Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xx dne 28. xxxxx 2022

x xxxxxxxxx xxxxxxxx systému odpadového xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Mostu xxxxxx xxxxxxxxx x. XxX/1036/21/2022 ze xxx 28. xxxxx 2022 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x x souladu x xxxxxxxxxxx §59 xxxx. 4 zákona x. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x odpadech“), tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx“xxxxxxxx“).

Xx. I

Předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx (xxxx jen „xxxxx“) xxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx osob,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx (xxxx. xx xxxxx, vína, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx).

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro účely xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx a tvarem xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. plechové xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx, kovová xxxxx x xxxxx, alobal, xxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxx se xxxxxx xxxxxxx kovy, xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. listí, xxxxx, xxxxxxxx, drobné xxxxx, xxxxxx ovoce x zeleniny), x xxxxxxxx jedlých olejů x xxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx je definován xxxxxxx.

6. Objemný xxxxx xx xxxxxx komunálního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx rozměry nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx sběrných xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxx, koberce, xxxxxxx xxxx.).

7. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zůstává xx xxxxxxxxx složek komunálního xxxxxx xxxxxxxxx x xx. XXX xxxx 1) xx 9) xxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxx 120 x 240 xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, polopodzemní kontejnery, xxxxxxxx kontejnery, xxxxxxxxx xxxx).

9. Stanoviště xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nádoby xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx popisem xxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx svozu xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.xxxxx-xxxx.xx).

10. Sběrný xxxx je xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx xx shromažďovacích xxxxxxxxxx během xxxx xxxxxxxx xxxx.&xxxx; Xxxxx xx i x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stavební x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx x. x. 104, Xxxx.

11. Xxxxxxxx a demoliční xxxxx je definován xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx odpad xx xx městě třídí xx xxxx xxxxxx:

1. xxxxx;

2. xxxx;

3. plasty, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx;

4. xxxx;

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

6. xxxxxxx odpad;

7. xxxxxxxxxx xxxxx;

8. xxxxxx;

9. jedlé xxxxx x xxxx;

10. xxxxxx xxxxxxxxx odpad.

Čl. XX

Xxxxx určená k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx:

1. xxxxx:

• xx xxxxxxxx xxxxx modré barvy x nápisem „XXXXX“ xxxxxxxxxx na stanovištích xxxxxxxx nádob,

• xx xxxxxxxx xxxxx;

2. xxxx:

• xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx „XXXX“ xxxxxxxxxx xx stanovištích sběrných xxxxx,

• xx sběrného xxxxx;

3. plasty, nápojové xxxxxxx a nápojové xxxxxxxxx:

• xx sběrných xxxxx xxxxx xxxxx x nápisem „PLASTY“ xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

• do xxxxxxxx dvora;

4. xxxx:

• xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x nápisem „XXXX“ xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

• xx sběrného dvora;

5. xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx:

• xx sběrných nádob xxxxx barvy s xxxxxxx „BIO“ x xxxxxx 240 litrů xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 1 100 litrů xxxxxxxxxx xx stanovištích xxxxxxxx xxxxx,

• xx xxxxxxxx xxxxx;

6. xxxxxxx xxxxx:

• xx xxxxxxxx xxxxx,

• xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxx předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

7. nebezpečný xxxxx:

• do xxxxxxxx xxxxx;

8. xxxxxx:

• do xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx umístěných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob;

9. xxxxx oleje x xxxx:

• do xxxxxxxx xxxxx - popelnice xxxxx barvy x xxxxxxx „XXXXX A XXXX“ xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob,

• xx xxxxxxxx xxxxx;

10. xxxxxx komunální xxxxx:

• xx typizovaných sběrných xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sběrných xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rodinným xxxxx x některých xxxxxxx xxxxx (popelnice x xxxxxx 120 x 240 xxxxx),

• do xxxxxxxxxxx košů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostranství - pouze drobný xxxxxx komunální odpad xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. V

Povinnosti osob

Osoby xxxx xxxxxxx:

1. komunální xxxxx třídit xx xxxxxx uvedené x xx. XXX a xxxxxxxx xx místa xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx dle čl. XX vyhlášky,

2. ukládat xx xxxxxxxx nádob xxxxx xx xxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxxx nádoby dle xx. IV vyhlášky,

3. xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx odpadu, je xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xx sběrné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx. PET xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx sešlápnout, xxxxxxx xx xxxxxxxx),

4. xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx je xxxxxxx x odpad x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxx odběr)

Město přebírá xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx , x xx

1. elektrozařízení a xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dvoře,

2. xxxxxx elektrozařízení a xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx „XXXXXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx se stavebním x demoličním xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx ve sběrném xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx xxx činnosti nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx fyzických xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx 1 000 xx za xxx. 

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2015, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx komunálních odpadů x systém xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx 18. xxxxxx 2015.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx primátora xxxxx

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx