Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2022,

o xxxxxxx xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx prostranství

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 1.3. 2022 xxxxxxxxx x. XX/2022/1548 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx město Xxxxxx Xxxxxxx (dále xxx „xxxxx“) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxxxx xxxxx (xxxx xxxx xxx „poplatek“).

(2) Xxxxxxxx poplatku je Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“). Xx xxxxxx místního poplatku xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx se podílejí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1.

Čl. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Poplatek se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx obdobných xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, vyhrazení xxxxxxxx parkovacího xxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxx kulturní, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx veřejné prostranství xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 (dále xxx „poplatník“).

Čl. 3

Veřejná xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x příloze x. 3 - 28. Tyto přílohy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx 5 xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud tento xxx připadne na xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx uznaný xxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx následující pracovní xxx.

X xxxxxxx havárií xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 dnů xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracemi xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx uvede též xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) čísla všech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v zahraničí, xxxxxxxxx x souvislosti x podnikatelskou xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx předpokládaná xxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů ode xxx, kdy xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx od poplatkové xxxxxxxxxx osvobozen.

Čl. 5

Sazba xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x2 x xxxxx x xxxxxxxx xxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx

- xx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx. 28. xxxxx, xx. Letců, xx. Xxxxxxxx, podchod tř. Xxxxx IV., xx. Xxxxx IV. (xxxxxxx x pochůzná plocha xx xx. 502 xx xx. 522), xx. X. X. Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx., xx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx., ul. Xxxxxxxx, xx. Puškinova, Xxxxxxxx xx. (xxxxxxx přilehlý x obchodnímu domu XXXXXX),

xx. X Xxxxxx, Xxxxxx sady

100,- Kč

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

10,- Xx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v článku 5 odst.1, xxxx. x) xxxx xxxxxxxx

30,- Xx

x) xx umístění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

- předzahrádky

3 Xx

- xxxx x xxxxxxxxx

3 Xx

- x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx v xxxxxx 5 odst.1, xxxx. b) xxxx xxxxxxxx

10,-

Xx

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sloužících xxx poskytování prodeje

10,-

d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zařízení xxxxxxxxxx xxx poskytování

služeb

10,- Xx

x) za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

10,-

Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x skládek

10,-

g) za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

50,-

Xx

x) xx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x sportovní xxxx

2,- Xx

x) xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx

10,- Xx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro potřeby xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx

10, Kč

(2) Xxxxx stanovuje poplatek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xx umístění xxxxxxxx xxxxxxx, lunaparků x xxxxxx xxxxxxxxx atrakcí

- xx xxxxx X

10 000,- Kč/týden

- na xxxxx X

3 500,- Xx/xxxxx

- xx ploše X

500,- Kč/týden

Plochy X, X a X xxxx vymezeny x xxxxxxx č. 3 xxxx xxxxxxxx.

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího xxxxx (mimo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx města Xxxxxx Xxxxxxx x. 18/2006, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx města, xx kterých lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx motorových xxxxxxx - xxxx XXX)

• xxxxx xxxxxxxxx 24 x xxxxx

- xxx první vozidlo

1 500,- Xx/xxxxxxx/xxxxx

- xxxxx xxxxx xxxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxx

1 900,- Kč/vozidlo/měsíc

• xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x době xx 8.00 xxx. do 18.00 xxx.

- xxx xxxxx xxxxxxx

1000,- Xx/xxxxxxx/xxxxx

- xxxxx další vozidlo xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

1500,- Xx/xxxxxxx/xxxxx

• xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xx 18.00 xxx. do 8.00 xxx.

- xxx xxxxx xxxxxxx

1000,- Xx/xxxxxxx/xxxxx

- xxxxx xxxxx xxxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxx

1500,- Kč/vozidlo/měsíc

Čl. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx.

(3) Připadne-li lhůta xxxxxxxxxx na sobotu, xxxxxx xxxx státem xxxxxx xxxxxx, je xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx splnit, xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.

Xx. 7

Osvobození x xxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx:

x) xx vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx osobu, která xx xxxxxxxxx průkazu XXX xxxx XXX/X,9

x) x akcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx výtěžek xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxx.10

(2) Od xxxxxxxx se dále xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx město Xxxxxx Králové, právnické xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx osoby pořádající xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx Hradec Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Radou města xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx města,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx města xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Regina,

c) zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx soukromo - xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx xxx 30 min.

(3) Xxx orgány xxxxxx xxxxxx xx poskytuje xxxxx xx sazby xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5, xxxx. 2, xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 1/10 uvedené xxxx xxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem.11

(2) Včas xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx těchto poplatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxxxxxx; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.12

Xx. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 8/2020, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství (xx xxx 31.8.2020), Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 10/2020, xxxxxx xx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Králové x. 8/2020 (ze xxx 7.12.2020), x Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 4/2021, xxxxxx xx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx x. 8/2020, (xx xxx 30.8.2021). 

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx dnem po xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Monika Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx primátora

prof. XxxxxXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, CSc.

primátor xxxxx

1. §15 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“)

2. §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3. §4 odst. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4. §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5. §14x odst. 3 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

6. §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx č. 3/2020, Xxxxx xxx

8. Xx xxxxxx xxxx. X) xxx 8. Přílohy x. 12 x Xxxxxxxx x. 341/2014 Xx., Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.

9 §4 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10 §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12 §11 odst. 3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx