Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX MĚSTO XXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 7.3.2022 xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/22 xxxxx xx xxxxxxx §59 xxxx. 4 x 5 zákona x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxx"), x podle §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „vyhláška"):

Článek 1

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví místa, xxx statutární xxxxx Xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx") přebírá:

a) xxxxxxxx x demoliční xxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx výrobce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Základní xxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) obaly (xxxx. xx xxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx).

2) Drobnými kovy xx pro účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxx. drobné xxxxxx xxxxxxxx xxx ostrých xxxx - plechovky xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.); ostatními xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx rostlinného xxxxxx xxxxxxxxxxx aerobnímu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, domácností) x xxxxxxxx jedlých xxxxx x xxxx.

4) Nebezpečný xxxxx xx definován xxxxxxx.11

5) Objemný odpad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx.).

6) Xxxxxx xxxxxxxxx odpad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 3 xxxx. x) xx x) xxxx vyhlášky.

7) Xxxxx xxxxxxxxxx sběrných xxxxx - xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sběrné nádoby xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx odpadu (papír, xxxx, plasty, nápojové xxxxxxx x xxxxxx xxxx, biologicky rozložitelný xxxxx, xxxxx xxxxx x tuky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách města, xxxx. www.tsmch.cz.

8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontejnerů - xxxxxxxxxx, xx které xx xx přechodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx objemného xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.xxxxx.xx.

9) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozní xxxx; xx xxxxx xxxx čtyři xxxxxx xxxxx nacházející xx xx xxxxxxxx X Xxxxxxxx mlýna x. x. 4605, Pražská (Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxx x. x. 4597 x Xxxxxxx x. x. 5163.

10) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zákonem.21

Článek 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu

Komunální xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx:

x) papír;

b) xxxx;

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx;&xxxx;&xxxx;

x) xxxxxxx xxxx; 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxx xxxxx x xxxx;

xxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx -

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxx xxxxx x xxxxxx 1100 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5000 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx XXXXX.

3. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxx -

1. xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx 1300 litrů (xxxx) umístěných xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5000 xxxxx, xxxxxxxx zelenou xxxxxx, xxxx nápisem SKLO.

3. xx zvláštní xxxxxx xxxxxx ve sběrném xxxxx;

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx -

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx barvy x xxxxxx 1100 litrů xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 5000 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx XXXXXX.

3. do xxxxxxxx xxxxxx nádoby xx xxxxxxx dvoře;

d) xxxxxxx xxxx - xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx -

1. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vybraných xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Pražská (Xxxxx Technických xxxxxx xxxxx Chomutova - xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx dvůr Jiráskova x. x. 4597,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x objemu 120 x 140 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx,

3. do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx barvy x xxxxxx 1100 litrů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob;

f) xxxxx xxxxx x xxxx - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx barvy x xxxxxx 240 litrů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;41&xxxx;&xxxx;&xxxx;

x) xxxxxxx xxxxx -

1. xx zvláštní sběrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanovišti kontejnerů;

h) xxxxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx sběrném xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx -

1. do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k jednomu xx více xxxxxxxx (xxxxxxxxx o objemu 110,120 xxxx 240 xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x objemu 1100 xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx),

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontejnerů x xxxxxx 5000 litrů, xxxxxxxx xxxxxxx KOMUNÁLNÍ XXXXX.

3. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx,

4. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxx xxxxxx směsný xxxxxxxxx xxxxx vzniklý na xxxxxxxx prostranství.

Článek 5

Povinnosti xxxx

1. Xxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x článku 3 a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 4 xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx nádob xxxxx xx složky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx článku 4 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx (xxxx. XXX xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xx sběrné nádoby,

d) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx sběrných xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx tak, aby xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxx xxxx přidělena xxxxxx xxxxxx o xxxxxx 110,120 xxxx 240 xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx nádobu x den xxxxx xx určené xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx či v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx při činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx dle xxxxxxxx ceníku. 

Článek 7

Xxxxx xxx přebírání xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

Město xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města, xxxx. xxx.xxxxx.xx, výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností, x xx elektrozařízení.

Článek 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) č. 2/2020, xxxxxx xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, třídění, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx 15.6.2020;

x) x. 1/2017, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxx, xx xxx 30.1.2017.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po dni xxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxx 1.

náměstek xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx

1. §7 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, který x) vykazuje alespoň xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, b) xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx je x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečný xxxxx, xxxx x) xx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xx xxx xxxxxxxxx.); nařízení xxxxxx (EU) x. 1357/2014 xx dne 18. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx 111 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/ES o xxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx se xxxx. x xxxxxx výbušné, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, žíravé

2. §11 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxx (Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx stavebním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.)

3. xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx §59 odst. 2 zákona o xxxxxxxx xxxx druhá (Xxxx xxxx povinna xxxxxxxx soustřeďovat xxxxx xxxxxx, xxxx a xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nimi x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.)

4. xxxx složku komunálního xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plastových xxxxxxx (xxxxxxx) xx x xxxx xxxxxx xxxxxx

5. město xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 27,5 litru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx

6. §16 zákona x. 542/2020 Xx.: (Výrobce x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx nastaveného xxxxx xxxx. Touto smlouvou xxxxx xxx sjednáno xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxx určité xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx x nímž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx využití xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobci. X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odebrány x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zřízeném xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu. Výrobce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zřídil, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xx xxxx xxxxxx.)