Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX x. 6/2022

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx se xx svém xxxxxxxx xxx 6.6.2022 xxxxxxxxx x. 15 usneslo xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x v xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx“), xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxx xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Statutární město Xxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx zavádí xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1 (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx poplatku je Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).2

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx zvláštní užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx prodeje x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, vyhrazení trvalého xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx.3

(2) Poplatek za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostranství xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 (xxxx xxx „xxxxxxxxx“).4

Xxxxxx 3

Veřejná xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx platí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x příloze x. 1, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášky.

Článek 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poplatník xx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději 8 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 8 xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx den xxxxxxxx xx sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx5

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, x případě, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, místo x výměru užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx dokládajících xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx bydliště na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.6

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx nastala.7

(5) Povinnost xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx správce xxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx x rejstříků xxxx xxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx desce.8

Článek 5

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Sazba xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x započatý x2 x xxxxx x xxxxxxxx den

a) xx umístění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx k prodejním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastní xxxxxxxxxxx

x) x xxxx X

- na xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 3,- Xx xx x2 x xxx,

- na xxxx xxxxx než 30 xxx 2,- Xx xx x2 a xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

xx) x zóně X

- xx xxxx xxxxxxx 30 dnů (xxxxxx) 2,- Xx xx x2 a xxx,

- na xxxx xxxxx xxx 30 xxx 1,- Xx xx x2 x xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x případy xxx xxxx. x) xxxxxx odstavce, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužících xxx poskytování služeb x) x xxxx X

- na xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 10,- Kč xx x2 x xxx,

- na dobu xxxxx xxx 30 xxx 6,- Xx xx x2 a xxx (počínaje prvním xxxx),

xx) x zóně X

- na dobu xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 7,- Xx xx x2 a xxx,

- xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx 4,- Xx xx x2 a xxx (počínaje prvním xxxx),

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prodeje

i) v xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 50,- Xx xx x2 x den,

- xx xxxx delší než 30 xxx 32,- Xx xx x2 x xxx (počínaje xxxxxx xxxx),

xx) x xxxx X

- na xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 30,- Xx xx m2 x xxx,

- xx xxxx delší xxx 30 xxx 10,- Xx xx m2 x den (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

x) xx xxxxxxxxx výkopových prací, xx xxxxxxxx stavebních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx)

x) x xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (včetně) 3,- Xx xx x2 x xxx,

- xx xxxx delší xxx 30 xxx 10,- Xx xx x2 x xxx (xxxxxxxx prvním xxxx),

xx) x zóně B

- xx dobu nejdéle 30 xxx (xxxxxx) 1,- Kč za x2 x xxx,

- xx dobu delší xxx 30 xxx 10,- Kč xx x2 a xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx nabídkových xxxxxx)

x) v xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 dnů (xxxxxx) 50,- Kč xx m2 x xxx,

- na xxxx xxxxx než 30 xxx 10,- Xx xx m2 x xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

xx) x xxxx X

- xx xxxx xxxxxxx 30 xxx (xxxxxx) 30,- Xx xx x2 x xxx,

- xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx 4,- Xx xx x2 x xxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx),

x) xx vyhrazení xxxxxxxx parkovacího xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 10,- Kč xx x2 a xxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx

x) x zóně X 10,- Xx xx x2 x xxx,

xx) x xxxx X 8,- Xx xx x2 a xxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx 5,- Xx za x2 a den.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro osobní xxxxxxx paušální xxxxxxx xx 51.100,- Xx xx xxxxxxxxx xxxxx x rok. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ohlášení dle xx. 4 odst. 2 této xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výši xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 8 xxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) při užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 8 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx zahájení užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Poplatek xxxxxxxxx paušální xxxxxxx xx xxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svátek, xx dnem, xx xxxxxx xx poplatník xxxxxxx svoji xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

Článek 7

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se neplatí:

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X,9

x) z xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx a veřejně xxxxxxxxx účely.

(2) Xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx město Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

(3) Poplatek za xxxxxxx veřejného prostranství xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxx skládky nepřesahující xxxx xxxxxxx kalendářního xxx,

x) za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx odstraňování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx nepřesahující 10 xxx,

x) xx umístění xxxxxxx stavby xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Olomouce xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx je výslovně xxxxxxx, že výše xxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx služeb - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx 1. 1. xx 31. 3. x xx 1. 11. do 31. 12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx umístění xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx skládek při xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů,

f) za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx skládek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxx) xx počátku xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx stavebního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx skládek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx chráněným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit xx xxxxx podle xx. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zaniká.11

Článek 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxxx poplatníkem xxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx, vyměří xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.12

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.13

Xxxxxx 9

Přechodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Poplatkové xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx závazná vyhláška x. 7/2021, o xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xx xxx 7. 6. 2021.

Xxxxxx 10

Účinnost

Tato xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxx xx dni xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 XXX x. 6/2022

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpoplatněná místním xxxxxxxxx

x jejich xxxxxxxxx xx xxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

- místní xxxxxxxxxx X. - XX. xxxxx, účelové komunikace, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xx považuje xxxxxxx zeleň, která xx xxxxxxxxx každému xxx omezení a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx. 20 x xx hrany xxxxxxxx části komunikace, xxxxxxxx xx hrany xxxxxxxx xxxxx chodníku x xxxx komunikaci xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx (při xxxxx Xxxxxxxxxxxx) v úseku xx xxxx ulic Xxxxxxxxx x Blahoslavova xx most Xxxxxxxxxx (x. km. 234,670 - 235,089).

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných prostranství xx xxx

Xxxx X xxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x bodu 1 xxxx přílohy, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ulicemi, xxxxxxx, xxxxxxxxx x nábřežími:

8. xxxxxx, 28. xxxxx

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx náměstí, Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, Havelkova, Xxxxx náměstí, Hrnčířská

Jiřího x Xxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx (xx xxxxx 1. máje až xx ulici Xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx (xx Dolního xxxxxxx xx po xxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxx Národních hrdinů xx xx ulici Xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx, Mariánská, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx stromořadí, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Na Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Pekařská, Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Studentská

Šemberova, Xxxxxx, Xxxxxxx

xxxxx 1. xxxx, třída Xxxxxxx

X Xxxxxx, X Xxxxxx, Xxxxxx, Universitní, Úzká

Václavské xxxxxxx, Vodární

Wurmova

Zámečnická, Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Žižkovo xxxxxxx

x xxxx:

- Masarykova třída

- xxxxx Xxxxxxxxxx

- z xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx před Krajským xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxx. č. 624/18, 920, 921, 1026, 428/3, 428/5, 428/6, 858/7, 624/29, 624/31, 624/39 v x.x. Olomouc - Xxxxxxxx)

- náplavka - xxxxxxxx pravobřežní berma xxxx Xxxxxx (xxx xxxxx Blahoslavova) v xxxxx od xxxx xxxx Šmeralova x Xxxxxxxxxxxx po xxxx Xxxxxxxxxx (ř. xx. 234,670 - 235,089).

Xxxx X xxxxx:

- veřejná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxx X.