Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2022,

k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x hlukem

Zastupitelstvo xxxxx Přerova se xx xxxx 24. xxxxxxxx konaném xxx 25. dubna 2022 xxxxxxxxx x. 2503/24/8/2022 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. a) x x) x §84 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 7 zákona x. 251/2016 Xx., x některých přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx je xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxx nichž xxxxxx xxx xxxx nočního xxxxx dodržována.

2. Touto xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx činnosti, které xx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ochranou xxxxxx a majetku, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxxxxx xxxxx xx 22:00 hodin xx 06:00 hodin1.

Čl. 3

Vymezení xxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve městě xxxx xxx x xxxxxxx s dobrými xxxxx, ochranou zdraví x majetku

Činnostmi, které xx xxxxx narušit xxxxxxx pořádek ve xxxxx nebo být x xxxxxxx s xxxxxxx mravy, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přístrojů x xxxxxxxx, např. xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pil, xxxxxxxxxxx, úhlových xxxxxx x podobně (xxxx xxx „hlučná xxxxxxxx“), x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xx. 4 xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxx xxxx

Xxxxx této xxxxxxxx je každý xxxxxxx zdržet xx xxxxxxxxx prací xxxxxxxxx x užíváním hlučných xxxxxxxx takto:

a) x xxxxxxxx x xxxx xx 06:00 xx 08:00 xxxxx x Xxxxxxx I-Městě x x Přerově II-Předmostí;

b) x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 06:00 do 08:00 xxxxx a x době od 12:00 xx 14:00 xxxxx na xxxxx xxxxx města.

Čl. 5

Používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx státním xxxxxxx x xxxxxxxx svátkům, x to xx 23:00 hodin, x xxxxxxxx 5. xxxxxxxx, 31. xxxxxxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxx nemusí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx x 31. prosince xx 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

2. Xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx vyhláškou x xxxx xxxxxxx xxxxxx části vymezuje xx 23:00 hodin xx 06:00 xxxxx xxx xxxx akci:

Svatovavřinecké xxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx xx začátku xxxxxx xxxxx.

3. Doba xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx uvedené místní xxxxx xxxxxxxx xx 23:30 xxxxx do 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

Xxxxxxxxx xxxx „XXXXX“ v Xxxxxxx X-Xxxxx x polovině xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx měsíce xxxxxxxx.

4. Doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx místních xxxxxxx xxxxxxxx xx 24:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx pro xxxx xxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xx konci měsíce xxxxx;

x) Květnový xxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx x Přerově XII-Žeravicích x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Přerovský xxxxxxxx xxxxxxx lodí x Xxxxxxx I-Městě xx xxxxx měsíce xxxxxx;

x) Otevření sportovní xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxx xxxxxx května;

f) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Přerov x Xxxxxxx I-Městě x xxxxx polovině měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Oslava xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Přerově X-Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx červen, xxxxxxxx x srpen;

k) Xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx I-Městě xx xxxxxxx měsíce xxxxxxxx;

x) Hudební xxxxxxxx XxXxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x první xxxxxxxx měsíce xxxxxxxx;

x) Xxxxxx x xxxxxxxxx x Přerově XXX-Xxxxxxxxxx x xxxxx polovině xxxxxx července;

n) Xxxxxxxx Xxxxx Čudy v Xxxxxxx III-Lověšicích x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxxxx;

x) Oslava hodů xx. Xxxxx Xxxxxxxxx x Přerově II-Předmostí x druhé polovině xxxxxx xxxxxxxx;

x) Pivní xxxxxxxxx Viktoria x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxxxx;

x) Kinematograf bratří Xxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx xx konci xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx Xxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxx Viktoria x Xxxxxxx I-Městě x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx x Přerově XXX-Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxxxxxx na Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x polovině měsíce xxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XII-Žeravicích xx xxxxx měsíce xxxx.

5. Doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částech xxxxxxxx od 01:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx tyto xxxx:

x) Slet čarodějnic x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xx konci měsíce xxxxx;

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX Kozlovice x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx zakončení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx VIII-Henčlově x xxxxx polovině xxxxxx xxxxx.

6. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx uvedené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 01:30 hodin xx 06:00 xxxxx pro xxxx akci:

Sportovně-společenský xxx XX Kozlovice x Xxxxxxx IV-Kozlovicích xx xxxxx xxxxxx srpna.

7. Xxxx nočního xxxxx xx xxxxx vyhláškou x níže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vymezuje xx 02:00 hodin xx 06:00 xxxxx xxx xxxx akce:

a) Xxxxxx čarodějnic v Xxxxxxx XX-Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx x x xxxxx polovině měsíce xxxxx;

x) Xxxxxx den x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx června;

d) Xxxxxxx výstava xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x Přerově X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx zábava x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx července;

f) Xxxxxxxxxx xxx v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxx festival Xxxxx&xxx;Xxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x druhé xxxxxxxx měsíce xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x Přerově X-Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx;

x) Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxxx v polovině xxxxxx září;

k) Celostátní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Celostátní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx I-Městě x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxx;

x) Výstava xxxxxxxxxxxxx zvířat v Xxxxxxx I-Městě xx xxxxxxx měsíce xxxxx.

8. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 03:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx XXX x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx sezóny x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX v Xxxxxxx XIII-Penčicích x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxx xxx x Přerově VIII-Henčlově xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxx xx xxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx slavnosti x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx června;

h) Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx na konci xxxxxx června xxxx xx začátku měsíce xxxxxxxx;

x) Sportovní den x Přerově X-Xxxxxxxxxx x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Dětský xxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XI-Vinarech v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxx v Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx XXX-Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxx xxxx x xxxxxx v Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v Přerově XXXX-Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx;

x) Rozloučení s xxxxx v Přerově XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx září;

q) Xxxxxx zábava v Xxxxxxx VIII-Henčlově x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx sv. Xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 2 xx 8 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zveřejněna xx xxxxxx xxxxx Magistrátu xxxxx Přerova a xx xxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxx4.

Xx. 8

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx dne 27.4.2020,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2020, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx dne 8.6.2020,

3. Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 6/2020, kterou xx xxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2020 xx dne 24.8.2020,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2021, kterou xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 5/2020 x Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 6/2020 xx xxx 12.4.2021,

5. Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 4/2021, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxx, ve xxxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2020, Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 6/2020 x Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 3/2021 ze xxx 7.6.2021.

Čl. 9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Petr Xxxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Petr Xxxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx