Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

51/VS/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxx Xxxxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx, se xxxxxx Cítoliby, ul. Xxxxxxxx č.p. 219, XXX 439 02, XX: 005 56 262, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Jindřichem

[dále „Xxxxxx Xxxxxxxx“]

(2) Obec Xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxx, X Xxxxxxx Xxxx, PSČ 440 01, XX: 00831824, xxxxxxxxxx starostkou obce Xxx. Martinou Xxxxxxxxxx

[xxxx „Xxxx Líšťany“]

byla uzavřena xxxx XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx x. 1/2021 xxxxx:

XX. I.

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxxxx Xxxx městyse Xxxxxxxx, x. usnesení X17/2/2021, xx dne 24.6.2021, x dále xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, x. xxxxxxxx 28/2021, xx xxx 3.5.2021 xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o výkonu xxxxx xxxxxx xxxxxxx [xxxx xxx „XXX”] x xxxxxxx x xxx. §3a z. x. 553/1991 Xx., x obecní policii, xx xxxxxxx x xxx. §66c x. x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx).

(2) Tato XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx úkolů Xxxxxx xxxxxxx Cítoliby na xxxxx Obce Xxxxxxx.

XX. XX.

Xxxxxxx XXX

(1) Na xxxxxxx této XXX xxxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. č. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx působnosti Obce Xxxxxxx - xx. xxx. Xxxxx xxxxxx.

XX. XXX.

Xxxxxx xxxxx Obecní xxxxxxx Xxxxxxxx na xxxxx Obce Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran

(1) Výkon xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepravidelnou xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx x denních i xxxxxxx hodinách xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx se x xxxxxxx:

- xxxxxx rychlosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxx obecní xxxxxxx xxxxx ust. §2 x.x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx závazných xxxxxxxx x opatření Xxxx Xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx policie Xxxxxxxx, xxxx. spolu s xxxxxxxxx prevence kriminality, xxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (kontrolní) xxxxxxxx bude stanoven xxxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx Cítoliby xxxx xx xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, když xxxxx rozvrh nepravidelné xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx 97 % x Xxxx Xxxxxxx 3 % xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x období, xx xxxxx bude xxxxxx xxxxxx stanoven.

(3) Xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx k dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx rychlosti xxxxxxx podle určení xxxx Xxxxxxx XX) xxxxxxxxxx Xxxxxx policii Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx dle xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxx udělovat xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx; x době xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx

(4) Xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxx Líšťany prokazovat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dle x. x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii.

(5) Xxxx Líšťany xx xxxxxxxx, xx každému xxxxxxxxxxx Obecní xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx:

x) aktuální, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx domů ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x měření x dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Policií XX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx spojení xx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx Obec Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx strážníkem v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Obecní policie Xxxxxxxx stanovených x. x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.

X. XX.

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx Xxxxxxx xx zavazuje xxxxxxx Městysu Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Obecní xxxxxxx Cítoliby xxxxx XX. XXX. xxxx XXX v xxxxxx 400,-Xx xx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“ xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxx Xxxxxxx (xx. přejezdu x Cítolib xx Xxxxxx a zpracování xxxxxxxxxx přestupků) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx paušálně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x činností Xxxxxx xxxxxxx Cítoliby na xxxxx Xxxx Xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cestovních xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx XX. XX. odst. (1) xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozpis xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx třeba, xxx Xxxx Xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxxxxx odsouhlasení xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti Obecní xxxxxxx Cítoliby na xxxxx Xxxx Líšťany x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Městys Xxxxxxxx je xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx vyhlášené XXX za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx platby x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Cítoliby Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx doložka xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Obecní xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxx Líšťany xxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.

XX. X.

Xxxxxxxx, účinnost x xxxx xxxxxx XXX

(1) Tato VPS xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxxx xx xx xxxx neurčitou xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Ústeckého xxxxx x udělení souhlasu x jejím xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx výpovědní xxxx 1 (xxxxx) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kterákoliv smluvní xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x uzavření xxxx XXX, tak xxxx XXX xxxxxxx. 

XX. VI.

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §159 až 170 zák. x. 500/2004 Sb.; xxxxxxx xxx, v xxxxxxx xxxxx, xxx. č. 128/2000 Xx., o xxxxxx, x platném xxxxx x xxxxxxxx xxx. č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po dobu 15 xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxx xx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx ke zveřejnění xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx této XXX xxx uskutečnit xxxxx xxxxxxxxx oboustranně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, nedílnými xxxxxxx x xxxx XXX x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx platnosti x xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nabude xxxxxx moci.

(4) Po xxxx platnosti xxxx XXX xxxxxxxx smluvní xxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx této XXX x x xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx (3x) xxxxxxxxxxxx x platností xxxxxxxxx, přičemž xxxxx (xx) xxxxxxxxx obdrží Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (Xx) xxxxxx Xxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Ústeckého xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

V Xxxxxxxxxx xxx 9.7.2021

Petr Xxxxxxxx x. r.

starosta městyse Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxx xxx 9.7.2021

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx obce Xxxxxxx