Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Nařízení,

kterým xx vydává xxxxx xxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx 24.04.2023 usnesením x. 618/11XX/2023 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 odst. 1 xx 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x souladu x xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 a §102 odst. 2 xxxx. d) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Předmět a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx pro xxxxxxx, xxxxxx zboží (xxxx xxx „prodej“) x poskytování xxxxxx (xxxx též „xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mimo xxxxxxxxxx xxxxxxx k tomuto xxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx řád xxxxxxxx místa xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx, xxxxxxx druh xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, přiměřenou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx těchto xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx řád xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Havířov xxx xxxxxx xx charakter xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx drobné pěstitelské x chovatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx užívá xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k související xxxxxx pěstitelské xxxx xxxxxxxxxxx činnosti;

b) xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx území xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Prodejce xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx vlastním xxxxxx nabízí, prodává xxxxx xxxx poskytuje xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provoz xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx prodejního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x restaurační zahrádky xxx, aby místo xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zboží a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx plocha, xxxxxx xx možno xxxxxxx, čistit xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx místo xx xxxxxxxx xxxxxx vymezená x xxxxxxx x. 2 tohoto xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xx souhlasem vlastníka xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx , xx xxxxx xx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zboží, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k prodeji xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx prodejní xxxxx xx zpevněná xxxxxx mimo xxxxxxxxxx x xxxx blízkosti, xxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx místních xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx3 x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx služby v xxxxx xxxxxxxx náplně xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxx xx xxxxxxx zařízením restaurační xxxxxxxx.&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx3.&xxxx;

(9) Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx úkonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx4&xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Tržiště Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx vymezená v xxxxxxx č. 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx3 x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a rukodělný xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vymezená x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx komunikací i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx3&xxxx; x prodeji zemědělského, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx výrobků z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, tržnice, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rukodělného xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx rychlého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prodejního xxxxxxxx,

xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxx xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věku 18 xxx x musí xxx plně xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx komunikací i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze kterého xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tepelně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(15) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx , bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x použitím neseného xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx pult, zavazadlo, xxxxx apod.) xxxx xxxxx z xxxx.

(17) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodejních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Místa xxx prodej xxxxx x poskytování služeb

(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vymezena xxxxx tržním xxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Prodej xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, počtu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx x vymezením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx

x. 1 xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tržiště Xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rukodělného xxxx x xxxxxxxxxxxx prodejních xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Předsunutá xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, květin, xxxxxxxx (xxxx alkoholu), xx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x příloze x. 3 xxxxxx xxxxxxxx. Předsunuté xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zboží jako xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx zahrádky xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx města. Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozovny, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx souviset x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako provozovna.

(7) Xxxxxx občerstvení xxx xxxxxxxxxxxx xx celém xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx lze uskutečňovat xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx č.1 x x příloze x. 2 xxxxxx nařízení.

(9) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx veřejná xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx .

Xx. 4

Xxxx xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rukodělný xxx xx možno xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x x příloze č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zahrádky xx xxxxx provozovat x xxxxxx roku od 1. xxxxxx xx 30. xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx prodeje na xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx:

x) xx 6:00 xxxxx do 02:00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“;

x) xx 6:00 xxxxx xx 22:00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx akce „Xxxxxxx xxxxxxxx“ x „Velikonoční xxxxxxxx“.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx 6:00 xxxxx xx 18:00 xxxxx.

(5) Xxxxx doba prodeje xx tržním xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místě x xx xxxxx xxxxxxxx občerstvení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 7:00 xxxxx do 21:00 xxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 9:00 hodin do 22:00 xxxxx.

(7) Xx xxxxx xxxx xxxxxxx x doby xxxxxxx xxx xxxx. 3 xx 6 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x doba nezbytného xxxxxx.

(8) Za xxxxxxxx xxxx prodeje a xxxx provozu xxx xxxx. 5 a 6 tohoto článku xxxxxxxxx prodejce.

