Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX MĚSTO XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 3/2022,

k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Přerova xx xx xxxx 24. xxxxxxxx xxxxxxx dne 25. xxxxx 2022 xxxxxxxxx č. 2503/24/8/2022 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x x) x §84 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a na xxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 7 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“) nebo xxx x rozporu x xxxxxxx xxxxx, ochranou xxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx nočního xxxxx

Xxxx xxxxxxx klidu je xxxxxxxx xxxxx xx 22:00 xxxxx do 06:00 hodin1.

Čl. 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xx městě xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x majetku, xxxx:

x) používání hlučných xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx, úhlových xxxxxx x xxxxxxx (dále xxx „hlučná zařízení“), x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xx. 4 xxxx xxxxxxxx;

x) používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení v xxxxx xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zdržet xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x užíváním hlučných xxxxxxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxx x době xx 06:00 xx 08:00 hodin v Xxxxxxx X-Xxxxx x x Přerově II-Předmostí;

b) x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a ostatních xxxxxxxx v xxxx xx 06:00 xx 08:00 hodin x x xxxx od 12:00 do 14:00 xxxxx xx celém xxxxx xxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx touto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území xxxxx xxxxxxxx xx pátky, xxxxxx x dny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx do 23:00 xxxxx, x xxxxxxxx 5. xxxxxxxx, 31. xxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xx. 6

Stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxx xxx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xxxxx nemusí xxx xxxxxxxxxx x xxxx x 31. prosince xx 1. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx.

2. Xxxx nočního xxxxx xx touto xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 23:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx tuto xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v Přerově X-Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx srpna.

3. Xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx uvedené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx od 23:30 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

Xxxxxxxxx xxxx „XXXXX“ x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx začátku xxxxxx xxxxxxxx.

4. Doba nočního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx místních částech xxxxxxxx od 24:00 xxxxx do 06:00 xxxxx xxx tyto xxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxx;

x) Květnový táborák x Přerově X-Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lodí x Xxxxxxx I-Městě xx xxxxx měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

x) Tančíme x xxxxx x Přerově X-Xxxxx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxx festival x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx založení xxxxxx národní xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxxx xxxxxx měsíce xxxxxx;

x) Xxxxx kino x xxxxx Michalov v Xxxxxxx I-Městě, x xx x jednom xxxxxxxxx v každém x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx;

x) Xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx I-Městě xx začátku xxxxxx xxxxxxxx;

x) Hudební xxxxxxxx XxXxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx v první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx x xxxxxxxxx x Přerově XXX-Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxxxx Xxxxx Čudy v Xxxxxxx III-Lověšicích x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxx xx. Marie Xxxxxxxxx x Přerově II-Předmostí x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxx xxxxxxxxx Viktoria v Xxxxxxx I-Městě v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Přerově X-Xxxxx xx konci xxxxxx xxxxxxxx;

x) Hippie Xxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx měsíce srpna;

s) Xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Stezka odvahy x Přerově XXX-Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxxxxxx na Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x polovině měsíce xxxx;

x) Hodová zábava x Přerově XII-Žeravicích xx konci xxxxxx xxxx.

5. Xxxx nočního xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx místních xxxxxxx xxxxxxxx od 01:00 xxxxx do 06:00 xxxxx pro xxxx xxxx:

x) Xxxx čarodějnic x Xxxxxxx III-Lověšicích xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX Kozlovice x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxxxxx - slavnostní xxxxxxxxx xxxxxx v druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Sokolské stanování x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

6. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vyhláškou x xxxx uvedené xxxxxx xxxxx vymezuje xx 01:30 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx den XX Xxxxxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.

7. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 02:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx VI-Újezdci xx xxxxx xxxxxx dubna;

b) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx x x xxxxx polovině xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxx xxx x Přerově III-Lověšicích xxxxxxxx měsíce června;

d) Xxxxxxx výstava xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x první xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxx zábava x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx července;

f) Xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce července;

g) Xxxxxxx xxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx v xxxxx polovině měsíce xxxxx;

x) Xxxxxxx festival Xxxxx&xxx;Xxxxx x Přerově X-Xxxxx x druhé xxxxxxxx měsíce srpna x x xxxxx xxxxxxxx měsíce října;

i) Xxxxxxxxx dětský den x Xxxxxxx X-Popovicích x xxxxxx září;

j) Xxxxxx x požárním xxxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxxx v polovině xxxxxx září;

k) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Celostátní výstava xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx holubů x Xxxxxxx I-Městě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx I-Městě xx xxxxxxx měsíce xxxxx.

8. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxx vymezuje xx 03:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

x) Xxxxxx čarodějnic x Xxxxxxx VII-Čekyni na xxxxx xxxxxx dubna;

b) Xxxxxx zábava a Xxxxxxxx xxxxxxx XXX x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x xxxxx polovině xxxxxx května;

c) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx polovině měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxx výročí xxxxxxxx XXX x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxx xxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxx xx xxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx VII-Čekyni x xxxxx polovině xxxxxx června;

h) Xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx června xxxx xx začátku xxxxxx xxxxxxxx;

x) Sportovní xxx x Přerově X-Popovicích x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx xxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxx zábava v Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx polovině xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxx xxxx x xxxxxx x Xxxxxxx VI-Újezdci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx xx konci xxxxxx srpna nebo xx začátku xxxxxx xxxx;

x) Xxxxxxxxxx s xxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxx;

x) Xxxxxx zábava v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx x xxxxxxx následujícím xx xxxxxx xx. Martina.

9. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odst. 2 xx 8 xxxxxx článku vyhlášky xxxx zveřejněna xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xx webových xxxxxxxxx xxxxx minimálně 5 xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxx ustanovení

Porušování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4.

Xx. 8

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx dne 27.4.2020,

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2020, xxxxxx se xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hlukem xx xxx 8.6.2020,

3. Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 6/2020, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí veřejného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2020 xx dne 24.8.2020,

4. Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 3/2021, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2020 x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2020 xx xxx 12.4.2021,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2021, xxxxxx xx mění Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 2/2020, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x hlukem, xx xxxxx Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 5/2020, Xxxxxx závazné vyhlášky x. 6/2020 x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2021 ze xxx 7.6.2021.

Čl. 9

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx patnáctého xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Petr Xxxxx, x.x.

xxxxxxxx primátora