Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xx dne 28. xxxxx 2022

o stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x. XxX/1036/21/2022 xx dne 28. dubna 2022 x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §59 xxxx. 4 zákona x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon x odpadech“), xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx“xxxxxxxx“).

Xx. I

Předmět x xxxxxxxxx vyhlášky

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Mostu.

2. Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx (xxxx jen „xxxxx“) xxxxxxx:

x) stavební a xxxxxxxxx odpad vznikající xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx,

x) výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí kompozitní (xxxxxxxxxxxx) xxxxx (xxxx. xx mléka, xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx).

2. Nápojovými xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx od xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx svou xxxxxxxxx x tvarem xxxxxxxx ukládání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx obaly xx konzerv x xxxxxx, xxxxxx xxxxx x zátky, xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx kovů.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxx, rostliny, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x zeleniny), s xxxxxxxx xxxxxxx olejů x xxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xx složka xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx rozměry nebo xxxxxxxx nemůže být xxxxxxxxx do sběrných xxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx nábytek, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx.).

7. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx komunálního xxxxxx, xxxxx zůstává xx xxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx xxxxxxxxx v xx. III xxxx 1) xx 9) xxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. popelnice x xxxxxx 120 x 240 litrů, xxxxxxxxxx o xxxxxx 1100 xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, polopodzemní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx kontejnery, xxxxxxxxx xxxx).

9. Stanoviště xxxxxxxx xxxxx jsou místa, xxx jsou trvale xxxx xxxxxxxxx umístěny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx odlišeny x označeny popisem xxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx na Xxxxxxxxxx xxxxx Mostu, xxxxxxxx xxxxxxx xx zveřejněn xx webových xxxxxxxxx xxxxx www.mesto-most.cz).

10. Sběrný xxxx je místo xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx během jeho xxxxxxxx xxxx.&xxxx; Xxxxx xx x x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x stavební x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxx xx. Zahradní x. x. 104, Most.

11. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. III

Třídění xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx tyto xxxxxx:

1. xxxxx;

2. sklo;

3. xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx plechovky;

4. xxxx;

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

6. xxxxxxx xxxxx;

7. xxxxxxxxxx xxxxx;

8. xxxxxx;

9. jedlé xxxxx x tuky;

10. xxxxxx xxxxxxxxx odpad.

Čl. XX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxxxxx:

1. xxxxx:

• do sběrných xxxxx modré xxxxx x xxxxxxx „PAPÍR“ xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

• xx xxxxxxxx xxxxx;

2. sklo:

• xx sběrných xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx „XXXX“ xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

• xx xxxxxxxx xxxxx;

3. plasty, nápojové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:

• xx sběrných xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx „PLASTY“ xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

• do xxxxxxxx xxxxx;

4. xxxx:

• xxxxxx kovy xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx „XXXX“ xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

• xx sběrného xxxxx;

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad:

• xx sběrných xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx „XXX“ o xxxxxx 240 litrů xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x objemu 1 100 xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

• xx xxxxxxxx xxxxx;

6. xxxxxxx xxxxx:

• xx sběrného xxxxx,

• do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx přechodnou xxxx xx určená xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

7. nebezpečný xxxxx:

• xx sběrného xxxxx;

8. xxxxxx:

• xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx sběr xxxxxxx umístěných na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

9. xxxxx xxxxx x xxxx:

• xx xxxxxxxx xxxxx - popelnice xxxxx xxxxx x xxxxxxx „XXXXX X XXXX“ xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob,

• xx sběrného xxxxx;

10. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

• xx typizovaných xxxxxxxx xxxxx (kontejnerů) xxxxx xxxxx umístěných xx xxxxxxxxxxxx sběrných nádob xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přidělených x rodinným domům x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx 120 x 240 xxxxx),

• xx xxxxxxxxxxx košů xxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx - pouze drobný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx uvedené x xx. III x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx xxx čl. XX xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ty složky, xxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx. XX vyhlášky,

3. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx sběrné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx. XXX xxxxx, plechovky x xxxxxxx sešlápnout, xxxxxxx xx xxxxxxxx),

4. xxxxxx xxxxx xxx, aby xxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxx x xxxx při xxxxxxxxxx nevypadával.

Čl. XX

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx

(xxxxxx odběr)

Město přebírá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx , a xx

1. elektrozařízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx „XXXXXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx zveřejněných na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xx stavebním x xxxxxxxxxx odpadem

Město xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, avšak xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx 1 000 xx xx xxx. 

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 1/2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxx xxxxxxxxx xx stavebním odpadem, xx xxx 18. xxxxxx 2015.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx