Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX PŘEROV

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 3/2022,

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Přerova xx xx svém 24. xxxxxxxx xxxxxxx xxx 25. xxxxx 2022 xxxxxxxxx x. 2503/24/8/2022 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. a) a x) a §84 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x na xxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 7 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

1. Předmětem této xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případů, při xxxxx je xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Touto xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek na xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xxxx být x rozporu x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxxxxx xxxxx od 22:00 xxxxx xx 06:00 hodin1.

Čl. 3

Vymezení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x majetku

Činnostmi, xxxxx xx mohly narušit xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx:

x) xxxxxxxxx hlučných xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx x motorových xxx, xxxxxxxxxxx, úhlových xxxxxx x podobně (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx“), x nevhodnou xxxxx xxxx uvedenou x xx. 4 této xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxx xxxx

Xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxx x době xx 06:00 do 08:00 xxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx a x Přerově XX-Xxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xx 06:00 xx 08:00 hodin a x xxxx od 12:00 xx 14:00 xxxxx xx xxxxx xxxxx města.

Čl. 5

Používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx touto xxxxxxxxx omezeno xx xxxxx území xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx a dny xxxxxxxxxxxxx státním xxxxxxx x xxxxxxxx svátkům, x xx xx 23:00 xxxxx, s xxxxxxxx 5. prosince, 31. xxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxx výjimečných xxxxxxx, xxx nichž xx xxxx nočního xxxxx vymezena dobou xxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxxxx

1. Doba xxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx v xxxx x 31. xxxxxxxx xx 1. ledna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx nočního xxxxx xx touto vyhláškou x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vymezuje xx 23:00 hodin xx 06:00 xxxxx xxx xxxx akci:

Svatovavřinecké xxxx x Přerově X-Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx srpna.

3. Doba xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx od 23:30 xxxxx xx 06:00 xxxxx pro xxxx akci:

Sportovní xxxx „XXXXX“ v Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 24:00 xxxxx do 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

x) Xxxxxx čarodějnic x Přerově XXX-Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxxx xxxxxxx x Přerově X-Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XII-Žeravicích x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dračích xxxx x Přerově X-Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxx sportovní xxxxxx x Přerově X-Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Tančíme x xxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxx festival x Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Přerově V-Dluhonicích xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx, a xx o xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x srpen;

k) Xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx I-Městě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxx XxXxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx x xxxxxxxxx x Přerově III-Lověšicích x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Memoriál Xxxxx Xxxx v Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Oslava hodů xx. Marie Xxxxxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxxx x druhé polovině xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxx xxxxxxxxx Viktoria v Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxxxxxxxx bratří Xxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Hippie Xxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxx Viktoria x Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx polovině měsíce xxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx x Přerově III-Lověšicích xxxxxx xxxxxx srpna;

u) Xxxxxxxxxxx xx Viktorce x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx;

x) Hodová zábava x Xxxxxxx XII-Žeravicích xx xxxxx xxxxxx xxxx.

5. Doba xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx místních xxxxxxx xxxxxxxx xx 01:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx pro xxxx xxxx:

x) Xxxx xxxxxxxxxx x Přerově XXX-Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX Xxxxxxxxx x Přerově XX-Xxxxxxxxxxx - slavnostní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce června;

c) Xxx sokoloven v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx srpna.

6. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vyhláškou x xxxx uvedené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 01:30 xxxxx xx 06:00 xxxxx pro xxxx xxxx:

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx den XX Kozlovice x Xxxxxxx IV-Kozlovicích xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

7. Xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx vyhláškou x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částech xxxxxxxx xx 02:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx XX-Xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxx festival Better Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx I-Městě v xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxx xxx x Xxxxxxx III-Lověšicích xxxxxxxx xxxxxx června;

d) Xxxxxxx výstava xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Přerově X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx července;

f) Červencová xxx v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxx v Xxxxxxx III-Lověšicích x xxxxx polovině xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx&xxx;Xxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxxxx den x Xxxxxxx X-Popovicích x měsíci září;

j) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x hodová xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxxx x polovině xxxxxx xxxx;

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx mladých králíků x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx expozicí xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x druhé xxxxxxxx xxxxxx září;

l) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx I-Městě xx xxxxxxx měsíce xxxxx.

8. Xxxx nočního xxxxx xx xxxxx vyhláškou x níže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vymezuje xx 03:00 hodin xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx VII-Čekyni na xxxxx měsíce xxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx XXX x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx XXX-Xxxxxx v xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx SDH x Xxxxxxx XIII-Penčicích x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxxxx noc x Přerově VIII-Henčlově xx druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxx xx xxxx v Xxxxxxx VI-Újezdci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Hodové xxxxxxxxx x Přerově XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx června;

h) Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx na konci xxxxxx června xxxx xx začátku xxxxxx xxxxxxxx;

x) Sportovní xxx x Přerově X-Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx června;

j) Dětský xxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx XI-Vinarech v xxxxxxxx xxxxxx července;

l) Xxxxx cvičení XXXX xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxx x Přerově XX-Xxxxxxx x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx gulášů x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxx léta x xxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx srpna xxxx xx začátku měsíce xxxx;

x) Rozloučení x xxxxx v Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx září;

q) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx x xxxxxxx následujícím xx xxxxxx xx. Xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odst. 2 až 8 xxxxxx článku xxxxxxxx xxxx zveřejněna xx xxxxxx xxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxx x xx webových stránkách xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx4.

Xx. 8

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 2/2020, x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x souvislosti x xxxxxx xx xxx 27.4.2020,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2020, xxxxxx se xxxx Xxxxxx závazná vyhláška x. 2/2020, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x hlukem xx dne 8.6.2020,

3. Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 6/2020, kterou xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 2/2020, x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2020 xx xxx 24.8.2020,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2021, xxxxxx xx xxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 5/2020 x Obecně závazné xxxxxxxx x. 6/2020 xx dne 12.4.2021,

5. Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 4/2021, xxxxxx xx mění Obecně xxxxxxx vyhláška x. 2/2020, x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x hlukem, xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2020, Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 6/2020 x Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 3/2021 ze xxx 7.6.2021.

Čl. 9

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.

Ing. Xxxx Xxxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx, x.x.

xxxxxxxx primátora