Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Obecně xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

x. 6/2022

o xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 21.6.2022, xxxxxxxxx x. XX/136/6/22, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x v xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

Touto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z pobytu (xxxx xxx „xxxxxxxx“) .

Xx. 2

Předmět xxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx úplatný xxxxx trvající xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) Předmětem xxxxxxxx xxxx pobyt, xxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx svoboda, a xxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx poskytovatele lůžkové xxxx, xxxxx xx xxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxx službou podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx je její xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx v xxxx xxxx přihlášená (dále xxx „xxxxxxxxx“).

2) Xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xx poskytovatel úplatného xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“). Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx poplatníka. 4)

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Magistrát xxxxx Xxxxxxx Xxxx, odbor xxxxxxx x ekonomiky (xxxx xxx „správce xxxxxxxx").

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx&xxxx; činnosti xxxxxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx.

2) V xxxxxxxx xxxxxx uvede  :

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx identifikátor, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresy xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx u poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx roku, x xxxxx xxxxxxxxx pobyt.

3) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx požadovaných x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx .

4) Xxxxx-xx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xx 15 xxx xxx xxx, kdy nastala .

5) Xxxxxx ve xxxxx splatnosti xxxxxxxx xxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ohlášení x xxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení poplatku.

6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx své xxxxxx xxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx povinnost8)

1) Xxxxxx xx povinen xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx knihu za xxxxx zařízení nebo xxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx knihy zapisuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 jsou

a) xxx xxxxxxx a den xxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zahraničí,

c) xxxxx xxxxxxxx,

x) číslo x xxxx průkazu xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxx

1. občanský xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. potvrzení x přechodném xxxxxx xx území,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. xxxxxx x povolení k xxxxxx xxx cizince,

7. xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9. xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx, a

e) xxxx xxxxxxxxx poplatku, nebo xxxxx osvobození od xxxxxxxx.

3) Zápisy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx správně, xxxxx, průkazně, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenční xxxxx xx dobu 6 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 6

Evidenční xxxxxxxxx xx zjednodušeném rozsahu9)

1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx akce, může xxxxx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 xxx přede xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxx v oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx úplatný xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx alespoň xxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx akce,

b) xxxxx x druhu xxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx pobyt xxxxxxxxxx.

3) Správce poplatku xxxxxxxxxxx zakáže plátci xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx předpokládat xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxx&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

4) Při plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se x evidenční xxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) a

b) souhrnné xxxxx x počtu xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx pobyt, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členění xxxxx

1. dne xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku x pobytu činí 50 Xx xx xxxxx započatý den xxxxxx, s xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx poplatku

Plátce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxxx nejpozději do 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx

1) Od xxxxxxxx x pobytu je xxxxxxxxxx xxxxx

x) nevidomá, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče,

d) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) vykonávající na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) pobývající xx xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidem x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx, nebo

4. za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranném systému.

g) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxxxx 26 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x žáků. 

2) Xx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx republiky nebo xxxx obce x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx výši, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxx. 10)

2) Xxxx xxxxxxxxxx poplatky xxxx xxxx xxxxxx poplatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxxxxxx; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. 11)

Xx. 11

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutárního města Xxxxxxx Xxxx č. 5/2021 x xxxxxxx xxxxxxxx z pobytu xx dne 22.6.2021.

Čl. 13

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.9.2022.

Ing. Xxxxxx Pfeffer Xxxxxxxx, XXX x.x.

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx x.x.

1. náměstek xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx města Karlovy Xxxx