Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX CHOMUTOV

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx zkrácení xxxx xxxxxxx klidu

Zastupitelstvo xxxxxxxxxxxx města Chomutova xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx 19.4.2022 xxxxxxxxx x. 297/22 xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. a), x) x x) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xx xxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 7 xxxxxx č. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška"):

Článek 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxx pojmy:

a) xxxxxxxxxx - vnitřní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx akce, xxxxx xx koná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx x provozovně - xxxxxxxxxx přístupná kulturní, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, která xx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hovor;

d) xxxxxxxx xxxxxxx - zejména xxxxxxx prostranství, ale x xxxx prostory xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx provozoven xxx xxxxx x zařízení;

e) xxxxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x provozovně xxxx xx xxxxxxxxx prostranství; xxxxxxxxxx-xx xx žádná xxxxx za xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx, je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v této xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx - stroje, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx trávu, xxxxxxx xxxxxxx, brusky, xxxxxxx xxxx.);

x) xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pyrotechniky xxxxxxxxx Xx, X2, X3 xxxx X4 , divadelní pyrotechniky xxxxxxxxx XX a X2&xxxx; a ostatních xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx XX x P2 ;

x) xxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx odpalování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx budov xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx a xxxxxxx).

Xxxxxx 2

Xxx vyhlášky

1) Xxxxx vyhlášky xx xxxxxxxx klid x xxxxxxx pořádek xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pobytu, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx potenciálně rušivých xx hlučných xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxx mravy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdraví x majetku. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zmírnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx případech.

2) Touto xxxxxxxxx xxxx nijak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxx č. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x povinnost dodržovat xxxxx klid.

Článek 3

Noční xxxx

1) Xxxx nočního xxxxx xx stanovena xxxxxxx, x to xx 22.00 xxxxx xx 06.00 hodin.

2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx zkracuje na xxxxx xxxxxx xxxxx:

x) x xxxx z 24. xxxxxxxx na 25. xxxxxxxx xx xxxx od 1:00 xx 6:00 xxxxx;

x) x xxxx z 31. xxxxxxxx na 1. xxxxx xx xxxx od 3:00 xx 6:00 xxxxx;

x) x noci x 30. xxxxx xx 1. května xx xxxx xx 1:00 xx 6:00 xxxxx;

x) x xxxx konání xxxxxxxxxx Chomutovských slavností xxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx neděli x jednom xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Chomutova xxxxxxx xx xxxx 30 dnů xxxxxx, xx xxxx xx 1:00 xx 6:00 xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx x nedělích, xxxxxxxx xxxxxxxx a ostatních xxxxxxxx&xxxx; xxxx v xxxx xx 06:00 xx 8:00 xxxxx x xx 20:00 xx 22:00 xxxxx xxxxxxxxx hlučných přístrojů.

Článek 5

Xxxxxxx pořádání xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1) Xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx mimo xxxx nočního xxxxx.

2) Xxxxxxxx z xxxxxxx x odst. 1 xx období xx 1. xxxxxx xx 30. září, v xxxx lze x xxxxx x sobotu xxxxxxx akce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x nich xxxxxxxxxx x x čase xxxxxxx xxxxx xx 22:00 xx 24:00 xxxxx, za podmínky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dle xxxx. 3 tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxx xxxx.

3) Xxxxxxx xxxxx xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx akce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxx předem, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xx akce xxxxx, xxxxxxx oznámí xxxxxx xxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx musí xxxxxxxxx:

x) Xxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxx

x) Adresu (není-li xxxxx ji xxxxx, xxx popis xxxxx) xxxxxx akce

d) Xxxxx xxxxxx xxxx

x) Čas xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx/xxxxx x xxxxxxxx, IČO/datum xxxxxxxx, xxxxx/xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pořádku (xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, bydliště), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxxx počet xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx

x) Předpokládaný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxx pořádání xxxx.

4) Xxxxxxxx x xxxxxxx x odst. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx venkovním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx i x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx:

x) x xxxxxx od 1. xxxxxx xx 30. xxxxxx v xxxxx x x xxxxxx xx xx 01:00 xxxxx xxxxxxx dne;

b) x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 15. xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx x x xxxxxx až xx 1:00 hodin xxxxxxx xxx;

x) x xxxxxx xx 16. xxxxx do 30. xxxxx ve xxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx a x xxxxxx xx xx 24:00 hodin.

Článek 6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx

1) Xxxx v xxxxxxxxxxxx xxx pořádat x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x příloze xxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxx z omezení x odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx klidu až xx 3:00 xxxxx xxxxxxx dne.

Článek 7

Zákaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Chomutova xxxxxxxx.

2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odst. 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx používání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) x xxxx z 31. xxxxxxxx xx 1. xxxxx xx 18:00 xxxxx xxx 31. xxxxxxxx xx 03:00 xxxxx dne 1. xxxxx;

x) xxxxx adventní xxxxxx x xxxx xx 17:00 xx 20:00 hodin;

c) xxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx 18.00 xx 22.00 hodin.

3) Zákaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx silami, bezpečnostními xxxxx, Městskou xxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Zrušovací ustanovení

1) Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2017, x ochraně xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx činností.

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Radou xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx dosavadních obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx města Chomutova.

Článek 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx 15.6.2022 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čl. 5 xxxx. 3 xxxx vyhlášky 3 xxxxxxxx dny předem.

Článek 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx vyhlášení.

David Xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx