Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ MĚSTO XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX OLOMOUCE

OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX x. 4/2022

x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x ochraně xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebám xxxxxxxxxx

xx xxxxx Olomouci

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx xx na xxxx zasedání xxx 7.3.2022 xxxxxxxxx x. 42 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx města Xxxxxxxx.

(2) Xxxxx této obecně xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx města.

Článek 2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx všechna xxxxxxx, xxxxx, tržiště, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, parky x xxxxx prostory xxxxxxxxx každému xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx vlastnictví x xxxxxx xxxxxxxx .

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx prostranství.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx rozumí xxxxxxx xxxx opomenutí xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pevnou xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxxx účel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx města xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx“) se xxxxxx xxxxxxx lavičky, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, nádoby xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x koši x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zastávky xxxxxxx xxxxxxx, dopravní značení x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, stojany xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, sportovní xxxxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxx, xxxxxxxx plochy, xxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxx městské památkové xxxxxxxxx xx dán xxxxxxx, která vede xx xxxxxxx straně xx křižovatky xxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx x ulicí Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx z Poděbrad, xx xxxxx straně xxxxxxx linii tereziánského xxxxxxxx, překračuje rameno xxxx Xxxxxx (Mlýnský xxxxx) a pokračuje Xxxxxxxxxxx ulicí a xx západní xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Legionářskou xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Studentskou. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vozovkami, xxxxxxxx xxxx celý xxxxxxx xxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx&xxxx; x xx xxxxxxxx znázorněn v xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx počínat xx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ulic x xxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

(2) Xxx způsobí xxxxxxxxxx xxxxx či jiného xxxxxxxxx prostranství, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 3

(3) X případě znečištění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odstraní neprodleně xxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx zvíře x xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx doprovází.

(4) Je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx: 3

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx obalů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zbytků xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, jízdenek, xxxxxxxxx xxxxxxx apod.;

b) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx potřeby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splaškovými xxxxxx, oleji, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) převracením a xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, inzerátů x xxxxxx xxxxxxxx xxxx plakátovací xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx krmiva a xxxxxxxx pro ptactvo x xxxx zvířata x výjimkou krmení xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 4.

(6) Xxxxxxxxxxxxx stánků (xxxxxx), xxxxx prodávají xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spotřebě (xxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx opatřit xxxx užívaný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nádob xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx stav x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Provozovatel xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sportovní, xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx sběrné xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxx akci x xxxx znečištění.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezervaci xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nádoby xx xxxxxxxxx odpad - xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx - mimo xxx, kdy je xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx si xxx, xxx xxxxxxxxxx znečištění xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx záhony x xxxxxxxxxx xxxxxxxx plochy,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx ploch veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xx nich či x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx škodlivých xxxxx, xxxx.),

x) jakkoli xxxxxxxx xxxxx znečišťovat (xxxxxxx odhazováním xxxxxxx, xxxxxxxxxx nelegálních xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx barev, vykonáváním xxxxxx xxxxxxx, xxxx.),

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sportovním xxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx jinak xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx zeleně,

g) spát x nocovat ve xxxxxxx xxxxxx,

x) tábořit,

i) xxxxxxxxxx ohně x xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastníkem xxxxxxx xxxxxx,

x) bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx zásahů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx její xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zákazy xxxxxxx x xxxx. 2 xxxxx přiměřeně x xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx .

(2) Xxxxxx xxx dodržováním této xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2020, x xxxxxxxxx čistoty xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o ochraně xxxxxxx zeleně x x užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti xx městě Olomouci xx dne 29.6.2020.

(4) Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Miroslav Xxxxxx, XXX v.r.

primátor

JUDr. Xxxxxx Xxxxx, XXX x.x.

1. náměstek xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1 OZV x. 4/2022

MPR Olomouc