Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX x. 4/2022

o xxxxxxxxx čistoty xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx zeleně a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebám veřejnosti

ve xxxxx Olomouci

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 7.3.2022 usnesením x. 42 usneslo vydat x souladu s xxxxxxxxxxx §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně závaznou xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxx x udržování xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zeleně x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx města Xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx směřujících x xxxxxxxxx xxxxxxx x ochrany xxxxxxx xxxxxx, zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vytváření xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx estetického xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx všechna náměstí, xxxxx, xxxxxxx, chodníky, xxxxxxx zeleň, xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx vlastnictví x xxxxxx prostoru .

(2) Xxxxxxxx zelení se xxxxxx veškerá zeleň, xxxxx xx nachází xx veřejném prostranství.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejných prostranství xx xxxxxx xxxxxxx xxxx opomenutí xxxxx, x xxxxx důsledku xxxxx ke znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. jinou xxxx xxxxxxxxxx narušit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx města sloužícím xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „veřejně prospěšná xxxxxxxx“) se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxx x sáčky, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, pítka, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, parkovací xxxxxxxx, xxxxxx hřiště, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x pergoly.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx vede xx severní straně xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x ulicí Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx Třídou Xxxxxx z Xxxxxxxx, xx jižní straně xxxxxxx xxxxx tereziánského xxxxxxxx, překračuje xxxxxx xxxx Moravy (Mlýnský xxxxx) x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Třídou Svobody x Legionářskou xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx městské památkové xxxxxxxxx xxxxxx ulicemi x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx ulic x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx způsobí xxxxxxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx znečištění 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 3

(3) X xxxxxxx znečištění xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx prostranství výkaly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx znečištění xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx chvíli xxxxxxx xxxx která xx doprovází.

(4) Je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx: 3

a) xxxxxxxxxxx smetí, papírů, xxxxx všeho druhu xxxxxx obalů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jídel, xxxxxx ovoce x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx apod.;

b) pliváním, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx exkrementy, splaškovými xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nádob xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, plakátů, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx plakátovací xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxx x krmítcích x xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx zakázáno xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 4.

(6) Provozovatelé xxxxxx (xxxxxx), kteří xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x bezprostřední spotřebě (xxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx prostranství xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx odpadky, xxxxxxx x jejich stav x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyprázdnění. Rovněž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx obchodní, sportovní, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx účastníků xxxx x po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx akci x xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Na xxxxxxxxx prostranstvích x xxxxxxx xxxxxxxxx rezervaci xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx komunální odpad - xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx - xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx si xxx, xxx nezpůsobil znečištění xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx zeleně xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx motorovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xx nich xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, kůry, xxxxx a plodů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxx přesazováním, nevhodným xxxxxx, xxxxxxxx škodlivých xxxxx, xxxx.),

x) jakkoli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládek xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx.),

x) xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx, xxxxxxxxxxx, kolečkových xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx ploch xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx takovýto xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx jinak xxxxxxxxx xxxxxx x psychotropní xxxxx x plochách xxxxxxx zeleně,

g) xxxx x nocovat xx xxxxxxx zeleni,

h) tábořit,

i) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) bez souhlasu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vysazovat xx xxxxxxxxxxx ploch xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx zásahů do xxxxxxx xxxxxx prováděných xxx xxxx xxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x odst. 2 xxxxx xxxxxxxxx x xxx místa, xxx xxxx veřejná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx .

(2) Dohled xxx xxxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxx Městská xxxxxxx Xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx se xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 5/2020, o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx zeleně a x užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti xx městě Xxxxxxxx xx xxx 29.6.2020.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx vyhlášení.

Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxx, XXX x.x.

xxxxxxxx

XXXx. Xxxxxx Xxxxx, MBA x.x.

1. xxxxxxxx primátora

Příloha x. 1 XXX x. 4/2022

MPR Olomouc