Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

53/XX/2021 Smlouva uzavřená xxxx X.X.Xxxx s.r.o. x Ústeckým krajem - Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §39 zákona x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“) x xxxxxxxxxx §159 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx

X. xxxxxxxx dotčených xxxxxxx:

X.X.XXXX x.x.x.

xxxxxxxxxx: Xxxxx Chabr-Grillovou, xxxxxxxxxxx

xxxxx: Opletalova 1323/15, 110 00 Xxxxx

XXX: 24761061

xxxxxxx x Městského xxxxx x Xxxxx xxx xx. zn. X 172125

zástupce xxx xxxxx jednání: Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, tel. 721 939 196, x-xxxx: xxxx@xxxxxxxxx.xx dále xxx „xxxxxxxx“

x

X. orgán xxxxxxx přírody:

Ústecký xxxx - Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje

zastoupený: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx 3118/48, 400 02 Xxxx xxx Xxxxx

XXX: 70892156

xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx: Xxx. Xxx Xxxxxxxx, xxx: 475 657 121, e-mail: rothanzl.j@kr- xxxxxxx.xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x chráněném území.

II.

Předmět xxxxxxx

1. Touto xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx §39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxx XX0424127 na xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx území“), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX x Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxx území Xxxxxxx x Xxxxxx Pece x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Most xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chráněné xxxxx xx uveden x xxxxxxx x. 1 xxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuty xxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lomových xxxx xxxxxxx chráněného xxxxx x souřadnicovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx X-XXXX / Xxxxxx Xxxx Xxxxx. Orientační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území xx podkladě xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx x. 2 xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx „Jezeří“.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 643,0551 xx.

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx společenstva se xxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx Zachovalých xxxxxxxxxx xxxx zahrnující:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx : 8220 - Chasmofytická xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 9110 Xxxxxx xxxxxxxx Luzulo-Fagetum, 9130 Xxxxxx xxxxxxxx Asperulo-Fagetum, 9170 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxx, 9180 Xxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxxx xx xxxxxxx, sutích x x roklích, 91E0 Xxxxxxx jasanovo-olšové lužní xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx Evropy (Xxxx-Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx);

x) vegetační xxxxxxxx (xxxxxxxxx): Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Quercion roboris x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svazu Xxxxxxxx xxxxxxxx -,

c) xxxxx xxxxxx: kovařík fialový (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Ischnodes sanguinicollis, xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx hnědý (Xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx (Lucanus xxxxxx), xxxxxxxx Tenebrio xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx);

x) xxxxxxxx lignikolní x saprotrofni xxxxx xxx;

x) xxxxx xxxxx: xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx), lejsek xxxx (Xxxxxxxx xxxxx);

x) druh xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxx xxx-xxxx).

XX.

Xxxx ochrany

1. Xxxx ochrany chráněného xxxxx xxxx:

x) udržení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx x zlepšení stability x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sledovány xxxxxxx parametry, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxxxx lesního xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x. xxxxxx xxxxxxx 17. věkového xxxxxx (ha),

ii. xxxxxxxx xxxxxx mrtvého dřeva xxxx plochy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. X. odst. 1 xxxx. a) (x3/xx),

xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx věkových xxxxxxx (%),

iv. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dřevin (x3),

x. xxxxx umělého xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx (%);

x) k 31.3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx:

x. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx plochy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx čl. X. xxxx. 1 xxxx. x) (x3),

xx. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xx).

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx se považuje xxxxxxx plochy xxxxxxx 17. věkového stupně, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (m3/ha), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (%), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx maximální xxxxx xxxxx xxxxxxx (x3), xxxxxxxxxx 50% xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx lesa; to xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx indikátorů xxxxx xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx , xxxxxxxx xxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lesního xxxxxxxxxxx . Xxxx xxxxxxxx xx vlastník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx předkládány x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxx hospodaření

1. Chráněné xxxxx se xxxxx xx xxx xxxx xxxxx x odlišným xxxxxxx hospodaření:

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx také xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx);

x) plochy xxxxxxxxxxxxxxx výběrným způsobem (xxxx xxxx xxxx xxx výběrný);

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyklizovací xxxxxxxxxxx (dále xxxx xxxx les xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx hospodaření xxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx XX. xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavřenými geometrickými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx . Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx plochy bezlesí x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx xx sebou, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 3 x 4 této xxxxxxx.

3. Rozloha xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činí 199,6625 xx; rozloha xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 231,4598 xx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podrostního xxxx 199,3000 xx x xxxxx území (xxxxxxx, cesty, manipulační xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx x nádrže) xxxxxxxxxxx 12,6328 xx.

4. Xxxxxxxxxx zákres xxxxxxx xxxxxxxxxx území xx xxxxxxxx x příloze x. 5. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx částí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ploch xx xxxxxxxx xxxxxxx x. 1 - xxx. 6.

XX.

Xxxxxxxx podmínky, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ochranné xxxxxxxx x zásady xxxx x jeho předměty xxxxxxx.

2. Vlastník xx x chráněném území xxxxx:

x) xxxxxxx rozšiřování (xxxxxxxxxx či xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tisu xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx listnatých xxxxxx , xxxx-xx v xxxx smlouvě stanoveno xxxxx; za geograficky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxx považují xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6;

x) potlačování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6, xxxxx případů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx zalesňování bukem xxxxxx, xxxx-xx v xxxx smlouvě xxxxxxxxx xxxxx;

x) snižování xxxxxx xxxx zimního a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skladby xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dřevin;

e) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, torz, xxxxx x xxxxxxx; to xx xxxxxx jehličnanů x výjimkou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx stromů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx 7. xxxxxx xxxxxx;

x) při mysliveckém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvěře či xxxxxxxxxxxx zavádění xxxxxxxxxxxx xxxxx zvěře jinému xxxxxxxxx honitby;

h) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřizování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx); xx xx xxxxxxxxxx na zřizování xxxxxxxx xxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx použití xxxxxxx xxx likvidaci invazních xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx vodních xxxxxx x změn xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx druhu xxxxxxx, xxxxxxx jejich využití, xxxx xxxxxx).

3. Xxxxxxxx xx zavazuje, že xxxx v chráněném xxxxx pěstovat les xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx především x xxxxxxxx přirozeného zmlazení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x. 6, x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx doplňovat xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx a přimíšené) xxxxxxx xxxxxxxxx druhové xxxxxxx podle přílohy x. 6 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kalamitních xxxxxx xxx xxxxxxxx xx kalamitním stavu (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

5. Závazek xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx invazními xxxxx organismů zejména xxx xxxxxx jejich xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxx-xxxx / Xxxxxxxxxx xxxx; plíseň xxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx buková - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxx xx „xxxxx xxxxx“ - Cryptostroma xxxxxxxxx)', xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx informovat x ověřených a xxxxxxxxxxxxxxx nálezech xxxxx (x xxxxxxx druh, xxxxxxxx, termín nálezu x xxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxx xx. XXX nebo zvláště xxxxxxxxxx druhů x xxxxxxxxx silně x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx zbytečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x jejich xxxxxxx xxxxxxx vyplývají požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

7. Pro xxxx vymezené základní xxxx xxxxxxx ploch xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X. Xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx se xxxxx všech xxxxxx, xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §68 zákona.

b) Xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx cestách xx turistických xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x odvrácení xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx škody xxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxx hrozící xxxxx). Stromy pokácené x důvodů bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x samovolnému xxxxxxx.

X. Les xxxxxxx

x) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) X xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxxx 30 x3 xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 0,1 xx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mrtvého xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (těžby, xxxxxxxxx) je xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx struktura. Xxxxx xxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx plnění cílů xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30. 6. 2022 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 80 xxx xx 15 xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x funkcí xxxxxxxx xxxxxx; tyto stromy xxxxxxx těženy x xxxxx ponechány x xxxxxxx do přirozeného xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X. Xxx podrostní

a) Xxxxxxx xxxxx mýtní xxx xxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, budou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro rok xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; úmyslné těžby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx předchozí souhlas xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxx celkového zastoupení xxxxx xxxxxxxxx druhové xxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 x xxxx xxxxxxxx skupině.

b) Xxxxxxx x prosvětlovací xxxx při použití xxxxxxxxx technologie nepřekročí xxxxxxxxx xxxx 20 x za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxxx najeden hektar xxxxxxx s funkcí xxxxxxxx a doupných xxxxxx ponechaných na xxxxxx, předem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x veškerého xxxxxxx xxxxx x porostu xx xxxxxxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10 x3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxx 2 x3 xx jeden xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

x) X xxxxxxxxx porostech budou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odumřelé stromy x mrtvé xxxxx xx xxxxxx 30 x3 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mrtvého xxxxx uvnitř xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx budoucí xxxxxxxxxxx zásahy (xxxxxxxxx) xx xxxxx. Xx xxxxxxxx daného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Další postup xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. X bodě 7. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx porostů x xxxxxxxxx podílem xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx násečným či xxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhové xxxxxxx xxxxxx umělé dosadby xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx maximálně využito xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx druhové xxxxxxx. Xxx XXX platného xxx xxxx 2012 - 2021 jde x xxxxxxxx skupiny 420X4, 421X5, 421C5 x 426D3 x xxxxxxx xxxxxxx 25,56 xx.

9. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx spolupracují xx xxxxxx naplnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx umožní xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx smlouvou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zajištění xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx xx zavazuje, xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxx xx chráněného xxxxx.

11. Vlastník a xxxxx ochrany xxxxxxx xx zavazují, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít vliv xx předměty xxxxxxx xx dosaženi cílů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx oba xxxxxxxx účastnit xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx společného xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, a to x xxxxxxx navrženém xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx týdny xxxxxx.

12. Xxxxx ochrany xxxxxxx se zavazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx smluvně xxxxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx touto smlouvou xxxxx vydávána orgánem xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx formě xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx chráněného území

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 120 xxx ode xxx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxx bezprostředně xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu objektivně xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx chráněného xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxx chráněné xxxxx“ x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx chráněným xxxxxx, xx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zřízeného xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx mu nebránilo x xxxxxxx xxxxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odstranění xx xxxxxx věcného xxxxxxx.

3. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx řádem xx xxxxxx místa xx xxxxxxx xxxx uvnitř xxxxxxxxxx území informační xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x účelem xxxx xxxxxxx.

XXXX.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

1. Finanční xxxxxxx za xxxx xx omezení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx poskytnout xx xxxxxxxx stanovených x §58 zákona a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Vlastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě dohody xxx §68 odst. 2 xxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx příspěvek podle §69 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx. VI. této xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx §68 xxxx. 2 x §69 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxx smlouvy

Orgán xxxxxxx přírody xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx, xx její xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

X.

Xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx smlouvy

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uzavření x xxxxxxxxx ke xxx 1. 1. 2022. Xxxxxxx se xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx jen formou xxxxxxxxx x číslovaných xxxxxxx.

3. Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, doručenou druhé xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx břemene xx xxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxx, xx ochrana xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx základě §39 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx nástupce smluvních xxxxx. Xxxx skutečnost xxxx mezi nimi xxxxxx ani xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 1. xxxxxxx, vzniká xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx deklaratorní xxxxxx, xxxxxx Ústecký xxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Ústecký xxxx, povinným x xxxxxxx břemene xx xxxxxxxx.

4. Xxxxx věcného xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku VI. xxxx xxxxxxx.

5. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx Ústecký kraj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a vznik xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zápisu do xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x náležitostmi xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, popř. dodatek xx smlouvě, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx souhlasné prohlášení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Ústecký xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu. Přílohou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 16.

XXX.

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx pozemků xxxx xxxxxx částí xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxx ochrany xxxxxxx.

XXXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. O xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §77x xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx.

2. Xxxx smlouva xx vyhotovena x xxxx stejnopisech, xxxxx xxxx charakter xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tři x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x obsahem smlouvy xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx je uzavřena xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx, místo xxxxxxxx smlouvy, podpisy:

V Xxxxx xxx 20.8.2021

xx xxxxxxxxx:

Xxxx Chabr Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxxx I.H.Farm x. x. o.

V Xxxx nad Xxxxx xxx 10.8.2021

xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx: Ing. Xxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxx Xxxxxxxxx kraje

Přílohy:

Příloha 1. - xxxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedením rozloh xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx různých režimů xxxxxxx. X pozemků, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x části, xxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxxx lomových xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hranice xxxxxxxxxx území.

Příloha 2. - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx katastrální xxxx.

Příloha 3. - xxxxxxxx ploch xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx lomových xxxx x souřadnicovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému X-XXXX / Xxxxxx Xxxx Xxxxx (Souřadnicový xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx os), xxx XXXX 5514.

Příloha 4. - xxxxxxxx xxxxx výběrného xxxx xx pomocí xxxxxxxxx lomových xxxx x souřadnicovém geodetickém xxxxxxxxxxx systému S-JTSK / Xxxxxx East Xxxxx (Xxxxxxxxxxxx systém Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx s matematickou xxxxxxxxx xx), xxx XXXX 5514.

Příloha 5. - xxxxxxxxxx xxxxxx členění xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx linie, bezzásahová xxxxx - xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx - xxxxx plochy, porosty xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx plochy - bílé plochy x Xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx Jezerka a xxxx xxxxxxxx pásmo - xxxx xxxxxx.

Příloha 6. - xxxxxx přirozené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.