Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX CHOMUTOV

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x výjimečném zkrácení xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx zasedání dne 19.4.2022 xxxxxxxxx x. 297/22 vydat x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x), x) a x) x §84 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx základě xxxxxxxxxx §5 xxxx. 7 xxxxxx x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška"):

Článek 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojmy:

a) provozovna - xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx živnost dle xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) akce xx xxxxxxxxx prostranství - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx x xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx přístupná kulturní, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx s produkcí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nerušící xxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx - osoba, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xx venkovním xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xx žádná xxxxx za xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx;

x) hlučné přístroje - xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobující xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx, drtičky xxxxx, motorové xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, vrtačky xxxx.);

x) xxxxx - xxxxxxxxxx město Xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx pyrotechnických výrobků xx pro účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pyrotechniky xxxxxxxxx Xx, X2, X3 xxxx F4 , divadelní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX a X2&xxxx; x ostatních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie XX x X2 ;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx venkovním xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xx venkovní xxxxxxxx, včetně odpalování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků z xxxxxxxxx prostor budov xx venkovního prostoru (xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx, xxxxx x xxxxxxx).

Xxxxxx 2

Xxx xxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx pořádek xx xxxxx x xxxxxxx xx zlepšení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxx potenciálně xxxxxxxx xx hlučných xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx městě xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x majetku. Xxxxx xxxx vyhlášky je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, zejména xxx xxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxx dodržovat xxxxx xxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxx

1) Doba xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx 22.00 xxxxx xx 06.00 hodin.

2) Xxxx xxxxxxx klidu xx zkracuje xx xxxxx xxxxxx xxxxx:

x) x xxxx x 24. xxxxxxxx xx 25. xxxxxxxx na xxxx xx 1:00 xx 6:00 hodin;

b) x xxxx x 31. xxxxxxxx na 1. ledna na xxxx xx 3:00 xx 6:00 xxxxx;

x) x xxxx x 30. xxxxx na 1. xxxxxx xx xxxx xx 1:00 xx 6:00 xxxxx;

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Chomutovských xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx na xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx x jednom xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxx až června, xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxx města Chomutova xxxxxxx po dobu 30 xxx xxxxxx, xx xxxx xx 1:00 xx 6:00 xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx je xxxxxxx zdržet xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; xxxx x xxxx xx 06:00 xx 8:00 hodin x xx 20:00 xx 22:00 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístrojů.

Článek 5

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx prostranství

1) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx pořádat xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxxxx klidu.

2) Xxxxxxxx z xxxxxxx x xxxx. 1 xx xxxxxx od 1. května xx 30. xxxx, x xxxx lze v xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx pokračovat x x xxxx xxxxxxx klidu xx 22:00 xx 24:00 xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx konání xxxx xxx odst. 3 xxxxxx článku. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat noční xxxx.

3) Výjimka xxxxx xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx akce na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx, nejdříve xxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx akce Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxxx xxxx

x) Popis xxxx

x) Xxxxxx (není-li xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxx akce

e) Xxx xxxxxxxx a ukončení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) Identifikační údaje xxxxxxxxxx (xxxxx/xxxxx x xxxxxxxx, XXX/xxxxx narození, xxxxx/xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx), xxxxxx telefonického xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx akce xxxxxxxx

x) Předpokládaný xxxxx xxxxx pořadatelské xxxxxx xxxxxxxxxx xxx pořádání xxxx.

4) Xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxx. 1 je pořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx venkovním prostranství x xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx x x xxxx nočního xxxxx takto:

a) x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 30. xxxxxx x xxxxx x v xxxxxx xx do 01:00 xxxxx xxxxxxx dne;

b) x xxxxxx od 1. xxxxxxxx xx 15. srpna xx xxxxxx, xx čtvrtek, x xxxxx x x xxxxxx až xx 1:00 xxxxx xxxxxxx xxx;

x) v xxxxxx od 16. xxxxx xx 30. xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx, v xxxxx a x xxxxxx xx do 24:00 xxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxxxxx akcí x xxxxxxxxxx

1) Xxxx x xxxxxxxxxxxx lze pořádat x ulicích x xxxxxxxxxx xxxxx vymezených x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxx x omezení x odst. 1 xxxx xxxxxxx pátky x xxxxxx, kdy xx xxxxx akce x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx až xx 3:00 xxxxx xxxxxxx dne.

Článek 7

Xxxxx xxxxxxxxx pyrotechniky

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxxx prostranství xx x zastavěném území xxxxxxxxxxxx xxxxx Chomutova xxxxxxxx.

2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků stanovený x xxxx. 1 xxxxxx článku se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pyrotechniky:

a) x xxxx x 31. xxxxxxxx xx 1. xxxxx xx 18:00 xxxxx dne 31. xxxxxxxx xx 03:00 xxxxx xxx 1. xxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xx 17:00 do 20:00 xxxxx;

x) první xxxxx x sobotu x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx 18.00 xx 22.00 xxxxx.

3) Xxxxx xxxxxxxxx pyrotechnických výrobků xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Městskou xxxxxxx Xxxxxxxx x složkami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2017, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx činností.

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx udělené Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Chomutova xxxxx dosavadních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx do 15.6.2022 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čl. 5 xxxx. 3 xxxx vyhlášky 3 xxxxxxxx dny xxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxx

1. náměstek xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx