Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXX KARLOVY XXXX

x. 2/2022

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx

xxxxxxxxx dne 25.1.2022

účinnost xx 17.2.2022

Xxxxxx závazná xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 2/2022 o místním xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 25.1.2022, xxxxxxxxx x. XX/21/1/22 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x v xxxxxxx x §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx vyhláškou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povolení k xxxxxx s motorovým xxxxxxxx do vybraných xxxx x částí xxxx (dále jen „xxxxxxxx“)1).

Xx. 2

Xxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx se vybírá xx xxxxxx xxxxxxxx x vjezdu x xxxxxxxxx vozidlem xx xxxxxxxx xxxxx vnitřního xxxxx xxxxxxxxxx místa Xxxxxxx Xxxx2), do xxxxx xx jinak xxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx3). Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ostatní povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxx xxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx vymezuje komunikacemi: Xxxxx Xxxxxx - xxxx, Křižíkova, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx vrch, Xxx Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxx, Xxxxxxx, Lázeňská, Xxxxx xxxxx, Mariánská, Xxxxxxxxxxxxxxxxx - část, Xxxx xxxxx, Divadelní xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx XX., X. X. Pavlova - xxxx, Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxxx - xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx - xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

Xx. 3

Poplatník x xxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx území (xxxx jen „xxxxxxxx x xxxxxx“).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxxxx financí x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx")5) x budově Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary xx adrese Xxxxxxxxx xx. 2035/21, xxx xx vydává xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx podle čl. 5. Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx až sedm xx xxxx xxxxxxxx xxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxx“) xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx vydat xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx).

Xx. 4

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx.

&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx6) :

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx sídlo, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx jménem xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně poskytovatelů xxxxxx služeb v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx“), xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, dobu na xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vydáváno, xxxxxx xxxxx dokládajícího xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx či xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx údajů požadovaných x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx7).

(4) X xxxxxxx, že poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 3, nárok na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx8).

(5) Xxx vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX/XX) xx xxxxx jednorázovém xxxxxxxx k vjezdu.

(6) Xx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx (nevydává xx povolení k xxxxxx):

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a uživatelé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx9),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x viditelně označená xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) uživatelé vozidel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx odstraňují havárii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx či xxxx části,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxx odjezdu x ubytovacího zařízení,

f) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx práva10),

g) uživatelé xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem11).

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odst. 1 xxxx jeho změnu xx nevztahuje xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 5

Sazba poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vozidlo 100,- Kč xx xxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx poplatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xx xxxxx xxxxxxx (1 XXX/XX)

xx 30 xxx

xx výši

2 000,- Xx

x) xx xxxxx xxxxxxx (1 SPZ/RZ)

na 90 xxx

xx xxxx

&xxxx;4 000,- Kč

c) xx xxxxx vozidlo (1 XXX/XX)

xx 365 xxx

xx xxxx

14 000,- Xx

x) xxxxxxxx maximálně xx xxxxx xxxxxxx

(4 SPZ/RZ)

na 365 xxx

xx výši

28 000,- Xx

Xx. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 21.000,- Xx xx splatný xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx12) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx území, xxxxx xxx xxxxxx13), xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx děti,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx užívají xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx ZTP/P x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obecně prospěšných xxxxxxxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxxx kraje, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, Okresního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx x Karlových Varech, Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Varech,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx práva xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobrovolných xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx záchranný xxxx Xxxxx republiky, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) pořadatelé konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx pořadateli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary poskytnuta xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxx sociálních xxxxxx14),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx požadavku xxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx x lázeňském xxxxx xxx xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odboru xxxx velitele městské xxxxxxx na žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxx,

x) xxxx Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx paušální xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnosti podle xx. 4 xxxx. 6.

Xx. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx poplatek zaplacen xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx výši, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx15).

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx může xxxxxxx poplatku xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxx osud16).

Čl. 9

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 12/2019 x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx míst x xxxxx města.

Čl. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxx vyhlášení.

Ing. Andrea Xxxxxxx Ferklová, XXX, x.x.

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx města Karlovy Xxxx

Xxx. Tomáš Trtek, x.x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Vary

1) §1 xxxx. x) zákona x. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen zákon x místních poplatcích“)

2) Xxxxxxxx xxxxx x. 321/2012 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary x Xxxxxxx xxxxxxxxxx místa Xxxxxxx Xxxx

3) §10 xxxx. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx, xxxxxx xx vymezují xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zásobování

5) §15 xxxx. 1 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

6) §14x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14x odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §14x xxxx. 6 zákona x xxxxxxxx poplatcích

9) §41 xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

10) Xxxx. Xxxx. 157/1964 x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx stycích, Zákon 326/1999 x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky

11) §67 xxxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

12) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pobyt x xxxxxxxxx xxxxx xx vydá povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx barvou

13) §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14) Zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

15) §11 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

16) §11 xxxx. 3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx