Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX XXXXXXX VYHLÁŠKA

č. 3/2023

xx dne 29. 5. 2023,

x xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxx xxxxxx a čistoty xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxx dne 14.6.2023

XXXXXXXXXX MĚSTO XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX MĚSTA ČESKÉ XXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, veřejné xxxxxx x čistoty veřejných xxxxxxxxxxxx x. 3/2023

Zastupitelstvo xxxxx České Xxxxxxxxxx xx na svém xxxxxxxx konaném dne 29.5.2023 usneslo (xxxxxxxx x. 75/2023) vydat xx xxxxxxx §10 xxxx. x), b), x), d) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx“), §16 odst. 5 xxxxxx x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §5 xxxx. 7 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx obecně závazná xxxxxxxx je vydávána x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx doby xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zeleně (xxxx xxx „xxxxxxx zeleň) x x ochraně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx tím účelem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx některých xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zeleně, ochranu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, anebo xxxxx xx xxxxx xxx v rozporu x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx x xxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x časovou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty.

Čl. 2

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx způsobilou narušit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vymezených v xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx není

a) xxxxxxxxxx dárcovství, při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vybírání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vybírání xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxxxx xxxxxxx), x) vybírání xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.).

Xx. 3

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sexuálních xxxxxx vykonávané v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx způsobilou narušit xxxxxxx pořádek ve xxxxx x xxx x rozporu s xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice.

Čl. 4

Požívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Požívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx městě xxxx xxx x xxxxxxx x dobrými xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostranstvích vymezených x xxxxxxx x. 2 této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xx nevztahuje na

a) xxxxxxxx provozoven ,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx; x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx doby,

c) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, tržních xxxxxxx, trzích xxxxx xx xxxxxx místech xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx zde v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx tržní xxx, xxxxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kulturní, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx akce, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx akcí,

e) xxx 31. prosince x 1. xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx této obecně xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x pivo. Alkoholickým xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx nápoj xxxxxxxxx v předchozí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 0,5 % objemových ethanolu.

Čl. 5

Xxxx xxxxxxx klidu

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxx xx 22:00 do 6:00 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxxx doba xxxxxx xxxx xxx xxxxx nemusí být xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x době novoročních xxxxx, xx. x xxxx x 31. xxxxxxxx na 1. xxxxx.

(3) X případech xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 7 se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx produkcí xxxxxxxxxxx z čl. 7.

Xx. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx ohňostrojů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je činností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xx městě xxxx xxx x rozporu x xxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx na všech xxxxxxxxx prostranstvích xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3, xxxxx X. x XX. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxx 31. xxxxxxxx x 1. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3, xxxxx X. této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zábavní xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx dnech 31. xxxxxxxx x 1. xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a druhy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxxxx účelům, xxx vyplývá x xxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 7

Pořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx s pořádáním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejný xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx 08:00 hodin, xxxxxxx xxxx xxxxxxx neplatí x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 22:00 xxxxx, přičemž xxxx omezení xxxxxxx xx dnech, po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx den, xxxxx xx státním xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx produkce je xxxxxxx oznámit Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice xxxxxxxxxx 7 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, místo xxxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx akce, xxxxxxx, xxxxx a místo xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xx akce zúčastní,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx osob, xxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

(4) Pořadatel xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přítomny xxxxx xxxxxxx pořadatelskou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx charakteru xxxx x místu a xxxx xxxxxx konání. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vhodným x viditelným xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xx xxxxx).

(5) Hudebními xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx zábavy, diskotéky, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx živá xxxx reprodukovaná, x xx x případě, xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zcela xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.

Xx. 8

Ochrana xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství

(1) Xxxxx xx povinen xxxxxxx xx tak, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ulic x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx způsobí xxxxxxxxxx ulice xx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranit.

Čl. 9

Xxxxxxx xxxxxxx zeleně

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, aby xxxxxxxxxx znečištění xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zařízení x xxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uživatele xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx zeleně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx vozidly xx xxxxxxx zeleni; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na vozíky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vjíždění x xxxxxxxx xxxx, kolečkovými xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, koloběžkami x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx plochy xxxx vyznačené xxxxxx xx xxxxx; tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postiženými xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx květinových xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx plodiny na xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) rozdělávat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx místa, xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx vyhrazena x za xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxx č. 8 této xxxxxx xxxxxxx vyhlášky.

(3) Zákaz xxxxx předchozího odstavce xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx policie Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx služby, na xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě pověření xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zeleně xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Vlastník, xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx sečí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx seči xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx. Xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx takových xxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx vnějšího xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek je xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice xxxxxxxx spalovat x xxxxxxxxxx ohništích suché xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. 

(2) Xxxxxxxxx xx suchými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řídí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového hospodářství.

Čl. 11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náměstí, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx zeleň, xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx každému bez xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx vlastnictví x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx určených xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xx xxx 19.3.1980, x. x. 7096/80, x prohlášení historického xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (oznámeno x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 18, xxxxxx 1980, xxxxxxxxxxx: Věstník Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČSR, 4/1980, xxx. 41). Xxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Budějovice xx xxxxxxxx x. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 9/2022 x 13.6.2022, x xxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 13

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx dni jejího xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx. 5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 9.6.2023.

xxx Xx. Xxx. Xxxxxx Škodová Parmová x. x.

xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. r.

náměstkyně xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x. 117/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

&xxxx;2.Xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3.&xxxx; §17 zákona x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4.  Xx. 2 odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 3/2019 xx xxx 25. 11. 2019, xxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx; §2 xxxxxx x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.&xxxx; §5 xxxx. 7 xxxxxx č. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.&xxxx; Zákon x. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x pyrotechnice), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx; Xxxxx č. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxx svátcích, o xxxxxxxxxx dnech x x dnech xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9.&xxxx; §2 xxxx. 3 zákona x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Zákon x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 3/2021, xx dne 6.9.2021, x xxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Zejména §4 xxxx. 2 x §5 xxxxxx č. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13. §34 zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
>>>