(9) Za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx. 1 xx 4 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx x xxxxx jménu (xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx prodejní xxxxx xxxx vybaveno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx prodejní xxxxx x čistotě x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx bezprostředním xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpadkovým xxxxx x zajistit odstranění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obaly s xxxxxxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx xx zemi;

g) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prázdné xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx úklid nečistot, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx;

x) prodávat xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x příloze x. 2 xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx užívat prodejní xxxxx x xxxx. xxxxxx x zaplacení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx, xxxxxxxxx, resp. xxxx xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodejní xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx schůdnost x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx místě x x jeho bezprostředním xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxx;

x) xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nečistot, xxxxx xx místě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

Čl. 7

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx povinen:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx bezprostřední xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx provozu xxxxxxxxxxx zahrádky zajistit xxxxx nečistot, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx restaurační xxxxxxxx;

x) xxxx stanovenou xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrádky xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx užívat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx. doklad o xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xx viditelném xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx veřejném xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejím jménu (xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx, obchodní xxxxx xxxx název), sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

xxxx-xx xx xxxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, aby xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízením;

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje;

d) udržovat xxxxxxxx místo x xxxxxxx x zajistit xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx okolí;

e) vybavit xxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxx legislativou;

f) zajistit, xxx xxxxxxxxx obaly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxxx, xxx xxxx prodejní xxxxxxxx x xxxxx rychlého xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxx xxxxxxxx prázdné přepravní xxxxx;

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx úklid xxxxx x nečistot, které xxxxxxx x důsledku xxxxxxx;

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx ke xxxxx, které xxxx xxxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxx čistotu x xxxxxxxxx;

x) vybavit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sběrných xxxxx xx odpad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx legislativou; 

c) xx viditelném xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx,

xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx);

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx prodej xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostor xxxxxxx;

x) &xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpise .

Čl. 10

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx

(1) Provozovatel tržiště Xxxxxxx (xxxx xxxx xxx „xxxxxxx“) xx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxx dobu;

b) xxxxxxxxxx xx tržišti čistotu x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nádob xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) na viditelném xxxxx v prostoru xxxxxxx zveřejnit Provozní xxx tržiště, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx název xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx provozu xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), provozní xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rozmístění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst;

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozování tržiště;

f) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx uvedeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpise ;

x) xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 tohoto xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx příslušná xxxxxxxx, xxxxxxxxx, resp. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx vzdálenosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx určených k xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx prodejním xxxxx xx xxxxxxx:

x) na xxxxxxxxxx xxxxx uvést xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, informace x xxxxx xxxxx (jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx;&xxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vhodným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx umístěny xxxxx xx xxxx;

x) udržovat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx x bezprostředním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxx pro Xxxxxxxxxx farmářský x xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (dále xxxx jen „xxx“) xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vjezdu xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx mimo xxxx xxxxxxxx dobu;

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nádob xx odpad a xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxxx x xxxxxxx legislativou;

d) na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rukodělného xxxx, ve xxxxxx xxxx být uvedena xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo jméno x příjmení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, provozní xxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxx rozmístění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za zajištění xxxxxxx provozu xxxx (xxxxxxx trhu); 

e) uložit x xxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trhu;

f) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prodejních xxxx x prostoru xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x) vést xxxxxxxx prodávajících x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpise12;

h) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zpravidla xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx prodejce předložení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx);

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 xxxxxx nařízení;

j) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčení, xxxx. jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxx než 25 % doplňkového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx míst xx xxxx.

(2) Prodejce xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx:

x) na xxxxxxxxxx místě xxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx živnostenském xxxxxxxxx, informace x xxxxx xxxxx (xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) zajistit xxxx xxxxxxxx vhodným prodejním xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx, xxx přepravní xxxxx xx xxxxxx xxxxxx umístěny xxxxx xx zemi;

d) udržovat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx;

x) zajistit, aby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prázdné xxxxxxxxx xxxxx xx zboží;

f) xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx;

Xx. 12

Kontrola

Kontrolu xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxx.

Xx. 13

Sankční ustanovení

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxx přestupek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx .

Čl. 14

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se Xxxxxxxx x. 9/2020, xxxxxx se vydává xxxxx řád.

Čl. 15

Závěrečná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy .

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx x. 1: „Tržiště Xxxxxxx, stanovení xxxxxxxx, xxxxxx prodeje a xxxxx xxxxxxxxxxx zboží, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“;

x) příloha č. 2: „Havířovský farmářský x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx tržních xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx prodávaného zboží, xx. xxxxxxxxxx znázornění“; 

c) xxxxxxx č. 3: „Xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

(3) Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 01.06.2023.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx xxxxx&xxxx;

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx x. p.

náměstek xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx majetku