Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2023, o xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx se xx xxxx zasedání dne 25.01.2023 xxxxxxxxx x. 0119/XX2226/4 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxx. §10 xxxx. x) x d) a xxx. §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xx xxxxxxx xxx. §5 odst. 7 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxx přestupcích“) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž xx xxxx xxxxxxx xxxxx1) xxxxxxxx xxxxx kratší, xxx stanoví xxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx nočního xxxxx1) xxxxxxxx dobou xxxxxx

1) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx území xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x 31. xxxxxxxx xx 1. xxxxx xx 03.00 xx 06.00 xxxxx.

2) Xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx městských xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx vymezených xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „x.x.“) xxxx xxxxxx kombinací x xxxx xxxxxx společenských x kulturních xxxx (xxxx jen „xxxx“) x časovém rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyhlášky.

3) Xxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxx jejím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx městu Xxxxxxx2):

x) xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pobytu pořadatele; xx-xx pořadatelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx firmu, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx akce (opakujících xx akcí), xxxx x místo xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx počátku x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx akce,

d) xxxxx xxxx zajišťujících xxxxxxxxxxxxx službu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xx. 2 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxxxx akce xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx ochrany veřejného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx zajištění obecných xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x odpady vzniklými xxx pořádání akce3),

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx4).

4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx městský xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx x.x. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx zkracuje xxxx nočního xxxxx x xxxxxx konání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxx.

5) Xxxxx uvedené v xx. 2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx akce xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx2), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx2) xx xxxxxx xxxxx x způsobem x xxxxx xxxxxxxx (xxxx. xx xxxxx webových xxxxxxxxx) xxxxxxxxx 15 xxx xxxx prvním xxxx xxxxxx xxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx a zrušovací xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxx xx:

- xxxxxx xxxxxxx vyhláška statutárního xxxxx Xxxxxxx č. 5/2017, x xxxxxx xxxxx, ze xxx 05.04.2017,

- obecně xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx x. 3/2018, xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 5/2017, x xxxxxx xxxxx, xx dne 07.03.2018,

- xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 5/2019, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx x. 5/2017, x nočním klidu, xx xxxxx obecně xxxxxxx vyhlášky č. 3/2018, xx xxx 06.03.2019,

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1/2020, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška města Xxxxxxx x. 5/2017, x nočním xxxxx, xx xxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2018 a obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2019, xx xxx 29.01.2020,

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x. 4/2021, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxx Xxxxxxx č. 5/2017, x nočním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 3/2018, obecně závazné xxxxxxxx x. 5/2019 x obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2020, xx xxx 03.03.2021,

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Ostravy x. 17/2021, xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxx Ostravy x. 5/2017, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 3/2018, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2019, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2020 a obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2021, ze xxx 08.12.2021,

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutárního města Xxxxxxx x. 4/2022, xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxxxx x. 5/2017, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2018, xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 5/2019, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2020, obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2021 x xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 17/2021, ze xxx 20.04.2022.

Xx. 4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počátkem patnáctého xxx následujícího xx xxx xxxxxx vyhlášení.

Ing. Xxxxx Macura, MBA

primátor

Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxx primátora

1) xxx. §5 xxxx. 7 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx: „Xxxxx xxxxxxx klidu xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx akce, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx být doba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

2) xxxxxxxxx xxxxxxx obvod xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 10/2022, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx - xx.13 písm. x) bod 12, 13 a xx. 37 xxxx. 4.

3) xxx. §13 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx

4) zákon x. 133/1985 Xx., x požární xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx; xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 5/2004, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx; xxxxxxxx Moravskoslezského xxxxx x. 5/2019, xxxxxx se xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje