Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX ZÁVAZNÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX

x. 7/2021

o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxx 02.11.2021

účinnost xx: 1.1.2022

Xxxxxxxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx na svém xxxxxxxx dne 02.11.2021 xxxxxxxxx x. XX/251/11/21 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §59 xxxx. 4 xx 6 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x odpadech (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx“), a x xxxxxxx x §10 písm. x) x §84 odst. 2 písm. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx Xxxx (xxxx xxx „město“), včetně xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxxx xx území xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x komunálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikají-cích xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) s výrobky x xxxxxxxxx životností1.

2) Xxxxx xx povinen xxxxx xxxx movitou xxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxx systému, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, kategorii xxxx xxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odpadech a xxxxx vyhláškou2.

3) V xxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx movitou xxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx městem k xxxxxx xxxxx určeném, xxxxx se město xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx3.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx soustřeďování xxxxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx městem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky:

a) Xxxxxxxxxx rozložitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx původu, x) Xxxxx,

x) Plasty včetně XXX lahví,

d) Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxx (barevné, xxxx),

x) Kovy,

g) Xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Objemný odpad,

i) Xxxxx xxxxx x xxxx,

x) Xxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxx odpad.

2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadem xx xxxxxx zbylý komunální xxxxx xx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x).

3) Místem x odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx x objemu 80, 110/120, 240, 660 xxxxx, kontejnery x objemu 1100 xxxxx, zvony xx xxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx určená xxx xxxxxxxxx s xxxxxx města, kde xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx přehled xx zveřejněn xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxx://xxxx.xx/xx/xxxxxx);

x) zastávky mobilního xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx místech (xxxxxxx x místa svozu xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxx://xxxx.xx/xx/xxxxxx a v xxxxxxxxx: https://mmkv.cz/cs/krl).

4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoviště xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Trvalým xxxxxxxxxxx je místo, xxx xxxx xx xxxxxxxxx vlastníka tohoto xxxxxxx x v xxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx základě, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, kde xxxx xxxxxx xxxxxx přechodně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněnou xxxxxx.

5) Magistrát města Xxxxxxx Vary může xxx jednotlivé případy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 x stanovit xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxx://xxxx.xx/xx/xxxxxx a v xxxxxxxxx: https://mmkv.cz/cs/krl).

Článek 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, skla, xxxx, xxxxxxx olejů x tuků, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx

1) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, skla, xxxx, xxxxxxx olejů x xxxx, textilu, xxxxxxxxxx kartonů slouží xxxxxxxx sběrné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx města: https://mmkv.cz/cs/odpady).

2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx barevně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sbíraného xxxxxx:

x) Papír - xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxx PET xxxxx - xxxxx xxxxxx žlutá, xx xxxxx x nápojovým xxxxxxxx,

x) Sklo - xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxx/xxxx, xxxxxx

- xxxxxxx xxxx, bílá

- čiré xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx - barva xxxxxx xxxxx, sbírán xx xxxxx x plasty,

e) Xxxx - xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx 1100 x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) Textil - xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx polepem,

g) Xxxxx oleje x xxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3) Papír, xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxx oleje a xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odevzdávat xx xxxxxxxx dvorech (xxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxx://xxxx.xx/xx/xxxxxx, xx. druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx. x xxxxxxxxxx, která xxxx určená pro xxxxxxxxx s odpady, xxxx. xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx - viz xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města: https://mmkv.cz/cs/odpady, xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

4) Jedlé oleje x tuky se xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxxx, určených x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x uzavřených xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5) Nebezpečné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx celoročně xx xxxxxxxx dvorech (xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx: xxxxx://xxxx.xx/xx/xxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx4.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původu

1) Biologicky xxxxxxxxxxxx odpad rostlinného xxxxxx xx pro xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelný komunální xxxxx, xxxxx neobsahuje xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx živočišného původu, xx. xxxxx ze xxxxxx, kuchyňské odpady xxxxxxxxxxx původu - xxxxxx, xxxxx, zelenina xxxx.

2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na vlastním xxxx xxxxxxxxxx pozemku, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx hnědých xxxxxxxx xxxxx o xx-xxxx 120 x, xxxx. 1100 x. Xxx rodinné xxxx xx určena xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx 120 x.

3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx pověřený zaměstnanec Xxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx.

4) Xxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejdále 5 metrů od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5) Sběrné xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx, nejpozději xxxx xx 6.00 xxxxx. Xxxxxx nádoby xxxx xxx x xxx xxxxx xx provedení xxxxx xxx zbytečného xxxxxxxx x dočasného xxxxxxxxxx odstraněny, xxxxxxxxxx xxxx do 22.00 xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx uvedené xxxxxx nádoby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx den na xxxxxxx xxxxxxx stanoviště xxxxxxx vyvezeny.

6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx oprávněnou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dnech (xxx přehled xx xxxxxxxx stránkách města: xxxxx://xxxx.xx/xx/xxxxxx).

7) Biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx rostlinného xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Správou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ul. Xxxxxxx 205/4, Karlovy Xxxx - Stará Role.

Článek 5

Xxxxxxx xxxxx

1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx umístěn xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx. x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, lyže, xxxxx xxxx.

2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. 1x ročně xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx odebírán xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovištích do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx webových stránkách xxxxx: xxxxx://xxxx.xx/xx/xxxxxx x x měsíčníku: xxxxx://xxxx.xx/xx/xxx.

3) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxx města: https://mmkv.cz/cs/odpady).

Xxxxxx 6

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1) Směsným komunálním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx komunální odpad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 80, 110/120, 240, 660 x 1100 x.

3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - „Ohlašovací xxxxxxxxx k místnímu xxxxxxxx xx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx“, pověřený xxxxxxxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxx Vary. Xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách xxxxx: https://mmkv.cz/cs/mistnipoplatky.

4) Možnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nádob:

a) 80, 110/120 x - 2x měsíčně, 1x xxxxx, 2x xxxxx,

x) 240, 660, 1100 x - 1x týdně, 2x xxxxx.

5) Xxxxxxxx xx xxxx komunálního xxxxxx xx stanoven xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci zveřejněnou xx webových xxxxxxxxx xxxxx: https://mmkv.cz/cs/vyhlasky, x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Vary.

6) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem udržování xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostranstvích xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x podnikání xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx k xxxxxxxx uličních xxxxxx.

7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zajišťován xxxxxxxxxx osobou. Ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyznačením xxxxxxxx xxxxx, nesmí být xxxx xxxxxxx odstraněny.

8) Xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx stanovišti xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx umísťují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob

nejdříve x xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6.00 xxxxx. Xxxxxx nádoby xxxx xxx x xxx svozu xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 22.00 xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajišťují xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svozový xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikajícím xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob

1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x městem xxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx.:

x) Papír,

c) Xxxxxx xxxxxx XXX xxxxx,

x) Xxxxxxxx karton,

e) Xxxx (xxxxxxx, xxxx),

x) Xxxx

xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx využitelných xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů umístěných xx území xxxxx xxxx do sběrných xxxxx x zapojených xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxx://xxxx.xx/xx/xxxxxx, xx. druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx).

2) Xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xx stanoví dle xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxx://xxxx.xx/xx/xxxxxx.

3) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx na xxxx xxxxx.

4) Podmínky x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a podnikající xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: https://mmkv.cz/cs/odpady.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x demoličním xxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx vznikající xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Stavební x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx využití, xxxxxxx xx odstranění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx náklady.

3) Xxxxxxxx x demoliční xxxxx, který je xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení k xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xx recyklaci) xxxxxxxxxx xxxxxx.

4) Fyzické xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města: xxxxx://xxxx.xx/xx/xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vybraných xxxxxxxx dvorech na xxxxx xxxxx. Přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx dvorů xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: https://mmkv.cz/cs/odpady.

5) Xx zakázáno xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx odpad xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx x výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx

(xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx)

1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x domácností (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, televizory, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx apod.).

2) Xxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxxxxx xx místech xxxxxxxx odběru. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x sběrné xxxxx x zapojená zařízení xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx města, xxx je městem xxxxxxxxxxx sběr (xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: https://mmkv.cz/cs/odpady), xxxx stacionární kontejnery xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxx sběr xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx.). Xxxxxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na webových xxxxxxxxx xxxxx: https://mmkv.cz/cs/odpady.

3) Xxxxxxx přenosné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pocházející x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx, mikrotužkové x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x velké xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, 9X xxxxxxx baterie, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.) xx xxxxxxxxxxx xx místech xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx odběru xxxx x xxxxxx xxxxx x zapojená xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx města, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (viz xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města: https://mmkv.cz/cs/odpady).

Článek 10

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxx.

2) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx jednotlivé xxxxxx určeny.

3) Každý xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uzavřít x xxx z nich xxxxx xxxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxx, XXX xxxxx x xxxxxxxxxx obalů) xx xxxxx xxxxxxx xxxx vložením xx xxxxxx nádoby xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, stlačením, xxxxxxxxxx xxxx.).

4) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, aby nedocházelo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odpadů x znečišťování prostranství xxxxx xxxxxxxx nádob x xxxxxxxxx sběrných xxxxx5.

5) Je zakázáno xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

6) Xx zakázáno xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx6.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx statutárního města Xxxxxxx Xxxx č. 14/2007, o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, XXX

xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx magistrátu xxx: ……………………………

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx: …………………………..