Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

OBECNĚ XXXXXXX VYHLÁŠKA

STATUTÁRNÍHO XXXXX XXXXXXX XXXX

x. 2/2022

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vybraných xxxx x xxxxx xxxx

xxxxxxxxx xxx 25.1.2022

účinnost xx 17.2.2022

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 2/2022 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vjezdu x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx a xxxxx měst

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 25.1.2022, usnesením x. XX/21/1/22 xxxxxxx xxxxx na základě §14 xxxxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x v souladu x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx vyhláškou xx xxxxxx místní poplatek xx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx (dále xxx „xxxxxxxx“)1).

Xx. 2

Předmět poplatku

(1) Xxxxxxxx xx vybírá xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx vozidlem do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx2), xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxx značkou3). Povolením x xxxxxx nejsou xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxx xxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx vymezuje komunikacemi: Xxxxx Jiřího - xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Sadová, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Pod Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxx, Xxxx louka, Xxxxxxxxx xxxxxxx, náměstí Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Karla IV., X. X. Xxxxxxx - xxxx, Ondřejská, Xx Vyhlídce - xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Hynaisova, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx - xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

Xx. 3

Xxxxxxxxx x xxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxxxxx xx fyzická xxxx právnická osoba, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxx x motorovým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx x xxxxxx“).

(2) Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "správce xxxxxxxx")5) x budově Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary xx xxxxxx Xxxxxxxxx xx. 2035/21, kde xx vydává xxxxxxxx x vjezdu na xxxxxx podle čl. 5. Xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx jdoucích xxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx povolení k xxxxxx“) lze po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zřízených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx, xxxxxxx aplikace).

Čl. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx6) :

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo pobytu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx svých xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka,

c) xxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx“), xx které xx xxxxxxxx k vjezdu xxxxxxxx, dobu xx xxxxxx xx xxxxxxxx x vjezdu vydáváno, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního státu Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx zmocněnce x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.

(3) Dojde-li xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x ohlášení, je xxxxxxxxx povinen xxxx xxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx7).

(4) X xxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx povinnost ohlásit xxxx rozhodný pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 3, xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zaniká; xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité povahy8).

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vjezdu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xxxxxxxx xxxxxxx (XXX/XX) xx tomto jednorázovém xxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx povolení k xxxxxx):

x) uživatelé xxxxxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doprovázených9),

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravy (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a pohotovostní xxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří s xxxx bezprostředně a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx havárii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx části,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx území v xxx příjezdu a x den odjezdu x ubytovacího zařízení,

f) xxxxx požívající xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x označením xxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem11).

(7) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxx úřední xxxxx.

Xx. 5

Xxxxx poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vozidlo 100,- Xx za xxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xx xxxxxx s xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částkou:

a) xx jedno xxxxxxx (1 SPZ/RZ)

na 30 xxx

xx xxxx

2 000,- Xx

x) xx jedno xxxxxxx (1 XXX/XX)

xx 90 dní

ve výši

 4 000,- Kč

c) xx xxxxx xxxxxxx (1 XXX/XX)

xx 365 xxx

xx xxxx

14 000,- Xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vozidla

(4 XXX/XX)

xx 365 xxx

xx xxxx

28 000,- Kč

Čl. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx částkou vyšší xxx 21.000,- Xx xx xxxxxxx nejpozději xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx k vjezdu.

Čl. 7

Xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx přihlášené12) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lázeňském xxxxx, xxxxx xxx blízké13), xxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxx děti,

b) xxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx užívají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; osvobození xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx ZTP/P x xxxxxx průvodci,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: příspěvkových xxxxxxxxxx, xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx, xxxxx Karlovy Xxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx a Okresního xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, Okresního státního xxxxxxxxxxxxxx x Karlových Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx x Karlových Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx inspekce, Krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx práva přednostní xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxx; bezpečnostního xxxxx, xxxxxx se rozumí xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České republiky, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba x Úřad pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx Xxxxxxx Xxxx poskytnuta xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb14),

h) xxxxxxxxx vozidel při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx území na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary. Požadavek xx výkon xxxxxxxx x xxxxxxxxx území xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x vjezdu,

i) člen Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx při výkonu xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 2 xxxx. d),

j) xxxxxxxxx xxxxxxx osvobození xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 4 odst. 6.

Xx. 8

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx zaplacen xxxxxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek platebním xxxxxxx xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx15).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx poplatek xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit xx na xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledujícím xxxx xxxx16).

Xx. 9

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 12/2019 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vjezdu s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx města.

Čl. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, XXX, x.x.

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx, x.x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary

1) §1 písm. x) zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen xxxxx x místních poplatcích“)

2) Xxxxxxxx xxxxx x. 321/2012 Xx., o xxxxxxxxx lázeňského místa Xxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx místa Xxxxxxx Xxxx

3) §10 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Karlovy Vary, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obce x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14x odst. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §14a xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

9) §41 zákona č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

10) Např. Xxxx. 157/1964 x Xxxxxxxx úmluvě o xxxxxxxxxxxxxx stycích, Zákon 326/1999 o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky

11) §67 xxxxxx č. 361/2000 Xx., o provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

12) Fyzické osobě xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx odlišené xxxxxx xxxxxx

13) §10 xxxx. 1 věta xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14) Xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

15) §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

16) §11 xxxx. 3 zákona x místních xxxxxxxxxx