Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx se xxxxxxx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 7.3.2022 usneslo xxxxxxxxx č. 254/22 xxxxx xx základě §59 xxxx. 4 x 5 xxxxxx x. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx (dále xxx „zákon x xxxxxxxx"), x xxxxx §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx systém odpadového xxxxxxxxxxxx").

2) Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx statutární xxxxx Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx") xxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx fyzických osob,

b) xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx

1) Xxxxxxxxxx kartony xx xxx účely xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx (xxxx. xx xxxxx, xxxx, xxxxx x jiných xxxxxxxxx).

2) Xxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx rozumí xxxx, xxxxx svou xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x plastům (xxxx. drobné xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx apod.); xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx rozkladu (např. xx zahrad, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx.

4) Nebezpečný xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.11

5) Objemný xxxxx xx xxxxxx komunálního xxxxxx, xxxxx pro xxxxx rozměry xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx do sběrných xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx odpad (např. xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx apod.).

6) Směsný xxxxxxxxx odpad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx, kde xxxx trvale umístěny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx (papír, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x drobné xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x tuky x xxxxxx xxxxxxxxx odpad). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zveřejněn xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxx.xxxxx.xx.

8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x na webových xxxxxxxxx xxx.xxxxx.xx.

9) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx; ve městě xxxx čtyři xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx X Xxxxxxxx xxxxx č. x. 4605, Pražská (Xxxxx Technických xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx), Jiráskova x. p. 4597 x Kamenná x. x. 5163.

10) Stavební x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zákonem.21

Článek 3

Xxxxxxx komunálního odpadu

Komunální xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx:

x) xxxxx;

x) xxxx;

x) plasty, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx;&xxxx;&xxxx;

x) ostatní kovy; 

biologicky xxxxxxxxxxxx odpad;

jedlé oleje x xxxx;

xxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxx komunální xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx -

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx 1100 litrů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5000 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx XXXXX.

3. xx xxxxxxxx sběrné xxxxxx xx sběrném xxxxx;

x) xxxx -

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxxx xxxxx o xxxxxx 1300 xxxxx (xxxx) umístěných xx xxxxxxx stanovištích xxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5000 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx SKLO.

3. xx xxxxxxxx sběrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx -

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx 1100 xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob,

2. xx xxxxxxxxxx polopodzemních xxxxxxxxxx x objemu 5000 litrů, označené xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx XXXXXX.

3. do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx sběrném xxxxx;

x) xxxxxxx kovy - xx xxxxxxxx sběrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx -

1. do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vybraných sběrných xxxxxxx, kterými xxxx xxxxxx dvůr Xxxxxxx (Xxxxx Technických xxxxxx xxxxx Chomutova - xxxxxx skládka) x xxxxxx xxxx Jiráskova x. x. 4597,

2. xx zvláštních xxxxxxxx xxxxx xxxxx barvy x xxxxxx 120 x 140 xxxxx xxxxxxxxxxxxx výhradně x xxxxxxxx domům,

3. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxx xxxxx x xxxxxx 1100 litrů xxxxxxxxxx xx stálých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob;

f) xxxxx oleje x xxxx - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx 240 xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;41&xxxx;&xxxx;&xxxx;

x) xxxxxxx xxxxx -

1. xx zvláštní xxxxxx xxxxxx xx sběrném xxxxx,

2. do velkoobjemového xxxxxxxxxx umístěného na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx - xx zvláštní sběrné xxxxxx xx sběrném xxxxx;

x) xxxxxx komunální xxxxx -

1. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx x objemu 110,120 nebo 240 xxxxx x rodinných xxxx xxxx kontejnery x xxxxxx 1100 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx),

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5000 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXXX XXXXX.

3. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dvoře,

4. xx xxxxxxxxxxx xxxx rozmístěných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxx xxxxxx směsný komunální xxxxx vzniklý na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxx

1. Osoby jsou xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx složky xxxxxxx v xxxxxx 3 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxx xxxxxx 4 xxxxxxxx,

x) xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx xxxxxx xxx článku 4 vyhlášky,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx (např. XXX xxxxx) xxxx xxxxxx papíru (např. xxxxxxx) před odložením xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) plnit xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x odpad x xxxx při xxxxxxxxxx nevypadával.

2. Majitelé xxxxxxx, ke xxxxxx xxxx přidělena xxxxxx xxxxxx o xxxxxx 110,120 nebo 240 xxxxx mají povinnost xxxxxxxxx tuto xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx místo. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxx musí xxx xxxxxx umístěna na xxxxxxx či v xxxxxxxxxx xxxxxxxx objektu.

Článek 6

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx stavební x demoliční xxxxx xxxxxxxxxx na území xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx sběrném dvoře x Pražské xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. 

Xxxxxx 7

Místa xxx přebírání xxxxxxx x ukončenou životností

Město xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popř. xxx.xxxxx.xx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx elektrozařízení.

Článek 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) č. 2/2020, xxxxxx xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx a odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxx 15.6.2020;

x) č. 1/2017, x omezení xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxx, ze dne 30.1.2017.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxx 1.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx

1. §7 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, který x) vykazuje xxxxxxx xxxxx z nebezpečných xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx, b) se xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, kterému xx x Xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečný xxxxx, nebo x) xx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo je xxx znečištěn.); nařízení xxxxxx (EU) x. 1357/2014 xx xxx 18. prosince 2014, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx 111 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/XX o xxxxxxxx x x xxxxxxx některých směrnic; xxxxx xx xxxx. x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx

2. §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx (Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vznikající xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.)

3. město xx xxxxxxxxx, xx plní xxxxxxxxx §59 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxx xxxxx (Xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx soustřeďovat xxxxx xxxxxx, skla a xxxx, pokud xxx xxxxxxx x ohledem xx další způsob xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx recyklace.)

4. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxx vložením x uzavřených plastových xxxxxxx (xxxxxxx) xx x xxxx xxxxxx xxxxxx

5. město přiděluje xxxxxx xxxxxx nádoby xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 27,5 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu na xxxxx x xxxxx

6. §16 xxxxxx č. 542/2020 Xx.: (Výrobce x xxxx mohou xx xxxxxx zřízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastaveného touto xxxx. Touto xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx určité xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx, xx spolupráci x xxxx zřídila xxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx využití xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobci. X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx zpětně xxxxxxxx x místě zpětného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Výrobce xx povinen xxxxxxxxxx xxxx, na jejímž xxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxx.)