Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 29/2022,

x stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xx xx Z8/40. xxxxxxxx xxxxxxx xxx 6.9.2022 xxx bodem x. 6 usneslo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 4, 5 a 6 xxxxxx č. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx“), x x xxxxxxx x §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“):

ODDÍL I

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx území statutárního xxxxx Brna  (xxxx xxx „xxxxx Xxxx“).

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx movitou xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx městem Brnem x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx věcí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxx xxxxx zapojená xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x tomu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věci xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x domácností, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx, biologický xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx odpad, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxxx, lesnictví, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, včetně xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou složky xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxx recyklovat, xxxx xxxxx, xxxxxx, sklo, xxxx, nápojové xxxxxxx, xxxxxxxxxx odpad xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x tuky,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které:

- vykazují xxxxxxx jednu z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Evropské xxxx x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xx xxxxxxxx xx druhu xxxxxx, xxxxxxx xx x Katalogu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

- xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx uvedených x druhé xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxxx vzhledem x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vytřídění xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx nádoba xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx, xxx jsou složky xxxxxxxxx uloženy xx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx prostor xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nádob xx xxxxxx komunální xxxxx xxxxxxxx pro tento xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx určuje x xx své xxxxxxx xxxxxxx zřizuje xxxxxxxx objektu po xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx stanoviště xxxxxxxx nádob jsou xxxxxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx více objektů; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxx umístění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx objektů, xxxxxxx správu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části statutárního xxxxx Brna,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx svozového xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx svoz odpadu xxxxxxx, xx xxxxx (xxxxxxx vozovky a xxxxxxxx nebo xxxxxxxx) xxxxxxx komunikace xxxxxxx x xxx xxxxx xxx svozové xxxxxxx xx xxx. 15 x; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx středisko xxxxxx xxxxx Brna xx xxxxxxxxx, stavebně a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a/nebo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx movitých věcí x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stavebních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx statutárním xxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx komunální xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx sběrné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx svozu odpadu x xxx xxxxx xxxx užívajících objekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpad xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx nádoby xxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx objem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 28 xxxxx xx osobu x týden,

k) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx určená k xxxxxxx,

x) stavbou xxx xxxxxxxx rekreaci xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx je x xxxxxx xxxxx určena,

m) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx SAKO Xxxx, x. s., xx xxxxxx Jedovnická 4247/2, Xxxx, XXX: 60713470.

XXXXX XX

Xxxxxxxxx odpad

Článek 3

Oddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx odpad se xxxxx následovně:

a) xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx složky (xxxx. xxxxxxxx, louhy, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx obalů),

c) xxxxxxx xxxxx,

x) směsný xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx určení, xxxxxxxx xxxxx xx oděvy x textil, xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x spotřební xxxx provozovaných x xxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Brna x xxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxx xx:

x) sběrných xxxxx (nadzemní sběrné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nádoby) na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxx (papír, sklo xxxxxxx xx xxxx x barevné, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Brna (xxxx. xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx rostlinného původu, xxxxxx xxxxxxxxxx, směs xxxxxx, nápojových xxxxxxx x kovových obalů xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx).

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx svozu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxxx x sběru xxxx xxxxxxxxxx např. na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částí.

d) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx Brna.

(2) Xxxxxxxxxx složky komunálního xxxxxx xx odkládají xx xxxxxxxx nádob xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx města Xxxx.

(3) Objemný xxxxx xx odkládá xx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx.

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (kontejnerů) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částí, ve xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx objemu 60, 110, 120, 140, 240 x 1100 xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx svozových xxxxxxxxxxxx.

x) odpadkových xxxx (xxxxxx mobilních xxxx. x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sloužících xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx jsou povinny:

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx složky xxxxxxx x xxxxxx 3,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedená v xxxxxx 4,

x) směsný xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx užívanému xxxxxxx,

x) sběrné xxxxxx xxxxx xxx, aby xx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx x nich xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx objektů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni:

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx směsný komunální xxxxx v dostatečném xxxxxx (o xxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xx xxxxxx komunální xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx odpad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx sběrné xxxxxx xx směsný komunální xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Svoz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x bytových xxxx s xxxxxxxxx 1-3x xx týden.

(2) X případě nesplnění xxxxxxxxxxxx xxxxx směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx důvodů (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla) xxxx náhradní xxxx xxxxxxxx nejpozději následující xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odpadů.

(3) V xxxxxxx neprůjezdnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxx, sněhová xxxxxxxx, zeleň xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dopravně xxxxxxxxx xxx svozové xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx směsný xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx objektů písemné xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx či x xxxxxxxx nedostupných oblastech, xx. x oblastech, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neumožňují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx či stavbu xxx xxxxxxxx rekreaci. Xxxxx x odložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx objektu xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx 67, 601 67 Xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx nádoba xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx místě xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx veřejně přístupném xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx staveb xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx města Xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikajícím xx xxxxx xxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obcí xxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxxx, xxxx, kovy x xxxxxxxx kartony xxxxxxxxx na místa xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x), b).

(2) Xxxx úhrady za xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvě x xxxxxx Brnem.

(3) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx převodem, v xxxxxxxxx xxxx kartou xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxx Kounicova 67, 601 67 Xxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx x movitými xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx vzniku odpadů

(1) Xxxxx Xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxx

x) funkční xxxxxxx

x) xxxxxxxxx věci (xxxxxx potřeby, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx apod.)

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx střediscích xxxxxx xxxxx Brna. Xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Brna. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx výrobce (xxxxxx xxxxx)

(1) Město Xxxx v rámci xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxx. 1 lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxx Brna.

Článek 11

Nakládání xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x demoličním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x demoliční xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx určených xxxxxxxx střediscích odpadů xxxxx Brna za xxxxxx stanovenou ceníkem.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odkládaný xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx města Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx frakcemi xxxxxx, malty, cihel, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxx Xxxx xxxxxxx xx shromažďovacích xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

Xxxxxx 12

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; .

ODDÍL XX

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x. 4/2016, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx vyhlášení.

DATUM XXXXXX XXXXXXXXX: 11.10.2022

JUDr. Xxxxxxx Xxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxxx města Brna

Mgr. Xxxx Hladík, v. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Brna