Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Obecně xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

x. 6/2022

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 21.6.2022, xxxxxxxxx x. ZM/136/6/22, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o místních xxxxxxxxxx“), a x xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx vyhláškou xx xxxxxx místní xxxxxxxx z pobytu (xxxx jen „xxxxxxxx“) .

Xx. 2

Xxxxxxx poplatku

1) Xxxxxxxxx poplatku x xxxxxx xx úplatný xxxxx xxxxxxxx nejvýše 60 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) Předmětem xxxxxxxx xxxx pobyt, xxx xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx xxxxx hrazenou xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1) Poplatníkem xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „poplatník“).

2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx poskytovatel úplatného xxxxxx (dále jen „xxxxxx“). Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vybrat xxxxxxxx od xxxxxxxxxx. 4)

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxx xxx „správce xxxxxxxx").

Xx. 4

Xxxxxxxxxx povinnost

1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 15 xxx.

2) X ohlášení xxxxxx xxxxx&xxxx; :

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx jejím xxxxxx oprávněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx svých xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, užívaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, že předmět xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx místa a xxxxxxxx, případně xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx poskytuje xxxxx.

3) Xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx nebo bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxxx xxxxx požadovaných x xxxx. 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx .

4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxx povinen xxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, kdy nastala .

5) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx, který xxxx xxxxxxx poplatku automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx povinnost8)

1) Xxxxxx xx povinen xxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx poskytuje xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt.

2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx pobytu,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x zahraničí,

c) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx může xxx

1. občanský xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu,

6. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9. průkaz xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3) Zápisy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vedeny správně, xxxxx, průkazně, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx být uspořádány xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx posledního xxxxxx.

Xx. 6

Evidenční xxxxxxxxx xx zjednodušeném rozsahu9)

1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx, xxxxx

x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pobyt xxxxxxx 1000 účastníkům xxxx xxxx, x

x) xxxxxx záměr xxxxx xxxxxxxxx povinnost ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 dnů přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxxxxxx.

2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) odůvodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt, x uvede x xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxx konce xxxxxx této xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx, xxxxx-xx předpokládat xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxx&xxxx; plnění evidenční xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxx xxxxx, a x výši xxxxxxxxx xxxxxxxx x členění xxxxx

1. xxx poskytnutí xxxxxx,

2. zařízení xxxx xxxxx, ve kterých xxx xxxxx xxxxxxxxx, x

3. důvodu xxxxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku x xxxxxx xxxx 50 Xx xx xxxxx započatý den xxxxxx, s xxxxxxxx xxx xxxx počátku.

Čl. 8

Xxxxxxxxx poplatku

Plátce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx

1) Od xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx závislou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx obce ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče,

d) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné podobné xxxx pro xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx na území xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce sezónní xxxxx xxx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo

f) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

1. xx školském xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx výchovy xxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

4. xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx.

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 26 let, xxxxx xx xxxxxxxxx x zařízení sloužících xxx přechodné ubytování xxxxxxxx a xxxx. 

2) Xx xxxxxxxx x xxxxxx je osvobozen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxx zaměstnanec Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx obce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. 10)

2) Včas xxxxxxxxxx poplatky nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osud. 11)

Xx. 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 5/2021 x místním xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 22.6.2021.

Čl. 13

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dne 1.9.2022.

Ing. Xxxxxx Xxxxxxx Ferklová, XXX v.r.

primátorka

statutárního xxxxx Xxxxxxx Vary

Mgr. Xxxxx Xxxxx v.r.

1. náměstek xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx