x j) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

x) xxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. a), f) x x) x xxxx. 2 písm. x), f) x x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxxxxx stavebního zařízení x xxxxxxxx skládek x případech, xx xxxxxxx se stavební xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx;

x) xxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xx 45. xxx (včetně) xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3) Xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxx čl. 5 xxxx. 1 písm. x) bod 1. xx xxxx 75%, x xx pouze xx 46. xxx xx 90. xxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) dle xx. 5 xxxx. 2 písm. x) xxx 1. xx xxxx 80%, x xx xxxxx od 46. xxx xx 90. dne (včetně) xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx poplatku

1) X xxxxxxxx dle xx. 5 odst. 1 xxxx. x), x), d), x) x x) x xxxx. 2 xxxx. x), c), d), x) a e) x xxxxxxx, že xxxx předpokládaná xxxx xxxxxxxx 4.000,- Xx x xxxxxx kalendářním xxxx, xx polovina xxxxxx xxxxxx splatná xx 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství x xxxxx část poplatku xx 7 xxx xx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx prostranství. Xxxxxxxx-xx xxxx takové užívání xx více kalendářních xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx takového příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx použije věta xxxxx x druhá xxxxxx odstavce xxxx xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxx z předpokládané xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx kalendářní xxx x xxxxxxx použití xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx počátku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2) X ostatních případech xx poplatek xxx xx. 5 odst. 1 x 2 xxxx xxxxxxxx splatný:

a) xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxx kalendářních let, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončeno, xxxxxxxxxx do 7 xxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx stanovený týdenní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx čl. 5 xxxx. 3 x 4 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx týdenního nebo xxxxxxxxx poplatkového xxxxxx.

4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částkou xxx xx. 5 xxxx. 5 xxxx vyhlášky xx splatný xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx počátku každého xxxxxxx poplatkového období.

5) Xxxxxxxx-xx xxxxx splatnosti xx xxxxxx, xxxxxx xxxx státem xxxxxx xxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den. 

Článek 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxx výši, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisným 13 xxxxxxxx.

(2) Včas xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx těchto poplatků xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 2/2017 x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx veřejného prostranství xx xxx 23.6.2017.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxxxxxx 2023.

Xx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xx. Hynek Xxxxx x. r.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx