Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxx 5/2022 statutárního xxxxx Hradec Xxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství

Zastupitelstvo města Xxxxxx Xxxxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 21.6.2022, ZM/2022/1739 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 4, 5, 6 zákona č. 541/2020 Xx., o xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o odpadech“) x x souladu x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) a §84 odst. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxxx x působnost vyhlášky

1. Xxxx vyhláška nastavuje xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx“). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx, xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx, nakládání s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx odpadem. Dále xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx odpadu vznikajícího xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxx příjem xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx.

2. Každý xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx určená Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx druh, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákonem x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:

x) původcem xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpad, právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výsledkem xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odpadu, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx odpad xxxxx §59 x 60 xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxx ,

x) stanovištěm xxxxxxxx nádob xx xxxxx, kde xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx individuální xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx zbavuje, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx zbavit ,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx rozumí xxxxxx x odděleně xxxxxxxxxxx xxxxx x domácností, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, textil, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx a akumulátory x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx povahy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x domácností; komunální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, zemědělství, xxxxxxxxx, rybolovu, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxxxx odpadních vod, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx životnosti xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx ,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kategorie x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx - xxxxxx, časopisy, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x lepenkové xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xx potravin x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx XXX lahví, XX (xxxxxxxxxxx) a XX (polypropylen) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EPS, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x odpady,

h) xxxxx - xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx obaly a xxxxxx,

x) xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx, plechovky xx potravin, xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx (PET xxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - jednotlivé xxxx svrchních i xxxxxxxx oděvů, obuv, xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx textil,

l) stavebním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx odpad, xxxxxxxxxx xxx stavební xxxx demoliční xxxxxxxx, xxxxxx vytěžené xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx míst.   Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx komunálním xxxxxxx. Stavební a xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnými právními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx odpad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech odpadů, xxxxxxxx se do xxxxx odpadu, xxxxxxx xx x Katalogu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpad, nebo xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx,

x) objemným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jejím rozměrům xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ze zahrad x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x kuchyňský xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, kanceláří, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx potravinářského průmyslu ,

x) komunitním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx soustřeďování xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx, jejich úprava x xxxxxxxx zpracování x xxxxxxxxx kompostárně xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zeleně, zahrad x xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ze zahrad x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx zbytky xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx ,

x) veřejným xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x další prostory xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx sloužící xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,9

x) sběrnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadů, x xxxxxx 120 x - 50001 (XX) x jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx,

x) xxxxxxx dvorem xx xxxxxxxx, xx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, odpad xx zahrad x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, vyřazená xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx atp.

t) xxxxxxxxx ke xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 3

Oddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu

1. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx kartony (Tetrapack),

c) xxxx,

x) kovy,

e) xxxxxxx xxxxx,

x) nebezpečný xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (odpad xx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx odpad x xxxxxxxxxx),

x) xxxxx xxxxx x tuky,

i) oděvy x textilní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad x xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Komunální xxxxx xx odkládá do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx www.hradeckralove.org pod xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx Odpadové xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Odpadkové xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Sběrné xxxxxx xxx xx svozová xxxxxxxxxx umístit jen xx účelem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx www.tridimevhradci.cz. Svozovými xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxx komunální xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx prostranstvích x hranice x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dalšího nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

5. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dvorů je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx řádem sběrného xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx), kov, xxxxxxxxxx odpady, xxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxx xx odkládají xx xxxxxxxx nádob pro xxxxxxxx soustředěný xxxxx xx určených stanovištích xxxx xx xxxxxx xxxxx.

7. Sběrné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx příslušným xxxxxxxx:

x) XXXXXXXX - xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, bioodpad xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx označením x xxxxxxx mechanickým xxxxxxxxxxxx

x) XXXXX - xxxxx modrá,

c) XXXXXX x Xxxxxxxxx - xxxxx xxxxx,

x) SKLO - xxxxx zelená x/xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx barev,

e) XXX - xxxxx xxxx,

x) XXXXX OLEJE - xxxxx oranžová,

g) XXXXX a XXXXXX - barva xxxxxxx x/xxxx xxxx,

x) ELEKTRO XXXXX - barva xxxxxxx,

x) XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX - barva xxxxx.

8. Xxxxxxxxxx odpad x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx odkládá xx xxxxxx dvory x xxxxxxxxx zbytky xx xxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xx kompostárnu (xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx pod xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x sekci Odpadové xxxxxxxxxxxx xxxxx).

9. Nebezpečný xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odděleně xxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx (xxxxx, plast, xxxx, xxxx, jedlé xxxxx x xxxx, xxxxxx) a výrobky x xxxxxxxxx životností xxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které se xxxxxx minimálně 2x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Radnice x xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx města x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města.

10. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx svozu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odpady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx odpad xxxxxxxx ve stanovený xxx x čas xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxxx.

11. Svoz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx minimálně 1 x xx dva xxxxx.

Xx. 4

Povinnosti xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx osoby xxxx povinny:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 odst. 1 xxxx xxxxxxxx x tyto odpady xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx umístěných xx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xx uveřejněný xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx města x xxxxx Xxxxxxxx hospodářství xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx sběrných xxxxx žhavý xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx komunální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx nemovité xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek x xxxxxx nemovité věci, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxx x dané xxxxxxxx xxxx:

x) zajistí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx x odděleně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx xxx oborem xxxxxxx xxxxx v xxxxx Odpadové hospodářství xxxxx xxxx si xxxxxxx jiným způsobem xxxxx x likvidaci xxxxxx.

x) xx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odpad xx xxxxxxx stanoviště, x xx v xxx xxxxx nejpozději xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxx xx provedeném xxxxx xxxxxxxx xx úklid xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odpad z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx stálé stanoviště, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxx druhu x xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx.

2. Právnické x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpad a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu (papír, xxxxx, xxxx, xxxx) xx stanovištích xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx jsou zveřejněny xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx xxx xxxxxxx rozvoje xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města. Xxxxxx xx vybírá jednou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx převodem na xxxx města.

Čl. 6

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompostují. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kompost xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxx a případně x dalšímu xxxxxxx xx xxxxxxx (za xxxxxxxx x x xxxxxxx se zákonem x. 156/1998 Xx. x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxx). Xxxx informací x xxxxxxxxx kompostárně naleznete xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx města x xxxxx Odpadové xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx životností v xxxxx služby xxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx)

1. Xxxxx v xxxxx xxxxxx pro výrobce xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) elektrozařízení,

b) xxxxxxx x akumulátory,

c) pneumatiky.10

2. Xxxxxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odst. 1. xxxx. x), x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kontejnerů x xxxxxx XXXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx v mapovém xxxxxxxx xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx xxx odborem rozvoje xxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx.1 tohoto článku xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx xxx xxxxxxx rozvoje xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx hospodářství xxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxxx s movitými xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podle xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx pořadí jeho xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx. Xxxxx-xx odpad xxxxxxxx použít, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx recyklovat, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Nelze-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx možné odpad xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx).

2. Xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx XX-XXX xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx soustřeďování xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu je xxxxxxxxx například x xxxxxx xxxxxxxx věcmi - kuchyňské vybavení, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx kola, funkční xxxxxxx xxxx. XX-XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dvorů, jejichž xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx xxx xxxxxxx rozvoje xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx možné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 10

Xxxxxx x xxxxxxxx

1. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx či dle xxxxxx x. 251/2016 Xx., o některých xxxxxxxxxxx.

2. Kontrolu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxx pracovníci Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Králové x x mezích xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx dodržováním xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx přehled umístění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunální xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x sekci Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška.

3. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx x. 3/2015 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a

stavebním xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kompostování xx xxx 26. xxxxxx 2015, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 6/2015, kterou xx mění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 3/2015, o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxx 27. xxxxx 2015, x xxxxxx xxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 1/2016, kterou xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Hradec Králové x. 3/2015 o xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kompostování xx xxx 29. xxxxxx 2016.

Čl. 12

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx patnáctého xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

xxxx. PharmDr. Xxxxxxxx Hrabálek, XXx.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xx. Jiří Xxxxx

xxxxxxxx primátora