Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxxx obecní systém xxxxxxxxxx hospodářství

Zastupitelstvo města Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 7.3.2022 xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/22 xxxxx na xxxxxxx §59 odst. 4 x 5 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x odpadech (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx"), x xxxxx §10 písm. d) x §84 xxxx. 2 písm. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x působnost xxxxxxxx

1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxx statutárního města Xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

2) Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx statutární město Xxxxxxxx (dále jen „xxxxx") přebírá:

a) xxxxxxxx x demoliční xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzických osob,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx kompozitní (xxxxxxxxxxxx) xxxxx (xxxx. xx mléka, xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx).

2) Drobnými kovy xx pro účely xxxx vyhlášky rozumí xxxx, xxxxx svou xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx - plechovky xx xxxxxx, potravin, xxxxxxxx xxxx.); xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kovy.

3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxx, veřejné xxxxxx, domácností) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx.

4) Nebezpečný xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.11

5) Objemný odpad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxx rozměry xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx odpad (např. xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx.).

6) Směsný xxxxxxxxx odpad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zůstává xx xxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx xxxxxxxxxx sběrných xxxxx - xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxx, plasty, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx, xxxxx oleje x tuky x xxxxxx xxxxxxxxx odpad). Xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx města, xxxx. xxx.xxxxx.xx.

8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx umísťují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.xxxxx.xx.

9) Sběrný xxxx je místo xxxxxx x odkládání xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozní xxxx; ve xxxxx xxxx xxxxx sběrné xxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx U Xxxxxxxx xxxxx č. x. 4605, Xxxxxxx (Xxxxx Technických xxxxxx xxxxx Chomutova - xxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxx x. x. 4597 x Kamenná č. x. 5163.

10) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zákonem.21

Článek 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu

Komunální xxxxx se v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx složky:

a) papír;

b) xxxx;

x) xxxxxx, nápojové xxxxxxx a drobné xxxx;&xxxx;&xxxx;

x) xxxxxxx kovy; 

biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxx xxxxx x xxxx;

xxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxx komunální xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx soustřeďují:

a) xxxxx -

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx 1100 xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx polopodzemních xxxxxxxxxx o xxxxxx 5000 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx XXXXX.

3. xx xxxxxxxx xxxxxx nádoby xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxx -

1. do xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxxx xxxxx o xxxxxx 1300 xxxxx (xxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sběrných xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 5000 litrů, xxxxxxxx zelenou xxxxxx, xxxx xxxxxxx XXXX.

3. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx sběrném xxxxx;

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx -

1. xx xxxxxxxxxx sběrných nádob xxxxx xxxxx x xxxxxx 1100 litrů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sběrných nádob,

2. xx zvláštních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5000 litrů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx PLASTY.

3. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx sběrném xxxxx;

x) xxxxxxx xxxx - xx zvláštní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx -

1. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxx xxxx Pražská (Xxxxx Xxxxxxxxxxx služeb xxxxx Chomutova - xxxxxx skládka) x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x. p. 4597,

2. xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxx hnědé barvy x xxxxxx 120 x 140 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx,

3. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx barvy o xxxxxx 1100 xxxxx xxxxxxxxxx na stálých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx oleje x xxxx - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx 240 litrů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sběrných xxxxx;41&xxxx;&xxxx;&xxxx;

x) xxxxxxx xxxxx -

1. xx xxxxxxxx sběrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

2. do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanovišti xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx odpad - xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) směsný xxxxxxxxx xxxxx -

1. xx xxxxxxxxxxxx sběrných nádob xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx 110,120 xxxx 240 xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx kontejnery x xxxxxx 1100 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx),

2. xx zvláštních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 5000 litrů, xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXXX XXXXX.

3. xx zvláštní xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx,

4. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxx xxxxxx xxxxxx komunální xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxx

1. Osoby xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 3 a xxxxxxxx xx místa xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx xxx xxxxxx 4 xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx označení sběrné xxxxxx dle článku 4 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx objem (xxxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zmáčknutím) xxxxxx plastu (xxxx. XXX xxxxx) nebo xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xx sběrné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a neudupávat xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx bylo možno xxxxxxx x xxxxx x nich při xxxxxxxxxx nevypadával.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx 110,120 nebo 240 xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto nádobu x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx stavební x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sběrném xxxxx x Xxxxxxx ulici xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. 

Xxxxxx 7

Xxxxx xxx přebírání xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

Město xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx sběrných nádob xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města, xxxx. xxx.xxxxx.xx, výrobky s xxxxxxxxx životností v xxxxx služby pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) x. 2/2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadem, xx xxx 15.6.2020;

b) č. 1/2017, x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, ze xxx 30.1.2017.

Xxxxxx 9

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po dni xxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxx 1.

náměstek xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx

1. §7 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, který x) vykazuje xxxxxxx xxxxx z nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x) xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, kterému je x Katalogu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x) xx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo je xxx xxxxxxxxx.); xxxxxxxx xxxxxx (XX) č. 1357/2014 xx xxx 18. prosince 2014, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx 111 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/98/XX x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxx. x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, žíravé

2. §11 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxx (Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx rozumí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.)

3. město xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx (Xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, skla x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.)

4. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plastových xxxxxxx (xxxxxxx) xx x tomu xxxxxx xxxxxx

5. město přiděluje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 27,5 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx

6. §16 zákona x. 542/2020 Xx.: (Xxxxxxx x xxxx mohou xx účelem zřízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx hospodářství pouze xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností; tím xxxx dotčena xxxxxxx, xxx obec x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx zřídila xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx dalšími xxxxxxx. X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s obcí, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem x xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxx, informace x množství zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxx.)