Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX PŘEROV

Zastupitelstvo xxxxx Přerova

Obecně závazná xxxxxxxx č. 3/2022,

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx 24. xxxxxxxx konaném xxx 25. dubna 2022 xxxxxxxxx x. 2503/24/8/2022 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §10 xxxx. x) x x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 7 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx této xxxxxxxx je stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nemusí xxx doba nočního xxxxx dodržována.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek na xxxxx statutárního města Xxxxxxx (dále xxx „xxxxx“) xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a majetku, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx nočního klidu

Doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx 22:00 xxxxx xx 06:00 hodin1.

Čl. 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xx městě xxxx být x xxxxxxx s dobrými xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xx xxxxx xxxx xxx x rozporu x xxxxxxx mravy, ochranou xxxxxx x majetku, xxxx:

x) používání hlučných xxxxxx, přístrojů x xxxxxxxx, např. xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx x motorových xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x podobně (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx“), x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxx hlučných xxxxxxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxx v xxxx xx 06:00 xx 08:00 xxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx a x Přerově XX-Xxxxxxxxx;

x) x nedělích, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 06:00 xx 08:00 xxxxx x x době xx 12:00 do 14:00 xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 5

Používání xxxxxxxxxxxxxxx výrobků

Používání pyrotechnických xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx omezeno xx xxxxx území xxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx x dny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 23:00 xxxxx, x xxxxxxxx 5. xxxxxxxx, 31. xxxxxxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx.

Xx. 6

Stanovení výjimečných xxxxxxx, při nichž xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

1. Doba xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxx x 31. xxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx části xxxxxxxx xx 23:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx uvedené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 23:30 hodin do 06:00 xxxxx pro xxxx akci:

Sportovní xxxx „XXXXX“ v Xxxxxxx X-Xxxxx x polovině xxxxxx xxxxxx x xx začátku xxxxxx xxxxxxxx.

4. Doba nočního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x níže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od 24:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx tyto xxxx:

x) Pálení xxxxxxxxxx x Xxxxxxx XII-Žeravicích xx konci xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx V-Dluhonicích xx začátku měsíce xxxxxx;

x) Hodová xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Přerovský xxxxxxxx xxxxxxx lodí x Xxxxxxx X-Xxxxx xx konci xxxxxx xxxxxx;

x) Otevření sportovní xxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx na xxxxx xxxxxx května;

f) Folklorní xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx I-Městě v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

x) Xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx polovině měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx národní xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx června;

j) Xxxxx kino x xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x každém x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x srpen;

k) Xxxx xx prázdniny x Xxxxxxx I-Městě xx xxxxxxx měsíce xxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxx XxXxxxx x Přerově X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxxxx;

x) Xxxxxx x nohejbale x Xxxxxxx III-Lověšicích x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Memoriál Xxxxx Xxxx x Xxxxxxx III-Lověšicích x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxx xx. Xxxxx Magdalény x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Pivní xxxxxxxxx Xxxxxxxx v Xxxxxxx I-Městě v xxxxx polovině xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx Xxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

x) Xxxx Viktoria x Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

x) Stezka xxxxxx x Xxxxxxx III-Lověšicích xxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxxxxxx xx Viktorce x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxxxxx měsíce xxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx x Přerově XXX-Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx.

5. Xxxx nočního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx místních xxxxxxx xxxxxxxx od 01:00 xxxxx do 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

x) Xxxx čarodějnic x Xxxxxxx III-Lověšicích xx konci měsíce xxxxx;

x) Mezinárodní xxxxxx xxxxxxx XX Xxxxxxxxx x Xxxxxxx IV-Kozlovicích - xxxxxxxxxx zakončení xxxxxx x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxx sokoloven v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx;

x) Sokolské stanování x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

6. Xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vymezuje xx 01:30 hodin xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx XX Xxxxxxxxx v Xxxxxxx IV-Kozlovicích xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

7. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx touto xxxxxxxxx x níže uvedených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 02:00 xxxxx xx 06:00 hodin xxx tyto xxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx I-Městě v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

x) Dětský den x Přerově XXX-Xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxxx výstava drobného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx června;

e) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxxxxxx xxx v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxxx noc x Xxxxxxx III-Lověšicích x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx&xxx;Xxxxx v Přerově X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxxxx den x Xxxxxxx X-Popovicích x měsíci září;

j) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx září;

k) Celostátní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Celostátní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx polovině xxxxxx září;

l) Výstava xxxxxxxxxxxxx zvířat x Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx října.

8. Xxxx nočního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vymezuje xx 03:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx tyto xxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx XXX-Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxx SDH x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx v xxxxx polovině měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx SDH v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxx noc x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx xx xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxx xx xxxx x Xxxxxxx VI-Újezdci x xxxxx polovině měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx VII-Čekyni x xxxxx polovině xxxxxx června;

h) Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce xxxxxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxx x Přerově X-Xxxxxxxxxx x xxxxx polovině xxxxxx června;

j) Dětský xxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx června;

k) Xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxx xxxxxxx JSDH xxxxxx a Červencová xxx x Přerově XX-Xxxxxxx v druhé xxxxxxxx xxxxxx července;

m) Xxxxxx gulášů x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

x) Konec xxxx x hasiči x Xxxxxxx VI-Újezdci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Loučení x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce xxxx;

x) Rozloučení x xxxxx x Přerově XXX-Xxxxxx x první xxxxxxxx měsíce xxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx o xxxxxxx následujícím xx xxxxxx xx. Martina.

9. Xxxxxxxxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 2 xx 8 xxxxxx článku xxxxxxxx xxxx zveřejněna na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Přerova x xx xxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxx postihováno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4.

Xx. 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxx 27.4.2020,

2. Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2020, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 2/2020, x xxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 8.6.2020,

3. Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 6/2020, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020, k zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx v souvislosti x xxxxxx, xx xxxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2020 xx dne 24.8.2020,

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2021, kterou xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2020, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 5/2020 x Obecně závazné xxxxxxxx x. 6/2020 xx dne 12.4.2021,

5. Xxxxxx závazná vyhláška x. 4/2021, kterou xx mění Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2020, x zabezpečení xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x hlukem, xx xxxxx Obecně závazné xxxxxxxx č. 5/2020, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2020 x Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 3/2021 xx xxx 7.6.2021.

Xx. 9

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, v.r.

primátor

Mgr. Petr Xxxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx