Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

RADA XXXXX XXXXX

XXXXXXXX X. 1/2023,

x změnách xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx x. 3/2021 x xxxxxx integrované

dopravy Xxxxxxxxxx xxxxx na území xxxxx Plzně

Rada xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x. 122 ze xxx 23. 2. 2023 xxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 1 xxxx. x) zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x souladu x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x. 01/2023, xxxxxx xx vydává xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx s §11 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxx 1

Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 3/2021 X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXX, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Plzně č. 5/2022 x x. 7/2022, xx mění xxxxx:

1. V Článku 2 odst. 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2, 3, 4, 5, 6, 6x xxx:

„(6) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxx od 6 xx 15 xxx, xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čl. 5,

x) xxxxx xxxxx od 15 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dítě xx 6 xxx věku,

c) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx od 15 xx 18 xxx x tím, xx tento nárok xxxxxx xxxx aktivací xx Xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx Plzeňské karty, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx 18 xx 26 xxx, x xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Plzeňské xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx karty xx xxxx do 65 xxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx2, x tím, xx xxxxx xxxxx vzniká xxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx věku do 65 xxx, xxxxx xx invalidní ve xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pomoc x mateřství  xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Plzeňské xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxx, že xxxxx xxxxx vzniká xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx,

x) držitel Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx válečného xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xx tento nárok xxxxxx jeho aktivací xx Xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nouzi6a x xxx, xx xxxxx xxxxx vzniká jeho xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejvýše 125 xxx x xxxxxxxx xxxxx aktivace xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 30 xxx xx xxxx xxxxxx.

3. X Xxxxxx 3 odst. 3 se xxxx. x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) a x).

4. X Xxxxxx 3 odst. 6 xx xxxx. x) xxxxxxx.

5. X Xxxxxx 5 xxxx. 1 xxxx. d) xxx:

„x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 65 xxx,“

6. X Xxxxxx 5 xxxx. 1 písm. x) xxx:

„x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xx 6 xx 15 let x xxx, xx xxxxx nárok vzniká xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx kartě.“

7. Článek 6 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 x 9 xxx:

„Xxxxxx 6

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx se řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxx.8

(2) Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxx:

x) Plzeňskou xxxxxx xxxxxxxxx nosič (karta xxxx xxxx médium) xxxxxxxxx x odbavovacím xxxxxxx Plzeňská karta - blíže xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) studentem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x základní xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx studiem xx xxxxxxx škole, konzervatoři, xxxxx odborné xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx nebo prezenční xxxxx xxxxxx x XX xxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xx“ a xxxxxx věku xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx příslušných xxxxxxxxx. Xxxxx lhůty, xxxxx xx vymezen slovem „xx“ x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Roman Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xx. Aleš Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxx. zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Zákon č. 170/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) 6x Xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“

7) §7 xxxxxxxx č. 175/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydávání a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odbavovacím xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x.x., (dále jen „XXXX“)/Xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 9) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX. “