Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX MĚSTO XXXXXXX

XXXX XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX x. 5/2022,

x xxxxxxxx xxxxxxxxx x Olomouci

Rada xxxxx Xxxxxxxx se usnesla xxx 14.3.2022 vydat xxx §23 xxxx. 1 xxx. č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §10 odst. 1 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx. §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxx. č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx nařízení:

Článek 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx upravuje tímto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx“) xx xxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxxx&xxxx; xxxxx Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx úsecích xx cenu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy .

(2) Xxxxxxx místní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx rozděleny xx zón, které xxxx znázorněny na xxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxxxxxx č. 1 xxxxxx nařízení.

(3) Ceník xx stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx parkování x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Olomouce (xxxx xxx „Ceník“) xxxxx xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tento xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ,

x) parkovací xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lístky xx území města Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx SMS Xxxxxxx (xxxx xxx „XXX parkovací xxxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx aplikace (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“) x který xxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxx xxxxxxxx dobu x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xx xxxx xxx. 24 hodin xxxx

2. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plochách po xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx tabuli příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx dané xxxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxx s dodatkovou xxxxxx obsahující údaj x xxxxxxxxx možné xxxxxxxxx xxxx není, xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx parkovat xx dobu max. 24 xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx časové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxx parkovacích xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vystavená na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxx parkovacích xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx lístku.

Článek 3

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxx xxxx xx zpoplatněných xxxxxxxxxxx plochách, xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx výhledové xxxx vozidla na xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx potvrzující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx, moped) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxx odpovídají skutečnosti x je umístěn x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odst. 1 xxxxxx článku, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx zřetelně xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx poškozen xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) SMS xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je doručen xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx na mobilní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx parkovací xxxxxx je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Cena xx xxxxxxxxx lístek xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx zakoupit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx zakoupení XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku je xxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx parkovného xxxxxxxxxx XXX nebo elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx registrační xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx karty

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Odbor xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. 2 x 3 xxxxxx článku xx cenu uvedenou x Xxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx podle výše xxxxxx xxx, xxxx xxxx dvanáct xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xx xxxxx:

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozovatelem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba provozující xxxxxxxx motorové vozidlo xx účelem podnikání xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxx platnosti podle xxxx úhrady tři, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem podnikání xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x parkuje s xxxxxxxx x xxxx x době zpoplatnění xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx viditelné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zřetelně xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx, moped) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Parkovací xxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxx oprávněnou osobou x době, xx xxxxxx xxxx vystavena, xxxxx na xx xxxxxxx jsou zřetelně xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx poškozena xxxx znehodnocena.

(6) Xxxxxxx xxxxx žádající x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx trvalý pobyt x zóně xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti x xxxx a xxxx xxxxxx vztah k xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxx xxxxxxxxx x že xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx místních komunikacích x jejich určených xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xx stání vozidel xxx parkovacího xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Dohled nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgány.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xx. 3 odst. 1, xx. 4 xxxx. 4 x xx. 5 odst. 1 tohoto xxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxx vozidel Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Armády XX, xxxxxxx označených xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vlastníkem zpoplatněné xxxxxx komunikace.

Článek 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 5/2019, x xxxxxxxx parkování x Xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Olomouce x. 13/2019, xxxxxx xx mění nařízení x. 5/2019, o xxxxxxxx parkování x Xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx účinnosti dnem 2.5.2022.

Xxx. Miroslav Xxxxxx, XXX v.r.

primátor

JUDr. Martin Xxxxx, MBA v.r

1. xxxxxxxx primátora