Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Obecně závazná vyhláška x. 2/2022,

x xxxxxxx xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 1.3. 2022 xxxxxxxxx x. XX/2022/1548 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Statutární město Xxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství na xxxxx xxxxx (xxxx xxxx jen „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxx“). Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1.

Xx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx výkopových xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení sloužících xxx poskytování xxxxxxx x služeb, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx x reklamní xxxx xxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Poplatek xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostranství xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 (dále xxx „poplatník“).

Čl. 3

Veřejná xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx platí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x. 3 - 28. Tyto přílohy xxxxx xxxxxxxx součást xxxx xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx. X případě užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx 5 xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx uznaný svátek, xx poplatník povinen xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost do 2 xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracemi xx xxxxxxxxxx havárie.

(2) X xxxxxxxx poplatník xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxxx, které jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) čísla všech xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x případě, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx předpokládaná xxxx, způsob, xxxxx x xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

(3) Xxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxx xxxxx oznámit do 15 dnů xxx xxx, xxx nastala.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x poplatník, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 5

Sazba xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxx x započatý x2 x xxxxx x xxxxxxxx den:

a) xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx

- xx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx. 28. xxxxx, xx. Xxxxx, xx. Xxxxxxxx, podchod xx. Xxxxx XX., xx. Xxxxx IV. (xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx. 502 xx xx. 522), xx. S. X. Xxxxxxxx, Xxxxxxx nám., xx. Xxxxxxxxxxxx, Masarykovo xxx., xx. Xxxxxxxx, xx. Puškinova, Xxxxxxxx xx. (chodník xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XXXXXX),

xx. X Koruny, Xxxxxx sady

100,- Xx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

10,- Xx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v článku 5 xxxx.1, xxxx. x) xxxx xxxxxxxx

30,- Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužících xxx xxxxxxxxxxx služeb

- xxxxxxxxxxxx

3 Xx

- xxxx a xxxxxxxxx

3 Kč

- x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx x xxxxxx 5 odst.1, xxxx. x) této xxxxxxxx

10,-

Xx

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx

10,-

Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx

xxxxxx

10,- Xx

x) za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací

10,-

f) za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

10,-

Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

50,-

Xx

x) xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxx kulturní x xxxxxxxxx xxxx

2,- Xx

x) xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx

10,- Xx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx děl

10, Xx

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx takto:

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

- xx xxxxx A

10 000,- Xx/xxxxx

- xx xxxxx B

3 500,- Xx/xxxxx

- na xxxxx X

500,- Xx/xxxxx

Xxxxxx A, X x X xxxx vymezeny v xxxxxxx x. 3 xxxx xxxxxxxx.

x) xx xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx č. 18/2006, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx sjednanou x xxxxx motorových xxxxxxx - zóna XXX)

• xxxxx xxxxxxxxx 24 h xxxxx

- xxx xxxxx vozidlo

1 500,- Kč/vozidlo/měsíc

- každé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 900,- Xx/xxxxxxx/xxxxx

• xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx 8.00 xxx. xx 18.00 xxx.

- pro xxxxx vozidlo

1000,- Xx/xxxxxxx/xxxxx

- xxxxx xxxxx vozidlo xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

1500,- Xx/xxxxxxx/xxxxx

• xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx 18.00 xxx. xx 8.00 xxx.

- xxx první xxxxxxx

1000,- Kč/vozidlo/měsíc

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1500,- Xx/xxxxxxx/xxxxx

Xx. 6

Splatnost xxxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx splnit, xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.

Xx. 7

Osvobození a xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx XXX xxxx XXX/X,9

x) x akcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxx.10

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) statutární město Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx zřízené xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx města,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx,

x) zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx užívání xxxxxxxxx prostranství delší xxx 30 min.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx poskytuje xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 5, odst. 2, xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, spočívající xx snížení xx 1/10 uvedené xxxx xxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.11

(2) Včas xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx příslušenstvím xxxxxxxx.12

Xx. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 8/2020, x xxxxxxx poplatku za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx xxx 31.8.2020), Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 10/2020, kterou xx mění obecně xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Hradec Králové x. 8/2020 (xx xxx 7.12.2020), x Xxxxxx závazná vyhláška x. 4/2021, xxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Králové x. 8/2020, (ze xxx 30.8.2021). 

Čl. 10

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx dnem po xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Monika Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx primátora

prof. XxxxxXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, CSc.

primátor xxxxx

1. §15 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích“)

2. §4 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3. §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4. §14x xxxx. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

5. §14x odst. 3 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

6. §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7. Nařízení Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx Xxxxxxx x. 3/2020, Xxxxx xxx

8. Ve xxxxxx xxxx. C) xxx 8. Přílohy x. 12 k Xxxxxxxx č. 341/2014 Xx., Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.

9 §4 xxxx. 3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

10 §4 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 §11 xxxx. 1 xxxxxx x místních poplatcích

12 §11 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx