Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX OLOMOUC

RADA XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX x. 5/2022,

x xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx usnesla xxx 14.3.2022 vydat xxx §23 odst. 1 xxx. x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx x xxx. §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxx. x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx nařízení:

Článek 1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx upravuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „vozidlo“) na xxxxxxxxx místních komunikacích  xxxxx Xxxxxxxx a xxxxxx určených xxxxxxx xx cenu sjednanou x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx .

(2) Xxxxxxx místní komunikace x xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zpoplatněné xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx“, která je xxxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ceník xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx zpoplatněných xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxx xxx „Ceník“) xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je možné xxxxxxxx x automatu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxxx služby SMS Xxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx prostřednictvím služby xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx parkovací xxxxxx“) x který xxxxxx xxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx omezenou dobu x v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xx dobu xxx. 24 hodin xxxx

2. na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxx s dodatkovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx době xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx plochách xxxxxxxx xx xxxx max. 24 xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx nepřenosná xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx časové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místech x zóně bez xxxxxxxxxxx lístku,

d) xxxxxxxxx xxxxx přenosná xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx značky vozidla xxxxxxxxxx parkování xxxxxxx xx vymezených xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx lístek

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plochách, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx parkování xxxxxxx xx xxxxx výhledové xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx platný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx skla (xxxx. xxxxxxxx, xxxxx) xx xxxxx zaparkovaného vozidla xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx lístek je xxxxxx, jen xxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti x xx umístěn x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odst. 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx uvedené xxxx zřetelně xxxxxxx x lístek není xxxxx poškozen nebo xxxxxxxxxxx.

(3) SMS parkovací xxxxxx je xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx na mobilní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx parkovací xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx doručen xxxxxxxxxxx formou zprávy xx zadanou emailovou xxxxxx, x údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx časový úsek xx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx lístek xxxxx xxxxxxxx způsobu xxxxxx.

(5) X případě xxxxxxxxx XXX xxxx elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vozidla. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla.

Článek 4

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx přenosné nebo xxxxxxxxxx xxxxxx Odbor xxxxxxx x územního xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. 2 x 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx parkovací karty xxxxxxxxxx s dobou xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx tři, xxxx xxxx dvanáct xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx má xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx nemovitosti v xxxx, a xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx

x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem podnikání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , která xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xx xxxxxx parkovací xxxxx přenosné x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx úhrady xxx, xxxx xxxx dvanáct xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xx účelem xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zóně.

(4) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x zóně x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnost. V xxxxxxx vozidla xxx xxxxxxx skla (xxxx. xxxxxxxx, xxxxx) je xxxxx zaparkovaného xxxxxxx xxxxxxx ji xxx xxxxxxxx předložit.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx, xxxxx pokud je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x době, xx xxxxxx xxxx vystavena, xxxxx xx ní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx nijak poškozena xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx doložit xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx a svůj xxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx žádající x xxxxxx parkovací xxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx provozuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání x xx má xxxxx xxxx provozovnu x xxxx.

Xxxxxx 5

Kontrola x xxxxxx

(1) Na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx xx stání xxxxxxx xxx parkovacího xxxxxx xxxx xxxxxxxxx karty xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx nařízením xx xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxxx.

(4) Povinnost podle xx. 3 xxxx. 1, čl. 4 xxxx. 4 a xx. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Integrovaného xxxxxxxxxxx systému, obecních xxxxxxx, Armády XX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Olomouce x. 5/2019, x xxxxxxxx parkování x Xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 13/2019, xxxxxx xx mění nařízení x. 5/2019, x xxxxxxxx parkování x Xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 2.5.2022.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, XXX x.x.

xxxxxxxx

XXXx. Xxxxxx Xxxxx, XXX x.x

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx